Belgisch dagblad

707 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 15 Octobre. Belgisch dagblad. Accès à 17 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sb3ws8jk53/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lste Jaargan^ VRIJDAG 1S OCTOBER 19X5 V JVo. se BELGISCH DAGBLAD àBONNEM EN TE]n. fer 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. LosîS nummers: voor Holland 5 cénfc voor Buitenland î'/s cent. Denllaag, Rrinsegraclit 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7458. Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVEETENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50; çlta regel meer f0.30; RecI aijiça 1—5 regels f 2.50; elke rêgël meer f 0.50. London: 2 White Hall Hous® Whiteliall E.W. DIENSTPLICHTIGE BELGEN. Een Belgische familievader schrijft ons „Ik bon. nog onder de a indruk van '1 artikel De Zedelijke Plicht, dat ir uw geëcrd blad is verschenen. De sebrij ver lion niet beter de gevoelens van de echte Belgen in Nederland uitdrukken. België is îmmers ons aller moeder es wij, hare zonen, zijn Jiaar hulp, l)ij-stand en bescherming verschuldigd. De ouderen van dagen hebben zoowel plichten tegenover hun vaderland te ver-vullen als de jongelieden. Iederecu jmoet zich verdienstelijk maken. Wat wij hoo-ren en vernemen uit het bezette land, uit het Be!gië achter de traliën, het Bel-glu waar het brood soms ontbreekt ol ensmakelijk is, moet ons aansporen, wij die hier lekker wit brood mogen eten en in vrijhedd rondwandelen, nog meer ons plicht te doen. De meesten van onze jongalingea, die onder toepassing van het dekreet van 15 Jani 1915 vallen, begrijpen gelukkig-lijk dieu plicht. Hoevelen zijn dan ook niet naar het leger vertrokken, waar aet hart van bot vaderland klopt. 0p hen moest druk, noeh dwang worden uitge-oefend. Zij gingen eenvoudig, onidat zij waren overtuigd en ook niet wilden met den vinger worden gewezen door de on-zijdige Hollanders en meteen door hun ne pudere landgenooten, zoo ir.annen als vrou-wen.Er zijn echter jonge Belgen die nog over deze gewetenszaak durven discu-tieeren en wel sedèrt het verschij'nen in een Hollandsch blad van een berichtje uit Le lia /re, dat onnoozelweg beweerde dat de in Nederland verblijvende onge-huwde Belgen van 18 tôt 25 jaar niet onderworpen zijn aan het boogerbed^eld dekreet. Aile bladen hebben dit onschuldig schij-nend berichtje overgenoinen, zonder com-mentaar, als ik me niet bedrieg. Met piijii eenvoudig gezond verstand moet ik u zeggen, 'dat dit berichtje op. een mis-verstand moet L crus ten. Het is genoeg geweten, dat de dienstplichtige Belgen, die zich in het vrije Belgenland ophouden, of wel in de verbonden landen, moeten gehoorzamen. De gendarmen zijn daar des- noods om de weerspannelingen naar het , leger te voeren. In een neutraal land, als Nederland, is dit niet mogelijk. De Belgische regeering kan hier poditie, noch marechaussce doen handelen. Wil dat echter zeggen, dat de Belgische dienstplich-tigen hier mogen blijven rentenieren, als hunne broeders aan den Yzer of in de oefeningskampen staan? Bijlange niet. Ook heb ik aan mijn achttienjarigen zoon, nochtans een eenig kind, gezegd, dat bij wettelijk verplicht was aan onze wet-tige regeering te gehoo-rzamen. Ik Lieb het hem niet moeten herhalen, Mijn zoon is vertrokken ; tranen werden ge-stort, doch mijn kind zal * zijn plicht doen. Van hem zal men nimmer en nooit zeggen dat hij een lafaard was, terwijl zijne gelijken brok voor brok, voet voor voet, el voor el, den vaderlandschen grond moiesten heroveren. Men zal zijn naam ook lafcer op de schandelijst niet zien staan, die in het vrijgevoehten vaderland overal zullen uitgehangen worden, vermel-dende de Belgische weerspannelingen en de déserteurs, die zich in Holland sohuil hielden. Mijn naam zal dan ook niet ont-eerd, noch geschandvlekt wezen. Overi-gens wat dient het zich te verbergen? Vroeg of laat zal men toc^i moeten die-nen.In Holland blijvear? Ochf hier zou geen enkel Hollander zoo'n desexteur of zoo'n achterblijver willen bezien, ver van hem werk te verschaffen, want uit zulken stof weeft men geene vlijtige en eeriijke werkers. Veracht door den Hollanders, verstoo ton door de Belgen, zouden die kortzichtigen een ellen-dig leven slijten. Ziedaar wat ik u wilde schrijven. Ik voeg hier bij, dat: zoo eeâ Griek of een Bulgaar die in Holland vertoeft, moet beantwoorden aan het bevel van de Griek-sche of Bulgaarsche reg-eering, die hem dezer dagen tôt den dienst opriep, een dienstplichtigQ Belg dit dubbel moet doen, omdat hij aan de wet moet gehoorzamen en de heilige taak moet vervullen, name-lijk zijn bezette, geknechte vaderland van den laatsten Duitschers te zuiveren." I L - Pe ioesfand. — I I I !■ Op het Westelijk front gaan de IVansche: in Champagne langzaam maar ongeschok voort de Duitschers achteruit te dringen. Ee: vooruitgang in de richting van het Lagoutte ravijn werd gisteren gemaakt. Ou-danks ver woedde bombardementen gelukte het dei Duitschers niet rond Souchez (Artesië^ he verloren terrein te herwinnen. In Lotharinge: en de Vogezen poogde den vijand vruchteloo vooruit te dringen. Op het heele Oostelijk front behalen d Russen successen, waarb\j we even zoude: stilstaan, waren het niet dat onze aandach hoofdzakelijk getrokken wordt op de gebeui tenissen in den Balkan en degene die er recht streeks mede in verband staan. Galicië e: Servië, daar ligt thans het zwaartepunt. In het Frausche parlement verklaarde mi nister Viviani dat de Engeische en Eranscb regeeringen tôt overeenkomst gekomen ziji over de grootte der legers die naar den Bal kan dienden gestuurd, en Husland voegt zicl bij zijn bondgenooten om Servië te helpen Morgen zullen zijne troepen aan onze zijdi etrijden, zei de minister met nadruk. De laat ste prestaties der liussische troepen aan d( Strypa, geven ons de verzekering dat geej cf/ers voor haar zullen te groot zijnomlang: bet Banaat door te breken en de Duitsch Oostenrij ksche legers, die in Servië vechten m 't nauw te brengen. Het ligt vast in de lijn der Russen all< krachten in te spaunen om hun front met da' hunner bondgenooten te verbinden met hei doel gezamenlijk de Centralen naar Oosten rijkschen bodem terug te drijven. Of de Roe^ meenen en Orieken, geholpen of niet door d« Serviërs, met Bulgarije zullen al'rekenen, ofwei Engelsch-Eransche troepen, zooniet een tweede Russisch leger, Bulgarije zullen breken ona naar Constantinopei en Sofia op te rukken, zal de toekomst ons leeren. Houden wij ons voor 't oogenblik bij de Lngezette vijandelijkheden. De Centralen onder-Vinden aan de Drina en aan de Morawa en Mlawa dat zij zich leelijk misgrepen hebben. Ten einde do Servische doorgangen toch te forceeren, moesten zij nieuwe legerkorpsen van het Oostelijk Iront wegtrekken. - Wij zien de gevolgen: De Russen dringen 3oor in Galicië ondanks wanhopige tegenaan-Fallen- Kunnen de Serviërs nog eenige dagen âen vijand voor hunne linies neerleggen, in wat hachelijke positie komen de legers van Mackecsen dan niet te staan ? Een vergelding voor den Jarnaczet der Bub garen : terwijl de Serviërs op het front en in ien rug aangevallen worden, komen de Cen- tralen in 't gedrang tusschen de Russen en de Serviërs en men weet waar de Eransch-Engelsch troepen dan komen te staan. Zij pletteren de Bulgaren tusschen de Serviërs en ^ hunne troepen in. Neen, ailes is in de opvolging van oorlogs-toestanden in den Balkan geen louter toeval. En hoe weldoordacht de strategie der centralen, ook is geweest, hier weer blijkt hoe-zeer ze moeten onderdoen voor bet militaire beleid der Verbondeuen. 3 Wij mogen er natuurlijk niet op bouwen, dat de gevechtsdisposities aldus zullen blijven. a Maar in 't uiterste geval kunnen zeslechtsop zulke wijze verschuiven dat de Duitschers-Oostenrijkers en Bulgaren, om, de verplette-ring te vermijden, hun front verbinden. En daardoor wordt juist ook het eenmaken van het front der Alliés bereikt. De keuze is er voor den vijand niet beter om. Integendeel, want aldus wordt den weg geopend langswaar de Russen moeten munitie ontvangen 1.... mnwi i» M «va—gap—Hm—i—m IWIIMS—■—n—n——n—fc—E» Belgische iiotarissen in liet buitenland. In Nederland, Engeland en Frankrijk verblijven nog notarissen die voor de Duitsche troepen hun kfintoor verlieten Meer dan een,s is de vraag ges'.eld of zij verplicht zijn naar hun land terug te keeren Sommigen waren krank, oîwel zagen hunne studie en woning door de grau-we Teutonen ingenomen. Andleren liepen. gevaar al3 gijzelaa^s naar Duitschland te worden varvoerd: Andere gewicbtige redenen van familie, veiligheid, enz. diet-den nog andere nota/risten de wijk ne-men.Wat is nu de oplossing van die vraag van al of niet terugkeeren? Een hoogstaande Belgische overheid is • van meening dlat de notarissen enkel ge-bouden zijn hun post te vervoegen wan neer geene ©toffelijk© of zedelijke onm-o-gelijkheid zich verzet tegon bun tea'ug-keer naar België. In grondibegm moet elkeen over het bestaan van die onmo-gelijkheid oordcelen. In voorkomend geval zal de' belanghe-bbende even'tueel de redenen van zijne afwezigiheid voor de bovoegde rechtbanlc moeten doen gelden. Wij meenen goed te doen. des aiandlacht der notarisaen op die interpretatie te vea- tii.'P-nx Links en Redits. Duitsche onmatigheid. In de spoorwegcoupé's in Duitschland hangen sinds eenigen tijd de „10 geboden van den oorlog" aan den wand, opdat deze den reizigers goed iugeprent zullen worden. Een daarvan luidt: „Eet niet meer dan noodig is. Vermijdt overbodige tusschen-maaltijden. Dit komt uwe gezondheid ten goede." Ieder die wel eens in Duitschland gereisd heeft en de gewoonten daar kent, weet hoe de Konditorei, de Kaffee und K u c h e maar bovenal deFruhschop-p e n een plaats in veler leven inneemt en dat dus dit oorlogsgebod waarbjk niet overbodig is. Een der Duitsche bladeu verwijst naar Abraham a Santa Clara. Tijdens den dertig-jarigen oorlog sprak deze Wijze reeds aldus: „Men moet den bonger niet verachten, daar slechts een gezond licbaam deze voelt en bij den mensch dikwijls beter ge-neest, dan dit door den medicijnmeester gesebiedt. Een magere troost voor de Duitsche worstenvreters. De penning der werklieden. In de Armstrong Works van Alexandria, Engeland, werd met toestemming van den bestuurder M. Mac Earlan een ophaling gedaan ten voordeele der Servische gekweUten, M. Joris Stamrovitch heeft de opbrengst, zijnde £ 56 19 s. 6 d. overhandigd om besteed le worden aan de gekwetsten van bet gast-huis, bestuurd door onzen landgenoot Dr. Ver-meersche, te Prokoupl]é. Behandelt de dieren.... Nadat ze duizenden elgen hebben doen vermoorden, beginnen de Duitschers week-hartig en sentimenteei te worden. Von Bissing ijeeit een bevel uitgevaardigd tegen het blind-maken van vinken. Eat is een onnoodige barbarij, zegt bij. Leuven, Dinant, Ardenne, Visé, Dender-monde waren dat soms nuttige barbarijen? Het begin van het einde. Kolonel Gaedke, de welbekende Duitsche militaire criticus, heeft in de „Vûrwaerts" een zeer belangrijk artikel geschreven, dat getuigt van de vrees, die onze meest kiaarzienden tegenstrevers bevangt: De soldaten beseffen dat de oorlog zijn hooglepunt bereikt. De heerschende klas-sen weten dat het voor hun respectieve landen eene kwestie is van leven of dood. Niet alleen geven ze zich niet overw Dn-nen, maar zij' rekenen steeds ons door uitputting en sleet de baas te worden. Wij krijgen er het bewijs van in het offensief van Champagne en Artesië. 't Is juist op het oogenblik dat men het Fran-sche leger ontinoedigd dacht, dat Joffre een gaping sloeg in ons front en het is onnoodig het te verduiken, dat die onder-neming van grooten stijl met meesterhand werd geleid en ons op zekere oogenblikken in een zeer kritieke po<sitie brafeht. Vervolgens constateert kolonel Gaedke het échec der Duitsche troepen op het Russische front en de successen der Russen in Wolhynië. Hij toont zich heel bezorgd *>ver de campagne in Servië, maar klampt zich vast aan de 300.000 man van Bulgarije. Indien Rusland's ver-keerswegen konden afgesneden worden, z»u de in den Balkan aajigegane strijd zeker over bet lot van den oorlog beslissen, maar dat is juist het geheim der toekomst.Het uur is ernstig, besluit kolonel Gaedke, de toestand behoort niet aaia de illusie, maar aan de ingetogenheid. Onze metaaibewerkers in Engeland. De metaalbewerkersbond van Coventry, heeft in overeenkomst met de Trades Council der Engeische vakbonden dier stad, verleden Zaterdag eene openbaro vergadering gehouden, waaraan bunne medewerking verleenden de beeren E. Royer, Belgisch volksvertegenwoor-diger en W. Eekelers, de organisator der Belgische metaaibewerkers in Engeland. Na afloop der vergadering werd een mooio som opgehaald voor de Commission of Relief in Belgium. BELG-EN. ~ jI Voor lang verblijf in Den Haag begeeft l) naar het Jiiel i'Astoriaei ie Paris" Belgisch Itigenaar. Het meeste comfert aan de laagste prijzen. Hei kistje van den soldaat. De Syndikale Kamer van cinemanijverbeid, van Brussel heeft besloten een gedeelte der antvangsten harer leden te storten in de kas van liefdadige werken ; te dien einde zal er sen percent afgenomen worden van het inkom-geld. Reeds werden 1.550 fr. gestort bij het Kistje van den Soldaat I De nieuwe voorzitier der Handelskamer. Sedert vyf jaar voorzitter der Handelskamer van Brussel, was M. van Elewyk verplicht, volgens 't règlement, a£ te treden. Hij werd yervangen door heer senator Emiel Delannoy, met de heeren De Bal en Rysiger als onder-yoorzittersu Een manifestatie te Napels Eenige dagen geleden, vond te Napels eiei plechtige manifestatie plaats in den iiclfouw burg. Minister Baxzilaï heeft er gesprokei in tegenwoordigheid vaji den minister-presi dent, S,alandra, van de ministers Grippe en Riccio, van een groot aantal volksver tegenwoordigers en seaators, van autoritei ten en van vele duizenden toehoorders. Voor en ia den schouwburg werd SalandiJ en Barzilaï een indrukwekkende hulde ge brachtl De xede van M. Barzilaï heeft bel publiek tôt buitengewone geestdrift opge voerd; eindelooze ovaties werden ter eere van den koning en van de ministers Salan dra en Sonnino gebracht. De rede van M. Barzilaï, die de huidige politiek in al hare aanzichten behandelde heeft veel succès geoogst. Voor ons land had de spreker volgende rcerende woorden ovjer : „Wij zijn met g.ansch ans hart aan de zij de v,an het heldhaftîge en ongelu-kkige Belfië; wij brengen het hier hulde van onze bewondering; wij herhalen hier onze be-lcfte v,an solidariteit, en wenschen het een spoedig herstel van de riampen, die de droe-vigste barbaarsche ondememing van het be-giii dezer eeuw over dit land heeft gebracht". De toehoorders hebben deze verklaring iangduriig toegejuicht. De gruwelen van Dinant. La Nouvelle Belgique schrijft over de gruwelen van Dinant. - „Na lathartig en zonder reden Vict3r Poncelet, een der zonen van den ge-wezen senator te hebben vermoord, dre-ven de eerloozen uit hun huis Eugeen Poncelet . en zijne vrouw,* met achterla-ting van hunne vijf kleine kinderen. De dienstmeiden waren gevlucht. Vier dagen lang werden de beangstigde ouders gevangen gehouden. Gedurende vier lange dagen en nachten riepen de kinder. tjes, waarvan het oudste 8 jaar oud is, om hulp. Toen de ten slotte losge-laten ouders naar huis toe snelden, von-den zij de twee jongste kinderen, twee-liiigen ran pas een jaar oud, dood, ge-storven van honger. Een ander kindje van 3 jaar lag te rieltogen en het bezweek, ondanks de zor-gen. De oudsten waren door den schrik zoo verlamd en door de ontbefingen zoo uitgeput, dat zij half dood waren. Kan men zich iets vreeselijker inbeel-den. . Moeten aile moeders die monsters, die kindermoordenaars niet vervloeken ?. Het ontslag van den heer Strauss» Met vo doening stippen wij aan dat de heer Strauss, schepene van maatschappelijke werken te Antwerpen, ontslag heeft genomen als Koninklijke agent en Consul-generaal van Bulgarije in België. Die beslissing strekt den geachten vader-lander tôt eer en zal door aile Belgen warm worden toegejuicht als een kranige daad. Ganscli Duitschland is pan-Gerinaan geworden. Het baruchte Alldeutsche Verbon^ heeft den 28 September haar 25-jarig bestaan gevierd. De Taglieche Rundschau wijidt aan- d!ie gabeurtenis een bizonder artikel om te verkla.pen dat aile gewezen tegenstrevers der Vereenigdng heden als pangermanen mogen beschouwd wor den. De oorlog heeft immers aan het ganache Duitsche volk geleerd a[s pangermanen te voelen en ta handelen." Men weet d»t de pangermanen Nederland, België, Zwitserland, Denemarken en een deel van Frankrijk willen inslik-ken zonder van andere landen in Euro-pa of in andere wereiddeelen te gewa-gen.De verwezenlijking van het pangermanisme is ook de toekomst (zonder woordi-speling), van Nederland. V eroordeelingen in Limburg. Vrijdag werd de dappere soldaat Claes uit Schaarbeek die onder voorwendsel van spion-nage ter dood veroordeeld werd op den Steenweg van Cuvingen voor den kop ge-seboten en ter plaatse begraven. 's Anderen-daags hadden de Hasseltenaars zijn graf met bloemen gesmukt. Vijf soldaten van het belgische leger die de grens waren overgekomen, dragers van ont -plofbare stoffen, zijn tôt 19 jaren dwangarbeid veroordeeld na eene pleitrede van Mr. Bellefroid. aaiB,^aaB:anBBagBHBBaiMEaMnBBDanHi Verzoeke deze courant na Iezingonge-frankeerd per post te zenden aan één der Interneering'skampen: Gaasterland, Lceu-warden, Amersfoort, Harderwijk, Bergen (bij AIkmaar>. BELGIË. - ^nfwerpe si. Tentoonstelling van kant. Het Comiteit tôt bescherming van kant;? werksters heeft eene tentoonstelling geopend ' in de Rubenszaal, op de Meir, 51000 kantwerksters zijn tegenwoordig ingeschreven bij het Comiteit om werk t« • bekomen. f Oos^¥iaancieren. ^ < De industrieele toestand. \ A In de vlasspinnerijen zijn er slechts 11000) arbeiders aan het werk. Zij arbeiden slechtâ". twaalf tôt vier en twintig uren per week. De toestand is ellendig. ' ~ —i Srabant. Gemeenteraad van St. Gillis. \ Donderdag vergaderde de gemeenteraad onder voorzitterschap van den burgemeestef1» den heer Breart. De rekeningen van de teekenschool ea de nijverheidsschool werden goedgekeurd. De raad besloot voor 5 jaren de leening van 1.000.000 fr. te vernieuwen, zonder dat daartoe buitengewone inkomsten noodig zijn, Eene leening van 1 millioen zal bij het Gemeente krediet worden aangegaan om <lè buitengewone uitgaven te bestrijden. Dl<| leening zal aangegaan worden voor den duu* van den oorlog. Eene andere leening van 1 millioen voor het uitvoeren van openbare werken werd goe«$ gekeurd. Tien huizen met verdieping zullen in de Witten Bergstraat worden gebouwd. Schepene Antoon, Delporte, lid der Kamer, liet weten dat te beginnen van 15 Octobei het broodrantsoen voor de inwoners zal gebracht worden van 250 tôt 300 grammen. De prijs van het brood van 1200 grain zaï op 40 centiemen worden vastgesteld. Van 1 April tôt 17 September heeft de gemeente Sint Gilles aan de werkloozeu fr. 504.561.75 uitgedeeld. Ailes werd in het werk gesteld om de werkloozen aan te zetteii te arbeiden. Het getal werkloozen is merkbaar verminderd. De personen die niet voor reke-ning van een meester arbeiden, dienstknech-ten, meiden, kuischvrouwen enz. wordeij niet meer onderhouden. De uitgaven voor hulp in eten uitgedeeld tôt 17 September bedroegen f 1.843.903.96. Op 13 Septembeï waren nog 5.674 werkloozen. Te Brussel ontbrak er brood. De gewone correspondent van de N. R. C. schrijft den 9 October uit Brussel dat sedert den 7n opnieuw bruinbrood in zijnen wijk wordt geleverd, bruin van het maïsmeel, dat on$ brood zwaar en zuur komt maken. En met dat al hebben wij, scbijnt het, nog geen reden van klagen: in denzelfden wijk vergaat het den verbruikers als den inwoners vani Dinant: zij hebben gisteren vergeef? o|p hun dagelijksch brood ge* w a c ht. Als troost kan gelden, dat wij, om dat ont-brekende of onzuivere brood te smeren, be-schikken over boter aan v ij f f r a n % t a c h t i g het kilo, over reuzel, die eved duur ksot als varkensvleesch (vief frank tachtig), en over margarine, di® beneden. de vier frank niet meer te krij«-gen is Het Brussefsch budget. Voor het budget van 1916 der sta5 Brussel wordt eene uitgava voorzien vani 64.434.763 fr. 42, terwijl er 64454.409 fr. 96 inkomsten voorzien worden, wat een boni zou laten van 19.646 fr. 54, De zwaarste post op het budget dei( uitgaven is het terugbetalen doior de; stad van een voorschot van 15 miljoenj frank gedaan door een Banken-Consortium.Henegouwen> De werkloosheid. Tôt heden heeft de provincie Henegouwefl millioen frank voor de werkeloozen ontvangen. Einde Juli telden men 123.731 volledige werklooze met 53.198 huishoudsters en 94.257 kinderen. Er waren 9.258 gedeelte-lijke werkloozen met 5.956 huishoudsters en 12.636 kinderen.f In September bedroeg de hulp van nood: lijdende werkloozen 10-J milboen voor 119000 volledige werkloozen. Lpik. Terugkeer van burgerlijke gevangenen. Vrijdagavond zijn te Verviers 50burgers teruggekeerd, die 16 maanden lang in de Duitsche kampen en gevangenissen hadden' doorgebracht. Die ongUùkkigen werden met" open armen ontvangen. Allen _ vrijgesteldeiii klagen over de afschuwelijke misbandelingeii;; waarvan zij het slachtoffer zijn geweest. 4 Men heeft hen teruggezonden omdat ver® sebeidenen onder hen zouden bezwijke» aan kommer en aan nood.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes