Belgisch dagblad

545088 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 22 Octobre. Belgisch dagblad. Accès à 18 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2f7jq0tm08/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ka~ Jaarsrang DIINSDAG sa OCTOBJBR 1918. Wo. 32. , v ÉLoknementen. NE* 3 voor iî«<ieriancl J|ea franco p©r post. Losso timmerl. Voor Nederland 5 cent. CJrButonlwid 7'/J ce114- D» H»g, Prl®ffht3 iiJXm Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD Vepschijnend te 's-Sravenkagc, elkea werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEH VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. advertentiin. Van 1—5 regel3 f 1.— ; elk« regel meer f 0.16; HeoUme»1 1—5 regels f 2.— ; elke regel -meer f 0.30. London : Dixon Honae Lloydc Avenue E C. * ■ Parijs: '7 Avenue d'Antip 7. De ontruiming van Belgie. Sevechten aan de Nederlandsche grens. De Duitsch® achterhoede in strijd langs de vaart van Schipdonk. Gevschten tusschen Leye en Schelde. De Britten fe St. Amand. Misiukt t®g®noffensief der Duitschers ten N. van Vouziers. De Franschen aan den Donau. Hat ni«tszegg©nd wederantwoord van Duitschland. r-** O© bevrijcling-, (INDRUKKEN VAN EEN. NEUTRALE.) XO. ! Aan de grensposten te Sint Anna De komende dagen zullen îeeren hoe fermuiden Drj Sluis verscheen om drie zich die Duitsche terugtociit verder ont-to iemand van het ,hochspannungscom- wikkelen zal. De ontruiming van g e h e e 1 mando", die den telefoonaraad door- België schrjnt nu buiten twjjfel, al zal feiptle en het telefoonkastje wegnam. het nog eenigen - tijd duren voor het zoo-pe honderden Beigen, die zich achter de ver îs. De Duitschers bieden op enkele Netolandsche wachtposten hadden ver- punten geduchten tegeastand om een re-fàiiield, sloegen met ontroering deze ge- gelmatig terugtrekken hunner troepen hcurtenissen gade? en toen de laatste man- zoo veel mogeiijk te verzekeren, Wellicht peu van de Duitsche wacht wegtrokken, dat zç zullen trachten zich in Antwerpen ging er een donderend gejuich op." Al- een wijle te handhaven, om elders den op-fu/melden de bladen. marsoh van het leger der geallieerden Vier jaren lang hebben de Beigen in te vertragen; en er zijn tevens teekenen, Jfelerlandsch Vlaanderen op dit scnouw- die er op_ wij zen, dat zij een _waterlinie fpei in Belgisch Vlaanderen gewacht; da- zullen inrichten, welke hun bg hun tegen, weken en maanden hebben zij p-ein- mgtocht diensten bewijzen kan. iend gestaard in de wijdheid van hun ge- Het uur der overwinning schijnt dus teisterd vaderland; telkens weer meenden voor de geallieerden thans wel definitief ïii dat het uur der verlossing was geko- te zrjn-aangebroken. Temeer daar de in- jnen, wanneer in de lange nachten net wendige toestand in Duitschland en Oos- geâchut in de verte te dreunen^ begon en tenrijk-Hongarije vrïjwel noodlottig is. In de vuurpijlen in de duisternis flikkerden. Duitschland nadert met rasse schreden Maa.r telkens weer bleken de geruchten de reyolutie, of althans deen politieke om- yooj'Dang en werd hun geduld op een wontelmg van vèrstrekkende kracht, xer- sieuvre proef gesteld. Totdat thans, zoo wi;l de Donau-monarchie in staat van vol- eeusKlaps, de grootsche verwachtmg kornen ontbinding verkeert. Het is wel werkclijléeid is geworden en Belgie oproerkeffik dat thans, nu de oorlog voor «ûvn]/] /]a AP.nf,raiAn ^nilr p>&n onenmstisreii iceer MVdar zmi dezs herfetaagen van ontroe- nee-it gcmomen, roxiavveg vi3 noaeriaag ppg; over de ontzaglijke drngen, di^ naast vvordt erkend. In het Hongaarsche Huis de deux van het neutrale Nederland ataan vaa Afgevaardigden heeft graal Tisza o.a. Is g&beuren: de instorting der Duitsche gezegd: „wg moeten er rond voor uitko- toilitare macht; het wrjken der Duitsche men, dal wg den oorlog «hebben ver- iegers onder den druk der zegevierende ioren", (het zou inderda^S. moeilnk zijn Reailieerde troepen; de bevrgding van 0m îets anders te beweren!) terwijl graaf Vlaancleren; Oostande en Brugge weer Kai-olyi in de Hongaarsche delegatie De- in net beat der Beigen, die onder aanvoe- toogde: „niet de soldaten, doch onze di- rmg van hun konmg met ontplooide vaan- pi0matie treft de schuld, dat wij den dtls oprukken, ter bavrijdmg van het oorlog hebben verloren". Deze graaf, die fraderland en het bezoek van Koning Al- zich aitrid tegen Hongariie's deelneming ber, m Komngin Bliaabeth aan het her- den oorlog aan de zpe van Duitsch- cverdô Oostende! Wij wisten dat dit ailes ^ heeft gekeerd en zrjn sympathiën 6eus zoa gebeuren, maar is de indruk voor de entente nimmer heeft verborgen, toch met overstelpend ,wanneer het ten verscker<ie dat de monarchie door het Motte werkelijk geschiedt? ultimatum aan Servië den wereldooriog Wanneer de geallieerden aanstondshet heeft ontketend. Het is nooit te laat om Uuiiscne aanboa tôt het sluiten van een tôt het juiste begrip der dingen te gera- wapfcnstiistand hadden aangenomen, zou- hcn, al zal Karolyi s verzekering nu met flen Belgie en Noord-Prankr^jk ook spoe- yeel meer baten, zelfs al voegt de graaf oig iijn ontruimd. Doch hoeveel groot- gj. aan toe dat ae monarchie den oorlog sciiei is de loop van zaken thans, nu het heeft gewild. Het is slechts tragisch voor celgiscne ieger zelf met zrjn machtige Hongarija dat het zijn lot aan dat van Sf-enTt9n d,8n T1^1 ni:-> geweld te- Duitschland verbonden heeft. tes h ™ fi « ..Apr; Site 1918 wOTdt deze ^ mtiring&r er met wapengeweld uitge- meiKe4!K: ÛOO,>en vernout. worp&n, door hetzelfde leger dat ni] . rftn,.iri meende te hebben verslagen. LEORINO. DETOESTMD Het antwoord vaa Lluiischjaiid is te laat gfikomea om nog belangstelling op te ^o.ken. Het is eenvoudig een- antwoord net aditerdeurtjes. ,, te JJuiiachers zetten hua deur op een îertje, opdat WilsoQ het gesprek zou portzetten, eem gespre'tc dot' tôt niets kan -, ,ae^' Europa js men van meeningi, befo. Pre&Wemt dier Viareenigde Statep bru i Z°U n SiaimeQSPraak te âee^t i m mers den Duitschers gela-, , 1&l gMgassen te verspreiden en ver-w1^ngl te stichten, |tj, js gerechtigd een wapen- *tam i 6^u^en> maar ee<n -wapeaistilr ilflP Ci a Sedan, t>en Molkte de omnid-i f overgaaf van de 87.000 Franschen «schte en bekwam. at de militaire situatie betrelt, zij is «ohp»^- iBehalv0 eenige duizenden, Duit-sohn ° tusschen Eekloo en de Hollflad-tiicl ,g-r dm aftocht moeten dekkem en laten wn dan 200 m°S6lijk zich te ter 1 T*611' ziJn. de Duiteohers ach-als vn, ^ van Schipdonk gieweken, zoo-ûiet g'Vo0urza?ea' ZiJ julien het :Fran0 u® kllniTl!6Ii houaen, aainge^ien de WÏp^rlf e^touggehooid bij de t)« n . ^e®hem—Deinze heh^eii bezet. . -Unitschera, die van Kortriik en Eoe- van finÏÏ111' 1wl^kea ook in de riehtingi Kessel I! 9P llet groadgeked va« «ehoofd aan ,de Leyebrug is aan bru&-* "°°Ui gevorrad. Cl wiiken de Duitschers m ver- slagen te zija gjeweest, tuisscheai Belle-ghem en Zweveghem over Deerlijk en Vicbite naar Ansegem ea Waregem, een belangrijk knooppunt dat Oudenaard<e dekt. Meer ten Z. omsingeliden de Britten Doornijk en zijn ook bij Valmcueames g©-vwrderd en zijn. reeds te St. Amand. In Champagne wordt een gewtllig te-gienoffensief der Duitschers bij Vouziers g:e meld. In Servié hebben de Franschen te Widin de Donau berelkt, vlak over dm Iîongaar. schen grens. -•—-■» - V^or','1 ae correspondent, die eeoi bezoek aan het bevrijle Thojunout heeft ■ gebracht, een tapneeltje, dat hij heeft bijge-woo'nd. Een der Belgdsche soldaiten, die uit deze stad afkomstig is en in vier jaren niets van zijn vrouw en kind hteucl gieàooffd, had zijn meerderen verlof gevraagld en dé zijnen op te zoeken. Het vexlof werd toe-g«stean en de soldaiat s|inaakte die oiobe- ' s,ohrij|felij|ke vrcugde zijn vrouw -weer te ! « \ | Dè géallleei-den slâagjdeni er vanmidilag) zes uur in, o-ver het Leopold^kanaal, drie ' kilopieter ten W. van Stroobraggie te ko- : men, maar werd'en binnen een uur woer . op dm andteran oever teruiggeworpen. i Vijf Duitschers werden bij Eclo g|eïntert » neerd. In deze giemeente kwaman twee En-gelacjhe gtranaten neer, een burger, een' 1 hier vertoevendi Belg, werd zwfliar aan het) hoofd gewond. Er ls ®een Btoffelyfee scha-cie. i i (Ongecorrigeerd). a Rond de ontruiming van Belgiô. DE BELGISCHE LANDVERRADERS Het gist te Antwerpen tegen die activis-ten. De meesten cnader hen Wtreikken, Raf. Verhulst îj reeds in Nederland, waar hij uitgiejouwd werd door de Belgien. Men zegt, dat een gedeelte der activis -ten, waaronder Borms, de Qneudt, René die Clercq naao* Dusseldorf zullen gaan, omin Duitschland onder de krliesgaviajngienen te werken, ten einde een Vlaamsch legjioen te vorinien, dat tegen het Belgische' iegiar zou moeten vechten. Men beweert, dat er. ts Antwerpen eene samenzwering ontdekt is. Het doel was een aanslag te plegien op de verschiUende lelders, waardioor hieit oveAaastig-' vlucbt. De Raad van Vlaanderen zal en bloc België verlaten. Den 22 dezer moeat een, giedaelt der leden via Roosendaal in Nederland komen. Het Viaamsche Nieuws zal bij een eventueelen terugtocht deir Duitscheara buiten Antwerpen, naar Dusseliorf al s «r_ gaon der Viaamsche krijgssgevangenen wordm overgebracht. De Gouverneur van Antwerpen, gene-raal von Zweuhl, heeft Antwerpen verla/ ten. Hij is te Brussel als dioastcLoend ge. neraal gouverneur. De gwuverneur-generaal von FaJkenhlau-sen is naar Duitschland geloopen. Op tegenbevel is de polder van Callooi niet onder water gezet. De Duitschers beweren echter, dat Antwerpen wel verdie -digd zal wordea. ANTWERPEN ETAPPENGEBIED. Te 4totwerpen is Zaterdagi of'icieel inede-gedeeld, dat wegens verplaatsing der etap-pen aan de girenzen van ai 19 Ootober 's midlda^s het poijtverreer in dat gedeelte van het land gesloten is, ten Oosten van de Ooatelijke grenzen van het arropdissie-ment Antwarpen en M<«helen. DE DUITSCHE .HfÔ'ÛGESGhÛOL TE GENT. De dm, aile haast gebaurdia rlmclht van de herrn prof assors Duitsche ein Hollaud^cibo uit Gent, heeft de kw|e&tie vidja de hotogesdhood vereenvcmdigd. Die hochschule bestaat niet m'eer éa daar-cotée punctum. Diaarmiede vervallen oiok allie ditjcussies contrent de voortzettiing v)an die Duitsch» ondememing die verdwijjnt met den terag-t&oht der Duitschers. Kpn men beter bdWp hebbea, dat die univeisiteit Duitsch w^s? De helden, dà© er dooeerden, inits o&r-logsiooti en toesltag. zijn d^ gaten uit. Dit âe toi miimste het gavial voioar de Hollanders die voor de oenten, en de œnten alieien, hum land iai België gingen habelijik malken. lin Hollaind relf zullen zij hun levnen lang bespot en veracht wordien. De» 23 Septeuiibar scliraef iowe hoofdredajû-teux:,,Thams zijn het activisune en do activisbein door Duitschland. uat beidem uit den grorud stainipite. aan den rand van a«n weg des aftochita verlaten en aan zich zaïï owergief leverd. Afgedaan. Den 14 October luidde .het hier: ^De Duitschers laten re^is de activiste» tajan hun v«eg lot over. Zij zelf zijfa ta haaalig om de plaat te poetsen. Zelfs zei een Duitscher te Brussel dat m«n dasnoods de activisten als aohterhoede zou kunneu ge-bruiken om1 den terugtocht te dekkea." Dit figuurlijke wordt bevestigd door het vasthioudeû van de Belgische activistisalue pirofeesors in BelgiS. Men liaat die varades niet vertrelkfcen ! Door de sluiting via» de Duitsche hooge-achoiol Z|al de Vlaamische hoogeschoal kun-Dien geeticht worden door de Belgische r©gee-ring met de toestemming der loyale Bel-gLsCihe bevolting. Ex za> niets meer in den weg stam. De ziaak is nu of die hoogeschoal te Gent of elders zal komien. Drie cplosfling hajngt vooral van de Via-mjà^n af. Vtj Aht ttx^derïiieti)à~In het lot en mieit het algetmem kjearecht zullen eij Ikiun-œo dœn wat zy willen. DE ONTRUIMING DER STAD GENT. (MieW meldt ons van de grens: Ook da stad Gmt wordt op hare beurt ûWtruimd. Al de militaire magazijnen worden ontruimd en de inhoud op autocamiofus m te ochting vani Antwerpen vervoerd. De whiaven uit de militaire oommandantaur îijjn in kiateû jngeipiakt loaar V((rvierB reraopidiein1. De Duitsche sioldaten erbenum wnoimwoinidieia d4 bun tdageta ta Gent g&tejd iijlix. * De imiàptt^^kte bovo1Mng van 17 tôt 65 pàX heiaft b'eifcht optvangen zich gere^d te( >oudein om1 op het eerste ateoini te verttiefo-ae®. Zij nijoieiijett zfcih .yjap, Itewensmiddeleh ivioio® (vie dagetol voiorzietni. E;hkele geV^inganleln, d/ie nog ^en' striaf nioestein udtdoen, zijn in vflijlheid gestelé. In den •oràtrak der stald hebben de boie- ' 'en aanzeggiing gekregen hun vee acihter die' i v^terliniia van A.ntwferpiein ta brengen. < V NIET HENDERICKX MAAR HE^NDERICX. De Nederlandsche bladen hebben gemiejd. dat Ad. Henderiickx activische minister van Ju&titie te Rooaemidaal wias ^angiekomlen, waar de Belgien hemi op gejouw onthaalden. Mien riiiep ook lafaard. Onze inlichtingen laten toe, te zegigan dat heit Karel Iioyiideriakx gold, professor midde1 in Germany aan de gesloten hochschule te Gent en oud-actiivis-tiscih minister van binnenlandsdîie zaken. Voor den oorlog wiag die meneer gemleente(-secretafis van St. Niklaas-i.Waa&. DE INVRIJHEIDSTELLiNG VAN PROF. PAUL FREDERICQ. In tegenspraak met het beindenzbeiicht vati de ,,N. Ct.", zal prof. Fredericq losgelateini worden miet door tusschenko'mst van den Duitschen gezant in Den Haag, maar door ie«n algemeene amnestie, waarvan iburg^ meester Max van Brussel, prof. H. Pireinne en aïideren zullen génietén. iWiJ hadden dus gedijlk protest tegen het praatje van het met het Duitsdhe giezanb-schap bevriende blad te laten boioran. Eèrbiiied voor Plaul Fïedericql , , IN EN ROND BRUGGE. De bruggen in en rond Brugge, c&e da Duitschers in de lucht hadden laten vliegen. worden thains door Belgische en Engelsdhe pionieis hersteld. Groote infanterie e» cava-leri)ea|£dealiii)gien ,trelok|en dopr de stad in de richting van Gent Het leVien te Brugge. wordt reeds meietr en meer narmaal. De diienst in het station wordt door Belgische spoorlieden onder be-vel v,an de militaire overheid waargenonaen, De twee en tachtigjarigjei burgemeester Vi-slart do Bocarme. die 'dioor dia Duitsclueira van zijn arnbt ontheven wasi, treedt thana wfeer iaïs burgameester op. Zandagmiorgen werd in de hooidkea's: van Siat Salvator eien machtig Ile Deum gazotnj- gen ials dank voor de bevrijding. * * * De laatste Duitschiars verlieiben Brugge Vr^ da,g om 2 uur, waarbgl ziji de bruggen iopr bliezen. De Belgische cavalerie kwam eeinige uren later, maar de stad werd pas Zaterdagj hezet. De schooine gedemkteetenen en de î>tjanjcujuKl'« -vTojn. Mcsmilixig <>m Dyek zijn gered. îJte Du^scuers deidea Lu 4 jaren tijlds rond 60.000 opvordering|en. en de stad moeat hun 46 miillioen francs foetale» o.a. voor den bouw van een Sioildateo-haLm en een Wintergarten mat marnieflep. baden in Pompeïschen stijl, die slechts één-miaal dienst hebben gedaan, en wel voor een: doortrekfcenden Duitschen bisschop. De gevorderde wijln, werd met 2 kaincJs pfer fleseh betaald. ook voor de besbei mleafee». .Wol en koper vv|ard'en ovieir;ai weggehaald, de machines uit de fabriek ,,La Brugeoisiei" werden meegaaomen of vernield. De mia»1-nen tusschen 17 en 60 jaar zijn naar Gant gebracht. Tairîjke Duitsche déserteurs, die zich te Brugge verborgea hadden, kiOsmen zich nog ieder oogenblik overgeiv'eûi. » » » • Dfe koning, kçnningin e» prins Lieopold kwanue» Zondag om half twaalf par auto-mobiel onverwachts aan. Toen net volk de vorstel^lke tamilie herkende baistte ' het in geestdnftige toejuichingen uit. De ko-niaiklijlka bèzoekers gingen naar het stad-huis, waar zij zi<y op het balcon ver-toonde». Na een oponthoud van twintdg imM'Uten verlieten ze de stad w^er. DE AFTOCHT DER DUITSCHERS. Zaterdaga vond alhoewel patrouilles der geallieerden bij Ee&loo gaweast zijn, is dez^j stad nog in de macht der Duitscihars. Ze I ie het tooneel v,am gawlaldige drukte. (Wagons van allerlei sJag, auto's, kanonmem, caissons, kuddein koeien, troepen paardan, zelfs muilezels en geifcen werden door de te niaïuwe hoofdstraat van 'tstadje gevoerd en langs den hoofdstraatweg Brugge—Gent Bij Eeicloo hing de Duitsche ballon die vroeger te Knocka aan aee was, doch •wieîU-dra werd hij daor leen vli/agietr der gMllieiepleni bastookt en tôt dalen gebracht * * * ♦ Bij hun aftocht hebben d© BuitscÉtueirs niog-nnaals van zich willen laten spreken dotoa' •onze boeren te bestelen. Een landbouwer werd onder -mieer drie hengsten van elk dertig duizenu francs w|aarde ontstolen. Ook al zijn vea. op één koe na werd meeigieivoard. Er zijn Duitschers die v,an het geroofde vee koeien verkoopen aan allerlei stharriej-laars voor minieme prijizien. Bi] Eecloo wordt op ruim© wijize vea ge- sljatont voor da troepen. * * ♦ Bij Lokerea over Gent duurt de aftocht OOk voort e» is de verwarring vreeselijkj. Vlucàtende Duitsche soldaten verkoopen hunne vélos aan de buxg,jrij^ tôt billijken, prija» Dde vei'koop gescihiedde op zulk een groote schaal éat d© comaaaiijaeermde gene-raal daartegea «ea sitreng verbod heeft ,uit-gavaardigd, . , ; j Kwijtsehelding van siraffen. BRUSSESL, 21 Rct. (Wolff.) Officietel De gouverneur^giener'aaj, generaamEaajoor Von Falkenhausen, heeft 18 Ootobar aan il îe B,elg,en eu onâordanen van onj&ijdige staten, die door Duitsche militaire recht-aanken o£ militaire bevelhebbers binnen iet gebied van het genenaaiL-g'ouviernement ot vri;'heidstraffeni wareïi varoordeeld eni leze straf thans nog in België uitzitten, da overigie straf bij genade kwijtscholdem. Uit- j gezonierd zijn degenen, die wegens gewo*l ne misdadten veroordeeld zijn. Da gouverneur-genaraal heeft verder be.j paald, dat die Beigen en onderdanen vanj' onziijidige s'taten, die op grood van uitij fapraak dar militaire politie vrijheidssteaf J fen ondergaan hebben en thans zich in Bel-] gië om ia Duitschland in kajmpen bevinfl'j den, vriigielateln, zullen worden. Deze vxijllating begint op 21 dezer. ] Sleeh'a een gering aantai personen, wiatf. vrij bewegen in België uitoraari onmoge^ lijk is zoo lang daar nog gevochten wordt, zal pas na ontruiming van België in vrij-heid geeteld worden. Vooir de Beigen, die hun straf in iDuit&chlanid boeten.is een deirgelijke daa<J van genade in voorbereiding. Da kosten van den wedo>ropbouw. De Daily Mail heeft van bavoeigd«( zijlde de volgemclie beièchteW ontvajngien om)j trent d© behoieftein voor den wiederopfj bouw van België. Da voorloopige onkogj ten bedra,gen 24 mdUioen pond. Voor IdleM landbouw zullen pngeveer 50.000 paardem! inoiodig zijln, voor het herstel 'en del veft vanging van wat de Duitscbetra U(it £a>" brieken belbben mieiagenonuen minstiejna 141/* ; millioen pond. De stehaldie aan opeinbarlaj' werken, aooals sluizien, h avens, bruggiein^ ' kanalen, wegen, enz. badraagt meer daii 18.200.0(X) popd. Miiustens 250.000 tomi zimlkerts. 60.000 ton looderts, 40.000 toni • kopier. zijtai noodîg, ateook hout ter waar"1' de van 12.800.000 pond, 17.000 bateaT kaitoeP per maand ian 4000 ton tarwia|1 pier dag. Da arbeiidsrs hejbfee» 800 milliCHetal pier j.aar of meer dani 3200 millioen ver-'! lore», doordat zij gadiurendia da Duitsche ) bezettinig gieen Iqon hehben ontvange», Wet op de vreemdelingen. De Moniteur bevat een besluit-wet toé Verscherping van de poiitie)maatregelen ten gen vreemdelingen. Tijdens de 14 dagen^ die voilgen. op de afkoindigimg moeten zoo^ wel vreemdeiingien als zij die door paturaJ lisatie Belg-sn zijn gewoîrden doch oorsproi^ kelijk onderdanen waren van een vijUndiaJ lijken staat, en voorts zij die kindea-en zijol] van g|2aiaturaliseerde BelgienJ zich laiten iru-j SèîJr.-ven bij -fiei -n- •* vnn l'ufll woonplaats. Vreémdtelingen zullen niet in België ma» gen verblijven tenzij de minuter van ju«t»-! tie hen uu-utjog . x..„. De besluit-wet bepa,a[lt » erder dat vreen>' delingen en Beigen van vijiandelijken afj komst, alamede personen die gieen vast^ WDonjplaats in België hebben en zij die wee! gens betrekkingen met den vijand vordfechl zijn, gedlwongen kunnen worden plaatsenj te verlaten, waar han aanwezighedd geJ vaa^lijk zou kunnen zijn, en tie wo.neir ia hun aangewezen plaatsen. Ook kunnen <!a| Zulken geïnterneei'd vdorfeomieaj -dftt vijanaefljke agraiifein. of spioniren de. maatregalera m het belangi van. agn sneï herstel van het gieregelde nationale leven in de bevrijde streken belemmieiien. Da voeding vaa het bevrijds gebied. HAVRE, ' 21 October. De levensmiddalen^ voorziening van het heroverde gebied^ zal tijd elijk worden verricht volgens een dooij Franlcrijli, Engeland en België getroifeaj vergeli^k. Frankrijk an Engeland zullen J elle 20 millioen kilo-s, dus 40 millioen i kilo levensmiddelen zenden, in aiwachtingi dat het Amerjkaansche comité zich !kaa belasten met de voorziening over Rotter. dam. 4 Semesntewet en geldomloop. De Belgische mini9texra,ad hieieft wij!ziginge4 in de gemaentewet v,aisitgiesibeld alsaWde maat* regPlian omi het berstûl via» den gieldomloop te varzekeiten. ■ ■ ' . r1 ■ '.g» >■;. ..... ^ > Man «n paard a- u. b. , De .^Niieuwia Coiuriant" ste.hi«ef Zondag o.':-an. : Na gaWe®en te beittoa dat Dfenemarkieini ixaciht zidh tegiao Diuitàslhîfeiind door een Sleie&W^lksiche zotnia t)e beschermen, gaat het bliad voort: „Zoo wordt het duiiiial'ijlk, da,t nDetm iinl Duitschla,nd vreest. dat ook onze regleering ter zich toe zou laten vierleideni een broÉ v,an Duitschland op te eischen. Dat is natuurlijk; buiteingeslotan. Zoomini als er hier één ernstig mtensch aan hteeft. gedacht ara van Bolgië's ellende misbruild, te mjakien, voor een hierovering van ©en depl . van het gebied. dat ons in 1839 ontvielj (wjat niet verhindert, dat «en aantal Belgisch^l publicisten meanen da Nederlandsche gasfe] vr^lieéd te moeten bqalntwoorden met eie)aî| eiscih om gebieds;ai£stand) zoomin zou e«nH Nederlandsche negetaràng (gesteld zij dachw er qoit aan), hier |aen meerderheid vindieW. voor gebiedsroof te» tooste va» de» anderêt^l buurmian." iWiçj zullen niet wijjzen op het jaren Lan a,' activistisch gestotofc van de ,,N. Ct." onde^j de Beigen, mlej hieit doal, België te Vejrzwia^ ke». De piapâere» liggie» klaar en de verw effening zal later gebeuren. lAVij zeggen alleen tôt het blad, dat idrf unlaire verdachtmaking tagan de Belgisfcihtf jaumialisten in Nederland liât hiooren: Noam miaftn en paard |en komt^met uwg bleWifzela voor d©» daig- Zoo niet, zouuten wja verplicht zip u jaeW gierajeienO lejugiafi naiar ie(a' last&ra,air ta jn,oeimie»'. ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes