Belgisch dagblad

761 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Fevrier. Belgisch dagblad. Accès à 24 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4746q1t99r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

8do .1 nargang:. ^RIJDAG 1 FESRUARI 1918. t t "V / ABOHiiEMEfiTEN. i Per 8 maanden voor Nederland i 8.50 franco per post. Losse kuuamers. Voor Kederlaad 5 cent, groor Buitenland 7'/i cent, i Den Haag, Prinsegracht 126. iTelefoûa Hed. en Admin. 7433, BELGISCH DAGBLAD Verschijnevic| te 's*GrsvenSiag@, eSêsesi werkdag te 12 ure méddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. I A D VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0,50. London: Dixon Ilonse Lloyda Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Hèt Duitsche gevaar in Afrika. SLr Harry Jo'anson schreef ia Daily fôkro n i c l e van 3 Januari 1.1. een merk-*r*ardig artikel, dat van aard is d8 Belgischo ykolonialea een riem onder befc harfc te steken. £ir Harry verzette zich met klem tegen de baalissing van de Engelsche Labour party, en .ïrade Unions die, den 28sten December 1917 ivoorstelden de internationalisatie der koloniën îvan Cantraal Afrika, die een enkelen onaf-Ihankelijken en neutralen staat onder het ge-'eag van den bond der natiën zou de uitmaken. Sir Harry Johnson sahreef dat h y verkoos i(le Duitsclie koloniën aaa Daitschland terug ta geven dan dit monsterachtig vooratel aan jte nemen. Het is werkelijk een monsterachtig voor-'itel.Indien die internationale staat moest ge-fiicht worden zouden Engeland, Frankrijk, Portug ..' en ook België koloniën verliezen .die lij ten ko3te van de grootste offers hebben verworven en doen gedijen. Het kleine Portugal en het kleine België zouden vooral getrofien wezen. Sir Harry Johnson is daarvan bewust en ilaagt: ,, België zal al den goeden arbeid en den eerlijken voorspoed verliezen die voort-komen uit de prachtige ondernemingen van aijne pionieren en uit de nanwe gemeenschap die ontstaao is uit de inboorlingen .en Bel-giscliq opleiders en bsschavers." Het zou inderdaad ongehoord wezen moest i-België hier het kind van de rekening worden. België heeft hefcjeven van duizendenen daizenden zijner kinderen aan Congo ten beste .geven. De Belgen zgn het, die een kwart jBeuw geleden, een einde stelde aan de slaven-jacht. Een der dappere offîeieren, dietoende gruweiijke benden van Ssfoa, den zoon van Tippô Tip en de andere Arabische slaven-drijvera beoorloogde, kommandeert thans als jdiviaie generaal aan den Yeer, na zieh te Dix-sauide met onvergetelijken rosm te hebben bedekfc. De Belgen hebben eveneens het al-coholisme, de slaapziekte bekampt en doen Dphouden. Congo is vol missiehuizen, schoien ien ho3pitalen. Uit eigen middelen werden havens, banen en spoorwegen gebouwd. Nog andere groote werken worden bereid. Devrij-liandel bloeit. Het zou dus al te kras zijn indien België moest beloond worden met de berooving van zijne kolonie, die het zegvierend heeft ver-dedigd enuitgebreid in 'svijand eigen bezit-tingen.Dit zal niefc gebeuren Te Nottingham heeft minister Vandervelde de Labour party het verkeerde van hare haadelwijze doen inzien. De heer Vandervelde kont onze kolonie en weet wat zij waard is Wij zijn overtuigd dat de Engelsche ar-beiders hunne opvatting weskwestie zuller herzien. Niemand anders dan onze goede vriend E D. Morel, die in zijn jongste boek Africa and iïq psace of Europa de internationalisatie vai midden-Afrika voorstelde, zit achter de scher men. Wij mogen ons in de doeken niet latei winden. Wij vergeten niét dat Duitschland besla< wil leggen op Centraal Afrika. Een Duitsrhe: Dr Leutwein achreef reeds vroeger : Ove: een Centraal Europa zonder Centraal Afrika zou geen oogenblik gedacht kunnen wordei Drie jaren geleden eischte de Kreuzzeitun, Noord Oost-Afrika, Centraal- en Zuid-Afrik voor Duitschland op. Hoe gemakkelijk zou Duitsohland tôt zij; doel met geraken bij middel van een intei nationaal Centraal Afrika waar het ook een eerste zoo niet de eerste partij zou spelen. Generaal Smuts komt in zijne merkwaardig rede te Londen de oogen openen van d aroomeik die te goeder trouw bezig waren he spel van Duitschland in Afrika te spe en. D Zuid Afrikaansche staatsman heeft onbetwisl baar betoogd, welke vreeselijke gevareh vei bonden zijn aan een Duitsch Centraal Afrikf dat, baiten kijf, het uitvloeisel zou worde van een Internationaal Midden Afrika. Onz minister van Koloniën, de heer Renkin en d minister van Koloniën van Engelaod, Bona Law, de leider der Unionisten, hebben oo het woord gevoerd om generaal Smuts in ht gelijk te stellen en te steunen. De Belgen zijn gelukkig, dat zulke b< voegde en gezaghebbende ministers de Duil | sche zeepbellen hebben doen barsten. i Léonce du Castillon. BE TOESTAND I Eeii oinaer iezëiS die wat koraelig scnijat, jxiefi den schrijver van dezea toe3.ta.nd leen lioop pchéldwoorden geci'ouurd onnial .)&-idoeld sehrijver meent dat Daitschland de i ioncsLc werkstaking op touw heeft gcze.. ivij verwijzen diein lezer hofBalyk naar lie» boofdarlikol van „The Times'' dat we sa-jr-ewievat vinden in de „N. H. Ot. v'in rn<l rdagavccid. Hît gro:tit~ Fngel-ch Iblad het met oas z-ear î>JS"heiden vluchteim-genblaadje eens. Men le®e: , lue Times, vraag' in een hocsfdartikel over jfle gtakiogen/ in Duitschland, waarom de Duitsthe censuur verguinning geefl, dat or î)ari:'Ltfln over in de Duitsch© pars versclnj-nen en jiaar onzijdige lande®, aveffgebraoht Xveiden. De „Times." tWgïelt aan het spoA-'tliane karakter der bow'eiging. Onze IWlaglung-ionscue correspondent •— zoo. vervolgt lie» |)lad — sîint een ofîicieel-j verklaring over, ^lojgéaç welke gee.i vrerle^o iderhandelingen "m-i Duitschland z d en îiang knoopt worden, ebolang de militaire partij daar in dem zadel rM. lia zegt ei'bij, dat, als hot.Duitsche ictti lie t' 0 qsteuiTÎJkzehe volk Ay erk^lijk: vreae îwrenr-chen., zij dietn vit zichzelf m'oetem ver-'kriie. n, door zulk ccm grondige veranderiDg •in. de politieke toestainden ia de centrale rrf n leweeg te hrengen, da.t de idealen dei ^Amerikaansche deinocra'ie ordre: bevre^ig :V»rJen. iWorden da stakingen in D.utsohlaml hipit ir.isschieti (-venais die in 'OostanujK . van boven af aa n g e m oedigd ei ged uld, alleen om ontvankelijka Icoiv oederen in dein waan te hron ifteiîr dat die idealen* hevredig» iitulle n Worden? Men zegt, dat pie^i i Vient iWâlson geloofe, dat de gabaurienissen n O.osteniijk veelbeteiekenend zijn en dat h ra,eent, dat die foeteekenis grooter wordl .(Wftiihêer me® ze be^chouwl in verhand me ernstigé politieke antevredenheid i vDuitschland. Het is duidelijlc in het h élan ûe regeeringen van de centralen o; eulk cen geloof in Amerika en onder d Sefaitisten van de geallieerden aan te w,al ïereti. .Wij helbben sehiar van den beginn jal aan het gevaar in het licht gegteld, «e «>uitechland, als het inzag, dat het nif fveort kon vechten, van de democratieë ygynStige voorwaarden z.ou trachtetn te kn Tgeri^ door te heiweren, dat het zolf: ^een^ dj mocratie gewordein was. Indien het t l'ion ■feticinde militarisme de Ibetocgingen van c ferbeidérÈi zoo kaîm opneemt, is het m jonredelipc am te veronderstellen, dat h Mjii eigen reidenen heefr, om zoo inschi seli'k rte zijn. Die moraal, die de Vorwar Bit de stakingen tretrt, is', da.t ,,de Lng/f Jfche en. Fransche werklieden nu kunnt toouieii. o£ z-i^f het eiven op:wht met d< vrede meenen, als de Diiitecihe aitveiders dat zij da.t mloetem toonen door e» JfPoote volksagitatie, getstound door ela:ci {ten, en vooa' n'eed^ op Franstohen bode ftet machtige lejger stfwit, da.t Daniels ni en ja^r inaar Franlcrijlk heloofl over te bre . Ongefcwîjfeld i? het juist dat wat raie regeerinigen iWenschen. Morntw Pest geloofi. lejventejems, «3 ingen alleen maar door de Ouitec -i" nitgelokt i%, ,oin de Pngielât aiheiders aan te te geheppen, maar de Engelsche werkma zal zich niet maikelijk laite» bedotlen. Maar de Vorwârts is vooafloopig «oc drie dagen verboden, icwndat het blad ee opœt&p bot een algemeene staking nad g« r.iubiioe&rd., hooron we mopperen. Mogel'i]^ doch de Vorwârts is feitelijîs in haï den van de Duitscihe regeering sedert c mindeT'hiëidsaocialisbein uât de rcdaciie zi gezet. Is er bij Krupp gestaakl? Op « 60.000 aribeiders, eohrijSt ®en Hoiïands< Mlâxï — «ef zijiri wiel 120.000 arbeaae — staaliten Maandag leiein paar hoinde werklieden en dan nog eerder Maanda viérders. In andere woomdeu gezegd, de fahrieken waar munitie voor het Du sche lleger wordt veraaaï'digd, wç^te m door lût vrees dat ean dag staking vcel hindetr aan het milîtansime zm Jïk gen- - , In ihieit Rmhrgehied werd ovengens iow al gearheid. . Het bericiht dat Scjneddeanann zicih de i^de4»dssocialisben zou hebben a; gesloten zou nog onze vermoedens k steifen. Sdueidomann is eenvoudig « agent van z^be regpering. Ln Deeemaw îueieft Ihij eene pœopaganda op commera ]en violet ingeai<îit. Een Deensûh blad he de namen van zijne helpere beiend màa'kt. Heit zijn Stauninig, den mini s,' dia ook naar Sitiodcholin, ging een vri< en miedoweiker van Kanxiel Huysnua , Borgbjerg, "aanvicerder der Deemsoh© so , listisdhe partij, die door Iterens'ky i Rusland werd gieijaagd omdat hij, > Duitsdh agent wiep en dan nog drie I geai waaiwnder de beruohte Parvus. I l groep bieigpn vr^deaonderhanldelingen - Lenin. Daarvoor werden zij beloond d i dien SctheideimanjOj d. i. de Duitsche j geleiring aan lage pwijiaen oen ieuB;acl hotvieolheid Wen lesqeaxie. t Zoo gasub heit waarâehijnlijk ook met i vooi'zieBjiag van Viaflindiëren van kol-y dank aan Léo Meerts, tan VolkSOpibeu i — S'taunaxig, Boùrgîbl'erg «n de ldetencii a len aan O.Vera prijzen verkoopen dooi veniDoioteciiap die voor L 170000 aaode e aasi die bevolkingi verkoeht, die niefc ut diait zij aldius Dnifechl«nd_ in dteharaiv st te. Detaelfdle groep sociaiiisten heeft, n gietna bedloeld Deenach blaid, een aaxler f- dikaat g^fcieht, diat de in Franki'ijk, y gië e)n Bitisland geatolen aiutemobielen i- koapt. Le Sch^demaiin heefi ook ia Noorweg'en jt len opepeerem. Een Duitsch joiurnalist, bt che, «beldie ovfâreeîikomsfc met v s- vlan îft^wacjho s'o.oia lS sche partij voor, wtaiairhij DnitsehUnd >1- natn 40000 tan adkea aan de Noonscho *n vereiefoigingien te leveren, aan dezelfd( )a zen oIb ean Zweadflobe en Deenfche , "> listen, op vporw^wïde tot de Nooreclu Hn. cia'listiacÉe Wadm pro-Duiteeh scbrevei n- de sociallistisoie KaroergrofSp de visse m oveTeenlamst met EngieJand zoude n- mislukken. De Ncoraotoe çooialistei 1 n* eeilijloer d®n de Doeousche. Zij zonden ; demawio Waar fetobeddemara lionld in hei epjeliheWPk, moiet m,en op zijn< «t ldjkm Zijn oomnagnonwhap h« Huyamena, sflii d» Britei «n Fran,- he ten zeiet-9És doen jRTKBrtrowe». ' # ! Generaal Galliéni en Caillaux. „L'Eolair de Montpellier" brengt het vol-gende intéressant# incident, dat zich in 1914 tusschen Grattiéni en Caillaux heeft voor-gedaan:Het was in 1914, even vôdr Caillaux zijn missie naar Argent in ië ondernam. Hij was toen belast met het doen van uitbetalingen aan het leger, maar ging dikwijls — zonder verlof — naar Parijs. Zoo werd hij eeas in 1 de hoofdstad op straat herkend, wat tenge-1 volge had, dat eenige personen hem een paar scheldwooiden naar het hoofd wierpen. Woe-1 dend begaf hij zich naar generaal Galliéni, toen nog in leven en militair gouverneur van Panjs, dien hij blijkbaar voor deza demon-stratie verantwoordelijk wilde stellen. Een officier zei in de wachtkamer tegen hem : 1 „De gouverneur heeft het heel druk en ont-vangt niemand." Daarop richtte de heer Caillaux zich op, 1 keek den officier hooghartig aan en zei: „lk ben Caillaux". > „Het consigne is hetzelfde voor iedereen", ■' antwoordde de officier. f Caillaux werd steeds buDzer, bedwoigzicli t blijkbaar met moeite en^gaf den officier 'n • visitekaartje met de woorden: „Hier is mijr S kaartje, kapitein. Als gij dit niet onmiddellijk J aan den gouverneur overbandigt, zult gij mi leeren kennen.'1 1 „Ik zal het probeeren, mijnheer, omdat r " zoo aanhoudt", zei de officier en verdween 3 om enkele oogenblikken later met Caillaux kaartje terug te keeren, waarop generaa 9 Galliéni geschreven had: „De heer Caillaua 0 militair betaalmeester, moet onmiddellijk naai ' zijn post terugkeeren en zich daar derti| 8 dagen in arrest begeven." Caillaux werd purperrood van woede, baldi '* zijn vuisten, maar.... moest natuurlijk ge 1j hoorzamen. a e » De waarde van de Congo-koSonie. ^ Men kan de waarde van onze kolonie ee ^ nigszins schatten naar de volgende gegevens De goudmijnen van Kilo en de Mote indi Oostelijke provincie bracht6n 1800 kilogran op in 1914, gedurertde 1916 leverden zij . >201 kilogram goud. In het Kasaï district buit een vennootschap waarin Amerikanen geïnteresseerd zijn, dia mantmijnea uit. In 1913 was de productie e Bo^iiôô 'Make.-*- JOtf-"«f» a De kopôrmijaeîi van Katanga, die m 191 niet minder dan 1,0,720 ton.opleverd«n, zage; r hun voortbrengsfc stijgen tôt 22/ 00 ton i 1916 en tôt 28,000 ton in 1917. ^ Dit resultaat zal in 1918 nog aanmerkely c> overtroffen worden; dank zij nieuwe ui l" breiding aan de installatie gegeven, hooj ■:i men te raken tôt een productie van 4U 01 i11 ton Er zijn aldaar drie mijnen m explo Z tatie : de Congoster, Kambore en Likasi. :l De Britsche regeering heeft ruime nu verleend tôt het verhoogd uitbuiten van c ;{1 mijnen voor de oor ogsindustrie. Zij v£ leende nieuwe locouaotieven en voerde kol< îf1 aan. Er werken uu 7000 zwarte arbeiders( 450 blanken in mynen. en smeltovens. 301 1 Z Belgische Economische Raa( a-. De Belgische economische raad he een orgaan Ingesteln, dat inct b-^t Ce bS van aankoopen is belast en den nu draagt van : nat onajai bureau voor er- berval.len der economische werkzaai «n heid Eveneens is een transporteomn :en aie ingesteld, i — - ", ~ ? ee- — . eft De Duitsche hând in Vlaandere md KKaard© heer Hooidopstiellor. Mot belangsteiling laia ik in uw nurnu cial van 22 die&er itw artikel „Dtô Duitscihe h; uit in Vlaanidaren.' ' een lk moieit ecihter protegt aanteakenon te tus- de onnauiwkeurighieid waannedie u de ) leze torische redevoering weeœgeeft van "Sta met siekietar .Wallraf" aan d© thans hoagst d< oior- luchtige a£g©vaardigd«n van -den Raad re. Vlaanderen. tige .Wanneer miem iemands woordieiiL m lavcrgewich'tige cnnstamdxghediein aanhaalt, de hœfi men zulks te doen tetterlijik en ; m. zo-oals: U, per apiproximabic. ring Ifot zij uwen lezers. dus tond, dat A.i , )j0. S\1allrai niet gesprok'en hee.ft van „De Via • ear, ache Hocceschool" ma.ax van „De 11 elen sche Hooge^chool" (Zie Kôln. V< wiftt zeitung, 23 Jan. 1918, aibeindausgabe). E, rerk- nin heeft hij gezegd ,fàî malien hem voV ten men, den fierai \rl;»amakien leu . gYJ1 Zijhe Exc. lieelt, den gelbirekkigen 1 Bel. van Ilippoliot van Peeme, tat den de vpr •lieven, reiutsachtige fijru&uen vorn. gebra Sei gollem hem nieifc temmit wii '.Den fieren Flamgken leiul'1 Bafl- ' Wat nog heelemaal wat meer en scjiioaneïs is dam. U verfeetend mwe<doe listi. (Zie Kôln. Vz,tg. voormeld.) aan- Uw loegenegen, Tî# Uilenapiegai. I^ia" In Ruàlajnd' woed.« die bnrgieitoorlogi v J so. De Roemeaiittra hebbejp, Kisseceff de h 1 en »tad van BessaraibiS giempinen. Een herij- vuistpamd'. Laalfc ons liepen dflA ait ook1 d.ma sa ztrllen bofe^tten- \«*ven De Italiamen heblxm oog hun succès ictici- gebreid. de Parijs ii door Duitsch# taabea g'eboi > vin- deerd. Versciieideme inewichea WÉrdiein met dood en gewondi. Niet gwoeg k«n men cbe>n ken. (Gedeelfcelijk met geoorngeerd.) Legerberichten der Entent. Devredesonderhandelin^ren teBrest-Litofsk Nieuwe successen der Italianen. — De Roemeniërs bezetten Kisjeneff. — Vliegeraanval op Parijs. — Degebeurtenissen in Duitschland. Van het Westeluk front. Het Fransciie iegerbericht. PARIJS, 31 Januari. (H. N. Draadloog.) Fransch avondnsitafibericdit. — Niets te ver-iueiden beihalve vrij levendige geachutstrijd in de buurt van Flérey. In den loop van 30 deaor ig een Duitsch . vlicg'.uig door Fiansche vli gers neaigescho-ten èn zijn 3 anSere geiawiongen achter hun liniea te dalen. Het wordt bovendien bevestigd, dat 3 Duitsche vliegtuigen, die qp 9 len 25 Jan. als ernsifcig heschadigd zijn vïrmeld, werkelijlk geveld zijn. PARIJS, 31 Jan. (H. N., djaadloos.) Fran-gthe patrouilles maaktein op verschillende punU-n van het front gavangenen. Overigen§ ' ninfcs, te mielden. ! Op 29 Januari heeft de hemanming van l ee<i- vliegtuig, samengesteld uit kapitein , Kiiilcumin en den onderuf.icier Leoreux, van ^ een zeer kleine hocg'.e het gtation van fhiau-court geh omibardeerd, waar brand uitbrak. Het Engelsche iegerbericht j —— • — LONDEN, 31 Januari. (Reuiber). Ofticieel. Over dag namen Britsche patrouilles opnieuw eenige gevangenen op verschillende puntien van het front. Er was. eenige Duitsche artillerie-ac'ie ten Z. van dien wieg -van Atrecht . naar Kamerijlk. . Van de luchbactie meldt Haig o.a, dat } hoir.mèn werden gewoipen op een Duitsch L vliegkaaxp ten Z.. van Gent, een grQot mu-) nitiedepôt ten O. van Roegsielaere en spoor-wegverbindinjgen biiji Kortrijk, alsnede op Duitsche troepen, transpioirten en batterijen. In luchtgevechten (?); 4 Duitsche vlieg- r tuigen zijn neergescho'ien door afwee: geschut, Geen der Britsche vliegtuigen'wordt ver-î sers eeworpen up nev e> : lied De iingelsphe vliegiers zetten de bom n bardeering voort van Duitsche kwartieren îrsunitiedep&ts en stations. i îan hBt ZÛlïëïlJk front Het ltaliaansche Iegerbericht. iD ROME, 31 Januari. (Stefani). Officiel le In het gehied der hoagvlakten op het te r rein der gehitterende wapenfeiten, door il >n troepen van het cersto leger m de afgelw dagen volhracht, zijln de Italiaanscl afdcelingen gisteSen hezuiden = westen het dal van de Fr0^lGl\ Jr^ h j bliiven opdringen. Ze verheterden het nieu 1 beielte gob.ed en breidden tat ten N,< van den Col del Ros.o cen focetje uit. Un batterijen beschoten de streek achter de v eû andelijke Unies, waaibij iteDeins werd getn I Éen wat daardoorheen moest. 1611 ôo de rest van het front _ apmQrkehj Q" levendighedd van het geschut in het Lag l,s- rina-dai tusschen Posina en fstico. L. poging van een 'siterke vijlande ijike pateoe — om op den recbberoever van de Etsch 1 westen Marco aan te vallen, werd vertjide n Bij een voarspoedigén inval van œa detachementein hewies/'en den Asolcne m .a het twee maohinegsweren huit. Onze vliegers, en die der geallieerden haaiden nieuwe gcihibterende overwmning ln het geheel velden ze zeven vyanae.i =?n toestellein. Een werd er getrofEen dooir < u,? vliee'luig. dat het pooigde aan te vali a,te" terwijl een doeltref:end bomibardement >J,r" de voornaamiste verbinidingslweigien 1 raa vijands op de hoogvlakte van Asiago w ^0,:" ( ® Onze iacM-smialdeelen braclitein en* t\ • t" tôt tuimelen tusschen Costalunga en i liet' Monte Melago. Engelsche vliegers legden vier neer tasechen Ormiella en Oder, ! m' den linkeroever van den Piave. E Op hetïalkan-front. ven- niet Het Fransche Iegerbericht. Aw PARIJS, 30 Jan. Offioieel: Bij tat n vian Iroiran hebbietn de Britsc.he troc c,ht- mieit suoœis ©en oveiwal gedaan, die . .I in staat heeft gesteld, gevangen^n terag te brengen. In de streek van wat nastir wedei'zijdsche gesdhutwerkzaamt iZ In de nahijheid van P«iran u ^ ' amdelijk vliegtuig neergeschoten. _| ïan de Turksche fronte <***■_ Het Engelsche Iegerbericht. fSnk LONDEN. 31 Jan. Reuter. Offici 3de«- uit Mesopotamië: In den nacht, die \ 1 afging aan den 25eten J anuarl îiâ uitv- vijandelijke vliegtuigen bij Bagdad 1 men g^worpen. In eea Britseh hosj ttlar- werden eenige meofich«n giedeerd-ge- n In den volgenden aecht vielen ^ mi- I tuigen van ons het Tarksche hooîdli tler, alsir.eàa troepen m vliegvél&en '. succès aan. De strljtl in de leekt De luchtaanval op Parijs. PARIJS, 31 Jan. (Rentier.) Tegen mid-dernaehit is er een luchtaanval gcdaan, waar-biji «r op het noorden van Parijis v'er.cheideie homrnen z.ijn geworpen. PARIJS, 31 Jan. (Reuter). Officieel. In den nacht van 3 op 31 Januari zij», vijandalijtoe vliegtuigen Parijs van het Noioa^ den en Noordoosten uit genaderd en hehw ben bominnein op de voorsiteden en daarna, in het. bijzoncfer op. den recihteroever (win de Seine) gewoirpen. De verliezen zijirt aanïienlijtk. In hoofdzaak vrouwen en i;in, deneinf ïwee hospitalen werdCn gelrotfen; oolk werden or gehouwen boschadigd. Een vijanidialijk yiliegtuig is neergestort. D© twee inzittcnden weid'en gevangen gît nonnen. Het Holl. Nb. verneemt nog draadlooa dat vier Duitseliiei esikaders aan den liuiclh.t-aanval of' Parijis deelhamen Twintig personen zijn gedwd ên meer dan 50 gewond. Dertig Franscihiei vliegtuigen stegien o.p> waaivan er één moest dalen door een1 délicat aan de machine; de be:de inizit* tenden zijn gewoind. * PARUS, 31 Jan. (Reutsr.) Président Poincaxô en de autoriteiten hebben e';* bezoek aan de hosp,ita.len gebracht Onge-' veer GO persomen zijn in hospitalen oï bij zich zelf thuia in behanclding, liei meerendcel werd gewond door splintexal van bommen, terwijl zij zich op fitraat of aan de venslei-s bevonden. PARIJS., 31 Jan. (Havas). De- bladem, dfei den aanval deir ydjandel'ijke vliegtuigen op de vuefsdza.me beyolking van Parijs, wefer xrnm&r <i«r ' ' se&c-hokt, doclh de haat tegen den niaam ' Duitscher" ' &al toenemen en vowrtdiuren, bij de hiorinnieirinig aan de amgek.otn»nvroau wen en kinderen en biji al len den wil vt&rsbeirken om te losserwinnen. De Echo de Paris dringt er op aa«B dat de geiallieerden gemaeenschappelât Wt veïMdingsmaatregelen zullen besliulen. Toen Poinicaré en de leden der regeo» : ring de siachtoffers van den aanatal be« guoettem, weenden de vrouwen en kinde, e rein en riepen de mannen om wraa*. e PAHIJS, 31 Jan, (Router.) De bladem, a- die den luchtaanva^ op Parijs héapreken, ig verkiaren eenatemmig dat indien do V1.ih w and de bevolicing van Parijs schrik aa». ). jagen wilde, hij teieurgeeteld zal zijn w (vaar het moreel d»r bevolking t ij" gesehokt. , ^ ., , , . L 'f- De Figaro zeg* dat de Duitschers i »■ riis niet meer dan (Londen hooben .KO ie sp aard. Het blad meent, dat de vrede a- -wellicht de wreedheid der velds.agen zal an ôoen vergeten, doch met den moord op ije kinderen giedurenae den nacht. »e- Dfl Matin me,ent ook dat het moreel Id. di€T Pariische bevolking slechts versterkï er i8 evenais den wil om te overwmnetv. cte ' Fransche vliegeraanvallen. ^ PARIJS, 31 Jan. Oîlicieel: ^-'rgist r ÏQ- heeft een Fransch vlieguu'g van geringd lke hoogte het station Thiaucourt gebombar- *e'a deerd Er brak een groote brand uit. 901, op ~ ' S ne strijd ter zee. len Spanje en de duikhoot-oorlog er LONDEN, 80 Jan. (Reuter.) Naar aanlei< °P ding van do torpedeering der Giralda va' klaart de Diiario Universel in een prolest-artikel, dat dit onafwmwba.ar komen moest. Van den aanvang van den duikhool-oorlog af, sclirijf: het ibla,ci is het een vijandige daad tegen Spanje geweest, die z.ijin handel ont. zaglijk veel kwaad doeit. Bovendieai is het jhans een i>elcediging, want sedert den t ji P»n dieir harbaarache zieeioaws heeft mufti iets tan deigeiijks, nooit geiziien. De diefotal \ anj i noe ^0^ ring door een duikbooii.*o£iic.ier is h t Mo- kenm<vrk van zieerooverij. Dei Duioscheraj «ii tra. hten Spanje te vernietgen door de des-^ oiganigaitie onder de arbeiders te verergei en in veihand daarmede gaan ziijl voort mes foipedeeren. Zoo wij er niet in glagen 'jhH 11 tait torpedeeren van schepen, die tusscheai itwté Spaansche havens vaxen, te belette^ dan komit dat niet d cordât w.ijf zvrak of de^a-dent zouden zijn, miaar omdat wi| voerzioiv eel tigheid met laftieid, gelabenhe.d met wa.ar.iig-roor- heid verwarrtn. Het giaat er niet langer orra >ben pro-Duit|scih of piO-entente, maar wel bom- pro-Spaanscih be tfijki. iWii.il hdbtb.cn vertrouwea dta&l in de regeering en herinnerm ©f aan, daï rjraaf Romanonea en de huidige ex-prem.«S 'liecl- voeff een minder vreei3acMif3 pohtiek zijln enl warr hert noodaakelijk pchten de ^ ^ met digiheid en heit lovea. rm Spanfsi krachtige» îo hegeh^rmen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes