Belgisch dagblad

812 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 18 Decembre. Belgisch dagblad. Accès à 18 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qj77s7jw2k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

rade JaArsrang WOjais SDAG 18 DECEMMER 1918. ISo. SI m • ABONfiBHENTEN. per 3 maanden voor Nederland 12.50 franco per post. Losse -ninmers. Voor Nederland5 cent. To0r Buitenland 7'/s cent. l)ea Haag, Prinsegracht 16. ir«lefoon lied, en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD Verschijaend te 's«GpasenSiage, eSken werkdag te §2 ure iniddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. e ~ v ,& AD VERTEN TIEN. • "V an 1—5 regels f 1.— ; elke regel meer f 0.15; Réclamé# 1-5 regels f 2. — ; elke reget meer f 0.30. > London : Dixon Houie Llorii Avenue E C. Parijs: 7 Are nue d'Antin (puitsctie werîiliracliten; De gemeenteraad van Brussel heeft beslotçr de bestekken voor leveringen aan de ge-Leenie eene bepaling te doen voegen, waar loor aile Duitsche producten vau de leve jiBgen worden uitgesloten. Hei is ten zeerste te wsnschen, dat dez< tjpaling niet alleen tôt Brassel bepaald blijft a'ar dat aile Belgische gemeenten, zondei Wige uitzond6ring, zulk eene bepaling uit raardigen en er terdege de hand aan houden Jet blijkt tsch, dat de Duitschers reeds bezig lijn in Nederland agenteu en vertegen-tyoordigers aan te stellea, die de Duitscht producten op indirecte wijze in Belgit full«n invosren. lien iniddel hiertegen zou kunnen beataai Jd het instandbouden van de oorsprongs lertificaten, die zekerfaeid zouden verschafl'ei pmtreni bet geleverde Het valt niet te ont ketmen, dat deze maatregel eenigermate be lemmerend zoo. werken op de bandelarelatiei van België met Nederland, docb zou dii bezwaar gacompenseerd worden door d( tekerheid, die hieruit zou. voortspruiten. Een ander puut, dat in niet geringe mat< Je aandacht verdient, is het bezigen vai Dui scbe werkkracbten in de Belgische hande sn nijverhoid. Dit punt is vrosger nooii jeiioeg beachouwd, met het gevol?, dat ei rôôr den oorlog bijv. o der do Belgiscie )earabten bepaald gebrek aan befcrekkingei: >estond, terwijl aile baantjea bij scheepvaart-naatscba;rpijen in Antwerpen, iudusîrieele indernemiugen ;e Brussel en geweerfabriekea n Luik door de Duitschers wevden mgenomen. !)e Belgische beambten hsbben bet volste reclit op Ueschernung; zij tooh hebben ge-iurende den oor,og loyaal hun plicht ver-?ul 1 ; ve'en ondar ben, die niet onder de (îapens dienden, hebben nog meer geleden dan de armsten onder de werklieden, want zij hadden geen werk, geen fmancieelen steun en moesten geleidelijk al hun hare en goed verkoopen om te kunnen bestaan. 1k zwijg hier nog van de moreele ver-nederingen hieruit voortspruitecde, die deze menseben te verduren hebben géhad: Afgezien van het feit, dat een Belg in zijn j land recht heeft op voorkeur, ontstaat door het gebruik van vreemde werkkrachten ook nog een nationaal gevaar voor het land. De eerste dagen van den oorlog toch hehben ons maar te dùidelijk bewezen, dat het vertrouwen, dat men in de Duitsche beambten geplaatst had, volkomen misplaatst vas. Bovendien werkt de concurrence van vreem-delingen zeer belemmerend op de lust tôt ontwikkeling van de bevolking.Zoo kwamen indertijd de Duitschers in België als volontair in de bureaux, verdienden er zoo goed als niets, namen jarenla;ig, tegen een spot»alaris, tal van betrekkingen in en werden, bij imn vertrek (mee3tal naar Engoland), weer door andere ^vrienden" vervangen. Het gevolg is, dat de Beleen in hun eigen land achtergesteld ! waren en aan dien toestand moet een einde gemaakt worden. Het middel hiertoe is heel eenvoudig; het kan onder anderen bestaan in een formeel verbod tôt bet bezigen van Duitsche werkkrachten, of wel, door het verplicht aaukou digen van de vacante betrekkingen door den we kgever aan de arbeidsbeurs en verpli hte voorkeur voor de Belgen. Wij Jiebben de „Herren" iang genoeg bij ons gebad; wij hebben ze leeren kennen en het is meer dan tijd, dat aan hun schadelijken invloed voorgoed een einde wordt gemaakt. H. LE C0CQ O'Am»AM0VILL€. De ierugkeer der Belgen. Uit, Biussol wordt ons geschreven; Le terugkeer der Belgen wordt niet Âeer geregeld door het ministerie van yan Buietnlandscbs zaken. In andere Jt?oordi6n hoevon de Belgen in Nederland eich niet meer te wenden tôt het Belgisch Gezofltscliap . of de Belgische consulaten pm ein paspoort aan te vragen. iiet ministerie van binnenlandsche za-fcen iieefL 'de i.iak van de temgkeer aer Bel?en o i tich genomen. De Belgen, (.lie wenschen naar liun îand laiit'.=cho zaken te Brussel, hetzij lot het ,terug te keeren lioaven zich dus te wen-fttn, hetzij tôt het ministerie 'van Din-»enîanabcne zaken te Brussel oî tôt het pflicieel Belgisch Comité. Klachtan mm Beigerc. Bssoherm ng van vreamdelingsn. Rotterdam, il December 1918. Zeer geachte Heer Hoo dop8teller, Als trouw lezer van uw geëerd blad, dat ;oo zuiver de eenige Belgische richting bleef volgen, actit ik zwijgen langer on-mogelijk bij de drosve bestatiging deze laaste 14 dagen van volgende ergerlijke feiten : lo. Neierlanders kunnen heen en weer naar België, Belgen niet. 2o Nederlaudera ontvangen correspon-den;ie uit Belgi ■, Baïgen niet. 3o. Eene mij bekende vrousv van \een Duitscher reist heen en weer (met passen). Punt lo. /îelfa heb ik vastgesteld hoe tallooze Nederlauders op het, Belgisch tfon-sulaat passen ter viseering kwamen aan-bieden. Noehcans kon ik, hoewel driugend in Be,gië noodig om eene g .ede tante te gaan helpen, gesne toelating tor, heen en terug bekomen van aen b;j het consulaat aange-Btelden luitenant (1) dio kwam noebtansvaa-wege den beer Jansen, vcce-consul te Hoiterdam. ik heb Uter gezien hoe ook in Relgië een Ned'erlander meu acuivistische Uecrekningt-n geiuakkelijk bewyzen bekvvaiii om in België | terug te keeren. 2o. la BeLie kemt van mij n schrijven niets ter bestemming, evenmin ontvang ik wat mij Van daar ger.cbt wordt. Nederlanders, wier oaiiien ik meedeelen kan, ontvingen wèl ror-ïespondentie van gmaer. •Jo. Eene mij bekende vrouw van een Duit-Bolier (vriend van dr. de Keersnaeker voor ùâ oorlog en vsrmoedelijk spion) ontvangtèn ia Belgio èn hier in Holland met aile gemak ! ûe bewijen otn heen en terug te reizen. | Guteren bracht ze zelf een uit Belgié ge-sii.okkelde j nge activist mede, die het gezicbt te warm voelde worden. In tsgensteiling daarmee uioet ik het ge-^al van een vriend, zuivere Beig, plaatsen inderdaad voor ;,.jne zaken hier geen pas kon b komen ij Antwerpen. De namen en ^B.Jere inl-.chtingou der hier bedoelde per-so^en houa. ik ter beschikking. De feiten zijn helaas, qch . . U) BeJorido lu'ienant kan niefc eigenmach-'K bandelen. Hij zendt alleen de aanvragen l'ussel tluor. Luitenant Minguet treft geed^Dlaani. Eed.) fegen de verrad®r*. médise he vp^aetruLgiag t<i Gent heéft us, J,abolisse, Sahaeraefeld ©n Stoeto. > ermad aatu 't vaxlarland hebben ge-P'^agd, uitgesloten. * — —rr i ' I Passen voor industrieëlen en kooplieden. Een Belgisch koopman, die ook in N'eder land een zaak heelt opgericut en in België een aanzienlijken handel dree , schrijft o .a om té kl-igen dat hij en zijne co lega'sgeene passen bekomen om uit Holland naar België te reizen en têrug te keeren JDo i >elgiFy}i& ic-dustrieël^n çr tiacdela^rs, zoo sc ^rijtt onze correspondent, vree^en dat hun intussciien de kaas van het brood door vreemdelingen zal worden ontnomen. Waarom laat de Belgische regeering bedoelde kategor e van handelaars en en industrieëlen niet toe een pas te verkrijgen? Tijd en geîdverspilling Dezer dagen kwamen een paar Belgische vroawen uit Groningen te Rotterdam aan oin een pis aan te vragen ten einde naar België terug te keeren. Het antwoord luidde dat het anewoord minstens acht dagen zo i uitblijven, daar Brussêl over de vragen beslist. Of die dames naar G-roningen terjggekeerd ziju o£ in een hôtel te Roïte.dam haar intrek hebben genomen meidt de _ esebied ms met. In ade geval hebben zij geld en tijd ver-lo en, zij die meendea dat hoogstens twee dagen voldoenle waren om een pas iu re-el te verkrijgen. Zooals dit bet geval wm toen dj Belgen. zich in het begin van deu oorlog te Vdssingen voor Engeland inscheepten. Waarom neemt men urac snische maatrege-len ten aanzien van de Belgen die naar het vaderland terug verlaugen? Enyeische stva le iijsi. De Engclsche regeering heeft de volgende ln Nederland geves.igda lirma'-s op e.. .ar:e lijst geplaàtâc. Comptoir Financier Belge (L. -Raskin en J A. '(Moorer), Kettingscraat iO, 's Graven hage. Comptoir Financier Belge. Louis * asbin, zis Comptoir Financier Belge. Gaston almon & Co., Blaats 2U, 's Gravenhage. Beigischs nijveraars. In .ciie vergadering uer S^ûd ca'e Ka-mer voor de MetcCamijvera^i.i te Bxus.'sel vverd geprotestoerd teg;ii Stàatesooialisme met een beroep op Bngcîaaia, waar een dergeiijr; irotest tâveneons zou zijn opgegaan. S-' Worat op aanguettongen dat "de getroffen i»aa re; gelen in elk geval van slec. ts tijdeJjken aàitf zouden zijn. Bat zuiks de faedosluig is van û«q betrokken minister "b ijkt trou wciv.1 uit een reeks artikelen m a3 in-diependance Belge van dr. Barnich, die c&el uitmaakt van den regecringjraad, welko bj] het ministerie van ec.n m.sche zas.v.n is'ingesteld. Antwerpen viert de bevrijding. An'.werpen heeit Zondag zijn bevrijiding ge\dera Een onmetelqke stoet van 1300 ver&emgingen trok door de straten naar' de Meir, waar zich een aantal autoritei-fcea borf verzameld. Volksliederen werden gezongen, waarop .aan generaal Drubbai «ien adres voor den koning overhandigd wercT, waarin de bevolking uiting geeft ^n haar loyaliteit. Duitsche manifesten- Wii geven onderstaande de vertalinç van een vlugschrift dat in de kampen aai de thuiskeerende krijgsg&vangenen word' cimaegegeven: Het zal wel met'noodig zijn hier vee wooraen te bezigen, "om het snoode vaî dit gesehrift onder het oog te brengen M-ent de Duitscher soms, na al net geen wij van hem gezien hebben, da wij ons door zijn gepraat zullen later fcteinemen? Een Duitscher blijft Duit sch.tr en zal nooit een mensch als eer ander worden, en zij die ons traotaat vai neutraliteit yoor een vodje papier aan-zag-n, moot&n niet gelooven dat wij nog maar het minsts vertrouwen in he®. kun-në i; ne b Den. Wii hebben dan ook niet geaarzsld dol beroemde manifest te vertalen, als blij-venc - bewijs van de tota-le onbetrouw-baarheid der Duitschers. Aai de krijgscevangenen in d( OuLscha gavanuenkampen. Kameraden en Broeders! In Duitschland is de iwolutie uitgebroken Na 4 lange juren ellende en nood, naljarei van honger en bloedvergieten heeft eindelijt her, Duitscho vo k, hebben eindelijk de Duit sche soi iaten en werklieden de m acht h e b b e r a van eene misdadigepoli t i e k amvergewo, rpen en de regeerint pohtiek zelf in handen genomen. Het i'raisisc ie militarisme, de geesel de: Duitschers, de vre iesverstoorder van all< volkeren der wereld li.,t vernietigd op dei grond en met hajr moesten al hare gunste ling'en afdanken Zij die zich met iiaar to een wirtojs warktu:g toc knechten van ho eigen volk gemaakt hadden. e Ou tache dynasn i oestaat niet meer G en vo;st heerscht meer in de Dnitsch ianden. Duitschland is een vrije republie geworden Reuzengroot zijn de'opdracuten w.Jke di nie r.ye regeering en het D. volk nu te v<;r vulien hebben. De ver/ekering van de vrede de de nobiiisatie, de wedèr'opbouw van dei ecoa im -c'iie toestand dm ver-toord werd doo: een vvaanz nnige ooriog^politiek ; het wede aank oup.rn van internationale betrekkingen de v ;stL;ing *r.n de jouge republiek, de op lxx"v va» de aiéU'*c- socialiscisehe maat schappij. Met >'reugde en trots gaat het Duitseh voik en gaan z.jne ver roaweaslieden aan he werk Maar ook gj kameraden, kunt en zoud ons u >arbij m jeten heipen kameraden in d krij «gevangeukam >, die binnenkort in on l.ud, in uwe hairds eden zult terugkeeren wij we;tn, dat u niet met liefde zu.t terug denken aan den tijd van uw kr.jgsgevaagen srh/ip Gram > n verbittering heeft u dikwijl bevangen, tôt gij te lij ien hadt onder d lu i n en beleedigingen van cha ivinistisch , fanat eke chefs, toen gij in de mijneu, in d i fabriekcu en ontginnmg.ôn voor weinig geii en met sle'-nt on oereikunde vo ding voor d Daitsch ■ kapitaiisten tiart moesc werker Deze g^am, ieze veroittfring waren ten volst beie hijgt.. Maar w'j vra en u, laat hiervoor he Duitscne volk niet ou golden, het Duits h volk dat toen even sard gedrukt en geknecb was aïs gij. He'oben n.c'o velen vau u, als z zich me» de Duit-che posten in dew^'lke g vertrouwen h-u, o\'er den oorlog spraaki - niet sieeds en immer herhaali dat dit ee oorloj; der inte'nat^ona'e kapitalisten was ilenben n et de meesten van u gezegd, da slechts de kapitalisten belang hadden bij ee doo zetten van den oorlog; slechts de kap talis en nebben zica de zakken gevuld, terwi^ de ar ei iers en kleine burgirs, zonder ocdei «ch»id of hij Fraaachman, En.elschmu Italiaan, Rus of Duitscher was, voor dez kapi alisten moest b oeden, hongeren e stei ven ? Kameraden ! Vau dez^, zelfdo kapitalis e dr. gt oqs, dreig de jonge Duiische rept bl c en dreigt ook unieuw gevaar! oen Firtlmd stic i van het czaristUoh l!u and losrukt3 en toen het Finsche vo! zij i vrije.i volk staat schisp ; toen het zijn ouilérdrukkers n kapitalistisch feodale g< we. Iheersciers de regajriugsinacht ontrukti toen wendd&li' Zich deze afgezette geweic heersc^erstot het Piv: - s h DaitâCh mihtarism om ttnlp, en !e Pruisische militaire leiders, di t> en nog over de macht, beschikten, gav» aan die hulpgeroep gevolg. Met behulp va us Prnisiscu Uuiis lie bijonetten werd d I jougs F n rhe vr heid, rden duizenden e I uog aals duiz-'nden insche werklieden e | v . ueiishelden vermoord, werden hunneaai voer srs in den kerker geworpen en te echi ge^teld. Met behulp van de Piuisisch Daitsct bajonet richtte de. reactie in Finbnd opnieu de brutale ma;ht op en benoemde ee Daitachen piins tôt koning van Finland. K'vueradàn ! Broeders der anlere lanien, He /.eifde zullen de afgezette Duiraehe mach he'jbers probeeren ! Het kapitalisme is inte nat onaal en de kapitalisten van a' lo lanien -hoezeer zij ook hun eigen volken tegen e kander ophitsen —^voelen zich onder elkandi solidair ! En reeds iroort men in Duitschlan stemmen opgaan, die het voorbeeld van C Finsche bloedraenschen aanbevelen ! ;\ien denkt in de earsta plaats aan de E) gelsche, Fiansche en Italiaanschekapitaliste en hoopt dat deze hun regeeringen zulle ophitsen, ,om tegen de jonge Duitsche repi bliek op te marcheeren om hier de zoogenaamc in gevaar gebrachta orde te herstellen. Mi de orde bedoelen zij echter onbeschrenkte ui woekering van het eigen volk, de uitbuitin ; van de menschen door de menschen. En kl Malmedy. - Een der bezette steden van Rijnland i 1 Malmedy, waar oudere menschen nog Waa'sc' ; spreken. 't Stadje behoorde vroeger tôt d heerlijkheid Stavelot-Malmedy, Stavelot is ee: [ Belgische gemeente: Malmedy werd in 181 i Duitseh. Te Brussel verblijven talrijke burger van Malmedy afkomstig en, zooals bekend . hebben dezen op 8 December 1.1. om de hei ; eeniging van hun gebied met Bslgië verzochl t Malmedv ligt een drietal uren sporens va: Aken, in een mooie omgeving en lokte i: i vredostijd door zijn minerale bronnen vrij vee l vreemdelingen. De abdij van Malmedy en deze van Stavelo ; vormden inderdaad gezamenlijk een heerlijk heid, die haar meeste eigendommen en rechtei tijdens de Fransche revolutie ver'oor en ii 1815 schonken de heeren rond de groen> tafel te Weenen Malmedy aan Pruisen e: btavelo aan de Nederlanden. Dat de Pruisische invloed hier natuurlijl iDgrijpende hervormingea bewerkte, laatzic! j begrijpen en in hoeverre de dagorder der t , Brussel verblij vende „Malmediens"'t gevoelei der inwoners van Malmedy zelf weergeeft, i zeker moeilijk te onderzosken nu zelfs in wonera van 't zoo Duitsche Aken uit vreei en schrik bewaren, dat 't hun om 't even is i wat ze worden. De hav3n van Ânivverpen. Het werk van het uitzetten der bakens r>] de Schelde is geëindigd. Schepen van 3: voet diepgang kunnen de haven van Ant . vverpen binnenvaren. i De iâvensmitideienvoorziening in l Moord-Frankrijk. Het comité voor do levensmiddelenvooi 3 ziening in Noord-Ei ankrijk, dat in Brusse onder de bezetting georganiseerd is, zal zij] ! werk voortzetten onder dennaam van „oomit i voor de levensmiddelenvoorziening in he - bevrijde Noordergebied". Het zal nauw samen , weiken met de ,,Commission for Relief i: i i B'Vgium." r Het comité zal het Noorder departemenl r het - Aitne département, het département va , de Ardennen, het département Meurthe-e1 Moselle van levensmi ldelen voorzien, di meer van bykomende beteekenis zijn. JTc ministerie voor de levensmiddelnnvoorzienin 3 zal zorgen voor de vleesch- en graanvoorzie t ning. De militaire intendance zal voor he t vervoer der levensmiddelen zorg dragen. 3 _ s ; Terugkbar Selgische yeïn erneerden Donderdag 19 dezer zullen ongeveer 20 3 gem erneerde Belgische militairen die t 9 Delft zijn onderge^racht, weder naar hua lan " terugkeeren. 0 * * 1 * Op a.B. Vrijdag, '20 December, zullen d 3 ; Belgische géïaterneerden, die in Apeldoor " i een paar jaar verblijf hielden, weder naar hu 8 j vaderlan i terugkeeren. e I œmsamKuunmMm, ) ■«as——— 8 ; t meraden, dan kan het gebeuren, dat, nadie j zij na vier jaren oorlog, na jarenlaage gevat j- gensohap in de h iardsteden teiuggekeerd zij :, gg opnieuw moet marcheeren tegen het vreec a zame Duttscie volk, da men u voor het nee: ? veUen v n de jong^ iluitsche vrijheid w t misoruiksn. Kamer den, dat mag niet ziji a Zjt op uw hoede. Of erfc ni't uw bloed, u gezonde ledematen voor de Duitsche kapiti 1 listen, voor de Duitsche vorsten, dia, wanne< met uw huto de jon=;e Duitsche vrijheid i i, blosd is verstikt,o,'iiieuwaandenwederopbou e van Iiet Daitscae militarisme zullen werke n en die aldus opaieuw de vrede aller lande zullen bedreigen en nii;Uwe wereldoorloge u welliclit n >g verschrik ielijker dandezooeve afgoloo tene zu-len veroorzaken. Ka^nera ien, Eûgelschen, Franschen, onde, e dauen der Ententestaten, die wel ira de kampe k van Mïn leu, Fr.eirichsfeld, Tuchel, Hamme: 8 stein, Munster, het verzamelkamp enz. en i- verlaten zulc, iieharrigt deze aanmaning zooa i, het buhoort, valt uwe Duitsche broeders nii - in den rug aan! e D^ grooeste zekerheid voor het verkrijge e van den wereldvrede is, wanneer de door h n Duitsche vo k ten val gebrachte bloed < n geweldpolitici niet meer tôt de macht kome e Uit zullen zj dan ook niet, als uw regeerinve n hun geen ,hu!p verschaffen. Werkt éerhah n in uw hiardsteden in dez n zin ! Zsgt aa i- uw lands ieden : Hit Daitsche vrije vo k een volk van vrede, het wil met de gehee .e wereld in vrede levea, het reikt de hand as v aile vrijheidgezinden o^ar de (aadsgrenze n het wd medewerken op de puiniioupen vi den bloedigsten aller oorlogen om een nieuv wereld, een wereld van vrijheid en broede t- schap te doen on staan. r- Kameraden 1 Oefent solidat iteit, waakt ovi - uwe regeeringen! Laat geen misbruik van 1- maken! Heo Duitsche volk is machtig genoe ir om zich tegen zijne vj'anden in eigen land d weeren. .e En nu, gelukkige terugkeer. Leve de solidariteit aller volken ! Met pr i- letarischen groet. n Dr. A.TJG. ERDMANN, n W1LHELM SCHMITT, i- _ _ ERNST MilLLEli, e Direîtia van de Arbeidert- en Soldatenraa >t Dusseldorf. t- HUGO SCHuTTE, g Secretaris van den Soldatenraad van het krijg i- geyangenkaaip van Minden. i. W. i ' i i i.ti " De abonnementen worden telkens met il e dagen vernieuwd. Wij verzoeken onze abon«( i né's, wier abonnement 15 December vervalle» 3 js, ons het bedrag per postwissel te sturei» 3 (16 tôt 31 December). De prijs is voor burgers 50 cent en voof ;. militairen 35 cent. De gevangen activisten, | Auguat Monet schrijft: De huiszoekingen bij de gearreéteerd«,, activioten brengen nog voortdurend ni&u-'' we — doch eemgszins verbazingwekkendd;, — bqzonderheden over de baweging voor', de ,,»clfctandigheid" van Ylaanderen aaqi het liciit. In de .woning van den corresK, ponaent der „Nieuwe Courant"!, dr. Mar-ten fîuaelsheim, hee-ft men een dossier^ ontdekt, waaruit blijkt, -dat heel de acti-»; vistische comedie in de bureaux van von Bissing m elkaar werf gezet, waar ook dô rollen werden uitgedeeld. Bq dr. Martea" Rudelshemi kwamen de touwtjes van het, sp;l ta Antwerpen te zamen. Men zal het mij ten gôede houden,-' dat ik'er m© hier even op beroem, twea' jaar geleden door de Amsterdamscha 4 itch'uank tôt een boete van 25 guide® > vcrwpzen te zijn, om Herr Marten Rudelâ^;! i heim een spion te hebben genoemd. Ik lees in bladen als de „Nieuwé Ckiu-, rani,' en het „ Vaderland'", waar de ont>j . vluchte activisten gastvrijheid vinden voor. hun gestook tegen België, dat hier en W: andere Vlaamsche steden nog een be~: Wc'gmg aan deu gang zou zijn, 'die veeî gelijkt. op een activistische contra-reivor lutie : Te Gent en ook te Antwerpen zou-!! j den Vlaamsche soldaten manifesten heb-" j ben uitgedeeld, waarin ze zlucht gevea' ^ aan hun verontwaardiging en hun woedô^ t ovi.': het feit, dat het ieger algemeenî1 in het Franscli werd verwelkomd en toe^' j geju cht, en dreigen met répresailles vooï dei inishandeling der activisten. , Ik zeg niet, dat sommige hier acnter-^ gebkiven activisten en andere Duitscha spionnen, niet geprobeera1 hehben der-j1'. "" geiyke papiertjfes onder het volk te ver-! , tpreitien, doch ik heb er geen enkel ran t& paklien gelcregen, zooiiitc Ee Ghsutf = aïs hier ter stede, en ik kan ook memandj oie cï een gezien heeit. Maar wèl kan ik versekeren, dat iemand, die het vvagen' met st. dergelijk manifest in 't openbaar I te vesspreiden, niet ééns den tijd zon; krijgen om zich heeîhuids te laten arrea-j' teeren; want de woede tegen de activistes keelt niet. ~ t 3 H t gerechtelijk onderzoek in de kan- 0 tor&n yan „Yolksopbeuring" te Brussel 1 bre-ngt aan het licht, dat men hier met een complété ophchterszaak te doen heeffcj Dti heer Lion Simons-Mees, de grootj] e prop?srandist voo rdeze instelling m Ne-| n dedand, zal het met verbazing en ver»3 n driet vernemen. Met de z.g. j^olenverdee-n ling voor Ylaanderen'' moeten ongehooM de Knc'&ierijen geheurd zgn. De heer-j B sehappen die dit zaak je bestuurden, heb-j Jben iiatuurlijk hun heil in de vlucht ge-j n "zccht. Tegc-n Léo Meert, de groote ]ei»l - der van Volksopbeuring, en „minister vanj fci hancirl'1, als ik me niet vergis, m hem kahmet van den Eaad van Vlaanderen, W] e-t-n vrestatiebevel afgeleverd. 1. ,v De piunderingen in âeigië. !r Dr. Dillon, die te Brussel terugkeerde,' n constateerde dat de Duitschers zijn huis ge- w plunderd en belangrijke aanteekeningen en n doeumenten over de internationale politiek n ontvreemd hadden. Onder de aanzienlijke n hoeveelheden buit, door de Duitschers ta II Mechelen achtergelaten, werden kisten ont» dekt, welke 6 millioen mark bevatten. n ■" Duitsche rooverijen te Luik. De famille va» wijlen den adviaoaat "Mot. fard, wel'ke to Luik w>oon<t aan de'n bon- le raid Avroy, had tijdens het balag den) ^ slad pap.erew ter waiarde van 300.000 3 francs ei 150.000 francs aiaai juwee>lân( in be;raver9. Veivolgiens waîs ziji naar buifcein veraoklconi. Het huis wieird b-eaet door dei n Duitscl.ers, die er bureaux imrichtfceai. 'e l\.eii na het sluiten van dein wa.pieim- 11 stilstand de familie teiruigkeerde, was da 18 caol e le gescho,n«ten en dei achat veirdwei- e e i. In den tel der veindt m'en Duitseh! ,Q b.e kijzer. De reahieroha heeft ééu zékérén Q' ! l e irî Slruman gearresteerd, eoa koiopinain, in te ira 't bezit was van ©ain ged'eelta diet< 'e seitotoii papier en. Struman zegt, dat de efy r" leeleiï bîji hem gedepioneierd zijn door Duit st.! e soldaient Men vetfwaeht verdeme! ar. )r lœtaties! i u ,g ==_. i te v De verhoudingtotZwitserîand» > BRL'SSEI., 14 Dec. Vanochtend hcef| de koning Dnaiant den Z:witserschen gsJ zant, in gehoor ontvakigcn. Tôt nu ton liad Zwilaerland hier geen diplomaliek ver-' tegienwoordiger. Zvviitserlandi in wariod d Vïôorden gedankt voor de diensten, dei Belgischen uitgewefî.enen, getfaterneerdei^ gewond'ea en zieken tijdejis den oorlog be< s- wezen. Daarna heeft de koningin Dunac( ontvangen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes