Belgisch dagblad

987 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 04 Juillet. Belgisch dagblad. Accès à 03 mars 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2z12n50b22/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le Jaargaiig' DINSDAG 4 Ju2Fl9ie. —<, ■ o. 246f € > abonnements#. Per 3 maanden voor Holiand 12.60 franco per posfc. Losse nummors! Voor Holiand 5 cent roor Buitenland 7Vj cent. Den Haag. Prinsegracht 69, ïelef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. ~ Hoofdredacteur : L. DU CA8TILL0N. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. c •% ADVEKTENTIENr Van 1—5 regels f 1.60: eltf regel meer f 0.80; Beeiamel 1—B regela f 2.50: elke regel meer I O.BQ. London : Dixon House Lloydl Avenue E C. Offensief aan aile fronten. Van Nieuwpoort tôt Bassora, van Riga tôt Saloniki en Valona wordt thans de grootste der volkerenslagen van aile leeuwen geleverd. De Oostenrifkers van Boekowina vluch-ten in paniek voor 't leger der kozak-ken en wijken tevens voor de Italianen. De Duitschers doen wanhopige pogingen om te vermijden dat de Russen hunne kegge dieper schuiven tusschen de Oosten-rijkers en de Teutonen. Hindenburg is onmachtig om de linie .van de Dwina te doorboren. '■ Voor Verdun vechten de Franschen aïs leeuwen. Zij houden de beslisseade po-gingen des vijands tegen en brengen hem yerschrikkelijke verliezen toe. -— Eindelijk, aan de Somme, hebben de Engelschen en Franschen de Duitsche .linie doorbroken. De Britten en Franschen hebben er de eer-ste dorpen veroverd. Zij strekken zich uit van Hebuterne tusschen Albert en Atrecht tôt Curlu tusschen Albert, en Peronne. [We noemen Beaumont, Hamel, La Boi-selle, Mametz, Fricourt en Curlu zelf. Het Britsche offensief, waaraan de Franschen bij de Somme deelnemen, bedreigt Bapaume en St. Quentin en verder Ka-merijk, Valencijn en loopt uit aan de JTaas. Het heeft vooral te doen tegen het 2e Duitsche leger, dat zijn hoofdkwartiei te Saint Quentin heeft en bestaat uit de 52e divisie, het 14e reserve-.korpsj het 6e legerkorps, de 10e Bieiersche divisie, de le garde divisie, als reserve te Denain en de 4e garde brigade te Kamerijk. Het 2de reservekorps is uit Valencyn naar Rusland gezonden, alsmede de le Beiersche divisie, die, zegt men, moest uitgeroeid worden, omdat zij naar Verdun, waar zij onlzaglijk geleden had, niet meer wilde terugkeeren. Ook het 10e korps is uit Champagne naar het Oosten vertrok-ken, zoodat 8 divisies of 160.000 man aan het Westelij'k front zijn ontnomen, dank an het offensief van generaal Broe-siloff.Men weet dat van St. Elooi bij' Yper ,,ot Monchy, tusschen Atrecht en Albert, de Beieren vooral de lijn uitmaken. Het hoofdkwartier van den kroonprins van Beieren we<;d onlangs van Rijtesel naar Dowaai verplaatst uit vrees van de bezoeken der Engelsche vliegeniers. Nog dezer dagen bombardeerden zij met succès het groot station van Rjjfsel. Aan de Somme kommandeert de be-roemde Fransche generaal Foch. We vernemen ook dat ons front ook roert, daar men tôt in Zeeland het !ka-nongebulder hoort en Engelsche monitors, tusschen Nieuwpoort en Oostendo zijn ver- schenen om aan de actie deel te nemen. * * * Twee maanden geleden stonden 40 Duitsche divisies, de ruiterij! inbegrepen, van de Noordzee tôt de Somme. Dit maakte een totale sterkte van 800.000 man, wàarvan 500.000 strijders en 3000 vuurmonden. Voor wat de hoedanigheid betreft, moeten die troepen niet achterstaan bij1 de Duitschers voor Vejrdun. De Beieren zijn mimera de Jieste vechters van Duitsch- land. Dit weten de Engelschen het best. De kroonprins van Beieren beschikt daar-enboven over de beste stellingen in Ar-tezië en in Vlaanderen. Hoe dikwijls hebben wij het liedje niet gehoord: „De Engelschen doen niets! Zij laten de Franschen vechten". Wie zulke dwaasheden vertôlt, is een ezel. Het is immers reeds een groote ver-dienste 40 divisies of 800.000 man te immobiliseeren en in bedwang te houden, tijdens den slag bij Verdun. Thans too-nen de Britten tôt wat zij in staat zijn. Om den vijand te verslaan moet men een strijdmacht te velde brengen, die te-genover de ^ijne in aile opzichten de meerderheid is. Met reden kan men onderstellen dat de Engelschen thans over die meerderheid beschikken. Angers zou hun offensief eene vermetelheid zijn. Laat ons echter niet te veel verwach-ten. Aldus vermijden wij teleurstellingen. Overigens is het offensief aan de Somme slechts een begin van een algemeen offensief aan het Westelijk front. Wanneer Foch kan vooruit komen, moet de gansche frontlinie buigen en barsten. Een opschie-ten naar Bergen en Namen moet Vlaanderen, Henegouw en Brabant vrijinaken, alsmede Champagne. Dit ware reeds een heerlijk resultaat. Wat onze hoop van wçlslagen ver-sterkt is de terugtocht ider Oostenrijuers niet alleen in Boekowina, maar tevens in Oost-Galicië. Het leger van Bothmer, dat tôt nog toe het hoofd had geboden, dank aan zijne sterke position langs de Strypa, moet in vollen terugtocht zijn. Het Oos-tenrijksch legerbericht zelf meldt immers, dat troepen van het léger van Bothmer door sterke ruitermassa's aangevallen worden.leder militair weet wat zulks beduidt. Wanneer cavalerie tegen den v$and wordt gebruikt, dan beduidt dit stellig, dat deze in aftocht is. Eens Galicië van Oosten-rijksche troepen gèzuiverd, dan valt Lem- Iberg. Dit beteekent een algemeen w.iiken u't ilvisland naar het WVaton an fe<x. gin van het terugdringen der Centralen uit Polen. Daar. de Italianen zich aan de Oos-tenriikers vastklampen en ze voet voor voet achtervolgen, verhinderen zij hen hun Zuidelijk front te verzwakken voor Galicië. Juli, Augustus, September, zijn om meerdere redenen de beste maanden, die voor een offensief geschikt zijn. Het weder moet daarvoor medewerken of anders ver-mag de mensch weinig tegen de natuur-krachten.Met gansch ons hart zullen wij de uiterst' belangrijke gebeurtenissen volgen, doch wij zullen een koel hoofd weten te bewaren. Laat ons geen enkelen stond vergeten wat de Fransche historicus Lavisse ver-leden week schreef: „Een groote weer-standskracht blijift den vijand over. Oogen-blikken van onrust zijn nog mogeiijk. Laat ons levendige emoties en onverwachte s!a-gen voorzien, Doch zijne weerstandskracht neemt af. Die vermindering zal nog snel-ler worden. Geven wij ons niet over aan ontsteltenis of aan vroeglijdige blijdschap." I Koninkrijk Bel^ië. ^epaHemeni van Qcriog. Wekelijksch buiietijn van 25 Juni tôt 1 Juli- Er valt niets bijzonders te melden be-relfende de gebeurtenissen op het Bel-gisclie front, gedurende de eerste helft van de afgeloopen week. -Noehtans hebben de dagelijksche artil-eriegovechten en de gevechten met loop-g• ji\ Rnwerktuigen hun gewoon karakter ■ o louden, voor Dixmuide en in den sec-tor van Steenstraate. P en 30 Juni hebben onze art;lle-en .°^.Be loopgravemverktêigen groo-T^.ciniehugen aangericht op de vijan-ti J- 'e veidcdigingswerken en hunne bat-hJir'c Qedane observaties na deze flp [Ve-,m?en ^a^en toe vast te stellen dat 7nuitTU werken ten noorden en ten tilant=!pnVan 1xmu^de op verschillende gingeii z\;!,T ?..bescliadigclt do beschadi-grachten en i^°nder Sroot te straete; loopgraven111?-61'811 yan Ste1e,n" echuilplaatsen ginge®tortZ1f observatieposten vernTeld ^ VCT.sch'111CT1(i? ?wak geantwoord en vreSf V-Td heett noegd met de gewone'Si ef Verg&" De vliegemers werden in t, , ., belemmerd door het slecht weder ^edu rende de meeste dagen der we? g Aan onze medewerkers. Vriendelijk verzoek aan onze meclewerkera en correspondenten zoo beknopt moeeliik te Bchnjven daar de groote gebeurtenissen aan 7* 9fro^eu en de publicatie in extenso var verge ' Sesneuvelde helden veel raimte Leest mœrgen Een nacht in de loopgraven van Pervyse, door onzen oorlogscorrespondent E. P. Aan onze lezers. Het B e I g i s c h D a g b 1 a d is het eenig Belgisch orgaan van Nederland dal een ooriogscorrespondent aan het Westelijk front heeft. Zijn correspondant is de heer Edward Preumont, wiens vroegere oorlogscorres-pondentien in de Volksgazex van Ant-werpen en in de groote dagbladen van Nederland, gretig werden gelezen. Ons nieuws uit Betgië moeten wij een tijdje inkri pen ter oorzaak van het offensief en van de publicatie der 3e iijst onzer gesneuvelden. Wie van dichibij het yroot offensief in Frankrijk wij volgen, leze het Belgisch Dagblad. Links en Rechts. Italie en België. De heer Boselli, de eerste minister van Italie, heeft aan den heer de Broquevil le, het volgende geseind: Op het oogenblik, dat ik het voorzit-terschap der regeering van het Koninkrijk Italië aanneem, is het mij aange ■ naam Uwe Excellente te hernieuwen de uitdrukking der beslissingen en gevoelen, die de Belgische regeering en natie ver-eenigen met den geest en de daden dei Italiaansche regeering en natie. De heer de Broqueville dankte in dez( woorden: Ik dank Uwe Excellentie vooi de nieuwe getuigenis van genegenheid, d e zij uit naam van de Italiaansche regeering en natie tôt België richt. Ik wensch, dat onze vriendschap, die reeds door den oorlog was nauwer geworden, door eene gemeenschappelijke victorie worde bezegeld. De Koning en Waxweiler. Zoodra de Koning het tragiseh einde van professor -Waxweiler vernam, stuur-de do majoor Gallez bij mevrouw "VVax- WGilPT* nm Knni' rrîîr» v mxjrhc.Trlo f* -mûri* ia fWfen. De Konin&in zond den heer Ingenbleek. Minister Helleputte. De toestand van den minielei van .Openbare Werken, Helleputte. die bij een automobielongeluk aaa d( Marne gewond werd, is zeer ernstig. We kunnen hier nog bijvoegen dat zijr chauffeur werd gedood. De proviandeering van België Minister Broqueville, heeft te Londen .in verband met geruchten, die in d( Engelsche pers de ronde deden, n.l. da de levensm.iddelen van het neutrale steun comité in België, soms door de Duit schers in beslag genomen v/orden, ver klaard, dat de Belgische regeering e] van oveituigd is, dat geen noemenswaar dige hoeveelheid dezer levensmiddelen door de Duitschers in beslag genomen wordt. Deze levensmiddelen zijn trou -wens hoog noodig voor de bevolking daar do Duitsche regeering onmensche lijk weigert de bevolking van het be zette gebied te voeden. De minister bracht hulde aan de vooi beeldige waakzaamheid van het neutral steuncomité in België. Belgisch gezantschap te Londen- Onze gezant, minister Paul Hijmans en mevr. Paul Hijmans, hebben verlede week een diner gegeven ter eere van baron de Broqueville, minister van Ooi log en voorzitter van den Kabinetsraad De ambassadeurs van Frankrijk en Rus land, de ministers Asquith en Sir Grey majoor-generaal Sir Francis Lloyd, Si George Perley, Sir W. Langley en lui tenant-generaal Orth, hoofd der militair bezending te Londen. Tegen de Staatsambtenaren dit hun land verraden De cornmissie, die de maatregelen ze onderzoeken, die zullen te nemen zijn te gen de Belgische Staatsambtenaren, di hun land zullen hebben verraden, b< staat ùit de heere Buisseret, secretarif generaal van het département va Oorlog, voorzitter, Cattoir, Kabinetf hoofd van den- minister van Binnenlanc sche Zaken, De Jongh, id van ministe Vandervelde, Ernst de Brunswijk, id van Justitio en Volksvertegenwoordige: Maurice Feron, id. van minister Gobli d'Alviella. D'e commissie zal de maatregelen e de straffen moeten bepalen, die (3 krijgsrechtbanken zulFen moeten uitspn ken tegen de ellendelingen en eedverbri kers, die hun vaderland door verschi l'ende middelen zullen hebben verraden. Prins Hendrik der Nederlande naar Zwitserland. 71. K. H. heeft per Staatsspoor, ve gezeld van jhr. mr. E. B. F. F. Witte van Hoogland en jhr. A. W. G. va Riemsdijk, de residentie verlaten, tôt h aanvangen van zijn voorgenomen rei, naar Zwitserland, waar Z. E. H. ve: moedeTijk tôt half Augustus zal verbli ven. Z. K. H. reisde direct door tôt Schal hausen. Het wedervaren van een Canadees. (Part.), Vôôr den oorlog leefde ik in goode verstandhouding met een Canadees die te Ant-werpen woonde daar hij een Engelsch stof-fenfabriek in Belgio yertegenwoordigde. Den lien Juni 1.1. wandelde ik door de straten van Havre toen ik bij toeval den heer Jol... ontmoette. Na de eerste woorden vertelde hij mij zijn lotgevallen. Bij het uitbrekcn van den oorlog, heb ik mijne diensten yoor de zaak der Geallieexden aan-geboden en werd dadelijk bij de Canadeesebe troepen ingelijfd. De gelukstar begtmstigd© mij tôt in Maart 1.1. Menige aanvallen der Duitschers heb ik bLoedig helpen alslaan, en aan menige andere aanvallen door d® Engelsche troepen uitgevoeird, heb ik deel genomen. Het meeste waaraan ik geleden heb was de dorst. De dorst, de grootste Vjj-and der-soldaten. Wanneer ik in 't hevigste van den strijd was, waren mijne gedachten geconcentreerd op het vellen van vijanden en op het voor-uitkomen zonder gekwetst te worden. Die ,,jacht in 't lichaam", die onzekerheid dat het sehot ol de stoot raak zal zijn, dat men vooruit zal komen of dat men niet gewond zal worden, maakt den soldaat dorstig. De keel is droog en wordt als dicht genepen. De veldflesch is wel met drank gevuld, inaar» al is een teug water nog zoo aanlok-kelijk, toch mag men er niet aan deaken zich 1 te laven zoolang de strijd duurt, want de minste onachizaamheid kan duur te staan komen. Vooruit is de leus tôt dat het doel be-reikt is. Gevaarlijk gekwetst. Velen mijner makkers heb ik zien sneuve-, len of wreed doox granaten verminkt worden. Het was half April toen de Duitschers ijzer en staal op onze loopgraven wierpen. Dit duurde zeven uren lang en wij bleven kalm door onze schietgaten uitzien. Maar geen en-kel vijand vertoonde zich. Nadorhand nam do besohieting in hevigjieid toe en er was geen enkel piaatsje in den omtrek dat niet door ' fonpgr^w^e^*t-o*'fev® .We makkers waren gevallen. De veordedigings-werken waren uiteengeworpen en op een gegeven oogenblik vexmengden zich de ontplof-iingen van granaten zoodanig dat het een . aanhoudend en onafgebroken gehuil was. IIet kanongebulder hield plotseling op. De vijand kwam in dichte drommen aangestormd. Maar onze nog bruikbare mitrailleusen en onze ge-weren maaiden onmededoogend de vijand neer. Ken tegenaanval van onze troepen deed de Duitschers naar hunne stellingen vluchten. 1 Ailes bleef kalm tôt ongeveer vijf uur des J avonds. Toen begon een nieuwe geweldige . vijandelijko beschieting. Een Duitsch marmiet ontplofte in mijn loopgraaf, doodde veertien mijner makkers en kwetste er ongeveer acht. . Ik stortte ook neder en verloor het bewust- - zîjn- In het gasthuis. Toen ik tôt mijn besef kwam, bevond ik mij in het gasthuis te Ch... Vier dagen lang ( heb ik hevig geleden. Talrijke scherven van - den ontploften vijandelijken granaat 'waren in- - mijn lichaam en de dokU'rs verklaarden dat zeven opération dxingend en noodzakelijk wa- - ren. Mijn gezond gestel weerstond goed aan 3 het kerven en snijden der artsen en de zeven scherven die uit mijn lichaam gehaald zijn, behoud ik zorgvuldig als gedenkenis aan den bloedigen strijd waarin ik gewikkeld ge-weest ben. Einde April kon ilt het gasthuis 1 verlaten. Ik besloot daarna dadelijk naar mij- - .ne îamilie in Canada terug te keeren. Ik • deed den overtocht op een Engelsch " vrachtschip- dat nog een honderdtal andere i pàssagiers medenam. Toen wij in voile zee r waren, ontwaarden wij, op korten afstand, den romp van eene d^ikboot. Deze ver-e dween op een gegeven moment en nog geen vijf minuten waren verloopen of eene ver-3 schrikkelijke ontploffing deed ons schip in al zijne onderdeelen kraken. Ik werd met i het hoofd tegen eene houten bank geworpen , en toen ik mij half opriohtte, ontwaardé ile groote zwarte roiokwolken die het schip om-® ringden dat nog eenige ' honderden meters ' voortstoomde om vervolgenS heelemaal stil te Iiggen. Het verkeerde in zinkenden toe-Q stand en reeds kwam het water boven het I dek gestroomd. Na tien minuten dat de ont-~ ploffing had plaats gehad, was het schip reeds in de wateren verdwenen. Ik had het geluk mij aan- een stuk hout vast 4e klampen. Drij-I vend kreeg ik een Fransche visschersboot in 't zicht. Deze had het vlot, waarop ik mi, Q bevond, ook Uemerkt en bracht mij de red-e ding. Alzoo kwam ik wederom terug naai a. Frankrijk... maaor als drenkeling. Geenmoedverloren. Ik verzocht om opnieuw onderzocht te wox-den ten einde gelijk welken dienst in 't leger te kunnen vcrrichten. Eilaas, ik werc n andermaal afgewezen omdat kleine scherven van den obus nog in mijn lichaam waren ge-r- bleven. Ik zal dus niet kunnen medewerker aan' de eindoverwinning. Maar nvi staat miji n besluit vast. Voor de zaak van de Geallieer jt den wil ik nog werken. Ik ga dus naar Ca 3 nada vertrekken en zal er al mijne krachtei r- inspannen om zooveel mogeiijk nieuwe recru j- ten voor 't leger f."n te werven. In mijn< plaats moeten er hou 1erden, duizenden ande f- ren komen. Dit zal m 'ne wraak zijn ten aan zien van den vijand der beschaafde wereld.' EEN GROOTE HELD. Wanneer de hisûoricus zicH zal bezig houden met de nederige bur< gers, die, schier onbekend, hun land d{ grootste diensten bewijzen en er huq leveu voor opofferen, zal de natie eefl kreet van bewondering "slaken. Onze lezers kennen de helden de Cty ritas, Beauck, Franck, Baekelmans, Mei:>! tens, Sylvoi-e Verhulst enz. De lange lijst is thans weeral ver»; lengd. In Limburg is ~ ^een nieuwe held gevallen. Zijn naam is Jacob Tasset, vaa Neerpelt. Drie maanden lang hebben de Duit* schers hem gefolterd en gepraamd on} hem te overhalen en te dwingen zijn< medeplichtigen te verraden. Zelfs hebben zij hem daartoe dronken gemaakt, gé< slagen, mishandeld dat het afschuwelijlÉ was. Niettemin heeft die Vlaming steedf gezwegen als een boek. Die bijzonderhe-den weten wij uit de beste bron. Nooit is men er in geslaagd Jacob Tasset eea woord te doen zeggen dat anderen gevaar kon brengen. Toen hij voor zijne beulen verscheen, werd hij nogmaals aangezet ailes wal hij wist, kenbaar te maken. Hij weigerde halstarrig, hoewel hi| daardoor den dood kon ontkomen. Dan sprak die nederige held deze su. blieme woorden : „Ik ken maar België, mijn. vaderland. Ik ben bereid voor mijn land te sterven." Toen werd onmiddellijk het doodsvon-nis uitgesproken. Tasset had evenals Beauck, zijnç pa* trïottische medewerkers het leven of da vrijheid gered. Samen met hem werd ook mejuffet Bernaerts ter dood veroordeeld, om haat land te hebben gediend. Haar broeder werd voor dezelfdtf daad tôt 12 jaar dwangarbeid verwezen. Zal von Bissing van die moedige vrouw eene nationale heldin maken, zoo-als miss Cavell er eene is voo® het Britsche volk ? Onze diepste hulde voor die dapper» De oproepinçi des* Belgen van iS tôt 40 Jaai*. ————— v Onze correspondent te Havre meldt :] Naar men weet heeft de ministerieeîe commissie, voorgezeten door ministei; Berryer, de samenstelling van een wets-ontwerp voor de oproeping van de Belgen van 18 tôt 40 jaar voor de militai-ren dienst voltooid. Ziehier, eene mededeeling door het Belgische ministerie van Binnenlandsche Zaken gedaan, hare hoofdbeslissingen: „Uitgaande van het beginsel dat een Belg, gedurende den oorlog, zijn land kan dienen, hetzij in 't leger en in de hulpinrichtingen of in de hulpdiensten van het leger, hetzij in bij oorlogstijd zekere onontbeerlijke nijverheden en be-drijven en in diensten of ondernemingen ' van openbaar nut voor België of voor de verbonden landen, zal de ministeri-eele commissie aan den ministerraad de indeeling van al de Belgen voorstellen, welke door het wet-besluit in twee groote categorieën z,ullen opgeroepen worden, met inachtneming van hunne bezigH heden op dajtum van 20 Juni 1916. ,, Zij, wier bezigheden van openbaar nut zijn, zouden van eene daartoe in-gestelde bijzondere rechtsmacht uitsteî verkrijgen, waarbij zij in deze bezigheden zouden gehandhaafd worden in over-eenkomst met de in Engeland en in Frankrijk van lcracht zijnde regels en ge-bruiken, zoolang zij hunne bedieningen zouden behouden. ,,Dg overigen zouden tôt den milifai-ren dienst opgeroepen worden en inge-deeld worden volgens hunnen leeftijd er»i hunnen familiestaat, onder do verschillende wapens en diensten van het léger en, zooals in Engeland, in verschillenda groepen, welke om de beurt of gelijktij-dig zouden opgeroepen worden. ,,Tot de eerste groepen zouden behoo-ren de jongmans en aanvankelijk die van 18 tôt 30 jaar; tôt de volgende groepen de gehuwde mannen; in een laatstegroep zouden de mannen geplaatst worden wier onmiddellijk treden in werkdadigen dienst om reden van eenen buitengewonen toestand, rampzalige gevolgen zou hebben voor hunne families of voor hunne zaken.,,De oproeping betreft de mannen, gft-' boren gedurende de jaren 1876 tôt 1895. ,,Bijzondere schikkingsn zouden voor de neuirale landen genomen worden. ,,Voor .deze landen, dienen de moei-lijkheden van toepassing in aanmerking genomen. „Ook dient er rekening gehouden met de onmogelijkheid om uitstel te verleei-nen dat door de bezigheden der opgeroepen mannen gerechtvaardigd zou wezen. ,,De commissie stelt diensvolgens voor, eene bijzondere schikking aan den ministerraad te onderw^rpen, waarbij voor-loopig de oproeping in die landen _ en-; kel tôt de vrijgezellen van 18 tôt 30 jaar zou uitgebreid worden. Evenwel zouden de Belgen, zoowel in de neutrale als in de verbonden landen, aan de verplicn» ting van de inschrijving onderworpen ' zijn."

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes