Belgisch dagblad

738 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 13 Fevrier. Belgisch dagblad. Accès à 17 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pg1hh6d606/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le J aarga ng, ZONDAG 13 en MAANDAG 14 FKBRUARI 1010. ÏVo. 138. <r » ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.60 franco per post. Losse âummers: Voor Holland B cent froor Buitenland 7'/s cent. Den Haag. Prinsegracht 89, telef. Beà.1 Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. I ADVEEIEUTIENf Van 1—5 regels i 1.50; elle* regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel tneer f 0.60. London : Dixon House Lloyds Avenue E. C. WAAROM ALLE TOENADERING MET DUITSCHLAND VOOR UNS BELGEN ONMOGELIJK IS Het Belgisch dagblad heeft in een paar ar-ûkelen reeds aangetoond, aan weike echande-lijke misdaden de Duitschers zich in België hebben schuldig gemaakt. In afwachting, dat wij onze lezers onder dit opzicht zoo volledig mogelijk zullen dbcumen-teeren, hebben wij ons voorgenomen heden çen kijkje te gaan nemen bij onze medeburgers ju Duitschland. 't Is ons aller best bekend, dat sinds 4 Oogst 1914 er tientailen van duizendo Belgische burgers — mannen en vrouwen ; ouder-lingen en kindoren ; volksvertegenwoordigers en burgemeesters ; professoren en priesteîrs — naar Duitschland ziju uitgevoerd oui daar hun-ne o n s c h u 1 d uit te boeten. 't Ligt niet in onze bedoeling ons heden on-ledig te houden met de brutale manier van op-treden onzer vijanden bij de samenbrenging de-zer slachtoflers ; de beestige wiize van over-brengen naar Duitschland ; de onmenschelijke doenwijze, waar het geldt de instandhouding van het individu. De vraag, welke ons heden bezighoudt, is wel de volgende : Hoe stellen het onze medeburgers in Duitschland ? Voorop houden wij er aan te verklaren, dat wij onze inlichtingen immer putten aan de beste, vertrouwbaarste bron. En nu ter zake. Btel u voor een vaag, tamelijk groyt terrein da!, totaal afgesloten en afgezonderd is van de buitenwereld 't zij door schutsel of prikkel -draad, 't zij" door wat anders. Dit terrein heeft men verdeelt in twee dee-len : het eene is bestemd voor de înannelijke bewoners, het andere voor de vrouwelijke a's-ook voor de kindoren. Elk dezer deelen is nog-maals onverdeeld ; het. een deel is voorbehou-deu voor ne gegotue bni'geis, tcrwijl het andere ten dienste slaat der gnterïden. In .eik dezer onderdeelen heeft men houten barakken opgetimmerd, tôt onderkomen van die snoodo, Belgische boosdoeners Y Y ?.. . (Duitsche stiji) en waar zij hét inartelaavschap maanden, misschien jaren zullen dragen uit reden dat zij B e 1 g e n zijn. Onmiddellijk valt het onderscheid in !t oog, dat mon getroi'fen heeft naar gelang de barak bezet wordt door rijke burgexs of door niets-bezittende.V oor de eersten heeft men zoogenaamde klei-_ne barakken opgeslagen dienstig voor een zes-tal personen. Zij zijn versierd met eene tafel. zes stoelen, zes strooizakken en een kachel. 't Ligt buiten kijf dat, zooals wij naderhand zullen zien, deze bewoners zich mogen reke-nen tusschen de gelukkigsten onder de onge -lukkigen.Ailes is er tamelijk zuiver en rein ; van ongedierte is hier geen spraak en zij deelen niet do lceuken van het kamp. Hunne familie stuurt hen aile soerten conse.'ven en andere eetwaren en verders besehikken zij over geld-middelen om het tekort aan te vullen in de Cantine. Bij hen is het vooral het moreele lijden, dat zoo loodzwaar drukt : aile betrekkingen met familieleden, vrienden en kennissen afgesne -den ; ijzeren tucht, gémis aan vrijheid, afstand doen van aile zelfstandigheid ; blinde onder --werping en gehoorzaainheid. Voorzeker is hun lot niet benijdenswaardig. Er hoeft eene groote dozis volharding en weerstandsvermogen om dio zenuwachtige koorts en moreele ïolterin -gon te onderdrukken. Sommigen komen het "niet te boven en bezwijken ; anderen zijn als verloren voor de toekomst door ondermijning van hun zenuwstelsel ; de overige, het kleinste godeelte, zullen ons in een min o! meer tame-lijken toestand teruggegeven worden. Voor de tweede kategorie heeft men ruime barakken opgetimmerd, waarvan de afmetingen zich bepalen bij 25 m. lengte op 8 m. breedtè. Hier worden circa 250 gevangenen onderge-bracht. Voor aile bedstede" beschikt men over wat schaveling, dat 's morgens in een hoek gekeerd wordt om bij het to rusten gaan opnieuw ge-bruikt te worden. Het beddoksel bepaalt zich bij hetgeen men persoonlijk bezit. In deze om-standigheid is het best te begrijpen, dat de overgroote meerderheid dezer onschuldige „ko-lonisten" vcrplicht is te slapen met broek en jas. De vloer ia de eenige zitplaats, waarover men beschikt : noch stoelen, noch banken. De ongelukkige die geen ondergoed hadden medegebracht, zijn in de totale onwogeiijkheid zich te verschoonen van hemd en andere on-derkleederen. 't ls wel te begrijpen dat in zui-ke omstandigheden de gezondhaids toestand veel te wenschen laat. Ook heeft men links en reclus besiuettelijke ziekten te betreuren geliad ; doch de heerschende kwaal is wel het ongedierte , in België beter gekend onder den naam van ,,luizen". Deze plaag is ondragelijk. Elken jnorgen bij het ,,appel" wordt er eene aige-ineene klopjacht gedaan en een ieder is ver-plicht zijne kleederen te inspekteeren. Drie maal daags wordt er voedsel verstrekt. Het ontbijt bestaat uit koffie, bereid van ge-brande haver, of malt-kneip en .een stuK hard droog brood, gemaalct van lijnmeel en aardap-pelen. Het middagmaal bepaalt zich bij een telloor soep en men beett er soorten : stroo-soep, vischsoep, eikelsoep, houtsoep, kastan-jesoep .... uitgenomen vleeschsoep. Het avond-maal ia zooveel als eene herhaling van het middagmaal, bij uitzondering, dat er minuter atwisse-ling is in de variëteit. Men bepaalt zich bij maïssoep, lijnmeelsoep, aardappeimeelsoep en zemelensoep. , En daarmee is het op en gedaan ! Het treft, dat man en Yrouw in lietzelfde kamp opgesloten zijn, doch afgezonderd in hunne wederzijdsclie afdeeiing. De man beschikt over de vrijheid op bepaal-de tijdsUppen zijne vrouw eens van verre te zien en enkele woorden met haar te wisselen; doch van samenkomst is er geen spraak. De toestand-der kinderen is er erbarinelijk; het sterftecijfer is buitenmate hoog bij gebrek aan verzorging, aan voldoende voeding en aan reinheid. Het moreele' lijden wordt méer weggedrongen door de iichamelijke ontberingen : iiier wordt er vooral physiek geleden. De toestand is wel zoo verschrikkelijk, dat er tijdstippen aanbro-ken — 't zijn geene uitzonderingen — dat men 50 à 60 overlijdens per dag te boeken lieeft. Nu nog een woordje over de tucht ! Laat mij al gauw zeggen, dat ailes op zijn Pru i-s i s c h is ingericht. Het minste verzet, * een uiterlijk teeken van haat tegen de Duitschers of van onversehilligheid wordt onmiddellijk be-antwoord met den kogel. V oor eene nietigheid fitelt men zich bloot gestraft te worden. De minste straf bestaat in het volgende. In 't inid-den van 't kamp heeft men een paal geplant, waar de overtredors in 't gewaad van înoeder-natuur voor enkele uren worden vastgeknoopt en lot spot dienen van de Duitsche soldaterij. Een slag van Hen kolf van 't geweer, een prik van eene bajonnet ; een kap van den sabel zijn alledaagsche zaakjes, die uitgedeeld worden naar de grillen van de bewakers. Het mogelijke en onmogclijke wordt uitge-zonnen om aile edel, menschelijk gevoel in de kiem te dooden ; men wil onze brave bevol-king bootsen naar hun beeld en hunne gelij-kenis.Men moet een booswicht, een slecht mensch zijn in de ziel om eene vreedzame, vredelie-vende en werkzame bevolking zoo te tergen, te tarten,' te pesten .... ja ze zedelijk en _ li-chamelijk te verinoorden. Wie komt er ons daar spreken van toena-dering; van vredelievende gevoelens der Duitsche sociaal-demokraten, wanneer daar in hunne buurt een deel onzer natie wegkwijnt en uitstreft 1 Tocnadering, dat nooit ! Vredelievende gevoelens 1 Ha, we weten waar de schroef nijpt! Al die publieke manifestaties voor vrede is sehijn ; 't lijkt eerder aan huichelarij ! Als die heeren Duitschen Sociaal-demokraten het ernstig meenden, dat ze dan beginnen onze onschuldige medeburgers, welke aan gene zijde van den Eijn opgesloten zit{en in atinkende pestholen en donkere forteressen, te bescher-men en te bevrijden van den dood. Dat zou Socialistisch werk zijn ; maar dit is hun minste zorg. Eerst Germanen, en dan Socialist! Zoo spreekt Scheidemann met al zijne volgelingen. Eeuwige vermaledijding zij hun beschoren , die oorzaak zijn en medeplicbtigheid dragen van zooveel lijden, zooveel folteringen, zooveel ziekten en zoovele aanslagen op het leven ! Dat zegt een gewezen vriend van de Duitsche aociaal-demokraten ! DE TOESTAKD Ten einde de bevolking die twijEelt aa te moedigen, moeten de Duitsche lege: autoiiteiten heti Vergrootglasigebruiken. Z fca.lden gexneld da torpedobooten bij c Doggersbank een Engelschen kruise: hadden in den grond geboord en dat ee ander kruiser was getroffen. Daaro hadden de kruisers de vlucht voor c torpedobooten genomen.' Het is zooals me zegt ,,Une victoire à la Pyrrhus". _ De R o 11. C r t. zelf schrijft dat hi gezonken schip slechts een mijnveger ii een schip van 3000 ton, maar geen kru ser. Dit is meer dan een vermoeden ■want je Engelsche admiraliteit meldt d! Van do vier mijnvegers er drie behoude zijn teruggekeerd. In piaats te snoeven zou de vloot va Von Tirpilz boter doea hare mijnvelde van Helgoland en Kiel to v or la ten, on fcich met de Engelsche te raefen. Engeland en België. De lunch ter eere van den Belgischen n minister van Koloniën. Bonar. Law, de staatssecretaris van ^ Koloniën, prèsideerde een lunch ter eere van Renkin, den Belgischen minister van Koloniën. Renkin zeide in zijn antwoord n op de toast, die op den Koning van Bel-P gië uitgebracht was, dat de verantwoor-Jelijkheid voor , de vijandelijkhetlen in n Gentraal-Afrika geheel op Duitschland rust, dat gedroomd haj, zich ten koste ît van België een groot koloniaal gebied te 3, verschaffen, dat zich door heel Afrika i- heen zou uitstrekken. Tb'aris was dfie , droom weggevaagd; er was nergems op it het grondgebied van België een Duit-n scher te vinden, terwijl d® troepen der geallieerden de Duitsche bezittingen van n aile kanten overstroomden. n Bonar Law verklaarde: Wij kunnen i den oorlog niet eind-igen vôôr het on-recht, België aangedaan, gewroken is. Links en Redits. De* Minister van Koloniën De minister van koloniën, de 1 ..r Renkin, is te Londen, waar bij .. Hij is vïezig boudt de (Jongokwestiën op De oorlog heelt geea invloed op den toestand in onze kolonie, en talrijke reizigers hebben zich gedurende deze drie laatste maanden naar den Congo begeven. Unlangs vertrok een schip naar de Kaapvwaaiop zich vele Belgen bevoeden die zich naar Elisabethville begaven. Niet iang geleden heeft de minister vau Koloniën in een onderhoud verklaarddat het Duitsche gevaar in Midden-Ai'rika ver-wijderd was en dat de Belgen in aile ont-moetingen met den vijand — die steeds de onderspits heeft moeten delven — grooten rnoed aan den dag hebben gelegd. De minister heeft het grootste vertrouwen in de outwikkeling en in den vooruitgang van onze Kolonie, en zal ailes in 't werk stellen om een nieuw tijdperk van vooispoed te doen intreden. Belangrijke beslissing. De jongste ministerraad in Le Havre heeft eenparig besloten aan den Koning een wets-ontwerp-besluit te onderwer^en, krachtens betwelk de parlementaire mandaten die in Mei eindigen, verlengd worden. Dit is het geval voor de mandaten van Kamerhd en senator in West-Viaanderen , Antwerpen, Brabant, Naraen en Luxemburg. Er bestaat daarvoor een voorgaande namelijk in 1892 werden de mandaten die in Juni 1894 moesten eindigen tôt October van dat jaar verlengd. Hun „Gott mit uns". De bekende Franscbe geleerden priester Th. Moreux, schrijft in Le Petit Journal van 8 Februari, oiver den fijodsd'.enst der Duitschers, die moordon uit naain van Christus. Hij haalt versoheidene gevallen a,an hoe die „Gott mit uns ers" omspringen met hetgeen voor een gelooviigen kataoliek het heiligst is. Aalmoietzeniers der^ Duitsche legers stolen de scho-onsle gouiden kel-keu der Fransclie kerken. Mgr. Carton de Wiart. oud-student aan een Duitsche uni-ver&vteit werd gedurende de plunde^ing der kerk, te Hastiières — wààr de pastoor door de Duitsche sQ-ditcn werd vermoord — door die barbaren aangehoudjn. Hij droeg een %elk met hostieu. Men arei.gt hem met den revolver en de teutonen werpen de hostien in het sUjk, doch beh'ouden de cihorie. Te Rouvres vulden zij de kelken met-varkensvleesch; te Loignon wateeien zii er in. Priester Th. Moreux maakt thans een andere sadistische heiligschenderij bekend.Gedurende het. gevecht bij N... niet ver van Alkirch, wierpen Fransche soWaten zich oip de stukken der sihrapjiells. Raad wat zij vortden ? De gewone kagiels \va-ren door honderden beeldjes van de H. Maagd en door kruisbeeldjes vervangcnl De Z.E.H. M'O-reux schrijft: „Ik heb twee van die voorwerpeu, die me van lood schenen, in mijne handen gehad. Ik heb er een forto. van genomen voor de lezers van Le Petit Journal — welk de fotogravuur drukt. Zij zijn medegebracht door kapitein F. B.j., die bereid is met de mannen zijner kompagnie er de echtheid van te verzekeren." Dat de katholieken der neatraie latiden die nieuwe heiligschenderij overwegen. Nationale bond tegen de bloodaards. Te Parijs bestaat een nationale b>nl tegen Fransche ..embusqués", konijnenhar-ten die te laf zijn om hun land in het leger te dienen. Generaa! Garnier des Garets leidt dezen bond. Dezer dagen heeft de heer Louis Barthou op de algemeene vergadering het wooïd gevoerd over het thema: „Nieimand mag zich aan de hloodbelasting onttrekken, wanneer het land in gevaar is." Dac er schurftige sohapen in de kudde zijn moet niet worden ontkend. Het is ae plicht van de goede burgers ze op te sporen en de autoritedten voor te lichten, die dis inlichtingen moeten oriderzoeken en elk geval oplossen. De oud-minister besloot zijne rede met de woorden: ,,Behalve de bloodaards, die zich in hun k'onijnenpij-p verbergen, zijn er nog andere bangerikken, die bij gelegen-heid een Duitschen vrede zouden aanvaar-den. Op hen dient er c>ok jacht gemaakt." Waarom zouden de Belgen in Nederland, Engeland en Frankrijk ook geen nationale^ bond tegen de ontijdige vredemakors en bloodaards of embusqués., tôt stand bren-gen?Wordt er oorlogsmunitie voor het Duitsche front door Holland gevoerd? Onlangs spraken wij van de binnensebepen die van uit BieLgië langs Holland, naar de havens van Noord-Frankrijk verbazende hoe-veieil'heden zand yervoieifen. Wat ear ondeir aan in die schiepen lig.t is niet pluis, naar sommigen ^ermoeden. Wij wilien daarom- nog van m»er nàiûj die zaak in het lâcht zetten : De sohepfân die wij bedoeien, zijn geladen nwt grint en k^mein mteeslai uit Belgische havens, wîiar zij glei-heimzinnige handelingen oind&r^aan. Menschen die het weten wiile-n, h oulden vol1 dat onder het gïint Duitsche oorloigsjni-nutie rust die langs België en langs Holland naafr die dichtstgelegen puntem viain het Duitschra wesfcelijke front gtevoej?i worden. — Dit kunnem wg niet gelooven, PARLEMENTAIRE MM. ~ Het buiieel van dokuiment&n ien van piro» paganda, ho'tel1 Cecil, striiid, Londen, jnaaict de antwoordien van den heer Schollarart, voorzitteir der Kamers bekend, op tW2iq vragen die door de îeden van d'en Senaat — nu in Engeland — aan die:n minister van corlog hebtiein gesteldj Eerste vraag : Welk is hiet regiem dat vastgesteld is: le. voor die in Engeland veirblijvendel soldat en diie voor allen militaifen dienst onLiekwaam zijn bevonden? 2e. voor die in. Frankrijk verblij'vetiî 3e. voor dje in Holland veittoeven ? Antwoord : le. voor di© in Engeland zijn. De soldayen die gei-e.foanieerd moeten worden en jn Engeland verblijveà, onLvangien eene dagelijksche vergoediagen van fr* 2.50. In princiep zaJ die vergoeding ophouden zoo gauw de liu>idige revîsie zal1 opgehouden hebben. Al de fciedcelde soldaten die gebraikt worden in d© wapen- en minutiefabriekein, of m de militaire werkhuizen, z,ullen in Engeland blijven. De gereformeeide soldaten die werk gevonden hebben waardootr zij aan hunne behoeften kunnen voldoen z on der tôt last van den Staat te zijn, zullen ook in Engeland mogen blijven, in zooverre die vak-ken latteirs met voordeel in Bftigië zullen uitgeciefend kunnen worden. Die twieeso'ortige soldaten zullten aïs yolgt bezcldigd worden: de korporalea, brigadier? en soldaten fr. 0.25; de ondei'-^fficieirem fr. 0.50. De militairen die onder die toepassing val-îen zullten naar het leger teruggezonden worden en Se vergoeding van fr. 2.50 zal' nirat meer toegekend worden. Maa.r die vengoe-ding za.l behoudien worden ten voordcelet van de vrouwen en de kinde^-n der militairen, dite Engeland moeten verlaten, en in zooverre 3ie vrouwen en die idnderen hun-nen echtgenoot of hunnen vader hehben vervoegd nâ den datum op ,dewe'ke deze gekw^tst, zief, of tôt afkeuring is voorger steld is geworden. 2e. voor die in Frankrijk veij- b l1 ij v :i n . i De soldalen ftie vootr gereformeerd to worden zieh in Frankrijk bevinden, £ulle» geeno schadeloosstelling ontvàngi^n. Zij zullen zich bevindea. in den dépôt cter gerefor-mêerden te Havre of te Rouaan, of op de sch.ooi-'té' Port-Villez, of voorloopig in 't Kamp van Ruchard. Dje tôt de afkeuring zijn voorgesteldten &un-nen bewijzen dat z,ij op eigen kosten zullyn verzorgd worden in een senatorium of in eene familie die ze kosteloos wilt cpnemen, of dat zij door het uitoefenen van pen vak in hun eigen onderhoud kunnen vounzien, \eakrijgeai het eventuieel gevraagde verlof zon-der bezoldiging. Die militairen zullen zich in 't kort aan eene keuring moeten oinder-werpen. ■) 3e. Voor die in Holland vertoe-v© n. De militairen die tôt de afkeuring zijn voorgeste'.d, Ontvangen eene dagelijksche ver,-goedlng van fr. 2.50. Tweede vraag: Waarom is de uitdeeling der Jcenteekens van gereformeerden in Engleiand opge-schorst?Antwo'ord: Omdat er besloten is het tôt de ïtevisie der tôt de afkeuring voorgestelde soldaten te gaan- Verlofdagen voor onze soldaten Engefand gedenkt de opofféringen der Belgen. Eenige Belgische officieren, onder geleide van majoor Cartuyvels de Colaert, houden zich bezig met d® vÇr" lofdagen der Belgische soldaten. De Engelsche Regeering s'telt kosteloos een schip ten dienste vau 't Belgisch leger. De overtocht Kales—Folkestone zal dagelijks: geschieden en het schip zal tellcens drie honderd soldaten kunnen vervoeren, die zich in Engeland komen uitrusten. Daarbij komt nog dat de Engelsche Regeering het kosteloos ver.voer toestaat op aile spoorwegen. België — regeering, soldaten en bevolking — is zeer dankbaar aan Engeland, voor die prachtîge milddadigheid. Ons vertrouwen op Engelands trouwheid, eer-lijkheid en mil^adigheid is gegrond- Overigens door zoo te handelen, heeft Engeland bewezen dat het ons de warm-ste vriendschap toedraagt, waardoor do onze wederkeerig meer en meer loeneemt. Een nleawe medewerker. V x ij België meldt dat het Belgisch Dagbl a.d twee medewerkers heeft verloren. Wie zij zijn is ons on-bekend. Is dat weeral kletspraat, ver-dachtmaking en grofheid de het huis V r ij België onderscheiden ? Wij zijn gelukkig te mogen melden dat te beginnen van Maandag—Dmsdag, wij integendeel over een nicuwen medewer-ker zullen besehikken. Het spreekt van zelf dat het een pu-blicist is van le klasse, een groote Staatsman, en een Vlaamsche schrijver van wereldfaam. -r Wij bedoeien den jongen heer Julius Hoste. Louis de Brouckère ei de Internationale. Alvorens onze lezers bekend te maken met de gedaehten van L. de Brouckère inzake da internationale, achten wij het noodzakelijk eenige toelichtingen te geven over den persoon in kwestie. L. de Brouckèire is voorzeker een van de* genen, welke in de laatste jaren een overwe-genden roi ingenomen heelt in de Belgische arbeidersbeweging. Na het ambt van hooïdre-daeteur van het Sociaal-demokratisch dagblad ,,Le Peuple" te hebben neergelegd, heeft hij zieh uitsluitend beziggehouden met de organi-satie en de opvoediiig der werkende klasse. Hij met Itik de Man, thans vrijwilliger in het Belgisch leger, was de ziel van de Centrale der Arbeidersopvoeding. Op d'o jaarlijksche partijeongressen nam hij een eereplaats in, door zijnen klaren blik in de soms zoo moeilijke eeonomische vraagstuk-ken, welke hij in eene eenvoudige klare taal, danlc zijne wetensehappelijke onderlegging, ana-lyseerde en aanpasto aan het proletarisch stand-punt. Het laatste Congres, pas enkele maanden vôôr dien noodlotigen inval der Duitsche legers in België, werd grootendeels door hem geleid en hij was het, welke ter dier gelegen-heid wees op het gevaar voor den vrede door het Impérialisme in de schoot der kapitalisehe maatsehappij en hij riep het Internationaal pro» letariaat ten strijde voor het behoud van den wereldvrede ; dit ih voorbereiding van het Internationaal Congres, dat kort nadien moest gehouden worden te Weenen. Thans verblijft do Bronckère te Londen, waar hij zich voornamelijk bezighoudt met den toestand der Belgische arbeiders. Bn nu komt de vraag te berde : Wat denkt de Bronckère over do zoogezegde levende Internationale Y Wat Huysmans denkt te verwezenlijkeir. Camiel Huysmans komt mij, door zijne re-devoering te Àrnhem do gelegendheid te verschaffen, mijn geducht neer te schrijven over den plicht, dien wij te vervullen hebben tegenover onze aangevallen vaderlanden en tegenover de prpletariërs aller landen. 't Sehijnt, dat de redevoering van Huysmans in verseheidene neutrale landen warm onthaal heelt genoten ; maar de overgroote meerderheid der Socialisten uit de Westersche landen zal zich zonder twijfel niet aansluiten aan zijne beweegredens. Ziehier nu hoe ik er over denk. Vooreerst een door hem ontworpen pro -gramma, dat moet leiden tôt eene verzoening. Volgens Huysmans staat er niets meer in den weg voor eene kameraadschappelijke samen-werking tusschen Scheidemann, JSudekum en wij, den dag, dat er langs weerazijde van da loopgrachten dezelfde vage besluiten zullen ge« stemd worden, bevestigende dezelfde abstracte grondbeginselen. Wanneer het zich daarbij bepaalde, zou Huysmans voorzeker gelijk hebben ; te meer deze verstandhouding over formulen is reeda gedseltelijk verwezenlijkt. De Internationale heeft het recht der na-tionaliteiten geproklameerd en al de aangeslo-ten groepen verklaren dit recht altijd te er-kennen,Het scheidsgerecht, de ontwapening en de bepa'ing van internationale bekrachtigingen wordt door bijna de algeheelheid der Internationale gedeeld. Nog een kleine poging tôt verzoening en wij bevinden ons voor eene volledige eensgezind-heid aangaande het feit, deze oorlog te l)Q* schouwen als een betreurenswaardig ongeval, de sehijn aan te nemen of er niets is voorge-vallen en alzoo voort te tobberen op basia der dubbelzinnigheid tôt den dag, dat ee;i nieuw konflikt aan onze kameraden uit het Oosten do gelegenheid zal verschaffen onzi huizen af te branden en onze vrouwen te ver krachten en te fusilleeren tôt eere en glorie van den Koning van Pruisen. De vertrouwbaarlieid der Duitsche sociaal democraten ? De oorlog is ontketend. 't is het ontzag-lijkste en het meest revolutioneere verschijn» sel sinds 1793. Niets van wat er bestond vôôr 3 Augustua 1914 zal zich naderhand in denzelfden toestand terugbevinden. De Internationale zal aan clezo wet ook niet ontsnappen. Het konflikt, dat zieh heden afspeelt tus-sçhen de elementen, welke gisteren de Internationale vormden, is van dien aard, dat eena eenheidsmotie niet voldoende is om het op te lossen. Wij bevinden ons hier voor het vraag-stuk behelzende de actie en de taktiek in de toekomst. Wat belang boezemt het ons in, dat Scheidemann op onze congressen stemt voor de Onafhankelijkheid van België, wanneer hij in den Kijksdag de noodige kredieten goedl^eurt voor de verovering van België. Welk belang, dat hij zijnen eerbied beves ligt voor de nationalitéiten, wanneer hij helpt lJolen, Croatie, Bohemen onder de tyrannie der Halsburg's en zelfs Elzas-Lorreinen onder die der Hohenzollern's te bestendigen ! Welk belang, dat hij getrouwheid zweert aan het scheidsgerecht, wanneer zijne vrienden op het slagveld den lieizcr ondersteunen, die het scheidsgerecht der mogendlieden geweigerd heeft ¥ De Internationale is geene akademie van spe-culatieve wijf?geeren ; hare orgamisatte ala strijdend lichaam wettigt alleen haar beetaan, Hare roi bestaat niet in het uitweiden over de gebeurtenisscs, maar integendeel op hea in te werken. -L

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes