Belgisch dagblad

959 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 10 Octobre. Belgisch dagblad. Accès à 17 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9c6rx9462g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lîgte Jaargang Z^ÏVDAG XO en MAANDAO 11 OCTOBER 1Ô15 JVo. S3 ABOMNEMEMTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per posi. Loss$ nnmmm; Voor Holiand 5 ceûfc voor Buitenland 5Vj cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Besfuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUfêiONT — L. DU CASTILLON. APVERTENTIEN: Van 1—5 regels f 1.60; çllkg regel meer f 0.80; Réclamée 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. ïondon : 2 White Hall Housa Whiteliall E.W. LEVE SERVIE! „La Gazette de Lausanne" bëvat het vol-?ende tafereel uit Servie, eeu beeld uit Kragoejevatz. Het is feestdag te Kragoejevatz. [n de kerk beginl?, na de gewone mis, het gebed voor den zegen Van de legers der aondgenooten. Het is een heldere nogwarme lerfstdag. Daar de kerk opgepropt vol is, wonen ve!e boeren en boerinnen, die uit de jmliggende dorpen kwamen, de mis by in open ucht voor de deur. Hier ziet men ook jnder de boomen eenige soldaten en officieren ?an den militairen staf. De klokken luiden. Het gebed is geeindigd. De menigte dringt ait de kerk en verdeelt zieh in de straten pan het stadje. SIechts zelden ziet men een der mooie bonté drachten der boerinnen. De raeeste mannen dragen teeken van rouw een zwart doek over het lioofd. Waarachtig heb-ben bijna aile Servisehe vrouwen uit de stad en uit de platte lande een gesneuve'lde te bevveenen. Zeer weinigen treft men aan die met iemand missen in de Balkanoorlogen en in den huidigen krijg, El- zijn zelfs families die volkomen zijn uitgestorven. Zoo zag ik een ouderling, die sedert October 1912 zeven zonen, vier schoonzonen en twee doeh-ters tén grave had geleid. Tbans laat hij elken Zondag een kaars branden op het graf van zijn jongste, die op 18-jarigen leeftijd in het gasthuis te Kragoe-jewatz tengevolge van zijne bekomen wonden overleed. Het Servisehe volk heeft door de ellende en den. rouw die geen naam draagt, het zwijgen en het dulden zonder klagen aan-geieeri. Terwijl aile wapenpiichtige mannen en jongelingen te velde staan, arbeiden de grijsaards, vrouwen en kinderen op fien akker. Deze arbeid is lastig, zeer lastig, bijzonderlijk wanneer yin ouderdoin bevende grijsaardsj awakke vrouwen en nog tengere kinderen . mannenwerk moeten verriehten. Dikwijls ziet men een span ossen, dat door een pas 8-jarig jongetje wordt geleid en een ploeg dien een gebroken oude man oï een verschrompelde kuchende vrouw voorwaarts duwt. Hoeveel boerenhutten zijn er niet, waar de huisvader niminer nog zal terugkeeren. De moeder is alleen en is met de kleine kinderen aan haar lot overgelaten. Een hoek van Servie is gansch verwoest en verlaten. Het is de Matcha, die voor den oorlog Servië's voor-raadskainer werd geheeten. Daar werden reeds de geweldigste gevechten van dezen oorlog geleverd. De vele duizenden fruitboomen, die de bron van den landelijken welstand waren, zijn vernield. Een deel der inwoners der Matcha, die ailes verloren hadden, is terug-gekeerd naar de puinen van den eertijds De- staanden huiselyken haard. Deze boeren die <] eens de rijkste van Servië waren, zijn thans li de armsten. Zij legeren tusschen de door vuur *- en rook zwartgemaakte muren en pogen de v velden opnieuw te bewerken. Doch zij bezitten g geen iandalaam meer en ook geen zaad. Uit o den grond, gemest met het bloed van vader, k zoon en broeder groeien enkel koren- en wilde ^ kollebloemen. Wanneer de avond valt, ver- ^ neemt men het snikken der moeders die op de zoden voor de graven knielen en de dooden beweenen ...■* Yreeselijk zijn iûderdaad Servië's ; beproevingen. De oorlogsgeesel 2 treft dit volk sedert 1912 onmee- ^ doogend en aanlioudend zonder dat men het einde van die rampen ïn- ziet. ( l'.n tocli zal Servië blijven leven. ] Een volk dat tôt driemaal acliter- s een overwinnaar was, cen volk dat J een Oostenrijksclie leger de schan- , delijkste der nederlagen toebraclit, l is niet gedoemd te sterven en te J verdwijnen. Zijn lot van David, die strijdt > tegen Goliath! wekt in de gansche ' j wereld sympathie en bewondering i op. De viervoudige Entente komt daadwerkelijk tusschen om de ver- , plettering van het kleine land door ; de Centralen te voorkomen, » • ( Zij zal verhinderen dat de valsche Bulgaar den Servier in den rug den verraderlijken doodsteek toebrenge. De witte adelaar is niet neerge-schoten al verloor hij bloed *uit vele wonden. Yersterkt en uitgerust verheft hij zich opnieuw blank in de blauwe lucht boven Drina, Save en Donau de zwarte adelaars te gemoet, om hen met zijn scherpen snavel en klemmende klauwen te doen dalen in de vlakten van Hongarije. Groed heil, Servisehe bondgenoot! Onze vurigste weoschen verge-zellen u, Dat Servië voor de vierdemaal zegevierend uit den strijd kome ! Leve Servië! in een sue! tempo stoomen Franschen en Engalschen m,ai: INcord-Servië en zullen iiiet te vroeg aankomen om de Serviêis hulp te bied-en. Duitschers en Oostenrijkeis zijn hij hen reeds binnengevallen. De overtocht gnjpt plaats over de neele l'engfce detr Noor-dei-grens: over de Drina, de Save en de Donau e®. eenige voorpostgevechte.il nabij Belgrado wijzen er op, dat heide vijanden spoedig handgemeen woiden. Men lue.t ge-leeid, hoe de Servie rs zich de Oostanrij-kexs van het lijf wisten te werpen, de dalen la&gswaar de vijanden moeten binnendria-gen zijn van dien aai'd, dat de kloeke legers van kening Peter zich de hoogten dei beag-achtige stieek zullen ten nutte maken oan de geiedeien hunnex tegenstanders te du'n-nem.Naaj ointvangen telegrammen i.ukken de Duitschens en Oostenrijkexfi met 850.000 à 400.000 man aan. Het Seivische leget bediaagt ongeveer 300.c00 man en ont-vaingt den steun van geneiiaals d'Amade ea Ha mil ton met een troepenimiacht van 111.000 man. Indien de vijandelijkheden zich bij deze tegenove* elkaax sta-ajide troepen-.machten bepalen, kunnen we om de toekomst genust zijn: Zooiajig B-ulgarije neutraal blijft, kunnen de Tuiken tan bondgenooten geen hulp bieden. Maa,r hier juist ligt de knoop: Zal Bnlgajije, die geén openlijke oorlogs-veiklaiing he.ft aangedxiifd, niet jnverhot'ds Seivië binnenvallen en de Fxansch-Engelsche tioepen v,an de Servisehe willen afsnijdetx door een aanval op den spoo-rweg Salouxki-Niisj ? 't Is 'vva.nneer men aan die gebeurlijkheid denkt, dat men zich omwendt om uit te kij'ken naa,r Gdekenland. En daiï vraagt jnen, zich al aan welke noodlottige inspiraties de neutralisten gehooraamen, om zod te lanteifanten op het oogenblik, dut cok het zijn van Gtekenland aan don degen hangt van d,en Kaiser; de Kaiser, die thans l'urk^e vleit, om in geval ■Vian 2egepiaial zijneOttomaanachebondgeno»-ten v.ain thans naar Klein-Azië te diingen en Kich kcizef van Konstantinopel te laten kro iian. Dat toch beteekent de dood van Gnie-kenland. Wij zijn vast ovextudgd, dat Griekenland bij de eerste vjjandelijke daid zich aan de zijde der Verbondenen zal scharen. Maar wanneer Bulgarije poogt haar te versqhal-ken, past het Giiekenland eene apolitique de dupe" te spelen? l'envijl op het Westelijk front de Fran-sehen in Champagne hun, offensief door-zetten ondauks eenige Duitsehe tegcnaanval-len, txekken de hevige artillexie-duels in Ar-tesië en Vlaanderen onzie aandacht. Het l'gt in de lijn van den vijand oliiicr succes-sen te zoeken en we zouden weldra wel van een poging tôt. tegen-offensief kunnen hooxen. Hier en in Argonne, is het voor hem een leven,skwestie aile krachten in te spannen, zoo de Fians-chen in. Champagne dooiidiingen. Men weet waaàrom. Doch, wij kunnen de gebeuitenis^en zonder em^tie af-wachten. Juiist waar de Duitschefs moeten vooiuiitkomen woiden ze geslagen, zoo ten Z. van Boy, terwijl zij ten Z. van Thelus achterxiit geworpen worden. Wellicht krijgen ze het de eeiistvolgende dagen aan den stek met de Engelscfien en Belgen. De gebeuxtenissen op het Oostelijk front gaan den Dtiàtechers niet beter naar den wind. Von Hindenbuïg heeft 400.000 man in den sectoir van Dwinsk samen petrokken1, * om de stad te nemen. Hij heeft het gezworen. De kiing Eoiud de stad wordt daarom niette-min grôoter en grooterl Bi{ Gospodskidwor en Gokosk werden de Duitseheis uit de Joopgraven geworpen. Zij vetrloren bij' het gehucht Kozjani andere stellingen; evenzoo ten W. van Mamoelin en Koiri. Zij moesiten bij een ander gevecht Swinka ontoiaimen en lieten veel oorlogs-mateaiaal in handen de» oveirwinnaars. Nu de vijiandelijkheden in Servie beginne'tî, mogen we ons aan een kxiaehtig offensief der Russen in Galicië verwachten1. Zeebrugge^ bestookt. Onze correspondent uit Aardenburg meldt ons dat Maandagmorgen, na het bombardement van de Vlaamsehe kust, vijf verbonden vliegeniers de haven van Zeebrugge hebben bestookt. Aldaar wierpen *ij verscheidene groote bommen. Links en Redits. Mevrouw H. Carton de Wiart. De vereeniging der Engelsch-Amerikaansche rukpers te Parijs hield Dinsdag haar maande-jksch ontbijt iîi het Palais d'Orsay. Mevrouw !arton de Wiart, die opzettelijk uit Le Havre /as gekomen, hield er in het Enge.sch een rachtige redevoering over hare gevangenschap n hare vrijlating, Zij nam de gelegeDheid waar m uit naam der Belgisehe dames de Ameri-anen en Engelschen dank te zeggen voor etgeen zij doen om de Belgen voedsel te erschaffen. Eene prinses aïs onderwijzeres. Prinses Adelheid van Lippe, eene bloed-■erwante van den vorst van Lippe-Detmold, lesteedt thans haar tijd aan onderwijs geven. jij geeft dagefijks vijf uren les en vervangt ,oo een® onderwijzer die als soldaat binnen-jeroepen is. Zou dit feit niet bewijzen dat }uitschland zijn laatste mannen noodig heeft? > \ De handei der bondgenooten. De groote vereenigin^en der handelsreizigers leelmakend van het li f,ernationaal verbondin Prankrijk, Engeland, italië en België z\jn ;innens te Parijs een mternationaal congres te )eleggen. Daar zullen maatregelen besproken vorden die gedurende eu n à den oorlog zullen vorden genomen om in het bijzonder te voor-comen dat geen enkel onderdaan van de vijan-lelijke landen beware of ontvange eene ver-;egenwoordiging van de handelshuizen in de jeallieerde landen. Een Zwitsersch handels-•eiziger zal de onzijdige staten vertegenwoor-ligen op het congres dat van groot belang can wezen voor het toekomstig handelsverkeer :usschen de bondgenooten en de neutralen. Nieuw K. K. brood. In Duitschland is men beginnen tebakken ien nieuw K. K. brood, bevattende aardappel-neel en varkensbloed. Wat zullen de Duitsche zwetsers nu zeggen, zij die beweerden lat overvloed in Duitscbland heerscbt? " * «TETîT.lc-î-Kl'WJ ! Voor lang verblijf in Den Haag begeeft i~ naar het ,,Hôlil ft'Asîona et ûa Paris" BelgiseU Eigenaar. Het meeste comfort aan de laagste prijzen. •% (n ongenade. Aartshertog Frederik de opperbevelhebber pan het Oostenrijksclie leger, is in ongenade gevallen. De Xeizer heeft hem afgezet. Aartshertog Erederik, die te Brussel eene prinses van Croy huwde is de rijkste der Oostenrijksche aartshertogen. Aartstiertog Joseph, die een legerkorps tegen de Russen aanvoerde heeft het zelfde lot ondergaan. Dien aartshertog was als wij ons niet bedriegen, een neef van de tweede Koningin der Belgen. Er is echter nog een aartshertog van denzelfden naam, een afstam-meling van aartshertog Karel, die Napoléon bevocht, die generaal is'in het Oostenrijksche leger. Thans worden aile Oostenrijksche legers door Duitsche generaals aangevoerd. Wat vernedering voor het leger van aartshertog Karel en vaa Radetzky 1 De sigaren slaan op. De Berlijnsche sigarenfabrikanten hebben besloten de prijzen der sigaren met 10 per cent te verhoogen ter oorzaak van de schaarsckheid der tabak. Men weet ^at Duitsche sigaren reeds peper-duur waren. Weg met de Britsche koopwaar. Het Duitsche vrouwencomité heeft een krachtig opgestelden omzendbiief rondge-stuurd om de Duitsche vrouwen aan te zetten zich geene Britsche koopwaren meer aan te schafien. De bondgenooten zullen wel zorgen dat ook geene Duitsche artikels meer worden aangekocht. Hoe hei er gaat. Een pas uit Duitschland gekomen Duitscher vertelde aan een onzer correspondenten : Ik kom pas van Dusseldorf, ik woon daar in een kleine straat die misschien 20 huizen telt, Welnu op die 20 huizen zijn er 11 waar er rouw is. 11 huisgezinnen waarvan er een of meer gesneuveld zijn. Is het niet vreeselijk 1 Belgisch Staaisblad. Justitie. Het ontelag van den heer A. Borma, griCfior van het vreidiesgereicht (2a kanton) te Mechelen, is aaiigemioroica- B e n o e m i n g. De hulpofficier A. De Bias, le kairabinder, wordt 2e luite-mant de-r reserve beno-etmd. De benoeming tôt 2e kapil«ân van lui. tenant F. Noterman wordt ingeitrokken daar die officier vermist wcr'dtfc. O n t e 1 a g o n. Het oatslag van ka-pitein bevolhebiber der reserve G. Van Canoghem wordt wegens gezondheiidsre. ieaacn ingewilligd. — De luitenant der reserve Depier -reux houdt op aanvraag op dleei te maton Van het kadar der reeerve. De luitenant der reserve J. Berard d&T grenadiers wordt opnieuw toegelftten tôt h.et kader der reeerve. ^1*111 ¥laanfiepeiia Je yous salue, Ruines golitairics, to.mbeaux saints, murs silencieux! C'est à vous que j'adjesse ma prièr,e. (Volney.) Wie van ons zou ooit gedacht hebben, wanneer hij een fieten hlik wiexp op de Lakenhallein van Ypdqen, die sedeit de veer-tiende eeuw orkanen hebben getxotseei'd, dat zekeœen ongeluksdag een misdadige hand, zondex nut en zondeç andege redeiî dan een brutale yeiwoestingsgeest, aat zinnebeeld van Vlaandeaens roem zou vernield. hebben? De groote stad va,n het verleden, die in de XVIe eeuw 200.000 inwoners telde met viexduizend weefgetonwen, ligt in puinen, het groefe belfort met zijn toiens is yer-dwenen en de hoofdkexk, die dagteekent van 1221 IsTnet den grond gelijk gemaakt! Ype-ien is dood! Yperen, gelijk zooyeel andeife steden moesten vexdwijnen; dooi: zijn schuld?-Neen, door zijn plicht! Dendernionde, Dix-muide en Nieuwpooit ondergingen hetzelfde lot. De eenzame wandelaar, die bij een stillen zcmeiavond van de zèe terugkw.am en langs de oudeçwetsche kaai de mid-deleeuwsche skaten binnentrok, voelde da-lijk den indruk v,an al het poëtische, dat hier op aile huizen stond. Wie yan ons^ die ooit Nieuwpooit zag, heeft die herinne-ring niet bewaard? Het mijmeïen is uit, Nieuwpoort is dood, de groote oude toxen is vendwenen en de hcoge gewelven van de prachtiige kerk liggen yoo® altijd in den grond. En zoo is het met zoovele Vlaamsehe steden en doipen ! Naïve menschen hadden kunneli denken, dat de Duitseheis, zooals do oorlogswet hot hen oplegt, onze geschiedkundige |ebou\vea zouden bewaard hebben. D\i feiten hebben het tegendeel bewezen en met cpzet, met vooibedaichten ia,ad werden de kanonnen ge-licht op de arduinen getuigenissen van ons loemrijk verleden. De biUtale overweldigers, die buiten aile recht ons Vaderland zijn binnengesturmd, hebben Yooial hunne woede gericht op ons intellectueel levpn, rvp oneo ininst cil op onze gasebiedenis ! l'e Leuven hebben itij » de merkwaaidigste bibliotheek veibrand, te Lies* hebben zij het atelier van onzen ta.-lentvollen kunstschilder Opsomer TOrwoest en zijne tafexeelen aan stukken gescheurd; onze geleerden zooals Pixenne hebben zij als gijzelaais opgesloten "en de groote tem-pels van onz,e geschiedenis, onze kerkec, onze stadhuizen en onze belfoxten hebben zij wetens en willens in brand geschoten! Wegens die misda,ad zal eens of morgen de Duitsche Overheid texecfhit staan vaoï de Rechtbaink deï geschiedenis 1 Wie weet helaas! Wat ons nog te wach-ten staat' Wie zal ons vertellen wat het lot van Brugge zijn zalï Een diep ge-voel van angstige weemoed greep mij aan bij mijn laatste bezoek aan de „doode ma-g et", zooals Ledeganek ze noemt. Ik stond bij helder maanlicht te praten met een vriend op ds Groote Markt. De Duitschers waren in aan toch t, Denderm onde was ve rnield. Gent was gevallen. Daar stond nu de Halletoren in al zijn prachfc. Ilet komt mij nu voor, dat ik hem nooit zioo heer-lijk heb gezienl „En zeggen", zei mij'n vriend, „dat misschien morgen die prach-tige toren, die daar staat sedert de XlVe eeuv/. neergeschO'ten wordt!" — Dit is Goiddank niet gebeurd, maar wie zegt mij dat het niet gebeuren zal, wie weet of de wonderbare slad — een juweel, dat als kunstschat niet toebehaort aan een land, maar aan de gansche wereld — niet zal verwoest worden door eenige kanonnen, die in de verbe staan en die geladen worden door een misdadige mac ht zonder gevoel, een macht, die vernielt door geweld, dat recht is gewordenl Vlaanderen heeft vreeselijk geleden en wat er ook gebeuren moge, wij zullen nooit heelemaal het kwaad kunnen herstel-len 1 België is opgeofferd voor het recht, maar ieder van ons zal een deel van de vaderlandscËe asch op zijn hart dragon en sterven zal België niet' Wij zullen moedig aile rampen dragen die ons on-schuldig opgelega worden, maar buigen doen wij nooit! Zij krijgen ons niet kleinl Dat weten onze moedige jongens, die nog aan den Yser staan en ieder rechtschapen mensch, tôt welke nationali-teit hij ook hehoort, zal medelijden v'Qe-len met onze smart en zal in naam der rechtvaardigheid ons lielpen in de herop-beuring van ons Vaderland. ARTHUB, BUYSSE. Yerandering van krijgsplan. De Ooatenrijikache methode die bestaat in het bombardeeren en verniielen van aile plaatsen diie zij niet kuntnten houden, heieft den Italraanachen Staf aaingteaet zijn eerste plannen te wijzigen met bet oog op Triest. De Italianen vreezen inderdaad dAt de Oositenrij'kera eeins op de vlucht van uit de zee en van op de bergen, dlie prach_ tige stad zouden kunnen vernielen. In stede naar Trieet op te rukken eens dat Gorizia zal gevallen zijn znl-len de Italianen langss de bergvlakte van Garso oprukken en zoo Trieet rechts la<-ten liggen. Aldus zal dio haven van OoStenriik kunnen aîgesnaden worden. BELGIË. In :t vooruitzicht van het offensief. Het „Rotterdamsch JSieuwsblad" meldt dat dezer dagen 32 treinen met Duitsche troepea in België aangekomen zijn. Heel het spoornet, wordt gebruikt voor militaire doeleinden. Da Duitschers werken koortsachtig aan bet ver-sterken van Namen, Luik en Gent en zwara kanonnçn werden van Rijssel naar Douai over-gebracht.Het is den Duitschen soldaten verboden met Belgen te spreken, Ifesi-lllaaifcfepegi; De viasoogst aangeslagen. In het etappengebied van Vlaanderen is do viasoogst van dit jaar aangeslagen, Willekeur. De opperbevelhebber van het leger in Vlaanderen, hertog Albreeht van Warttemberg, heeft in het etappengebied de Belgisehe wetten in zake militie en burgerwacht vervallen ver» klaard, tengevolge van de bezetting des lands door de Duitsche legers, Het regent boeten ! Bij Rousseïaere werden parochianen, die 's Zondags naar de mis gingen, aaa de kerk aangehouden. De vijand vroeg hun naar hunne passen. Wie er geen had werd verwezen tôt eene boete van 5 tôt 10 mark of 2 dagen gevang. Vrijheid van godsdienst op zijn duitsch Koper! Koper! Thans heeft men de koperen ketels uitge-broken in de brouwerij Goethals te Meulebekô. In andere dorpen van West-Vlaanderen worden nog koperen brouwketels uitgebroken. Zilver. Thans komt op den Vlaamsehen buiten meer zilvermunt te voorschijn, daar de noodnijpend woidt ea de verborgen spaarpenningen aaa llfcb ii©kt wordorx Dood van Karel Ferdinand de Pape. Wij veinemen uit Brugge het afstejvesS yan K,aii el Fexciinand-Maiie De Pape schildejç!-. mixiiatuaist en paleograaf, geboeen te Buaig-ge op 31 Me i 1839 en oveileden t« Brampton, Huntingdonshire (Engeland) deH 25 Septe^mber 1915. Hij was een deE grootste kunstenaais yaS zijnein tijd, ma,a.r zijn nedeiîgheid deed heiH eei'bewijzen vexsmaden.* Hij leefde buiten de! weueld. Zijn ycornaaimste wefken werden! udtgevoexd voor den heptog v.an Bxabiant, (Latecc Lecpold II) piânsen v,aa koninklijkeiS bloede en den adel. Y ei&c.hillige zijner schildej-stukken prijkeK in de kerk St. Sulpice te Parijs. In 187^ dxoegen de legiiimisten) van Faiankrijk hem de uitvoeiing van een adres op, welk iaiah-< geboden werd aan den graaf van Chant* bo-rd. Ook het Vaticaan is met meesterweï-ken van zijn hand versierd. Een dezer ver-wiexf de gooxden médaillé in de Tentooa< stelling van het Vatlcaan te Renie. 0®sf"¥laandei*eii Wat voeren zij ïn hun schild? De boeren langs de Belgisehe grens in da omgeviug van Bouchaute, verwonderen zich zeer over de zonderlinge bedrijvigheid van de Duitschers. Schildwachten zitten er in da boomen en bespieden het Nederlandscbe grens-gebied. Door de opening van den Braakman ziet men bij helder weer zelfs de boomen van Zuid-Beveland, ten Noorden van de Wester-schelde. De Duitschers hebben op dit punt ook een observatiepost ingerieht, voorzien vaa optische instrumente^ vanwaar zij het gezicht hebben op Terneuzen en de Schelde. Boetenhistories. Om wat verf afgestompt te hebben aan da pas beschilderde païen van de brug te Selzaeta werden drie schippers verwezen tôt eene ge-zamenlijke boete van 1000 Mark. Ten slotte zijn veroordeeld : de gemeenta Lede by Gent tôt 10,0C0 mark boete, omdafc daar in den nacht van 19 op 20 Juli eea wisselstand was vastgezet, hetgeen onvermij-delijk een ontsporing ten gevolge zou hebben gehad, en de gemeente Bottelaere bij Genè tôt 500 mark, omdat aldaar bij een land-bouwer, tegen het verbod in, nog twee levendo duiven zijn gevonden. Een gerucht dat uit Gentbrugge, een voor-stad van Gent, komt, kan ik op dit oogenblik niet controleeren. Naar verluidt, zou zich daar een inwoner door een revolverschot van he"t leven hebben beroofd, waarom de gemeente, waar dus nog een verboden wapen was, met boete bestraft zou zijn. Men verzekert mij zelfs dat de buigemeester bij aanplakking zijn medeburgers geraden zou hebben, oui onnoodige onkosten voor de gemeente tever-mijden, zich bij neigingen tôt zelfmoord lie ver van een koord te bedienen. Verzoeke deze courant na lezing onge-frankeerd per post te zenden aan één de* Internecringskampen: Gaasterland, Leeu-varden, Amersfoort, Hard«rwijk, Bergen (bij Alkmaar).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes