Belgisch dagblad

1247 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 30 Janvrier. Belgisch dagblad. Accès à 28 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hh6c24rm60/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

•Xit ' • aarf?aii<r. WOJB31VSJL>^L«/30 .TANIJARI 1018. No. 115{ ABONNEMENTEN. Per 3 maandea voor Nederland f 2.50» franco per posfc. Lossf nummers. Voor Nederlandû cent Toor Buitenland 7'/i cent. Den' Haag, Prinsegrachfc 12C Tolofnnn iAiî. on Ad min. 74-'î!' BELGISCH DAGBLAD - Verschijnenu3 fe elàen v^erkdlag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ■mil II —— llllll illlllHII lilll llllllill IIIIHI l l III I l llliimum H mw ■ ~- AL> VE11TEN TIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk<» regel meer f 0.30; Réclamé» > 1—5 regels f 2.50; elke regel' meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd* Avenue E C. ( Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. , Van Cauwelaert-Huysmans en het activisme. ! Uli UUUÏfUlUUll UUJWJl Een Belgisoh weekblad van Scheveningeu -yiudt het ongetwijfeld nuttig en noodzakelyk het hoofd der Belgische regeering ta biyven bespotten en baschimpen. Men leze, als men daarfcoe tijd en lust heeft, o. m. de „Nabetracktingen" vau dr. Frans Yan Cauwelaert, die schrijft : „Wij zul-len overigens do ^vi'eedheid niet begaan, om deze ontboezemingen van minister De Bro-queville te begeleiden met sfcejtnmen achter de schermen." Verder spelt Iiij de les aan „onzen premier die, zoo schrijft hij, niet versfcandig doet met de voçdingskwestie er by te halen, om min-ders soort van dingen verborgeu te houden". Wa'i wil dit zeggen ? Morgen worden die vooze verdachtmakingen over de grens in het VI. Nieuws en de (iazet van Brussel over-gedrukt.In hetzelfde nummer wordt minister Poullet door denzelfden heer Van Cauwelaert ' ge-loofd en -geprezen, omdatliij Zijn copaiteit voor Xoierlandscne boeken heeft opgedragen om i.j oibliotheken voor studenten van Neder-laaische klaa- en studieboeken te voorzien. Ziet de minister van oorlog daar geen gevaar in? De achtbare minister van Wetensehappen en Kunsten zal ongetwijfeld liefst niet ge-diend zijn met de loftuigingen van iemand die. stelselmatig zijû collega den eersten minister aanvalt. iNaar allen sehijn leîen onze regeerdera en ainbtenaars in het ver afgelegen Sainte Adresse nock Duitsehe, nooh activistische bladen, wat lietzelfde is. Ànders zouden zij bedachtzamer zijn ten opzichte van twee Katnerleden, de heeren Cauwelaert en Huysmans, die, elkander steunen als Badioa en Dodica. * * * Wij willen Sainte Adresse iolichten. De „Rheinische Westfalisohe Zeitung"van 11 December 1917 no. 983 schreef onder den titel „Van Cauwelaert en Huysmans berat-sehlagen uber die Belgische Verwaltunjjgtren-nung." We vertalen : „Tusschenhet katnoliak Vlaamsch Karaerlid Frans Van Cauwelaert en den socialistischen Viaamscken vertegen-woordiger Camille Huysmans, die elk buiten België in den zin kunner partij een weekblad ieiden (Vejj .België en Belgisch Socialist) waaria zij tôt hp.daaJLe hoiuline yp.r. do Een-heidsbelgen verdedigàen, de houdmg dérak-tivisten heftig veroordeelden, — tusschen deze beide „kraaiende hanen" uit de vroegere Vlaamsche beweging is een oorrespondentie ontstaanr die niet minder dan de Belgiache bastuurlijke acheiding betreft. Het zijn hoogst betluidende teekenen des tijds dat reeds tus-bcken beide politiekers een openbare samen-j-praak ingeleid werd en dat het juist gaat over het voor de Belgische regeering zoo pijniijke onderwerp van de bestuurlijke sckei-ding. Die zaak wordt echter nog merkwaar-diger door de conclusie van de wederzijdsche discussie. Die conclusie is zoo radikaal, dat beiden, zoowel Huysmans en Van Cauwelaert, daarmede in werkelijkheid op denzelfden bodem zijn gekomen, zooa's — de Vlaamsche aktivisten. Eene van de onomstootbare programma-punten der Belgische regeering was en is dit, dat de Vlaamsche taalkwestie een loutei binnenlaRdsche Belgische zaak i?. Met dezt oplossing was hij tôt heden volkomen eens schrijft nu Huysmans aan Cauwelaert (Yri België 8 Dec.), nochtans heeft hij intusschei de bewijavoering van neutrale socialisten (di anti-Belg Troelstra? Red. B, D.) gehoord ei deze heeft hem tôt een gansch tegenoverge steld standpunt bekeerd. „Ik ben tôt de conclusie gekomen dat ee: pr.ncipieele oplossing van de Vlaamsche kwes tie bij middel van Europa voordoelig zou zijn' Dit vraagstuk ir oet dus'voor de vredescor ferentie onderzocht worden. Indien België he nationaliteitsproblema van de international vredesonderhandelingen uitschakelh zou h( bij andere dergelijke vragen evenmin moge medespreken. Tegen deze nieuweopvatting van de Vlaan sche kwestie bij de internationale beraac slagingen en besluiten heeft Van Cauwelaei ondanks zijn lot nu toe aangenomen stanc punt, principieelnieta op te werpen. Hij schril; alleen voor de tusschenkomst der mogend lied eu, Duitschland o. m., die een bedreigin zou wezen voor de onafhankelijkheid va België. Hij schrijft echter woordelijk: „He apreekt vanzelf dat wij geen inkt zullen vei morsen om on3 tegen een internationale rege ling van het taalvraagstuk te verzetten. Mee lien de gedelegeerden der volkeren he doelmatig voor he#veetigen van hun vredes ■sverk algemeene grondalagen tôt beschuttinj en bescherming der verdrukte volksmindei heden te verkiezen, zoo,zal het bij ona nie invallea, voor België een uitzondering t vragen". ®ok een Vlaamsch Correspondentiebureau If do Prince straat 1(5 te Anhverpati Ik oiaat eiem zoiCigein. Via^mscSi Korresponden tiefoureau v«iO'r Bclgische en Hollaadscihe bla deti; Dit Icajitoor iss dus gewatigd, ia lielaelfd gcihouw vaai jhiet bureau van het Vandei ™ewfenfond3. H»t is vwi-su'achijntiik ktoeteoe! t'en zang. "et Viaaniacli Ki>iposntlej)fi> !>ureau g UUllU UU 11UI UUUI1U1IIU, Deze beteekeifisvolle toenadering van den socialistischen en katholieken leider.die beiden, zooals gezegd, de opvatting der activisten als massa zijn genaderd, leggen eenzelfde overeenkomst inzake de bestuurlijke scheiding aan den dag. Wel is waar beweert Huysmans dat hij het alleen gemunt heeft op een cul-tureele zelfstandigheid van Vlaanderen en dus op eene splitsing van het ministerie voor wetenschap en kunsten. Dit voorstel maakt hij breed genoeg. Volgens hem moet dit ministerie het algeheele onderricht, ook het technisch vakonderwijs omvatten en daarom in twee gedeeld worden: eene afdeelingvoor de Nederlandsch aprekende en voor de Fransch sprekende scholen. „De Vlamingen en de Walen moeten elk afzonderlijk meester van hun eigen onderricht wezen. De Vlaamsche afdeeling moet o.m. omvatten de lagere mid-telbare en de hoogeschool van Gent. Voorts de academien, de teeken-en muziek-scholen, de vak en ambachtscholen, do inusea's, de sohouwburgen. Deze afdeeling moet het lichaam van de Vlaamsche cultureele autonomie Vorden." Tegen het plan van deze diep ingrijpende bestuurshervorming komt Frans van Cauwelaert niet op. Neen. Hij gaat nog veel verder dan Huysmans! „Wat de heer Huysmans voor het ministerie van wetenschappen en kunsten wenscht, sohryft Cauwelaert, is naar on e tneening ook noodwendig voor aile min teri ;s. Het in- en uitwendig bestuursleven va a Vlaanderen moet zoo Vlaamsch zijn als ons volk." Daarmede zijit beide sohoor-voetende politiekers beslist ge-raakt, daar waar de aotivisten de zaken reeds in werkelijkheid gevorderd hebben. Tegen deze activisten en hunne houding gedurende den oorlog waren beide politiekers wel terug-houdend da&r zij het laatste pont van hun programma den eisch van de politieke zelfstandigheid van Vlaanderen niet goed-keuren. Elk van beide politiekers weet dat hun verkiezingkansen in het nieuwe door aktivisten opgewekte Vlaanderen niet meer dezelfde zijn. Dat het zoover is gekomen, daarom toornt Van Cauwelaert tegen de Belgische regee-ring. „De echuld is aan de Belgische be- tenissen met dreunende stappen verder schrei-den." En hij herhaalt dat de regeering nog kan tusschen komen door de volledige vol-doening aan het Vlaamsche volk te verzeke-ren. Zoo niet moet zij de verantwoordelijkheid dragen voor den strijd die nakend is. Dooh wij moeten en zullen in aile geval winnen." Het al-duitsch blad voegt erbij : „De merkwaardige gedachtenwisseling wordt thans in de Hollandsche bladen besproken. In Het Vaderland (3 Dec.) vindt men deop-merking dat Frans van Cauwelaert nog im-mer er niet toe kan besluiten zich gansch te geven wat des te onverklaarbaarder is daar hij weet dat aan het Tserfront het ergste on-recht tegen de Vlaamsche soldaten rustig verderwoekert. " „De opmerking van het Vaderland van den heer von KrOller is eenvoudig laster. Indien er maar één al-duitsch blad beide Belgische kamerleden vertroetelde, zou men kunnen zeggen dat het een spelletje tegen hen is om ze te verschalken. Eilaas! de ge-matigde en bedachtzame Frankfuitei Zeitung van 25 Januari, niet het orgaan van Krupp zooals de Rheinische We s t fàlische, maar van de finantie," schrijft het volgende naar aanleiding van de politieke zelfstandigheid van Vlaanderen. „De (Belgische) regeering moet daarb^ vooral ook met de Vlamingen in het buiten land afrekenen. De katholieke volksvertegen t woordiger Cauwelaert, die sedert het begii e van den oorlog in Holland met den liberaa >t Hoste jr. Vrij België uitgeeft, heeft zicl n reeds w e r k e 1 ij k (of z a k e 1 y k) het pro gramma der aktivisten benadeid. Hij wi '■ echter niets als geschenk uit de hand vai den vijandelijken bezetter aanoemen. Ook di 't socialistische vertegenwoordiger CamielHuys I- mans, die lang de Vlaamsche vraag als eeni ■t louter binnenlandsche Belgische zaak voor ' stelde, heefè onlangs toegegeven dat zy, aL ? het lot van andere kleine nationaliteiten, in a ternationaal, d. i. bij het sluiten van de) t vrede geregeld kan worden. Het problemi '■ is aldus gesteld en het kan door de tegen - strevers niet meer als een Duitsehe machi - natie of zonder belang verklaard worden." t De conclusie van dit ailes is dat beidi - Belgische kamerleden het activisme in Belgii l versterken en aanmoedigen en aldus Duitsch - land's machiavélisme om ons vaderland ti t verdeelen, krachtig in de hand werken. 8 Wij laten verder alla loyale Belgen oor deelen. Iniidt bïjizofridiëfe vioto-xredhten vaa de Duit 1sdh|etrs, want diei briev(5,n dio het zendfc an gelefâtvpfrwaaite bladon ein tijdschrilten in Dki Haag, dragein déjà stetnpel van een postian itiqoï van de^el HoM'ainldseih'e stad en n'ie1 valu Antw©rpie|n. Kan hieit Ksefizeriift Duitsoh gezartlschai <r in Dm Baag ona niet varklaren op wjelk. j jwîjlzle d© gettypte mieided^elirigen1 vau dit b'u - reau u,it Antu^rpen tiaar Dûn Tl tag Wotfdei et verzondtea oim les? gepos.t te wardtsn - hHi adres van „Die Toekamât", ,,V'oor w t dere'n", ,,TM Vaidflrlamid" «mz ? TMWWMTWMMBMWMMiMwwriiinnrriii iw ■iiiiiiimt—W De Nederlandsche pers en de Staat Vlaanderen. Het gpciajistisch Volk van 23 dezer schrpt „W©lk overleg achter de schermen me de Duitsehe autoriteiten heett plaats gevon den, of ia welker mafa drang hunneirzijd! i^ nilgeoefend, zijn vrageii die h-et zeke: geoorloojd zal zijn te ;stellea, maar waarDii Viooiiee-rst wei volstrekt geen aaitwioa'd za konien. Doch ook afgezien daarvain kai nïein uit het reeds, meegedeelde opmaken dat iedene Wiaarborg die aanieiein uitspnaaJ van den inieuw te verkiezein „Baad vai Vlaand'eren" eenig g©zag kunnen ver Xeenein, ahsoduut zal ontbirek©n. Nie aJleen zal die lichaam, voigums de hier ge geven aanduidinjgem gekozen, uié demokra tisch oofimnt formetel ViOtliiOimen o^nhe Vi&egd zijn. Met getrapte verkiezingen waarv,an de grondslag steliig jaict eea alga meen en gelijik glienrnecht tal zdjjn, Ican ioel zekei4 ©en der meest geaviciitigei vragen ovei w,tdke ooit ©en parlement i© beslissen heef gekregen, niet worden beislecht. Bovendiei zal men ook om deze redeia ails werkelijïiy waarde aan haar hesluifctn moeten ont^eg gen wijl zij het produkt zal zijn van een ver kiezingsbewieging in een door \nj'a,ndelijk< troepen bezet land, gevoeri onder het <i!>s van een overheid, die hij dan uitslag direk en in ho^oge mate belani,' heaft. „Getrapte' verkiezingen zullen heit nerkelijk in meei dan een zin mogein heéten, die over d< toekëmst van VlaamideR ■ l en België heid< geioepen worden te bi?s)i-sen. „IrulU:Spchiein valt de bckendmajkii g van di plan op een oogenjblik dat maeiiijk beteir bon zijn gekozen. Mein ziet thans,. van diehterbi hoo uilspraken waarmiee het zelfbeschik kingsreoht heet te worden uitgeoefend, ir hwid'cn worden voorb'ereid di© de krijg skunsi aan Duilische wapeneai heeil; oveirgelevei'd Hetgeen in België te gabeuren staat, werp een helder licht op wat in de Busisischt grenslanden vo>orvalt. En omgekeerd voor spelt hetgeen nu bij dé besprekingeti jvoj hefc lot van die landen g&he'urt, wat hij1 an dexhandelingen over BeJgië i^ te verwaoh ten." ^ * Onder den titel „Ëen "warmo stem ui Noerd-Nederland", drukr Het VI. Nieuws;— het Duitsch in het Vlaam ;eh g-steld oirgaar van AnOwt rpen — de v^lgead© guddkeurinj; van het Vaderland vM dan b«w Kroller ^enswir in België mrtg wifden vSffettil en gelèzen. Dus twee haindjes op één huikje „De bedoeling zal wel zijn, dat di© volks raadpleging onverwijld en niet eerst ni den octriog zal wlorden gfiicxnden.- Maar dai vir-ezen wij, dat de Russiscliia Maximalis ten en die er over demken als zij met hui ibezwaren zullen aarulannen : lieil volk kai eerst worden geraadplecgd, als de bezet ting&troepen zijin tetruggetrcikken en 3e uil geweken hevolkimlg is leruggekeerd. Het i daarentcgm waar dat niemard nueier PoJei zijn z.elfsitandigheid !z">n willen betiwîen hocwel het tijdens de bezetting daarto heeft besloten. „Hoe dit zij, de proet die mien blijkbaa wil nemen om het Vlaim c'he volk, dat no in bezet BeJgië vertcieCt, over ' de vraag va. Vlaandcren's avlfsi^andigheid uitspraak t laisen doen, is ondanks ailes zear bêlant wekkend. Allerlei vraigen deen zich daarb voor. Hoe ver gaat de zelfstandigheid, di men begeert? De Duitsehe Ke'zer heeft P( len nog alleon zelî&tandig, niet onafhalcielij genoemid. Toc/h» zal het koniok'.ijk naar ail w aaxstchijnlijkheid zoo goed als op ziehze; s'fcaan. D'3dkt men zich dat ook met Vlaat deren? Zou m an het van Wallonie -los wi Icïi maken? Veffmœdelijik zullen îeze e andere vragein aan het Vlaamisohe volk ze ter beslissing worden overgelaten. „Maar hoe de isitclm'mmg uitvalle, de oo log, de vrediei waarmede hij zal eindige zal ten slotte ower het lot van Vlaanders beslissen. Mogein in elk geval deze voo mannen van het Vlaamsche v :lk de wege vind'an waarlangs de z:l". ta/iidigheid vand; volk, in welken staatsvcrm dan ook. en ( Vlaamsçhe beschaving he|t hest worden v1 zekerdl En mogein voorearst hun pogingt er op gçrichfc zijn om de eenidracht in h Vlaamsche Icarnp te hea-stellen, want ve deeld zullen de Vlamingen aan de groo gevaren die hun belanjoen Jjiadreigen m« lijik het hoofd kunnen bieiden". Van het Vaderland is de politieke hoof rédacteur het Kamerlid A. Roiodliuizein. Va te medewterkeirsi zijn gieneraal Elanid, Foc vootrzilteir der Tlweed© Kamer, D© Meeste oud-minisiter, Van Raalte, lid deir Kamt Smeenge id1., Romfeyn en generaal Stei oud-minisiier van oorlog, allen beho&rei dot de liherale partif. IWiij' veroorloven icilnsi die heeren te voc ■ gen indien zlij hunsa'e in~t -mmingb t igdhc ben met boveinstaainde meening van b blad, waaraan zij1 hun inaaim hebben v< hiondein. B!e BelgieW willen werten, indien die ? derlandsche politici ja dan neen die v< J hiokkeling van België goedkeuren. Kl are wïïjn worde hier geschonken zooi " het orgaan van de S. Di A, P. het koi te do©n. , (' — = =rr= Belgen brengt een bezoek aan i 1 bestendige tentoonstelling derSocie r- of Friends, Pletterijkade 12 (bij h Hollandsche spoor), Den Haag. Legerberichten der Entente. i Een millioen stakers in Duitschland. ; 300.000 stakers te Berîijn. ~ Groote betoogingen te , Neurenberg. — Generaai Smuts tegen ©en Duitsch Centraal i Afrika. — Sûccessen der Italianen. — Duitsehe vliegersraid L in Engeland. — EngeSsche vliegersraid in Vlaanderen. — De Roemenen verjagen d© Russen over de Proeth. — Polen overgeSeverd aan Duitschland. — In deze lente zullen 500 000 man uit de Ver. Staten in Frankrijk zijn. Braziliaansche troepen vertrekken naar Europa. — Zweden, Rusland en Finland. j HE TOESTAUD i ( De Duitsehe arbeiders zijn de stoeias damocraten in één nacht over het hoof gewassem!. Het is in een zokereii zin hei , zelfde vea-sehijiîsel dat Rusland veitoonl De sjeialist-sohe partijen verlieizen mee ! het kontrool over de arbeiders in Qosten ' rijk en Duitschland, omdat zij of ee , ondu'bbioizinnïge houding in za!lce t deai . vrede konden aanneanen. Zijj zija te vet ( verpoiit'ek't. Tôt nu toe is het zalm te Berllijln, dooh men telt er 300 à 400 .ODO stakers In % Neureni.erg hebben mottstejr'optochte ; voor den vrede plaate gehad. Te Gelssn kir oh en en in het R>ergefeiied alsook t , Karlksruhe werd eveneens gedemonstreerd ; D t protest sohijnt spontaan te w zen te ware von K'ihlmann en de vrede.vpiart er niet onder zaten wat mogelijk is. , Wij moeten bedachjteaam die bewegin, . volgen en waarnemen. Het is on» nie . bhtsnapt dat de jongete etakingten in . Oositanrijk samenvielen met he<t wifgte . der Labourpartij te Nottingham. Daarui kon men vermoeden dat die sitakingen van één dag wel kondien ingieacten'El^lKl ; zijin om de Engélsche arbeiders te bein . vloeden. Wij moeten ons aan aile stre L ken verwachten en ons niet .laten bet r n«m©n. Wij stell^n ons dan ook de ' vraag : ► Worden gemp .-itsktoge» in .Ugg J kracht der arbeiders in do getellieej-d© lan 1 den te hreken met het oog op h< L Duitsch Ooatanrijksoh ofîensâe^ ia hej t Wesilen ? Laat ons dus een ongeloovig© The t mas zijn. x In Rusland is de warboel bijnâ hop( loos. Fii^ïSSid vorkeert,, in voile anarclii» 3 Zelîs werd gemeld dat Zweedsiehe tro< t pen (le grens zouden hebben owrsfchn den om de- or do te herstellen in somm L ge dis'trikten van dit land, welk voc een eeuw aan Zweden toebehoorde. r In aile geval zijn de telegralisch» ve y bindingien tusschen RoiSland en Zwede ^ verbrokem. De Finsche . senaat is uiteengi^ e jaa,gd. Da maximalisten * houden er ee r. mooie meening over na omirent het jz&l |j. besc'hiklkingsrieohit der volkeren. Zoo lev 3 rtein -zij ook Poten aan Rol^ns docjtl y vijand Duitschland over. Finnea ©n PioC'c ]c worden netjes in de doeken geiegd. I e dappere teigenstand der Roemenï ers zi [j ons sympathieber. i- Naar de Duitsehe bladen nog uit P 1- trograd verneman, moeten de maximali n tische troepen tusschen Barlad en Gaïa [f overal voior de Roemeniërs terugtrekte Roem©eiiische aldeelingen trektoen de Pro© r- over, btezetten een reaks bij Rus-land b n hooremde dorpen en riohtten ze toit bru n geinhoiotden in. Dezé stellingen zijn dos r- sbeik© Roemeensche afdeelingan met art n leriia bezet, om den inval' van miaximah i.t tische troepen van Odessa uit te verhi le deifein. Generaal Alverescc© heeft 'Opdïac r- gelknegen h®t gehiee]e Moidau-gabied v< tn maximalistisohe troiepen en stroopend» bendlen te zuiveren. r- D© llalianen hcjblben van het goed wed te gehruik gemaakt om do D'uitschers aan ii- Dilata aan te vallein. Op verscheidene pl-n sen hebben z.rj! de Duitsch© linies doorb' d- ken. Reeds zijin 1600 Duiteche gevang©n ^1; geinaakt. Dit succès slreikt de llalianen i k, des te grooter eer, daar zij1 het doosr eig <f hulp zoover gebracbt heibben. r' Te Versailles wordt de oorlcgsraad ( En'temte gehouden. ucli Generaal Smints, hee&asin belangiijlk reki sitoiium tegen ©en Duitsch CeintFaâl Afr; a- gehouden. y. D© Labourpartij had den 26 Deeemil et 1917 beslût dat een internationaal Ceintr ,r. Afrika zovt ontstaan, den droam van E. Morel, den befcenden pro-Duiitschen gêna ■ia- ralisaerden Brit. Generaal Smuts heeft >r- ©en pakkeinde r©àe al de gevaren blootgeh di© de we.reld h©dneig©n tn geval dp Duits< Jg koloniën aan Duitsohland moesten terug nt geven worden, AVij!, Beljgem, behooren de eersto ibeJaingfïeJbhenden. SWHjl zullen r duldein dat rechtstreete of anreiohtstreeks — d© kaart van Duitschland Worde gespeï Jq Een goed nieinvs : Braziliaan.-che tre©] worden ook naar Eurcpa ges.tuur e'n >ffici ty werd verzekerd dat 5O0.ÔD0 Amierikaans* . troepen in heit hegin van dit jaar in Fra rij'k zullen si aan. i.arvt Hiodentourg din n* koim.cn. mnrrecorriceerd ) -d Yan Mi iront. , | Het Fransche legerbericht. j PARUS, 29 Jartuari, Officieel avohdbe- ' lielht : In dein Elzas is ©en aanvalspoging - der Duitsdhiers tegen de kleine Fransch© • pos'ten van de Rchorfio'lz votelagen veriji, r deld. De Duitschers hebben den EraiM - sdkeii gevangenOîx gelaihen. i Overigens op' het front tusschenpoozenM kanonvuuir. ' PARUS, 29 Jaln. (H.N. draadloog). Vrij j hevige . arljlleaie-acti© in de sitreek vanFiOiucij de Darig en d©n Har'tmannsweileirkop^l '• In den Boven-Elzass zijn Fraise,h© afdesh^ a lingen na eene korfe artillerievooi'bereidiiii^i j dicp in de Duitsehe stellingen bin,n,engedr3n-:i 0 gen zùidooâtelgk vaar Seppois le 'Haut. Zi)1 ■ verwo»'3'te:n taJrijke schuilplaatsen en maafc§< *. ter gevangenen, Van het overige front v.alt' J niets te melden, In len loop vaaa 27 dezer is 1 D-uitsch. 5 vliegiiiig neexges,choten en zijin 3 an deren ■t he?chadig4 binaen hunne linies gedaalcL; Denaeîfd-an dag hoblb©n Fransch© eskaders 3 6000 kilo bamrnen geworpeîi ap^ St. €;oai-; flans, de fî^briekeia van St. Prevas ©n op verschillende Diuiteche vliegtuigen. , Het Engelsche legerbericht ^ LONDiEJî, 29 Januari. (Renier). Offieieel middagherickt, C^edurende'den nacht is in de inabijheid van Arleux en Gohelle eieîa' vijandeiijke overvalsafdeeling 'oeruggedrevea. : ht::J G&ail .ffTOipW T le Preux. Een onz©r patroeljes, die! in Qieaf nadht van 27 op 28 Januari onze linieis ten noordoosfein van Ypeiren had verlaten, is niet terugge)keerd. Bedrijvigheid der Engelsche liegers. t. LONDEN, 29 Jan. (.Reuter.) Officiee|l. Gisteren hebben onze inarinevjiegtuigen een bomaanval galaan op de vijandelijke ivliegparlcen van A©rtrjrcke en Engel. Elf _ 5- wôrden talr'ijke bwnmen op de doelpun-l- ten neergeworpen. Tiidons de gevechteâ' r werden twee vijiandelijke toefeteMen 6tuur« loos tôt dalen gebracht. Al onze vlieg-niigsn '.eerden. behôuden terug. , Van het ZuiMjk front Het ItaliaElnsche legerbericht. •n ROME, 29 Januari. (Stcfani). Officiefèl'. le GisteCea bij het aanbrekén van den dag b hab'ben Italiaaaiâofee intonterie.atdeelingen d« vijandelijbe sidellingen cp de hoogi^n | oosfem het beldcen van Asiago onsiuunig 7 aangevallifiin. Op snerschiHon.de punten spletea ze di©, d© haKineMag^ verdediging er ondes; 1 krij.geind vervolgens verwoede tegensattj, vaiten weerstaattd. In den. avond wàren at' ... ongeveier 1500 gevangenen, ».w. G2 oiîiôieu „ ren, in hiet verzaimelkamp b'ijeen. Onz© a®< tillferi© en die der bondgenioioten wetfctert [. daarb ij me©, door het terrein van den aaiw ^ val afdoenda fce bestrpen en de yijantôgj n iijflce Wsteikingea te verstrooien, die doo® toj! do dalen benoorden Campomnl'o ijiin'gs naat ben©den kwarnm. Onze luchtsmaldieelen b; hielden ovevai du 1 -overhand. Tal van vijandelijke vliegtuigen werdein aangevall'en en teruggoslagen, tien L, daarvan vieten door Uaiiaansche getTOitem,^ "I' ©n tweie, wien dat lot door.. Fransche y. ew* ^ beschcâ"^, op d©a grond. S De strijd- in ïe iasht De luchtaanvallen op Engeland. .0r LONDEN, W Jan. Reuter. Ofïieiecl sï Yij-andelijke vlfagtuigen atak©n kort vooi$J ka B uur des avonds de kust van Kent eal E®s©x over en s ©venden in d© richting. ,ea- vain London, Eeuftge Viiegltuigen1 slaagf. ial den er in de etad te bereiken. Tusschea, Dt 9 en 10 uur werden er bomm©n gewori tu- pen. Volgms de laatste beriohten hehberf in, onze vlîegers fin Essex een van de vii*. •gd andelijike vliegers gemeld. ;,he LONDEN, 29 Januari. Reuter. Offiefcj f°~ e9i. Kort na mAddernacht heeit Londe« r; aan een nieuweo, aanvai uit de luchi '. blpotg.eâ'taaai. Op het oogenblile, half es ^ vallen er bormw«- De aajwal is nog aarf M A&Xl fU»; ' S . De strijd ter zee. nk- ■>,, ■ - ., liU* Oe Andania- îiONDEff,. 29 Jan. (Reuter). De Andani*' §* do havéta' bTOnen'gesleept,.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes