Belgisch dagblad

2735 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Octobre. Belgisch dagblad. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dn3zs2m70j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

—s>v 3<lo -Tr? îïî'|>*îfiïiLgr. 0INSDAê 33 OOTOBER 'Mi JVo. 33. abonnementbn. Per 3 œaanden voor Nederlanc f 2.50 franco per post. Lossi Bammers. Voor Nederland 5 cent Toor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 12fl Telefoon Red. en Admin. 7433 BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, efikeia «rerkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Y •«> AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elka regel meer f 0.30; Reclame» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydl Avenue E C. Pariis: 7 Avenue d'Antin 7. TEEKENEN VAN 0NTBINDIN6. (INDRUKKE^ VAM EEN NEUTRALE). xxxiix. Do gealliœrden zijn zoo verstandig gewees prn een niet al te groote waarde te bech ten aan de théâtrale onthnllingen in dfâi Duitschen Rijksdag over dJ9 muiterif, welfc er m den afgeioofpen zomer op de Dtuitstih-vloot hoeit plaats gtehad. Een enkel En gelsch. blad heait zich aan de yoorspellin; cowaagd dat nu hel montent van Diuitsch fenct's inéé-nstcrting was genaderd, doc'h be meei'endeel der Entenie-landen hcett bègue peu ,dat ai- nog/heel wat moet gebeurej vôôr 'dat hel Diui+sche rijk uit zijn vcfegieii is g-eiukt en dat hiet vcorbarig zou wezei om nu needs over het lij'k van den neus t< willen loopein, terwijl hij n»g_ niet cens vd k ,men is neergeveld. Bovendien bleek spoe dit dat do Duitsche regeering de revoliutic itairo i>8>weging op de vloot liad gebruikt al politiek sUijdmiddol teeen Ide onafbankelijk socialisten, die zoojuist o(p beschamende .wir zn hadden aangetoond welke proporlies d al-Duit-scho prcpaga.nda in hel; leger aange ûcmen heait In de Nederland.; che bLaden is er reed; foerhaaldelijk -op gewezen, dat mon zich yai «en democratiseering van Duitschland n;e al tu V00l illusies mcet maken, daar lie D,uitscihe volk in den grand niet diemocra tisch voelt en te ïang heeft gebufct gegaar onder de drukkendie macht van liet heer schende gvaag om thans reeds, na âr« jaien van qorlog, rijip voar' de démocrate to zijn. AVat de te verwachten révolu tic te'jeft, de Duitscher mist elk élan »lke spwtanileit om îevoiutie le maken Ea daar „goorgaaiseerde" revoluties niet ba glaan, zal het in Duitschland niet zco spoe di_ \ot een omwenteling komen. ■i zijn de geibeuirienissen op de Duit s;-. v.lcot kenschetsend voior den gteest jd-io i. "i thans bij de Diuitsohe strijdmacih V) kelen begint. De Russische revolutk idoet . :<a invloed ge'den, ion nadeele var toà-:rfi:attd, dat er aanvanke'.ijk cp strate 'gis:;li gcbieà vruchtetn van beeft gejplukt Imnicrs, niet alléen op de vkx>t is muiteri yuorgckomen; qck bij het land'eger laat d< «lisciplino te wensoH'au over, naar de Times Ûezeir d>agen in een beridht van zijn corres fondent aan het Britsehe front heeft raede gçjdtKid. En het Belgisoh Dag'Mafl aelf liai: een i!r>langrijke nits.praak, die het uit dei pioind. van cen Duitsoh deserteur opgetee kend had. Hieruit b'ijfet, dat Idia onder stren' i tucht staande Diuitsche soldaat zich llang '^aam ijevrast wcurdt van den wanhopigaî jtoesland, waarin hij is geraolct. Ook bij1 he !Ûosteniijk-Eongaarsche léger gist en brcfâi ~liet rederi g'eruimen tijd. In e:n der jongsb ■/ 'agen van het OcsLenTijiksohe Huis vai aardigden heeft de minister van «oirlcf witw.oioad op een interpellatie, wdke me i)Curokicing tôt de houding van foepaa'de ai îisics aan het Russisehe front was ittge Jiond en hij heelt- medegieldeeld dat eenigie kleine afdeelingen van het infanterie-regi-nient no. 2 teikott"t zijn gesclhoten in den .van lien verwachten tegenstajnd, terwijl is jDitgemaakt dat een TS'echo-Sk>vaksche bri-gjaoe, die aanvanktetijfc aan Oostenrijiksche jajrla heelt gtestreden, thans in de Russisehe "geleden vecht. In den strijli.biij Zborovv, in aalicië, hceît deze brigade ©3îi workzaara aaadeal te^en de Ocslenrijkers ger.onïen. .Wanoeei' dit in hfât op^nbaar woirdt me degedeeld kan men gerust aannemen, liai de toestand nog engnnstiger is dan hij wlorill yooïgesteld. En in dit verband is het zeke* .van nolang ' te wijzen cp de overtuiging. die geduxig meer velid wint bij ide leger-leiding der middelrijken zelf, n.l. dat hur legeis geen overwinning meer kunnsn be yechten, h ce kraolilig, hnn positie ciogen àchijnlijk nog is. Do meest trteffende Jiit l&piaàk is dis van genleraal von Ftfeytag Laringbovcn, chef van den plaatsve.vangcn den staf te Berlij'n, die in een broclhure heet .vejrklaard: „de stralegische toestand wôidf d»o-r den eoonomischen beheerscht. Bijge volg verklaart de ongunstige aard van Duitschland's eoonomischen toiegtand liet feit. dat zieh voon- de vij'amden steais Bkittwe mogelijkheden van te^enstand heb b&a geopend, daar de zee vopr h en open stond en dat de orerwinningen, die vroegei pcslissenti. zoluden zij'n geweest, a'smedo d« verovering van geheele koninkrijken, Duitschland niet dichteir bif den vriede heibben ge-ï'racht."Dit is niet bemciedig'end vooir de Duitsche Btrijâinacht, die thans in de Oostzee oipe-l^ert.LEORINO. KORTE BERICHTEN. Na de bekeoring van den piaoifist Bryan dezo van H. Ford uit Diairoit wordt gfetmelil dat nij vcor 5 millioen dollar he.eft ing!3-ttoketwi op d'e leening van de vfijheii er bijvccgeiHi dat de Ver. Staten Idie riuitsoh-land bevechtetij het besle doen wat ooit in do we^eld is gebeurd. IVVat zu'ien de facilist» van den Anti-Ooirlograad van die bekeiering zeggen? Mo: en de leden Ford's .V/J.wboeld navdigion. Wioarden wekken en vciOiii-cîden stiekkeh. , r- Arnold iW'hite^ de schrijve.r de Hidden Ila.nd, vraàgt in de Wicekly Dispatoh wie de vojgende IcLegram uit Londen aan ean Hol-Jfuidsche stad gezondea heeft : : Zal Herbert ne académie der recli'an in D:x»mber aan-teande binnentroden ? Henbert was lord Jsvtcbener en twee dagen later varâwcieta de ®aaracha"K met de Hampshii1»- Nieuws uit België. De raad van Vlaanderen zei t de Belgische regeering af. De Vlaamsche briefsohrijver van denLimb i Koer. berioht onder bovenstaand opschrift : î „Uit een bron, die omtrent VlaamBche zalcei î zeer zeker buitengewoon goed ingelicht is verneem ik, dat de laatste hand gelegd word ; aan een besluit, waarbij deministeiste Havn op grond van het verachteren van Vlaanderei t en het aangaan van ongewettigde groote geld leeningen uit hun ambt yervallen worden ver i klaard". i Die maatregelen zal gelijk staan met di 1 revolutie. î Aan de Belgische regeering de plient nie zwakj maar ENERG"XE£ te bandelen. !- 3 awtwerpen. J VLUCHTELJNGEN T1E LIER. — Men meid t de aankomst te Liea' van 700 vluchtelingei 2 uit de gievaarlijke zône. ■ BRANDSTOFFEN. — Te Lier is Bleui Jco kmkaa.rt ingevofâid. Iedér gezin heelt roeh ^ op 240 kilos steenkolien tegen 6' frank On l de 6 weken. t DE BUURTSPOO'RWE&EN. — De diens' der D'uurtsp'oorwegen tusschen^ Salnthovei l (H&ikant) en Heyst-'Oip-den-Beig over Grab bend-onek is opgesehorst. 1 HFT ASSISENHOF TE AJS'WlERPEN. -: Di 4e zitting van het Alssiseinhof wordt yoor ! gieizelen door raadsheer Scheyvaerts. O'P DE MINERVA. — In de werk huizen dler Minerva werken thans twe< duizend man. Men herstelt er de auto£ van het leger. bftabant. DE. TOESTAND TE BRUSSEL. — Dr; ;Ur ' detuburgsche correspiondent yian de ,,Nieuw< ' courant", ds. Koekebakker, wiens pro-Diuit scie gevoellens bekend zijln, is met een pro testantsohe zending naar Btedgië gereisd. ■ Hi vea telt daarover in hiet Haagsch bîad:: ' „Zien de mensdhletn er hongerig uit il ' Brnssei, vroeg mien mij hterbaaldelijk biq! thuis kouisl. iWiat zal ik zeggein? Het is geen vet pjt voor de meeste'n. Allen antberen veed I En velen ontbseien haast ailles. G-rj moei m zien staan, in lange rijtetti, als er ergens L een paar onsjes suiklergoëd per perscion te kriglgen is. Dat vervangt dan zoo gcied er ! zoo kwaad als hiet gaat de omtbiiekend* suiker. En gelijk etr tokort is yan dit ge ^ notmiddel, is teikort van bijna a'ie levens j. middc-len. Men moet er iriee toe, dat is al y en dan komt men er mlee toe. Maar vraaj ^ niet of het Beïgische volk niet physieJ r zwakker w.ordt. De gleizionde, blozende, flilekc ! gîainzende Vlaamsche kopptan van weleer zid men maar aelden mleer in de steden. Al-leeb wat het brood betreft, hesft men niel minder, eer ieits meer dan bij oins. En hei brood srnaakt b&fcer dan ans bruinbBocd. Dp>cli waar w|j| bog wat aanviuilen kunnen met rijst, gort, hayermoiith en dergelijfee, is dit in België haast onvindbaar. Het levetn is in België een kwijneind leven, en hoe lain-g® het duurt, hoe matter en boe slappeir de menschen worden. ÎWij gaan di^vijls met honger naar bed, zied mij een burgervrauiw'. En een dame verfcelde mij, dat het menig1-maal voorkwam, dat haar opgeschoten kin-deren 'smiddags aan taM niet hun genoe-gen konden eten. ^ Zoo sukkelt men vokwt, van den eenen dag op den ande^en. Nu. ïeeds jaar na jaar. En het wiordt àl karigear. De gemeen-telijke sœtp, de spij'skokerijlen enz. voor de behoeftigien, ook reeds voior een groot deel van den verarmenden midldenstand. Ja, a ok al komt nu spaedig yre. de^ -\yat niemand daar gelooft: in België zal het jaren duren, vôôr de bevolking o ok physiek de ram-pen van den oorlog te boven is." AVie draagt daarvan de schiuid? De Duit-schers die Delgië snooi aanvielen, pïunder-den, uitzogen len verhongerden. YEBBOD VAN BETALINB AAN AMERI-KANEN. — Bij verordening van 20 Augustus 3-1-, is de vroegleie verordening, waarbij! den Betgen v.'iord verboden .beîalingen te dosn aan Engelsdie en Fransche huizen en parti-ciulieien, ook toeipiasselijk gemaakt ap de V e,xiecinigde Staten van Amerika. EIGENDiOM VAN FRANSCHE OF ENGEL-SbHF ONDERDANEN. — In BeJgië moet aangifte gedaan worden van de onroerende gioedeien wtelke geheel of ten deiale in eigen-d'em behooreti aan Britsche of Franschie ooderdanen. oost vlaanderen. DE LUCHTAANVALLEN. — Wij ver-nemen dat bij den laatsten luchtaanval op Gent de statie van Dampoort en het Sint Jans College totaal vernield zijn. west-vlaanderen. MILITAIRE DRUKTE. — -Te Brugge krioelt het van Duitsche militairen. De sol-daten worden bij de burgers ingekwartierd. Voor een raam van iedere woning is eene kaart geplaatst, aangevend hoeveel officieren en manschappen er in het huis ingekwartierd kunnen worden. Voor de bewoners zelf is slechts de hoogst noodige plaats overgelateD. TE ZEEBRUGGE. — Te Zeebrugge heerscht groote drukte. Voor de haven heb-ben dagelijks oefeningen plaats. Het eskader der marine is met eenige gewapende traw-t 1ers uitgebreid- | MEENEN ONTRUIMD. — Meenen is thans yolkomen ontruimd door de burgerbevolking De atad heeft veel te îyden, van de aan hou dende beschietlng. Byna aile huizen zijr beschadigd. WAREQEM ALS DUITSCH LAZARET.-Het lazaret van Moorsele i;j naar Waregem overgebracht. De Vlaamsche zustera van hei klooster te Moorsele waar zich het oud< lazaret bevond, moesten mee naar Waregem Waregem is een stadje van 10.000 in;?o ners en ligt aan het krujspunt der spoor 5 wegen Gent—Kortryk en Ansegem—Ingel munster. Te Warpgem beetond een ruin ^ oud-mannenhuis met hospitaaL Wàregen bezit de beste steenwegen der provincie. Nederland en België. t Amsterdam, 19 0ot. 1917 HooggeaOhte Rtedactie. t Zeer terecht wijst Leorino'er in uv l .nummeir van 16 Ootober 1.1. op, dat wi Nederlaniders — op enkele uitzonderinget na — „niet gaarne geneigi.l zijin"een politiel ' van Flamingantm te sbaunen, wellke toena de.ring toont tôt den owweMiger van he Belgische land". Zijn de hier vertoevendx Belgen daarvan eëhter wel doordrongen' ' 't Zo.u niet vnaemd zijn, indien zulks nie • het geval waxe, warït erkend mcet worden dat degeoen die bedee-de „enkae uiiaonde • ringen" vormen er bijzondietr den slag vai i hebèen, zich te doen hooren. Ik yiees da i zeer Veie' Belgen den Hollandschen volks geest maar te lioht zufien aEmeten naai oabekookt geptaat van zeiere „Graot-Nedei lamdei-s", naar onsympathiek gedrag van som . migia militaire autoritieiiitjeai (Zeistl), naar on . smakelijke publicatiën als „Die Toorts" ©i deigel^ke-. Zouden woorden als wel'ke jhr mr. R. A. Kkrck (1) eenigein tijld geledei j in „Onze Zelfstandighesd" schieef, getui gende 'van zooveeâ hait voior de Belgen, var L zoo juist inzicht in de ooa-zaken yan meni| be.treurenswaardig misvearstand, wel doorklin fcen tôt zoovelen, diie er zich door gesterk zo-uden kunnen gevoelen ? Ik betw^'M he | en 'kiijg telkens w^eer dwn indruk, dat gif Belgen, niet wieet, boe w.arm bijna aie Hol i landsche harten kloppen Voor nwe natie vai heldein, 't mogen dan Vlamingen of iWialeir j zijn. En daar ik de behqaite voel, dat ©an« , in uw blad te zeggen, heib ik de pen opge nomen. i\Vdj welen zeer goed, boe gering d< waarde is der activistisohe beweging en ver ! staan het, de ware sohooine zaak der op : recuite Vlamingen daarvan gescheiden te hou-| den. iWij vetrlieugen ons, dat zij beschikl over een orgaan als het .uwe, dat fiere eerlijbe Belgische gedachten en gevoeilenf weet uit te sipreken in warme, gpiedrondif Vlaamsche taal. Moge uw wierk eemnaal be kroona worden met^een heerajik suooes! Uw getrouwe lezer en vriend, A. J. d'AILLY. ftVij danken harteuàjk Doklor A. J. d'Aild'j om zijne.irondborstige', eerlijke verklaring, die den nesten indruk qp de Belgen zal maken nu voirai wanneer makkaijk te raden duis-teie machten beide landjes tegen ellkandea trachten in het harnas te jagrn... pour k rioi de Prusse. 1) In zijn artikei Neder land en België, opgenomen in Onze zalfstandig-n e. i d, orgaan van het Comité 's-Graven-hage van den Bond van NeutraleLan-den, afd. ^Nederland", no1. 14 (1 Sept. 1.1.) Voor de Belgische kinderen. Zondag 4 November zal in de Momuszaal te Maastricht een tentoonstelling worden geopend van schilderijen, studies, schetsen, enz. door Nederlandsche kunstenaars afge-staan aan het „Comité de l'Oeuvre de la Croix Mauve" ten bate van het liefdewerk der huisvesting van Belgische kinderen in Nederland. Het Comité blijft kunstwerken gaarne in ontvangst nemen tôt den 25en Oct. e.k. a. d. Wilhelminasingel 50, te Maastricht. Hetzelfde comité en dat tôt huisvesting in Nederland van de Fransche kinderen uit het berette gebied zullen in de maand Novem-ber e,k. te Maastricht eene'poppententoonstelling organiseeren met kinderfeesten enz. Dames die aan deze tentoonstelling hare medewerking wenschen te verleenen, kunnen aile inlichtingen bekomen aan den zetel van beide comité's, respectievelijk: Wilhelminasingel 50 en Groote Gracht 18, te Maastricht. Voor de Belgische verminkten. Het Rotterdamsch Comité tôt oprichting van tehuizen voor Belgische verminkte solda-ten deelt mede, dat de Vlaamsche kermis op 7, 8, 9 en 10 September te Rotterdam heeft opgebracht f 9272. Van dit bedrag wer-den afgedragen aan: de armen van Rotterdam (Comité Belge) f 343, Roode Kruis van België f 619, ondersteuning families van ge-interneerden f 164, kantwerksters f 59, brief-kaarten tehuizen voor verminkte soldaten f 283 ; bovendien werden nog ontvangen 2C0 francs Société Générale, 50 frs. Banque de France, 70 frs. Banque Nationale, 3 bedden, ter waarde" van 250 frs. elle. Bijzondere telegrammen. DE ZEPPELIN L 40. PARUS, 22 Ootobef. Eein loîfioier van den tietntralen yliegdionst, die aan het hooifd staat van den ploeg technioi, die onmiddellijk is uitgezoriden om den bij Bouriboinnie-les-Bains ' neergeseboten Zeppelin te démon feeren, gee't ; omtient het luchtschip de vol'gende techni-' scho bijzonderheden. De Zeppelin is aan den 1 yoorkant gemerkt L. 49 met rewsachtige witte • tetkens. Achtorop is het ijzeren kruis ge-" scshilderd. Het gievaarte is 144 M. ïang enhe^ft vifcji visclivorniige schuitjes. Twes ervan die 1 aan den zijkant bevestigd zijn, en elk 1 een motor bevatten, zijn onlbeschadigd ge; 1 bleven. Ook dat aan den voorkant heeft bij de pl&t&eïingta landing geen schade gelelen, alken het middelste, tevens het grootste, : met twea motometi en twee sturen, is min of meer g'eha.vend. Beide Mercedes-xnotoren: heibiben 250 paardekracht. De ballon is ka-rafvormig en wit gevernist; boiven aan dsn,' voiorkant is de kleur zwart. Do bedoeling liieivan is te voorkomen dat het luchtschip aicJh scherp tegen de wolken aSei-kent. Het oiinliulseA wordt bijieen gehoiuden deo-r e:n stijf gej.aamle van aluminium en is afg&dcc'.d' in ondèrscheidiene mot wjatersloîgas gevuld-î vakken, die tezamen cen inhoud van on^e-vcer 25.000 kub. M. heibban. D'e gemiddelda snc-lheid bedraagt 83 à 90 K.M. p6t: uur. Dai bemanning, die 18 man en twee orficle ni bedraagt, is verdeeld over de verachiM-îi da schuitjes, die dototr een centrale gang met clkaar gemesnschap liebben. De L. 4'J v/as een wstuurbaar luchtscaip der Dùitsche marine van het nieuwste type. Legerberichten der Geallieerden. ? HieuiAfe successen cler> Fransctsen mm ! EErag@ls©ii©iî Isi z — „ t De Franschen in het Vrijbosch. — De Engeischen bij Vijf- - wegen.— Honderden Duitsche gevangenen — Verscheidene Duitsche kanonnen buitgemaakt — Bombardement van Oostende. — Beschieting der vliegvelden van Houttave, - Vlisseghem, Roeselare, Kortrijk en Ingelmunster- — Be» ; drijvigheid in Macedonië. — Lloyd George aan het woord.— De Raad van Vlaanderen wil de Belgische regeering uervallpn verkSaren î [ UETOESTâHa i Daily Mail van 17 October bevat ee photo : een Engelscàe munitiewagen, g< i trokken door zes zware paarden die t< - aan den balg door het water van ee i overetroomd beekje waden. De wielei ; van den wagen hebbén door de mass - moeder schier hun vorm verloren. Di ; photo is genomen bij de hoogte van Pai i schendaele. Die prent geeft ons een Mau1 , idiee van de moeilijkbeden die de geall - eerden in West-Vlaandaren moeten ovei s winnen, waar zij niet alleen tegen c1 u formidabelste krijgsmacht, doeb mede ti ; gen de natuur zelve moeten worstelei • Da Brit&che en Fransche soldaten, di • voor de bevrijding van onsi landje wo: • stelen kunnen we met genoeg loven e ■ dankbaar zijn. Ondianks modder en slijk, ondanks de . wanhopigsn tegenstand der Duitschefs die hunne keurtroepien in West-Ylaandc « ren hebben opgesteld. beuken en ham< ren onze bondgenooten steeds feller e ■ feller. Zij hebben het vooral tegen de hoogt West-Roosbeke—Staden gemunt, die m* HoQg/le-de, Passichendale, de sleutel va Vlaanderen is. Over een front van l1/ mijl vielen de EngeLschexs; ten O. va Poelcapelle aan, waar zij een groot det van de ontzettend versterkte Duitsche lij hebben vermeesterd, ook ten Z.O. va het dorp. De Zui'sdie^ke verdefligings -werken van het Houthialst- of Vrijbosc werden genomen tôt voorbij den Zuid( lijken zoom van dit woud. De Duii schers hebben een tegenaanval gemaafc die enkel op een punt bij' den stcenwe; Yperen Stacon de voortrukkende Brittea stuitte. Elders kon de vijand niet reageeren. De Franschen zijn ook ten N. van Velc hoek opgeschoten. De Franschen vieJei over een front van 1 Kilometer aan. Di sneces bewijst nogmaals, dat de Duit schers aan de verliezende hand blijveo en niets van het verloren terrein kunnea heroveren. In Macedonië is er roering. De Bul garen zijn er zeer door ontstemd. Van M Westelijk front. Het Belgische weekoverzicht. DEN HAAG, 23 Oct. (Office Belge.) Ge durende de afgeloopen we -k is ons geschu voortgegaan met een vernielend schie'.en i< richten op de vijandelij'ke batterijlea en wor ken, vooral op de loapgraven aan de oeven van den Yser voor D'ixmuiden. Be vijand-5 ïijke batl'eirijbn waren bijlzionder werkzaan in do streak van Ramscapelte en tegen onz: werken. Geweldige bomgev-cchten werden ge k-vierd in de omstreken van'Dixmuiden. Tcu noo-i'den van deze stad beschoten wij enkeli! maien de vteirbindingswegen van den vijand ais vergelding voor de beschieting van onz< eigen veirbindingen. Verscheidene van onz* kantonnementspilaatsien werde.n vanuit vlieg tuigen bescho(jen. Onze patrouilles waren zeeo Wttrkzaam op het geheele front, vooral rond om Dixmuiden, waar zij in de vijandelijifc ■foopgîaven binneindrongien en een granaat gevecht met dein vijand aangingen. Onze vliegiers hebbiem meer dan 200 tochten ge maaJct. Vca-sohillende vexkenningen, ' die te ver in het beztette gdbied werden uitgevoexd hebben ons fotografieën m'eegebracht, die vooe ons van zeer grdbt© waarde zij'n. Ver schtiden offensieve verkenningen werdec docir onze jachtvliegtuigen gemaakt. Ver scheidene geveph'.en werden geleverd, éér vijaWdeîijk vliegtuig was genoodzaakt ont readerd in onze liniên te dalen. Het Engelschs Segerbsricht. LON'DEN, 22 October (.Reuter.), Oit. n Zeer goed gcslaagde mijnoperaties. wej.-dfiâ >- door de Engel&clie troepen vanmorgen op >t het slagfront volbracht bij Poelcapelle ea n te zamen met de Franschen, ten Z. vas l het Houthulster ■ Bosch. a Ten O. van Poelcapelle vielen batal-e jons van de regimenlen uit Norfolk. Suf-folk, Eâsex en Berks en de fuseliers van y Northdlumberland aan over ee-q front i- van ongeveer anderhalve mijl en ver -r- OYorden een aantal krachtig versterlcta Je gebouwen en versterkte schansen op da( s- heuvels ten O. van de dorpen. De regen i. was des nachts weer gevallen en hadl ' e den grond glibberig gemaakt en detaaki was inoeilijk^ In weerwil hiervan werden a de Engelsche doeleindon bereikt na eeaj hevig gevecbt. waarin veel Duitscheir? ai werden geiood. i, De Engelsche troepen ten Z.O. vaû s- bereikten andere waardevolle siellingen i- Poelcapelle drongen daarna vooruit en a voorbi] de linie van hun doeleinden. Meer naar het N. vielen de bataljoiis e van de Gloucester-, Chesliire- en Lançait sbire-fuseliers en de Manchester en Royal n scots tezamen met Vo Franschen aan over ; een front van 2 mijlen van den Ieipereii( a —Ftaden spoorweg tôt een punt ten" N. d van Mangelare. Een hevig gevecht bai a plaais, maar de Z. verdedigingswerken n van het Houtliulsterbosch werden ver-overd, met een nieuwe reeks versterktel ci boeven en sterke punten. De geallieerda >- troepen hebben zich stevig genesteld bij - I de Z.- grenspalen van het bosch. In déni ! loop van den morgen deden de Duit*. 5 schers een krachtigen, plaatselijken te-i genaanval bij de leperen—Staden ppoor-weg. Zij slaagden er in den voortg.ing der, Engelsche troepen aan weerszijdlen;] - van de spoorlijn te stuiten, maar op alla n andere punten waren zij niet in &.taat de t vorderingen te voorkomen. Ongeveer iiOOi . gevangenen zijn genomen en zware ver-i liezen toegebracht aan de Duitschers. d Gedurende den nacht deden de Duitschers een aanval binnen een der Eii-. gelsc-he posten ten Z. van de Scarpe.' Weinig Engeischen worden vermi-st. Het Fransche legerbericht. PARIJ.^r, 22 Oct. (Ilavas.) In België neb-ben do Franschien dezen morgen links vani het Biitsche le>ger op een front yan een kilcineler aangeva'ilen. De Fransche troepen hebben al hurme doeùpiinten bereikt en zijn t aaiiiiierkelijk opgeschoten ten noorcîen vani Voldocik. ËiCin ziekor aantal gevangenen is! in handen der Franschen gebleven. De Fran< sche veikenningstroieipen zijn in de D iitscha linies doorgedrongen qp verschilllende punten) _ van het front ten ziuidwesten van St. Quentin bij de boerderij van Mounejean, bij1 bet Panthéon en in de staeek van Tahure. D® Franschen hebben ieen tiental gevangenen ge-. maakt. De arlilleriiesjrijd is thans zeer levons dig .over het geheele front van de Aisne. Diuiteche aanval len tusschen Reims, en Ce.ny; en in den seotojr van de Main do Massigeiâ hebben gaen enkel resultaat opgeleverd. Van de rest van het front valt niets tfll mol den. PABIJS, 23 October. In België hietbben dai Eiuitschers in den loop van den dag slechts zwakke geschutsact-ie geteond. De Fransch^f tio«pien hebbien zih op het door hen tenl Neoidcn van Veldhcek ver over die terrein gej-organiseerd. Onder het door hen bij déni overval van heienmorgen veroverde ooriogsf ma'ieiiaal zijn twee veèdkanonnen. Op_ het front aan de Aisne zijn bevigie artilleriege-i veelit-en gejeverd in de sectoren van Lhe^ VL'igny, Pantéon en Oerny. Een van de Fran-i scl;ei yevkenningsafclifce'.ingiin hooft tien- _get> vangienen gemaakt, maroedor een officier

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes