Belgisch dagblad

348 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 21 Mai. Belgisch dagblad. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gq6qz23d58/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

«Taar'graïig' DINSD Ae fil MJB3I 1©1N. ■Wo. Sl>7, ABONIÏEMENTBN. Per 3 maaaden voorNederlaad /2.50 franco per post. LoBse nommera. Yoor Nederland 5 cent. ' toor Buitenland 7'/j cent. 1 Den Haag, Prinsegracht 126. Tnlftfoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenbage, eSbén werkdag te 12 lire middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEETENTIHN. Van 1—5 regels f 1.50; elkv regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regela f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon Honse Lloyd* Avenue B C. Parijs: 7 Avenue d'Antin. 7. Politieke snippers. j. DE WOLF IN EEN SCHAAPSVEL. ; In dit ne u ira al land liooren we dik-VjjjSls het volgerid© gezegde onder jadlorlei Vormeu : „Tn Duitscbland zijn ©r toohi reldJo, lijke menschon, die treurig zijn omldjalt dfâ beschftving thans tea ondergaat. Door ide 'Vernieling van rijkdomlmien frardt het gansche economisch en sociaal ïfebouw van de moderne weitëld bedreigdl. Het is nog tijd om dit instortend gebouw [,roor ondergjang te bewaren. Als de Qotr-llog bîijft vjoortduren z,ai Duitschland's mo-jçer de smmeiileving in graizetemiemten g&-'llagen hebben. Moeten allô riedelijke mien-schen zich niet insp&nnen om de metojsoh!-jheid le redden ? Het is nog niât fie! jaat, doch het is hbog tijd om den vredo te bluiien." ^ , i D,aarop kan mon antw>orden : f (Wiens schuld is het dat de afgroud pas ,aan-aapt? { De schuld van Duitschland. Zij heeft Vieil zelf buiten de gemoenschap der be-jsehaafde nation giepiaatst Zij! is de pu-folieke vijandin, ixiet alleen van de gie:-teopkcrden, m.a,ar van aile neutralem. Plnitscliiand zelf i.s overtuigld niet den 6orlog te kunnen winnen. | Paarom wil zij weer in den sciioot fier volk.eren terugkeorien door ©en boroep te doen op de ikzucht en. de belangefr en ook op de corseryatieve govoefens; 1 fila as ! Duitscliiand en nienmnd anders jheeft de bruggen verniold. I Raar „frissche vroolijke krijg" heeft jeeds. zoovele puinen opgfestapeld dat de staten en volkeren zich aangjop.ast hebben a.an de nieuwe levensvoorwaarden die ila&ruit vooi'tvloeien en gezworen ln^bbe'n &>t de verwoester van al die rijkdomim'in onschadelijfc moet worden geimaakt en niât ineer zou" kunnen berbeglinnen. Dis groole belangen zijn de nationale belangen di© lîâder spreken daa de a,ndere. Wjeins» puilsclîland kan ze niet bevredigen om-pt /'ij eerst aan zich zelf denkt. Rare pelangen zijin onaanuemelijk v.oor de rnenschheid. Ziedaar Avaaro'm thans geen Vrede kan 'gesloten worden en ook waaroan ■ ae neutwlcn buti tijd verliez'sin door d^n Wâo voor- te stellen, dde, Duitschland, moi'aeji ûf ovr-riij'Di-e."n -/-on (oeliten an-tettW de werel'à te vuur cii t©" fs zetteti. 2. PARTfJGESCHiPPER. .Wanneer men die wiaarheid lcent is Ben venvonderd dat een man van ojnbei-fïéstbaar tajent als min is ter Vanderv^elide tog kan sc.hipperen, ja nog de gele-teenheid rond oan te Londen een rouw-pans te leggai op1 het gra£ van den fedei.' der internationale, den pangermanist ÎKarl Marx. Dut gebaar strijxlt zeker met Jalîo welvoegelijkheid. \ Een manifest dat door den piarticulieren. 'jçorresppndent van de N. R. Ct. aan dit })lad uit londen werd overgeseind fâCn on-derteekend w,as door E. Vanderwldlei, Ka-Wwl Huyâmans, L. de Brouckere,_ La-boulle, oud-medevrerker v,an Lie Socialiste belge en andere <M> minores is ieveineejis j^îschipper. 11c vond er geen w.ooi'd in om fie Duitsche so:ilaal-de1n:ccia'.cn, beulen e'n Wbarea van België en Noord-Frankrijk, te scliandvlekkcfi. Integendepl, de Belgi-'Bche ministère Vandeivelde en Huysïwans itrerlangen niets beter dan in ^en m&u-fttaal land mot die bandieten sa men te ikoriion. Bovenciion h.affûelen s anderveldiei en De Brouckere in strij'd lïie'-7. hunnjû! ilastgevers van liet bezet'ja iand di& zich ièir.de Febraâri teg^11 dergelijke palabers yerzelten. Verk! iarden zij nie't dat die: Belgische v.-eikliedenparlij' van m^ning was ÛBt c-en nternaitionale vergadering ziede- i lijfc oriincig'olijijk en practisch nulteloos is? ! En toch verklaart het manifest Vandjet-velde—Die Brouckere-Huysmans zich voor een bijeenkomst met Scineidiemana, Nios-ke enz. Intusschen moet het InternalàoiiaaJ* bureaiu optnieuw nwmaal arbeiden. Waa.r-om? Om' het verdadht werk van Den Haaig en Stockholm voort • te zeltan? Die onjderteekena,ars vertagjenwicordigen boven-dien enkel zich zelf. We ziien er de| namen niiet vta|n minister Brunet, Hubin^ Diemblon Terwagne, zoinder te spreken van Dcstrée en (ajndero Soc. Kiam|ôir- Senaats^ leden, voor wie het internationaal lewan-Igjal'ie secundum Marxum: niet veel a,an-trefckelijkhieid meer schijnt te hebben. Een huisman beteekent in het Hol-landsch een boer. En een boier is door-jgjaans listig, zoo listig, dat hij wel eans part^ledders en mLnisfcers bij het vuur zeit. De Vandervelde's en an der® Huysmans schreven dat zij prôtesteerden iege-P- allel poging om dezen verdedigLngsaorlog in ver-overii^gsoorlog • om te zetten. Wij vragen het flanplakken van dit treurig' stuk op; de ruïnen van Yperen en Nieuwpoort len aan den Yser. 3. REDELfJKE SOC1ALISTEN. Sedert het revolutionaire Ruslaad den vrede heeft geoeiekend is er een groote verandering gebeurd. Alexandre Vanenne, Kamerlid, van de mleerderheids-socialisten schreef npg dezer dagen: Wjj zouden naar< Stockholm gegaan zijn omdat onze bond gSiooteri ans uitnoodigden. De Russisch© revolutie heeft onze zaak verlaten. Wij hebben het recht ons woord te herniemeia. iW,at de Duiisohe Sozial-denioicratie ba. treft, zij schijnt ons minder dan ooit waardig op een algcineene socialisti&che confereai|ji'e te versohiijnen. Wij zijn miet velen die denken dat 1er voor dj» sociialisten geen miogelijk gespa^ek Jjestaat, met anenschen die zoo vreemd zijn flan de elwnentairste opva,tiingen van de vrij-heid en het recht". De lioer Vandorveldfâ kan dis regjelen met nut overwegen, hij die gezegd ein lierzegd heeft: „Geen voeling met de Diiit-schers zoolang een Duitscihe soldaat opi Belgischen grond staat." • L a ne ci ini/cubc iinsati— DUITSCHLAND. Xerwijl Yandervelde en Huysmans de D'Ld'tsche genossen de h and willen reiiken, is de zedelijke toestand van Duitschland vreeselij'k. De Kôjn. Volksztg. v,a|n 21 Apiil sehreei o. m.: Op de te Hamm i. W. gehouden Jeugdweek werden verschrikkielijke cijfers over het w,assen van de kriminaliteit der jeugd in de province Westfalen, namiedijfo in het industriegebied, mediegeideeld. Vol-igjens de staiietieken van de rechtbank van Hamm steeg het aantal vervcilgingen tegen jongelingen van 1 Januari 1916 toit einde September 1917 van 2624 op 9330. Nog ongunstiger zijin de cijfers voor den duur van den oorlog. In het distrikt Haimlm werden tegen jongelingen inge'.erd: in 1913: 4832, in 1914": 4227, in 1915: 6194, in 1916: 12.637, in de ©erste drie ■maanden van 1917: 18.383 strafvervolgÊn-gen of v.an het gansche jaar 1917 omU'ent 25,000. Dit boteeken/t een© vermeerderingl v.an zes in de vier oorlo'gsjaren. Voor Pruisen is het voudig. Aile verbeteringssoliolen zijin stampivol en men kan er geene kiinderen meer onder-brengen.Ziedaar de gevolgen van de verwild©-ring door den oorlog in het deugdzame Duitscliiand dat ieder andier land den steen werpt, Wat Pharizeërsvolk ! Léonce du Castillon. ; ; BETOESTftKB f De ; . liijvi' ,.e'd der vliegers . van beide parti,, n id ce.i teekeneni f-eil, dat ^vij'st op pjoi zeer naibij zijin. van epn grooiea slag. \ Verschillende o.jderstellingon wo:den ge-fûij wat beU'eft cl© vertraging c(r vain, als )(laar z.i|in, v.ijzigingen q;> be»t laatsje oaigen-Irhk ia de pkmniein van dem vijuiid aange-iiracht, onzck'.rc "wecr-'sg'Osliîldhc.'d, nicuwid pamenvoegingen en opsteHingcin van djitroe-awii, die }9#3tenil zijin om den groolen slag le y aan. Al le I-ransohe Ibladoa wij'zen er op' dat (de-yiiandelij .e organisation en conoe|ft'„rar jtiën, don' groo.>. a hkider ondeivaaden he,b-pen vait. de zeér talrijkei gQallieei'dîa vli©-keis. D '.o vieleti miet bomimea en ook mot TOÇhin.^gewcroa voortduremd d© kantonine-jusenkin aan, d© o.pnïarcheorer.lde Iroepen, de faflivo.ien allé voiler© tojal,angrijike fun-jfetn, zoowel aan Le front zelf als or ach't&r. i Aile" b'crichten, die van h«t fron; komen, feeven aan, dat mon er mot groo'u verbrouvven ' tloslbrekcn van 't Duitsche offensiof a.îwacht. Men is van nv:oning, dat het ni<j'j lang meer |uit zal hlijlven, nu bot vreer mooi geworden js-^Men is over het algemoen van m©ening, çat de Duitschera een algomeene aanvalaber J^gmg over bijina heit geheele front zullen PS-1;:!!®!!, met als hoofdjdjoeld 'Calais ®;a pfitens. Vcrder denkt mon, diait d» vijland r y,001'ai naar stireveia zaJ, de Firansche oa w lijngeisdiei troepon van eilcajar 1* echeidjeln. , kan vermelld, dat in vorscheidennei ' y*"1 'J1 Picardie 01e Atnerikaanische Ixoopeni Sktaar zi.in on blijik 'gevein \ra,n. kraeh- tigem strijiJgcost. Hnn organisatie is vorder uitstieJœnd. Do Petit Parisien geeft belangrijlke bijzon-dérheldcn over liot opi handon krijgsiboixijf. De vijUnd liceft geleild©-ijk z'jh aianvaisfront uit-gebreid. Hij heeft ©r bijina al ziijln bcs,e troe-pen saamgeU'okken. 140 divisiën, dat is twcio-deide van zijin goz.amenlijke S'trijdkrach-ten ,zijn geplaatst tusschen de zoe en de Oise. Vijï lcgeors Staan daar, onlder de vol-gend© generaals : Arnim, Quast,. Below, Mar-wilz, Hutier. 52 divisàën staan ,in d© ge-vechtslinie of als onmiddellijffae steuntraapen. 58 divisiën zijn meer naar achteir oipgehoopt, met bieisremming den graofejn stoirmlooipi aan fco vullen. De nieu\vo aanvai z,al loskomem mU 1.700.000 man, \yàarvan 1.120.000 man infanterie. Dp vijland blijft dus bij zijn gedachte van oen ojperatie op groioi© schaal, namelijlk de tw:eielodige manoeuvre, die toesiond in heit bieàiteigen van Amiens ©n het afsnij(djen van, den sjpoorweig Amiens—'Clermont, am Idaar-ibSj tegieilijikertijld den uitsipjringejnden boog van Yjpi^iien ifct doen vallen. Hi| wil oojk, het koste wat hot wil, do geallioericlle strijdL krachten uit eilkaar ruklcon. Het earste doel der Dnitschors, in|di©n zij er in slaagdeln de ontruiming van hielt geheele Nooija&n van Frankrijlk ta verkrijfgen, zou hlestaan in bejt verkrijjgen van een tiionw front, yan! d» moinding van Idje Somme toit aan Noyoa orer Montdidieir. Diaarmlele zOU hun' vurig-ste wie(n&ch ia vorvulling gajajn, het horeikian vari het KLanaal. Ils ne passeront pas. __ lntusschen versterkem de eeallieerden Duitsche propaganda. Zoo nu en dan erger ik mijl dood. Zoo nu en daii schaam âk mo Neder-lander te rfjn en wa.ro het niet dat ik wist, dat velen mijner landgenooiten nist ziende blind zijn on wteten va,n welkeinl kant het recht het iri-oest bedreigd ^vordt, ik bleef geen uur langer opi mijln geu boortegrond1. Zpo ^ spreken, nernon mij natuùrlijk zeer kwalijk mijn piro-Duitsc-he en quasi, neutraie landgenooten, maar dat lap âk aan mijn laars. Als het er dan toch om gaat, heh ik nog liever t® doen met de eerste dan met de tweede sooirt, die ik verafschuw. Voor een. vrijkaiartje zijn die soort mon-solien er voor t© vin den om reclairniei t© maken voor een echt Duitsoh l«es-tenspel met „kultur" leeawen enz., pn pas verschrikt door Duitsch sabelgierin-kel en dreigementein tegen ons land — niiejmand weet nog hoie dat precies in elkaar zit — loopen ze als gekken naar Hagenbecks cire us, om, tegen hoogô piriji-zen, een gezellig uurtje t© hebben mot het aanschouwen van Duitsc-he pxesitaties. Dom en stom blij'ft de goe-gemeentei eeuwig. Maar, gisteren on vnndaag iio ik vole der stads-aanp-lakborden on zuilon behan. gen met Duitsche propagandaplakkaten, ge-riciht tegen de Entente, meit s'tof geileverd door de afvalligc Russen, Die di,ngen zij'n nog w©l in Maagdenburg gedrukt. Doet de stad Amsterdam nu ook al m©e aan proDuitsch© propaganda door haar pachter toe te laton aaarvoor d© ruimte te verhuren? Of is die pachter daarin vrij? Ik wil daar verder hiets a,nders over zeggen dân dat ik mij daar verschrikkelijk aan ergerde. Aangenomen dat zulk doen ook weer „neutraal" handelen is, dan zou ik aL leen de E n tente, vrjjenden willen aanradon 6m oek maar eens wat ruimte te lui. ren op die stadsaanplakgelegenhedien, om daar op eens te. laien zien wie die oor-za.ak is van al het- oorlogs'eed en de ellende in Nederland, of hoe d© liaDdl© der D'uitschers voor Nederland en de No-derlanders — o. a. in België, — er uit ziet. Het is wel noodig voor 't publiek dat Geen WaaSsche en Vlaamsche regimenten. Dr. Yandeperre, gewezien arts van blet .gesticht voor' ziimeloozien te Mortsel en Van Cauwelaert's luitenant in • Engeland, aeht het in de Stem uit Belgi© mogelijk dat h©t vraagstuk van Vlaamsche en Waalsch© regimenten bij do Belgische regoering in overweging is, ©n v&rzekert, dat de gro&t© meerderheid de? soldaiben voor de indeeling van 't léger in Vlaamsche en Waalsche regimenten is. In overweging is noig geen synoniem van aangenomen. Tegen de ras- en taalverd©ehng van ons leger zullen de Belgen zich tôt heit uiterste verzetten, Wee de ministers, w©e d© regecring die op eigen /houtj© ©n zonder het voik te raadplegen zelf de poli'tiek van scheuriitig en sc'heiiiing zouden inleiden. Het plan is des t© verderfelijker daar het ui-tgaat van anti mil i t a r i s'ti-sche Kamerleden, gekozenen van het Niemand gedwongen so'ldaat, zooals \ an Cau-welaert en V andepsrro. Wij vestigen hierop de aandaeht van. flll© patrioten en we stellein d© vraag; I s het geen t i j d dat w ij e © n bond vormen om ons leger tegen de aanslagen der anti-militai'isten en s c h o u r m a -kers te beschermert? Wij stellen ' de vraag aan aile vrienden van ons loger. Wat de bewering van d© ,,Stem ait België" betreft als zou de groote mqer-derlioiid der soldaten voor de indeehng van 't leger in Vlaamsche en Waalsche regimenten zijin, dit is. louter uit den duim gezogen. Wie 's lands woerkfacht wil verzwak-ken is de vijand van België ©n moet als dusdarsig befarupt worden. hunne position. De Engelschen berna,men Ville s/Ancre. Amerikaansche troepen zijn rond Amiens aangiekomjen, terwijl duizenden Polen te Bordeaux ootscheeipt zijn om in Prankrijk tegen de Central en te vechten. Het komplot der Sinn-Feinei-s in Ierland bewljst ©ens te meer het stoken van d© Duitschea-s in de landen dor giftallieerdeb. Als verg!'f>tigde paddestoclen schieten zij op ©lken mesthoop- Zij maken misbru-ik van aile ontevre-d©nh©id, zij zijn goed om de revolutie in andere landen te doëa ontstaan doch waoh-ten er zich wel voor Hohenzollern Habe-burg ea het militarisme te ver ja gen. Men heeft zich alleen verwondead dat de Britten zooi lankmoedig zijn geweest voaraleer de hoofdan der Sinn^Peiners in te rekenen. Het gin g ind.crd.aad al te ver oveir zijn hout dat zij1 zich wiapendèiï, een iegiertje a(frich;tten, munitie opeeststapielden en hovemdien in verbinding: bleven met de Duitschers bij middel van dnikbooten. :Gedeelteliik niet eecornceerd.} Legerberichten der Entente. De Sinn-Feiners van Ierland. Het nakend offensief in het Westen- — Een Engelsch succès. Het Oostenrijksche Keizerpaar naar Sofia en Konstan< tinopel. v v rr"1 Het offensief aan het Westelijk front. ■ J J £ Beigisch weekoverzicht. HAVRE, 18 Mei Officie©]. Week-bericht van 10 tôt 17 Moi. Godurend© d© afge!lo.opon jvoek lielbben goslaagdo in-vallen in de Duitsoh© looipgraven veor-bij ]iiimsca>J&l.lo ein Meirc/keia ons in staa,t gesteld een vijfliental gevaagonen mee terug te brengoiu Een vijandelijke pa -trosi^e heeft tovergetefs getracht onze postein bewe&ten Langemarek te n^doren; ^ij werd met liarudgraïaaten, teruggewoipein ein mçesfi zioh met) v©î'li©zen tcrugtreik-kem. Onze baitteryen 4i©bboa talrijke ver-^efcigicg&schciten op de vijanlWijk© ar.il-Jeri© geriplnt, alsjneide verontirustingsè'cho -ten op d© steilingea en verbindingswei-gon van den tegonstancer. Bij Nieuw-poortj Dixmaidein en Lamgemarck granaat-giovech tein. De viiegers liobbein talrijk© opirachten tôt regeling van het geechut en tôt het maken van fofografiën ten uityoer ge» brasbt. Adjudant da Meulemeiestcr heeft zijn 10© vl'ieg.tujg tôt- dai^n g&braeht, rlafe in vlammeia gehir.d' boven het boscb Vffla Houtbulst ia n^argiestort. £>ezelfd© vlieger heeft in vijf dagwi. dria ballons in bramfl gesehotee. Duitsche vliegtuigeai hebben jn 4 en nacht van 15 op 16 Mei onze kasnpenienten in het aebter het front gelegen gebied gobombardeerd. V'ij bebben bommen r.etirgiei\vor|>©a op d© hos-[iitalen, d'i© in Hoog'stade en Calais zijn ingericht en talrijk© slaehtoffers gemaakt jnder da zieiken en het personeel. <? Uat Amarît(3Aiicohii innophûripJi}. PARIJS, 18 Mei. In Picardie en f-tliaring'en zijn Duitsche • overvallen g© -keerd-De Doits chers hadden doodon en ge-wonden, ' .. . jn YVoevre is h.6t in d© lucht bedrijvig gebl©\ en. De Amerikaansche vlie^tuigen ke&rden- uit verscheidene gevechten zege -vierend terug. Heî Engeische iegerbericht. LONDEN, 18 Mei. (Reuter). Offici -eel avondbericht : Geslaagde overvallen , waarin de liritten e©n aantal yijandon ge-vangen naixien en tw©e machiinegeweren yen'©esterden, zijn vai ochtend, îo'-n het licht geworuen was, in den sector van Mor-lancourt en bezuiden Ilulluch onderno -men, In een vroeger© onderneming had-oen d© Australische troepen een viiande-iijken post bewesten liel elerp "Morlancoiir! stormenderhand genomen de bezetting ter getale van 21 nmn bij verrassing gevan-gen genomen en .een ,machinegeweer be-machtigd, zonder zelî ©enig verlies te lij-cen. Vanochtend was 's vijands geschut îr het vak van Villers-Bretonneux wat druk ker in touw. LONDEN, 19 Mei. (Reuter). Ofificie ochtendbericht. Wij voerden gisteravond met goed gevolg klcîne aanvalleii uit in d< buurt van Ville-sur-Ancre, feu noord-wes len van Morlancourt. Wij verbeterden on ze stellingen bij deze plaats, maakten eei aantal gevangenen en veroverden eenig< machinegewëren. Ten Noord-Westera vai Albert &n in de buurt van llamel dedei \vij ook met goed gevolg, aanvaLen, waar bij wij eenige gevangenen m&akten ©n < machinegeweren buit maakten. Een aanva door den vijand beproeid ten Noord-Oostei van .U©t h une, werd door ons vuur —ttfge slagen, alvorens hij onze limën bereik haa. LONDEN, 19 Moi. (Reuter). Ofîiciee ajvondbericht. Het plaatselijk krijgsbedrij dat wij vannacht bij Ville-sur Ancre bel; ben ondernomen, is volkomen geslaagd Australische troepen liebben de viiandeli, Ice stellingen om ©n in het dorp stormer derhand genomen. Het dorp is thans i ons bezit. Wij hebben 360 gevangener gemaakt en 20* machinegeweren genomei Onze verliezen zijn licht. V andaag hebben ' wij een geelaagdei overval gêdaan op een vijandelijken pos ten Zuidwesien van Meteren en de bezet ting gehandhaafd. Op de rest van b front niets te melden dan wederzijdschi bedrijvigbeid van d© artillerie in ver schiilendo vâkken. LONDEN, 20 Mei. (Reuter). Offk eel ochtendbericLt. Gisteren hebben wij 1 e©n geslaagden overval in het vak va Albert eenige gevangenen gemaakt. E« poging dea vijands om ten Noorden vs Hin^ea een overval te doen, is met zwa: liezen voor de tegenpartij, vepijdeld. Vai naeht. is de vijandcijke artilleriewerkzaai heid op het front Albert-Bucquoy, aao zienliik toeger.omen. LONDEN, 20 Mei. (R e ti t e r.) De breedte, waarover de Australiërs bcj Villes sur-C!orbie zijn vooruitgiekomeni, bediraagji 2 mijien. De heele buit bedraagt 8 officia ren, 252 mlnderen, 20 maehinegieworen &a, twee schansmortieren. LONDEN, 80 Mei. (Reuter). Engelsch! avondstafbericht. — In den loop van demi nacht hebben Fransche troepen lejen gel. slaa.gde ondernemiing uitgevoerd tien O. en ten N.O. van Locre. Al hun dooien zijin; - bereikt op een front van ongevoef 4 K.Mj, ©n meer dan 400 gevangenen geimaakt Plaatselijke gevechten hadden 's morgoo^ vroeg plaats ten N. van - Albert, ten geù volge w;a,a.rvan enkele onzer mansobappoïi! vermist worden. Een ,aldeeling onzer troiel. pen overviel ©en Dnitschien post tien Oi, van Hébuteme, maakbe enkelo gieivangen nen en vermeesijeirdo 2 machtaegjewterei^. Het vjjandelijk geschut heeft beden een' aanmorkelij'ke bedrijvigbeid miet gasgi'aiiat©n ffotoond in het vak ten N. van Bo. thune. Het Fransche Iegerbericht. ■■ \ PARIJS, 18 Mei, Officieel avondbericht: Tamebjk levendige arlillerie-acties bonoor. den de Avre en in Champagne in d® streek van Massigee. De Fransche patroel-jes maakten tusschen Laissigny en Noyor gevangenen. PA ilJS. 19 Mei. Oftiçieel avondbarichj Niets te melden, behalvé tusseh©npoozenA geschujvuur ten Noorden en ten Zuiden van d© Avré. PARUS,, 20 Mei. (Havas). Offioieel mid» dagbericht. Tamelijk hevige actie van de artillerie bij Hangard en ten Zuiden van de Avre. Fransche patrouilles hebben teaa T'ân1"" "î" gcvcung-ciicn geanaakii f-, il00rdwea(en van Rehns, ia dericb- dee}ingeii tôt m cie aeru^ gingsiinie binnengedrongen. Zij ïichtten, aanzienlijke verwoestingen aan, ©n namejj gevangenen, waarbij een officier, en mat©< rieel mee terug. De Duitschers hebben em poging, tôt overval gedaan in d© buur( van Vauclerc en in het Bois der Che< valiers, zonder eenig, resultaat te bereiken-Voor het overige was de nacht kalm. PARIJS, 20 Mei. Officieel avondbe < richt. Geen infanteriegevecbten. Ten Zuiden van de Avre en in de streek van Monfc didier-Lassigny hier en daar hevig artil« lerievuur. Overal elders was die dag kalm, PARIJS, 20 Mei (H. N. draadloes). Fransch avondstafberich-t. Geen infanterieii actie. In den loop van den dag was dfli goschutbediijyigheid af ©n toe hevig t©n Zj, van d© Avre on op enkel© punfcen in de! streek Montdiidier-Lassiginy. Overal eldiejr^ fverliep- de dag kalm. , t Duitsche vliegtuigen neergeschoten» PARIJS, 18 Mei. Offioieel: Afjj, weergeschut heeft twee Duitsebô vliegtui» gen neergeschoten, heit eein© don lbdetn oveirdag, heifc andere in den nacht, die aan den 17dm voorafging. . | fan liet Zuideîijk front Het Italiaansche Iegerbericht. I 1 ROME, 18 Mei. (Stefani.) Officieel l In den Val Arsa trachtte.de vijand gietéc i ren in dan vroegen morgen tevergeef» vcor - de derde maal don Mont Corno, dien wij 30 i Mei genomen hadden, te heroveron. Twee 1 vijandelijke kolonmes met machine-geweren i en vlaramenwerpers, sterk ondersteund - door artillerie, vielen onze stellingen aan. t Zij werden oader kraohtig vuur genome^ 1 van artillerie en machinegeweren en mets, len in wanorde terugwijken. De Mont Cor-^ no is stevig in ons bezit gebleven. ! ROME, 19 Mei. (Stefani.) Officieel. . Langs het bergfront gisteren opmerkelijiko r plaatselijke acticts. Op de ZuidWestelijke helling van den Mont© Montello tnuikten a wn een vijandelijke pwging tôt aanval'len in " l de" kiem. Een van onze vooruitgeschovea i. post en op don Monte Paplel sloeg met be. hulp van versterkingen een kraehtigon vij» t andelijken aanvai af. De vijand moest mei t aohterlating van honderd doodem terugi- Op ander© plaatsen deden wij yan onzen kanj ït geslaagde overvallen. Ook de Engel&slhenl s voerden geslaagde varkennlngen uit. Eeoi . kabelballon en v'er vliegtuigen des vijland^ zijn neergeschoten. Twee wn de vliegtu^ gen wardla het slachtoffer van Btritsche. vliegers. n —, n -= ' n Belgen brengt een bezoek aan ■e bestendige tentoonsteliing der SocieW of Friends, Pletterijkade 12 (bij bel t Hollandsche spoor), Den Haag,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes