Belgisch dagblad

525 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 16 Fevrier. Belgisch dagblad. Accès à 17 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f18sb3xt19/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

xe J aurgaug* WOENSDAG 10FKBRUARI 1910. No. 130. ABONKEMENTEN. i>er 8 maanden voor Holiaad ^ 2.B0 franco per post. Losse nummere : Voor Holland 5 cent ♦oor Buitenland 7Vs cent. DenHaag. Prinsegracht . 69, ïelfef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofilrsdacteur : L. DU CASTILLON ADVERTENTIEN? Van 1—5 regel8 f 1.50; elki regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixoii House Lloyds Avenue E. C. 1)UITSCHLAND'S NEDERLAAG. De New York Tribun^ betoogt diat Duitschland reeds is verslagen : DuH&chland verloor den oorlog toen "Winston Churchill die Britsehe vloot tij-dig mobiliseerde en Joseph Joffre den slag aan de Marne won. Het bla<3 ver-klaart n.l. dat Duitschland door Enge-lands heerscliappij ter zee en het ver-lies van zijn koloniën een nederlaag heeft geleden, grooter dan zijn over-winningen.Zijn tijdelijke bezetting van Fransch grondgebied weegt niet op tegen het verlies van het gebruik der Océan en, het verlies zijner koloniën, de onfr-beringen lengevolge van die blokkade. Indien het genoeg grondgebied bezat om het Fransche verzei te verlani-men, indien het Frankrijk een wond had geslagen, waaraan het moest dood1-bloeden zou het wat anders zijn. Maar hot bezit 15 van het Fransche grondgebied, het deel der bevolking daar ach-tergebleven heeft geen militaire betee-kenis. Al wat het voor het oogen-blik wint, dankt het aan de kolen-en ijzermijnen, die het hun producten a "s ta an. Maar Frankrijk krijgt kolen en ijzer over zee van Engeland, ter-wijl Duitschland op geen enkele markt levensrniddelen kan krijgen. ' In het Oosten heeft Duitschland met zijn bondgenoot ongetwijfeld groote ver-overingen gemaakt. Het kan Polen in-lijven, wanneer het verkiest, den oorlog uitstrekken tôt een punt, dat Rus-land bereid is zich over te geven en vrede te sluiten, Polen aan Duitschland en Oostenrijk afstaand- Het zou kunnen, dat aile mogendheden Servie opgaven en den Midden-Europeeschenj mogendheden een onbeperken weg lie-ten naar het Nabdje "Oosten. Maar mon moet- erkennen, ddt zoolang zulk een verdrag niet is geteekend Duitschland op industrieel gebiedi is verlamd, want het verlies van zijn vrijheid ter' zee blijft. Duitschland is n.l. boven ailes een industrieel land, dat leeft van zijn uitvoer van zijn prodiucten naar aile deelen van do wereld. Zijn nationaal inkomen is afhankelijk van de inkomsten uit zijn industrie en de vraekten van zijn groote koopvaardàj-schepen.Zelfs als de vrede werd geteekend op de basis van een voltooid Du'Jtsch rijk in het oosten, terwijl het in het westen de voorwaarden van 1914 zou herstellen, dan zou Duitsch and mees-ter zijn van een groot centraal rijk, dat zich uitstrekt van de Oostzee tôt de Perzische golf, maar zouden Oostenrijk, Bohemen, Hongarije, Bulgarije, Servie, Griekeniand en Turkije, om niet te spreken van. Polen, erin toe-stemmen voor eenigen tijd samen te Bmelteri in zulk een rijk ! Een centraal rijk beheerscht door en onder toezicht van Duitschland zou een bedreiging zijn van geheel Euro-pa en zou daarom de tegenwoordige Quadruple Entente in het leven hou-den. Het zou steeds bedreigd worden door verzet van de verschillende onderworpen rassen. Duitschland is er niet in geslaagd de Polen in Posen, dé Duilschers in Elzas-Lotliaringen, de Dcnen in Sleeswijk te verzoenen en het is evenmin gelukkig geweest met Zijn jongste hecrschappij over de Bel-gen. Bij gebrek aan volkomen over- | heersehing, kan er geen heerschappij zijn in zulk een rijk en na niet langen tijd zouden Polen, Oostenrijk-Hongarije, Turkije en Bulgarije zich weer volkomen onaihankelijk maken. Zoo zou Duitschland niets blijven voor z,ijn opofferingen in den tegenwooi'di-gen oorlog en misschiien zou zijn grondgebied kleiner worden indien de Polen van Posen zich konjen voegen bij hun broeders. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat Duitschland zulk een rijk zou willen in het leven roe-pen De gevaren zijn te groot en de kans, dat Europa, dat nog niet ovenvonnen is, erin zou toestemmen, is te gering. Wat het thans schijnt te vragen is eenvoudig de vereenigde bezetting van Polen met Oostenrijk en de verdeeling van Servie tusschen Oostenrijk en Bulgarije, waardoor het een open weg krijgt naar K ons tant i-•nopel door het grondgebied van zijn bondgenooten. • Aangenomen, dat beidè vredesvoor-waarden ten slotte aan Europa worden opgelegd, zal dan het voordeel opwegen tegen de Duitsche inspan-ning, zijn verliezen, zijn schuld van 9,000,000.000 de 11- ? Klaarblijk^lijk niet ? Een wijziging in de politiek in Bulgarije of Turkije zou het afsnijden zijn van den weg naar den Gouden Hoorn. De Oostenrijksche polit'ek kan worden afgeleid van Ber-lijn en Britschen en Russischen steun zoeken. En de Polen zullen ten slotte vrij zijn, dit heeft de Europee-sche geschieden s van de laatste twee eeuwen bewezen. Duitschland zal no oit meer de gunstige kans hebben van 1914: Groot-Britannië had toen een leger van 160.000 man. Het zal thans niet minder dan 5,000.000 man hebben. Indien die beschikbaar waren geweest in Augustus 1914, zou Duitschland dan bij Bergen hebben gewon-nen of de Marne hebben bereikt? Ze-ker niet. En zullen de menschen en klassen, die in 1914 overheerschten in Duitschland in s.aat zijn nog eens het volk te overtuigen ten oorlog te gaan ? Toen waren allen overtuigd van Duitsch-land« superioriteit, diat geloof bestaa\ niet meer. Duitschland heeft den oorlog verlo-ren omdat het niets heeft bereikt van wat het dacht te bereiken. Het heeft Frankrijk niet verpletterd en het Lan Frankrijk niet verpletteren. Het heeft Enge'ands zeemacht niet verzwakt en het kan dit niet. Het beheerscht niet langer Italië en zal dat nimmer meer kunnen. Het heeft vooral den oorlog verloren omdat het met de Br'tsche vloot zal inoeten onderhandelen voor-dat het zijn handelsleven kan hervat-tea en het de Britten niets in ruil kan bieden behalve de voordeelen van zijn eerste campagne in het westen en zijn koloniën, die de Britten reedsj hebben. Ondertussohen heeft het Groot-Britannië 3,000,000 geoefende troepen bezorgd, die beschikbaar zullen zijn bij het uit'oreken van iederen nieuwen oorlog. Zoo de Duitschers naar Egypte trekken kan dit de Britsehe zeemacht niet aantastein, de NoQrdizee-blokkad® niet verbreken. Het kan Indië niet nemen, omdat daar Japan de wacht houdt. ©E T@ESTmB Hoe weinig verirouwbaar de inlicihtingei] en berichten der Duitschers zijn is nog maals gebleken uit het zoogezegd zinkei) in den Levant van het Fransche oorîogs-sohip „Suftren'', dat vedlig te Toulon ligt Ilet is de kleine kruiser ..Amiral Char-nev", die op de Syrisohe kust door een onderzeeër is getroffen en verloren g<? gaan. De gansohe bemanning is oimgeko1-men.Op de, Oostkust van Engeland is de kruiser ,,Aretih,usa" op een mijn geioopen. Van de 400 opvarenden zijn er 10 ver-dro'iiken. Men ineent dat het schip gelieel verloren is. Dit zijn voorvalien die echter den al-gemeenen toestand niet wijzigen. Aan het Westedijk front duren de ge-veohiten vo'Ort. In Artezië en o^ok rond Yperen hebben de Duitschers geen s>uces. Zij beweren ten N.W. van Tahure 700 M. Fransche stelling te hebben afgeno>-men en 300 gevangenen met mijnwerpers en een mitrailleuse, te hebben '.buit gemaakt.Ook in de • \ ogezen doelen zij op een klein suces, doch het Fransch legerbericht meldt. dat de Franschen eenige gedeeli.cn van vijandelijke loopigraven Btj1 Frise ver-overd hebben. Een Duitsche kompagnio is in de pan gehakt. Er zijn daar een ih.onderdtal pinhelmen gevangen genomen, en verscheidene machinegeweren g^pan.t. De Franschen geven toe, dat de Duitschers 200 meter loopgraaf in Boven-Elz.as hebbeii genomen, doch de Franschen hebben er het grootel,e deel van teniggenomen en opnieuw ontruimo. i Een poging van Duitsohen stormloop benoorden Soissons werd verijdeld. In den sektor benoorden Yperen zijn de pogingen der Duitschers oin over de Yserlee te komen nogmaals msslukt. Langs het VVestelijk front kunnen de Duitschers, spijts al hunne krachtsinsipa,n-ning geen enkel suces boeken. De Belgische—Engelsche—Fransche lijn is te stevig om hen toe te laten door te hreken. Aan iiet Oostelijk front weini^ nieuws van belang. In Albanie hebben de Bulgaren vor-deringen gemaakt. Te Milaan hebben de Oostenrijksche vliegtuigen onschnxldige burgers geJood en gewond. Van ©mer belang is de vernie-îing van een fort te Erzeroem door het Russische geschut. Dit is het begin van het einde. Men herinnere zich Antwerpen. Van nog. grooter belang is de uitslag der reis van Briand naar Rome. Thans zal eindelijk eene innige en doelmatige samenwerking tusschen de mogendheden der Entente bestaan. Die taktiek zal ongetwijfeld besldssendjî gevolgen hebben. Bdnnenkort zullen de' geallieerdcn in staat zijn op elk front aan te vallen. Wanneer het weder gunstiger zal zijn. Voor Mei moet men zich dus niet aan belàngrij-ke militaire ondernemingen verwachten. Ook ds de bijzondere samenwerking tusr schen Engeland en Italië thans geregeid. Italië zal nu steenkool en graan in over-vloed bekomen. Engeland heeft thans aile ongehuwden onder de wapenen geroepen. Die verstandhO'Uding en die versterking van het Britsehe leger zijn een antwoord «p de vredesintrigues van Duitschland1. i Links en Redits. De Belgische Regeering. Zooals we meldden, hebben de nieuwe Belgische ministère, de heeren Hymans, Vlandervelde, en de graaf Goblet d'Al-viella, hunne bureelen te Samte Adresse ingericht. De heer Maurice Féron, libe-raal Kamerli dvan Brussel, vertegen-woordigt den heer Paul Hymans die op zijnen post bij 't Engelsche Hof zal blijven, en besituurt tevens het kabinet van den graaf Goblet d'Alviella waai hij voor naine jijk de kwestiën zal behandtelen die een economisch doel hebben en door het département van buitenlandsche za-ken moeten opgelost worden. De heer Maurice Féron is een der-meest gewilde personaliteiten van de Belgische liberale politiek. ■ Daar de progressisten tôt hier toe niet in de regeering vertegenwoordigd waren om reden dat hun doel vele gelijkenis heeft met dat van de liberale partij, wordt de benoeming van den heer Maurice Féron tôt bestuurder der minMeri-eele kabinetten van de heeren Hymans en graaf Goblet d'Alviella, met voldwe-ning vernomen. Dit is een nieuw bewijs diat de eendracht der partijen zeer nauw is geworden. Du tschland s dreigementen-De heer Pichon, oud-minister vain bui-tenlandsche zaken van Frankrijk, schrijît in Le Petit Journal over de nieuwe Duische dreigementen: . ,,Door den mond van Erzberger, lid van het Duitsch Kathol'ek Gentrum ver-nemen wij dat Duitschland voorgemomen heeft Londen te vernielen en de Brh-sche eilanden onder een regfn vain vuur te do en verdwijnen. Zou men n'et deiiken dat Duitschland de mi^cht bez:t o-m het einde der wereld te bespoed gen! Die voorspellingen(?), laat ons maar be'er zeggien die doellooze machtelooze bedreiging en zouden meer indruk op de bevolking maken, waren zr zoo dikwijils niet uitgebazuind en hadden de feiten die Duitsche onmacht d-^rvan niet bewezen. Het is wel waar dat Duitschland nieuwe s a en voor zijne vijanden d. w. z. tegen de drie vierdi&n der wereld voorbe-reidt. Het is ook waar dat het daarvoor ailes in 't werk stelt: zijne diplomatie, zijne zeemacht, zijn leger, zijne Tauben an zijne Xeppei ns. Maar wij kunnen nooit gelooven dat het beter zal Lukken dan de vorige keeren. Du tschland is te erg verboùgen wat bewijst dat het zijne teleursleiling sleeht achter zijne woede kan wegstoppeai. De spiinter en ae balk. Wij hebben eten Kaart gezien — M.ide in Geamany. Dûê kaart kost 05 cents, maar wij hebben ons geld daai-voor njàl verkwist. Op die kaaait zijn afgebeeid ai de be^^tt.n^e.i.die Engeland sedert liwt jaar éon heelt vea.-ovioid. D>-ùOr die Kaart hopiBn de rooiriad^rs van den Kijn, de Elbe en diem Oder, iiuiirok te ny.ikeii op de* neuiLi-aleii. b>i die in net tiamas Engeland te jagên. \vi-jlnu, dit is o::n nuesje met tW'ûe snêden. Men kan ook een kaairt .iej-kenen om te toonein wat x'ruisen bceiit g'3>-roofd. Wat was de mark Brandenburg en wat is zij nu? Pruisen heeft imm> ris ge-roofd Zweodsch, Poolsch, îJet-iusoh, Holland s ch, Oos'enr., Fransch-en Bclgisoh ^tsuiitl. AI zijne buren hebbten dien ty'^aat iets mu e.en afsiiaan. Zelfs heeft het de hanct gel-J^d op Duiitsoh geliied: Hesisu-Kas^ei, oon due van' Saksen, Hannover. En d;it is irts andfârs dan de eerae of andere afgeie^e i Kolonic 1 "Wa4 zijn bondgeuiuoi Ooàtonrijk beireft, aan denaelfxien (suvel gaat hij hh.uk. : Gaïu-cië, het Italiaansche Kustland -en itaiiamscu Tyrol, Trans^ylvanLë, Bosinë, ilerzegoivina zijn t-och een muoie buit. Nog nôeit verzadigd lijdeu JL/uitschland su. Oostenrijk — evenals Bulgarije — steeds aia eon reuisachtigen landhonger wat de an-idere nailiën tôt tegfânweer hefbu^ aajog©:5et. Meer en meer militarisme. Ver van af te zien van het afschu-welijk militarisme, dat een der hoofdoor-zaken van dezen gruwelijken oorlog is, wil Duitschland het nog versterken en uitbreijen. Dit voornemen is reeds een antwoord op de pacifische droomers, die voorspellen dat de toekomst op het in-ternationaal recht zal worden gesteund en hun pacifisme ook op de onmachtige kleine staten grond'vesten. Een wet wordt gereed gemaakt om de Duitsche jeugd èen militairo opvoeding te doen geven onder leiding van de mili.a're-. overheid, die over den zoogen; a «den halven tijd zou beschikken. Van af het zeventiende jaar zou elk jongeling er aan onderworpen zijn. Wel is waar heeft de melding van zoo'n reglementatie beroering in de Beier-sche kamer verwekt, doch Beieren telt voor niets meer in Duitschland, tenzij om kanonnenvleesch te leveren op de piaat-sen van het oost- en westerlront, waar het gevearlijkste en bloedigste werk moet worden verricht. Na den oorlog — wel te verstaan aïs Duitschland een vrede naar zijn eigen zin kan sluiten — zullen de Bondsstaten nog meer gebukt/gaan onder de Pruisisc-be hegemonie, die van nu af er op zinf' om de jeugd te korp0ra-liseeren. Ziodaaiv wàt België te va -hton staat als wij het niet gansch vrij en on-afhankelijk uit de klauwen van den a^e-laar ontrukken. Onze koloiiie. Wij laten hier volgen de vertaling van de redevoering van den heer Jules Ren-kin, minister van Koloniën, uitgespro-ken op de lunch van het Royal Colonial Institute te Londen. Die rede is zeer belangrijk omdat zij een overzicht is van den huid'igen toe stand van België's reusachtige Kolonie en van dezer toekomst. Redevoering van den minister. Het minzaam onthaal dat gij mijvooir-behouden hebt, heeft mij zeer getroffen, des te meer daar ik, ten allen tijde, de beljangrrkheid van het Royal Colonial Institute en de verhevenheid van zijne Eteeds gekwetene taak, heb gewaardeerd. Het is voldoende kennis te nemen van de lijst dles beheerriaads waarop de roein-rijkste namen van de Engelsche Ivolo-niale wereld prijken, om overtuigdi te-zijn dat het Institute de hoofdrol in die Koloniaile boweging heeft behouden. Uwe werkzaamheid bepaalt zich niet tôt die spéciale taak. Het is yoldoende bewezen aat, door uwe groote medewer-king in de aanwervingen van vrijwilli-gers en door uwe dieelneming aan den economtiyschen strijd wa(arop de vrediesi-sluiting zal volgen, geen enkel dier groote belangien van 't ko'zerrijk aan uwe activiteit ontsnapt is. De woorden van den ver tegenwoordige r van de Engelsche Regeering hebben mij bijzonderlijk getroifen. Ik bedank hem in naam der Belgische Regeering. Net zooals wij nu sedfârt meer dan achttien maanden zijde aan zijde strijden voor de zeigepraal van de vrijiheid) en van het recht in de wereld, zoo. ook zulien wij in vredeatijd1, eeuiied'er volgens zijne niid'delen, al doen wat inogelijk is om de bescliaving in de Koloniën uit te breiden en om ten v^ordeele van die metnschelijkheid, de gewesten te vermin-deren <jie nog onbebouwd en aan de barbaarschheidi onderworpen zijn. Mijne bedioeiing is daardioor niet eene vergelijkenis te stellen tusschen wat wij zullen vermogen, met den hoofdrol die die Engelschen steedsi hebben gehad) >n het algemeen werk der moderne kolomisatie. Hunne inacht is zeer uitgestrekt.' Zij hebben bij de inrichting en bij de organisatie van dit werk, bewezen dat-zij zetùzame hoedanigheden van moed, kracMladigheid en standvaetLjyheiid be-zitien. Zij hebben den praktischen geest en den in.tiatief tôt het toppunt van om-vatting geutreven, en men is vol bewon-dering wanneea• men nagaat, bijvoordeeld1, de buiiengewone uitbreiding die zij ge-geven hebben aan die s ne 1 verbindi n,ga li^ -nen, aan de steenwegeai, aan de spoor-wegen, aan de telegraaî, waarvain het besfc'an eene hoofdztak is om de nieuwe landien op eene vreedzaàie wijze bin-nen- te dr.ngen en de beschaving te doen vooruitkomen. Het zij mij toegelaten hier nog bij te voegen dat ik ten zeersite bewonder de eenvoudigheid en de wijsheid der Engelsche handelwijze die de veroverde vol-keren eerb'.edigt, die aan de hal%eschaaf-den sterken steun verleent en die van uwe groote Koloniën&tichiers, attentvolie en weid'oenende beschermers der inwoners gemaakt heeit. Ue koionisaiie. In deze moderne tijden is de koloni-satie steeds de oorzaak van tegenspre-kingen geweest. iiet stelsel der anti-kolonialen dat door de algemeene ondervinding onhoudbaar is verklaard, rust op twee argmnenten: de misbruiken en de lasten. De werkeiijkheîd der misbruiken en de beiangrijkheid dier lasten van de kolo-nisatie . kunnen niet ontkend worden. Maar geen van beide kunnen als be-slissende argumenten dienen daar zij niet in staat zijn die onweetrstaanbare nei-gmg te dooden die de menscli doet ver. langen naar de beste studie en naar de beste toeëigen ng van zijne aardtschc be-zitting.Het misbruik, lielaas! wordt in aile ondernemingen der menschen aangetrof-fen. De misbruiken bewijzen niets tegen de kolonisatie, net aïs het bestaan van omrechtvaardige rechters niets bewijsit tegen de nood'zakelijkheid der rechtvaar-digheid-Het misbruik is gcene rede om de nuttige werken te veroordeelen maar wel eene rede om ze te bcwaken en ze to ver beieren. De uftgaven die de bezetting der nieuwe landen na zich sleept, zijn lasten die de beschaafde volkeren verplicht zijn op hun te nemen en die — de feiten bewijzen het — ten voordeele zijn der mensche-lijkhe'd en der personen die ze • ten-hun-nen las'e genomen hebben. Wat zou de wereld geworden zijn, hadden de ontdekkingen der XVIe eeuw zich niet voorgedaari en hadden de on-derzoekingstoehten niet ondernioineai geweest die betere inlichtmgen over de ou-de wereld hebben verstrekt en die er ons de betrekkelijke waarde van hebben do on kenneu? Tôt wat zou Engeland gekomen zijn, halde het toegegeven aan de beweglng die zich in de XVIIIe eeuw, tegen de koloniale politiek verzetteï De ferterifi ïi. (Artikel ,,De Groote ZegepraaltT N. R, Ct. van 31 Januari.); II. De auteur van de ,,Groote Zegepraal* gaat yoort: , ,Maar dat d|e volkeren deze slachtina geen einde zoudlen willen zien nemen ? Om dat te * beweren moet men behooren. tôt de luidruchti^e bende oUdie academier ledeir, kaalhoofdige prpfessoren en publi-cisten, wier moedi er zich toe bepaalt, naar de pen te grijpen om dten vijaudi van achter een schrijftafel te ver si aan. ,,In een oorlog als deze zijn er slechta twee soorten moed: de moed dier solda-ten op het slagveld, de moed van hen, die in een beschoten stad op hun post blijven of in een bezet gebied op kra-nige wijsse de belangen van hun miede-burgers behartigen. Aan publicisten past meer dan. ooit besicheidenheid- Hun moedi kan nood'zakelijk slechts een zeer be-perkten omvang hebben, maar te veelig het toch niet gevraagd, dat zij jnddidten dleze tijden yan verwaa-ring, waarheid eu recht zouden betrachten. Voor een pu-blicist uit België kan deze moreele moed niet andersi dan in volkomen overee<Qr stemming zijn met de roi, welke door d« omstatndighedien zelve aan het onschul-dig vertrapte, zwaor beproefde, raaar on< tembaar fiere land beschoren werd, Wij vragen slechts ons land terug als* mede een behoorilijke schadevergoeding om ans weer te kunnen oprichten." Hier moet men twee zaken beschou-wen: dien toon en den grond. 1. De toon is deze vain iemand di0 bedelt en zich vérkileint. ,,Wij vragen slechts". Het is 'een toon van onderwer ping die bizondter in tegenspiaak is met „oms fier land". Het is het gesmee-k tôt den vijandl gericht, zoo goed te willen wezen een volk te laten leven, welk zo(> weinig voor zich vraagt. 2. De grond is de theorie der nation nale îkzucht. Het is de vçrklaring dat de auteur enkel het diroog) Belgisch be* lang beschouwt. Buiten dit bestaat er niets meer. Is dit het tegendeel niet van de verhouding van België, onze Regeering en onzen Koning, en door hen aanfc genomen op 4 Augustus 1914? Het is de theorie der Duitschers en der neutralen die Zeggen: ,,Waarom hebt gij tegenstand gebodenf Waarom Iiet gij het Duitsche leger niet de or?" Het is de verloochening yan België's verdedliiging van do opperste zedelijike g r on dbegiin sel en van de eer en het recht, Het is de miskenning van het feit dat het lot van ons land gebonden is aan heé lot van Europa, aan den duurzamen en onschendbaren vrede en aan den voor-uitgang der beschaving. De ta al, die we aanklagen wordit niet door een klaarzienden en fieren J3elg ge-sproken, maar zoo spreekt een slaaî diô zich voor den stok van den meesiter inr krimpt. • (Wordt vervolgd.) V Br>ianci en Onder de persoinen, welke Briand onï-moette op de Villa Medicis, bevond zich ook Z. E. Kardinaal Mercier. De Fran-> sche mi,nister-[ résident spralc teaenover den prelaat zijn groote voldoeming er over uit. dat hij in de gelegenheid was zich met hem te onderhouden en betuigde deû Kardinaal zijn persoonlijke (revoelens van bewoindering voor diens cdele houdingi, tevens uititig gevende aan zijn levendigei deelneming met het lijden van het Bel. gisc'he volk. In het begin ' van aile Kolonisatie worden natuurlijk misgrepen begaan: criais^ sien zijn er ontstaan, lasten hebben zwaaal op die schouders der besichaafde volkeren gerust, maar die vlekken zijn nu uiitgewi&cht, hot kwaad is zooals. al tijd geweken, de cris'ssen zijn verwijderd, d® lasten zrn vergeten, en er blijft nu niets over dPai de volgende beste uitslagen: De uitbroiding der bezittingen die aan oenen stelselmatigen druk van het be-sthaafde werk onderworpen is; De grootsto overvloed1 der midldelen; De uitbrsidii-ng van den weldjoenjdlem invloed der beginselen van de beschaving on van de kristelijke leier. De kolonisatie is het vervoermidfel der beschaving. Zij begint met de bezitneming die soana wat hard is in hare handelwijze. Zij gaat voort dioor het economisch en politiek optreden dat tracht de mensche-lijkheid met meer en meer weldaden te overstelpen, en zijn bestaan beter te regel en. Zij spant de kroon op haar hoofd door het werk dat meest steun yerleent aan de verldeefdiheid, aan den geest van op-offering, aan den heldenmoed, d1- w. 2. aan de heropbouwing van het moresl der humaniteit, de verspreidîng door gansci de wereld van de wet der rechtvaardig heid-, alsmede der liefde die dioor Krî0» tus aan de wereld is gebracht. (.Wordit voortge®et.)i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes