Belgisch dagblad

448 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 04 Novembre. Belgisch dagblad. Accès à 28 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/br8mc8sb5k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Jaargram m» JR «BONNEMEK TSN. 1 fer 3 m»«*den ™or Nederland fl50 iruiob per post. Losse f' mBrS. Voor Nederlaad 5 cent. 'Cor BuiteùlMid 7'/; cent. ! Den Haag, PriMegracht 16. m ot A ri min. 2787» BELGISCH DAGBLAD Agé/ 1 ml. ADVEETENTIBN. Y an 1—5 regels f 1.— ; clke ' regel meer f 0.15; Reclame» 1-5 regela f S.— ; elke regel f meer f 0.30. 1. London : Dixon Hong* Ltoyés ' f Avenue E C. »► Parijs: 7 Avenue d'A&tin J, > Iferschijaend te 's-Graveisëiase, ellcen urerkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEH VAN 9 TOT }2 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AFTREDEH VM KEIZER KAREL? DE HUNNEN. In de viifde eeuw ieefde, op. de oevers (;van de Caspjsche Zee een barbaarsch L&k, dat le ,.Hunnen" genaamd was. fonder aanvoering vaa hun beruehten lonhig Attila, elle in 434 regeerde, on-Merwierp. net de Keizers van de Ooster-£che en Westersche landen, die .hij tri-butair niaakte. Hij werd in de Cataia-Jiisclie vlakte versiagen, nabij Châlons, jjloor Aetius, Mcroveus en Theodorik, die 2ich tegen hem. verbonden ihadden. • Hij trok zic-h op de oevers van den Ponau terug waar hij in 453 overleed. Aldus, in korte woorden, de geschie-SJenis van de Hunnen, waarover wij het hier wiilen hebben en zulks naar aan-jeiding' van eene redevoering, gehoudea £7 Juli 1900 door den Duitschen Keizer je Rieaierhaveài /»j gelegenheid van eenei van Duitsche troepen, die .naar £hka vertroktoëu. iiîj zeide: j „'(virr: gij vôôr den vijand, zoo wordt .()deze versiagen. Pardon (genade) wordt wniet gegswn! Gevangenen worden er Àniet gemaakt! Wie U ook in handen; l/,valt zal door U sterven! „Oelijk duizend jaren geleden de Hun-■;,nen onder hunnen koning JEtzel zich fteen naara verwierven,...^. zoo moet de ■,.naam Duitscher in China, voor dui-i . s{jzend jaren door Uwe daden zoo dan ig] worden ingeprent, dat nôoit meer een ^Chinees het waagt een Duitscfher aan |te kijken, zij het ook slechts op zijde." Deze redevoering, die reeds toen over-jal groote verbazing wekte, moest eenige jaren daarna aanleiding geven tôt den scheldnaam van ,,Hunnen", die men den Duitschers heeft gegeven, tenge-volge van liunne tallooze plunderingen en afpersingen, en de Duitsche Keizer zag zich, waarschijnlijk volstrekt niet E tegen zijn zin, bijgenaamd „ Attila". "let zal den lezers zijn opgevallen, dat Kîizer in zijne redevoering sprals Koning „Etzel" en aiiet van „Attila". Dit îs te wijten aan eene verwarring ïiçoals men er trouwens zeer vele in ajne redevoeringen kan vinden), waar-$oor hij den historisahen naam van Attila fegliet en verving door den naam van ' Itzel, dien men in de legende der Sibelungen vinden kan. JÊ? ajri menschen, die den Duitschen pizer vooi'-stellen ais een vreedzaam lensch, die den oorlog niet gewild 'iteeft, en hun vraag ik dan; „hoe rijmt ira zulk een taal met vreedzaamheid?" , Was het dan waarlijk noodig dezen D«:AV!,f:e soldaten zulke principen van hardvochtigSieid en onmen-s c h e 1 ii k h e i d in te prenten, en het Duitsche volk te vergelijken met deze barbaarsche horde, die na eeuwen nog >net vti.icliting wordt beschouwd? Stelde hij zich teen soms voor als die Hunnen-jKoiii:; die met trots verklaarde, dat hij è: fesel Gods was en dat daar, s'a5r paard de hoeven had gezet, gee ! ; as meer kon groeien? 2u. redevoeringen zijn zeker niet Van Curiuur een hoog denkbeeld in het buitt: ïiand te vormen van de groote be-scha\-ing van het Duitscjie volk en is W dan ook niet te verwonderen, dat Men ten dage in Duitschland velen toorren en ontevreden zijn tegen hem, Qie hun zulk een scheldnaam bezorgde. De ..Frankfurter Zeitung" schrijftdan' ook, , -, eenige zinhetjes te hebben ge-0pper.i als een doekje voor het bloeden, met betrekking tôt den Keizer: .,Doch >idu ailes verandert er niets aan, dat hij' >,zich, door hetgeen hij in de 30 jaren tiZijner regeerïn?; gesproken en ge-y°aan heeft, tôt !iet systeem van het i/oude regiem nee-it gei^a'-iktenhetmoet .tigezegd, dat de stemming in het wuitsche vo'.'ï tegenover den iAeizer niet zoo is, als hij wel Mpiooft. Breede kringen laten ^rj1" ^ t w i j f e 1 over bestaan, ''„a~ Z!J dankbaar,. zouden zijn |fe estais hij bij de radicale WP'ninZ der binnen- enbui )i "landsche politiek, die is VrT ! e,! d a a r u i. t p e r s o o n 1 ijk e *onsebwtnties had getrokken ,8(Sische cosThnissie van Koioniaie i studiën in Nederland. c Bde?J 1^oveagen°emde commissie, ingesteld. 1 - jntie r0?86 ^esfuorming van zijne Excel- ] I oni. . U1®8 B-enklJ; minister vaa Koloniën, ] «arv u ° fn^sterdam afdeoling opgerieht, J i ierpn' -p u,tmE>ken als bestuursleden de t i meraâl "frevo°r^ . ,er> van der Aa, consul- r 'Itte/ \ ,'ân te Amsterdam. Voor- r hncia^ Sedeju, bestaurslid van t *tt0 maatschaoBijen. te Amsterdam. I s „vôôr ailes ter wille van zich „zelf". In de iRijksdagzitting van Vrijdag zeide de onafhankelijke socialist Gohn o.a.: „Als de Kroon aftreedt, trekt zij „slechts de slotsom uit haar dertigjarige, „werkzaamheid, die Duitschland zoo „heeft benadeeld. Het buitenland ziet „den Keizer, tna deze redevoeringen, voor „den beschermer van de oorlogspartij „aan. Het acht ook de Duitsche oorlog-„voering de allerbrutaalste en kan het „zich helaas opde Hunnen-rede des „Keizers bij de expeditie in China be-„roepen. Den onafscheidelijken scheld-„naam, die den Duitschen troepen in „dezen oorlog aangewreven is, die van ,,Hun nen, danken zij aan den Duitschen Keizer". Het Duitsche volk beseft dus eindelijlo, dat hetgeen het tôt nu tœ gedaan heeft in het buitenland niet anders dan slecht beoordeeld kan worden; het komt in verzet tegen de aanmoedigingen tôt gru-weldaden, die het van hoogef hand gegeven werden en dit hoofdzakelijk, om-dat het daardoor een scheldnaam heeft gekregen, dien het als diep beleedi-gend aanschouwt. Indien een volk echter bewust is, dat de hem gegeven bevelen niet met zijn eer strooken, dat het door zôô te han-delen zich bloot stelt aan de algemeene verachting, dan begrijp ik niet, waarom het zulke wandaden verricht. Er is immers cen grooi verschil tusschen oor-Iogvoeren en optreden zooals de Duitschers gedaan Iiebben. Het bericht, dat de Duitschers bij hunne onttu;mingen voortaan niet meer zullea verwoesten. dan noodzakelijk is in verbarid met de oorlogvoering, is dan ook een off'cieele bevestiging van het' feît, dat zij dit tôt nu toe wel gedaan hebben. hetgeen trouwems iedereen wuet. Zij hebben zich aldus willen gevreesd maken en het terrorisme verspreiden, maar dit heefl hun gelukkig niet gebaat. Feu oorlog, die met zulke onrecht-vaardige en onedele beginselen werd ge-voeixi, was fa taal tôt eene m i s 1 uk-kin g gedoemd. De Duitsche bevolking is ontwaakt en ziet nu in, wat ellende zij ormoodig heeft geleden en nog te lijden zal hebben door de schuld van eene regee-ring, die slechts dacht aan heerschzucîd en onderwerping; zij begint nu eerst te voelen, dat wat zij, als gewillig werktuig der regeering deed in strijd is met aile mersehelijke beginselen van recht en be-schaving.Beschouwt daartegenover op welke wijzede Geallieerden hebben ge'iandeld, de edelmoedigheid van Amerika, die zelfs aan de bevolkingen, die door de schuld van Duitschland honger leden, voedsel en kleeding bezorgde! Hebben zij niet in hunne oorlogvoering, slechts dan moeten overgaan tôt methoden, die hun tegenstonden, toen de Duitschers hiermede te berde waren geko-men, en uit zelfverdediging? Onder hunne regeering hebben de Duitschers daden begaan, die een be-schaafd volk onwaardig zijn, en zîj we-ten het. Daarom kunnen zij dan or'4 niet verwonderd zijn te hooren, dat men) geen vertrouwen kan stellen in onder-handelingen. gevoerd met hunne madht-hebbers. Zij hebben het zelf in de hand tôt den vrede te komen, hiertoe hebben zij slechts noodig definitief met het tegenwoordig regiem af te breken, en daar zich dit schadelijk voor het land heeft bewezen, zal dit wel geen onover-komelijk bezwaar zijn. Dan zullen zij, die terecht de Hun.nen van JEuropa werden genoemd, in staat zijn hunne krachten te schenken aan edeler werk, in overeenkomst met d<j beginselen van menschelijkheid en be-schaving. De les zal hard geweest zijn maar wel verdiend. Dura lex, sed lex. H. LE COCQ D'ÂRPAANSVILLE. ïeeretaris: luitenant-kolonel der artillerie R, [s Eidder. Léon Becker, koopman te Amsterdam. Tictor Bracht, koopman te Amsterdam. Victor )eckers, meester in de rechten te Zandvoort. Sdmond de Visscher, te Zandvoort. Gustave aspaers, hoofdredacteur van de „Echo Belge" e Amsterdam. Henry C. van der Elst, koop-lan te Amsterdam. Emile van Praag, koop-lan ta Amsterdam. Joseph Walk, koopman s Amsterdam. Charles Wauters, hoogleeraar an de universiteit te Luik, te Zandvoort. Opruîende taai. W\j hebben laten oedarzoeken w»t de voor-zitter vah het Vlaamsch Bolgiseh Verbond den 18 October in het Belgisch kamp te Harderwijk heeft gezegd. Thans beschikken we over voldoende gegevens. Generaal De Lannoy, verscheidene Holland-sche ofacieren en een Waalsche officier van het Belgisch leger woonden de conferentie bij. De Belgische luitenanten De Raedt en Beyena waren ook aanwezig. Dit bewijst dat hun gedwongen ontslag als lid van het VI. B. Verbond een klucht is en zij spottsn met luitenant-generaal Dossin. Spreker wees eerst op den leeuweneprong van ons leger in Vlaanderen. Hij wees er op dat verscheidene ministers Vlaamsch' zijn, (wat iedereen weet) en de Vlaamsche zaak verdedigen. Er zullen afdeelingen van het VI. B. V. gesticht worden in Sngeland en Frankrijk, het gastrrije land. Spreker stelde dan ook voor een groote (sic) rechtbank op te richten waar elk actiri t gelegenheid zou * hebben zijn gedrag gedurende den oorlog te verdedigen en te rechtvaardigen. Dan wees hij op de vorderingen van zijn VI. B. V., viel de frankiljons van Brusse aan en zekt.re flamingantische.... afvalligen die het activisme in het leven fiepen ! 1 (Wijdachten dat Duitschland die Belgische splijtzwam uit-^evonden had Red.). Ue Vaderlandsche Vlaamsche Bond, wiens doel onbereikbaar is, aldus Van Cauwelaert, kreeg ook van de spanriem. Van Cauwelaert voegde er nog bij, dat het Vlaamsche volk het eenige is in Europa dat niet in zijn taal bestuurd wordt. Hij voorzag dat het de laatste maal was dat hij de geïnterceerden zou toespreken. Zoodi'a de juichkreten ter eere van koning Albert te Brussel zullen verstommen, moeten de Vlamiugen onmiddellijk de handen aan het werk slaan om de zedelijke krachten van het»Vlaamsche volk te herstellen .Spreker eindigde met een hulde aan generaal de l.arinoy en met de kreten leve de Koning der Belgen ! Leve Koningin Wil- JtiAlmba.1" H H is dus ecàt dat een Belgisch volks-vertegeewoordiger bet besluit wet wraakt, welk de Belgen, die met den vijand geheuld heboen, met zwaren dwan^arbeid itraft. De activisten motten dus zich kunnen rechtvaardigen! > Van Cauwelaert wil dus zijne vrienden redden, maar hij heeft te doen met het Belgische volk, dat reeds te Brugge, Oostende en Kortrijk getoond heeft hoe het oordeelt. * # ■ * De heer Van Cauwelaert heeft gemeend een zoogen rectificatie aan de N. R. Ct. te aturen betreffende zijn oproerige taal te Amersfoort. Het plaatselijk blad van diestad heeft zijne woorden even trouw wee gegeven als de verslaggever van het Rott. blad. WaarschMnlijk heeft de voorzitter van het VI. B. Verb. slechts die rectificatie, die er geene is maar rond den pot draait, gezouden omdat men hem in het Officieel Belgisch Comiteit op de kneukels had ge ikt of een vriend hem attent gemaakt had op de baloorig-heid die hij bedr^ven had. VERKEKEN KAiiS VOOR BEUCKELEERE KOEKSKENS. De volgende anecdote werd ons vain wel ingelichte zijde medegedeeld: Onlangs werd gemeld dat Melis, de secretaris der stad Antwerpen, gehuwd is met de dochter van den Antwerp-schen beschuitman De Beukelaer. Aan dit huwelijk waren eenige voorwaarden verbonden en wel deze: Melis, een der voormannen der activistische Antwerp-sche partij moest bij de Duitschers aan-dringen, om, ingeval de stad in handen der Duitschers bleef, den heer Jan De Vos te doen vervangen door Beucke-leere Koekskens, zijn Sfhoonpapa. Deze verandering zou thans een vol-dongen feit geworden zijn, indien niet de Duitschers door hun aanhoudende nederlagen gedwongen geweest waren de activisten in den steek te laten. De activisten hadden reeds tal van luchtkasteelen gebouwd en menigeen veegde de mouw der voormannen om een plaatsje te bekomen of in de gunst te I staan. Zoo o.a. de havenmeester, kapitein Bulcke die ter gelegenheid van het huwelijk van Melis, bloemen en geschen-ken aan de jonge echtgenooten liet aan-bieden uit naam van het ihavenpersoneel. Dit personeel wist er niets van, hetgeen later bleek bij de betaling van het loon, toen Bulcke van elken bediende 75 centiemert trachtte af te houden. Sledht bekwam het hem, want allen weigerden hun onvolledig loon in ontvangst te nemen en protesteerden tegen deze hulde aan een activist, een persoon die met, den .vijand heulde. Belgen, steunt het werk Home voor Ooriogsweezen Oude Weg 78b Den Haag. Lfinerberichfen dei* Entente. — Omyventeling in Oostenrijk-Hongarije. Raad van arbeiders en soldaten te Boedapest. Wapenstilstand iusschen Italie en Oostenrijk. 100,000 Oostenrijksche gevangenen. Triëst en Trente door de Italianen bezet. De Serviërs bezetten Belgrade. Duitsche nederlaag bij Valenciennes. Valenciennes en de omliggende dorpen veroverd. D» aftocht der Duitschers op Gent, de Schelde en hel | kanaal van Selzaete- f Gent zou ten deele bezet zijn. De geallieerden naar Bergen. DE TOESTAND G eut staat op het punt te valleo. De vo jrgeborchton der stad zijn reeds in onze handen. De oiazeai staan ook aan de vaart van S'elzate naar Gent. Het gansche Westeli^ gedeelte van Oost-Vlaandaren tôt deSohiel- ^ de boven Oudenaarde is dius aan den vij- e aDd ontrukt Eekbo, Deinz,e, Oufleiaaarde (tôt Paine>l) en groote dorpen als Krimhou- j tem, Nazareth, Nwele, Kapnjke, Wap,r- g schoot, Somergem, Assenede, Ertvelde, „ Bleydinge, zijn vrij. i Door den val van Valenciennes en den z opmarsoh van de Engelschen aaajr Ber- gen in Henegouw moet Gent ontrainidi wor- g den dès te xneer daar de genlliearden wel g over die Schelde geraken tusschen Gent en j Oudenaarde. Daardoor komt de weg naar t, Brussel open, waiârhen«a be©te steenwegietii l^idou. C Aan de Aisne ten W. van Verdun, trek- ]\ ken de Duitschers odk at Meer en jneer ^ worden zij naar de Maas en Luxemburg, gedrongen. De Amerikanen moeten thans ^ meester zijn van Dun aan de Maas. e Daardoor is de groole spoorweg] tus- ^ echen Metz en de Sambre bij Landrecies, jj y.eer bedreigd. _ t] JJe iegens.and der Duitschers aan het j Argonnerwoud is toegenomen, doch ïij verliezen terrein. De Amerikanen alloen v namen 4000 gevangenen rond Dun. e Tôt huden zijn 100.000 gemnganen in g Italie geno'Ojen, 2200 kanonnen wordem v huit gemaakt. n ïu-schen Italie en Oostenrijk kwamhet tôt een wapenstilstand. Gototenrnk-iiongaiTje wordt een tweede a Ruâland. Het Bolsjewikisme zou uitgebro- 1 ken zijn te Boedapest, waar Karolyi den 0 toeetand niet meester zou zijn. Er wordt . gepiunderd J Een raad van soldaten en arbeiders is te Boedapest gevestigd. Keizer Karel zou aftreden, doch dit bericht komt uit Duitsche bron. Duitscfriands Keizer, die zeker zou moeten af- b treoen, blijft aan en aast als trouw bona- b gencot, op den Oostenrijkschein ouit. De h toestand is in aile geval uiterst Kritiek t< lntusschen is gansch Seirvië van Cen- h traicn gezuiverd. n Het tweede Servische leger deed zi^in g intooht in Belgrado. d (Ongecorrigeerd). p Ôe wapenstilstand tusschen t( Oostenrijk en Italie. ^ WEENEN, 3 Nov. (H. N.). Op het lta- a liaanf>che oorlogstooneel hebben onzetroe- n pen cp grond van den gesloten wapen- 0 stilstand de vijandelijkheden gestaakt De ^ puoliceering der voorwaarden van den ^ wapenstilstand volgt afzonderlij'k. b Reuter meldt officieel: Oostenrijk-Hon- t, garge is uit den oorlog getreden. Generaal | Diaz heeft Zondagmiddag den wapenstil- y stand geteekend, die Maandagmiddag 3 r, uur van kracht wordt Ha vas seint dat v de voorwaarden Dinsdag bekend gemaakt £ zullen worden. ^ Aftreden van Keizor Karel ? d BERLIJN, 3 Nov. (H. N.). In de late t narûiddaguren zijn bij de Berlijnsche bla- v den ucrichten uit Weenen binnengekomen, 11 volgens welke Keizer Karel Zaterdagmid- ^ dag leden van de nieuwe regeering en o voor aanstaande partijleiiders nad ver- ^ zocht bij hem in den Hofburg te verschij- t nen om hun belaùigrijke meaîedeelingen te s doen, Nadat de Keizer zich uitvoerag op c de hoogte gesteld had, hoe het met |de ^ militaire bescherming van het land N edar- Q Oûùtenrtjk en de stad Weenen stond, verklaarde hij, dat hij het plan koesterde laf te troden. Zijn woonplaats zou hij in Zwitr ii à-erland kiezen. De heeren werden ver- n SiCKîïity dit aan hun ambtgenootan medo te h ûtelen en er over te beraadslagen. Tôt [ I middernaciit was te Berlijn nog geen of fi- a- cieele bevestiging ontvangen, i n -Set offensief aan het Westelijk front. - ^TrtTiy^i-r**^ I1T" Het Belgische legerbericht. LONDEN, 3 Nov (Reuter.) De aan,-allen, welke het tweede Engelsche legep iÏ het Framuch-Amerikaanscthe leger vaa e Vlaamsche groep demi 3len October eu' Novembar dedan,, hebben vandaagi vruchfc edragen. Onder den druk van het Belgi*. cbe léger en den linkervleugel van he4 Yanache léger zal de vijand zich genooet aiakt, haast%- terug te trekken in de rloh« ng van het kanaal G ent-Ternieuzeni. Ta» ' en het elnde van den dag haddem de Bel-ische en Fraiische troepen de linie van iocloo, Waerschoot, en verder Zîuidwaarta >t aan Somerghem bereikt. Zij kwamm )t vier kilometer van de buitenwijken vaqj i rftnt. nô 1 i n Irp.nevor van de Schelde s s ■ loordwaaits tôt aan Somerghem door hecj ezet. In de drie dagen van dm strijd hebben. e luchtstrijdkraohten der geallieerden meS Ikaar gewedijiverd in dappea'heid, om djçjj olkomen heerschappij in de lucht te handR* aven. Zq bombardierden en bestchoten di^ 'oepieca en traïasporten, alsmede die vijande.] ;jke verbmdingen achter het front. Zij doi en eveneens aanvallea op patrouillea^l relke traehtten om dan weg te versperreaï| n schoten een aantal vijandelijlke vliegtuiic ieai neer. Het resultaat, door de Engelschifl liegers verkregen, is in 't bijtzonder op^ îerkelijk. LONDEN, 3 Nov. (Reuter.) De vij..; nd heeît zijn stellingen aan het aïwate -ing.skanaal \>arlaten, dat onze troepen zijn( vergestoken. In den vroegien oehtemd hebben wij Eeo* >o, Waarachoot, Meerandre, Overoncke^ *• laervelde en Bairie bezet. Het Fransche ieyerbericht. PARIJS, 2 November. Officieel avoni^ ericht. De krachtige 'aanvallen, welken et 4 e leger gisteren en hedenoentend op| et front van de Aisne heeft ondernomei^ ;aamen met de zegevierende werkzaamcî eid der Amerikanen tusschen de Argon»; sa en de Maas, hebben de Duitscher*' edwongen om door het Argonner-woud en aftocht te blazen. De Frangche troe« en, die tegen de Duitsche achterhoedeq pdrongen, welke door een hardnekkigen igeanstend hun opmarsch poogden te ,n, hebben op het geheele slarfront aaî^ enirjke vorderingen gemaakt Ter linkeM .'de hebben de P'ranschen Semuy vew ieesterd en.hun linies tôt den Zuidelijketf' ever van het kanaal van Ardennes voor-ît;: t bracht, dat zij thans tôt op tweai, ..M. van Semuy, bij Neuville-et-Day heb-1 en bereikt. Meer naar het Zm^en heb-en zq de buitenwijken van Alleux, von' ' uatre Champs en Oroix-aux-Bois bereikt, a het bosch van Vandy en het dorô allay'te heboen vermeesterd, in sp-ijt an den tegenstand der Duitschers, die] îzonder hevig is geweest op het plateaaij an Alleux en den pas van- Croix-aux-il ■ois. Ter rechterzijde zijn Longée en Primat: i onze handen gevallem en Denoordenl eze laatste plaats hebben de Fransche! oepen, die tôt voorbij Ghéne-Pate warooi oortgerukt, ondanks de hinderpaal, welke et Argonner-woud biedt, hun krachtigei chtervolging der Duitschers voortgeae% ie zich terugtrekken, een aanzienlijk^ oeveelheid materiaal aehterlatend. De îgenaanvallen der Duitschers, n.l. in d« Lreek van Semuy zqn afgeslagen en heb« en de Franschon in staat gesteld hôffi antal hunner gevangenen met eenige hon« erdein te doen toenemen. PARIJS, 3 Nov. H.N. Middagbericht ( Op het Aisinefiront heeft de Franechf0i ifanterie in den loop van den nacht eei leuwe vordering gooaaakt. De Franschei ebben de dorpen La Croix-afux-Bo:ls_ ^ livry genomen. De tegenstand der Dutt îhiers is aanmierkeJijk toegenooif^ '-,r^ ame in het Argonnewoud. 6

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes