Belgisch dagblad

1032 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 06 Novembre. Belgisch dagblad. Accès à 18 juin 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t43hx16s8m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lste Jaargang^ ZATERDAa 0 NOYEMBER 191S N®, 45 ABONNEMENTEU. Per 3 maanden voor Holiand t 2.50 franco per post. Losse iiummers: Voor Holiand 5 cent voor Buitenland llk cent. Den Haag, Prinsegrachfc __ 39, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Sestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50: elk« regel meer f 0.30; Reclame3 1—5 regels f 2.50; elke regel taeer f 0.50. .London : Dixon House Lloyda Avenue E. C. VOOR HONDERD JAAR. Telkens worden. er vredesge-ruchten rondgcstrooid voortko-mende uit een. enkele bron, welke iedereen raadt: de Duitsche officieuse pers. Het is tegenwoordig .vrywel officieel bekend dat Duitsch-land reeds verscheidene malen vredesonderhandelingen heeft wil-len aanluioopen. Dit verwondert dan ook niemand. Duitschland heeft sinds lang ingezien dat het ten slotte het onderspit zal moeten delven, en dat bet aldus niet het doel zal kunnen bereiken waarvoor het den oorlogsgeest over Europa heeft laten woeden. Daar tôt dusverre Duitschland. nog niet den oorlog op eigen bodem te voeren heeft, en de machtigste panden in zijn bezit houdt : JBelgië, Noord-Frankrijk en West-Rusland, wil het vrede slniten om zich zooveel mogelijk gunstige voor-waarden te verzekeren. Natuurlijk zijn de bondgenooten nu niet te vinden voor den vrede. Niet alleen is de oorlog een œeo-nomische oorlog geworden — en voor deze redenen zai hij ten gunste van de bondgenooten uit-draaien omdât zij œconomisch sterker zijn dan de Centrale mo-gendheden — maar nog voor een andere reden zal de eindoverwin-ning a an ons zijn : de Duitschers hebben minder menschenmateriaal dan hunne vijanden en zij hebben het verkwistend gebruikt. De bondgenooten zullen den vrede dicteeren als zij het gevaar van het Duitsche mihtaiismeteene-maal onderdrukt zullen hebben. Engeland is hun aanvoerder en het voorbeeld van den strijd dien het vôôr honderd jaar ge-leden, tegen Napoléon tôt de zege-praal doorvoerde, moet de Duit-schers doen nadenken. Eene eeuw geleden was Bonaparte een blijvend gevaar voor Europa. Engeland had dien dwinge-land den oorlog verklaard. Deze sloot met Albion den vrede van Amiens in 1802. Doch in 1803 brak de oorJog weer uit tusschen Engeland en Frankrijk. Tever-geefs vaardigde Napoléon in 1806 het continentaal stelsel uit tegen Engeland en dwong hij zijne vassaalstaten hem te ondersteunen in zijnen oeconc-mischen strijd : de Engelsche vloot bombaardeerde Kopenhagen * en bemachtigde ook de Fransche vloot. Napoléon versloeg al zijne vijanden jaren lang : te Austerlitz, te Wagram, te Iena, te Friedland, te Eylau, te Smolensk, te Lutzen, te Bautzen ; hij dicteerde zijne voor-waarden te Weenen en te Tilsitt aan Oostenrijk, Pruisen en Rusland, niets hielp. De onverzoenbare vij-and bleef steeds recht : Engeland had het lot van Europa in zijne handen en wachtte geduldig tôt Napoléon voor goed overwonnen zou zijn. Intusschen was do toestand in vele Europe esche landen bijna on-houdbaar geworden: deconscriptie drukte zwaar op België enNeder-land : de prijs der meest dagelijk-sche benoodigdheden steeg op ver-schrikkelijke wijze; do belastingen eveneens. Twaalf voile jaren duurde het alvorens dat de tiran te Waterloo onschadelijk werd gemaakt. Twaalf voile jaren spando Engeland zich tôt het uiterste in om te zege-vieren. Zijne schuld bedroeg na dien strijd 800 millioen pond sterling of 20 milliard frank, een be-drag dat nu gelijk zou staan met ongeveer 100 millard frank, aan-gezien de tegenwoordigeaanzienlijk grootere geldvoorraad en bevolking. De Fransche Republiek, thans de meest vooruitstrevende en vre-delievende der Europeesche natiën, moet nu zelve herhaalde malen de gevolgen dragcn van het militarisme en van de v ero vérin gs-politiek. Doch zij is vastberaden Engeland tôt het uiterste toe bij te staan en zij zullen geen twaalf jaren noodig hebben om Duitschland genade te doen vragen, Ons beboort de'zegepraal. Eene heerlijke toekomst zal de belooning zijn van onze verschrikkelijke op-offeringen. Oe foestancf. Van de andere fronten wordt geen ver-andering gemeld, zegt het; Wolff-bericht van gisteren. Bedoeld wordt het Oost-Zuidelijk Serviscbe front, van den sector Pirot tôt Us-kub en in de richting van Veles. Op bet eerste zicht zégt bet bericht weinig. Maar wie weet dat de vorige dagen de Bul-garen eerst op beel die lijn forsig opdrongen en pas twee dagen geleden eene neerlaag leden nabij Pirot (Bela Palanka),teruggeworpen werden in de ricbting van Vrania en tôt staan gebracht in den pas van Katehanik, ten Noorden van Veles, is de tijding van het grootste belang ; op het minst genomen be-teekent dit dat de Serviërs met den rechter-vleugel van hun front den weg vrij houden langs waar het methodisch wijkend Noorder-leger zich in orde kan terugplooien. Heel de strategie der Centralen en Bulgaren is op de omsingeling der Serviërs gericht. Wanneer de taktiek schipbreuk leidt, kunnen Servië's vijanden weinig eer balen van suc-ces'sen die ze nu melden : aan de Montene-grijnsche grens, Kiagoujewatz, in hetTimok-dal, vermits telkenmale het de Serviërs lukt vechtende te wijken zulks voor dezen een kans tôt ontkomen betêekent. -En dat is thans het doel der Serviërs. Zich niet tôt een geregelden slag leenen. Zich niet Saten insluiten. Tijd winnen oui de aankomst 3er EDtente-troepen mogelijk te maken Ten Jlotte zich met hen vereenigen om dan met verzamelde krachten slag te leveren. Duarom mag men er zich aan verwachten, 3at ze de Bulgaren van Macedonië tôt het Nisjawa-dal verder zullen acbteruitdringen. Wolff getuigt met zijn laconiek bericbt, dat âo kans den Serviërs trouw bleef. Wij ver-trouwen er op dat de gebeurtenisSen der komende dagen hunne successen zullen be-Pestigen.Herinnert beel de Servische campagne niet lan den methodischen altocht van ons da,pper Belgisch leger van Luik naar den Yser ? Werd on het ooeenolik. dat de lit een hunne veibinding met de Engelschen en Fran-seben hadden tôt stand gebracht, ook het Duitsche offensief niet dotfr een groote neerlaag gebrokenl En Griekenland? Zou bet oogenbhk van ingrijpen aan de zijde der Entente dan toch weldra aanbreken? Het mimsterie-Zaïinis, tegen den volkswil aan bet bewind gekomen, ligt ten gronde. Zal de macht van Venizelos Griekenland er toe bewegen zijn plicht jegens zijn aangevallen Servi-chen bondgenoot te vervullen ? 't Is in ieder geval een succès voor de interventionisten. Dat ze het nu maar weten te gebruiken. Op het Oostelijk front vallen de Russen aan zonder de Duitschers de gelegenbeid te laten troepen voor net Servische front af te zonderen. In den sector van Dwinsk duren de gevechten voort en aan de Strypa brengen ze den vijand zware verliezen toe De toestand verre van bedenkelijk te zijn, zooals men het van zekere geïnteresseerde zijde, sinds de campagne der Centralen tegen Servie rondstrooit, biedt voor de Entente de beste vooruitzichten. Evenals de onver-droten standvastigheid der troepen op het front is de eensgezindbeid der regeeringen, nog bevestigd door de verklaringen van het kabinet Briand en de rede van minister Asquith, de waarborg der ovenvinning. De Duitsche Kroonprins, In het Vatiknan was dezer dagen emstig spraak van het overlijden van .den Duitschen Kroonprins. De tijding sproot voort uit een gecijferd telegram van Mgr. Scapinelli, nuntius te Weenen — een Duitschgezinden prelaat. Het geruebt is niet bevestigd. Waarheid is het, dat kort geleden de Eransche vliegeniers het hoofdkwartier van den Kroonprins heftig en met poeden uitslas hebben beschoten. i Links en Rechts. De Belgen van Egypte. Alhoewel België irmir een klein knde-ken is, 'toch zij-n de Belgen over de wereld vearspiekl, ov-eiral waar 4e industrie in woiiding is. Maar wist men dit zelfs uit verre oo-rden, waanr de Belgen de ùam hunneir .bedrijtvîghiaid brjchicn, bij den opiroep van den Koning om het va-derland ter hulp te snellen, onmiddellijk bel wea-khiitg werd neergelegd om in België de wapens te komen opnemen? Zeer belangwekkend, in dit opzicht, is het gebaar aer Belgen in Egypte. Zuo-diu de schending onaer neuiiraliteit beves-ti'gcî, lichtten oiue za.akgeliistigde in Egypte, C ha,r]es de Royer en den kanselLer van het Consujaat in Kaïro een oproep tôt al de Belgen die den oudeidom hebben bereikt om lmn land te dienen. M. Vigneion, zelf, niieittegensta.ainde hij vider vin familie en 32 jaar oud is, stelt zich .aan het hoofd van een kleinen trasp van 20 man, die hij heeft bijeengeb:a;ht en kornt met de dappeire vrijwilligerii in België aan den 20 Oogst, dit van den intoclit der Duitschers in Brussel. Zij ne-men deal aan de verdediiging van Arot-werpen, de campagne van Vlaandereti en do roemiijke strijden aan den \ser. Allen wisten zich zoo verdienstelij'k te maken dat ze bijna tôt den laatsten in graad bevoiderd werd. Dood van commandant Crabbé. M. Emmanuel Crabbé, gewezen kapiteins-commandant van het le gidsen-regiment, ridder der Leopoldsorde, die ondanks zijn zwakke gezondheid, niet aarze de terug in dienst te treden, is Zaterdag overleden, te Dieppe. Na over de voor-oefeningsafdeôling van Eu bevel gevoerd te hebben, nam hij het bevel over van een bataljon te Dieppe. tlij is gestorven in de armen zijner twee zonen, vrijwiliigers bij de artillerie. Zijn oudsten zoon sneuvelde tijdens den terugtocht aan den Yser. Het feest van Koning Albert te Parijs Op 14 November, meldt „Le XXe Siècle", riebt „l'Oeuvre du soldât Belge'' in de hoofd-kerk van Onze Lieve Vrouw, te Parijs, ter gelegenbeid van het feest van den Koning en de Koningin, eene plechtigheid in, welke zal voorgezeten worden door kardinaal Amette. Pater Janvier zal bet woord voeren. Het Parijsch publiek zal zich ongetwijfeld aansluiten bij de blijken van sympathie welke het vorstenpaar uit Engeland eu Erankrijk zullen ontvangen. Mgr. Amette terug uit Rome. Kardinaal Amette, aartsbisschop van Parijs, is terug uit Rome, waar hij tweemaal door den Paus in gehoor ontvangen werd. Zij die zich schuil houden. In „L' Homme Enchainé" schrijft G. Clemenceau : Wij kunnen onmogelijk aannemen dat men, door iiet oproepen der klas van 1917, kinderen van achtien jaar, naar den strijd stuurt, terwijl goed toegeruste mannen zich aan de diensten acbter het iront vastklampen, in het belang hunner gezondheid. De Karners hebben die kwestie besproken, en zelfs zekere wet Dal-biez gestemd, die zekere goede kanten zou hebben indien ze maar toegepast werd. Gene-raal Galliéni die, alhoewel minLter van Oorlog, geen advokaat is, zal zeker verlangen dat, op het uur dat de gemeene wet al de jonge Franschen tôt het brengen van bet hoogste offer oproept voor het vaderland, het niet langer aan zwakkelingen toegelaten blijve, in een gunst die met den stempel der sebande is bekomen, een beveiliDg tegen den plicht te zoekeu. M. de Broqueville te Fécamp. M. de Broqueville, voorzitfcer van den Bel-gischen ministerraad en minister van Oorlog, heelt verleden Vrijdag een bezoek gebracht aan het militaire opleidings-centruin van Eécamp. Hij hield er eene conlérencie met commandant Petry en zijne ollicieren. Hij nuttte het ontbijt in het Hôtel de la Gare en keerde vervolgens per trein naar Havre terug. Portugeesche huide aan Miss Cavelf. Volgens een telegram uit Lisabon, heeft den municipalen raad der hoofdstad aan Portugal met algemeene Istemmen besloten den naam van Miss Cavell te geven aan een groote nieuwe laan. Hij wiide naar het front. Het vliegplein Blériot, te Bue, Erankrijk, staat dag en nacht onder militaire bewaking. Toch lukte het een onbekende de waakzaam-heid der soldaten te verschalken. Een paar dagen geleden zagen zij 's-morgens deze bij een tweedekker staan, die hij uit een afdak had gehaald en trachtte in gang te zetten. Onmiddelijk omringd, verklaarde de ver-dachte bezoeker de vliegenier Albert Boillin te zijn, oud 18 jaar, afkomstig van Canapville (Calvados). Toen men hem ondervroeg over de voornemers die hem tôt het betreden vah het vliegplein hadden aangezet zei hij dat hij den minister van Oorlog vruchteloos geschre-ven had oin als militair-vliegenier aangenomen te worden. En wanhopig omdat hy gèen antwoord ontving, had hij besloten naar het front te vliegen met een toestel. Boittin, die overspannen bleek ta zijn. is ter beschikking der militaire overheid gesteld. TEGEN M. BRAND WITHLOCK. Men kent het moedig en eerlijk gedrag van den heer Brand Withlock, gezant der Ver-eenigde Staten te Brussel, die het tegenover dfe Duitschers aandurfde voor heel de wereld hun barbaarsch ter dood brengen van Miss Cavell aan 't licht te brengen. De ,,Vossische Zeitung" ligt den afschuw, die de Duitschers door den moord op zich hebben geladen, zôô zwaar op de maag, dat ze de Duitsche regeering aanspoort te Washington de terugroeping van den Ameri-kaanschen gezant te vragen. „Het voorval Cavell, zegt het Berlijnsche blad, moet de gelegenheid zijn om een einde te maken aan de handelingen van M. Withlock. Dez'î laatste is inderdaad de gevolmacbtigde minister in Havre en niet te Brussel. Indien de Vereenigde Staten een vertegenwoordiger verlangen te Brussel, moeten ze maariemand sturen die de Duitsche regeering weige-vallig is." Verre van aan die aaninatigende inmenging gehoor te geven, laat de Amerikaansche autoriteit baar zedelijk goede recht aan Duitschland voelen. Président Wilson werd per kabelgram ver-zocht bij de Duitsche regeering aan te dringen ten voordeele van een zeker getal Belgen, die ter dood werden veroordeeld onder voor-wendsel van spionnage en andere militaire vergrijpen. De voorzitter stuurde onmiddellijk opdracht aan M. Gérard, Amerikaansch gezant te Berlijn, hem verzoekende krachtdadige stappen te doen. De Fraasslie Republiek eert de uelgiscue soldaten op het eereveld gevalfen. Het gezantscliap der Fransche Republiek bij de Belgische regeering heeft verleden Maandag den minister van Oorlog van België een rouwkrans gcstuixd, ôm op het graf der op het eereveld gevallen te laten neerleggen. De zending was door den volgenden brief bejgeleid : „Het gezantschap der I'rapsclie Republiek in België heeft de eer aaa den Minister van Oorlog van België dezer) krans te laten afgeven als hulde aan de Belgische soldaten op het eereveld gestorven."Levendig geroerd van dezen blijk van sympathie, heeft de Belgische minister van Oorlog geantwoord: „De Minister van Oorlog is zeer getrof-fen door het huldebetoon welk het gezantschap der Fransche Republiek in België aan onze op het eereveld gestorven betuigt. ,,De krans zal naar Be Panne gezon-den worden en neergelegd door de zor-gen der krijgsoverheid" op de graven onzer zonen die hunnem rusten in den nog on-geschonden grond van ons Vaderland. vDeze krans zal als de betuiging va.n eene ons kostbare vriendschap sohijnen, die enkel de gezamenlijke offers kan vereenigen." Vandalisme der Oostenrïjkers. SchilcâeEcâj©n wer>nield. Martin H. Donahoe sohrijift aan de Daily Chron. d.d. 2 Nov. : Terwijl de Oostenrijikers Riva, aan het ■Garda-Meer verlieten voor den zegevieren-, den opmarsch der Italianew, vergaten zij niet hun gewone brutaliteit aan de be-schaafde wereld te toonen. Met een echte vemielingswoede ver-delgden zij ailes in de stad, vvat maar eenige artistieke waarde had. De Oostenrijkscbe bevelhebber had de plechtige verkiaring afgelêgd, dat hij1 geen steen op den andere zou laten voor de Italiaansche overwinnaais. En hij heeft woord gehouden. Se ideijten welke enorm; waarde hadden, weiuon of weggehaald of vemield en de mixseâ weirdem in brand gestoken. Fraaie beeldhoiuwwerken van Italiaansche meesters werden aan stukken gesla-gen.-De torens van Arco en Mori, konden aan het Oostenrijksche vandalisme niet ontkomen. Zij werden opgeblazen. Het ergst hebben de Oostenrijkers îun vernielzncht botgevierd in Rovereto, in de Adige vailei. De kunst-galerij, musea, de bibliotheek, welke laatstë veel uiterst zeldzame manus-cripten bevatte, weden vemield.. In Trente is een soort bloedraad inge-steld, welke een ënorm groot aantal dood-vonnissen uitspreekt, tegen Italianen en Italiaansche vrouwen, wier eenige misdaad is, dat zij het Oostenrijksche regime ha-ten.Yerzoeke deze courant na lezing onge-frankeerd per post te zenden aan één der Interneeringskainpen: Gaasterland, Lecu-warden, Amersfoort, Harderwijk, Berces (bij Âlkmaar). ¥©fiizel@s ©wei9 den teesfasida Venizelos heeft aan de „Chicagp Tribune" verklaard : „Indien ik opnieuw hoofd der regeering word, dan beoorlog ik Bulgarije. Voor ons is het een dubbele plicht den oorlog aan te gaan, eerst, omdat wij er zedelijk toegedwon-gen zijn en, vervolgens, omdat wij Bulgarije's overheersching moeten verhoeden. Griekenland heeft ailes van eene victoiie der bondge* nooten te winnen. Indien do natie volgena de grondwet kon handelen, zou zij naar iriijne politiek uitvoeren. Ongelukkiglijk handelt de regeering zonder de grondwettelijke meerder-heid in de Kamer. In geval de bondgenooten zegepralen, dan zal Bu garije niet vergroot worden. In de toekomst zullen wij kunnen leven zonder haar te moeten duchten. Integendeel, indien Bulgarije overwint dan zal dat rijk over twee, drie jaren Grieksch-Macedonië nemen, wat zou gelijk staan met den ondergang van het huidige Koninkrijk Griekenland. De strijd in Artezië. De beer H. Warner Allen, oorlogskorres-pondent der Britsche pers op liet Fransche front, heeft den slag van Souchez als volgt beschreven : ,,De loopgraven waren zoo dicht bij elkan-der aangelegd, dat de soldaten het akelige genot, door de velden heen te chargeereu, moesten missen. In Champagne, als de soldaten eenmaal hunne loopgraven verlaten hadden, bleveu zij op het daarboven gelegen terrein en wierpen van een aardbedekking granaten op de Duitschers. In Artezië konden zij niets anders doen, bij den afstand van een of twee meters, dan op eenen weken, met prikkeldraad bespannen grond voort te kruipen ; vervolgens moesten zij in de vijande-lijke loopgraven springen, granaten werpen, den vijand afmaken met hunne messen en hunne bajonetten, dan de opeengehoopte lijken overstappen, vooruitgaan en in het slijk vallen, zich een weg banend door de ■ smalle gangen, waarin twee menschen nevens elkaar met moeite vooruit kunnen. „Iu Artezië was het slijk afgrijselijker dan in Champagne. De Duitschers hadden de Carency ingedijkt en de vailei tusschen Carency en Souchez in een moeras herschapen, in hetwelk de trechters, door de groote obussen gevormd, een ondoordringbaar net van diepe sloten gemaakt hadden. Eene andere specialiteit van den strijd in Artezië is het straatgexecht. Bijna al de huizen dezer streek hebben diepe kelders en de Duitschers, zich als mollen ingravend volgens lofïeliike gewoonte, hebben die kelders aan elkander verbonden. Dank zij een doolhof van door-gangen onder den grond, kunnen hunne manschappen op een gegeven punt zich verza-melen, zonder dat men er iets van merkt. Te Neuville-St.-Vaast kwamen zij het dorp binnen door eenen dubbelen tunnd, waarvan de Fransche de ligging niet konden vinden. Dit dubbele tunnel kon enkel vernield worden door middel van obussen van acht duim in een halven cirkel op een gedeelte van het terrein te werpen, waaronder men veronder-stelde, dat het tunnel moest loopen; die obussen eindigden met den tunnel te doen springen en sneden hem volkomen af. ,,Gedurende het offensief van den 25n en volgende dagen hadden er nochtans minder straatgevechten plaats dan in de vorige lente. Want, alhoewel Souchez in eene echte onder-grondsche vesting herschapen was, bevond zich de positie op eenige honderden meters achter de Duitsche linies en de zware Fransche artillerie had van deze tunnels en onder-grondsche schuilplaatsen doodelijke vallen kunnen maken, waaruit men niet ontsnappen kon. Volgens deze omstandigheden was het onvermijdelijk, dat de vooruitgang minder snel was dan in Champagne." Kerstgeschenken voor onze soldaten. Wij verzoeken onze lezers hnnne geschenken of giften in geld voor Kerstgesctienken aan onze soldaten uitsluitend te willen sturen hetzij ten bureele van ons blad, Prinsegracht 39, hetzij aan het Algemeen Comité, onder de bescherming van de Belgische Legatie in Den Haag en gevestigd L.33B2§g@ tfOQPiïOiit ÉT fâHSïSff®» Herderiijke b ief y an Mgr. Mercier. Onze confrater „De Stem uit België", die te London verschijnt, kondigt den tekst a£ van een nieuwen herderlijken brief welke kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mech-chelen, komt te zenden aan al de priestera van België en waarvan hier een uittreksel : „ . . . Onze beproevingan duren voort; laat daarom den moed niet zinken, bid ik U ; laat ons voortgaan met bidden en het goedO te doen; De zaaier moet den oogsialwach-ten ; hij zal komen op uur en t\jd en zal on* niet ontgaan"

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes