Belgisch dagblad

956 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 10 Octobre. Belgisch dagblad. Accès à 24 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cr5n873v51/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

t 0de «î ' rvrgr«ng:. WOENSDAG ÎO OOTOBEftT5ï^ - TVo. a abonnementen. |. » Per 3 maanden voor Nederlan I 2.50 franco per post. Lose nummers. Voor Nederlànd 5 cen » t voor Buitenland 7'/i cent. I { Den Haag, Prinsegracht 12' T«lflfnon Red. en A (i min. 748. BELGISCH DAGBLAD r *•*' v adyeetentiee Van 1—5 regels f 1.50; elkç regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke resel meer f 0.50. London : Dixoa Ilouse Lloyd# Avenue E O. wmm wib m ma mmr m wê mmm gg s VerschijBaend le 's-Gravenhage, elken werksiag te 12 ure rasddag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. De Mûrn soctalisien Nederlanfl. Louis Pierard âchrijft ia L'Echo Belge : 0 Sodert eenigen tijd hebben we de gel©-«enheid niet meer gehad te spreken vain Çe kra.nt, die hier de nàmeri' van socia-Itst en van Belg onleort. Of beler wij Jiadden er niet willen over sprefeeai o initiât wij aLs ©envoudigo toeschouwers wil-tlen zien hoe laag het haudvoMetje kwak-; zal vers zou dalen, die, speiculeereaid op den zcdelijken nood van eenige hondetr-'den ongelukkige geinterneerden, er een ^'gansch gereedgemaakt veld heboeîi ge -Lvonden voor zekere ontbindende propa-fganda, alleen nutfcig voor de zaak van |den koning van Pruison. j? Een tijdlang> zullen wij de geiegenheid : niet meer hébben ûab. die arme halzm [hunne zalvçfcoi.l te zeggen. De BeAgi -fâche socïalisten, die waarlijk betwusfl zijn "en na&î Nederlànd zijn gevlucht en een ;:WgenKik om den tuin geleid,. koeren piun de)iV ' rïig' toe. Ik vai dus eanig© Van : hunin,© Iaatste vr^me daden sanqien. fi) EeTst vision zij valsch en als schoften : mannen aa,n als Destrée, Hubin, Bru -fiiet, Temvagne, GaSpar en hoevele an-fctere ; ' ;er bi e d w a ar d i ge niandatarissen van ['(le Uelgische Werkliedenpartij. Nadien ;hebben zij den rechtschaipeii Renier wiï-|len bevuilen. Ran'ier is seere'aris van de fNa malje fedcratie der spoorc^anja.eii, de ''esrl j'dieid en do verkieefdheid zelf, die de vereenigtag van Belgische werkers in Nederlànd eerlijk was bijgetreden , maar- geen rnedeplichtige van een ver -"dachte politiek wilde wezen. Thana val-len zij Vanderveldo en Louis de Brouc. kèr© aan. Hot spel is voiletiig. H Elle zijn bsurt. î)ea te beter. Wij ver-jkiezen zulks. Nu vallen de maskers af. Hoe diiwijls heb'ben *die personagies niet 'geschreeuwd : ,,Wij zijn het eens met (iV'andeîrYelde en De Brouckere, met de .bijzonderste strijders ein de overgroote oieerderheid Van de Belgische socialisten in het bezette lanl en in den vreemde ? Zij dienen zich z,elf de l'astigste logen-atraiiing toe. ^ Men herinnere zL;h. ook wat zi] gezègd hobbea omtrent de hi>udin.g vanj onze syn- ^r-eik v-ofrTvfow* mj- -rv4l : le» putten uit het bezoek van de inof Otto Bauer aan Mertens en Solau van de syndtkalo com,missie en het Volkshuis te Brussel. Onze sukkeleers die hoog oplie-pen met Stockholm, rieipen zegevierend: „Ziet ge dat men opn,ieiiw bijeeinkomt. Het is de internatiomle medewerking." Wel-nu de 3 Orfbber had te Bern het lang aan-gekondigd internationaal congres c.er syni-dikalen plaats. Duitsehlan:!, Oostenrij'k , ■ Hongarijé, Zwitsarland en Holl'aind en dé •Skaîidinaafsche laoden waren er alleiaa1 .veriegenwoordigd. In een brief, die aan ; liet l'ongres gezonden en gelezen werd bij de opening der vergaderingi, bedamkte de Belgische syndikale eominiissie voor !de haar gezonden uitooodiging, doch 'verklaarde dat zij aan dit contres niet' wil en niet kan dceînemen. Ilang u op, Zatnar ! ; Aan de slip lr.agers van Iluysmans en aan zijn Fra.nsclien vriend Jean Lon - I [guôtj levier d«r n'(|ndeirhaiJi!sr>Gùi.li»t€ïi, ] 'aan -wie de elementairste tac-t vérbiedt ; ^banb'ikaems te s-liijgereîi1 naar leden van, de Belgische werklielenpartij, verwijten t"wij hun .gémis aan oprechtheid. Telicen-maal, dat wij • zei w.atsjrslcbuwden, tegen i govaarlijke internationale stré.-cki'ngen, te-' gsn een neigingi om snel de spon3 over ^ zekere misdadan en snoodheden te va-gen, protesteerdon zij uit naam van hu'W-ne vaderlanA^lietde. Do dag -was niet helderder dan het diepste van hun hart. Wij verkiezen de Zimmerwaldianen, een Brizon -of eei« Morgari. Men weet met wie men te doen. heeft. In hunne vijand-schs.p aan den. vervloektén oorlog heb-bea i(j zich aan de letter van de zuiver en ecn.'oudige internationalistische leer gehouden- (Wordt vervolgd ). 7 IIE TOESTAliO Hoewel \vo IMt morgen znllen moetaa wach-. ten, vci;OTaleer volledigé bijzonderheden over de nieaiwiei aanvallen der geg-Ilieerden rond Vper te Ver'krijgen, mogen wij: nietteimin wiijzen op leen siuoces. Het giehudht dra M,ang^ lare, aan deti rand van het vrijhosoii of ibosch van HoniAulst, is re?ds in htet béait y,an het teger van generaal Antboine. Reutar ïriekP, da,t- de Duitscbers hunne zwaxe Kajioti-pen uit het bosch naar achlerea brengien. .T Ook aan weerszijidien van den sp'Cioi'wcig | tju;sschen Laingemark ie'n Staden. ging de i En@elsc.he infanterie tôt den aanval over. De ■ stnjd seheen nog niet afgelcopen. Er wordt | <*olk gevochten Uisschola het Polygoonbfcsc-h. ëji Gh/ehwejt. •> Het bosch van Hoathulst wordt aldus ;bedroigd e:n 2.00 ,is het niet uitgeslotol. dat Diuiilscbers verplicht worden de Yacr. fljtoie le ontruimea en de Belgen ia da ^0^ KjiklicM te sMlen over den Yzer te kolrr.ien. ,i Mon 7Âet, dat de veldslag in -Vlaa.nderen irx't de grooitsle ©nergie en taaîheid wordt tjta}rlgeàeit. De gealliecrdm zocfcen den vijialnd n°g voor den winler uit Wiest-Vlaandereia te jagen. Aan de Aisine en de Maas heftig artilleriej ruur. f Ai ! : 'lerie.bcdrij'vigheid in M;acedOnië. Nieuws uit België ANTWERPEN. DE BELGISCHE LLOYD. — Naai verluidt, is tusschen Ameiika en de nieuw gos'tidht Belgische scihejepvajart -maatach „Lloyd Belge" overeensteroming verlcregen tôt instelling van eein Belgisch Amerikaansehe sohoepvaartlijn van Ant-werpen naar New-York, ter verdringing der Duitsohe Haps.g en Nordd. Lloyd, DE BEVOOBRADING DER ~ STAD ANTWERPEN. — Schepene Oools heeft bekend geniaakt, dat de stad Antwerpen 85 H,A. aardappeleiiï laiten pi^ateta heejît. D« opbrengst wordt g^schat op 20000 /kilos per H.A. De algemeene opbrengst za) aidus bedragen 1-700.000 kilos, zàjnde het tiende deei, noodig voor de bevt>l-kmg. Tivee Iî.A. beetworteU zullen g& tniddeld 115.000 kilos opbrengen. Negrn tôt tien H.A. snijboonen heb'ber ; 12-000 kilos opgehracht. Dri© H-A. erw-ten gaven 4.500 kilos Men heeft nog geoogst: 21.000 kilos haver, 12000 kilos paardenboonen, GOO.OCO tôt G50.000 kilos raapkoolen, meer dan 25C00 kiloe poeën. 175 H.A. zijn beplant geworden, men hoopt het Violgend jaar 1.800 tôt 2000 H-A. te beplantfen. Het aaii<deel der stad in het kapifeial van het Bureei tôt aankoop van levensr behoetten, is vau 10 miiliocn op 15 xnil1-joen frank gebracht. Op een© vraag van het gemeenterasuislid Royea's of d© be-volking wel degelijk voordeel trekt wun het bebouwen door de stad van aardap-pelen, aangezLn d© verdeeling dezer knollen voor het gansche land geechiedt dOor det_ Centrale aai',danr)elcommissie, ant-woordde schepene Oools, dat ultzonderim-gen bestaan voor de weldadigheidsinstel-iingen, godshuizen, soepbedeeling©n, enz. HET WELDADIGHEIDSBUREEL. — D© toelag© der stad Antwei-pen voor 1911 is vastgesteld op 1.693.137.66 frank. BRABÂNT. DE WELDADIGHEID TE BRUSSEL. — Te Brussel bestaan twee weliaidig -heidsinstellingen onder de naimen van ,.Oeuvres de Quartier" voor stad Brussel en",,Oeuvres du sou" voor de anderei va.ti ftrrvnif.piwièoiit dft7ci kaîao werken hebben voor doel stexin fo geven aan de schamele armen. De versûhillen-de groepen zijn thans in federati© ver-eenigd.Van 30 Juni 1916 tôt 30 Juni 1917 hebben de verschillende in fed©ratie ver-eenigde werken, zonder eenige toelag© , de som verzaiiield van 1.811.894.09 fr-, teg.en 723.033^44 frank in het voriige jaar Voor hetzelfde tijcperk werd staun verleend aan 5.986 famillëm, (ellend© 160l£ persemen, vo.or een totaal vam 2.118.27714 frank. De cijlers van het vorige jaar waren respectievelijk, 4.309 familiën te staande uit 11069 personen, die steun ontvlngen ten tgdoope van f 787.652.04. Do alg,em©en© onkosten voor het dienst. jaar 19101917 beloopen 1.69 p.c. voor de „Oeuvres de Quartier" en 4.23 p.c. vooi de „Oeuvres du sou" GEMEENTEN GESTRAFT. — D< gemeenten van Assch©,. Berg, Brusseg • hem, Elewijt, Esscheœ, Eppeghem, Hof stade, Campenhout, Londerzeefl, Maxein zeiele, Muijisen, Nieuwemttd©, Opwiijck, Ramedonck, Temath en Sempst werden gestraft om het smok'.kelen van aardap pelen nient bel et te hebben. DE BBVOORRADING DER KEDER LANDERS IN BELGIë- — Wij lezei in een blad uit bezet Be'.gië, dat ruim 75.000 Nederlanders, die thans in het be zette gedeedte verbfijven, in navoLginj van het Zwitsersche voorbeeld in 't ver volg een bijzonder rantsoen ontvangea doo.r tusschenkomst van hunne reg©ering Thants hebben reeds Antwerpan, Brugge Gent", Luik ein omstreken een eerste zen fthig ontvangen. Weldra zullen Charle roi, Leuven en omstreken, Namcn, enz aan de beurt komen. Op Donderdag 25 Seiptember heatt t Brussel de eerste uitdcding plaats g© had. Elk pak bevatte : boter, spek, vet © kaas, alsook een do os verdikte melk. Maaai'delijike worden vierduizend pak Icen naar België verzpnden. HONDERD DUIZEND MIDDAGMA-LE'N. — Op het oogenblik worden doo de B|nisat|scho goedJkjciop© spijshuifzen hônderd du'izen,d middagomalen per da; verstrokt, getal dat nog stelselmaj:ig aai. groe;i. Mon rekent er op, dat voor h{ eindo van den winter, dit gets tôt 150.000 zal gestegien zijn. Mes beraajnt dan ook maatregeden om d) eetmalen dfa middags en des avonds 0; te dienon. In den DiUitschen Rijksdag zijn dte> bief sprekingen omirent het drijven van de al. Diuitschers, zeer intéressant g«v»2st.. H© is gebleken, dat esn organisatie van 100.00C iï«an — ean leger — b?staat ohi de Dudtsch* soldaten op te îrJcnlfrren. zoo oîiiano-odigc zijn ze govoréan. Bovendien is het cvî< ga bleken, d.at d© goest der marinetroepen v e le wenscfeein laat. M'udterijiep. zijn aan bcsattï van de Daitsebe oioirlogssch.epen rcorgs komen. Dit inzinfeen van he»t n^raal dei D'nitsche tro^cp0n, kesntrasiaert mst do bluf r^n een Michaëlis «n e n Von Kûhlmann. Werdachte steun. Onder redactie van 0. K. Elout, M. C M. de Groot en L. Simons is het eerst nummer verschenen van een blaadje, getitel Voor Vlaanderen, op ongeregeld tijden zal uitkomen. Ter inleiding deelt dit eerste numme mede, dat zich te 's-Gravenhage een comit „Holland-Vlaanderen" heeft gevormd, be staande uit C. K. Elout, Marcellus Emanti W. P. Gerdes Oosterbeek, M. C. M. de Grool j. a. Simons—Mees, l. Simons, Th. va: i Welderen baron Rengers, dr. J. W. Wiche rink en C. Plokhooij (secretaris-penningmees ter), Anna Paulownastraat 113, Den Haag. Het zyn allen Groot-Nederlanders. De inleiding van Voot Vlaandere; verklaart, dat het Comité in de onderling geschillen der Viamingen geen partij kiesi hetgeen dan ook geldt voor haar orgaan, he blaadje Voor Vlaanderen. De Nieuwe Csura&t merkt aan: Toch lijkt ona, dat de „onzijdigheid" il dit eerste nummer, en wel in „De Viamin gen en de oorlog" niet geheel tôt haar rech is gekomen. Daarin wordt n.l. gezegd: „A wat van Vlaamsche zijde thans gebeurt — of we het goedkeuren of niet — is te be schouwen als bitteren noodweer." Het gaat o.i. te ver om b.v. het onderwij geven aan de door Duitsc'nland vervlaamschti Gentsche Hoogeschool, of het ostentatief ach ter de lijkkoets loopen van Von Bissing voo te stellen als „bittere noodweer". Daarme< is tevens partij gekozen in de geschillen de Viamingen onderling, zegt de N. Ct. Dit is wijs gesproken. Onder de Groo Nederlanders van Voor Vlaanderen telt me] besliste tegenstrevers van elgië, die di Vlaamsche activisten in Nederlànd zedelijke] 6d vooral stoffelijken steun hebben verleend Die Hollandsche heeren schijnen nog nie , te beséffen, dat zij bezig zijn het Neder landsch in België den slechtsten dienst ti bewijzen. De Belgen, Viamingen inkluis houden niet van bemoeiing van vreemden il hunne zaken. Is dit ook zoo niet in Neder land? De Belgische ge nterneerden Wij lezon in de Ni-ouwe Gourant : Wij hebben met groote vreugde, eer aanwijzing ontvangen, dat de Nederlànd ache overhoid de noodzakelijkheil begin: in fe zLen, om aan de Bellg'sche geinter ncerden betere levensvoorwaarden te ver schaffen. Het CDimmando van het intemeerings kamp te Harderwijk, waar men er ove rigens op uit is, de geinterneerden zoo veel mogelijk te helpon éh te steunen heeft d.d. 5 Octoher een order uitge-vaardigd, waarin het ©■•a. heet (.wij spatiee,re®)' : Zeer tevreden zijnde over het ge drag der g,etOntern©erden In h©t a.lge meen, wil ik aan aile geïnterneerdei gieilagmheid tôt uitgaan geven waardoor ook i,n dit op zichf meer de toestandei , van ©en kazeme verkre-gen worden Daarom word! doo'r mij bepaald : 1. Dat bohoudesas do tostaand vûrgunningen, aile niot gestrafte e niet van dienst zijnde geinterneerd korporaais en manischappen het- d( pôt kunn©n verlaten vanaf 12 uur tôt 10 uur n.m. en onderofficieren van 12 uur tôt 11 uur n.m. 2. Dat in1 verband anet mogelijkc overtredingen, door r»ij worden u ~ g'esteld de stral'fen van arrest in h< dépôt en van politiekamer. Ile hoop en vertrouw, dat allai het door mij in hen gesteld verti-o\ wen, door gjed gedrag en goed ' tenue op den openbarcn wag, e door zich stipts aan de vastgesteld uren te zullen houden, niet zullei v beschamen. Deze order treedt in werKing 0 Vrijdag 5 October. Wij vernemen dat deze order onder c geïnterneerden te Hardorwijk grjote vo 1 doening heeft gewekt. Vooral voor den komenden winter i het van belang, dat de' geïnterneerde zich - flin'k kunnen bewegen en wellicl ruimt memg bewoner van het rayon ee r hoekj© aan den haard in. Wij vernemen van het Interneeriugs î bureau te 's G ravenhage, dat ouk aa het commando van het kamp bij "Zei ■t vrijheid tôt; het maken van een dj&rgelij •1 ke regeling is gegeven.Of van die vri 1 heid gebruik is geniaakt, kon men 01 3 niet vertellen. ? Tôt hier de N. Ct. ' Wij 'roepetn den sympaihieken generaf S Jhr. de Lqiinoy, ko.rnfflandaiii't van h< kamp van Hardarwijji, cen wcigietrnean . bravo toe. Deze vaderlijke veldhetr bee , de juiste oplossmg gpvondfen, door geii ) terneerden als soldaten in e-qn kazern, s te bahaudelen. I Laait ons liopen dat zip coillega - Zeist dezelfde snenscheJijko en militai] gevaelons aan den dag zal leggen. i Onze geinterneerden zijn hun naai van Belg vorsciuldigd, zich naar i nieuwe welwillenn© voorschriften te & dragon. Deze kuxine(a nog andore verb Icripîyeii inluiden. Bijzondere telegrammen. FRANS:CH LEGERBERICHT. RARUS., 10 Octoher. In Bielgië hejeft ziefh ® de vaiimorgan dioior d© Eranschen begonn«n i aanval, op de sohitterela^sle wijz© ouitwilk-i 6 keld. N,a de moerassige Proonbeckbeefc t|e zijn overgietroikkela, h©b&3.n de Fransch® troteN r pen miet b©womdierenswaardig élan de dqor e de Duitschers opgejhoppi!© verdedigingswer^ " ken over ©en front van twee en e©n halv© ') K.M4 genometn, ondanks d© terreinmoeil'ijik^ '» hedien en do sleclhte weiarsgesteldheid. Die 1 dorpen St. Jean d© Mangelaare en Veldw - hoex ©n talrijfoo als blakhiiizen ingerichtie hoerderiji^n, zijn in handen van d© Fran-i schen g3v,alle(n Hun opma.rscih, die zich uitstrekt »over ©en gemiddoldo diept© vain twe© K.M., he(eft hen gehracht tôt aan den rand van hed; boscih van Hauthulst. D« Fransche vliegtuigieln hebben, ondanks der hevigien wind, di© ilnet karakter van e©n storrr aannaiTii, .den aanval 'krachtig gesi©r.nd daoa de Duitscbe infantetrie op geringe hoogte mis iriiachinegewienein te beadhieten on de verbin ding met de ,ajndiûme traep©n te ond©rho.u(dêln Het aantal tôt nu toe binneingebrachle ge telde gfôvaijgeaen, bedraagt reeds nifeer (kir 300, waaronder twaalf officiere-n. Bij het front aan d© Aisne, hebben nu en dan hevige artillerieigevecihtiein plaats geihad In de buurt van d© boepderij La Roigèn en in den seelor van Aillets en Craomne. Van he4 overige g©d©elte van het front valt niets te vermieldiep. B - ~~ ; LfififiPhRPifîhtfin rtfir KaalligerriRti • — ^ ^ ^ w ^ ^ i EL AJr tlS- C 1 1 De Mangelaere in handen van de Franschen. — Vorderinger der Franschen tôt een diepte van 2 K,M. — Het bosch 3 van Houthulst bedrejgd. — Artilierievuur aan de Aisne en de Maas- — Ge'weldige debatten in den Rijksdag. % . r ; van net wesielijK front t Het Engeische legerberichi LONDEN, 9 Oct. (Router.) Avondbe -richt van Haig vain 8 dezer. Hot storm-' achtige weer hield gedurende âen gehee-lesi dag aan, er is een zwar© regienge-vallen- De wederzijdsche artillei'i© is g©-5 durende de|n dag op het front van Ypcu ' ren werkzaam geweest-1 Van de rest van hot Britsch© froiit valt niets belangrijks te meâden Daar was een kort© ferioide van mooi , weer op • 7 dezer, vôôr den he/igen re-gen, die bijna den geheeien dag vi©l. , Torwijl dit duurde werd door onze arti,-te'nîbaTr?®'niiêhis!niRt3.hined wierpein meer dan 2/ ton projectielciï op de stations van Staden en Courtrai en op andere j. doeipunten. De vij'and toonde een bi,fzon-. dere aictivttelf in de buurt van ons nieuw gowccnnlen terrein en • viol bomlbardeer -machines krachtig aan. Twee vijaiadelijke machines werden . neergieechoten, drie stuurlposi gemjaakt. Een van onze machines wordt vermist. ' LONDEN, 9 Oct. (I! eu ter). — Britsch staf-bericht. — Wij deden hedenmorgen wederom een aanval over een breed front ten N 0. en ten Oosten van Yperen, op don linker-' vleugel, aansluitend by onze bondgenooten. " Van aile punten worden bevredigende vorde-1 ringen gemeld. Het weer blij tstormachtig J - Het Fraasche Isgerbericht. PARIJS, 9 Oct. (Havas.) In België hebber vanmorgen te half zes de Franschen in ver e binding met het Engeische leger de Duit-i sche stellingen aangevallen ten zuiden vai a het Houthoulpterb.osch, tusschen Draibank ei i- Weindendreft. , De strijd wordt voortgezet en ontwikkell zich gunstig voor de Franschen. Op hei Aisnefront gemarkeerde activiteit der artillerie s vooral in de streek van het Panthéon. In Champagne zijn de Franschen er in >t geslaagd een inval te doen in de Duitsch< linies bij den heuvel van Tahure. t Zij hebben schuilplaatsen vernield en ge i- vangenen meegebracht. Op den rechteroeve: e van de Maas wordt de arti leriestrijd voort n gezet in de sectoren ten noorden van he e bosch Le Chaume. i Van de rest van het front valt niets t< melden. *' Yan lies Ôostelllk front. i6 ^ Het Russische Legerbericht. it PETROGRAD, 8 Oct. (3t. P. T. A. n Officieel. Aan het noordejlijiko fro»t, ii de streeic ten noorden van don weg naa - Pskoî, bij het dorp Pauske, zijn, na voor n bereiding door do artillerie, vijandelijk 3t verkenningSÂO'lomies verschenen, die be - schoten en teruggeworpew werden. I: j- loop van don dag hee.it de vijand hea is haal-dolijk met mijnwerpers onze stellin gen ten westen vaw d© heerlijkheid Er •galhardah.of gebombardeerd. In de stree il van llloekst hebben onze verk'enners ee )t uitval gedaan en krijgsgevangoneïi g< d maakt Aan het westelijk© front geweei ft mur en levendiger artillerie-duels in d i- buurt van het Vitsjnefsko'.ie-m©er ea fe 3 noordoosten van Dannowitsj. In de richting van Csikseredin hel te ben onze vliegers den 5n dezer de st£ © t'ons Mikloch en Palanka gebombar deerd, wàar zij tevens met hun bomme m brand vero,orzaa^t hebben in een zijd< e fabriek, een bosch, het statiion oh in oj >- slagplaatsen. Zij hebben voorla een on î- ploffing in d© munifie van den viïan veroorzaakt. Met BaikaU'Sîrijdtooneei. Het Roemeensche legerbericht. JASSY, 8 Oct. (Ag. R.) Roemeensch staf bericht. — Een sterke verkennerstroep, dû een aanval ondernam ten Westen van he: Sereth-dal, drong bij hoogte 353 het dorj Devascutz binnen en nam 12 Duitsche offi cieren en 750 minderen gevangen, terwijl ei zeven machinegeweren werden buitgemaakt Tijdens deze operatie3 werd de Russischi kolonel Mensuruzi gewond. In de streek vai Slanic, Gresisti en Zgonmuczul was de ax tillerie wederzijds in werking. Yijandelijk* vliegers bombardeerden Ismaël en Bessarabie B v JtjJ wrwwn Hei Russische vlootbericht. LONDEN, 9 Oct. (Reuter.) In de streel van den Bosporus vernielden Russische tor pedobooten zeven met kolen geladen Turk sche schepen. Een Russische onderzesboo vermeesterde een Turksch sto'omschip me graan, en bracht het naar Sebastopol. Amerika tegen Duitschland. Ecuador en Duit se hlain|d. .WASHINGTON, 8 October. (Reuter). Die gezant van Ecuador heçft mcegedeeld, dad Ecuador had besloten deïi Duitschen g© zant in Peru niet formieol te ontvangen, als hij zich naar Ecuador begeieft. In diptaniia. tiofco kringein beschouwt men het optredein van Ecuador als gelijkstaande nueit het af. breken van do betrekkingen tôt D'uitsch. land. De geïnterneercîe Duitsche schepen. NEW-YORK, 9 Oct. (Reuter). De regee ring van Uruguay vroeg het. parlement macl tigiug om d^ Duitsche schepen te gebruikei die in de havens van Uruguay zijn geïntei ! neerd. 1 HERDENKING VAN DEN SLAG AAf DEN YZER. i Do Franscho rageering heeft hot vei langen te kennen gogeven, dat de Pe! ■ gen oak dit jaar don' verjaardag van tle : siag aan den Yser vieren. zullen- D© rt - geeringen der bondgenooten zuilen aa k d© plechtigheid dceînemen, die binncnkoi zal plaats hebben- , 3 ' - BelgischeVaderlandsche Bon< Herderiken om te strijden. De Belgische Vaderfandsehe Bonc ,,Herdenkcn om te Strijden" onder eere voorzitterschap van Z.Exc. baron de 13r queville, gevestigd voor den duur va ) den oorlog t© Vlissingen. Nederlànd, g t j sticht met liet doel de loineinde geslacl t' | ten te doordringen met dq blijvende g i |^daohte van hot gnote lijden, ons' ong e lulckig Vadejrland aangodaan, door h herdwi'k^n - van c.e Duitsche giruweldadc; a van onze roemrijke mannefn, van on: •- gesnouvolden on gedooden, ten eindo •: - economisch en sociaal gebied allen Du schen invoed ta keer tegaan, hee"t ve t soheidene Boligischo persoaaljiteÊiien ve i zocht liet aere-lidinaats'chrp van i « t- Bond te aanvaarden, en een begchermei •- coinitoit te vormen. liobbcn den t' e van Èererd aàngouomen : n ]>9 heeren vol'ksveirtegeinwoor^go: Raomdonc'î, Terwagne en Van Gauvv i. laert ; de heeren bijgevoe.gde sematcri Vorcruijsse en Hai'mans—A.usloos ; - bij'govoegde voJksvertegonwoordiger Bi1 a wal; fuitenant-gisherral Dossin ; ?T. ! s- bei'te Rollin, voorzi.ter van het Cfiicic i- Belgiaeh Comit'eit ; de heeren Delhez, ' t- H. Braijnséels, Dupont, Burggraaf i d moûs m Van Hal, ledo,n van het < ficiftsl Belgisch Comite't.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes