Belgisch dagblad

666 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 26 Janvrier. Belgisch dagblad. Accès à 25 septembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tt4fn11v8s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

. .H ) • i 1» T c- .te VRIJDAO Si JÀTXUARI 1017. TVV». 11 5t . * V % aboknbmbnten. Per 3 maanden. voor Nederland I 2.B0 franco per post. Lossa nummers: Voor Aederland 5 cent voor Buitenland 7l/î cent. Den Haag, Prinsegrachfc 39 Tnlefnon Tted. en Admiu. 7433. BELGISCH DAGBLAD Werschijneiidl te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT \2 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. IADVERTENTIEN. Yan 1—5 regels f 1.60: eît^ regel meer f 0.30; Réclamai 1—6 regels f 2.50; elke rege? meer f 0.50. London : Dlxon ïïouso Lloydi, Avenue E C. Pariis: 7 Avenue d'Antin 7. DROOM EN WERKELIJKHEID. Het kan niet betwist worden dat pre Sident Wilsons jongste verktaringea i den Amerikaanschen Senaat een verhe yen beeld Ls van wat de wereld in d toekomst zou moeten zijn. Die redevoering zou wtiardig zijn vai het Vredespàïeis in Den Haag. Het is iminers een nieuwe Monroëlee yan gelijke rechten voor aile groote e kleino staten. Het is een grootscho taak en ce grootsche ♦politiek. Noohtans leeft presi dent Wilson in eene wereld van abstrac de, die we elders oolc aaatrefîen wanneer hij spreeikt van een oorlog zon der overwînning. Dit wordt ironie wanneer i men nedei daalt ait de fantasie der droomoa i de barre werkelijkheid. Is zelfs een ,,Amerikaansche» vrede met Duitsohland mogelijk ?. Wo gelooven het niet. Duitschland kan honger en gebrek -li, den, doch de krijgs- en veroveringslus is er even geweldig a la toen de oorlo, • begon. Dezer dagen weei'gaimdo het Pruisisc Huis van Afg.evaardigdcin van de luidrucii tigste krijgsbazuinen, die do openbar meoning veitolken, Meer en meer wordt een beroep g< maakt op den Koizer en den rijksltansi lier. Dezer dagen belegdo fait onafhankelij comitert voor den Duitsclien vredo ee vergadering (o Berlijn, waar tien duizen toehoorders aanwezig waren, Nationaai-iiberale en e.onservaiiev sprekers van aanzien drongen aan o een onderzccoorlog zonder genade, op oen vrec'e met annexatie van grondgebie in Frankrijk en in Rusland, op de v e i d w ij n i n g van B o 1 g i ë. Éngeland moest natuurlijk in het haï Word en getroffen. In dien zin wertl eca telegram aan dei Kedzer gestuurd. Ook te Maagdonbarg werd hetzelEdo yerklaard en gou sclit. Do motie eindigde met de woordon : .Wij hebben Antwerpen, Zeebruggo on Ooatende noodig, niet albpn om on s t Toi'rl —Ugt'j' Hîis.ta- 'jnt nos toc te OFFENSIEF op te treden. Te Munchen kwam de ,,Bond voor tl anello vernielïng van Engeland" bijeen Het Katholieke Centrumslid Pflege drong er ook aan op een duikbootoorloj zonder perken nocli païen, op de aan hechting van België, van do noord- oi oosfelijko gewesten van Franlcrijk en ool vàn Lijîlan'd, Koerland en Litauen. De DuifscEo arbeiders zijn niet min der krijgalustig dan do junkers, but gers on boeren. Arbeiderssyndieaten, di do gfiooto moerdorheid van het Duitscli proletariaat uitmaken, hebben aan de] rijlcskanselier en aan généra al Groener bestuurder van het oorlogsambt, oen jtdres gestuurd om te verklaren dat he - | georgani&eerd socialisme den oorlog blijfl i onderateunen onder voorwendael dat 4 Duitschland een defensioven oorlog e voert ! In het adres hoet het dait do arbeil-1 dors het maximum van krachtsînspanning moeten lever en. Wij verklaren plechtig dal •" onze heillgste plicht is meer dan ooil i al onze krachten tein dienste to stellen van Jiet vaderland, dat in zijn bestaac a wordt bedreigd, zoo spreken do werklie- - den. / Wanneer président Wilson meent in de gieschiedenis genoemd te zullen worden: ■" de Bevrijder der kleino natiën on in hel bijzondér van Polen, dan zal hij we] J' do en eerst te overwegén, wat de Prui 1 sische minis'ler- van Binnenlandsche Za-, ken antwoordde aan den pool Kor£an-try fn het Huis van Afgevaardigden. ,,Iii plaats zich te beklagen zouden do Po len God op de lcnieën moeten dank&n, r omdat de Koning van Pruisen er in had willen toestemmen hunno provineiën te ï walllen biestuiieoi''. Ondersteld dat- de Belgen door eec overwinning van Duitschland en krach-tens den w i 1 van het Duitsche -vollî 0 morgen moest en deelmaken van het Duitsche rijk, een Pruisisch minister — mi nister in den letterlijken zin van hel 5". woord — of een hoflakei zou ook kun , nen zeggen : Weest voi-heugd dat gi; v moogt leven on sterven onder den scep-" ter van don Keizer. Hoch ! hoch ! cl hoch !" & Men vraagt zich af met den gj-oot 3 sten eerbied voor président Wilson oi ; I hij vergeten heeft dat Duitschland Bel j ! gîë schond on nog de Bolgen uithon-; gert en deportaert, de Polen van Pruisen steeds vervolgt ; de Ârmeniërs en j. de Syriërs laat vermoorden en inede plichtig is van de afschuwelijke Jong-, Turken, die wreeder zijn dan de Oud-Turken van Abdoal Hamid, het Duitsch-'and van do Lusitania en van de duik-' bootenoorlog, die wieldra ' niemand meer zal sparen. Zal Wilson gedoogea, dat die Kultur aan de wereld opgedrongen , wordt ? 1 . Ts net 'a ^«'wondej'.'H» d.»'. een dk>lo-maat aïs Jhr. Loudon, de JNederianast-nc 3 minôter van Buitenlandsche Zaken, die . Arnerika kent-, in zijn jongste rede ter r Kamer, beleefd maar beslist geweigei<d ï heeft zich in te sichepen aan boord van - Wilson s vredesvaartuig? En die minis-î ter is ook neutraal ! c Droomen doen de gealliéerden niet. Hun lcarwei is dan ook meer bescheidan dan do door Wilson gedroomde universeelo taak " Zij wïllen allcen de Duitschers uit Bel-3 gië, Luxemburg, Servis, Monténégro, Po-3 len en Noord-Franlcrijk verdrijven en den 1 vrede voor later verzekoren. f , t Léonce du Castilion. ■t yu-nM*3.-,Mj7,ai ii m —n i mm Ii«u-i«'mii imh i. UETOESTAND lu L o F i g. a r p ïan Maandag- schrijfS de gfâwezen minister van Buitenlandsche Zalcen, do hcer Hanotaux, over do toe-komst van Tu-rkijë, cemo natie die niet waardig is een Europoesche stâat te we-zen. Hanotaus. meent, dat Duitschland .yrijwillig Konstantinopel aan Rusland lieeft aangeboden om oeû afzonderlijken .vrede te bekom-en. Dit idee was dus ont-Btaan in het brein van Turkije's vrien-den en bondg-enooten! Sturmer, do oud-minfriter van buitenlandsche zaken in Busland wts Duitschland a helper om dien afzonderîijken vredo to doen sluiten, toen hij do plaats moest ruimen. Kon-stantinopel zou de prijs -zijn voor het verlies van Polen. Nog steeds wor-deri te PeU'ograd geknoeid om oen af-tzonderli.jken vroda tu3schen Rusland en Duitschland te aluiton, hoewel do tsaar rich vastberaden is om den oorlog de eindvictorie. voort te zetben. , De Hongaarsahe bladen toonem zich ze^r onge-rust. Zij hewerea» dat do Russ,en een groot offan-siei aan het aostelijfc front voor-t-erciden. om aMua dei Cientralen te treffen. |)ie Hongaarscho militaire eohrijVers dringem 1er dan ook op aai» dat het bostelijk front niet zou wosdoiï verawakt voor de fronton het Zuidom en in het Westen. Daar de ïlongaarsche oeasuur dit gesphrijf: heeft toia-èelaten, komt heè ons voor dat de betrek-kingen tusschea Berlija en Boodapeat niet Va'n de hartelijfeste zijn. Bonar Lavr heeft Wilsoin's speech willen becaitw-oorden* Hij zegde wat m'en ook hier herft kunnen lezen:' ,,Eoii durend bestaaa in Europa van de jlhiilsche militaire machine, zou noodlottig zijn voor het herstel Kan de weireldpolitiek volgens het Engolsche of het Amerikaansche ideaal/', i t ,j Baat ons hojjieia dat de parenthesis: der îiota's en ralevo&ringiein ojoer een voorba-rigm vredo tha,ns gesloten is eW gevolgd zal worden door dadetn vanwteg© de geallieer-d-n. Eene daad is raeds de gamenwerking Crt de eenhei<J ojpi maritiem gohied'. Men iî vcwonderd dat die embeid nog nie tes tond. Krijgsgeheuitenissen van toelang zijn schaarsch. Aan de Aa hij Riga wordt ver lntterd gevochten. Daar is nog geen eindc aan gckomen. Dit punt van het oostelijk fron va relient onze aandacht. Eoemealë's offers, Polyto schrijft in Le Figaro ovei Roemenië's offers. Gedurende vijttien dagen en vijftiei nachten heeft eene gemengde Engolsche Fransche en Roemeenscho commissie slechts gebrand, verwoest, vernield. Vreeselijko maar noodzakelijke taak Nieta is er aan ontsnapt. De boorpultei werden allen verstopt om nooit meer nog le di(on.cn, de fabrieken werden met hij en hamer in stukken geslagen, me petroleum overgoten en in brand gesto ken. Meer dan lionderdduizend wagons essence, olie enz. vlamdeîi in een dui velsche naehtmerrîe. » Het was oen ramp van een jveeldigi afschuw. De arbeid van 20 jaren wa! in cenige dagen in asch gelegd in eei l>ewuste en heilige zinneloosheid. Do luch was zoo zwart, dat men niet meer wist wanneer het dag of naclit was. Men zag alleen de akelige gloed der vlammen. D< vernielers ontbeten in vollen middag ci moesten een olielamp hebben. Het leger in aftooht, streed in die ver schriklœlijke tooneelen', vervolgd door d angstkreten der vrouwen en kinderen oï van het rumoer der marcheerende Duit schers, die razend en onmachtig warei tegenover de ramp die onder liunne oogei ten einde Hep. Volgend blaadje onleesbaar. Een nieuw Roemeensch leger word gevormd. De oorlog zelf heeft onze Roemeensch. vrienden den oorlog geleerd. Zij waren vooruitgerukt in de illusie daf zij zonder de hulp van aile Russi sche strijdkrachten. Transsylvanfê zou den kunnen verovetren en met 23 divi ftiee, zonder ondervinding, den oorlof winnen. Links en Rechts. Betgië en Wilson. Bij het feestmaal, dat door het Fransch Amerikaansche comité ter eere van de Vereenigdo Staten gegeven is, was oo! de Belgische regeering door Carton d Wiart, den Belgischen minister van Ju stitie, vertegenwoordigd Carton de Wiart hield een rede, waai in hij zeide: Toen eenigo weken gele deD, wegen3 de afschuwelijke deportaties die onze medeburgers tôt slavernij doen den, ons gemartelde volk een hartver scheurend beroep verspreidde, kwam pr< aident Wilson met een fer m en waardi protest tusschenbeide. Dat is de reder 1 waarom wij, terwijl wij ons vereenzel vlgden met de nota van de geallieerdei hem in dat diplomatieke dokument d dankbaarheid van koning en nati wenschtcn te betuigen. Wij liebben h( recht om te zeggen, dat, als België zui ke stukken teekent, het geen papierer vodjes zijn. Prins Rupprecht zingt een foontje lager. ! De Lokal Anzeiger van Bei lijn medt, dat Loui's Ruppw'echt van Be eren verklaard heeft ; Indien de ela herbegint aan de Somme zullen de . Ei gelschen Iceren diat wij bekwaam zijn no kracht'ger dan ooit aan hun offensief t wederstaan. Merk wel op, o lezer, dat de erfprin van Beieren alleen spreekt van. een d( . fenaief en niet van e»a offensief van Hii denburg. Een gesprek met Scheidemann. Een correspondent van de O h i c a g D ai i y News hèeft een gesprek m< ■ Scheidemann, den sociaai-domocraitiœhe leider, gehad. De c rrespondent vroeg, of Scheidt rnann nog aan een spoedigen vrede g* loofde. Scheidemann antwoordde, dat h nog oen langdurigeo* oorlog voorzag e giroote ellende voor aile volken. Maai zeide hij, wanneer de vrede ook me g komen, hij zal toch verhaast zijn gewoi den door de nota, die Wilson aan d oorlogvoerende mogendlietlen gezondei hce.'t- Terugkeer geweigerd. Prof. H. LogomaiS; die thans te Nij mieeen .'}r a?4 1 -, "" v—— de Duitsclièrs, zonder hem ge hoord te liebben of hem in de gelegen heid to steden zich te verdedigen, hem op grond van base geruebten den terug keer in Gent weigeren. Pr3f. Logeman is een vriend van dei grooten " Deanschen schrijver von Kloki; Roeland. De in de lucht gevlogsn munitie-fabriek te Londen Minister Vandervelde Êad te Londei nagevraagd of ook Belgen bij de on ploffing in do munitiefa*jrisken in Dosteinde zijn omgekomen of' gewond. Naar onze berichtgover te Havre seii luidde het antwoord ontkwnneud. Goudovervloed- De „Ma!in" verneemt uit New-York: E ovenrloed van goud in de Vereenigdo State - is van d'en aard, dat de schatkist lui mener vveet waar de voorraden onder i brèngen. 3200 millioen dollar aan goud li gen in de kluizen van het deparLemet van de schatkist, waar eigenlijk alecirts'irtx ; 100 nnllirxtt dollar plaats is. Portugal en de oorlog. De Portugeesche regeering heeft o) langs oen witboek uugegeven. Dezetaml telijko publicatie heeft vooral het oo; , op de, rechtvaardiging van het ingwjjpe van Portugal in den wereldoorlog. Het e nae va^ Naigië. Het oomitïïit voor den Duitschen v:r ' do heeft aan den Rijksdag en aan de rijkakanselier do volgende wenschon g atuurd : ,,Wij hopen dat des Keizers woorde 1 ,,Gij moec van Yzer worden, ook zu '< len toegepast worden op de diplomate l en niet alleen op de militainen. Wij zi, t zeker, dat Engeland de bevrijding va ' België vraagt om dit land aan zich ' hechten, wa.nt zij is daardoor zeker, di zij de Duitsclio zeemacht kan begraveo hare eoonomischo uîtbreîding verlam 5 men en hare sterkto als woreldmacht ve ; brijzelen. i Wij drukken de hoop uit, dat Belg t in allcv geval in onze handen zai bli , ven. ; Het herstel van België in haar sta! ï van voor den oorlog zou in het ve i volg een duurzame en ;*standvastige pre sie voor Duitschland wezen. "België zi . steeds do inkomdeur van onze vijandt ; zijn, omdat zij aldus rôchitstreeks on: ! kolen en ons ijzer lamnen bereikei . waarvan het verlies ons al onze m'i ! delen zou ontrukken. , Wij zouden niet oen tweeele maal do< België kunnen gaan om d'en oorlog nai het vijandelijk gebied over te brengei Het is niet noodig t» annexeeron of te lijven, maar wij moeten de oppers leiding hebben van, de militaire en ec 3 nomibche politiek van België. Dezo ooïèog toont dat de economiacl , kwestio van het hoogste bçlang is. Oc - mag de economische kracht van Belg - niet vallen în de handen onzer vijande - maar moet aan ons komen. ; België's neutraliteit i voor eouwig ver vallen. BIJZONODERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. ♦ , 1 ARI.1S, 26 Januari. Het „Journal de Geneve" wij-dt een lang artikel aan de moei-lijkheden die in Zwitserland geschapen zijn door de centrale rijken- De centrale rijken schrijft het blad, geven ons do meegt tal-rijke en rcehtmatige oaiderwerpen tôt klach tea. Onze leaers kennen do ongehoorde maat-'■ regelen, die door Oostearijk genomen zijii om de betalingen in het buitenland te %\r [ bitdè» zelfs wanneer het gaat om productèr ^ die besteld of ontvangen zijn. Deze w'ijzie pan 3 doen is zoo ernstig, dat het voor Zwitserland 1 onmogelijk is ze te acceptesren zonder toi rep res ai lieiTi aa t regelen zijin taevlucht te ne L* men. De invoer aran ijzer en staal zijn toi 6 dusver ook geheel en al onvoldoende. ? Ailes bij elkaar hebben wij aile reden om ontevreden te zijn over de wijze l~ vtaarop Duitschland do overeenkomst toe-1 past en wij zullen ons tweemaal moeten bedenken voor wij daarheen onze pro-ducten verzenden, die de gréas nog niet overgegaan zijn. Het is geheel en al ontoelaatbaar. dat wij een verplichting op t- ons nemen. terwijl de andere jpartij haxe g verplichtingen niet nakoant>Het blad stelt i- dezo houding tegenover den gejeden wil g van de Entente. 0 D j besprekingen die gedurende de laat-ste weken hebben plaats gehad met de vertegen w cvorel i ge rs der Entente, schijnen goed op weg j,e zijn en zullen uitloo- l" pen op een Koed resultaat. Ailes wijst er op, dat men kan hopen tôt een aannemeliike overeenkomst 3 to zullen geraken voor beide partijen en t dat men met onze wetttge belangen re- 1 kening zal houden. Het is r.echtmatig, hulde te brengen aan de vredelievende bedoelingen die de regeeringen van de Entente hebben doer 'i blijken in deze omstandigheid, niet al n lecn door woorden maar door wezenlij > ke daden. e DE FRANSCHE KAMER. e 1 PARUS, 26 Jan. De kamer heeft gis teren in geheime zittiug vergaderd on do interpeilaties te besprekén, 'die be-. trekking hebben op de Grleksche aan- PP ATi h C*Act\ / EEN INTERVIEW VAN GENERAAL, BELAIEFF. PETROGRAD, 26 Jan. In den loop van een interview met den correspondent van de Roeskoje Slovo heeft generaal Belaieff, de nieuwe minister van oorlog, verklaarl : Ik reken er op mijn collège Polwanof na te volgen die de werkzaam-heid van het ministerie geleid heelt op een weg die zeej- gelukkig was. Hij heeft weten voosdeel te trelcken uit de geestdrift) ! der sociale orgànisaties en voor het leger uit hunne diensten voordeelen g&. trokken, dio werkelijk schitterend zijn. Het léger yan thans is geen beroepslegee meer, het zijn ook geen, legera meer die thans strijden, het zijn gebeele natiea. Ik zal dus steeds mijn toevjucht nemen toi cto organisali.es di© de natieg heieift in het leven geroepen om aan het leger te hulp, to koinea, zooveel te meer, omdat ik hef-h a aide malen de gelegenheid hei» gehad oïç( mij er van te osrertuigen ho» kostbaar diej weskzaamheid van deze linstellingea is gjfr-weest. De stichtingen Zemtsvos, eein cepee^-ging van ilndustiiaelon, werken SMior den oo|-log. Zonder hun hulp zou het leger yele paf' misbate zaken moeten ontberein. , ( ' ^ , ■ :* 1 ELZAS. LOTIIARINGEN". ?; ; ; PARUS. 26 Jan. De Zwitsersche ^ maaschrijver Benjamin Valeton, heeft gïâ-< teren in de Sorbonne een rede gehoiin den over Elzas Lotharingen. Hii heeft eene beschrijving gegeven van het etelsel van veixirukkingv waarander het land a& dert veertig jaren verstikt wordt. i Hij schatte de veroordeelingeo der ee-dert het begin van de^ oorlog hebbeu , plaats gehad op vijfduizend jaar gevan-genisstraf. Hij heeft verklaaxd dat Zwitsers, omdat zij de vrijhey vereeren, . dankbaar zijn aan Elzas-Lotharingen dat het zoo koppig, ten ko ste van onzegbarâ smart de zaak van de vrijheid verdç-digt der volken en het recht verdedigtt heeft. De kanunnik van Metz Coller heelt a ah het einde van de bijeenkomst zija groet gezonden aan zijne collega's In df Elzas Lotharingsiche journalietiek, die in do keizprliike crtwa n cr-cn' capn Lenerbericltten der Geallieerden. ' Van het Westélljk front. Het Fransche legerbericht. ! PARUS, 25 Januari. Officieel: Na een levendigo beschieUng hebben de Duit-^ schers een mislukten overval gedaan op onze schanseu, drie K-M- ten Z.O. van Berry an Bac. De vijand heeft dooden la ten liggen. Overal eldera is de nacht betrekkelijk o rust:g geweest. n Luitenant Guynemer heeft gisteren nog :t 6en tweedo Duitsche vliegtuig neerge-e schoten bij het station Chaulnes. Dat brengt het aantal vijandelijke toestellen, 'b door dezen vlleger vernield, op 27. If Luitenant ■ Heurteaux heett denzelfden dag zijn 17e Duitsche vliegtuig neerge-schoten. Ilet is bij Parvillers te ployer i- gevallen. >- PARUS» 2Ss Jan. OMieâeel avondbe-; richt : Het Framcho geschut heeft een n rernietigend vnur op de Duitsche batte-rijen en werken ten noordoosten van Lu-neville en bij den Hartenannsweilerkopf 3- gei-icht. n Nog al levemlige geschutstrijd iu den 3- boven-Elzas. Het Engelsche legerbericht. j" LONDEN, 25 Januari. Officieel : We hebben vanmiddag bij HulluCft een zeer geslaagden overval gedaan. Wij dood-o den veel vijanden, vernielden loopgra-^ ven en schuilholen en maakten wat ge-j vangenen- Van den onzen werden er maar vier gewond. .. Twee vijandelijke overvallen zTn. be-oosten Fauquissart afgeslagen. ■g Een dorde aî-deeling wist onze " loop-- graven Oosteâjk van " Yperen te berei-ken. Ze zijn er op ^taanden voèt weer ^ uitgeworpen- Onze stèlling is weer als ^an ouds. j. Het vijaindelijk ge.schutvuur was voor-al in het Yperen-vak in touw. Wij ant-n woordden doeltreffend, terwijl we even/ ;e eeas de vijandelijke loopgraven ten Oos-j ten van Neuville St. Vaa3t met succea avervielen. Van beide kanten veel bedrijvigheid in )r do lucht. Ons geschut heeft een vijande-ir lijk toestel geveld, vier andere zijn ver-v nield en drie beschadigd naar don grond n gfjaagel. Wij missen drie toestellen. Van het Oostelijk front. 'ic Het Russische legerbericht. SJ PBTROGRAD, 25 Jan. Officieel: Vij findelijke colonnes, die na zwaar voor-s bereidend vu.ur onze afdeelingen benoor dm de Schmardenhoeve probeerelen aai te vallen cvenals bij den noordwestelii1 ken uitlooper van het Tiroel-moeras wei-telijk van Riga, zijn door ons vuur naaf hun loopgraven teruggejaagd. Hardaokkige aanvallen van den vijan4 op onze t'roepen tusachen het Tiroelmoé» ras en de Aa hadden aanvankelijk succès, maar later heeft een onatuimige fis genaanval van een onzer dappere régi-nienten den vijand van de heuvels bûj h«| oostelijk einde van het Tiroelmoeras v&e-dreven on hem zuidwaarts teruggewor -pen.Beoosten de Aa hebben onze afdeelingen het offensief genomen in de ricfc< ting van Kalntzem. De Duitschers na-men de aanvallers onder hevig geschut-vuur en deden een tegenaanval, wiaarn* ze onze troepen van een halve tôt eeft heele werst naar het noorden drongen. Tf-gen twee uur in den middag duurden d4 bittere gevechten nog voort. Onze artillerie heeft in de buurt vai$ dea d.orp Smoino bewestea Brody, OBÛ viji»MÎolijk vliegtuig geveld, -dat in on steîlîngen landde. Bij den val verbrancU de het toestel doordat de benzine ont-vlamde. De bestuurder en de waarnemer, die t'rachtten te ontkomen, werden gô -vangen genomen en het vliegtuig met t machinegeweren is buit gemaakt. Van het Zuidèûjlc front. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 25 Januari. Officieel : tu! het Tbnale-gebied (Camoaicaxial) heeft het vijan;-delijko geschut ongowone bedrifviglieid ont' wikkeld. Het vuur is door -onze artillerie krachtig béant woord. In het Posina-dai (Astico) heeft eiein onze^ afdee'.ingen een klcinea vijandelijken wachfc-post omsingeld en gevangen ganomen. Op de rest van het front heeft OMervlœdlgW sneseuwval de geyiechtsactle b&perkt tôt tu^ schenpoozonjd geschutvuur dat het hevigat was in tet Oismen-dal, in bovenfTravigaoixJl OVvisio) en in de streek teta oosten W&l Gôrz. , < nota ilerGrteksche regeering Reuter's agentschaf vei'neemt, dat d« Grieksche regeering een nota aan iè gezanten der geallieerden te Athen# overhaadigd heeft, waarin ze nadrukke-lijk haar leedwezen betuigt over de gô-beurtenissen van 1 en 2 December. Belgen brengt een bezoek aan di . bestendige tentoonsteiling der Society of Friends, Pletterijkade 12 (bij het i Hollandsche spoor), Den Haag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes