Belgisch dagblad

6440 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 17 Novembre. Belgisch dagblad. Accès à 05 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5h7br8n87q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Se J aargaiig ^BTJDAa iy PÎOVEMBEB 101O. IVo. SS « — ABONJSEMEKTEN. Per 3 maanden voor Nedenand t 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor JSederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telcfoon iEted. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CA3TILL0N. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URF. EN VAN 2 TOT 4 URE. ' 1 ADVERTENTIEN. »»- Van 1—5 regels i 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Honse Lloyds Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. RIJP VOOR DEN KOGEL. Wolff. seint 15 November — op den naamdag van den Koning der Belgen : ,,iiet vraagstuk van de we/klopsheidi in Bolgië, dat liet Duitsche bestuur thans zoo veel mogelijk tracht op to los-sen, werd licrhaaldelijk in de Belgische, Fransche en Nederlandsclie pers besproken. Do Brusselsche correspondent van H e t ,Vaderland wees er reeds den 22n Aprii op, dat door de ondersteuning van werkloozen slechts de luiheid beloond wordt. De Belgische correspondent van Do M a a.s b o d e meldt d.d. 7 *Juli, dat /olgens Duitsche stjatistieken in België *166,349 mannen, 552^000 'vrouwen en 142,000 'kinde^en gesteund worden. In 't gelieel werden daarvoor tôt dusverre 146,551.601 francs uitgegeven. R eds den 3Den Maart had een ,,wërkman, die niet rast van 't werk" aan liet blad L a L o 1 g i q u o een stuk gezonden» waar-in hij zegt, dat het hem beter gaan zou, waiineer hij zonder werk was. Verschei-den werkloozen hebben het veel beter, dan vele kleine burgers en staatsbeamb-tcn. In do Gentsche Bien Public werd ex den 13en Juli op gewezen, dat vele workloozen hun ondersteuningsgeld ver-speelden. De gemeente Koekelberg heeft daarom het besluit genomen, in plaats van geld, bons voor maaltijden uit _ te reiken. De Parijsche Croix heeft 29 Juli uifgerekend,. dat een vijfde deel der bvolking van het bezeîte België geregeld ondersteuning ontvangt. Le Vingtième Siècle meldde den 6en Augustus, dat het aantal direct ondersteunde per-sonen in België meer dan 1,360.000 be-droeg. Do Belgische Standaard deel-ile den 9en Augustus mede, dat van de 1,200.000 Belgische werklieden 70*0.000 weigerden arbeid te verrichten en er de voorkeur aan gaven van ondersteuning io leven." Het springt vooral in de oogen dat de leugenfabriek de gocde met de slechste bladen wil vermengen om wapenen te smeden voor de wegvoering der Belgen naar Duitschland. Opmerkelijk is het, dat de gegevens van La Croix, Le X-Xe Siècle en De Belgische Stand-a a r*d, niet als argument kunnen .ge-bruikt worden voor de thesis. van den vjfh.nd. Iminera de cijfers werkloozen zijn officieel. Wat de oorzaak van die werkloosheid betreft do bladen, wier getuigenis Wolff inroept, weten zeer goed dat de schen-der van België's neutraliteit, de overrom-• pelaar van ons land, onze nijverlieid heeft vernield en dat hij, en- niemand andars, de ' verantwoordelijkheid draagfc van de werkloosheid en de ellende in het bezelte België. Die ellende gaat aile verbeelding te boven. De dagbladen, die er over ge-wagen kennen maar het honderdste deel van den rampzaligen toestand van onze bevolking. Slechts na den oorlog zullen wij de gansche waarheid vernemen. Walgelijk is echter de houding van de onder Duitsche censuur staande HqI-landsche en Belgische pers. Wij noemen vooral Het Vader-1 a n d% van Den Haag, dat in Brussel er een correspondent op nahoudt, dien we aanzien als een der grootste vijandan van België. Elke gelegenheid neemt hij te baat om ons rampzaiig vaderland te hinderen en te schaden. Die wensch is met echte razernij tegenover België ver-vuld. Het persbureau van >d© polilische abteilung te Brussel, dat volgens von Bissing junior medewerkt aan de gecen-sureerde pers in België, gebruikt juist al die pâpieren ook in dit geval van sla-venhandel in het groot, een slavenlian-del waarvan een christelijk volk het deerlijk slachtofier is — om die monster-aclitighe'd te wettigen. Wolff beweert, dat liet Duitsch bestuur de werkloosheid wil oplossen. Is dit de werkloosheid oplossen, w a rincer de vijand de dienstpliclitigen van 18 tôt 40 jaar zonder onderscheid van rang en stand in veewagens opsluit en naar Duitschland etuurt ? Dit is wel het. geval; daar waar de gemeenteovôrheid geweig-erd heefi; de liis-ten der werkloozen af te lev-eren. We bezitïen desaangaando beti-ouwbare in-lichtimgen ôver dorpen van het land van Waas. Ziin het werkloozen, de leerlingen van 16, 17 en 18 jaar van het atlieneum van' Antwerpen, die met arbeiders en burgers zijn weggeleid ? Hog is het mogelijk het licht der zon .te Ux/eheaen ? Wat gezegd van de geldzuchtige uit-gevera en peniiesla>ven van de gecensu-reerde bladen, die in België w or den ver-kocht en die aan den vijand de argu-m.enten leveren, welke dezelfde vijand hun heeft voorgeknauwd of galeverd door de tusschenkomst van zijne persbureaux te Brussel, te Gent, te Antwerpen, te Iveu-len en te Berlijn ? Verdienen de Belgen, die de openbare meening in en buiten 13 elgië vergiftigfen, niet den kogel ? DE TOESTAND % Ongestoord zetten do dappere Britten hun opmarsch aan de Ancre voort. Ah het weder zich blijft herstellen en de uiodderpoel opdroogt, zullen onze bend genooten weldra z'.ch meester maken var belangrijke strategische punten van Ba paume tôt Hebuterne. Zoo schijnt de va van Grandcourt nakend.- De Duitséhers hebben op Ablaiucour en Pressoir een zwaren aanval gemaakt waardoor zij enkele huizen i^n crosten van Pressoir heroverden, doch do ne derlaag bij Ablaineourt en Chaulnes \va veischrikkelijk bloedig. . Aan de Tserna zijn de Bulgarie nog maals moeten wijken voor de Serviër en Franschen. Meer en meer wordt Mo nastir' bedreigd. Aan de Narajofka hebben de Duit schers de veroverde schansen verlîien. Aan de Roemenische fronten is di krijgfkans steeds afwisselond. î^'ochtans is hij nift 'verontrustend voor le K ,e njeni rs, die meer en meer vefits.-kingei uit Rusland zullen ontvangen, daar d( wmter in Rn.-l nid den loopgravcnoorlot' zal ipvoeren. Daardoor zullen v;lo b'us &js< he troepen vrij komen om n wir Roc ritcn'ë te worden gestuurd. Van de snel hfi 1 van transport d er troepen lumgt vce' af. ' . In de T obi'oedzja hebben de Roeme ïiiër h'.t chrp Bosscio aan (en Dana, iezet Zij zijn er over het gehçele fron Vooruitgekomen. BIJ VEROU HË De Parijsche correspondent van de ,,Daily Chronicle" doet in zijn blad ver s^ag van een onderiioud dat "hij met eeni-ê'° l'ransche officieren, die de jongste gevechlon aan het front ,'ij Verdun hebben meegemaaVt, heeit gehad. ,,Ik was eçn en al verbazing", zeide do'ma,,0or v^n zeker bataillon. „In Artois oi Champagne kostle iedere dag ons vele honderden mannen per regiment. Nu ba-iden wij geen andere verliezen dan vijitien gewonden. En de loôpgraven vol go^angenen. Een paar minaten nadat on-/c mannen over den top waren verdwe-l'on, was de heuvel als beaaaid met veld rl|jze jassen. Zij kwamen aantoipen als "dde sch&pen. Mi.'n rc •"> nt aUecn naBf 1545 minderen en 45 oîfieieren ge-vangen.Naast den JDouaumontheuvel is -een aan tal ravijnen, die alien voor de verdedi -ging geschikt zijn In een daarvan, de ; z.gn. Ravin de la Dame, hadden de Duit-: schers eene reeks diepe, krachtiige sehuil-■ plaatsen gemaakt, aie van aiie miouemë i gemakken, zeits electrisch licht, votr -. zien waren. De Zoaaven overvielen de [ Duitschers hier zoo pntseling, dat de meesten van lien de lianden opstaken ten t teeken van overgave, te verbaasd oim ie , trachten zich te verzetten. In een andere schuilplaats was de re- • giments-'ar.evenbesieiler juist bez.g zi^n 3 pos.zaiï dicht te binden, toen een adulant der Zouaven liem overvie.. Hij gaf - zich over, steeds roepend: ,,Pardon, mon 3 sieur, pardon Een der merkwaardigsle ervaringen was die van sergeant Julien. Hij was - met versciieidene mannen van den ver-zorgingsdlenst s nachts in de wildernis ; van granaattrechters verdwaakl geraakt. Ten slcdie ontmoette hij een troep man- • nen, die hij voor een patrouille van Iran i sche koloniale troepen hield. Het was s echter een troep Duitschers die achter het Fransche iront verdwaaid waren ge-raa''t. Zij vuui-den en mis:en; maar ten- - slotte namen zij Julien gevangen, ban- • den hem en namen hein niiede naar een schuilplaais, waar een aantal Duiische o.fic.eren bij liet electrisch licht dineer -den Zij b^gonnen hem te ondervragen, i terwijl zij vriendelijk opmerkten, dal zij van een gevangene gèen geksclieren zou-den verdragen. ,,Gevangene!" antwoord-de sergeant Julien, ,,dat zullen we ^auw anders duidelijk niu.Àen." En hij verlelde hun, dat Thiaumont de Dou-aumont in lianden der Franschen waren. „Bijgevolg", zei hij, ,,bent U mijne gevangenéà.' De oiiic^eren gelooîiien er " eerst nieits I van, maar hadden zich spoedig - van de waarhe d overtuigd. De lioogs.e aanwe-zende officier gaf het voorbeeid door zijn wapens af te leggen en spoeiiig kwam sergeant Julien met tweehonderd gevan-1 genen en zes machinegeweren terug. Hoe i .antaslisch dit verhaal ook moge klin -! ken, heb ik van yerschillende zijden de bevestiging daarvan ontvangen. Ik moet hieiT)ij zeggen, dat, welken in-vlocl zulke verhalen ook op de troepen en op het publiek in het algemeen mo-gen hebben, de Fransche opp.erbevelheb-bers zich de nog te overwinnen moeilijk-I heden niet ontveinzen en dat zij ervan overtuigd zijn, dat Hinflenburg zijn laat-sfon trief nog niet verspeeld heeft- Links en Kechts. In de diplomatie. Pro-Duitsche bladen verspreiden het gerucht dat de Engelsche en Fransche ge-zant in Den Haïag zrilen vervangen w orden. Voor die papieren is zulks eene'ge-legenheid om daardoor onrust onder de Nederlandsche bevolking te verwekken. Die geniep.g.e opruiers vergeten te zeggen, dat 's Gravenhage een van de bij<-zonderC diploma.tiscbe posien der wereld is gewor ien. lleeit Du.tscliland h er niet eerst Von Krlhmann gezonden, een zijner beste diploma.en die reeds te Londen bewijzen van zijne vaardigheid had gegeven ? Von Kûlhmiann werd voor zijne diensi.en in Den Haag naar lions antinopel bevor -derd en door Dr. Rosen, een anderen di-plônmat van eersien rang vervangen. Hebbeîf de Kederlanders genoeg aan die benoeming gedaclit ? Overigens is er geen spraak van vervanging van- den heer Allizé en van Sir A 11 an Johns on, om de eenvoudige reden, dat hunne we-derzijdsche regeeringen dçiar niet aan demken Minister Vanderveîde vliegt ovtsr het Kanaal. Den 9 November bevond z'ch min'.ster Vanderveîde te Folkestone, toen hij ver-nam dat de boot niet zou vertre.tken. Hij be'vwam de toelating over het Kanaal te vf egen- De reis is zorlder ongeval aî-geloopen en Je vliegmachien is zeer snel te Kales gedaald. yoor de verdediging der ^ Beigische viuchielin^en. Uit Havre wordt ons bericht, dat een koni.nklijk l^esluiit d© heeren Couiller—De Jlulder, De Rronckère, Paul Duehaine, Pater Erittcn ena dvocaatGasion Vand^rmciren aangesttld heeft, om in ovei'eaistèmmdng met de Fngelsche autoriteiten en de private Brit-sche insteliingen to waken over de belangen der Belgische vluchtelingieà in Engeland. iegen de L-uitsche agente, m.ss hoohouse. iDè^welbekende schrijcster l'.erl.ha - Ben-net-Burieigh schrijit in .een brief aan de ,,Times ' naar aanleiding van de verkla-ring en van mie? HobTiouse aangaande België : ,,Ik ben als Engelsche vrouw, /.onder Duiische pAp eren of bijzondere ,,huma-nitaira pa-ssen ' naar i^euven gegaian, toen het nog rookto Overal heerschte troos'.elôoze verwoesiing. In de kerk van St. Pierre, met zijn prachtige spitsbogen, de universiteit, het marktplein — overal was het dezelfde historié. De Rue de la Station is tôt den grond tie afgebrand, terwijl hier en daar nog hu.stgeraanuen sjonden, weiker muren dreunend neer -ploften bij het langs gaan. Heeft miss Hobhouse de Place de la Station bezocht, de begraafplaaîs van de Belgen, d.e Werden neergeschoten in de | graven, die zij zeiven halden moelen del-; ven ? Een Engelsch blad kan de bijzonder-j heden niet a drukken van de laaghardge ■ wijze, waarop de Hunnen zich in liui-[ zen en '"erken gedroegen. Misschien is het wel in het belang van de ,,menscheiijkheid.", dat het voedsel zol's van de allerarmste boeren door de 1 Hunnen bijeen wordt gesiolen? Ik heb j met eigen oogen gezien hoe ^Duitsche officieren en solda'.en lien dwohgen het wei nige af te s aan, dat zij bezaien, zondei er voor te betalen. En wat de vrode be-I treft, bese .en de cewoners van het ver-woeste België, dat er onder Duitsch bestuur alleen vrede in den dood kan zijn '. Met Duitsche passen fn Den Haag. Ecnigo- we'cen geleden ointooette een ! onzer vr-'enden in Den Haag het Bel | gisch Kamerlid Henderickx (Adelfons), | Hippoliet Meert, sedert dien duecteur-generaal — als je blie'it ! — van het middeibaar onderwijs en een y rie&ter, | dien onze vriend niet kende. Wat kwau het trio in Den Haag doen, na Dr. | Ciaus, Antoon Jacob, e<n nog anderen die zonderling genoeg met een tiideiijk professoraat te Gent werden beloond ? Waren zij misschien den Duitschen agein komen spreken, die van uit de rssidem tie de tD.uwtjes van het poesenfcllenspe vasthoudt ? Hindenburg als profeet. De man met • de ijzeren spijkers hac voorspeld, dat Duitschland overwinnen zou. Het antwoord was, dat Franseher en Engelsclien aan de Somme vooruit-gingen en de Fransche Douaumont en j Vaux namen. Het is altijd gevaarlijk er bolachclijk geweest op een driepikkel t< gaan z tten om den profeet uit te han gen. De algemeene arbeidsdwang in Duitschland. V o r w â r t s, die thans het lijfblad i van Bethimann-HlDllweg door de tusschen i komst; van Scheiidemann is, meldt, dat d< Reichstag het wetsontwerp omirent dei arbeidisdwang bespreken zal. Dit zal nof voor Kerstdag geschieden, zoodat zoo mogelijk de wet reeds met Nieuwjaar ii kracht zal treden. De wet zal enkel eeni _ ge artikela bevatten en het hoofdgewich ml op de uitvoering gelegd worden. Bloedige nederlaag der Duitschers. Oe Ouitschers hebben bij Abîaincourt een zware nederlasg rjeîieàen. — ^ngeiscise yorderingen a an de Ancre. 60C0 ï-uktscSî.e kipijgsgetfangenen. — De Sulgaren wijken aan t«e ïsjepna. — Bommen op het Koninklijk paSeis ie Boe-ksi-est. — iiombas'dement van Oostende en Zeebrugge. De 6verwiuBiD| der Engelsclien aan de Asere. Perry Robinson meldde Maandag uit het Engelsche hoofdkwartier; Twee mooie, droge dagen zijn vol -doende geweest om ons in staat te stel-j !en opnieuw toe te slaan en dat wel | in een streek waar die slag, naar men reden heeft te gelooven, geheel onver-I wacht kwam. Dit zou wel het geval kunnen zijn aan het geheele Duitsche front in Frankrijk en België. Misschien is er geen andere bijzondere , sterke stelling meer dan het korts stuk van de eerste linie van den vijand, onmiddellijk boven de Ancre. De vijand moet er wel zeker van geweest zijn, dat wij aan het eind van het jaar, terwijl wij den toestand van den gTond en de lucht geheel tegen ! ons hadden, er van af zouden zien opnieuw te probeeren door te dringen, daar, waar wij den len Juli niet ge-slaagd waren. Van het dal, dat hier ' slechts ruim 450 meter breed is, rijst de grond vrij steil tôt boven Beaumont-Ha-mel en het terrein, waarir^ Beaumont-Hairel li£t is bezaaid met loopgraven en verdedigingswerken van allerlei aard, die onze artillerie slechts met de grootste moeite heeft kunnon vernietigen. Onder Beaumont-Hamel strekt zich een geheel stelsel van kelders uit, dagteeke-nend uit feen verafgelegen tijdperk in de M torie. Door al ,de soldaten, die er uit | dc-ze loopgraven tu keiders te voor-schijn kAvamen, zijn wij toen op 1 Juli verrast. Onder lien hebben wij thans ons grootste aantal gevangenen gemaakt. Toen do Ulstertroepen in Juli een aanval de-den aan den zuidelijken oever van de Ancre, deed het vuur van machinegeweren al hun dapperheid te niet en niet ervaren toes-chouwers als de correspondent leek het alsof verder doordringen naar het noorden, do eene hell'ng van het Ancre-dal af, menschelijkerwijze ge-sproken, onmogelijk was. De andere zijde was door den vijand bezet en vol met zijn machine-geweren, als wespennesten. Maar om die wespennesten uit te rooken moest eerst Beaumont-Hamel genomen worden. Wij hebben nu de geheele stelling in eens genomen en haar met bijna belachelijk gemak gebroken en over een arstand van bijna 3G100 meter ten noorden der Ancre tôt een gemiddelde diepte van ongeveer een mijl is het geheele stelsel frontlinie in onze handen. Wij hebben den laatste tijd voor onzen ^nval het geheele front hier aan een zware beschieting onderworpen. Den mor-gen van den aanval' is er slechts kort gebombardeerd, maar zoo hevig rnoog-1 i jk. De infanterieaanval onmiddellijk na de beschieting schijnt de Duitschers geheel overrompeld te hebben. Mannen, die den aanval meegemaakt hebben, zeggen dat er geen ernstige tegenstand was tot-dat de vierde loopgraaf linie bereikt was. Le eerste drio schenen slechts licht bezet-te îijn. De vierde linie was vol Duitschers, van wie er vei en vochten, maar op sommige punten schijnen zij zich overgegeven te hebben met een eensge-zindheid, die bijna geestdrift was. Het blijkt, dat onze mannen in duisternis en mist in gesloten gelederen van de Ancre tôt boven Beaumont-Hamel zijn gekomen met u'tcrst geringo -verliezen. De verliezen, oie er waren, kwamen van kogels uit machine gewerèn, maar de machine-geweren schtjnen hier allemaal hun werk verzuimd te hebben. De grond was raod-1 derig, maar niet zoo erg als men ver-wacht had eh in buitengewoon korten tijd liadden onze mannen de vierde loop-' graaflinie bereikt. De Duitschers, die zich ' j overgaven, voor het moerendeel Sileziërs ! | en mannen uit Oost-Pruisen, bleken naar | hun ldeeren te oordeelen of naar, andere ! teekenen, geen mannen te zijn, die een wanhopig gevecht achter den rug hadden.Uit het Eagelsche hoofdkwartier wordt aan de „Daily Mail" geseind: Wij Jiestormden heden in een frontaan-1 val de sterkste* verdedigingswerken der > vijandelijke linie en haalden den tegen-stander uit kelderholen, zoo groot als Buckingham Pakice. Wij hebben nog geen overwinning tan zulk eçn omvang tegen een meerderheid hevocliten. Beaumont-Hamel is onder den grond . veel grooter dan er boven, wegens de j mergelgroeven, die door den vijand wa-! ren uitgegraven tôt een half cirkelvor-r mig, onderaardsch fort van ongelooflijkei' grootte, met een dak, zoo d'k, dat zeifs i de 38 c.M. granaten het niet konden . beschadigen. t De Duitsche gevangeoen, in hun schuil-holen verrast, toonden weinig uiterlijke merkteekenen. van den veldslag. Zij waren betrekkelijk netjes gekleéd en zagen merk- • waardig bleek, als mensohen, die weinig daglicht zien. Dit holenleven, verbondeni met vrees voor hewegîng overdag, heeft een groot gedeelte van het Duitsche le, ger zoo „gebleekt". Aile gevangenen, méerendeels Sileziërs en oude soldaten, treurden volst.rekt niet over hun lot. Het vuur der Engelsche infanterie wek-i te de bewondering van aile officieren. Evenals in Juli werd bijna al het werk door Engelschen en Schotten gedaan, diet heschreven werden aïs vechtend „met ver-j wonderlijke koelbloedigheid". Een zuiver Engelsch bataljon van 600 man maaktei 300 gevangenen en verloor zelf niet de helft van dat aantal aan manschappen, Volksopbeuring bravo ! Met een oprecht genoegen vernemen wij, dat dank aan de tusschenkomst van zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr. van de Wetering, aartsbisschop van U'-trecht, Zijne Excellentie, staatsminister tUj Savornin Lohman en baron Ren ger 3 Volksopbeuring, tak Nederland', eem kra> nig protest heeft gestuurd aan de" keizer-lijUe regeering te Berlijn, tegen de de portatie van ongeveer honderd duizend Vlamingen uit België. Voillrsopbeuring is immers ge&ticht om de stoffelijke, intellectueéle ze-delijke belangen der Vlaamsche bevolking teber hartigen. Zij heeft dus haar pliclit ver-vulil door te prot-e.ste.eren tegen den fyar-baarschen aanslag op de Vlamingen, het broedervolk der Hollanders. ie kwestie van ne annexant van iieigie. In een vergadering van het centraaî-djmité van de vooruitstrevende vollîspar-tij, liee-iti de Duitsche rijksdagjafgevaax-digde Von Payer, een rede over rijjkspo-litiek en rijksdag gehouden, waarin hij 0 m. zeide : ,,Over België is, zooals men weet, in de commissie onderhandeld. Niemand wil het meer annexeeren, ja,_ niemand wil ooit den wil gehad hebbèn het te an -nexeeren. Een souvereine staat zal België dus wel blijven. Van den anderen | kant wil echter niemand, dat de toestand blijit, zooais hij vôôr den_ ooirlog was, Hec gevaar, dat België een uitvalspoort voor de Engelsche opperlieersehappij wordt, mbet zooveei mogelijk vermedeo worden. De sociaistische parti] jneent, ' dat men België materieel geen verwijtea van'», oneerlijkheid moet toevoegen en de , verhouding tôt België forme et langs dein j weg van overeenkomsten, niet langs dien. van eenzijdige dwaugoplegging moet ge-. regel d worden. Conservatieven en pan-| German-isten. van hun kant willen België j voor onze positie ter zee gebmiken. Tua-sc'ien deze twee u.tersten liggen talrijlre practische mogelijkheden. J W at onze verhouding tôt Frankrijk be-■ treft, hoort men niels meer van de an-| neixatie van Calais of van een verove-- ring van Boulogne. Op een militaire I grensregeling zal de vrede wel niet a£- • s-luiten. ! Van bijzonder blijvend belang is het j vredesUebat, het sterling nemen v^n 4en j rij.vs anselier en der par'tijen in dekwes-j tie der internationale waarb»orgen. Ieder-een wil den vrede, wij ook, dat naar bui-| ten gezegd wordt, dat geen toenadering I aigewezen is, en dat met orgapigaties over inrichtingen van - internationalen aard om te pogen tjekomstigo oorlogeii te verhinderen of veel moeilijker te malien. Daardoor wordt zeer-zeker een flink stuk weg geëffend." ! Over de annexatie van België publi -ceert graaf Hoensbroeck in de „Deutsch|s Kurier ' een onderhoud, dat hij onge -veer vier maanden geleden in het paleisi van den rijkskanselier met staatssecreta-ris Walinschalle gehad heeft. Deze merk-to op, dat de rede van den rijkskanse- 1 er van den 5den April 1916 tôt misver-àiaiul aanleiding gegeven had. De rijkskanselier zou de annexatie van Boigio ti3en niet afgewezen hebben; hij zou alleen bedoekl hebben, dat de anaietsatie nog mogelijk was. Hiertegenover merkt het „Berl. Tage-bl " op, dat de rijkskanselier zich in tal-rijke gespre^ken ook vôôr den 24sten Juli tegen de annexatie van België uit-gesproken heeft. Zijn verklariaigen in, zijn jongste r'ede geven overigiens. zijn meening duidelijk genoeg weer. Uit dit ailes blijkt dat de rijkskans» lier iedexeen op fleesclien wil U'ûkken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes