Belgisch dagblad

693795 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 22 Octobre. Belgisch dagblad. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p26pz52m1t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3iie «J&firg-aiîgr. 88 OCTOBEB 1S17. rto. èssï; ABONNEMENTEN. fer 8 maanden voor Nederland ,l j§.50 franco per post. Losse jjiumiaers. Yoor KedsrlandB cent, foor Buitenland 7'/j cent. • Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD MerschiJnenfS le 's-Gravenhage, elken «rerkdlag te 12 ure middaçga BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. —---w ADVBETEKTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke :egel meer f 0.80; Réclamés L—5 regels f 2.50; elke regel neer f 0.60. London : Dixon House Lloyd» Avenue E O. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. * The Snpreme IL é m. Martin us Nijhoff in Den Haag., is W)0 juist verschenen The Supreme W il 1 or the danger, of a prématuré jjeaee 191 pp 8vo price 2 shillings, v De schrijiver, de bekende H. Dunlojf, Le een pacifist in de» goeden zm van m woord. H. Dunlop is ean paciiist, die over-tuigd ia dat die Angel-Saks'ische volkerem, Britien en de N oor d - Amerikanen, de feterkste, zedelijke en stoffelijka combina-lie in de wereld uitmaken om het hoofd te Ueden a an hefc pangermaansche imtperiaàis-âiti dat de Westersche beschaving be-jfr-eigt. Die b/eechaving zotu indlerda^d Btiodlottig tôt ondergang gedoemd zijn fjûdien deze oorlogi door een vergelijk Eloest eindigen. Het Duitsch leger, is een staat in den «Jaat, wat de Britsch© vloot niet is, daar zij gehoorzaamt aan de regieeringi. Î5et Duitsch leger liangt integendeel al-jfeeai af van den kedzar, die een auto-îBaat is. De jongste politieke gebeurte-îrâssen in Duitschland hebben tesn over-Vttoedo bowezen dat het leger de burg»r-iijko regeering onder den hak houdt en de internationale wettèn vertrapt. Het leger, d i. het ultra-milit&riscme is JjB dftredte ooiraaak van DtH$J|cbflBJidrs( ijaisdiaad tegenover België, de intematio-ûale wetten, Europa en de bescha- .Ving. Het militarisme zit den Pruisen en hiume vazalen zoo in merg en beeri, dat wij niet gelooven dat zelfs een de-iaocratiieeering, die meer, en meer sohijnt jjlchter to zullen biijven, na tien-talien van jaren mogelijk zculi wezen, zelfs wanneer zij na-ar Westersche .wijze gesehiedt. i Ongetwijfèld zal het Duitsche veîVc dat polfiïeteeirwijis! gesproketn, nog ©auwetn Yerachteud is, ten mixten jti het poli-tïelt leven in -Engelan^, f cankrijJ-', de ■Ver. Staten, België, enz-, eara eviilutie moeten ondergaan die een langen tijd zal yergen. H. Dunlop spreekt zelf van een ïJkioomigtiblet Germafljy", vie® snentaij-jeit bedorven is. Zajma conclusi© is ook de onze, als hij < rîjfit : ,,Wanaeer Eîiropa c-r niet in het Pruisen- flom af te schaffen, >al hare beschaving U) loor g aan." Duitsohlandi zal inderdajidjltotaal moe-iftn verslagen wezen, vooraleer men aan C«Ti duurzaînen vrede kan dietô.ea. Men kan trouweos betwijfelen indien die eeu-.■yrige vrede mogelijk is, c \nt homo ho-ipini lupus. En is de mensch -jea wolf ,yôor zijn broeie-r, wat zijjn t-Da de ge-yoe'ens van de staten die ^Wzenden, rrrillioenan menschea vertegentroordigeai ? Hoe zal de wereld er iiti d/zen oor-lbg rnoeten uitzien? 4 Graaf Qzarnin zegde ' Igena de N. R. Cii. van 4 October: il ,,Elke Sfaat zûL iets „;,n zijne zelf-ftandlgheid moeten, op^jO om. den we-iftldvreda te verzekeren. On verrder : ,,Do landlegiers zouden tôt de g^ringi-»te aînmiiagen wordea ger^J.uceeird' — fiider. tnte'rRajtltoiiale coin-1-ole.": Presidesit Wilson heeft den 2*/en Mei 1916 op een vergadering dest' ,,Leagua ,ïo Enforce Peace" verklaard: ,Ik ben niet hier gielcomen Oi-i een :;fograin te bespreken. Ik kwana alleen to ôea Gelooi te belijden en uitdrnk-àng te goveoi aan he{ J'eirtrouwetn dat k ko ester, dat de "w»reU thans, aaf) den, yo'oravond staat van een ,G s > l j t e r-t a 11) n g, -wamimeier eea ^?i«îiigd)el Macht in het leven. geroepeai ~v?ot-deii die het Recht zal besohatfet ak het fers te en hoogste beîang vah a'IH vol-èéren."2 H. d® fa us he^-t , j „Io plaata van de l^^'i h jt in-ftituuj van arbitrage koîmen — niet vast te atellen bepalingen tegern iedemi staa-t die zou weigêren internationale k^ss , ties te onderwerpen aan arbitrage oï vriï de besflissing daarvan te aanvaarde&-, Dazelfde dsnkfceelden wordte» ontw*(jk-keld in het verschenen werk yin îî. Dunlop , The Supreme Will". 0 ! kon m en. ons een practischo op-|o£j8ing van die edele theoriën aaûbreh- ^ Eilaas ! de aanotie oniireekt altijd. ri internationaal leger o^n detn vrede bewaren, is een utopie. y oor de kleine statén is die toekojnst fichier hopeloos. Ofwel zullaa ziji van jpp tôt feen gewapend blijv«ai en dan ia het dé oodergiang; ofwel moeten zij zloh ontwapenen en dan worden zi^ de invals-poort of hot slagveld voor de groote buren en dus ook ala België gerufneerd; ôhrel elmten zij z'ch uit vrees van on-derga®g in beider gevalien aan bïj de» eeaen of anderen buunnan, die h ean kan besclieriiiien en dan is het de opslorping , Tvat nog het ergste i8. Met H. Dunlop verttouwen wij liever, te de krftcht van het vrijhedd en vredô-: lie vend e® «.M^o.edi® Anged-ï^kfei^ich îfts, waaraan Europa zijn heli zal «a da-nken hebhen an Duitechland zi^ii val. De legera en de vloçt dw Britten en Aïuôrlii^fcç zijii thato de eéD%«Q doeL middieiéta om & bjrdgdô le, ^ » Lôoboo da Caetttioa. ! Nieuws uit België. ANTWERPEN. DWANGARBEID —Te Ravds, Turn-hout, Westerloo en omstreken, zijn d© bewoners verplicht de boopien te vellen en de takken in bosschen Mjeen te bin-den en deze op een aangeduide plaats te brengen, zonder dat zij er de ipainste vergoeding voor ontvangen. DE KOMMANDANTUR. — De kom-mandantuur te Antwerpen is onderge -bracht in de woning van den heer Mois, generaal èer burgerwacht, Kunstlei. . BRABANT. Het feest der herleving. Wij lez en in het TïjdschriR v. Nij-verheid:Wij hehben de Belgen dikwijle ^be-"wonderd en soma een faaetje benijd om hun levendige verbeeldingskracht, hun| durf en hun organisatietalemt, waardoor^ zij wfâreld'tentoonS'tellingen als die van Luik, (1905), Briusseî, (1910) en Gant (,1913) uit den grond habben getooverd. Maar dat was in tijd© van vrede, voor-spoed en geluk. Hoeveel te meer nioet men de on-bluschbare energie bewonderen van man-nein van zaken, die nu temidden dler ett-lendie denken en werken voor den dag waarop de voile zon der vrijheid we-derom over België zal schijnen. . Het ia een xmooi nieuwtje, dat wij hierbij mog©n mededeelen: de zwaluw, die de lente aankondigt. Van betrouwbare zijde wordt ons na. melijk bericht, dat er een plan is ge-reed gekomen om te Brussea in 1921 of 1922 wederom een wereldtentoenstelling te houden. Een consortium van bankiere heeft het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 15 millioen francs gegarandeerd en de Belgische "regeering te Havre, haar goed-keuring aan de plannen geheoht. USgestrekte terreinen aan den be-kenden breeden heerweg naar Tervuaren zijn daartoe gereserveerd ; terwijl in de benedenetad, .in de vlakten van Tlurn en Taxis tegelijkertijd een tentoonstei -ling op het gebied van scheepvaart en water^port zal worden giehouden met een l'uohtvaart-dienst ala- verbinding, tusschen de beide terreinen. Tôt het pian behoort ook het stichten van een monumentaal ruiterstandbeeld van Leopold) II onder een hoogen dom op het rondpunt der Tervuerenlaan. Van daar za-1 men het schitterende panorama van Tervueren in aj zijn schoonheid kun. nen- genieten. Aile groote beeldhouwers uit België zullen worden u'tglenotodigd aan dit gledenkteeken mede te werken. In onjze verbeelding zien wij de heele wereld opgaan naar dit fee«t der herleving... maar tegelijkertijd komt er weer een floers dat dit zoim'g toekomstbeeld aan ons oog onttrekt. J\og dreunt de lucht van 't verre gedonder der ka-nonneo.Geduld en vertrouwen. WEST-VLAANDEREN. DE BEULEN DER VLAMINGEN. — Te Zevecote nabij Giiistel achter het Yzerfront, staan talrijke barakken voor de zoogenaamde d wangcompagnies. In deze dwangcoinp agrnes lijven de Duit-siohers aile burgers in, welke weigeren ta werken of niet naar den zin der sla-vendrijvers arbeiden. Hun aantal is tal-l'Ijk en aile sfanden zijn er in vertegen-woordigd, want uit aile standen. ook werit men nu de Zivil Arbeiter aan. De d^yangpompagniea worden tôt onder \3 vuur der geallieerden ge-dreven en vêle ongelukkigien werden ge-dood of gewond. Diepen afkeer bijvoor-t^eld welcfce het gebeurde met Frans van D. van Assebroek bij Birugge. Deae had. ook hardnekkig. gewieigerd voor den vijand te werken en werd in de dwangcompagnies van Zevecote ge- Slaatst. Zekeren dag in de vuurlîniege-reven werd hij door een granaatscherf g'Hroffeai en gedood. De oudersi verna-mfen ~dit en wilden het lijik van hun Wi>oa Cfp het dorp hebben. Voor het over-bivr»gen van den doode moeeten zij hon-defd frank het ai en. Aan de ,,Ziv)l "Arbeiter" 'der dwang-Com>j agdiies hetaalt men dertig pfenning per dag- Velen weigeren nog dit geld te aanvaardein. De voeding dier beklagens-waardige Vlamingen isi allereilendigst- DUIT8GHE* MOOiRDENAARS. — -Er la goede reden, om te vermoeden, dat de ontzettende ramp te Bruggie in deri nacht van 15 op 16 Optober, waarbijlS burgers ojn het leven kwamen veroor-zaakt werd niet door, bommien, maar door een verkeerd ontplofte granaat van het Dultsehe aîweergeschut. Meer dan veertig anti^-aviatiek-kanoimen slaan * in «ai r,ond Brugga opgjesteld en wanneei-6&a escader aieroplanën versjchijnt, barst een geweidig vuur los. Op het oog,enblik van, de ramp, wft-ren de vliegtuigen niet boven de kazer-nô, w^ar ze later verschenen, maai' bo-vet), Ten Berge, een wijk nabij de haven van uitsiuitend militair belang. vielen daar een gffoot aantal bojn-WS: di$ sohade hebben aangericht. Sem granaa| der Duitschers moet niet ëPÇd gerteb* zijn ge^-eest en pas ont-Oloft Jœftl. tô«n ze met een huis to. aan- raking kwam. 't Waa het huis van den politieagent J., in de Ooievaàrstraat. De vrouw, de schoonmoeder en vijf kinderen van den man werden dood van oncier het puin gehaald. Er staat Duitsch afweergeschut op de. Kazernevest, juist achter de Oloievaar-straat, welke van die Lange&traat naar de oude versterkingm loojt. (D® Tel.) DEPORTATIES'. —, De deportatie van burgiers naar het front diuurt in het ge-heele giabied van Brugg-e voort: 't zijn nieuwe convooietn yoor aa.n te leggen vlAegJfampen bij Koolkerke, bij Brugge, bij Mioerkeii-ke, voor nieuwo stelimgen aan de schorren van Lapscheure, yoor verbetering van, wegen, onz. Plannen voor berbouw van België. De heer Hqmans, die het Belgische gezantschajp ta L-onden Zatcrdag, verla-tcw heeft, zal te zamen met den Engel-schen en Franachen deskundigen, plannen ontwerpen befreffende het herstcl van België, terwijl waarschijnlijk later een Amerikaansch deskundige bijstand zal varleenen; de plannen, die men zich voorgeateld heei!t, zijn zeeir uitgebreid. Belg. Nat. Ver. tôt herstel van Oorlogsschade. Te Bergeni-ap-Zoom is een voorloopig comiteit gevormd, dat samengesteld ia uit d© heeren Des. van Roost—Reyniers, Eduard Glaessens, Grange, Eduard Van de Vdde, J. Van der Gucht en Martin Verbeke te Bergen-op-Zoom, inej. Zoé Serdobbel en de heeren .Tos. de Meule-meester, De Ridder en A. van den Bosch. Zoodra mogelijk en wel als het mid-denbestuur de noodige gegevens zal hebben verschaft, zal er eene algemeene vergadering van de leden, te Bergen-op-Zoom, en omgeving vertoevende, bijeeav geroepen woirden, die tôt taak zal hebben de leden van het gewesitelijk comiteit dezer streek deîinitief aan te duiden Op deze vergadering zal Vorden uiteen-gezet in welke richtâiiig en op weilke wijze er zal worden gewerkfc, en uiterst bedangrijke mecfcdieelingfca zullen fr| worden gedaan. Wij willen dus nogmaals en voor de laatste maal aan de achterblijîvers in emstiga overweging getven zich niet langer onversehillig te toonen, zoo haast mogelijk inlichtiogen te nemen en lid te wo-rden van dé Vereeniging, die a 1-1 e e n in Nedèrland gesticht werd op vsr-zoek van onsi Gouvernement. De bij-drage bedraagt 50 cent per jaar. DETÛESYAUD Ook gisteren, Zondag, kon men teScheve-ningen zwaar kanongebulder hooren, zwaarder dan naar gewoonte. Het was niet alleen trom-melvuur, maar ook het gedonder van ontplof-fingen dat men duidelijk vernam. Men ver-wacht groote dingen- Het gerucht loopt zelfs onder de Belgen in Holland dat de Duitsche genie maatregelen neemt om West Vlaanderen vooral den omtrek van Brugge, onder water te zetten. Dit is stellig een overdreven gerucht. Pol-dergronden kunnen overstroomd worden, doch die liggèn langs de duinen als in Uederland en hunne strook is smal. West-Vlaanderen zelf ligt te hoog boven den waterspiegel om het lot van het polderachtig Ysergebied te ondergaan. De Britten maten zich onvermoeid gereed om zich vast meester te maken van den rug van hoogten die van Meesen tôt Hooglede loopt en zich verder in het Oosten uitstrekt tôt de molens van Aarseele, tusschen Thielt, op de koogte en Deynze in de laagte van de Leye. De Britten zullen er ongetwijfeld in slagen het offensief der Duitschers tegen Nieuwpoort te verhinderen. Men weet dat deze laatsten over 6000 auto's aan de kust beschikken om aan te vallen en . . . den snellen aftocht tô verzekeren. Ook ten N.Q, van Soisson duurt dtf artillerie-slag aan Fransche zijde onvermoeid voort. De Zeppelins hebben nogmaals bewezen zeer onpraotische en hinderlijke krijgswerk-tuigen te wezen. Na een raid over Engeland, die Zaterdag gebeurde, waren een aantal Zeppelins naar Frankrijk afgedwaald, mis-schien wel met de nevengedachte de muni-tie- en kanonnenfabrieken van den Creusot te bombardeeren. Eilaas! acht van dieloggeschepenschijnen verloren. Het Duitsch legerbericht geeft het verlies van 4 Zeppelins toe, doch de Fran-schen spreken van zeven die verloren gegaan zijn en van een achtste die verdwaald zou zijn boven de Middellandsche Zee. Is het echt, dit sohip moet ook als verloren voor de Duitschers beschouwd worden. De Engelscheu hebben nieuwe successen by Deltawa en Kizel Robat in Mesopotamië behaald. De Turken werden over de Diala gejaagd. In Oost-Afrika hebben de Britten Ruanda genomen. De Belgen, die Zuidwaarts van Ma-henge opereerden zijn in voeling met de Britten uit het Westen gekomen. Aan de Isonzo bereiden de Italianen een nieuw offensief voor met rersterking door zware Engelsche artillerie. Bijzondere telegrammen. DE EOONiOMISOHE TOESlTAND IN DUITSCHLAND. LYON, 21 Occober. Uit een reeks van in den laatsten tiji verschenen stukken blijkt, dat d© economische moeVijkheden in Duitschland steeds toenemen- De directeur der ,,Haspes Eisen und Stahi -werke" heeft in de algemeene vergadering van àeze maatschiappij veriklaard, dat de ijzerproductie in Duitschland niet meer op het bestaaude peil te hôuden is ten gevolg© van het gebrek aan steenko-len. Men zal ongetwijMd moeten over-gaan tôt beperkimg van den arbeid in de groote smelterijen en pletterijen. Het in d© algemeene vergadering van1 de maatschappij Fried Thomée te Werdohl uitgebrachte verslag' wijst op gebrek aan vooiTaad van ruw ijzer en staal. De vak- vereeniging van ijzerhandelaara heeft om vermindering van het aantal verschi ieai-de soorten van1 gereedschappen en ijver-waren gevraagd en acht het wenschelijk den aanmàak der niet courante soojtea te staken. De ,,Reichsanzeàger drukt een proclamatie van, den 20en September af nopens het papierverbruik. Van 1 October tôt 31 December zullen de uitge-vers voor hun drukwerken niet meer.daii 55 % ontivangen van de hoeveelheden aie zij in de overeenkometige maanden van 't jaar 1916 hebben gebruikt. Ook op het gebruik van linnea moet zeer worden be-zumigd. De hôtels mogen geen serveUen en van 1 October af geen taieliaKeus ineer gebruiken. Het is deri ho tel liera verboden tafelllinnen of beddeiakens te koopen of te vei-koopen. Voor particulie-ren geldt hetzelfd© verbod. Leoerberichten der Geallieerden. ■&&hî Zeppelins ? De groote artilleriestrijd in Vlaanderen en bij Soissons. — Engelsche successen in Mesopotamië en Oost-Afrika. — Aanvaîlen der Franschen in Macedonië. — Krachtig artillerievuur der Italianen aan de Isonzo. — Painîevé blijft aan- Vau ftet Westelljk front. Het Belgische legerbericht. Bij het ter pers gaan hebben wij het Bel-gisch legerbericht nog niet ontvangen. Het Engelsche ieyerbericht LONDEN, 20 October. (Reuter.) Officielel a,vondberi(Sht: Een v^amdJeilijllflet overva' saîde©-ling, die vanochtend vroeg Quitsche posten bewesten Liens aanviel, weîd met verliezfâu afgesjagen. O'us geschut en dat van den vijand is t)©n N.O. van Ypeiren in tquw gfâwieest. D© Britten hetbiben ettel^k© vernietigings-bomhaidementen luMgsvoard» in we&rwil van hèt tamelijk steohta zicht. LONDEN, 21 Oct. (Reuter.) Iersche troepen voerden helenmiddag ten noiord-oosteav van Groieelles met succès een raid uit en maakten enkele gieyangenen. Onze manschappen keerden zoneer ver-liezen terug. Onze patrouilles maakten hedefmiorgen twaalf gevaingenen ten zuid-oosten van het folygoon-woud. Er heerschte overdag een weerskanten van het gevechtsfriont groote axtillerie-bedrijvigheid.Ket Fransche legerbericht. PARUS, 21 Oot. (Havas.) Aan het front van de Aisne hadden giedurende den afge-lotjpeii nacht hevigiei artLieriege'. echten plaats. De Fransche batterijen hebben een opslag-plaats van munitie in de lucht doien vhegen. Patr-onillegievechten bij Laffaux, waaribij d© Franschen gevangenen hebben gemaakt. Ver-schillende oTOrrqmipielingspogingen van den vijand ten westen van den Mont Gomillet, op neid© Maasoevjers ©n in den seeitor van La LbapelotLe zijn mislukt. D© Duitschers hebben gtevangenen achterge!aten. Overal ©1-deis aan het front was d© nacht kalm. PARIhS, 21 Oct. 's middags. (Havas.) Aan hèt Aisne-front hadden hevige artillerie gevechten plaats. In den foop van den da-g brachten de Fransche batterijen een munitie-depot tôt ontplofflng. In do streek van La! faux hadden pa-trouillef-gevechten plaats. Verschillende raids der Duitschers ten Westen van den Mont Corniilet, op beide Maas-oevera en in den sector van la Cha-peiotte bl'even zonder succès. De Duitschers lieten gevangenen in1 han-den der Franschen achter. Overal elders was de nacht 'kakn. PARIJS, 21 October. Groote bevrijvig-heid van het geschut op het front aan de Aisne. De Franschen hebben tweo pogingen der Duitschers om hun posten te overrompelen, verijdeld en wel ten zuidoosten van Gorbeny en in de Ar-gonnen, bij Boureuilles. Op den rechter Maasoever hebben de Franschen een hevige beschieting van hun stelljmgen do.gr gaschutvuur doen eindigen ten noorden van het bosch van Chaume. Geen infan-toriegevechten. Op aile overige gedeelten' vwn het 7front had de dag een ka:lm verlbop. PARI-JS, 22 October. Behaive een soms hevige artilleriestrijd op'verschillende dee-len van 't front valt er dez-eu dag weinig te vermelden. Volgons de laatste berich-ten heeft de Duitsche aanvai ten noorà-westen van Bezonvaux waarvan in het bericht van hedenmorgen melding is gemaakt, zeer in kracht toegenomen. Na hevigen strijrf hebben de Fransche troe-pan de aanvallers teruggedrevon en hebben zich in hun stellingen kunnen hand-baven. In den avond van den 21en October hebbem de Duitsche vliegtuigen een zestigtai bommen laten vallen bij Duin-kerken. Van de burgerij is niemand ge-ir ' ca. Zeppelins neergeschoten. PARUS, 20 Oct. (Havas.) Officieel: la den omtrek van Saint CSément in het da, parlement Meiurthie en Moezel heeft het gf. ■vveeigfâschut vanochbend om zeven uur een Ztcppelin geveld. îwiee andei© Zep jjelins zijn eyaneene naa* den grond gehaald. PARUS, 20 Oct. (Havas.) In de Liais!* uxen van den nacht hebben tal van ifeppeîins «ver OopL^rankrijk gezweeTd. Een is ia vtammen by Ranubervflfârs (aan d© Mortagaa in de dep. Vogeizen) getuame d. LONDEN, 20 Oct. (Beajer.) Reuter's cai". wspondent in het Britsch© lioofdkwartic* me>idt: Een Zeppedinvloot, die naar men ge. looft van Engeland beirugioeterde, is vannacht doioir de Fransche luchtverdediging aangevai, len ©n gehetei versiagen. Vier Zeppelins wer. den geveîd of tot landien in Frankrijk gei dvv.ongen. Men meent, dat een vij.de Duitsch« luchtschip bij BoujibonJes-Bains werd vernie Id, maar dit is nog niet bevesligd. D© nadering van Zeppelins ia gistcravond lie»!1 Frankrijk door gemeild. Aanstonds wer. den de kichtvetidadigings-smaideelen in het heela Jaind giewaarschuwd. De vijaiidelgœa luchtschepen werden ate een zwerm schich-tigo vogetls boven heol Frankrijk aangevallea en vea-strooid. Beliaîve d© Ze,ppelin, die ai w eesgesc.hu t bij Saint Clément in de buurt van Lunev"i:ie heoit geyieid, wenden er nog twee naar armaag gehaald of tôt dalen genoodzaakt bij V«r-geannes in het département Côte d'or en bij la Marche in hat département van Haute Maine. Een Fransche vlieger had er ean ge-luvend, kanonnen haddsn dit bij de andeta gedaan. De vierd© Zepipehn is, na over lieiat mid-dtin Frankrijk t© zijn na^eszet, door de distric-tesi van Lyon en Marcelin, ver van zijn doel in do boven-Aipon g©vcJd. De aan-vaitei-s hebLen geen bommen gevvorpeu. Fei-telijk waaon zij aan d© gmad© en d© on-genad© van den prachtigeai Franschen lucht-veidedigingsdienst overgeieverd van hei oogenblik af, dat z© d© kust overs'aken. 8 neergeschoten Zeppelins? PARUS, 21 Oct. i Havas). Naast het ont-zettend geraas der kan nnen aan het Aisne-front, waar de artilleriestrijd met de uitersta heyigheid voortduurt, of in België, waar het niet minder ontzaglijk is, zou men de nood-lottige Zeppelin raid een onbeduidend incident kunnen noemen indien ueze voiedige mislukking geen groote beteekenis voor de toekomsc had. Het algemeene oordeel luidde, dat de vijand voorgoed had afgezien van het gebruik dezei reusachtige bombardementswerktuigen Tocb schijnt hij ze nog eens te hebben willen pro-beeren. Onze voortreffelijke inlicbtingsdiers' en de luchtpolitie aan het front brachten echtei al zijn berekeningen in de war en de Jen d« voorgenomen schrikaanjaging verkeeren in eer ramp. De Zeppelins wilden blijkbaar de geallieer den straffen voor hun lepresaille raids en slaagden er slechts in, hun minderwaardigheid te toonen. De „Petit Paiisien" gelooft, dat de „Zeppe lins", die naar Engeland waren getogen, bi hun terugkeer de gevangenen waren van wind en mist Andere bladen gelooven, dat de Duitschers de streken wilden bereiken waar de fabricatie van kanonnen en munitie bijzonder druk is, Nergens werd eehter ool maar een bom geworpen, en schade is vol strekt niet aangericht, _ De jacht-buit blijkt te bestaan uit vijf neer geschoten of buitgemaakte stuurballons. n.l bij Paint Clement, Bourbonne. Dammertin ei Laragnomison, twee die verloren zijn en ij Oostelijke en Zuid-Oostelijke richting wordei vervolgd, en een achtste, die naar de JPiti Parisien" m#ldt, boven de Middellanasch Zee is verdwaald en door watervliegmachme wordt nageieten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes