Belgisch dagblad

234 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 24 Juillet. Belgisch dagblad. Accès à 19 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qr4nk3758c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

«ao Jsargang; WOENSDAG S4 JITXlï 1918.Hv Mo. s 1 • ^BONNEME Ni E N. per SffiaandenvoorNederlana «250 fr»ac0 î7ej Posfc- Lossa ? „m(srs Voor Nederiaud o cent. «rss-w ?v. o»t .f l)ea Saag, PrmsegracM 16. rr-tlfnrm Eed. en ^dmin. 74oo. BELGISCH DAGBLAD ¥epsëfiaï|sien£i te ^s-G^venhagè, elken werkdag ië 12 uasre msdrilag. \ BUREAUX OPEN VAS 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 UBE. A D V E II T E N T I E N. Van 1-5 regels f 1.-; elko | regel meer f 0.15; Keolame* 1—5 regels f 2.— ; elke regel'l meer f 0.30. London : Dixon House Lloyûï Avenue E C. ^ ï£ Parijs : 7 Avenue d'Antin. t Marne- en de Piave. (INORUKKEN VAN EEN NEUTRALE.) LXXVII. In >e>aslelli,n:g «oj&t k'eerem', toen e ee'i 'Cui'.sch offcasW wei<d ingezet e® uiivoerig© conmiieptarea x>n toet lichtingen op d© ki^svemchlingem publi-(cerdwn, is <te-;pfe|rs dilamul opmerkielijk zwijig-taft jgé\v.c©sl en fciat wekta zelfs d«a iacfctuk plsaf de- re U e;i«s dev bladiejn van hooger-ia'd lie', consigne hadien geteegetn ota| àich y ocrai niel aan diepizio-nig® baspiegelingani lie -va .evt. Indeirdaad, za\ls&' beppiogdingen. [ja '* if-iol de mfetest mismojejdigie résultat?® kju,' ; a leideû, da,ar cr dillnmal van feen àooislaand succès -g!e-cin. spiato is ^weest Dte ô'uilsche li^'O'ï's z.iji.1, zooalsj dit Mf wlk-gjn a-; val is «cblc^n en blijkbaar omveaJimJde-.ij'k is, ce .1 fâln'dwclegs voorujt gèkelmieitt om veivc! eis loi star,m te woedseo. gjetotacKL Do e:on-stamd dar Fransche® on Amierikaneti wa:> aans-otaids: z©e" KracMig ejn d© fôgen-jrii'v-ai de: Franscibeto tesschiejn d® Aisngi ion de Màfcn© haetEt de Dioitsfcbe'rs van. «en fctool deel v-an hon! vpoRg-cre voœtfl«eleti be-jooîd. Het èi&rm djfe lerrassinjg! op. bet wes-'telïjK front is zoo g'ead aïs vendweirie® on he; le H dat de fejnllicleDden oninii'ldelïîijk vreten te jeagècttau, nog véôr dat de. vijand zi/.i jSanvabgssticoes. ve®mag oit ta tea^'ein. i; (ian sîellig fcelaing. je 'J'o! de;.© concl'usi© zou L»n d®i lhii(sc\ue J)laô«i zijm ^ekoniis|n, indiein zif zich a.a,n bespfcc-. Iiiigen o-ver he£ jongste offensief /.-ou-den hèlb'b.Gin gawiefl^t. Zij hebben het éditât' ijleit g^da^in leln sfeehts algemeene tbeo-irieëu oveir offensiez krijgsvemchliuigen te» bo ; a giegieviein, die in zeer los verbaind gton-ften jne: bieitgtJ!eia thaps is geschied. IWtol he|b-ben ze giebïacV't om dfeln iridrufc te wiekke» alsof de jongs e teweiging dietr JJnit^chers aee'ri bfepaald oiiiinsiieif is gevvteesit, doch srsel-fer.epto „vieinbeteri:ngi dear stedliingen". Dlejse rpoa^îteillm^ dea' feitein Wjap jyv«iawrf met le handhaivieP, daar h©t oViejrs^'irijden der llapne ©ri de vierwoieide geveohton op den fedêlfkéa» oeiviar nu niteit bep,aald oaeiuties iran plaatselijfc belaing kuwniem, woimea go-îoemd. De Kplindsc'he Zqitiïn-g aarZielde ton Lotte dajn ook iniét laing©r omi van .ite nanw- fieuagiei TOod)ie»edding€?i te gewageln, die aan Jeu ,aamval fiiuisschen Chateau-Tliiem-y ein tesigfea in Cihaim'pa.gns, waiielii veoiafg-Sr - - - • Hei zal.zeiker ni«t aialatein iudruk te ana-cipin in Daiits-chlaioid, dat- bel hemieuwdjai of-ênsief gleieni «roo'e tactisdhe vioordeelan îe&t gfeibracht. Op bat ooge®i)lik dat wij dit K iiri|Véin heibbein de E:uitsoh]effS altbalns ihun btW,!ing' op den zïuidelij'kiein Maiine-oever titoe'ietn pfijsgcivieln en zij ibavinden zioli dus La eiein posiaei, die Qeinige geùïjkenis tooinlt ided die, wielk© die. Oos-|eni*ijkers ©enigfe Mekon seleden op detn auidielijken oever van de piaive haddein ingidnomian, mfeit dat versciiil aliter dat die Dmitscbers ti© goede goldaten çyia om zieb, geiijk me,t -de Oostearijkers [s gesebied, i;n eieln îioodlo;ttig débaolej, zioin-l. c noetoietnswaaiidigieia iiejgenstand te bie-L,;ii en in wiainoidei te1 laittefn teragwerpieai bvvr de dvj©r. IntassohieOi blijltt jeicbter bet reguj.aat hetzelfde ©a staa'n zij aa® d© over-p:ijde der rivieir. Heiï fegemoffeinsief der Fiisun-khea-tusscjhen de Aisin.1 de Marne js liet tewijs da,i h«t flesem^feg-or van geineraal — i Focfc g«ea-szios volfcoiinian ia opgeioi'uikl^zoo-als de .Duitsoherg tôt in dieln Ireur© bebban widen doen gielocvicto. ielQ dat de geaillieerdeui xi,og yré d'G g^iiJk i n sïatciifc ^ liô't i rriti ci t îiejt te "nemfeln, op -hleit moment dat. daartoe gvïn-siig is. l>e steeds toietn©rnende 'kra'Cnt" doi* A-merikai.©!, di© waaaigA bizandiei' s.oeii'fi sol-d,a,S)e)n Mijken t© zijin, is «e» gestadig groeien-de 3j©di©igi'nig ,voor de Dxùlscbieirs, w aaraan nie' ânes}!- te oni'koinie'n valt- ■Zor- begiittt dus lajbgza!mi;-iba;n 1 de scbaal ' v/ederom; iiialâir d© zijde d©T geallieerden oveç te beten. Zon b©t ditmaal fcesl'isâewL ujn? Ailes -vvijst et op dat d©n D'oitscbeirs op-•ïiieiuw ©gin inAteilijik© periode suaat te wathien en het is de. gïoote v;*aag of zij tha^s (0gen de SbeiUjadieden ibiaslairid ziullen zijn._ Waiï-ïieef d© icrïïgsvamchûngen 'niet gu-nstig ver-loopen-, z,a,l zulks enimidde l'djk «m ierugslag heibbiàn op d©n itoestairi'd iù h©t binnenland. iW-ij ziullen dan weidiyroiHii £(a'n.sé„ouW'2ia h>^ de poliiieilï© lia.Tistoc.hten aullein tebireken en de detoeciraBsoliie g©iachle — vooa- zoo-ver zij in Lel. keizciTijk beistàlat — zioh baan biekeia zal. D© regeering beefit wijselijk de Rijfedag tôt .... 5 Novemibeà- met vacantie gesùu.uïd, aog vdôr dat "de ai:i©uwa staats-seemiairfs ' van ibluitdnlawdsphw za.k©n, vo.n liintzie, in de geleg©nîieid is goweest zieb voor Se slellpin aan bet parlement. Dit is goeïi kwade z©t gewieèst vain de jregeeriing, dpàï zij aldins .veœmjj®! Idat de staa'tssecretaris ziicli itéjn giujiisl© ©einleï! bepaalde politieke riciblin^ mit imoet sprek^n; betgieen in deze ouzekeire dagm altijld giavaaiiijk is. Von Hintze, die ©r vatn wordt vea-dadit inaar d(a lai-D'uitecbe politiek o^r.effi' ta bel'Jan, zou a|-licht met zij'n vleiriklarinjgi de politiek© ge-moedejUeln dje)r litnlkerzijdl^daliuig in bereering hebb©n gebaracht. Eieizie mogelijlkbeid is thans vermiedein en wajûiieer Von Hiafee in Novem. ièjr a.s. in h«L plairlelmlemt vle.T3chijmt, kan er lieel wat Vieï.aindieïid wi&zen ©a kan hij zij'n pOiitiek proglrann insteilein o|> d© omstândig-licden vaii belt oolgetalbiik. Hi&ruit blijkt &1-we©r hœizieier Von Hintze ©an werictuig is' v;an den arijîkiskains'edieir, di© op zi|n b©urfc w©er door dein giemeralem staf wordt gieoamiman-die©nd. Ongeifcvv'ijÊeid is bet e&hter een opmftr-ke,ijk MersrCihiJnse,! dait er ©-en mieuiwe gtaats-• rrm'jiria . vain. "cW aati^tv wordt b&noemd, die pas vier nx aandian un zijn oplireden in d© gieïegenbeid is miet de voïksventegeiniwoordigi'ng in eontaet© t® ko-m©n. Dez© iboestaindiein doen denken, aan die in Oos'iemrijk, waar im©n ook zoov^el miogelijk bnitem d© volksvfeirtetgtelnlwooir'digmg am re-gieiert ie|n miinisoeirs bieinoemt ©n afzcit zonder dat bet paademiemt ©r in woiridt g®kenid. 't Is motgtelijît dait, mu heit bandgémo'ot-sebap iliuRsehen Duitscblatod ©n Oosteinrijk is ,,verdiept" ©n -aitgjabneiid, zooals de term luidt, de e©ns(gie|ziinjdh©id der beids lapidea zéô groot is g©\voird©n dat Diniitsohland, uit louifcer vriieindsehap vooir zijn beindgeinoiot, d© auiteciriatisobe reigieiei'.'mgsiinetliode vain de monarchie tot de zijlna rnlalœm gaat, nadat be(t aan de Marine h©t vooi:bieeld van de Oosten-rijkers a(a|n d© Piavia gevolgd h©e£t. LEORIMO. HetVfaamsch Beigisch Verbond scheidt de Vlamingen voor dommèrikken uit en nosmf de onaîhankeliiklieid van België een zeifiïioord voor de Vlamingen. Meja sciaayî. an.; uit vlucbtoord Udein : Die pa,oilis!«ia vain bet Y. B. V. alhier h©b-bftimyieil cen» èigeoa,ardige aisaoïier om yooa'-riiflclitea te geWoto'1; als vooribeeld wil ik tien leztfs ieia lezeres^ç-ïï «an korlie bescSio-n-iving gevien, v.ain \v,ai; njem hier zoo^al oip ee.i voordiiaebt te slikkan krijlgt. Op 14 Juli werd er voordpacbc gebatiidein Ijeir gelegen-iieid van den 11 Juli-dag. Advokaat Willemi, ittïssèhien liée! hij1 iWdlbelm, vend Met niet iiocdig ©m1 cmer dit onderweirp te! spileken^ inaar vond bet betet- de Vlamingen mit te Bchekl«a voor domim®riklc©'n. Hij! ©an propagiaindist van h&V. B. V. vond d© BjoJ-laadsche ifcaal. v©el pracbtiger, v©ë!|ll mooier, ^£©1 bescbiajafdeir dari h©i schoone Vlaamisiqh. Mth ja, adv. Wilhelm is ook. ©ai vam die' ^ete^iialve HoBalnidieirs zocaiTis di© heeren vain «et V. B. V. Ook zij'n •\v,ij, Vlami'ngeia ©n Bel-gt'u, volgens sprekieir, vex', zeer ver, tan ac-.hfer wat beschaving' b<>,trefi,. z«l£s de \jaam,sche boëiieia z.ijn niet voldcj&nde op (te liooig;» op lanjdibauAvgebieldi (sio). Ik meen w m.oge.i opmeateta. dat adv. (Wiilbelm zelf niet goéd op de hoogte1 Avas, .-:ou hij wiel &°it \ laaïide;re.n ge^ien biejbben? Als tweed© ^pielcietr itraid op de h©er Veddey|e|n, oinder-voorzitfer van bel V. B. V., leeïaïir aan he.t ath^niejatai1 te' Biuss©!- iWanlnee-r men dazen pat iiist hoort spreken, dao zal maro zekar in Se m©eini:n,g; verkieeren, eeini Aiïiàâàr.dajni-&obei ismëliet voor z.icib ta helbben. Dieze sp.i'',er biegon miat de geschiedenig Va|m 1S02 4« eindigiem in 1-330, ©n nioemd© die J)l) a I h aakelijkheid vam .België d© ^C'tî'œioor'd van Vlaander©;n. (1) n eik-,e oinziin. Verdiayen jtfgèg axog. vgirder. D|aze pacilisit kwanx in he:, vaar^vaitfiir dear aciti-Vlc\ n met t© vierklaifein dajt de Dioitsoîxe aemocratie onMeiridrialkbaar; (?) was. 'Ook hij. j^tiold d© Vlamingen uit vooir1 d Q m m e r i k-n- Ver dieyen is ©en van d© vooiBiianldera Jr'au Vlaamscbe ©n iWJaalschiel Hagimi^nten, ..'«ediiaditzaaiieirs orudiar Ide Belgen, opi©an; •W&tip _d,ait de efijndracbt vam alla B©l-aen r en i©g|e|3iriing d© groo'ste faotor is ami ge-aireensobapipelijk oai's diap bfeproefd vald&rland wm vrij te maklSn. RIGOLO. (1) sWiij roepiein hierop de aatnldacibt van, den h©eï Poulleli, ihiiinistar van wetansobap'pen ©n kiuinislian, waaïvan de aetivist eux pacdfist Verdey©a afhanlgt, Diem 21 Juli lieeft aw h'eer Coo-r©miain îxog ^varklaard dat de regee-ring tegen h©t activisimia zal optrieden.1 ,Wiij vexwacbten dadsn. Red1. Propagandavoor het activisme Àjaik De Toorts on aan Dte Toi©-komst, wordit gasebreven over het v©r-slaig betrefÊende de bastuurlijke t'wlregaling in België door ©en kommissie van het Vlaams c h-Bel g iscb Verbond : De belit v,an bat verslag namelijk bet eerste gedeielte wiaarin de taaltoastandén kliaar w or den uite&ngezet, is, zôô goed dat het een prçachtige irileiding kan varmein om bet afctivistiisebpragramma in alla bij-zoaderbeden -te verreicbfcva,ardigen. De rui-me verspi'eiding er van in Vkandeeréj» zal velen tôt het aktivism© bekeerçn." Zoo schrijiven twee Duitscbe feladen en het Vlaamsoh-Belgjseh Verbond met Van Ciaïuwel.aiert, Ho-sfe, Verdayen, Ilans, De-maaght, pater ,.Calbre«ht (van Scheut) enz., loopt zienideroiogan in den afgromd vain het aktivism©. Erratum. * In het hooldartikel van. gistaren. is ©én zinstoremde drukfeQ gaslopen. De schanidige verbroedering tusscheln Bel-gische lan Duitscbe syïxdikailistein had te Amsterdam en. k:niat te Aûtwerpen plaats. , i HET DUITSCïï GBEBCHT. — Yrij -dag1 beeît de de Duitsche rechtbank te Ilaa-selt haï© eerste ssittingi gehouden. Dl'ie diel-stalleu werden voorgebraoht. De baklaagi-den werden in het Buitsch verdedigdi door Mra. Bellefroid ea (Qruyters der Hasseit-scl>e baliQ. 1 SohandaJ ^ Or. Terwagne aan Durger Oudegeest In .antwoord ojp d© grave aanvallen vain) burglea- Oudegeî'st .op dr. T©rwagne, lieolt dea© belin bel volgieind passenldl blrîefje ge-stuurd : Diem Iiaaig.1, 21 Juli 1913. Aa,n Buagar Oudegejesl. Ik l,as in bet vwslaig van „Het .Volk" van; ZatedajgavOnd, idat gij •— op het Congirefe .vain den Kedgirlainidscban Bond van Vak-veTe©niginge|n — ciTtisk uitoefemde op ©em atiikel vlan h©t «Balgiseh Diagbîad", ji' vOl-ge'ndei'Avij'z© heM uitgieialen : „Dat woiïdt ges'cbreviein door dielni zich tQl%-mandein socialist Teitwaglne, diie te laf wa^ om in België te blijv©b teta daair vooir zijn volk zij'n plicbt> te doen." Ik logensliraî deiz© bev esiiging op de meeât si'oelligfe Avijz©. Ik vea'wat^bt Vain uw loyali tie.it ein van uw moed — waiat gij althaàs moieit p)an zieteor itfîaedig maax zijn ■ — dait gij zult jefT^eininietn in dwaling te zijin geibracht. Zij die he!bt>e|ri ingeiicbt, w©len beteir dajn wie ook dat ik iniet- schrij'l in beft „B'eigisch Dagiblad" waarvan ik de k'.ditig needs aiûdjejr-hall" j,aar geledein h©b iwergebgd. iWiaar ove-rigons het blaid zieilf zulks herhaaMielliijk beett bevesitigd, kuint gij1 u ©veinjmin op uw onwe-teiidheid ibiaroepieJn. Gij aeiglt dat ik te laf was omi in België ,te blijtviatt. Mo©st ik !|;w© bfeweriïigen esnetig opinean©n, dain zou ik u yjragein waaroinx het laf is ailes te vtarCatsjn omi zijn l'âaxd te die.nein iin h©t buitielnlanid iejn waaaroimj het an- • derzijids niai laf is Befeie ta vje-'laten ten einid© id© omjdea'wielr'pimg aaai den ^Dwitschen rechtisschendieir voor ta kereidan ©n te ijve-retn voar de verzœinmg mielt hen die de Beigisch© arbeidetsklassie hebben ujtgâioixi-gerd, gorna^id, efetvoeaSi ©n vermocid ©h al-dus de gansche tiaSa in da dtepste smart heabein gleidomipiejld. Het Duitscbe leglotf, dat d©ze schaindelijkie taak heeft volbracht, telda 600 duizieinid ge-syndikeerd© aii'beidlgfS, op uvv ©ongtes Vente, geinwoordigd idiaor parlijgenoot Saasenbacb, dien ik tooadeplijk te n#i|effl!t ontvimg enfceile maandan vôôr dan oarlog. Indien gij logisch iadie(nic©rt, btuxger Oudegeest, ziult gij veirïeggji zijn. Mocht gij, ondanks ajUas, d© tein mijniejûi'OÇ-1-ziohte geuits mieieining baindbavan, dan vef-tïouw ik dat gij dan moeld zult bdbb|g(n haar io ; 'ilîi I HMII • W ~r-+w~ ik niet meer die verpliont© gast vain uw lamia zijn zal. Dtain zal ik u. in voile vrijheid v,a.n anlnvoord faulninan diaagn. Gij hebt, inderdaad1, door ©eai valscli© be-sc-bukliging tagan h©m uit ta brangen, ©en „zicb noamandan socialist" befeedlgd, die iin'zdjn pajrlij, iin zijin haroap, in, gamsoh zijn levenswandel op eiein verladen kain bog©n, dat hem galukkig bovian uw kliaiiiKiielige mae-ting-aainvallan varbaft. 1k kan niât aainnemiem dat gij da arb©iders-kla-ste babt wilten opvoaden, doiar haar al» dus leugan an laster op ta dissohen. Ik grost, u, burgar, DiR. M. 1ERW1AG-NE, Soo. Volksver eganwoordiget voor Anitwarpan. » Fransch-Hollandsch Kunstverbond. Zaterdagnamiddag werd bet, lceurig pu-bliek ia. de 'Prinaasseschoiuwbuig al hier vergast op een mooi concert, gegeven door l'Union Artistique froaoo-holiaindai-i se, waarvan de président, de heer Samu©! Rooheblave bat publiek in- uitgjekozen woior-den verwalkoinde ©n dead uitscbi|iien dlat Holland en Frankrijk zoioveefl schoons aan elkandi&r mo-esten lee-ren Kannietn. Uitgevo'erd weirden: ëen veigl belovende sonate van Alex Voermolein, E,tu des la-tines ' telcst van Leconta de Lisle, muziiek van den Zuid-Amierikaan Reyjxald© Habn, stemmig voorgadragen door mevr, Sorga), drie pianostukken van B. v. d. Sigitein-horst—Meijer, waaronder het VVierookvat karaktaristiek is. Verder Fluisberingen op tek&t van Noto Soieroto, muziek van den-zelfden componist, voorgedragan met te zwakke stem, door Siènt van Safften, een heerli-k hymne van A. Diepenbrock, met 'den meester viodist Sam Swaap als uitvoerder. 'We b tord en nogmaais mat groot ga-axoegen mevr. Sorga, voorial in Le Noël» des enfants qui n'ont plus de maison, van Claude Debussy. Dit rcerend lied werd gabi&seend. „Nous - n'avons plus de maison I' Lias ennemis ont tout pris, tomt pris, tant pris. . i i Jusqu'à notre petit lit! , i ' i Nous m'avons plus do petits sabots1: Mais donnez la victoire aux enfants de France. Tegen de activisten. De aktivistem, die _ te Antwa-pen dea 11 Iididag1 vieirdieiiX'j cliôor d© bavoîking gie-ramsald gewoest, Eeç aantai àktîvJetisohe ' kpijigsgevamgieneln uit ' toingêîK w^vJ half *diocd gteslagen om-da.ti fît iWpagamto warem ko- meàx voieren, , "* Doiktor, (ïet §%; V,6*S tfir vei'zoi'ge(nV S^T Cttitsobjami gêdapoPt^eidi.' - " . >• Die àfad AntwsirjKyi W^rd mé* ec.n ^etfie van èçik* miiliofea • biirgieiné^teT D'^ cv werd diO^r d© moffen afg^teild1. Legerberichten der Entente. ; JNieuw onensiet der r ranschen bij Montdidier. De generaals Fayolles en Humbert veroveren verscheidens dorpen aan de Avre en nemen verscheidene duizenden Duitschers gevangen- — Hoewel de Duîtschers verzekerenj dat er aan de IVSarne niets meer gebeurt, moeten zij steeds wijken en verliezen dorp op dorp. — Ontzaggelijke ver-^ liezen. — Men verwacht een Britsch offensief aan het VJaamsche front. — De geallieerden zullen overvloed van! voedsel uit Âmerika bekomers. — De toestand in Rusîand verbetert — De Belgische parSementairen te Sainte-Adresse. — De Belgische „as" Copper^s behaaîde zijn 20e ovërwinning. bÉTÔÈStAlita In onzen toestand hebben we meer dan oqils gjewezen op de mogelijkheid dat iéts aan, het Engelsch front zou k'unnen gebeu-ren, des te imeer daar de Engelschoa be-waerden dat zij, gpen aanval zoudeax be-ginnen. Tussehen Amiens en Moxxtdidier is bet offensief losgekomee, aan de Frantcixe zijde, die namenlijli werken om den ooog aan den Westoever van d© Avre, wepj te werken en als verder doel den steeuxvvog van Amiens—Rpy©—Noyons te bar^iken en den spoorwag MontJidier-Amiens vrij te mai en. De dorpen Mailly—Raineval, Crest, Margival, Aubevillers aijp reeds g©-nomen. 1500 gevangenen vielen ia dehan-den der Franschen, die aldus dan prins van Beieren vastklam;pen en hem varbin-dersn den Ki'oonprins van Pruisen te hel-p.en.Aan de Marna blijven de succèssen der geaillieerden aangroeian. , Rond Oulchy aan de Oiurcq werden d© IVQordeelen uitgabreid. Bezuiden de Oui'oq wijken d© Duitsoihe acbterhoede eveneeus. Het Fransche bmgigaboofd van Jaalgcop© is uitgebredid. Tusschen de Ardre en Vrigny zijn d© Franschen en Emgeilisehan .ook vooruitgo- Vfvmen. De EMitanbf'.rfi snreken rp^ds van d'ein slag -tussethen Itemis en mousson, dus t£i«c meer vam de Marne, waarvan zij verdrevein wofdem. fWanneer da gaaHieerd^n monder ophou.-den hameitem, moet de vijand zijne mattein gan.soh oprollea. D© Diuiiscbeirs victrndalaix allas ©n moeten dan zak an'!®uimie|n, willan ziji zieJf niet gieyan-gjen zitibeln. Volga is „L'Homffnia Libre" hteibben de DjuiL-s,chars sieidielrt 21 Maart onigleveer eian mjil-lioaa miain vetrlooieln. Daaneintegem kàmeix SOO .000 Amarikiaman maandalijks1 aan. iVV© veS'agieia da aamdaebt op de vele v'eir-kaaniinlg^aanivallem der E.i,g©lschen aan eeb baaed front in Vlaainder©n. In Rusland ke,eli1i eiwemieems de tij al is d© sinistarte Heffaich tot opvolger van MirbaOb la Moskou door' Duitschland bîinoeimid. (Gadeeltelijk niet gecomgeerd.) vas tîet Westilijk frunt Het Âmerikaansche legerberichî. [WASHINGTON, 22 Juli. (R eu ter.) Officiel Amarikaainsch bieiricht: In sam©nwer-kirug mat de Franschein habbiein wij den aanval voorlgeza. ©n den w©g Sodsscna-Çhatem Thierry (lusschan d© Ouroq cm dei Cliginon ovarscbried©n en diejn weg Beau (?)-Epieds-Lb,air lèves benaikt. Anid;e®ei Amiérikaamscbe eenhadem tirokkkein de Marne over en be-ze'tjea plaatsiem, waarvaiu d© to©stanid bewijsit, dat zij in groot© haast veirlaietn werdejn. ' Het Fransche iayerbericht. PPARIJS, '23 Juli. (H. N. draadloos.) In' den loop van dan nacht meldt nxen-van het giebeele front slechts artilleria-actie. Ton noorden van Momtdidier haeft een krachlig uitgevoerda plaatselijîke ondor-naming de Franschen in staat gestald de dorpen Mailly, Rainèval, Sauvilliers en Aubevilla te bezetten. De Fi-anischen bebben tot ' dus ver 350 gevanigenen gemaakt. PARIJS, 23 Juli. Officieel aivondibiericbfc: Aan weerskanliein van d© Oiorcq b©bhen de Fran&che aamvallan in dan loop van den dag' bevradigandia rasultaten verkregen, on-dainks dèn taaiem teigdnstanld d©r Diuitschers die niauw© rasawes babhen opgevoiei-d. Ten N. van da rivieir habban d© Frain-sclien 1© Plessis Hulem vla^nverd ©n zijin ze daar vooribij gerufct, Ze habbem 't terrain ten M. v» Ouchy la Ville banaikt an h©t dorp Moatgru ge-mom'en.Tan Z„ varn da Oiuircq habibiein d^ Frainsch-Amierikaialnsch© droeip'em1 dàn weg naar Cha-team-Thierry overschradan en bùm liniemlaSr 'dan etein K.M. oostWaaffts gieibracht. Het dorp Rocourt is bun, ©venais hielt gjnoottste dfâà van hielt Chatjetlat-ibosch. Op dein ïaobtieir oeMfeti' van de Mannie heib-Jjfem de1 Firflinischie(n ton N. ivlain' Moat-St.-Pèrigi an: CharièvieiSj dat iini htain handie|n is, nieuw0 WOTderingani gamajalkt. Ze habibtein ©vlelneenls bu(n bxluggehoofd v,ajn ï^aljgiontoe lUilgabtleid. î Op front taisschan dé M^rpia Reims zî&. l^eyïsrd iu.sscte;n de Ardr©>-an Vrigmv. 't De Fmr.sclï©n ©n Etngelscfceu zijn, d« sterk© stellingfeïi d©P Diuitschers aan'val'end,-over ipcalr dan eiejn K.M. vooruitgekomen en bebbea de ,liagelnpartij ernstig gehuvcnl. ^ De Britten habbem 300 gejvangenen gel maalot ©n vij'f kainoininan varmeeisterd. •" J Ten N. fan Monldidier bqeft d© plaatsë^' lijke oper.al.ii0, dank zij wielfoe; de Fransebah va.noelilaad MaiHy-Raiagval, Sauviîfcrs an Avbevillerj kondan meimian, hun 1&00 getf vapg'cr.e!tt opgiefcvard, o.w. 30 offi,ciai'en. * Het Engelsehe Segerbericht. LONDEN, 23 Juli. (Reuter.) Officiefel middagibai'iohit: Da Britfeln bebban gistereri,' hun liai© ten Z'. van Marris ein Meiteren, zoomede dan Z. van Hébutorn© eéix wsinig, .vooiuugiesebovaii. tWij vafbeterdan in dèn" macht. onze stalliingein leiVenaans in den Sjec-.' ter van Haimi&l. iVVij dadan geslaagd© over-' vallen in de buurt vain Ablaiixziejvi.lilia, Ayette,' Oppy, an Laps, fn b©t vak van Villeii's-Bi©ton. «aux aaininaaBïe'lijk vuur miat gasgranalyavanl' den vijand. LONDEN, 23 Juli, (Reuter.) Engels&li; avond-stafbericht. Toanemieto'-e vijanidelijk© 1 .aiitiileria-badrijvigbeid in (d© buurt vam Vil.1 iars Bialonneiax cm Hingjeis en elderâ. ,t Onze .vîliieigeirs hiabban 23 ten bommen ge-' woipaa op da spocHrwag'sîatdoms. vain Kam^rij^1 ■ Braye au Rij'ss^eil an op de opsjagplaaisein téf •* t>«^OMV.".V' 53 *J— 00 ■» 'à dalijlc,e vliegiiuiga'-i meengehaald ©n 3 ainjfcwji' stairloos' toi dialan giodwcmgan; 10 Brit&cb^' iioestalleia word|e(n \armist. LONLEN, 23 Jult'i. (Reuter.) Officieel avondbaricht: Varlioogidi^ artillariahedirijv^ heid in do biuurl van Villars Bratonin«(U^' lliugies an aldeifô. Vas Mi ^aîdelijk froai Het Italiaansche leserfoericht. ROME, 23 Juli. (Draadloos van Goib tano). Officieel: In bat Tonal©gebiedl, iàij bet Vallarsa an op dan oostalijkan rand; der boogvlakte vam Asiago houdt da vuur-^ wisfeeling ,a,an. 0.nza batterijen veroorzaak^ tan branden in het Gemo-va-rtal on verstrooià de®, troapan, zoomede transporte^ in bes^' weging in bet Trafoirdial (Stelvio), op bat, bec,gland van Foza en in bat dal van dd Brenta,. Vijiandeîijke patroeljes we.rden mat; verliezen teruggadreven bij1 dan Monte Vieg (Concai-idal), in de s-traek van Môri em op! dan Asolonie. Itailiaanscbe vliegtuigem heijben met hai; beste gevolg d© spoorweginriabldingen van| Matarallo gebombardaerd. ; Bij de actie van dan 19dan dazer op den| Corno di C,avente heibben wiji een situk berg? gesclhut an acht machinegeweren met ovoi"' vloedige munitiie, bamevens e^n grool© |io©3 veeldieid verschillemd matcriaal bemachtig® Op de eila.ndan in de Piiava heroverdât< . wij vael materiaal voor bruggabouw, dat de vdjîand in dem steek bad gelatem. In iîsami. Het italiaansche iegerbericht. ROME, 23 Juli. (.S te fa ni.) Het op< perbevel in Albanie deelt mee: onze ti'oe» pan gaan voort terrain te winnen bij De-voli. Wij nàmen een honderdtal gevang» iij6n en zeven inachi negeweren. ROME., 23 Juli. (Draadloos via Coitano).! Officdeal: In de botiht vain de Davoli tera N. van. Berat sohrijdt de vooruitgang langs] den ka,m van Mali Siloves voort. Wij ver^j meeistierdem hoiogte 900. Verder Oostwaartejj Bezetteax Fransche afd'eelingen de hoogteinf op den linkeroaver v,an de Holia. Italiaanseihejj voorposten bij de Cuci-brug sloegen versc'beâîl den vijandelijfce aanvallen af, waarbjj zen gevamgenem maakten ^ On machinegeweifeiiïi namen. fie sîriji ter zee. WASHINGTON, 23 Joli. (JUutterO) In officieele kringen beschouwt men het, in den gri>nd boren als Duitscbe bangmna* kerij om het morael van de Amerikaneai te knauwen. Men gelooft, dat het zoekoo naar duikbooten de commandanten bewo-gan haeît den veiliger weg in te slaan! van inijnen te strooien, in de ii<oop zoo-doen-10 de tramsportsebepan en imrme-vaartuigen to kunnen vernietigen. Bij aanvallen beperken zij zich dan tôt aan-vallan on barges en ongewapende seba pen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes