Belgisch dagblad

2317 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 09 Juillet. Belgisch dagblad. Accès à 06 mars 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d795718k81/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le Jaargaug ZONDAG 9 en MAANDAO ÎO JDLI 19ie. jXo. 351, abonnementen. Per 9 maanden voor Hollaçd 12.60 franco per post. Lossa . ^ummers: Voor Holiand 6 cent roor Buitenland 7'A cent. Den Haag. Prinsegracht 89, ïelef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYEETENTIBJTf . Van 1—5 regels f 1.B0; el&» regel xneer f 0.80; Eeclameâ 1—B regels f 2.50 j elkê regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydg Avenue E C. GEDULD EN VERTRODWEN. De ,strategen vaa de natte tafel verz^keren dat het offensief aan de Somme mislukt is. Vol gens hen zijn de Engelsclien niet opgewassen v<for hunne taak. Die' strategen raaskallen. Weten zij zelfs wat eea lijn is? ïCen lijn is niet een loopgraaf maar eea gansch stelsel loopgraven met steunpunten, opeenvolgende loopgraven en'verbindingsgangen, plaat-gen voor de batterijen, die aan dool-hoven gelijken. La Boisselle, Fricourt, Montauban die de lingelschen veroverden, waren meesterstukkea van het men-Bchelijk vernuft. Bezuiden de Somme was het Kapittelbosch een heele vesting. Sommige krochten diemetelkander waren verbonden, waren meer dan 20 meters onder den krijtgrond gegraven. Zij waren bovendien om-ringd door sterke verdedigingswer-ken en rondom beschermd door verscheidene rijen prikkeldraad. Dank aan de belsche artillerie en de heidhaftige infanterie van generaal Foch, werd het Kapittelbosch niettemin genomen. Ohq eene lijn te kunnen veroveren moet de artillerie eerst ailes stuk schieten en omwoelen, vooraleer het voet-volk met goed gevolg kan aan-vallen. liens de boel klaar, moet men de genomen stelling in staat van verdediging brengen en de tweeete-Itjrt ovorvlobdig met grana-ten bestrooien ten einde de infanterie het werk te vergemakkelijken. Welnu er bestaan in Santerre dne opeenvolgende verdedigings-lijnen. Nu dat zij in bëzit zijn van de Franschen kunnen dezen in open veld slag leveren. Het is echter ook noodig dat de Franschen opschieten langs den rechter oever der Somme. Zij be-zitten Hem. Zij moeten ook Clery nemen en dat zullen zij omdat hun zware vuurmonden van op de heu-vels van Santerre den rechteroever bestrijken. Wat de Engelscbon betreft zij brengen meer zwaar geschut bij. Thans zij over onneembaar geachte steunpunten al s Fricourt en La Bois-selle beschikken moeten de Duitschers fataal wijken zooals ten ^oorden vau La Boisselle en bij Thiepval. # 'Men vergete niet dat de vijand, dank aan onbescheidenbeid en bakerpraatjes, zeer goed wist waar de. Engelscben den dans zouden beginnen. Hij heeft dus aan hun ontzaglijk versterkt front aile voor-zorgen kunnen nemen. Nog meer zware kanonnen en de overwinnaars van Fricourt zullen de Franschen opnieuw bij-springcn. t ^ Intusschen versterken de soldaten van generaal Foch de genumen Duitsche lijnen, zoodat zij gerust kunnen voortmarcheeren. Bovendien hebben de Franschen het minimum vefliezen ondergaan ter-wijl de Engelschen hun bloedniet hebben gespaard en tôt ganscbe regimenten verloren. Greduld dus en vertrouwen. Wij staan maar aan het begin van den reusachtigen strijd. 'Een Fransch legerbericht zegt terecht : „Aan onze zijde hebben wij in vijf dagen een terxeinwinst behaald, waarover de Duitschers bij Verdun vier en een halve maand gedaan hebben. Ons succès, is te danken aan de voorzichtige wijzev waarop wij doorzetten. De-"groote slag, welke de geallieerden. zijn begon-nen, zal weken en maanden duren, àls het moet, want zij beschikken thans over de noodige middelen. Dank zij den heldenmoed van de verdedigers van Verdun. Wan<ïÂn j.e geallieerden ailes behoorlijk ge-reed maken en ten slotte tôt een algemeen offensief op het geheele front overgaan. „Voegen wij er aan toe, dat de vijand in zijn communiqué'^ slechts een gedeelte der ongunstige waar-heid laat doorsijpelen, door slechts bet verlies van twee dorpen te orkennen terwijl wij er sedert 1 Juli twintig heroverden." Oonsternatie heerscht onder de Duitsehers, die zich aan dien slag van Fransche zijde niet hadden verwacht. Denken zij er niet aan hun front in te krimpen en veroverd gebied op te geven ? *De vijand voelt immers dat de rollen omgekeèrd zijn : de geallieerden hebben thans het initiatief van den aan val op aile front en. De strategen der natte tafel alleen weten het niet. DE TOESTAND Aan de Somme werkt het weder niet ffiede met de geallieerden. Nochtans hebben de Engelschen een prachtig wapen-jeit kunnen verrichten. Vrijdag morgen heeft t Britsche voetvolk in 'n heerlijtken elanj de ontzagjijk sterke Leipzig-schans ten zuiden van Thiepval genomen, om dan het dorp Ovillers te veroveren (in het JXoorden van La Boisselle). Daar duurt strijd voort. Bovendien werd het front . oer een breedte van 2 kilometers en een aiepte van 500 meters in het Oosten van a îjQisselle, dus bij Contalmaison uitge-rei . De vijand werd uit twee bossehen en reven alsook uit drie, linies loopgra- Aif11 ^00rden van Fricourt. ruM.-'f vkunnei1 Engelschen hunne reclitmai/311 Tvan Hamel tôt Montauban veraclitirw '-h dapperheid en de doods-J)e Cenl7^n d?n Brit is tebewonderen. telijk front 'buUen00^611 n™ ^ °°S' zijn ten Noorden van T?1i .0jste°ri3ker.s ken uit vreesvanlv? ?°lkl moeten wi3- Ook aan het ItalhJ ^ rte wordon- J IS,r Xef » dan^c^af'te scheuren en een afzonderlijken vre»de "tsc^ll?;nd-Zouden er. gecne 'v™Urt3? > blauwe Donau te zien zijn ? - Mogelijk. Anders begriipen ■wh r,- a j logenstraffing door Oostenrijk^^an het beneht van den ïimes ais zou er een En Jlm-Teurag tusschen Puitschland en |e. H^nri} jngari''e zijn Sesl°ten om de eiding van de militaire en de buitenland- bren-caanSelegenheclen in één hand te Links eu Rechts. De niauwe Pauselijke gezant bij ons Hof. Bij schrijven van" het Pauselijk Staats-secretariaat is door Paus Benedictus XV benoemd tôt apostolisch Nuntius te Brus-sel en apostolisch Intormintius bij het Nederlandsche Hof, Monseigneur Loca-telli.Laat ons hopen, dat de nîeuwe nuntius België meer genegenheid zal bewijzen dan zijn voorganger. De landverrader Kimpe. Bit goede bron wordt pns yerzekerd dat Kirftpé, conducteur van brnggen en wegen, die nog aitijid te Bierwoont, betaalde lessen van Vbaamsche taal gecft... aan Buitsche ofiicieren. Aldus zoi-t de yijand dat die verrader geld kan v rdienen. Priesfer Lemire. Van K.atholieke zijde: De Lekcnde- Chrisien-dénDOcraat en Fransche patiiot, priester Lemire, burgemsester ■en Kanverlid van Hazebroek, js in zijnepiies-terlijke eer hersle.d. Omdat hij ddmocraat en republikein was, had zijn bisschop, een conservatief en monurchist, hean yerboden nog nps te lezen. £îog niet lang geieden durfde een katholiek blad ,van Rotterdam Lemire voor afvallige uitschelden. „L'Echo de Paris" meldt thans, dat de dappere ouderling den 2 Juli een brief yan Mgr. Charost, bisschop van Rij'sel gezond.n mist eén aatibe-een antwoord op den sm ekbrieif dien hij tôt hc-m had gericht het inlrrdikt, dat op hem ©n op zijn blad „Lo Cri des Flandres" drukte, in te trekken. Die gmc.>kl>rief was door de tusschenkomst van den Paus aan den bis-scho pran Rijsel gezon 'en met .een .xanb'e-veiing in het belang yan den godsdiensti-gen vrede. De bisschop, die ook ,veel bitterheid heeitt gerpoefd — hij bewoont de pngelukkif,© stad Rijsel — heeft priester Lemire in zijne pries, teriijke waardigheid hersleld en het intèr-dikt op ;,Le Cri des Flandres" ingetrokken. Den 3 Juli heeft Lemire zijn oerstc mis ge-lezen te Wallon-C appel, een dorpje bij1 Hazebroek. De oude pa'stûor yan die kleine ; parochie diende de mis en weende yan li;£Q)lXAdxv fl1 r> Inullrft l-.-i' Il heu gd de/ plechtigheid bij1. Men wcet dat priester Lçimire in dezen oorlog onschatbare diensten aan I'rankrijk en aari België bewijst. .Onze Koning en onze • Koningin achten hem daarom hoog. -Muilenirekkers.In Brussel wordt den 15en Juli een ten-toonslelling van sociale voozorgsmaatregelen geoptfnd, die ten. doel heeft de resultaten van de Duitsche sociale yerzekering aan-schouwelijlt voor te stallen. Er zijn vier hoofdafdeelingen n i. Organise ering ©n resul-taten dér Rij'ksverzekering; 2. Arbeiderswo-ttingx;n; 3. Volksziekten; 4. Voorzorgsmaat-regelen tegen ongevallen. Do tentoonstellmg blijft tôt 15 Ootober geopend. Onnoodig er hij te .voegen dat de Brus-selaiirs die tentoonstelling zullen boycotten als de Duitsche muziek jn den Muntschouw-bxirg. Die tentoonstelling behoort tôt het systeem van stroop aan den baard. Voor den oorlog liep m^n ter school naar Munchen, Gladhach, " Berlij'n of Dresden. Na den oor-oorlog zal men over de postgrens niet meer gaan. KT SL C5 Î3l tH V Stii is 't in dé donk're kamer dat men opschiikt van de kerkklok, luidend in d9 leege .verte, of een blad, dat kraakt op de aarde ... Duistemis is nu volledig, dat de kamer, leeg .en donker, vol îs, met onzichtb're, grauwe vreesgedachten, _ die verzwinden bij hét rozige ochtendgloren, als. de dreigend zwarte hoeman voor de kaars, die moeder aansteelù om het schreiend kinder-koortsbrein iti den na.cht gerust te gtellen... 't Donker ïs zoo leeg en eenzaam : buiten: 't suizen yan het leven in de vèr-verroeste boomen, en liier binnen: 't rust'loos kloppen van die slapen op het kussen in wanhopig hàmerrhythmus. Wat benauwend nachigezelschap: eenzaamheid en angstgedachten, dio verstomd, en toch aanhoudend duid'lij'k zich yierslaanbaar maken als een lijfe imiet gtarende >ogen Ver, heel yer is 't veege slagveld; ik lig hier in 't "Warmie bed, en al mijn onhedl is yerveling; ik ben thuis; ik lijd geen pijûen; 't een'ge dat mijh hart en hersens zwijgend, wreed, aanhoudend foltert is het denken aan die yerte.... , 'k Voel geen wrok — |(nu heel de* wereld overloopt .van wrok en bloeddorst) ;— 'k Voel geen wrok nu yoor die- xnug, die aan mijn oor bedroefd haar nood klaagt, en den heelen langen nacht door onvertroostbaar voort blijït gonzen tôt de morgen bleekig s&hemert en de mu g gelokt aan *t venster ; huiten kijkt, verwonderd over wéér een pieuwe daggeboorbe.... , En wat hmngt die dag pp 't slagveld ?. .. K MARTIN HEiR'Mm . De Volkerenkrijg. Oe Engelschen veroveren die Leipzigschans en Ovillers — Mai-cissefâige gevechian voor hei bezii van Corotaimssisosi. — B2e Ouîischers en Oos'fenrijkers . niioeten de Siyr bij ^oikï verlaten. — Horderingen tier fSusserc in Ûoekowâna. 1 Het îiatïonaal Engelscii ♦Socialisme. De heer Adolf Smith, een beroemde hy-giënist, een der oudste leden der Lngelsehe soeialistische partij, de welbekende verhaler der Internationale Socialistische Congressen, heeft het volgendè artikel inLaVictoire gepubiiceerd: ^ iien nieuwe socialistische partij heeft zich in Lngeland gevormd. Wij zeggen een Nieuwe partij. In werkelijkheid is deze nieuwe groepeenng hoofdzakelijk samenge-steld uit de overlevenden der oudste socialistische organi§atie. Het is H. M. Hijndman, de stichter, in 1882 van de federatie „Social Ijeinoerat" en zijne oudste medewerkers, die het initjatief genomen hebben van deze splitsing, welke zich voltrokken heeft op het eerste Congres der Engelsche Socialistische partij, dat gehouden is geworden na het uitbreken van den oorlog. Natuurlijk waren beste elementen dezer partij de eersten om plaats te nemen in het vrijwdligersleger van Kitchener. L)aar de inzet van den strijd hep voor de onafhanke-lijkheid van liuropa, bedreigd door het Prui-sisch militarisme, was het de plicht van elken bewusten Sociahst naar de wapens te grijpen. Bij hunne afwezigheid hebben de ÎJuitsciiers, die het lingelsch burgerrecht door natura-lisatie verworven hebben, andere personen van vreexnden oorsprong en enkele pro-L)uit-schers vrij spel bij de enkele Engelsche socia-listen, die op hun post ge'bleven waren. Uiterst behendig geleid door een niet te bespeuren invloed, maar die men denkt te kennen, is er eene meerderheid gevonnd geworden, waarbij zich anarchistische en syndikalistisclie elementen, staande onder îîfèef aan éen'jaar'Ts" er verloren gegaan in de vruclitelooze hoop aile scheùring te voor-komen; maar in den laatsten tijcl werd het gezeischap dezer indringers te hinderend. De twee voornaamste leiders van deze zooge-zegde pacifisten hadden zich te ster£ pro-Duitsch getoond in hunne propaganda. Een van hen, en Russische pool, Imeberg ge-naamd, had de Duitsche gruweldaden ver-dedigd, als1 zijnde niet onmenschelijker dan de ivugelsche blokkade en verklaard dat een Engelsche overwinning even rampspoe-dig zou zijn. Zijn collega E. C. Tairschild, een Engelschmau, had onlangs geschreven, gedrukt en onderteekend dat aile i n t e r-nationalisme de overwinning der Bondgenooten uitsloot. Daar men geen soci-alist kan zijn buiten het internationalisme, hebben al degenen die den heldhaftigen tegenstand der Franschen te Verdun en de overwinning ter zee der Engelschen hebben toegejuicht, aan het Socialisme verzaakt om geboekt te worden als ar mzalige chauvinisten. en steunpilaren-van het kapitalistisch regiem. De ware Engelsche socialisten en voorna-melijk de grondleggers der Engelsche socialistische beweging zijn absoluut yoor den oorlog en. dat wel vooral, omdat zij denken dat Ue nederlaag van het Pruisisch politiek stelsel aan de Duitschers de gelegenheid zal verschaffen hunne revoiutie te voltrekkem Maar op het congres van de Britisch So-cialist Party, gehouden te Manchester tij dens _ de vacantie van Paschen, waren zij in min-derheid. Onmiddellijk hebben zij zich terug-getrokken en op staande voet eep voorloopig komiteit gesticht. Dit komiteit heeft op zijne beurt een congres belegd in den loop der maand Juni te Londen. -Dit congres heeft een nieuwe partij tôt stand gebracht genaamd ,/i'he National Socialist Party" Het uitvoerend komiteit dezer<j nieuwe organisatie bevat al de over-levende personen, die Engeland vertegen-woordigd hebben in de schoot van het komiteit der Internationale. Het zijn dekameraden H. M. Hyndman, Dan Irving, H. Gorle, en J. Hunter Walts. Daarbij mag niet de alge-meene secretaris van het laatste Internatio-naal Congres, in Engeland gehouden, verge-ten worden, het Kamerlid W. Thorne. IjTa dat in Engeland eene socialistische organisatie bestaat buiten allen invloed der Duitschers, stroomen de aansluitingen toe en wat nog wel van niet minder belang is, de geldelijke inschrijvingen laten op zich niet wachten. Van onze zijde roepen wij een welkom toe aan onze kameraden aan de overzijde van het kanaal, die zulke prachtige positie in-nemen in den strijd,tegen de barbaren en met ons door de verschrikkingen van den oorlog heen een periode van vrede, harmonie en vrijheid voorbereiden. El* ieis* Daily -M ail verneemt, dat de Keizerlij-ke socialist Scheidemann, met ofîicieele goed-keuring, het publiek voorbereid op het Duitsche ontruimen van zeker bozet grondgebied door de Duitsche legers. Alduâ heeît Scheidemann voor roi de feestelijke en zegestem-ming van 2 jaar allengskens om te werken, daar de wlnd aan het keeren is en hetbezet-te gebied niet langer kan beschouwd worden ala aardrijkslîundige victories, die tegen de hooge prijzen en de schaarsehte der levens-middelen kunnen op wegen. V ^ De artiHeiie-yoorbereiding van het offensief. In de „Daily Chnonicle" gecft de bekend<} oorlogscorrespondent „Philip |Gibbs" eene ben schrijVing van de voorbereiding yan het offensief door de artillerie: ,,Ik stond miet een paar pfliicieren in het midden yan een wijden halven cirkel, diai' van Auchonvillers over Thiepval, Labpisu selle en Friclourt naar J3ray, aan de SomlnMy loopt. Hier sloegen wij een der grootstei artilleriegevechten gade, waaraan lot. dus^ verre Engelsche kanonniers hadden deeK genomen. , [ r ; \ Telkens en telkens weer,' pnophoudel^ schoten aan den geheelen gezichtseip-der d^ vlammen der ontploflîingen van projectie^j len op in de stille yochtigo lucht, die dooï{ geen wind werd hewogen. 'Van Se zwarte! heuyelruggen en uit de bossehen yôôr ona kw3,m voortdurend het geluid yan de onti brandingen, die een wit Jicht yeroorzaak-i ten, alsof de aarde zich opende en Haas gloeienden inhoud uitspuwde. Met yerbliu^t dende helderheid werd dan de pmgeving honderden meters yer yerlicht, terwijl ver^ derop het nachtelijk duister £ven ondoor-i dringbaar bleef.* Dat was het werk der sterkel ontploffingsmiddelen en yan de projectie-, len der zware loopgraafmortieren, die in de Duitsche linies geworpen werden. Boven Thiepval en La Boiselle barstenl voortdurend 'de kartetsen uiteen f>n 'angsi het geheele front zag mien die yurige puni ten opflikkeren. , • Uit de Duitsche linies s tegen onophou-t 3feiijk- vuurpijlen op, die pp groote hoogtel uiteen harstten en dan .een balve jçinnui dat dr i'oomien en ri'tïnes yan hoaveri, wittai rookwolken, die pver de yij'andelijke ioop< graven rolden, duidelijk zichthaar wierden1.. Mcestal was het licht dier; yuurpijlen ,wit,: miaar op somîmîge punten, zooals bij Ovil-i lers, waarop ons vuur in het bïj'zonder ge* concentreerd werd, en zoo hevig was, dat het soms een gordijn yan ylammen geleek^' dat heen en weer woed, >vas het rood,; wasrschijnlijk een noodsein aan de Duitschdl artillerie. _ ' 4 Soms was er ©en pogenblik jeust en dan was ailes zwart en '^til. Maar plotseling begon 'dan weder het helsche yuur, dat flikkerend, oplaaiend langs den geheielen heu» velrag scheen te lekken, puni als een hoog-i ovenvvuur boven Fricourt en Thiep|val, waaiv op thans het artillerievuur geconcentreerdi was, op te loeien. i . < Er had echter een vreemd verschijrïsel plaats. Dat was de stilte van al deze! kanonnen. Of het aan den een of andero atmosferischen invloed, vochtigheid b^v., of aan de eigenaardige gesteldheid van; den bodem, die „îuchtzakken" veroorzaakte, welke het geluid opslorpten, lag, weet ik niet, maar er was geen hevig rumoer, zooals ik het zoo vaalc hij veel kleinere bornbardementen dan dit had gehoord. Het. klonlc ailes gedempt. Zelfs onze eigen batterijen braakten geen ontzettendei donderslagen uit, ofschoon ik de groote projectielen door de lucht kon hooren suisen, als groote nachtvogels. Nu en dan weerklonken wel eenige hevige slagen, aïs een haastig kloppen op de poorten van don nacht en ook dreunde ei' wel een doffe, zware donderslag, gevolgd aoor èen( lang gerommel, die ik aan het ontploflen van mijinen dicht bij het front toeschreor. Maar meestal klonk ailes vreemd rustig en laag en toch maakte juist dat gedempjj te geluid van het artillerievuur een veel dieperen indruk v-an ontzetting en va,S het doodelijk werk, dat daardoor verricht werd. ,«• ••• " Het was "nu half acht. Een stafofficier. had mij den avond te voren in vertrouwen gêzegd, dat de aanval presies op, dat uur zou beginnen. En nu was het half acht, Ons horioge vertelde het ons, maar niets anders; de kanonnen richtten thans het vuur achter do eerste Duitsche linies, maar zwegeni •niet, zooals ik verwacht had. Het sper-vuur bleef even hevig als te voren (loor-gaan. Tien minuten te voren had er zich echter een nieuw gelnid. 4-n het gedondcti der kanonnen gemengd. Het klonk als de „raMe'f van de Fransche „soisant8-quinze", heel snel, maar luider dan de veldkanonnen. Het waren de loopgraaimor, tiei-en, die over het geheele front vooï mij aan het werk waren. Het was half acht. Het oogenbhk voor, den aanval was gekomen. Opsîanden in Servië. Naar de Times uit Saloniki van Ser-, vische zijde verneemt is de verzwakking( der Oostenrijksche bezetting in ServiS gevolgd door plaatselijke ppstanden. Guer-f rilla-troepen verschenen op yerschillend4 plaatsen, met name in de ometreken vanj Rudnik, N.W. Van Kxagoeiewatsj. iPe o,pn roerige Ibeweging breidt zich tôt in Mon* tenegro uit.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes