Belgisch dagblad

352 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 06 Juin. Belgisch dagblad. Accès à 18 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bn9x05z54q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1© Jaargaug. DINSDAG 6 Jtmï 1916. Fifo. 82ÎJ. ABONNBMENTEN. Ter 3 maanden voor Holland | â.50 franco per posfc. Los§ë bummers: Voor Holland B cent #oor Buttenland Tn cent. Den Haag. Prinsegrachfc 39, ïelef. Red. i Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. RURPfliiv nPFM VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVBETENTIEN? Van 1—5 regels î 1.60: el&fl • regel meer i 0.30; Reclame? 1—5 regels f 2.50; elko regel meer f 0.50. London : Dixon ïïouse Lloydè' Avenue B C. J>e nicuwc offieieele taal in België. FRANKRIJK EN BELGIE. Een jaar geleden was h et voor zeke-re ,,pointus" de abominatie van de deso-latie LeveFrankrijk ! in liet Nederlandsch te roepen of den heldenmoed van liet Fransehe leger, het prachtig uithoudings-vermogen van de Fransehe burgers, de bc v en m ensch el i j k e inspanning aan de Marne en elders te erkennen. Flaminganten, die zich enkele maan-tlen later ontmaskerden als agenten van 't| Duitsche persbureau, vonden geen woord van aischuw, ver van een woord van vermaledijding, voor de onnoemelijke mis-daden der Duitschers in han land. In hun achterbaksch romantisme h'el-tlen zij voor dat Vlaanderen verloren was, oivdat het Belgische leger aan den Yser zij aan zij, nevens de roodbroe-ken gestreden en er het bestaan van België gered had. In hunne dorperlijke kortzichtigheid schenen die stommelingen te wanhopen van de taal der Vlamingen, omdat de Belgische regecring een toevluchtsoord te Sainte-Adresse had gevonden. In hun kroegwijsheid schreeuwdcn zij aan de natte tafel, dat de Franschen met huid en haar de Vlamingen zouden inslikken, omdat eene onbenulligheid als Colleye, die rekent zonder den Vlaani-schen Weerd, een politieke hoepelsprin-ger . als Wil motte of een ontwortelde vervreemdo Belg als Maeterlinck in de kaart de3 vijands speelden. ' Een minuut overweging is nochtans voldoende om in te zien dat aï die her-rie, zooals de Hollanders zeggen, voort-epruit uit de ziekte der verbeelding... oi uit het reptilenfonds. Het gezond verstand zegt reeds dat Frankrijk, nu en later, er aile belang bij heeft op den besten voet met de 4,500.000 Vlamingen van België te leven, die steeds de meerderheid van het Belgische volk zullen uitmaken. In Frankrijk kent jnen ook geschiedenis en men weet dat de Vlamingen harde koppen zijn en voor niemand buigen als hunne vrijheid, hunne taal en hunne onafhankelijkheid op het spel staan. Daar nu de loensche Duitseher twist en tweedrach't onder Vlamingen stookt om aldus een voet in België te krijgen, zrn de Franschen veel te verstandig om zich te gaan moeien in het Belgisch en niet hqt minst in het Vlaamsch huishouden. Misnoegdheid moet niet verwekt worden, waaruit Duitsch-land voordeel zou kunnen putten. Overigens zouden de Belgen nooit vreemde- inmenging van welkc zijde ook dulden. Daarom îs de taalkwestie een binnenlandsch vraagstuk. Zij zal dit ook blijven door den eendrachtigen wil der Belgische natie. De regeering van Frankrijk heeft dit zoo goed begrepen als die van Engeland.De feiten zijn in eenklank met de woorden. Waar wordt onze taal onderdrukt. hetzij in Frankrijk, hetzij in Engeland? Waarborgen de Fransehe en Britsche autoriteiten er niet de voile vrijheid van taal voor de Vlamingen ? In Frankrijk ontmoet onze Regeering slechts voôrkomenheid en bereidwillig-heid van wege den Franschen staat en de Fransehe particulieren, om den volks-aard en de moediértaal der Vlamingen tei doen bewaren. De voertaal der Vlaamsche kinderen in Belgische scholen is Nederlandsch. Een goede Vlaming, de heer Jan Raemaekers, lid der Karner, die, als oud-hoofdcnderwijzer, door de regeering als de geschikte man is uitverkoren, zorgt er voor dat de kerk in rnid-den blijft. Een zijner collegas, de heer August Raemdonck, burgemeester van Lokeren, die eene reis naar Frankrijk heet't ge-màakt, vertelde mij wetenswaardigheden over die, Vlaamsche scholen in Normandie. Edelmoecige Fransehe heeren liebben hun eigen kasteslen en waranden kos-teloos ter beschikking gesteld. De heer Raemdonck kon zich persoonlijk over-tuigen, dat de voertaal van die kinderen Nederlandsch was, net als vroeger te Nieuwpoort of te Dixrnuide. • De Franschen zijn te kieskeurig — aldus verschillen zij van den opdringe-rigen plompen Duitsch parvenu, die zonder toeten noch blazeu zijne taal aan de Belgen opdrong — om in iets hunne gasten lastig te valleu. Zonder morren hebben zij ook de wacht aan de Yperlee en aan den Yser gehouden, zooals zij steedg een onzeg-gelijken bijstand verstrekken aan de Belgische vluchtelingen/ zonder onderscheid. Wanneer esns in de puutjes zal gt> kend zijn wat Frankrijk voor de Belgen zal hebben gedaan, zullen de euvel-daden der Duitschers ten opzichte van ons volk des te, schriller blijken. Dat Frankrijk steeds eene gelegenheid zoekt. om die sympathien levendig te hou-den, bewezen dë Fr'ansch-Belgische fees-ten te Rowaan. Die feesten hadden den 27 Mei plaats in de kathedraal. Belgische mi-nisters werden er als prinsen ontvan-gen. De nieuwe aartsbisschop, mgr. Dubois, vond van op den preclikstoei de hartelijkste en welsprekendste woorden om België te huldigen, ïen stadhuize en in de prefektuur werden onze mmis-ters ook verwelkomd. In den schouw-burg had het Fransch-Belgiseh Coiniteit een groote vergadering belegd. De zaal was boinvoi. De Fransehe minister Pain-levé zat voor. Kon een Belg beter over België spre-ken dan do hçer Steeg het fleed ? Na-men er uog het woord: de ministers Carton de Wiart,. Goblet d'Alviella, Van-dervelde, Pajnlevé en Helleputte. Deze Vlaamsche minister, wiens Vlaamschge-zjinde gevoelens niemand zal in twijfel trokken, sprak Nederlandsch in de hoofd-stad van Normandie» Hij wilde in het Nederlandsch aan Bethmann Holl'weg antwoorden, om te verkla/ren dat België geen bolwerk van Duitschland tegen de Entente zou wezen. ,,De Vlaamsche bevolking heeft den Duitschen kanselier niets te vragen, zeg-de hij. Zij wil niets van Duitschland ontvangen. ,,De gansche beteekenis van deze vergadering is, dat terwijl de Duitschers den oorlog om de Fransehe kultuur wil-len verklaren, gij Fransehe vrienden, den oorlog tegen de Vlaamsche kultuur niet w i 11. De Duitsche kultur is in den ban der menschheid. i Wij willen er niets van hooren. ,,En wij Vlamingen roepen met éen hart: Leve Frankrijk ! De minister voegde er bij, dat de Vlamingen geene Universiteit uit de han-den der Duitschers willen. Met een dubbel telegram aan président Poincaré en Koning Albert, werd die heugelijke avond gesloten. Stellig zal hij bijgedragen liebben, om Vlamingen en Franschen — achter het front — nog nader bij elkander te hebben gebraeht, tôt spijt van die 't benijdt. SE TOESTHHO • Dat do Duitschers groen laehen nadat de Engelsche Admiraliteit de puntjes op de i's hebben gezet zal een mensch met vijf zinnen begrijpen. Hunno victorie is daardoor in een ne-dèrlaag veranderd. Zoolang de oorlog duurt zullen de Duitschers de waarheid niet zeggen. Dit herinnert mij het zeegevecht bij Helgoland. Toen loog Wolff dat het kraakte. Verscheidene Duitsche schepen, die verloren gingen, werden door die leu-enagentuur nooit vermeld. Een Brusselsch vriend ontving een paar maanden na -dien het bezoek van een te Brussel ge-vestigd Duitseher met wien hii zaken deed. Die Duitseher was ingedeeld bij het taarinekorps bij Wilhelmshaven. Aan tafel liet hij zich ontsnappen dat de Duitsche verliezen bij Helgoland aanzienlijlc waren geweest. Met het oog op den gemoedstoestand Van uet Duitsch publiek moet de regee- ' ting een groote overwinning veinzen en gebaren dat de Duitsche vloot de Engelsche vloot heeft verlsagen. Zoo fopt zij Frederik. De Britsche admiraliteit looehent be-elist dat het slagschip Warpite en de Alcasta .verldren zijn. Zij erkent anders ïuiterlijk hare verliezen en die openhar-«gheid werkt geruststellend. Uit de reeds inerewonnen borichten mag xnen gerust : oordeelen dat de Duitsche vloot tereugge-dreven werd. Aan onze Engelsche bond-genooten te zorgen dat zij het getal hun-ner luchtschepen merkelijk vermeerderen. Dank aan die luchtschepen worden de verkenningen danig vergemakkelijkt. Dat de Duitsche marine nog meer verliezen verheimelijkt mag men gerust aannemen. Dit is Duitsche methode. Waren b.v. de schipbreukelingen van de Elbing niet gered, nooit zou de Duitsche regeering het verlies van dit schip hebben toegegeven. Onloochenbaar blijft het feit, dat de Engelsc-ho vloot de zee blijft beheer-schen en geen Duitsch handelsschip zich buitengaats mag vertoonen. De Duitschers zijn evenmin gelukkig geweest bij hunne aanvallen rond Verdun, namenlijk bij het fort Vaux. De toestand tusschen het Cailettebosch * en Damloup is gunstig voor de Franschen. Rond Yperen, ten zuidoosten van de stad tusschen Hooge en den spoorweg Yperen—Komen bij Zflîebeke, duren de gevechten voort. De Canadeezen hebben de Duitschers uit de genomen loopgraven verjaagd. De Duitschers hadden zeer zware verliezen. De Oostenrijkers verwachten Russische infanterieaanvallen. De aanvallen der Duitschers aan het Dwinafront zijn af-geslagen.De Oostenrijksche aanvallen tegen de Italianen zijn nog niet gestult. Hetzelf-de gebeurde in Armenië voor de Tur-ken.\. Links en Keclits. Een achierlijk, dom en ziek volk? We kennen Vlamingen, die meenen de Nederlanders te vleien door hun land te kleineeren en vooral het Vlaamsche volk af te schilderen voor onwetend, ach-terlij'k en ziek. De Nederlanders zijn de eersteh om de schouders op te halen, hij dien flauwen thee. Le Vîiroir de Paris schreef den 21 October 1837: Men schrijft uit Hambr.rg: De groote opvatting betrekkelijk het Ieggen van een grooten kontinentaie spoorue^ in Nooi'd-Duitschland wordt bewerkstelligd. De reeds in België gelegde spoovvveg bereikt reeds de grenzen van Frankrijk en Pruisen, tôt Aken. Ter\fi]l Frankrijk nog aarzelt is men i-eeds in België bezig, waar men slechts op 70.000 reizigors en op een op'brengst van 1 millioen rekende, reeds genoodzaakt dubbele lijnen teleggen. „Men weet dat - België het eerste land van h,gt vasteland was welk spoorwegen bouwde. De eerste spoorwegen dagveekenen er van 1835. Dit is zoo slecht niet voor een dom, achterlijfc en ziek volk, zooals zekere aterlingen hun land afschildéven. Wie zijn nest bevuilt is zelf, een vuile vogel. Pau! Fredericq's geed humeur. Neeriandia me'.dt deo volgenden groet van Paul Fredericq uit een brief vau 8 Mei door den voorzitter van hefc Alg Ned. Verbond uit (itUersIoh van prof Frederieq ontvangen. „Groet ze aile van mij. ik beu gezond, tevreden, vol hoop en vertrouwen. Ik heb hier jon^e Gentscbe vrienden ontmoet, ook eeo NedeiLinder; ik lees, praat en i ook ; bet leven rolt hier heel gezeilig heen. Men leert veel op a leilei gebied van meer dan honderd „reisgenooten ' uit aile Jandeo, sprekende aile talen, zelfs Lettisch en Littauwsch " La Nouvelle Belgique. Wij ontvangen een scbrijven van La Nouvelle Belgique, gedagteekend 24 Mei, waarin piotest woidtsangeteekend tegen het vaheb iieuws der verdwijning van dit weekblad. De heer Tilmant, die ons schrijft, is oud-redaeteur van A n v e r s-B ourse en La Presse. Bîj verzekeri dat devheer Dumont-Wiiden, noch bijzelf dota Besse van ver, noch van bij kennen, Deze is slechts de medewerker en de vriend van de Nouvelle Belgique geweest, Wij bebben vroager uit eigen beweging gertctifteerd. De befrouwbaarheid der „Toekomst". Prof. J. A. Van Hamel heeft in de „A m-s t e r d a m m e r" van 27 mei bewezen, dat de Toekom,st loog, terwijl dit Duitsche papier denzelfden dag zijne leugens wilde handhaven. Het gold de roi van een agent van bet Duitsche -persbureau te Berlijn in zake Nederlandsch-lndië. Dat de 'i' o e k o m s t van haren eersten leugen niet gebarsten is, bewijst nog het volgende : In baar nr. van 22 April verzekerde de heer von Sleeswijk dat de Brusselsche medewerker van de Toekomst een k a t h o-liek Brusselsch Vlaming is. Voor de derde inaal dagen wij den heer Von Sleeswijk uit naam en paard te noemen. Hij zal het niet doen omdat bedoeld medewerker niemand anders is dan de genaamde Haller, zich valschelijk betitelend baron von Ziegesar, leeraar aan het Koninklyk atheneuni van Brussel. Het is dezelfde von Ziegesar, waarover prof, von Sleeswijk gevvaag maakte in een brie'f aan Gerstenhauer. Welnu, Haller, gezegd v?.n Ziegesar, is zoo weinig katholiek, dat hij een protes-tantsch geloofsijveraar is. Hij heeft zijne bank in de Duitsche evangelische kerk, Muséum-plaats, te Brussel. Zooals we reeds gesebreven hebben, is Haller de zoon van den biederen koster van de protestantschen tempel te Cent, waar'Paul Frederieq ter kerke ging. De Benjamin der Belgische patrioiten. Die Benjamin is zonder twijfel de klei-ne Belg, die reeds bijna twee jaren in-gelijfd is bij het 46e linie-regiment, 1 standplaats Fontainebleau. Vluchtende voor den Duitschen inval in Augustus 1914 — toen hij slechts twaalf jaar tel-de — werd hij door de soldaten aange-noxnen. Hij heeft moedig de dubbele stre-pen, waarmede zijne linkermouw ver -sierd' is, verdiend. Die sterke en jonge soldaat yan der-tien jaar en half doet denken aan de helden die zich aan de school van Napoléon vormden. Wat voorbeeld Voor de dienstplichtige Belgen die aarzelen het leger te vervoe-gen en nog liever naar Amerika yluchten ate deserteur dan hun plicht te yervul-len.De bons mots van generaal Galiieni. Wylen generaal Galiieni was een meester in de kunst van het bedenken van gevleugelde uitdiukkingen, zegt de Westminster Gazette. Een daarvan : Eritiseert niet als gij niet tevens verbeteren kunt, hooft in Frankrijk opgang gemaakt. Een andere luidt: Zoo ge hersenen heot, gebruik ze ; zoo niet, ga dan kool planten. Wanneer gjj het steentje aan het rollen gebraeht hebt, houdt het dan ook in beweging en: Zeg, wat gy wilt, dat men doen zal, maar zeg niet meer dan iemand onthouden kan, waren eveneens lievelingsuit-drukbingen van den grooten strateejj. Protestineetlng van Belgen in Enuclaad, (Van onzen Londensc'nen correspondent). Zekere bladen als de Daily Express" hadden zich in hun voortyarendheid tegen de compulsion-wet laten gaan tôt heel onrecht-vaardige aanvallen jegens de in Engeland vertoevemie valiede Belgen. Ilet heette dat in Engeland zich 200.000 Belgc-n bevonden, die in do voorwaarden verkeerdsn om de wa-pens op te nemen, juist genoeg om do com-pulsion overbodig te inaken. De ©eigen sta-len hier den- arbeid en de broodwinning der l'.ingelgchen, terwijl dezen naar het leger trokken. Dat waren de voornaamste beschuldi-gingen.Zeggen wij aanstonds dat de verlichte En-gelaçne bevolking die campagne der ondank-baren direct en in talrijke bladen als de .,Daily News" en anà?ren heeft afgekeurd. Van aile zijden kwanien de Belgen blijken an bewondering en sympatWe toe. Maar het kwaad loopt snel. Betreurenswaardige opstoot-jes van het -schuim der bevolking tegen de Belgen te Earl's Court en Fulham waren het gevolg van het persgsmodder. Wiliende beletten dat dergelijke misgrepen zich nog voordoen en bereiken dat de Engelsche bevoïking juist wordt ingelicht over de rechten en plichten der Belgen in Enge-iand, hebben talrijke Belgische vereenigingen protestdagorders gestèmd. Verleden Zaterdag trokken een 300-tal Belgen in betooging naar het Belgisch . Ge-zantschap om uiting te ge-ven aan hun ontevredenheid over de behan-deling die ze ondervonden. Verled?n Zondag had nog een groote pro-testmeeting plaats te Kichmond, belegd door den Belgischen Metaalbewerkersbond. De Belgen hadden het goed gedacht opgevat, in na-volging der Engelschen en Nederlanders een inkomgeld te heffen en alhoewel dit op 6 pen ce was gesteld liép de ruime zaal spoedig tot op het balcon vol. Wel 800 mannen en vrou-wen waren aanwezig, bijna allen munitiewer-lcers.Kamerlid Celestin Demblon en W. Eeke-lers, secretari3 der Beigische Metaalbewer -kers, betoogden er dat de Belgen wel bewust waren vart wat do Belgische uitgcwekenon aan het gastvrije Engeland verschuldigd zijn. Maar daarnaast zijn ook Belgen naar Engeland ge-komen op uitnocdiging, om door het inaken van krijgisbenoodigdhëden hun deel aan de zaak der Verbondenen bij te brengen. Het is to begrijpen, dat al de Engelschen zich geen duidelijk gedacht vormen van een oorlog on, hun land van do rampen van den oorlog ge-spaard gebleven zijnde, de Belgen in Engeland zien, terwijl ze aan den Yser staan, waar ze den weg naar Kales hebben afgesloten. In Engeland bevinden zich ook duizenden Belgische gereformeerde soldaten, die reeds twee en drie inaal gewond waren eer de aankla-gers het uniform aansehoten. Hulde werd ook gebraeht aan het dappere Engelsche leger dat Frankrijk ter hulp snelde oin den Duitschen aanrander den weg naar Parijs te versper-ren. En met aandrang wezen de sprekers erop hoe droevig het zou aandoen, indien door ge-brek aan keimis van beider prestalies een betreurenswaardig misverstand het broeder -verbond der landen van beschaving tegen den Duitschen aanrander inoest beschaduwen. De vergadering lieeft dan ook meer voor doel do Engelsche ontevredenen in te lichten ' dan wel hunnen aanvallen betaald te zelten. Maar moesten kwaadwilligen op den ingeslagen weg voortgaan, dan is het ook goed te weten, dat de Belgen weten wat ze geofferd hebben, wat hunne rechten en plichten zijn en niet be-reid zijn zich te laten behandelen als slaven. De vergadering was bezadigd en waardig. Zij gaf door herliaald applaus hare insteni-ming met de redenaars te kennen en steinde eenparig volgende dagorde : ,,De Belgische werklieden,- in algemeene vergadering bijoen geroepen den 27 Mei, in het „Castle Theatre" van Richmond, teneinde den toestand te onderzoeken door do campagne van zekere Engelsche pers geschapen, besluiten : i Kraohtdadig te protesteeren tegen die on-rechtvaardige aanvallen gedaan door eenige onverantwoordeljjke journalisten. Een protest te sturen aan de pers tegen de leugens en de onnauwkeurigheden in die artikels vervat ; Voort te gaan de Engelsche werklieden te aanzien als kamea-aden, zonder hen aanspra-kelijk te maken voor den toestand door de tendensieuse perscampagne geschapen. En hopen dat het Engelsche volk, voor zoover het mocht misleid zijn, zal inzien dat het op onwaardige wijze werd bedrogen en tôt betere inzichten ten aanzien der Belgen zal komen." Verschillige correspondenten van neutrale bladen waren op de meeting aanwezig. * * * Op het laatst gehouden congres der me-taalbewerkers, te Londen, wesrd eene com-missie samengesteld bestaande uit aïgevaar • digden der afdeelingen en voor doel hebben-de vast te stellen wanneer, in geval van even-tueelen vrede, de roi der v«reeniging in Engeland eindigt. Het opschorsen der uitkeerin-gen voor werkeloosheid en ziekte zijn de twee voornaamste punten die dienen onder 't oog gienomen. Verledon Zondag, voormiddag, hield de com-missio haar eerste zitting. Belgisch Staatsblad. VERSLAG AAN DEN KONING. NATIONALE MILITIE. — DIENST-WEIGERAARS.Opbeurend is het te hestatigen dat dg Belgen aangeduid door de besluit-wettenf van 1 Maart en 6 Noveniber 1916, mefj groote geestdrift deze oproepingen hebhe4i heantwoord. Ziji die dezen oproep riog niew hadden vooraigegaan, waren gelukkig en fier te zijn toegelaten om plaats te ne< men in de rangen van het roernrijkot leger door Uwe Majesteit aangevoerd. ! Eenigen nochtans dezer jonge liedeiy hebben hunne plicht nog niet verstaaii[ Hunne houding steekt smartelijk af mei de vaderlandsliefde door de ovei'groow meerderheid der militiane hetuigcT. Maatregelen dringen zich op. Het schijnt van nut dat eene plech* tige verwittiging aan deze verdoolden wor* de gegeven. Weinigen zullen den droevi* gen moed hebben er doof aan te Mif-ven.Halsstarrig aan het bedreigde en lij-dende Vaderland de hulp wel ge l'en vaxs een krachtigen arrri, stelt eene fout daar, van een uitsterst gewicht. Indien sommigen ze durven bedrijvea, zal .eene strenge tuchtiging hun wordeiï opgelegd. De veroordeelingen tegen bea uitge-sproken zullen onverbiddelijik worden uit-gevoerd, 't ziji tmmiddellijk, 't zij op de® oogenblik dat, de vijandelijkheden geëijtï^ digd, de plichtigen het nationaal grondge* hied opnieuw zullen willen betreden. Dit zijn de redenen die ons doen b€f< sluiten, Sire, het hier toegevoegd hesluit-wet a'àn de handteekening Uwer Majesteif te onderwerpen. BESLUIT-WET. Wij hebben besloten en Wij besluiten s Artikel 1. De militianen der contingent ten geroepen binst .(sic.'j deiï oorlog, hebben, ten allen tijde, de verplichtingj zich ter beschikking te stellen der wer-vingsbureelen en der diplomatische- eiH consulaire agenten der Belgische Regeering, ten einde er over hun geval wordes beslist door de wervingscommissies. Art. 2. pegenen onder hen die, oifc danks eene afzonderlijke waarschinving,, gegeven 't zij aan hen zelf, 't zij aaiï hunnen vader ciï moeder, 't zij aan een; dozer, zich halsstarrig onttrekken aan liuifr ne jnilitaire verplichtingen, zullen' door de diplomatische- en consulaire agenteiPj aan de Regeering worden aangeduid. Art. 3. De nanien en voornamen dezer militairen en, zoo mogelijk, do anderei inlichtingen hen aangaande (geboorteda-tum, beroep, woonplaats, verblijf, enz.), zullen worden aangeteekend door Onzen! Minister van Binnenlandsche Zaken in eeo' bijzonder register genaamd : „Ilegister der Dienstiveigeraars." Deze >zal worden in ordo gehoudetï door afschrappingen en bijvoegingen. De vermeldingen er in vporkoniendei zullen worden afgekondigd in" het Staatsblad en aangeplakt ter zetelplaats dei; Regeering, in de lokalen der bureelets en der wervingscomniissies alsook in de Kanselarijen der gezantschappen' ot Coït sulaten. Art. 4. De militianen aangeduid door; de ai'tikelen 2 en 3 die zich met zullen ter beschikking hebben gesteld defl wervingsbureelen en commissies o£ der. Belgische diplomatische- of consulaire agen-i ten, in een tijdverloop .van eeue maand, aanvang nernende den dag der afleon-diging van hun naam in het Staatsblad* zullen als déserteurs worden aanzieiï eiï onderworpen aan de straffen voorzien bij het militair Strafwetboek, onverminderd de toepassing der bekrachtigingen en straf-bepalingen ingesteld ten opzichte der weer-spannigen en der nalatigen, door de wet-ten op de militie. Art. 5. De inbreuk aangeduid dooiî artikel 4 van het huidig besluit-wet wordt gevonnist door de militaire rechtsmacht. Art. 6. Al bepaalde beslissingenj der militaire reçhtsmachten of wervlngs-t commissies, ,waardoor zou uitschijnen dat een persoon ten onrechte is ingeschrevert geweest op het „Register der Dienstwei-geraars", zullen aan Onzen Minister van' Binnenlandsche Zaken worden medegedeeliî. Deze zal de afschrapping van den belang-hebhende bevelen in het register. Mei d in g ervan zal worden gemaakt in het Staatsblad en bijj middel van aanplakbrieven. Art. 7. Het tegenwoordig besluit zal kracht van wet hebben den dag reeds zijner bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.Kondigen het tegenwoordig besluit-wet af, bevelen dat het met 's Lands ze-gel bekleed en door den Moniteur be-kend gemaakt worde. Gegeven in Ons hoofdkwartier, den 20. Mei 1916. ALBERT. ,Van 's Konings wege: De Minister van Oorlog, CH. DE BROQUEVILLE, De Minister van Justifie, H. CARTON DE WIART. De Minister van Binnenlandsche Zakefl; PAUL BERRYER. De Minister van Buitenlandsche Zaken', Bon. BftYENS. , Gezien «a met 's Lands zegel geêegeK^I De Minister vas Justitie, H. OARTOS m 504BE.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes