Belgisch dagblad

288 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 22 Fevrier. Belgisch dagblad. Accès à 28 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gb1xd0rs7w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ï rrraiur. %» - , * • YRIJDAG «a FJKBRUAHI1918. ËCo. 33Ô. m ABONNEMENT EN. Par 3 œaanden voor Nederland ït 2.50 franco per post. Losse 'nummers. Voor Nederland5 cent. Voor Buitenland 7'/i cent, f Den Haag, Prinsegracht 126. |Teiefoon lied, en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD AD VEItTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elka regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dizon House Lloydf Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Versctiijnend ie 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Onze Congo moet Belgiseh blijven. Dr. Sol£, ataatsminister der veiloren Duit-,iohe koloniën, laat geen gelegenheid voorby-gaan om, uit naam vau zijn vaderland, het îeeuwenaandêcl in Afrika te eischen. : In onzen mini3ter van koloniën, den heer £T. Renkin, heeft de *Daitsche veelvraat een geduçhten tegenstrever gevonden. Te Londen 'en te Parijs, op 10 Februari j.J.j heeifc onze minister op do krachtdadige wijze, die hem eigen isj de rechten en iiet bestaan van Congo Verdedigd. . De geallieerden, zegde hij m de borbonne, zien In do bezetting van nieuwe koloniën een ïast, dien de beschaafde volkeren voor het gemeenschappelijk voordeel van de mensch-' moeten torschen. Dit is de opvatting der [Belgen. Het is hunne schuld niet dat zij in ? Afrika in 'fc krijt gesprongen zijn als in Europa. [ De Duitschers daarentegen zien in de koloniën slechts raenschenmateriaal voor hun militarisme, strategisohe punten en de grond-alagen voor hunne gedroomde wereldheer-schappij.België werd gedwongen tôt den oorlog door i een gewetenloozen buurman, diehetondanksde ii verdragen geschonden had, om zich meester te jmaken van gansch ons groudgebi-i in i Europa en ten onzen koste in Afrika te j acheppen het koloaaale rijk dat zioh moest î'uitstrekken van den Indischen tôt den At-I lantiachea Oceaan en moest omvatten den Belgischen Congo, Franseh Afrika van den Evenaar en Angola. Zoowel in Afrika als in Europa werd de slag met zorg bereid. Vol-geas Duitschland'a berekeningen moest hij ,On\veerstaanbaar zijn. Wij werden gedwongen te vechten en we hebben ons best gedaan jioowel in Afrika als in Europa. Samen met Eugeland en Frankrijk streden we in Ka-moroen. Wij hielden de aanvallen der Duitsche troepen in Noord Rhodes ia tegen. Wij yerdedigden zegeviorend onze oostgrens. Met de Engelschen hebben wij de vijandelijke krachten uit Duitsch Oost-Afrika verdreven. 'Wij hebben het gedaan om de zaa^c van het Recht en de toekomst van onze kolonisatie le verdedigen. Wij zeggen dat een der doeleinden en uit-komsten van dezen kolonialen oorlog moet wezen te toonen dat b^t niet aan de machtige staten toegelaten is de gebieden der kleine ataten te begeeren en dat niet een openbaar jrternationaal .egism. ontsfcsai waar later het rechfc géëerbiedigd en de macnt zaî onaer-jukt wezen. Ons tweede doel was het Pruisiseh militarisme van Afrika's grond te verdrijven Terecht deed de minister uitschijnen dat deze oorlog den kolonialen geest onder de Offerlam. Een nian van hart, een man van het recht tpchreef in „Het Volk" van 20 dezer het fcaohtig artikel dat wij in zijn geheel willen Overdrukken, te oorkonde en ook met een îîiankbaar gemoed, want zeldzaam zijn zulke feetuigenissen en blijken van genegenheid [Toor ons gemarteld vaderland: , Wanneer wij, dag in dag uit sohrgvende over de angsten en nooden van ons volk, plot-seiing weder worden herinnerd aan het lot 7au België, schamen wij ons bijna dat wij klagen over ons zelf, Want terwijl in stoffe-lijk opzicht de bevolking van het bezette land het nog veel cllendiger heeft dan wij /lier, draagt zij nog daarenboven het jukvan de gewelddadige overheer ching. Wie niet in fpersoon de willckeur, de opzettelijke en on-Lçp?.etteli(ke verkrachting van wet en zede t[oor vreemde geweldenaars heeft ondervon-, den, kan zich moeilijk het lijden van ons broedervolk voorste'len. Altijd weer moeten wij denken aan het woord van den rijkskaneelier, Von Bethmann Hollv.eg, bij het uitbreken van den oorlog gesproben, dat Duitschland uit noodweer wel _ge.iv,-ongen was, de neutraliteit van België ,te schonden, zich met geweld een weg door •België te banen, maar dat het aile onrecht, i liefc kleine land gepleegd, ten voile goed zoj maken. En altijd weer moeten wij kon-,?tu oren, hoe sedert Duitschland'a houding ite^enover het overweldigde land een door-Joopeade, k nsekweniiie, weldoordachte sohen-u;::é> is geweest van die belolte. Niet als een VÀt had goed te maken, maar ala een v.troveraar krachtens het vuisrecht heeft puitschland Bslgië behandeld. Wat het noodig bal voor zijn oorlog, heeft het uit België ,vÇgges:eept : de voorraden en de machines »oi'. do fabrieken, hot koper uit de woonhuizen; w. de menschen toe. En alsof de maat aan araïc land nog niet was volgemeten, is ?u, ïj'-t Duitsch9 gouvernement bezig, met y !p van een troepje verblinde, verdwaasde ■ amingen, do twee nationaliteiten tegen • iar op ta z-jtten, den burgeroorlog te jSiOùen, het l<md te verscheurenin tweedeelen. ueen t.oeschouwer kan deze politiek van overweldiger aanzien zonder een gevoel diope vcrontwaardiging. In de geschie-:UH. van elk land komen episodes voor, " »ann de liât van den verdrukte het geweld ^on verdrukker ovsrwon ; en met trots P* egt het nagealacht daarvan gewag te ma-M Maar hier «zijn èn geweld èn list het , erktuig van den veroveraar; ditwekttegen bedrijf een onoverwinbaren weerzin. Het "o i" W n '3e^r °Pi dat hij zich beroept i. ze^'?esc'1^kkingsrecht der nationalitei-v ^ hij zich voordoet als verlosser van s. cnderdrukte Vlaanderen, v»n ndo Vl»am-Bp]0 •« 06^ers"' Want zoolang do hoop om ''de ï'i Ta,lecn te schouren ni«t bestond, zyn hatvi broeders zeker niet zachterbe- e f'an de Walen ; zelfs als wij zwijgen Belgen heeft versterkt. Ook besehouwen zy de kolonie ala een onafscheidbaar deel van het vaderland. Anderzijds laten de rust, de voorapoed en de ontwikkeling van de kolonie in voîlen oorlog toe, te gelooven dut de koloniale politiek van België aan de noodwendigheden der bevolking beantwoordt. De Belgen hebben even-eens de gealiieerden kunnen voeden en zege-vierend bijstaan tegen den gemeenachappelij-ken vijand. Wat zal Afrika's lot zijn? Het lot der niet Duitsche bezittingen is reeds lang bezegeid. Wat het lot der Duitache koloniën betreft, wil de minister zich niet uitspreken. „Onlangs was er spraak het Congobekken te internationaliaceren of ten minste een in-ternationaal toezicht in te voeren om de in-boorlingen te beschermen. Dit zijn miaachien zeer edelmoedige gedachten, maar onuitvoer-baar, tegenstrijdig met het denkbeeld Soeve-reiniteit en met de Rechtvaardigheid. „Geene aoevereiniteit kan zich aan een derde onderwerpen zonder zich te verkleinen. „ Indien dergelijk regiem geen vat heeft op de sterken maar gevaarlijk is voor de zwak-ken dan ziet men niet welke waarborg internationale commisaiën opleveren als de ver-antwoordelijke natiën der Entente doelmati-ger en krachtiger garantiën bezitten." Da minister deed nog uitschijnen dat dergelijk toezicht niet overeen te brengen is met de rechtvaardigheid. België heeft gansch zijn plicht, meer dan zijn plicht vervuld. Het minste dat België kan ten goede komen is dat de bëschaafde wereld hem zijne soevereiniteit, zijne onafhankelijkheid zijne herstelde grondgebieden teruggeve met de waarborg tegen nieuwe beleedigingen. De internationalisatie van Midden-Afrika zou een verkeerd uitwerksel hebben. Belgiseh Congo heeft geene waarborgen noodig tegen het moederland. België heeft ailes aan zijn plicht opgeofferd. In deweegschaal van het lot heeft het al z^jne goederen geworpen om de be-schavingte verdedigen. Het is niet overdreven dat de wereld erkenne dat er niets het woord van België te boven gaat." De heer Renkin heeft duizendmaal gelijk die harde waarheden in Engeland en in Frankrij.k te verkondigen. Een verkeerd be-grepen humanitarisme zuu uo pmuu»,» T<»« Duitschland in Afrika dienen. Op onze hoede. Léonce du Castilion. van Leuven, behoeven wy slechts teherinne-ren aan de deportatie van zoo vele Vlaam-eche arbeiders, om Duitsche arbeiders vrij te maken voor de munitiefabrieken of voor den oorlog zelf, of ook om hulpdienst te ver richten achter het front. En deoverheeischer van thans weet zeer goed dat ala eerlang de vrede niet wordt een Duitsche vrede, als België zijn zelfstandigheid terug krijgt, door de thans gevolgde politiek de zaak der „Vlaam8che broeders" in België voor tien-tallen jaren ia achteruit gezet, zoo niet voor altijd gekompromitteerd. Uit onzen mond zal men niet vernemen, dat er voor den oorlog in België geen Vlaam-sche kwestie beatond. Zeker, zij had niet de verstrekkende internationale beteekenia van het vraagstuk Elzas-Lotharingen, dat de Duitsche regee#ug nog altijd weigert te erkennen. Zij beroerde alleen België, en zij veroorzaakte eenige deining, hoofdzakelijk in letterkundige kringen, in Nederland. Maar het bloed kruipt waar het niet gaankan; de beschaafden in Nederland hadden de prach-tige jonge literatuur van Vlaanderen lief, en de socialiaten van Nederland hadden een aparté sympathie voor de Vlaamache socia-listeu, met wie zij in hun eigen taal internationale vriendschâp konden onderhouden. Juist daarora echter hebben wij het optredea van de Vlaamsche aktivisten betreurd, die door de hand te reiken aan den overweldiger die Vlamingen doemde tôt dwangarbeid bij zijn oorlog tegen dô Vlamingen aan den User, aan hun optreden onherroepelijk hetkarakter gaven van verraad. Toen in den beginne de overheerscher den Belgischen arbeider poogde te paaien met de voorspiegeling van den leerplicht, van de Duitsche sociale wetgeving heeft de Belgische arbeiderakla^ae zich daardoor niet laten van-gen. De Vlaamsohe aktivisten hebben minder eergevoel en minder politiek verstand gehad dan de arbeideraldasse. Zij hebben schoone titels aangenomen uit de hand van den overweldiger, de universiteit van Cent, de be-Btuurs-scheiding. En eindelijk, met verraad aan wat hun aan hun mede overweldigde, mede-verdrukte, medegedeporteerde en tôt dwangarbeid veroordeelde landgenooten bond, de politieke... onafhankelijkheid. Zij hebben ertoe medegewerkt, een atuk Duitschland te stichten in België. Hoe men het ook poogt te wenden of te keeren, dit is de beteekenis van hun optreden in de laatste weken. Het was zoover gekomen, dat de „Raad van Vlaanderen", een lichaam, dat zijn gezag ont-leende uitaluitend aan het vertrouwen dat het opeischte voor aichzelf, en hem door het Duitsche gouvernement genadig was gesehon ken, eigenmachtig een regeering voor Vlaanderen samenstelde. Er was — het zou komisch aandoen als het niet zoo triest was — een minister van Bitwenlandsche Zaken benoemd, een minister van Landbouw en Openbare Werken, een minister van Wetensehappeâ en Kunsten. Ja, er was ook een minister van De groote Belgische beîdoging tegen ds politieke scheuring in België. Wij vernemen dat de vaderlandsohe be tooging, ingericht door de Belgische dagblad-pers in Nederland in de ruime zaal van den Dierentuiu alhier, belooft zeer indrukwekkend te wezen. Opstand in het kamp van Beverloo. „Le& Nouvelles" meldit, dat den 2 fob-ruari j.l. iti hst kamp van Ôçverlo> onder ds Duilsohe tri>epje'n oai opstand is ui!g«(brofccn. Dien dag werd, na de gewiotne asîjmngen, dooi- de olf oierju îriade^edoeli, da:. de g.olJak'ïi des a:i i- r u _daags lu.ar het .Wiestelijk front mce.tsn v^r-.'^eàk n ei w Uei heai ixailioaale liederea duem. zin^ -n. De nol-datexi weigerden en pret "steeruea, waar^p eau der ofjoieren, in. walt onfetofcen, zijn sa.bisl m oip Eija onderhoerigen wilde si?.an, dcch sleclit •beiKWci.m het hean ant hij Word da .r eea vuu oiiot neergeveld. Ande.e otficicreïi werden gewond. Ite aansiolv r van den opa/.and w rl on.midIe.ii|!c aa g.houden en gefusilleerd. Des amderoindaags vertroïk-kon de g'Cida.ea naar het Iront. Uitbreiding van het etappengebied. Met ingang van 1 Fjbava.i 1913 is, het arrondi, ssmeat Ath eir het N^o de.ijk giedtel-ie van tel arrt:iidi-Sî lement Zinnik (streek rond Lersen) frx aan dé iijla, gevotimd duior de gjmeen'je Bçiver (met ultsiui ing van deze gemeen'ej en de geni-eut Bois-de Lé.» giues (met inbegrip' vân deze gemeente), algeslaan aan het elapipengebiod. Aan de Belgen. In gevolg de mededeelisg van 8 Februari brengt het Xoniaklijk Gezantscbap van Belg ë ter kennia van de beianghebbende Belgen, eigenaars van goederen die ontscheept zijn uit in Portugal opgeéische Duitache schepen, dat de Portugeesche Regeering tôt einde Maart het termijn voor indiening van de eischen, vooreerat op einds Februari geateld, verlengd heeft. Justitie, en, het klinkt inderdaad als een kieubere g ap : eca niinUto^van Buitenlandsche Zaken, en, hec toppunt, ean mmiBitji »»u Nationale Verdediging aangewezen. En nog een paar anderen. Ook een minister van Finan-ciën. Maar ieder voelt wel, dat deze haele affaire werd gefinancierd door den overweldiger.Toen eindelijk de Raad van Vlaanderen onder hooge beseherming van den vreemden overheersctier een beroep ging doen op het volk, vergaderingen bijeenriep, waar de verdere formatie van de nieuwe mogendheid Vlaanderen door het volk zelf zou worden op pooten gezet — te Brasse! in het Alhambra, het tehuia van de lichte muze — grepen de man-nen die tijdens de overweldiging in het land waren gebleveu omdat zij volkavertegenwoor-digera waren, vcrtrouweusmanuen dus van het volk, in. In het A.ltiambra had een van de leden van den Raad van Vlaanderen zelfs weten mede te deelen, dat dit lichaam met Duitschland in onderhandeling zou treden voor het sluiten van den vrede Et kwamen man-nelijke, fie e protesten, van de gemeenteraads-leden van Brussel en zijn voorateden, yan den dapperen burgemeester van Antwerpen, van den gemeentèraad van Cent, waar onze vriend ■Auseele tôt op den huidigtn dag opzijnpost is gebleven. Eu er kwam een aanklacht wegens landverraad in bij het Hof van Kassatie. Het Hof ve gaderde, en verleende rechts-ingang tegen de landverradera. Het liet twee van de nieuwbakkeu Vlaamsche ministère arres-teeren, en bereidde zich voor op het berechten van hun zaak. Maar de overheerscher greep in. Hij bevrijdde de gearresteerde „Vlaam.-cbe broeders", sohorste het Hof van Kaaaatie, en liet drie van zijn leden deporteeren naar een Duitsch inte neeringakamp. Het gevolg ia geweest, dat de ovenge leden van het Hof, in do overtuiging dat er in België geen recht meer mag worden gesproken naar de wetten des lands en zonder aanzien des persoOns, zichzelf in de onmogelijkheid hebben verklaard, voors-hands hun ambt te ve vullen. Hunvoorbeeid is gevolgd door de leden der rechtbânken, dôor de ambtenaren en de advokaten; mettogaen papieren verlieten zij demonstratief het Paleis van Justitie. Sedert zijn er in België betoogingen ge-houden tegen de aktivisten, die natuurlijk door den overweldiger zijn uiteengejaagd of neerge-slagen. Van een geregelde reohtapraak is in verachillende streken van België geensprake meer, een deel van het land leeft niât alleen onder den druk van den overheerscher, maar bovendien in een toestand van smeulenden burgeroorlog, van volmaakte reohteloosheid. Op dit oogenblik is het ons een behoefte, een woord van woeme sympathie te spreken voor de mannen, die met zoo sterken moed zich verzetten tegen de verscheuring van hun land door een geweldenaar, die in het diepst van zijn ziel zioh van zijn sshuld jegens hen bewust is, Een woord van afkeer over het bedrijf van mannen, die meenen dat de be-vrijding eenor nationaliteit het werk kan zijn van een vreemden overheerseher. Wij be-wonderen de mannen, die hun welstand, hun vrijheid en hun lavsn in de waagschaal stellen voor de vrijheid, de zelfstandigheid van hun land. Wij hebben as diepen eerbied voor, en wij kunnen «leohta hopen, dat de afloop van den oorlog hun het Ioon zal brengen voor hun edel verzet tegen lafharfcîg verraad en bruut geweld." I Legerberichten der Entente. ♦ De Duitschers in ïtusland. Minsk in handen van de Duitschers. — De Duitschers rukken op naar Reval. — Zweden en Finland- — Ver-kenningen aan het Westelijk front. — De arbeiderscon-fereniie te Londen. — Roemenië en de Centralen. DE TOESTAND Aangaande de conferentie der g.eallioer-de socialia.en wordt gemeld, dat de voor-naainste discussie zal plaats hebbeia over de formule ten aanzien van Elzas-Lotharingen, OiVer den onivang van de noodi-ge maatregelen ten einde Italie eenhoîd van ma ea veiliglieid voor die toekomst te verzekereri en over de regelingeai betreî-fende tr jpisch Afrika en de Duitsche koloniën. Gpi al deze punten, ging het Bïit-sche mémorandum wellicht te uiteluitetnd van Britsohe opvattingen uit en zal er wijziging noodig zijn, teneinde uitdaruk-king te kunnen geven aan de giemaen -sehappelijke opvattingen van aile gealli -ceiden.In Rttsland duurt de burgeroorlog! voort. De Bolsjewikis zijn meester vam de Oexraine. De zoogen. Rada heeft er niets imeer te zeggen. De graanvoiorraad waarop de Oeulra-len verlekkerd zijn, wordt er vernield. De Roemeensche legermaeht rakt tegen Odessa op en heeft reeds de stad Acker-piann bezet. Zij dreigt met het afsnijdem der waterleiding- Het Russisoh révolutionnaire comité deelt mede, dat, indien het gean versterking ontvangt, ailes verloren is. In een aan het hoofi'kwai-tier gerlcht telegram wordt verlangt, dat het 7e en 8® legercorps onmiddelliik tegen Roemenië in het veld zullen worden gezonden. Roemenië heeft zich intussaihen bereid verkîlaard viredesondleilhandlelingen met de Centralen aan te gaan. Generaal Averescu heeft aan de geal-•lieorkjo regtesexiugen offiedeel latetn mede - is, de door vroegere regaaiùii'gen onder andere omstandigheden aangegane ver-plichtimgen te handlhaven." Wat z^eggen wil, dat RoeiineniS niet in staat is, langer de varpliahting na te leven, om g©eii af-zonderlijken vrede te sluiten. De vrede met de Oekraine zal dus lei-ien tôt een vrede met Rusland en tôt be-epre iugen met Roemenië. Waardoor in Oost-Europa de strijd tusischen de Centralen en de oorlogrvoerende landon zal zijn geëindigd. De Duitsch© opmarsch aan het Russi-sohe front houdt aan. Minsk, de fajofdplaats van aem provin-cie, ean stad van 90.000 inwoners, aan een lirui&punt van spoorwegQn, ià in Du^sehe haïuden, evenais Rowino. Aan het Westelijk fron^ en namelijik in Lotharingen, is de gevechteactie in vele sectoreu toegenomen. Sterke Jb'ran -sehe afdeelingen deden een aanval op de Du tsche atellingen bij Monceiles, Reahi-court en Moulinejurt. Eea Eajgjeische hoofdofficietr verklaarde aan een- vertegenwoordiger van h<eifi agent-sehap Reuter : Er wordt veel gepraat over het Duitsche crfl'ervsàef, mlaar nietsi nieuws daaromtrerit verteld. Er is geen bepaalde a&nwijzing, dat het eenigszins nactei'oij gekomen ia. De Poolsche crisis wordt in Centrale landen met weerzin gevolgd. In een hoofdartikel van de ,,Pes'ler Lloy" wordt gezegd, dat men in Honga/-rije zeer teleurgesteld zou zijn, indien het dsnkbesld van dçf verrijzoriis van een vriven Poolscheu staat niet volkomen zou worden vorwezenlijkt. Het lion -gaarscliiô volk voelt oprechte en oiwer-brekelij'ke vriendschap voor de Poolschjei natio en begrijpfc de crisis, dlie Polen thans doormaakt. (Gedeeltelp niet geoorrigeerd.) Van het Westelijk front. Het Engelsche legerbericht LONDEN, 21 Febr. (H. N.) draadloos. Troepen uit Nieuw Zeedand hebben dezen morgfin met succès een aaaival gedaan ten N. van het bosch van Poli gaine en eenige gevangenen gemaakt. De vijandelijke ar-tàllea-i© heeft gisteravond bed rijvigïeid. ge-toond tegen omze atellingen bij i' lesquières. LONDEN,, 21 Februari. (.Reuter.) Offioieel avondbiericht : Een vi'ta.ndelijke overvol&ald oel iu(g die vanochteud vroeg een Britsche post bezuiden Arineii'ticiros aanviel, moest afdeinz,en. Jn andere ^ukk«i> van one front zijn wreer gevan -genen door onze patroeljes aangebracht. Heei d'en da© Avas "e vijands gesohut bij 8t Quentin en tfen weg. van Atrecht naar Ram'eirrijk als-me&e bezuiden en be-westen Eens. t*n Z. van Aâ'mentièïefe en ten O. vwn YpTSn in- touv«« « 124 Duitsche vliegtuigen neergecchc 1er. LONDEN, 21 Fcbr. (H.N. draadlaog). Officie el. Op het westclijfe front toelbben de vlie-gerss hun ofixusiel vooriigezet door bij Ui-ei-don li ovcai ea fan M. van Metz taliijike vlieg-t kampe-n 'Gai belangrijlke spoonvegknOoppun-lien te bombardeeren. Op Pirmansens 111 Duitschland, 95 mijl ■ten N.O. van Metz, isi ooik een ton bom-mçn geworpen- Kr w-îrden verscheidefiie vi|. ' atid<-]ijllce vliegtuigen geveld tegen twee En-gelsclie.Op het weiS.telijiv front hebben do gealiieerden in 40 dagan tijids. 124 Duitache vliog- ' tuigon geveld, waarvan 98 door liugelrsol"1 vik^gers. Het Fransche legerbericht. PARIJS, 21 Febr. (H. N.) draadloos. Ten N.W, vaa Reims in de streek vaa Woewvre, is een vijandelijke aanval onder ons vuur niialukt, Het cijfer der in Lotha-ringien gemaa.tte gtvant^enen geduxende da Fransche operaties ten N. van Bures en ten O. van Mincel, bedraagt 525, van wie 411 ofîicieren. Niets te melden van de rest van het front. PARIJS, 21 Februari. Officieel avond» bericht : Niets le melden, behalve tame-lijk drulcke levendigiheici van h,et geschut over on weer aan geheel het front, voor-. al in de streek van Pinon, Vauxajllon, Malmaison, P >ntaviert, G,ayiencourt ien da Butte du Mesnil. Bedrijvigheid van Fransche vliegers. PARIJS, 21 Febr. Officieel. Gistereri hebben Fransche vliegers drie Duitsche' toestellen geveld, twee andere gehavent tôt landen in hun lirrie3 gedwongen en eea' ,,draak': in brand geschotesn. Vaa het Zuiielijk front Het Itaiiaansche legerbericht. ROME, 21 Februari. S ,t e f a n i. Of^; ficieel : Langa heel het front matige striai met hier en daar kanonyuur, vinniger inf het Jùiiçaiische dal en bewesten liet dai' van de Brenta. Benoorden Valstagna hebi-ben Italiaansehe patroeljes enkele vijant-den gevangen genomen. Beoosten Lapaj Sile hebben wij coor een mijn tôt ont-ploffing (e brengen esn kleinen post des vijands opgeruimd. LONDEN, 21 F,.ibr. (H.N. draadloos) Het liailaa.nsc.he staibericht meldt, dat Engelsche en Italiaansehe bomeskaders verscnil-lende vijiandelijike vliegtuig enaanvielen enj dat de vijaad op zijin baurt Vicenrn, Megtre, V eneitië en andere steden bomibardeerde, wanbij kunsitwerkun be-ohadigd en meestal vrouwen gedood werden. Van M Maesioniscbe front, Het Fransche legerbericht. PARUS, 21 Februari. Officieel. Flau-we strijd wegens sneeuw en nevel. Van fie Turkselie frottes- Het Engelsche legerbericht. .LONDEN, 21 Febr. (Reuter.) Officieel uit Palestina : Gisteren hebben de Britten don opmarsch beoosten Jeruzalem in weerwil van de zwaro legerstormen hervat. Oprukkend door Iastig terrein waar de vijand zich 6tug verzette, vorderden onze troepen tôt Z'/i mijl op een front van ongeveer mijl. Ze naderden Jéricho tôt minder dan vier mijl. Terzelfdertijd werd de Britsche iinie ten N.W. van Jeruzalem m het vak bewesten den weg Jeruzalem—Nabloes tôt een groot* ste diepte van één mijl op een front van vier mijl vooruitgebracht. Bij dit opschuij ven medewerkead, voerde onze luchtdiens^ doeltreffende bomaanvadlen op vijandelijke opslagplaatsen in de Duurt van So©ne4 Noenrin, IO/2 mijl ten O.N.O. van Je*îcho uit. Bij de krijgsverrlchtingen van 19 Fe. bruari, hebben we zeer geringe verliezen geleden. Die van den 20gten zijn nog niet gemeld. De strijd gaat door. Uit Mesopotanilë. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 21 Febr. (Reuter-) Offlj cieel Er valt niefs bizonders te nnoldea, t >e uestand ia ongewijzigd gebleven. 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes