Belgisch dagblad

461 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 13 Septembre. Belgisch dagblad. Accès à 20 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m61bk17q4c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

bONBEBDAG 13 SEPTEMBËR 1917. No. 307. A BELGISCH DAGBLAD abonnementen. 3?er 3 maanden. voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse fiummers. Voor Nederland 5 ccnt. ▼oor Buifcenland 7*/î cent. Den Haag, Prinsegrachfc 126. Telefoon Red. en. Admin. 7433. VerscBiijnend te 's-Gravenhage, eBben werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydt Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. GEPLOETER. Kieclds lang hebben wij olpg'emerkt, da' djai „Kôlnische Volksz'eitung" en liât BVlaam, J|çhe Nieuws" van Verhulst jaa Rorms, tw0e 'jâikke vrieadeia zijn,wann!eter België het moe jbezuien. jf Dit blijkt eens te meer uît de legend; tit Koningin Elisabeth met hâte kindereï ngeland's gevangene zou zijn. « Het katholieke biad van Keale'n drijft d< 'toewietanloiosheid zoo vieir dien iejugea ge "ïpofwaardig te achtea en legt er zich oj rtcjc, hem in D'uitschlaad te vulgariseeren 5 [IV.at een stichtelijk schoawspeil het aan ^jeniijkste crgaan van het Ceatrum, zich d< folk te zien maken van den lasterpraat vas jemand dis als vrceger rédacteur van „He Laatste Nieuws", zijne hoeidanigbeid vange fiwfâaea seniinarist wild© dcen yergeten, Idioio; ',*3,® vieste narighedan in zij!ne perverse meir JbfiicZiding te zeekea oai de geestelijjkhedd in kunnen bovuiten. Is Verhulst pot niet d» scîi : ij ver van het agncstiscih tooneelstuk Je ;zns de KazareniGT? Het vroom en in de 'vcuo gelccâalijt bîad van Julius Bachem 'pciciut don paras;©'» van de s'.ald Antwerpen 'ide Lumilio S. en het ceaseffvatoriuln! aldaar lipaar ean. slimme parasiet, d*3 door zijae ge pinaaklà jovialiteit 00k don bravea ministe ; Dcbcamp^-David « in deed vîiegen „de: jfein. iniiio0 politi clic TagesschiiiflsDeùiler." Wi ku 0Rfen niet aàlatea 1© monkelen bij; dit coin : pilent van œa Duitsch kathcliek oirgaai aan het adies van een lid eener Antwerp sclie loge. Nog al oan dio zich laat beat ne mea door Verhulst ! * * # \'oo:a~ecr het gansche artikefl van Vei liuîk te vei'laicn, fantaseiert de „Kôln. Volks zlg." zlelva oveir het yerKijlf der Belgisch* Ku:iiugsfamilie en haie betrekkingen mie het Belgisch „Entcnte: ministetrie". Het Ma* Bcmijtt venijinig, dat het niet gced gaat tus >chen de Koning en het ministerie-de Brp queville, „dat gansch met Frankrijk is ge bon den." Daar ce v»-ensch Ba vader vai do- ^.eclachte is, meont {le Rijinscho kranl did «ne cmweinteiling in Be-'gië rij'per is da) ihen zou gisoen. Het is elene Ointwikksling . jnogieîijkheid dat ton sfotte gansch Brigi. zich vol ontzetting afwendt van d)a „ajîiés" ;Vryn diein tc©stand meiet Jang's D'aitsehe zijdie bij hei; sluiten van .dsn vreie, rekening ge oeilleton word&n. 2co orakelt het teerlijke Centrurnsblad, ©i flan verleent het vol sympathie het woori |,an den riddier in da Leappïldsordte1. Verhulst of Luc, Idio zeo wal'gfelijfe pilât koi J&ijin voor Dr. OswaH i«3 Antwerpten.... Lui ïyértelt dan alsof het eta historié van Ro ■ i»e;rt en Bertrand ware, de legeinlde, die achte iitd Beilgische front door p'uitsdhe agentei van het pacifism© à l'instar jcl'Al'mleireyd: werd rondgestrooid, namteilijk dat pmzei goé|d: fconingin gevangcii zit in E,ngeland, ornda &ij het vredesaahbod van 12 Deœmber al: pïkiitsche vrouw!' gemeigen Avas. 2ij' is dai m'et haar jcngste kind htet ^rinseaje Joei Marie ge'/lucht. Hare beddo ^.onen zijn. haa ■w'eggenomen p|m! onder de hoejda van lorc ÇuTzion gtelpilaatst te wpirden. Anders zou den zij iiiet met hunne miceder kuminjah s'pre ken I Arme- kVrne .prinsjes, ziicht die Raf Onze Koning is van zijlna vrouw en zijtn* fcinderèn gesclieideii. En ide eKendalimj flii àulfce to'icnhooge ùéuglebs timmimert, durî ilien Koning zcïï vedagen tôt ean ïino vai Giiekendand. Onze vorst heaît piok zij'ii Ve iafeifios." die zijin Koning overleA^rde or z.iju V'>lk met varraad in den krijg (ireiaî dte 13; oquevil'e, dis niât alloen aile recht aar Vlaandetteïi onlzlegt, maar aïei beiraigt wel Sda hur. vado:landschiei pl'icht thans in Viaan 'dieren v'ervcllea" — zooals Verhulst. lret :st k is oecï .zco'n fijln sLaaltja corlogs ve.dwazlng om <1© imlpie;iat:03 van Raphae niet over la drukken: „Wij weten, sirej, zeg' de 'gt'val'en engel, dat gijl niets meer te zcglgieir hebt, dat gij en uw léger, zoo gced als ge vangien gehouden wcirdt Niettemin za het cogenblik konito — >vij ve.ta'en uit d' Kola. V&lksztg. 110. 706 — waaropi wij! ■ wachteli en gijf uw Jeiger om u zuït scharen 1 les Kult zegg'ein: „Thans js de maat vol!" ; Met zou Ibateir weziea, sire, indian dit wooi|d) thatis glesp'roken werd als îater. Dcnk aan : Venizelos ! Denk aan het Grieksche leger, 1 dat in Plelolpanntes opigeslotela werd, toen Koning Konstaintijn in vferbanning mce;t en s lan ge Ententetsrctelpen ta A-theiici den staat • van ïjeleg vetrklaardan. Ons Jeger zal, sire, il ciofc tter zij'd-e gèhouden woidian tôt uw Vlaan-. cteien e!n uw Vliaamsehe volk geknecht aan - Frankrijk en Engeland zullen geieverd wor- > dtn. Dioch wij, willan vrij zlijh, sire, vr'ij en l onalhankelijk." t ♦ * * : ïjarliulst is deizelfde die vrceger schreef, . dat Koning Albert moest onttrcpaid worden. j Onze lezetrs zijn niet dia lezers van ,,Het > Vlaainsche Nieuws". Wij le.-an in het best . g'eïnformeerde land fllar were'.d. Paaroin zou- djôin. wij slechts de scho«fle>rs oiplha'.'an biji dit) vlaag van hysterie jvan Verhulst en haar ' als titel van pathoilogisch giaval wamieMan. Ongelukkig Veirschijlnt ziijto. Duitsch Kad bin-. nen den dooldelij'ken draaid en al te veel r hieelt m'en vervvaarloosd de gevangen Bel-r gischfâ bevolking in te îichten. Tsiikens wan- -j nteer de vijand een leugen uitstrcoit zioa - van huiten België dadtfijik het antwoord i moeten komlen. De middelen ontbneken niet . ont 'dw waarheid in hteit bezet.e land ta dcen - "binnendringein en ©r haar te varspLeiden. Onz.e rieigeering mag -die proipaganda niât ver-waaiïoozien. Een authentiek woord van haar zal onmiddieulijk leugten en laster dioan zwij!- - gfen. * y * ♦ t Het is vooraaker gean toaval dat „La Bel1- ^ giqne" van Brussel paralâel m^t het „Vlaain(- - se ht, Nieuws", da Beilgische jegee-'ing en in ^ h|et bijzondetr onzen Venizelos aopals de - ka.iaœelfeinvteTzianïnaker van Brasschaet de 1 Bioquevili!© heeit, aanvaJt, doch niet bru-, taal, maar gievaarlijber, om'dat de talal gei-1 stepen en zalVeind is. In het artikel „La politique du Havre" - vaa 9 September — het besproken artikel • van de Koln. Volksz:. is 00k van denzelfdieii '> dag.... — wc-rdt baron. Beyens tegen (den - hieer de Broquievil'a uitgespioald. H©t orgaan vaa de JXiitsche Bank gtettnt zich daarom 1 op „Le Peupla Belge, van Parifs!, ,,[Vrijl Beil- ^ gië", namieilijlk op een artikel van den haer Hosfce zoon, en last nc*t 'east op „Le Soe'ia- 1 liste Beigtei", die van het „Bellgisch Dagblad" : zegt te behooriein tôt „la presse réacticunnai- " ijû". Stockholm tecuta Uit die aanvalr f len tegen de Beligische ragacring besïuit-„La 1 Btelgique" b'Oolie, dat zij pntnidlde lijik het at- 1 m/isfteer van vijandsohap miclet opkiaren wil ; zij niet in elein onuithoudbaien tiotestand ga^ t xiakan. D'aarom xnioet zij afzien van hare 3 tc.onomische en annesionistische (!) po- ? litiek Die Diuitscheirs vce'en dat hst ernstig J gwimieBnd is, olm! hun în hun geJdbeugel te : nijf.ten en hun dasnioiods waarborgen en pan- ^ dfen aX te dwinglan, votoir al hetgeen zij1 in " BiaLgio hehben misdiœven. Do wolven hui- ■ len. Zij ;,i'bruike:i in het bezette land hunnie • verkaj te pers, die zij dan aanhalen tôt in de ! Rijnsch© bladen tce, welke pnder de over-, Ineeischiiig staan van hiet grcot-kapitaal, dat ^ Bjalgië ondeir den eenen pf anlderen vorm L wil versiaven. jDjô Duitschere beven bij de gedachte van L ean ec.onomischen loorlog en van de aan > België toekomtende scbadevergoedinge 1 L Diaaiom deinzen zij niet tarug ami de doniste " len ©erloosle leugens orer pnzen Koning, de ' Koningin en de Koninklijke famille te ver-spreidian ea het hoofd 0ier regeering, dat ■ met hai t en ziei .aan den Koning en aan 1 het land verkfceSl is, op fib rc'^ul Vjkste - wijze vepdacht te maken. L Ilct zâjn ellendelingen. Léonce du Casiilijn. DE TOESTAND Er beataat geene hoop meer dat he geschil tusschen Korrrilof en Kerenskj zal bijgelegd worden. De oorzaken zijn (lieper dan de eigen lieide en de afgunst. Wij ontveinzan het niet te zegge®. dat Rusland 11aar een burgcroorlog gaat. In .derdaad, Kerearis'-Ty heeît bevolen Korni lof en de met ham. sainensp&xmende gene raais aan te ï'ouden als rebeller en z< als dusdanig te oordeelen. De kadatten die uit het kabînet wa,ren getreden zou den thams, naar verluidt, opnieuw Kerens-ky tegen het prpnunciamento van de ge f neraals steunen. De zaak spiist zich meer en meer toe j^De aanhouding van een drietal garoot yvorsten en de ontvlucliting van groot vorst Wikolaas Nhcolasjewitsj, de ontrui ming van l'eirograd zija niet geruststel lende leiten voor Kerensky. Lr "oopen eeliter alleried wilde geo*uch-ten die mien niet kan konferoleiea-en. r Volgens een part, bericht uit Stockholm aan de N. R. Ct., wordt van RujS-gische zijde vernomen, dja-t de Regieeriaa in tegenstelling met dagbladbarichten, Pe-trograd naar het schijnt niet zal verla-l^ten, ma-ar de belangrljke archievon in eelc stad aan de Wolga, vermoedelijk Nisjni Nowgorod. in voiligbeid zal brengSnj. f Het Zweedsche soVandaal kan niet ^goed gepraat worden door de Zweedsche bewering van een vriendendienst. Maan-dag wezen wij op de EhiUschgezinàheid van het hof, den adel, ean deel iyaa heii t oîfieierskorps en de O. W.'rs. Thans wordt geroald dat het schandaal zou knn-nen eindigen met de ontlroning van den koning en de koningin van Zweden en hunne eventueele vervanging door den , kroonpriins- In aile geval staat het Zweed- .s'ohe volk voor d'en hong.eirsnood. - Zweedsche rnissie die n'aar Washington • waa gereisd om er te onderhandelen om. > trent den invoer van levensmiddelen is , onverrichterzaalc moeten terugkeeren. In Argentinië heeft de beruchte graaf • Luxburg, de Duitsche gezant, zijn. pas ontvangen. Het is te hoipen dat de ont-dekking van het Duiltsch spionnann.œt gansch Zuid-Amerika zal aanzetten zich ■ van die lastige gasten te ontmaken. Aan het Westelijk front laten de geal-liaerdea de Duitsichers gieon oogerib'lik met rust. Hejt geschut is zeer levendig, om Biccschoote. Aan de Iscinzo wordt aan de helliirgeîi van Monte San Gaibrielle gevochtem. De Oostenrijkers dolven het onderspit, zooals în Albanie bij Pogradec. De Griaksctie troapen zijn Janina bi«-nengorukt.Het resultaat van de Japansche mis sic naar de ,Vleiri1e|enjgde Staten is dat aile krachte» ia Japan, zullen worden saam-gelrokken voor de produetîe en he transport van o 0r 1 ogiïbenoodigdheilen • vo0i' ! Rusîand, j i Links en Rechts. Vlaamsch in hei Vlaamsch bestuurs-gebied van. hei algemeen gouvernement. Het Gezets-und Verordnungsblatt van 2 Septem'ber p.ubliceert een dekreet Vian Von Falkenhausen, waarbïj] in bedoeid bestaursgebied de Vlaamsche taal dej uit-slaiitelijk© oflic-ieele taal wordt voor alliej overheiden en beambteA van staat, proi-vinciie en gemeenten, eve'n.als voor de in-richtingen en gestieshten, de leargestichten en Iceraars inbegrepen. Bij reohtbanken en lelergastichten, bij. de laatsten betnefîencle de onderwijsiaal, blijlft het bij de reeds versdhemen besluâten. De nieniwe voorschriften gelden voor den inwetodigen dienst ein voor dien met het Walenland, voor mondelinge en scliriftclijke mediadetlingein dleT beamMen aan het puibliek en voor de openb'are mededealingao, ' be-kendmakingen eà opscliriften. Ziji ,zij|n 00k van toepassing op openbare inriclitingein en ,alle perso^an die openbare dienstein, vetraskeren. De zaak MarguSies. Marguiies hceft als verdedigers verkozen den Brusselschea advocaat Jaspar en Deis-hon.Zwitserland en het Belgisch hulp- comiteit. De Zwitsersche Bondsraad haeift VelT-klaard dat het zijn wensch was deal te Maken van het Belgisch bulpcomiteit voor volksvoeding. Hij had dus t\vee Zwitsersche burgers voorgestald, de heeiran Cha-pnisat en von Jleyenburg—Secretan. Hè|t Spiaansch—Hollandsdi comiteit heeft ech-ter hindernissen in diein weg gelegd en daairom maken geene Zwitsers efr van deel De pauselijke vredesnota. Een Italiaansch blad de Corriere dalla Sera verzekert dat aan da pauseilijike nota aiet alleen geathieid werd door kar-dinaal Gasparri en Mgr. Tedeschini, maar 00k door den bissc'hop1 van een diooees dat aan Zwitserland paalt, bekend om. zij,ne moderne en patriotische ideleën, die zich met de krijgsgevflngenen bezig honidt en oveï de Alpeh talrijke betrekkingea heeft. Hij is het die de konkrete voorsfcedlen aan het Vatikaan hceft overgebraelht. Die( redacterar van de nota is Mgr. ïedascihini, die het troetalkiad van den paus is en waarin de paus een absoluut vertrouwan stelt. ICardinaal Gasparri zou zich trots ailes terugtrekken. Oader voorbieho-ud. De Katholieke vredesactie in Nederland. Te 's-Gravenhage hehben de katholieke Nedarlanders «e|n vreidesmeeling gehouden om de vredesactie van den H. Stoeil te steunen. Niemand raeier dan de Belgan, die tegen wil en danjk in dea oorlog gej-drevea werdiea door de snoodstei der dia-den, wenschen dien wed©. Geea volk hieeft dan 00k meeir voor de rochtvaardigheid geleden dan de Belgische natie. Als katholieke natie, als nati© aaa welkei het grievendst onreeht werd aangfè|daan» hoopte zy, dat da Nederlandsciia ka.tho-lieken een wooird van medelijden zooniet vian sympathie voor het zwaar geteistieird burenvolk zou hebbea gesp^'oken. Ter uitzondering van een spi'cker, di© zich het woord „vertrapt Belgilë" heetfc laten ontglipp'an, heaft men ©r vergetein dat op enlcele ur©n sporens van Dign Ha,ag een ma/r(elaarsvolk sedert' drie jaran lijdt en strijdt en hoopt op herstel en boete. Het is jammorlijik. De plichtan der gastvrîj-heid verbieden ons meeir te zeggea. Er kaa in aile gavai geea vrede, met de Bialgen zijtn, zoolaag ean Duitsch sol-daat den vaderlandschen bod©m bezoeidielt. De conferentie van Stockhoim. Huysmaas laat aaa het Handeisblad vaa Aaisterdam aiielden dat de conferentie we-gens1 technisclie moeilijkheden niet voor 15 November z;al bijeenkomen. Ara.e conferentie i Vaa maand tôt maaad wordt zij uâtgesteld om ten slotte op de langel biank te worden gesohovea. De weigeriag der soviets om er met de Bochea en de nentrale proRochen bijieen te komieia is de doodsbaek. De vier gedelegeerdiea der soviets die in Eagelandi, FVaakrijk ea Italie zoo goed gewerkt hebbea vooir dein koning vaa Pruisen, alsof zij echte Duitsohers w.aren, zija te Stockholm aangekoaien. De Frankf. Ztg. mleldt dat op hua telegrafiscih verzoek de hooM-ledactear vaa Sooial-demokratea» Borgbierg, de ageat van Dniitsohland, oamiddellijk naar Stockholm is vertrokkan om ze te ontmoeten. Zij1 zullen hem Waarschâjnliik verslag geven over huaae pro-Duitschfei propagandarejs, opdat Mj Berlijh zoiu kua-nea veirwittigen ove,r dea tcestaad ia dp door hen bczochte Ententelandea1. Amerikaansche îroepen in Frankrijk. r In Frankrijk bevindt zich tôt aogtioie eene divisie. Binaen zleier kortea tijid zal zij door twee nieawe divisies verslerkt worden,, zoodat generaal PleTsliing over driei divisies zal besohikken. Von Faîkenhausen fe Berlijn. De gouverneur-generaal van België Vo® ^a.Lceaha usen vertoeft op het oogenbli'c c i'erli.n. Bijzondere telegrammen. DUITSiCHLANDS BEDOELINGEN MET BELGIE. HAVRE, 12 Septeniber. De. „Corriert; d'Italia" schrijift aaar aanleiding van hiel s'treven der al-Duitsch©rs «n dia nota van den Pans, bat volgenda: iW^naeer'jmea val de veroaderstelliag uitgaat, dat de planne(r clei: Duitschers gebaseerd zija op de verdee liag ia twee provinciëa, is aile verdese gedachtenwisseling nutteloos. Nog erger zor het zija, waaneer de toezegging om België schadeloos te steilen, moest worden opge viat in den zoowcl moreel aïs juridisch oa aaanemelijkea zia vaa eea leeaing van Daitsche zijde. AJVlEBjlKA EN JAPAN. PARIJS, 12 September. Uit' New Vorls koai't het bericht, dat de A'merikaanscfe miais'ter van Buitenlandsche Zakea, Lansing Graaf Ishei en de Japanscba gezant, dieir lOden Sieptember eiein belangrljke bijèenkoms' hebbea gehad, waarbij laatstgenoeaide. zoï hebbea te keanen geigeviea, dat Japaa be reid is de Ver©enigdé Statea in elk op'zich ter zijde te staan bij: de verdere voortzettin^ van den oorlog. Men is overeengekomeai dat Japan zijin geheele economische en mari tiem© organisatie zal concentraesten op d< voortbrenging en het v©rvoer van oorlogs benoodigdheden en hulpiniddelen» tea b© hoeve van Buisland. Te Washington zia! men in deze bijieienkomst eiea zeer gelukki| voorteaken îaet betreikking tôt de _to© komstige verhouding tusschen de Vereenigd< Staten en Japan. "Van Japansche zijde he|e|f men zich nu tavens kuanen overtuigan v,ar de geweldigei militaire toeb'ereidselea de] Vereenigde Statan, die zullen moeten strek ken om den oorlog tôt een snel ea roemrijîi einde te breagen. DE DUIKBOOTENOORLOG. PARUS, 13 Sept. "Uit Rome wordt ge meld : In den loop der week die te mid dernacht 9 Sept, gtviindigd is, is het in en uitvaren van k 0 0 p va a r dijs chep en vai aile nationaiitaiten in de Italiaansche ha vens aldus geweest; binnengekomen 54' imet een bruto fonnenayaat- van 3805B0 ton, uitgevaren.' 460 met een br. tonnen njaat van 303300, zoader de visschers - s chu it en en de schepen der kleine kust-vaart mee te rekenen. Er is geen enkel veriies aan Italiaansche schepen t? boe-1 ken. Een stoomboot i3 aangavallen door een duikboot maar is er in geslaagd H ontsnappen. . UITROEIING VAN GRIEKEN. PARIJS. 13 Sept. VlucMelingen die i na. duizend moeilijkhaden te Genève zija aangekomen uit Kiem-Azië geven vreese-lijke bijzonderheden over de tooneelen die daar ziin aîgespeeld. Het zijn niet meer alleen gedeeltelijke ■ awordpartijen zooals die in &e Turksche tradities leven, maar de geheele uitroeiing vaa het volk. De Turksche ambtenaren bekennen cynisch dat men eerst beweerde de zone der krijgsoperaties te ontruiméa ; en nieuwe verblijfplaaitsen aan de emi-granten te geven. De Griekea uit de onv strelcen van Smyrna °zijn in groote co-' lonnes naar de woestijn gestuurd onder ' voorwendôel van ze te Alwali en in de ; naburige dorpen te vestigen. De geheela ; Heilteensche bevolking werd iaeecloogen - ■ loos vermijord, alleen eenige ivrouwea werden gereli. De soldatea wierpea do menschea levead in putten stootten ze gebonden in groote vurea. Gedureade eea maand vond men yreeselijk verminkte lij-ken op de wegen. De algemeene toestand ^ in A'zië, met het gebrek ea de ontevre ' denheid die onder het volk heerschen, , maakt het lot der Grieken nog moeilijker, want zij moeten aile woede dragen en [ hun benden hebben geene menschelijke , gevoelens. OP DEN BALICAN. HAVRE, 11 Septembér. In da Cernabochl hebbea de Italiaansch© troepen e©a Bulgaar-sche troepen-afdieeling verdrevea. Bij 'Mona^ stii- hebben artilleriegevechten plaats. In de ■ streek van de M©rea heibben onze troeperf - een nieuw voordeiel beihaald, door de vei*. - overing van bat dorp Pogradec, aan de^ l Zuid-Westelijken oever van het Ochridameeij - dat ziji, na eea sohitterend geslaagden, plots» i' lingea aaaval, hebben bezet. Zij hebea da Oosteniijkers ia Noordelijk© riohting terugî - gedrteven tôt aan do hoogte van Miumulisyl (vier K. M. tea Noorden van Pogradec,), Leqerberichten der Geallieerden. 1 ; ( De crisis in RusIantiL Moskou in staat van beleg. — Kerenski heeft bevolen Kornilof en andere generaals als rebellen te vervolgen- — De kadetten steunen Kerenski. — Het Zweedsche schandaal. Gevechten aan de Isonzo. — De Oostenrijkers wijken in Albanie. — De actie aan het Westelijk front- — Zeer levendige geschutstrijd bij Driegrachten en Bixschoote. Vau M Westelijk front. Het Engelsche legerbericht! LONDEN, l'2 Sieipteailbieir, 's ochleads. (Reu-tetr) He'dienochtiead vroeg viel de .vijlaad onze locjigraviea aan ten Oostiea vaa Etargicourt, onder bbscherming van havig [sserspierrings-vuui'. Zijn oprukkenda infanteirie werd met gfeweer- en mitrail'leurvuur ontvangen en te-ruggeslagea.Wij oaderaamea gistieravond geslaagde xaids tea Noord-Oostea van Bul.ecoart en tbn Zuidea van Lombaetrtzijiie, waarbij idea v^aad zwaiie verliezen werdan tce^ebracht len eea aantal gevangenen werdein gemaakt. De vijandelijke artitaie was geduren'ide dea nacht bedrijvig in iien omtiec van Neuve ChapteT.e en in den sector vaa Yperea. Duitsch vliegtuig neergeschoten. De aviateur Medaelts heeift aaa bat Bel-gisohe froat b!ij Dixmuidea na een verw&edien strijd eea groot Duitscà vliegtuig (Rumpler, laatste model) met Maroades-motor van 260 P.K. en twee miachiaeg&warea neergoscho-tea. Die inzittendea wepde,a gedood. Het Fransohe legerbericht. PARIJS, 12 Sept. Havas,. la België 5s de artilleriestrijd zeer leveadig geb'levea in de sectoren vaa Driegrachten en Bixschoote. In Champagne hebben de Fran-schen met succès invallea gedaan in de Duitsche Unies, eene ten noordoosten van Aubérive eene andere ten oosten vaa den weg van St. Hilaire naar Si. Souplefc. Op dit laatste puat zijn de Fraasche afdeel-lingen doorgedrongen tôt in de darde Duitsche Unie. Een havig geveoht heeft plaats gehad, ln den loop1 waarvan hefc Dirtsche garnizoen is gedood of gevangen gemaakt. De Franschien hebben talrijke schuilplaatson opgeblazen ea be-langriijik maîerieet meiagabira<^tit^ \Ben Ûui'sche aanval tan noordwesten van Taihure is door het Fransohe vuixr mis-lukt en hceft den aanvallers ernstige 1 vcrliezen ga.cost Op dea rechfceroever vaa de Maas hebbea de Franschen twee aaa-vaUen oip vooruitgeschiovea' posten ten noorden van het boscb van Caurières en ten noorden van JtJonvaust algieslagen Overal elders was de nacht kalm. Duitsche vliegtuigea hebben de streek van Duinkerkea gebombardeerd, waarbij versebeidene slachtoffers onder de bur-gerlijke bevolking gemaakt zijn. HAVRE, 13 September. Geen infanterie* gevechten. la dea loop vaa den dag was over het grootste gedeelte vaa bet iront de artilleriestrijd niet zeier hevig. Krachtiger, werlcbe het gasebut in België en op den" rechter M,aasoever. Dea lldea Septembieâ' hebbea de Friaaschie aviateurs vier Duitsche vliegtuigea naaa* beneden gersebotea. Zes aadere Duiitsehe toestellea zijn zwaar be-schadigd binnen hun eigea Unies neeirgie-vallen. De met gasobat bewapeade Fransche vliegmachines hebbea eea groot aantal bom-men geworpen op de stations Roulers, Corbec marde, Staden, bat vliegterrein van Colmaf, de stations Conflans, Ferny en le militaire' fabriekswerkplaatsen tea Zuid 1 i 11 Siaarbiurg. fan liet Zaideiijk frou*. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 12 Sept- (Ste.'ani-a;elntschap.) Gis* teren deel Ide vijiatid in d'an loop vaa d'élu! dag tegiea onze linies op> het plateau vaa! Bainsizza verecheidane aanvallen, dio oa-middelîijk giestuit ^eiden. Vervcigens pntwik-belde hij zijin grootste kracht ten Noordj-•oosten van Gorizia. Na onze steilingen ilangs dea top van den1 San Gabriel® ea op de Westeijfce hellingeal in d erichting van Salcaao berscheidene ureni oader zaer hevig vuur te hebben geaouden, dieied Ide vijand een aanval Kan uit het Ocstenl en Zuiden- De verwoeda strijd, d;e 's morgens bfegoa, nam gleieide'ijlk toe biij1 dan Westej-lijken rard van het pila'eau van Saaîa; Gale-rina. Ten sliofte, tei^iera den middag, werd de vijand yersligteu en ier;iggeworpea, waar-na hij vaa zija vergoarscho pogingea.atza^.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes