Belgisch dagblad

716 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 09 Novembre. Belgisch dagblad. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2r3nv9b15x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

\s ** ll'gailg DOWDERDAÔ 9 3N O VEMBER 1910. Pïo. 48 abohnementen. Per 8 maanden voor Nederland I 2.50 franco per posfc. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Bed. en Admin. 7433. BEILISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. T W A D V E HTENTIEN, Yan 1—5 " regels f 1.50 ; elte regel meer f 0.30; Keclames 1—5 regels f 2.B0; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E O. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. SENATOR EUGEEN YAN DE WALLE. Pas twee maanden geleden sprak Eugeen Van de Walle, senator van Antwerpen en onderpresident van het officiéel Belgisch Comiteit in Nederland, een diepgevoelde lijkrede uit bij het open graf van César Van D anime, Kamerlid voor Dendermonde._ Thans keeît de 'dood kem zelf aange-raakt.Dinsdagmorgen is hij plotseling be-zweken in den ouderdom van 66 jaren. Hoe kort en hoe broos is onze levens-draad! Wat zijn wij - allen pienterig klein . in dezen reusachtigen tijd, wanneer de . Daemon des O'orlogs miilioenen en mil- j lioenen van onze gelijken uitroeit, laat sneven op het veld of laat wegkwijnen van kommer en verdriet. Wie buiten het schokkend treurspel van liederi als toeschouwer staat, kan met beseffen wat in den geest en in liet gemoed omgaat van de strijdende. volke-rcn, strijdend. voor kun to be or not \ tov be. Onze tijd van daden is te geweldig, opdat de zwakheid niet gedood wordt, waarvan Shakespeare zegt in H ami et: \nd thus the native hue of résolution ls sicklied o'er with the pale cast of tbought. And enterprises of great pith and moment With tliis regard their eurrents turn awry, And lose the name of action. Eugeen Van de Walle is een slachtof- : fer te meer van den eerlooze die ons ongelukkig vaderland als prooi had uit-verkorén.Met zijhe familie verbleef liij te Ilaar-lem. Zijn jeugdige zoon was voor enke-le maanden naar het leger vertrokkten. Zwaar was de scheiding, doch va-(ler en moeder hadden gezegd : ,,Plicht gejjie;t!" En de zoon was vertrokken met dèn vasten wil zijn vaderlandschen plicht te vervullen. Dit was.-de ,,native hue of resolntîori" omgezet in een edele daad. Onze lezers hçbben steeds in onze Ivo-ningsnumrrers' met een gevoel van troost en opbeuring geleden dé vaderlandsc'ae artikelen van den betreurden senator. Nog onlangs had hij met het gezag van een oud parlementslid in ons blad krach- j tig verzet aangeteekend tegen de ver - j pruising der horfgeschool te Gent en den Vlan: inèen op het hart gedrukt vertrou-wen te stellen in het Belgisch parlement. Steeds was de aaninaning van den overledene tôt de Belgen van Nederland: , „Houdt" stand in voile eendracht en volgt . uw Koning''. Tôt den Iaat'sten adem is hij een diep verkleefde zoon van België gebleven, want Zaterdag. laatst zond hij ons spon-laan een artikel van hulde aan onz,en vorst, dat wij met ontrOerde piëteit in ons aanstaande Koningsnummer zullen overdrukken. Het lijkt als- het testament Van een Belgischen patriot geschreven in het voile bewustzijn van zijne vaderlands -liefde.Senator Eugeen Van dè Walle, wiens broeder Kamerlid is voor Meehelen, een patriot waardig van zijn overleden broeder, was een minzaam en aangenaam mensch. Eotsvast was zijne liberale over-Luiging, maar zijne tolerantie,. vooral in iezen tijd, was navolgenswaardsg voor alken Belg. Met eer vertegenwoordigde hij zijne t- arti j en zijn aroondissement in den Belgischen Senaat sedert 1900. Hij was een vooruitstrevend liberaal, een echte democraat, verdediger van de politieke en militaire gelijkheid, aanhan-ger van den algemeenen dienstplicht. De hooge vergadering luisterde aan-dachtig naar zijn hartelijk en overtuLgd woord. Hij sprak het liefst over de eeo-nomische belangen van de groote han-delsmetropool en over het leger. Hij was een van de senators waarop de Vlamin-gen mochten steunffn. Ook liet hij nooit de gelegenheid voorbijgaan zonder hun-ne taalrechten te verdedigen. Zijne goêd-hartighéid, die een karaktertrek is der Van de Walle's —/had hem in het gan-3che parlement vele vrienden verworven. [n Nederland leefde hij ver van een groote stad wat afgetrokken, omdat hij rust behoefde na de émoties, die hij had âoorstaan, doch als, lid en als onderpresident van het orficieel Belgisch Comiteit in Nederland., ook in Belgisch'e Colonie heeft hij zich uiterst verdiensteiijk gemaakt. Zijn aandenken zal in eere blijven als lit van eèn eerlijk man in den vollcn sin des woords, van een onwrikbaar pa-tri-of. van een irouwen onderdaan van zijii Koning, van een bevorderaar van kunst en latteren. De overtedene was. officier m de Leopoldsorde, _Aan mevrouw Van de Wal'.e, aan de kinderen van den te vroeg gescheiden senator, aan de gansche fan iïie, zeggen wij uit het diepste van ons liart : Het verlies >is onherstelbaar. Menschelijka woorden kiJnnen moeilijk uwe schrijiiien-de smart verzachten, doch weest <wer-tuigd, dat rJe elgen met u treureh en de nagedachtenis.' van senator Eugeen Van de Wa'le in h un liart zullen Viewa-ren en eeren als een van de beste zo-nen van België. fisp ¥#EST mm ervvi l de Duitscliers kearLroepen en sware art erx» niiar het îsopruen der 5o-. • è • a nbre.ngen, ma; en de kransclien robru'U van <'e verzwakl. ng van de an- ' i i "■ oi'.ex: '■ ail lièi "front om hunne i! uWi -• <n uit- te brc e » rond Chaul --îes. : 'r --• r de Du -schers uit Ablain-joàtt lïébbjL'n' godreveii.,- een sterke 'posi-.!('c ,<v.i i" tjuainerd wordt in- t •••■<■ o, ' • rci. et^-n'eer en meer u< • tue ICt reiid Veri ue, de groo'.e i rv;:î- >n r > ikr ï !nifach!S^)î. . !:i :,'ë< k ron nebb<en de î us- tei; hunn<x esc' . t-are reserves ter huip . :va di ii'oeaieuen ^ezonden, terwijl de arten rie Oostèhrij; ers veel last be-wrg5ea «:) den Kars en. aldus' de druk-:ing op Roeînenie iwat verzachten. De srisis !s n f; over voor j oemenîë ' dat fo^r- 'i,n tri -ivoorraad en zijn pctro -e.im 'ie hongorige ( m'ralen moest aan-et doch de wm'tér z i voor dit and lolij een ? ondsjèn < wezeia en de Tran-lylvanische A'pen met z^.'n witlen man-eJ o-e -haï •« Zwa.->r uesclMt zai wel-;cer moeiii', door ie sm^iîe passen kun-îen >mn . MiiKiilK ! kt- !t.. in a . vvf ord * op -etn \i&ug" in iet i.iyiiiuu & a«c!d « un (J-ric. scjj liooiiicc'p-. jiiot .lêvèaémH n v«jor B'eigiu 1 ■ aw- van Ujt ii ^caiscl'i® StStin-«iai'é <,;>jar,g3. dcor un t'u.«<!io duikbooi is fetprpodeêrJ, nau.^t i en dvn duikbootooimnaii-iarit de sclieeptepapîeicn had latin zien en iad mee ..xiecld dat de' laiTiflg \ oor da Bei-!en bestemd was. 'lVaalf p<->rsonen der be-Qaiiniiig zijn oll».ge:^o^Jtn. ' Duitschland had zich vverbondt-Ti oin terwil- ; 0 van den steun aan de Bd «n* en andere in îolgio wonendiC buigers ztdke ,,rcli<v -schc- ( ien niet aan te valtcn en te - \ ondeiigen. , wordt een Ekigoische no'a opg -Stdd, te ) îehten aan den Ameeikaanfichm en den 8paan- i chon gezant, opdat dezen bij DuUschland zul- 1 311 prote&teeren. : Sedert het begln van het ondersteunings - ( rçrk in België zijn 12 „relief''-schepen ver- < >ren gegaan. Twce of drie z;;n er getorpe- ! : rrW» •», Bar- Een onz r iezOrs schrijit ons om te zon op don bizonâer^A ioestend \an d i- ischa ? enclave Banvlo Halo , «, r het àaamf'x^t des KôV.ingsv'dltniarl zai iictdaoh wotvn op 1er KovcMLiev a.s. IJie lézer m'erîit op ; ;to. dat de véi'oindin-g®n ptx ' spodr naàr-Baârio Hç.-iog to ven-seiien laten. A\ic b.v. Jtoitfidain (jt-Ào lit he- o<u een-^a:isci!cti dag -aan aie reis te b^-st «•c-ri ; . 2o. ilk rwzjg'-i v's te ll.< ile af- stapi-î nioct voorzion sjjp eêii pas tn l ch van desitei e*L<smib: •iorlnalite. t«n c-n ïnooi-lijjhwltn pndeywerpin. iio. WandelSugêji buiten d-n prikkeldfead lo 'et dorn, ' on ; i'.lrni wol- o\.-r -s* •waJvihg van _jk>ii.,nëseiie nid'aaii'Cn gesch ed<5i; daar mou zieli oniâdddfliijk op iNederlandsch >-ondgei)Kù zal bevhidcn. •* . ' • - <to. 1a gcuoof niit, veegt .onze hzer < bij dat de . ît«d«rii.n cho miiii re ov.ti. ad een uitstàpja tôt Co gm.s graf g zal zi > \an incidec en tusfielicn Et.: > i en. Ouit to. | gri.nswach'ten. î)e_ aïsiandj tu ichun ùe. 'kerk | Baailo iltrtoé en het .e m-s'i: ,,i/u ■•aarle— j Nassau—\»ukie is 3 ojù 4 lillomeiex- 5o. \Vat ook vaa b.-la ■; ia : ■> leascr | twijtelt er aan oi de' ■... . v. el cUn.zullen kunnen vjn.jen in' e«n- [... .e t:i c. rewamatia h. zrt < . wa|». ; « gp, g . o. da-gon. j makkfJij.-, is, wat, a. <4 t vinden. V.io zal dcri" iàet-u h II, n cisn mt-..": i rnen ais de dontvhe zlch ... t m uiag yv'i-se.ten ? , ' ' Onze lezêr aanziet hot als pUciit de L' jkcho huid'gènoouin te wanr«5eUnw«n, op;a; sij zich ni i aan anaai%en me verrassinge-n soud n blootstelicn. Verjdp't dus eèif gij begint, zoo bceluit on-50 lezer. Het sprœkt van zelf dat wij niet de min-.t« sciiade aan de kieiue ovCafaeble\Ln Bol-;àsolie giomeente wilicn bei'okkentn en nog. uimicr g» vi-eiiiig 's Kon.ni^s naam -eest akloar verhiBctëren, nietem.n be\at de jrief van onzen lezer. bezwaren die men goed a.1 doen ernsùg te overwçgcn, des te nie r taar de bevolking van Baarle. Hertog parti-ïularîstisch van aard ' is en liever verschoond jiijft van vreemde inmengieg. Links en Rechts. De Nieuwe Courant en België. Dit in België door de Duitschers toe-gelaten blad, neemt niet aan een anti-Belgisch blad te wezén. De heer Léon Paschal, die reeds lang in Nederland gevestigd is, heeft de Ni e u w e Gourant op liare belgcpho-• bie gewezen. De heer Paschal vindt het immers zonderling, dat de N. C. den eenen kant het Nederlandsch-Ylaamsch ac.ivis-me begunstigt, waarvan zij doorgaat als een der erkende organen en aan den anderen kant het Belgisch annexionisme aanvalt- „Wat is, vraagt de heer Pascliaf, het streven der Vlaamsche activi.-ton anders dan in den Belgisclien Staat een ver-deeldlieid te brengen tusschen Walen en Vlamingen — in afwachting van beter Vlaanderen MOREEL bij Nederland te annexeeren. ,,Als gij de Belgtsche annexionisten veroordeelt, zijt ge verplicht als ge ten minste conséquent wilt blijven, ook de activisten te veroordeelen, wier, door u gesteunde propaganda veel govaarlijker • voor België is dan die dbr annexionis-ten à la Nothomb voor Nederland. Do heer Paschal besluit dat de N. G. bijdraagt op het scheppen tusschen Belgen en Nederlanders van eene v e r w ij-deiing betreurenswaardig voor beide landen en slechts van mogelijk nut voor den Koning van Pruisen. De Belgische bladen in Nederland en elders hebben nooit iets anders gezegd, maar de N. C. is hooronde doof en zien-de blind en scheldt — een zwakheid te meer — dan op de Belgische ,,vecht- en lastcrblaadjes1", een andere gelegenheid om zijne Belgophobie ta luchten. Eene bekenienis. De Nieuwe Courant, die zeer geki teld antwoordt op bovenstaande be-: zadigde en kalme redeneering van den heer Léon Paschal, sehrl.it: ,,De zaak van de Vlamingen is mede een Neder-landsch belang en wij ku^.nen ( f mogen di6 zaak, zookIs cfoor ma-.r al te veien onzer landgenooten gcscliiect uit aan-zie'n, met dezclft e cogen als waarmede liij die van de Serven of Krosten onder Oostenrijk cf van de Polen onder de drie feciserrconarcl iein beschouwen." Prof, '-deeswijk schreef die meening reeds in andere tsrmen, wanneer hij ver-klaardc, dat de ni.t Vlaamsf-he Neder-landschc hoogcschool te Gent onder den Duitsch'en overhcerecler -ven België een nationaal belang heeft voor Nederland. De Nieuwe .Courant heeft h we! gewrcht den heer Sieeswijk tegen te spreken Hàbemus confitentem reum. Le heer Paschal h.eft den spijker op den kop geslagen. ArihUr Ve'h .e en en Ce L-.Iieux Ilet lid c'e L-e..;iscke Kaaier Du La ieux, Burj. v e c n NTvel en Arih.ir V©rhac-geiii Ka e ià voor eut, ikiijgsgevan^en in Didischland •• j 1 en ^r..-jcht door de in.er-riatioitaie Uo. e kr 1 commis i >, d e uitg> n:.aa .t I e.., da, , we e iS'h n g zondhrids-to itand iu Zv. or la. - ene eid znlLen v/orden, waav (• e .-l e dezor z.lkn aan-konun.- Do i,o 1 Lajieux was tcgelijk 111 t lac . i.c.i ie n ter, Br.is sehe advokalu, e . ::l. a.i-. o iiaL j.iar te ' ii ■ rs-îoh g . e. -c . V .. ..e e-i, o n man van > iV< ..g Wf.5 toi. ivvte jcuir verdor- ù e 1, " e. ^ f . .fradentia mot dj hui-' -'1. \. w.cjis zooii Pietér, or e s v'.-f .orùiseM is tôt i'i ar d-. ■ . i.' de k.;ii-oon van deii ' eh/ V'r.,- Unifefîi.ed te Brus- . v e c m l> iûcra.iecl.en Bond in . . .v e. m a' e- Cvion de V.r.rt vaa don hcep.Melot, j K 'u:.-'nia \ obi '. e :. . des Konings T L'o ,h Comicô. uit Dan Haag, zal op 'l i1 .a jo.e er toekomend, ton 8.15 iv j, vc. d-.; . e Koningsieest vieren. c ■■ ' '.c l zai met den g©wonen I. 1 .. • j . e .«a, in de zaal Willemstraat k re -■ ..aai). P. lo o., C-iai-es Bernard (in 't Fransch) . o . . dj CasLi.lon (.in het Nederlandseh) e e ,e vack;riandsehe voordracht hora'den, ai .< -di va.n i.eden staan op het program-ir i. d.- 1; ei van M»j. ie-eyn, van d^ Fran-scho Cf, e.a, uiej. Fiaineat, 1 efjaar aan liet Komnkaijii conservatoiium te Brasse!, Mej. t'. Beyéas van het Vlaamsch Lyrisch Too-lieei van Antwerpen, beiden solislgii der concerten van ,Uet conservatorium en der eotictrlen Y saie; movrotuw Dhayrmond ,van Parijs, mevroaw Noots, de heer Daulé, ba-nten van de grooie opéra en Dister van do l'ransche opéra. Al de ie.ien uer CorniLeàten uit Den Haag en Scheveningen zullen tôt het feest toagang hebben op verloon van huane kaart, welke streng zai geëischt worden. Plaatsen kunnen voor.,«houden worden, mits 25 cents per plaats, op het bureiei van het comiteit aile werkdagen van 11 tôt 12 uren vanaf 10 Novembeir aanstaande. flanschesuccessenaan-deSomme Fransche vooruitgang bij Chaulnes. — Successen dei* ^tsssen. — Ile dlostenpijkers ontruimen den bepg Sedul. — .. sûân irtocmeeitsch echec. ISeaiifliongen ariseid in België. f De toestaud in België komt in een ander licht te staan. De gevolgen boezemen belang in aan aile volken. Bij he,t begin van den oorlog vroegen de Puitsebers vrijen doorgang in België. Het weigereod antwoord is beantwoord geworden door overrompeliDg en verwoesting. . Ten dien tijde varplichtte Duitsehland de F^elgen van te laten doen. Ten dage is het veel erger : het verplicht van te doen ; dd gedwongen arbeid wordt ingevoerd. Wanneer de Duitscbe overheid een misdaad bedrijfr, tracht de Duitscho wetenschap ze te wettigen. Nogmaals vertoont zich hetzelfde f-chouwspel Een koor van Duitsche juristen, waarbij professor-rijbsdaglid von Liszt, heeft het zich voor taak gesteld het Duitsche be-s uur in België met lauwerkransen te om-vlechteu. Men wil de stem der slachtoffers smooren. De Duitsche ovetheid in België heeft ter kennis gebracht, dat de gedwongen arbeid zal ingevoerd worden. Deze decreten zijn zonder voorgaande Een ieder, die men ver-denkt werkloos te zijn, kan verplicht worden tôt den arbeid. 't Zij in België, 't zij in Duitsehland, indien men oordeelt dat er geen work voorhauden is in België. Iemand, die zou trachten zich aan dit dwangbevel te ont-trekken, stelt zich bloot aan de strengste straften vanwege de Duitsche militaire recht-bankenVan waar dit systeem ? Omdat zij arbeidskrachten noodig hëbben. Van waar dit georek ? Omdat de aanmaàk van oorlogsmateriaal met den dag toeneemt. Heo oftic eas orgaan IFrankfo'rtor 7j e i t u n g beweert, dat de Belgen niet zuden gebezigd worden voor het vervaardigen vi n 00. lousmateriaal. In tegensteliing met vermelde bevestiging publieserde de Kôlnische Zeitung den 19 Mei 1916 een artikel van Dr. Schrieder, l d vau den Pruisisehen Landdag, waarin wij aautrèifen: * „De Duitsche administratie van het Bel-giscae Roode Kruis heeft ten andere een serie fabrieken ins>er cht. Dezo fabrieken werken niet onder den caam van het Boode Kruis, want de statuten laten het niet toe, maar zij zijn aaageboekt op den persoonlijken naam van zekere personen. Men is oegoDnen met te Brussel een groote fabriek van zakken op te richten voor de mili-tai?e benoodigdheden. Zij wordt bestuurd door den heere Landsoerger van Berlijn, die er in gelukt is een schitterende industrieele onder-neming van te maken. De oprichting van de fabriek beantwoordt aan een noodzakelijkheid, omdat er gebrek was aan zakken. Meer dan 80J personen worden ten dien einde gebezigd." Zu.ks bestaat in de stad Brussel sinds de maand Mei 1.1. en wel onder de bescherming van het Boode Kruis. Wanneer du de Duitscliers de Bsigen naar Duitsehland vervoeren, zal het "zeker niet zijn om kunstbloemen of and'er vre. esweik te verrichten. Da Duitscners wenden voor, dat de Belgische bevo king met meer bestand is zich te voedeu eu dat men ze in de gelegenheid wil stelien in hun onueihoul te kunnen voorzien. Wat beteekent. dat allés? Duitsehland heeft at de voedingswaren in Belg ë aangeblagen, tôt zelfs de haver toe en dat vo gens een decreet van Von Bissing van 21 Juii 1916. Ten andere België is geravitaiileerd door de zor;.:eo eener lieidaiige Amerikaansche orga-nisatie. die ter plaafoe gesteund wordt door bet nationaal comité. De Bondg§nooten laten ten dien einde de gianen en andere voedingswaren zonder belemmering naar België toe-komen. De Belgen hebben dus Duitsehland met noodig oui te leven; zij viagen van niet bestoien te worden. . De toestand is dus klaar. Duitsehland be» vredig.1 zich niet meer de Belgen te achter-volgen en te onderdiukken ; men vergenoegt zich niet ze aan te wenden voor militaire we.ken. Duitsehland richt in België voor zijne miii aire doelemden de atgemeene arbeids-mobilisatie in Veronderstel inderdaad een werkhuis, dat zijne di.uren sluit om niet ta moeten werken voor het Duitsche leger, ofwel werklieden die de labriek verlaten omdatzij over-tuigd zi,n dat er voor de Duitschers gewerkt wordt. Vandair werkioazen, dieingevolgo het decreet van von Bissing door de Duitschers gedwongen zullen worden te arbeiden. Geen uiwlucht, geen uitzondering ! Zulks gebeurt op het oogenblik, dat de oorlog meer dan ooit beslist zal worden door oorlogsmaterieel ; ,■ dat het leger der werk-huizen en tabrieken zoo belangiijk is als het leger op db vuur ijn. Duitsehland handeit met alsof de Belgen door dwaug opgenomen worden in zijne Jegerscbarea. Hier staan wy voor een verschrikkelijk voorgaande. Geen enkel neutraal piotesteeit! Wij hebben het recht m'et hen op voorhand een dubdanigo houding op te leggen. Het loopt hem hier maar over een vraag. ■TEAM HERBK^TBI Einde van den strijd te •r * 'J ' - - ' ' 1 . ;; ,,f": Belloy en Santerre, De ,,Liberté" puibldoeien-t het volgeïikîe .ver-haal van een militaire getuige: jjZes uur 's avonds. Het legioen doet leien! aanval op Belloy en Santen-re. Het derdej bataillon moet het zuidelijfc deel van het doip innemen. Het vertrekt onstuimig, twee voorste compagniën recht voor zich uit wliegend, onder een hietnial van uitbar-stingen, door ©en chaos van ontplof£inge(n..., ' Voorwaaarts 1 De mannen loopein snel, aan hun wapena vastgeklemd, eienigen klentoiien de tanden o"p( *-elkaar, anderen sohreleinwen. Nog driehon-derd me ter te overschrijdien1 en zij naderén den vijand Voorwaarts 1 Maar plotseling laten de handen los, dol armai worden geopend, de lichamen wan-kelen, vallen op deai grond, te4*wijl hi&t ge» klik-klak der Diuitecho mitrailleuses den dood! zaait op de weide, waar zooeveti manneN doortroikken. Verborgen in den weg van Estrées naaï Belloy, hebben zij de»onzen in d© flank ge-nomen, de lie compagnie tôt doelwit ' n'ej* mende. Uit het hooge gras stijgepj jammerkla/>htein| omhoog, vervolgens dei kreten der levetideû', die hun chefs roeipen. Maar allen, officiieTeft' of onderofiieieren, zijn gevallen. „Kapiteiirï.<, Luilenant... Sergeant...." Niets! Plotseling schreeiuwt «en sfcem: „Er lijn geen chefs meer! Lateln wij ©r toch op af 1 gaan, nom do- D Laten we er op af gaan! Plat op den buik, jongens. Wie het hoofd opricht, is verloren.... vooruit!...."; En de légionnairen vertrekken wiefer, al kruiponde vervolgen den aanval. Dj gewonden zien de tWeede golf voorbijgaan, vervolgens de derde...... Zij moiedigeio, de kameraden aan : „Dapper, kamerade)tîi dood aan de Boches ! Vooruit J" Een van' hen snikt woedend: „En dat ik er ni(ejt heen kan trekkenl" Het gras siddert, van onderefi bie'wogeH! door den doortocht _der mannen, van hovett weggemaaid door een1 storthui valt projec-tielen.In hun hollen weg ineengedokjen, werken: de Duitsche mitrailleuses, ze werken hoori Nu is er op het weiland geien be,weging meér: da levenden zijn voorbii1. D© uitgestrekte. dooden liggen iu slapende houding; die! bleeko gewonden zwijgen: zij luisteren, zi| luisteren naar den strijd met' beide ooren', naar het dichtbij zijnde gevecht, dat zondeï! y-hen geleverd wordt. Zij luisteren of de subi ieme, hooge kreet klinkt, dien de mannerï uitstooten in het uur van den grooten aanval.„Waar zijh ze", prevelen eenigen. Plotseling, alsof 't uit het gras opsprong, daarginds nâar Belloy, stijgt een ontzaglijke juichkreet ten herael. „Vooruit! Leve Frank-rijkl Leve 't Degioen! Ah... ah... ah..." En| de tonen van een trompât klinken uithundig; het is de goede Renard van het lie, die hét sein geeft tôt den aanval. Met een laatste poging nadert het legioeA het dorp....* Da granaten knetteren, de mi-traillenseB draaien.... Een tijd, die aan hen, die daar liggen, o'nmetelijk toeschijht en on-eindig, een tijd vol angst, gedurende welke liet zich laat raden,. dat man tegmover man; elkaar doodt. De /stervendeji lieibbien zich opgericht, de, gewonden staan op, alsof allen het zien wilden. Van achter het strijdveld weierklinkt éen fcreet, zwelt aan, wordt herhanld: ,,Zij zijn er, 't is klaar, Bielloy is genomenlf En de gewonden schreteuwten, huilen: ,,'t Is afgeloopen! Belloy is geinomen!" Ze zijn prachtig, di© mannen, vol aarde, bloedçnd. Het is „Het gevallen Legioen", dat de roem begroet van „Het overgebleveul Legioen." „Belloy is onsl Levé Frahkrijk! Ljeve hç* Legioen! Llev© Frankrijk!" 11 ——' Een GSekrainsch protest. De parlementaire v er tegen w 0 ordig er a van het Oe^rainsche volk in liet Oostenrijksch parlement beraadsiaagden, volgens een telegram uit W eenen aan de ,,Frankf. Ztg.", Zaterdag detn geheelen dag en besloten eenpairig zich te verzet-ten tegen elke wijz'ging van de staats-rechtelijke toestanden van Oostenrijk in den zin van een uitbreiding der autonomie van Ga.licië en het scheppen van een bijzondere positie voor dit land. Demo-tie verklaart een dergelijke wij-ziging voor hoogst gevaarlijk voor het Oe-krainselie volk en ook uiterst nâdeelig! voor Oostenrijk. Zij protesteert, dat dergelijke maatreigelen zonder de Oetiain-sche natie en haar wettige vertegenwoor digers. te hooren tôt stand komen en draagt het presidium op te bevpegder plaaise het eenp'arig standpunt van had gelieele Oekrainsche volk bekend te m&>

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes