Belgisch dagblad

708 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 23 Juin. Belgisch dagblad. Accès à 19 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rn3028qh9c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le Jaargang VRIJDÀG 23 JUNI 1016. ÎN o. 337; ■ IIMMIIIH Mil» ■■■Il I •rT»«.«««=*- ABONNE MENT EN. Per 8 maanden voor Eollaud f 2.50 franco per posfc. Loase 4ummers • Voor Holland 5 oeût toor Buitenland Tlt cent. Don Haag. Prinsegracht 69, Iclef. Red. Adm. 7438. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. • Hoafdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE^ ^T-■—rairwnTrnrïm-i—'■ mhpi.ii. iir«h' >1 y dîna in m i— ■ n pSgT ADyBKTBÎîriBKi Van 1—8 regela f 1.C0; effet regel meér f 0.80: Reclamei 1—5 regels f 2.50: elie regel taeer f 0.50. London : Dixon House Lloyd# Avenue E C. NAAR DE KENTERING ? Ondanks het ofiensieî van generaal jBroesilof blijft Verdun de aandacht boeien De Duitschers brengen er steeds Imnne massa's bijeen om de arme stad te ver-overen, waarvan zij enkel 6 kilometer zijn verwijderd. Zullen zij er komen? En dan"? In Trentino hebben de Italianen nieu-we divisies bijeengebracht die er den ver-deren opmarsch der gehate Tedeschi verhinderen en zelfs hier en daar voor-uitgang maken. Zullen zij er in slagen den eeuwigen vijand terug te drijven? Aan het Oostelijk front hebben de Russen de Oostenrijksclie legers aan el-ken vleugel geslagen. Zij hebben ook Czernovitz genomen na een week Tvan-hopig gevecht, waarna■ zij het' deinzend léger van Pflanzer in tweeën hebben ver-deeld. Boekowina is opnieuw inRussische handen. De Russen naderen Brody. Zullen zij Lemberg bereiken en over de Brug kunnen komen? In het Noorden is Hindenburg tame-lijk rustig. Zou het waar zijn, dat hij zijne reserves ter hulp van de Oosten-rijkers heeft moeten zenden? Kan hij opnieuw aanvallen na den zeeslag bij Jut-land, waardoor hij van de hulp van de Duitsche vloot muet afzien? Grootvorst Nikolaas maakt weinig vooruitgang in .West-Armenië en in Koerdistan. Wat voert hij in het sehild? De Bulgaren zijn do or de Stroema-vallei getogen «ai bezet-ten Grieksch Macedonië, beschieten de Fransch-Britsche lijn bezuiden het meer D'oiran. De Grieksche staf- komploteert tegen de weldoeners van Griekenland. Wat verrichten de 400.000 Britten, Franschen en Serviërs onder Sarrail te Saloniki. Wanneer zal hij het het woord En avant! uitspreken? .Wat zal de En-gelsche legermaeht in Mesopotamië doe&? Aan den Boeren genera"al Smuts en den Belgisehen generaal Tombeur hoeven dergelijke vragen niet gesteld te worden. Nog eenige weken en de Duitsche vlag verdwijnt te Dar-es-Salaam en meteen de laatste Duitsche kolonie ter wereld. * ■■■( * Tussehen al dio verschillende krijgs-operatiën bestaan er banden'|doch voor het publiek zijn het onopgeloste vragen. Kunnen wij er van nu a! gevolgtrek-kingen uit afleiden? Het offensief der Eussen -van Boekowina tôt Wolhynië heeft onbetwistbaar de weekheid van het Oostenrijksche le-ger bewezen. De gïoote en onverwachte doorbraak 'heeft fcuitengewone afmetragen genomen, die ongetwijfeld het Verder ver-'oop van den oorlog zullen beinvloeden. Niets kan de Oostenrijksche nederlafjg nog goed maken. De gapingen van 1914 en 1915 konden nog gestopt(worden. Toen kon men nog sprekei» van ,,suc-cesvolle terugtochten" en zekere leger-overstcn aan Xenophon, Turenne of aan Massena vergelijken. i "V eel hangt af van den tegen-gtand- der Centralen boven Buçzaez aan de Strypa. Kunnen de Russen dien te-gensiand breken dan bereiken zij stellig Lemberg en de Karpathen, alsook in het Kovel Noorden. W ij weten nu reeds dat de Oostenrij- kers hunne gapingen aanvullen naiar he voorbeeld van den winkelier die koop waar van de schabben neemt oïïi die voor' het toonvenster te plaatsen. Oosten rijk heeft geene reserves meer, tenzij oude landstormers tôt 50 en 55 jaar. Duitschland alleen kan het redden. Net als een hulplooze 3renkeling zich om zijn redder vastklampt op gevaar ai hen te doen verdrinken, zoo hangt Austria Germania om den hais en belemmert ha re bewegingen. Zonder Duitschland's hulp is Oostei\-rijk op in het Oosten. Kan Duitsehlam voldoende hulp sturen? Dit is een moei lijke vraag voor Berlijn. Zoo die hulj wordt verstrekt dan is Duitschland ver plicht het Westelijk front te verzwakkei en zich op de Maaslinie terug te trek-ken, aldus het grootste deel van Bclgii en van Noord-Frankrijk vrij latend. Het Oostenrijksche Centrum .kan het een tijdje uithouden ^docli nu Czernovit; is genomen en de uiterste rechtervleuge van het Oostenrijksche leger verslagcn is, moet dit center noodlottig de S'trypj verlaten. In die afwachting moet men in Duitsch land overtuigd zijn dat Oostenrijk, de schitterende sekundant, sleclits een ge broken rotting is. y * * * En Verdun? Vier maanden lang blijî de strijd er woeden. Het Duitsche leger is door die kolossale poging ganscl opgeslorpt. De jongste gevechten rond Yper droegen slechts een plaatselijk ka rakter. Elders langs het Westelijk fron .hadden de gevechten geene andere betee 'kenis. Waarom brengt de Duitsche legersta aile krachten samen op Verdun? Ver-scheidene gissingen 'bestaan. Eerst heef de kroonprins de wonde plek te Ver du! meenen te zien, om over Châlons naa: Parijs te trekken. Tweedens verwacht men hej offonsief der Geallieerden van de Côtes Lorraines. Wie weet of d Duitschers niet eens hoopten door een uiiksemsnelle beweging- — zaoals die van Broesilow — een grooten slag te slaan om aldus de Franschen te dwin-gen den vrede te vragen?- Is het woorc doodbloeden niet gezegd geweest, maar hebben de Franschen niet geantwoord dat Verdun het graf van het Duitsche leger zou worden? Me dunkt dat de Franschen nader bij de waarheid zijn. Worden de Duitsche verliezen niet op meer dan 400.000 geschat voor Verdun alléén? Wij heibben over de Russen en de Franschen gehandeld. Wat doen de En gelschen? Jutland is het antwoord. Daar-enboven heeft Asquith verklaard, dat he Engelsche leger in Frankrijk ter be -schikking staat, wanneer Joffre het zaj nbodig achten. Doch beschikken de Engelschen ovei genoeg zware kanonnen en munitie ? Dezelfde vraag stellen wij aan onze regeering. Wij kunnen niet genoeg groote kanonnen en munitie hebben. De victorie. de bevrijding en de grootheid van Bel-gië hangen er van af. Bë; TOESTHKiD opijts de geopperde twijfel der pio-Duitsche «eutralen ^ is het bericht, dat het leger van UaLtzen in tweeën gesneden is, bevestigd. Zooala we eister "i - " 1 l-^-_4 âeden uitschijnen, wordt aldua het ' leger van Bothmer steeïhaXeE wordt gevochten°, in gevaar gebracht \ M éflesàevh; jmahlôvsky vat z.ijne baais te Vpvt worden afgeknipt. ^TSCHAR*foR II3K ^"3 Intusschen wordt ; zeer hettig ge. i G à) , P 6 o Ofrise/Jn * vocQten met afwis- vladwir-vounski selende kans in de ^\Q'n,uch/ L^. streek voor Wla- ^ dimir Wolynki an •«» Kovoi. Duitschers en « Oostenrijkers doen 1 uiterste best »ieb alleen om de COT liussou tegen te houdpn u I \V ^ uuen doch om aR2E2Ariv ze achteruit te 9 > O werpen. Dank aan do £ro(>te massa's P% tT7'\^AlÈ reserves waarover r de Russen besehik- - wel verijdeld wor- Wp den. ' . -De gïoote zaak Ji, w vooral het op ULafe»---een hac-helijk parkefc gekomen "i" Bothmer te verslàan, vooraleer de ^an Centralen in Wolhynië grooter Wordt We, âaartoe bestaat aile kans. ' "^e'nui Rond Verdun scheppen de Pranschpn duitschers hebben een mislukten Barvâ bij Berry au Bac in Champagne op. T'r'ir ®'ders zijn er schermutselingen.-1 -dacedonië artillerievuur. Aan het Italiaansche front is de4 toestanâ niet sehitterend meer voor de Oostenrijkers De Italianen zijn aan de aanvallende hand. In Armenië tellen de Russen successen. In Oost-Afrika worden de Duitschers meei en meer naar de kust teruggedreven, waar de overgaaî hun wacht. Onze Belgen onder-scheiden er zich. De economieke Conferentie te Parijs is toi aller voldoening geëindigd. , Dit is ook oorlog. Dat de Belgen die rechtstreeks of onrecht-streeks met Duitschland zaken doen of hoper dien handel te hernemen zich in acht nemen, BERICHT. Geen enkel Belgisch blad in het buiten-land bevat dagelijks zooveel nieuws als hef Belgisch Dagblad. Hoewel de kooi meer en meer dicht-gesloten wordt, zijn wij er in geslaagd nog twee correspondenten in het bezette land te vinden. In _ dit nr. publiceeren w\j een en andei van hen (part.). Onze Belgische lezers in Nederland en vooral in Engeland en in cet leger dio bijna geene tijding.uit het vaderland Ontvacgen, zullen die nieuwo offers met voldoening onthalen en hunne vrienden en be-kenden aanwakkeren nog meer het Belgisch Dagblad te lezen, dat thans ook een correspondent te Londen en aan het Belgisch front bezit. Wis^osn. Lag ik te droomen ?... Een engel 1 De wind 1 Zij kusten mij samen, Had ik hen dan bemind? Een Engel ! de wind 1 Lag' ik ta droomen ?... MARCEL. Hooimaand 1915. Links en Kechts. De schrijfwijze der Nëderlandsche taai. De Nederlandsche regeering heeft een Staats-commissie ingesteld voor de schrijfwijze dei Nederlandsche taal. Spijtig genoeg,-heeft men het adues der Vlamingen over, het hoofd gezien, hoewel zij 4.500.000 man sterk zijn en dus ook recht hebben van spreken in de taalrepubliek van Groot Nedeiland. Zij kunnen toch niet als minderwaardigen worden aanzien. Terechtwijzing. L e XXe Siècle verklaart dat zekei Petit Catéchisme waarin aange-1 prezen wordt eene vergrooting van Bel-gië ten koste van Nederland, niet van > hem is. Wat zal zekere -Belgische zijde - nu doen, die er op los gestdrmd was l als don Quixotte tegen (le windmolens ? J3n wat zullen groote Nederlandscha-bla-; den .zeggen die zich eens te meer hebben laten beetnemen door i'oedoelde Belgische zijde en haren vriend Bary? s Much about nothing. Niet vervolgd. t Het parket der Seino heeft beslist dat de heeren Orner Boulanger, Armand Samuel eu . De Vries, die vervolgd waren voor handel in Belgische bankbriefjes en met den vijand, . niet zullen worden vervolgd. Deze drie leden van het Belgische Comiteit van Parijs waren het slachtofler van een ongegronde betichting. Zij hebben dus geen handel met'den vijand ^ gedreven, noch Belgische biljetten gewisseld. Des te beter. Een misdadïger. Frederik William Wile, oud corres-t pondent van Daily Mail te Berlijn, - verte! t over wijlen Helmuth von Moltke. die schielijk komt te sterv.en, en wiens E onbekwaamheid zoozeer is gebleken. Za-terdàg_ 1 Aug. 1914 's middags bezocht gra-t vin MÎltke een bevriend huis te Berlijn. i Zij was onbeschrijfelijk zenuwachtig en ; sprak: Acli! wat dag. Mijn echtgeiioot kwam naar huis juist als ik ging uit-gaan. Ik had liern in geene drio dagen 3 en drie nachten meér gezien. Als een wxak wierp hij _';ch op een sofa en veri,eide mij dat hij het lastige werk van zijn leven had voloracht. Hij had immers den keizer overgehaald de fiaobili-I satie te_ bevelen. Als dif zoo is dan is Moltke een dei grootste misdadigers van onzen tijd daar hij deze .ontz&Ltende menachenslachting heeft helpen verwekken. Grootere sîaaiproduciie in Duitschland, Duitschland's productie van staal, de basis voor het materiaal voor kogels en kanonnen vergroot steeds. In Mei was de produetie 311.620 ton tegen 288.566 in Mei 1915,. Des canons! der munitions! Wat is de productie der geallieerden? Het duur papier. Weten onze lezers dat het papier over-al honderd ten honderd in prijs is ge-stegen? Weten zij dat zij zich niet moeten beklagen wanneer het Belgisch Dagblad zijne prijzen niet opslaat't Wij vernemen dat de Duitsche fabrie kanten van d-e krantenpapier nog eens tôt een opslag van 25 pCt. hebben be-sloten na op 1 April een opslag van 4t pCt. te hebben beslist. De Vossische Z e i t u n g wendt zich tôt de regeering om de papierfabriekanlen toe te laten aan billijke prijzen grondstoffen te be-komen uit de wouden van. den Staat on: allen verderen opslag tè vermijden. Duitsche censuur. In Frankiijk en elders klaagt men al eens ovej: de censuur. In Duitschland gaat zij veei verder. Zij censureerfc er zelfs de woorder van den Keizer. Inderdaad. Twee zinsnede van Willem II uit de boodschap vaû der Keizer werden weggelaten. Hij mocht de makkers in de loopgraven niet begroeten. Tuioistellii raBeliisÉW ii Bei me. In Pulchri Studio, Lange Voorhout. werd Woensdag, te 3 uur, eene tentoon stelling van Belgische kunst geopend. Aan die tentoonstelling nemen o.m. deel : mevr. Juliette Wijtsmans, Rodol Wijtsnians, Bosiers, Vierin, Possenasr Vaes, Opsomer, Rik Wouters, enz. De opening werd bijgewoond door mi nister Poullet, den gezant, baron Fal lbn en door vele belangstellende Neder landers en Belgen. Opgemerkt mevrou we baronesse A. Bentinck, baroness< Van Oldenneel, mevr. Rose Molewater baronesse Taets van Amerongen. Heerei Prinses A. de Ligne, Gravin de Kercho ve de Denterghem, Gravin Philippe d'Oultremont. Z.E. den heer J. C. Cre mer, Z'.E. de viee-admiraal J. van dei Bosch, den heer J. H. Abendanon, dei heer W Ackermans, graaf O., De By landt, jhr. Frnest van Loon, dr. D. F Scheurleer, baron F. van Tuyll van Se rooskerken, baron Peers de NieUwburg den heer Alberic Rolin, enz. Wij komen op de tentoonstelling te ^ rue. Ile mauHeii van 40 jaar. Wij ohtvangen den volgenden brief : Met voldoening las ik in uw geëerd dagblad van Dinsdag, 20 Juni, uwe me-dedeeling ,,De mannen van 40 jaar". Zoo deze mededeeling waarheid is, iets waaraan ik absoluut niet twijfel, dan val ik — geboren op 6 Februàri 1876 — binnen de termen van den op-roep, en... âan plicht voor en bôven ailes, wat de fierheid van den Belg en de trouwe van den Vlaming. Vader van drie moederlooze kinderen, dio ik onuitsprekelijk liefheb en waarvan het oudste voortdurend ziek is, ben ik, begrijpelijkerwijze, bezorgd voor de opvoeding van mijne schatefl, en zag dan ook wel gaarne dat ze met onver-zorgd achterbleven. Kan U mij zeggen, Heer Bestuurder, of er, hier te lande of te lande van Onze Bondgenooten, .eene inrichting Cestaat waar, eventueel, mijne kinderen zouden opgenomen worden, ten laste van de Belgische' algemeenheid ? Zoo ja, dan hen ik volkomen gerust-gesteld; dan weet ik dat ik ten hunnen opzichte volkomen mijn plicht heb ge-daaii, en dan ga ik ook volkomen mijn plicht vervullen tegenover mijn Land en Koning. Want ik stef er prijs op, hoog en hei-lig. dat, in latere tijden, jnijne kinderen niet te blozen hebben over den vader, of dat de vader niet te blozen hebbe tegenover zijne kinderen, zoomin als tegenover zichEelf. Achtend, groet U, AUG. SCHEIJNEN. Vluchtoord Uden, 20 Juni 1916. Zulke brieven doen goed aan het hart on zijn eene aanwakkering voor aile Belgen. Onze regeering zal ongetwijfeld maat-regelen nemen om de hier in Nederland na te laten vrouwen en kinderen onder hare hoede te nemen en de weezen vooral te steunen. Wij roepen hierop de bij-zondere aandacht van den minister van Justifie en van zijne onverschrokken ga-de, mevr. C'irton do, Wiart. Pe ©Hi«e-i,T-Bïâj2©i2,s de vaeSerlaaîdsyfef de. Met genoegen drukken wij volgend schrijven dat zijn onderteekenaar en het Belgisch onderwijzerskorps vereert, wiens vaderlandsche gevoelens wij trouwens er-kend hebben. . Geachte Heer Opsteller, Mag ik zoo vrij zijn U een kleine op-helder-ing toe te sturen betreffende het hoofdartikel in 't ,,Belgisch Dagblad ' van Dinsdag, 20 dezer? •>. Iemand — met een onleesbaar hand-teeken, du§^'n onbeliende — _ zou gaa«rne de onderwijzers van de militaire wet vrij-gesteld' zien, en daaro|p antwoordt U, en terecht, dat U beschaamd zijt over zoo'n schrijven. Het ware echter mis daardoor de oû,-derwijzers te aanzien als mannen die zoeken zich te onttrekken aan hun militaire plichten. Zij weten te goed wat hun jïïicht is, en zullen. daarom ook, zonder maar een oogenblik te weifelen, optrekken zoodra hun vaderland hen roept. Het schitterende Voorbeeld van hun voorgangers zullen zij volgen, zonder aarzelen. Vragen om hier te blijven dat zullen zij niet dû en. Aanvaard, Geachte Heer Opsteller, de verzekering mijner hoogachting. JULES FEYS, onderwijzer, Vluchtoord Ede. (Gelderland.) De afgekeurden van vroeger. Een lezer Van Amsterdam vraagt oî de Belgen, die vroeger werden afgekeurd door den militieraad der iptovincie zich ' moeten aanmelden of opgeroepen zullen . worden. Wij gelooven ja, daar aile vroegere afgekeurden zich zullen moeten aanmelden om nogmaals onderzocht te worden. Hieuwe averwinning der Belgen in Airika. t Ons ministerie van Koloniën heeft he' - volgende legerbericht laten verschijnen : - 17 Juni. Het blijkt uit bijgaande inlich - tingen van generaal Tombeur dat tijdens - het yerloop der krijgsgverrichtingen ver î meld in het legerbericht van 14 Juni, , eene der Belgische kolonnen van he i center te Kiwitawé eene sterke achterhoe - de heeft vervoegd en aangevallen. De actie begon den 6' Juni. De vijafld, die ernstige verliezen hac i geleden, verliet in aller ijl zijne stellin l gen in den nach't van 6 tôt 7 onder d< - bedreigingen van onze versterkingen. On . ze troepen die hunne vervolgingen yoort . z-etten, blijven over het geheele front il , yoeling met den yijand. Kiwitawé ligt in het noord-oosten vai ■ het meer Tanganyka o/p 29 gr. 38 L. O ■ eu 2 gr. 52 B. Z. DE «HTEN RONDOM VAUI. Eene officieele mededeeling geeft de voli gende beschrijving van de gevechten rond het for{ Vaux plaats gehad hebben e* voornaamlijk van de verdediging van deveç sterkte stelling Rl^door het lOlste infanterK regiment en van het fort zelve. De verdediging van de versterkte stelling. RI is eene versterkte stelling die ten Noorden van het fort Vaux opgericht en ga-legen is vôér een ravijn dat van den vijveï half weg tusseben het fort en h'et dorp ligt, Op 40 meters afstand ligt een Duitsche loop« graaf en links en rechte vuren vijanden. Dg stelling was moeilijk om te verdedigeD, maar zij hinderde veel de Duitschers, die sederfi ettelijke weken het fort trachten te omsi4* gelen. Zij moest du» kost wat kost behoudèil worden. Den len Juni begon rond 17 uur 20 eeoç hevige beschieting met 105ers en 150ers %ix om 20 uur nam de vijand een stormloop op de Fransche stellingen. Op bevel der oversteû deed men een hagel handgranaten op den vijand regenen. In wanorde trok hij, dooï een moordend vuur terug. In den nacht van den 2en en den 3en Juni bleef het kalm tôt 2 uur 's morgens. Toe® deden de Duitschers eenen nieuwen aanval. De kapitein, dio het bevel voerden in RI, zegde tôt zijno soldaten : In den laatbten strijd zijn wij wat te vlug geweest. Ditmaal moeten wij wat meer geduld hebben." Dit werd begrepen, want de Franschen lieteu den vijand tôt op tien stappen van de borat* wering komen, waar hij met handbommen en geweervuur werd ontvangen. Een Duit-scher ging de borstwering verspringen maar kreeg een granaat in voile gezicht en stortta verpletterd neder. De officieren wierpen grae naten zooals de soldaten, die zij door hua voorbeeld aanmoedigden. Om 3 uur 30 vluchttâ de aanvaller. Maar steeds werd de stelling door een vijandelijk gordijnvuur afgezonderd en da dorst deed de verdedigers nog meer l\jden. Gelukkiglijk begon het te regenen en Iiet water kwE(m de dorstige strijders laven. De beschieting duurde den gansehen dag door en de Duitschers waren er in gelukfc rechts van de Fransche loopgraven en côôr bet fort vcofuit te komen. Zij plaatsten eene mitrailleuse op, dfe de Franschen in de zyde namen ; eene andere mitrailleuse die op de hellingen van 't bosch Frunin was opgesteld, bestreek de linkerzijde van de stelling. Va® 18 uur 30 tôt 19 uur 30, vermeerderde het aantal granaten en om 20 uur 30 werd eena nieuwe Duitsche aanval afgeslagen. Om a uur 'smorgens slaagde de vijand in zijn8 pogingen nog niet. Den 5en Juni, werden de verdedigers van R 1 afgelost. Het laatsie drama in 't fort van Vaux. Zoo min als te Douaumont kon de Duitsoha infanterie het fort van Vaux innemeu. De vijandelijke artillerie moest het doel bereiken. Langs 't Noorden, links en rechts. werden troepen vooruit gestooten, en in 'i Zuiden verwekte de artillerie een ongehoorct gordijnvuur. Men schat dat de Duitschers sedert Maart 1.1. op het fort en omgevingen minstens acht duizend zwàre granaten in eenen dag hebben geschoten en dit getal heeft nog meer in deze Jaatste dagen toegenomen. Het fort was heele-maal door ontploffingen verwoest en de in« gang was versperd. Sedert lang was de eenige gebruikbare uitgang eene poort langs 't ' Noord-Oosten, waar de munitiën en.de levens-midelen met de grootste gevaren aangebracht werden. Het was in die hel dat het kleine garnizoen, onder 't bevel van majoor Raynal, weerstand bood, 't Werken ,was onmogelijk want de loopgraven werden plat gelegd-zoodra zij afge-maakt waren. Den len Juni deden de Duitschers groote moeite om in 't fort te geraken. en onder eeo hevig vuur gelukten zij erin de eerste Pran-^che liniën achteruit te drijven. Eenige licht gekwetsten zochten een onderkomen in de puinen van 't fort en waren voor 't garnizçen eerder een last dan eene hulp. Den 2en Juni was de vijand zoodanig voor» uitgekomen, dat de toegang tôt de Noord-oostelijke poort onmogelijk werd. Het for$ was dus volledig afgezonderd, maar hield n og vier dagen stand. De Franschen bezetten steeds de binnenplaatsen en hadden aan dô vensters en aan andere openingen mitrailleusen opgesteld, die de vijanden wegmaaiden, Op iederen hoek werden barrikaden opgericht, Overâl lagen er hoopen lijken van vijanden. De strijd werd voortgezet. De Duitschers lieten dan in de binnenplaatsen van 't fort manden met granaten nederzakken en wierpen alsdan andere granaten in de schuilplaats om alzoo eene vetschrikkelijke ontploffing teweeg te brengen. Maar niets lukte en het garnizoen ; hield de strijd vol. Maar de rnenschenkracht heeft een eind& ■ De laatste mededeeling van den bevelhebbei ; Raynal luidde als volgt: „Wij komen aan de - gangeu. Overste en soldaten hebben hunne plicht gedaaa. Leva Frankrijk." , ; Den 6n Juni was de beslissende dag. 'sMorgens bracht de brancardier Venier eenige kameradeh weg die, gekwetst, niet iii handen van de vijand wilden vallen, Langs l een keldergat namen zij de vlucht, en kropen ■ naar de Fransche liniën. Eenige sneuveldei» > en de gebrekkigea die hun doel bereikten( - weenden van vreugde. Op de geiukwenschen die Venier van zijnen l kolonel oniving, antwoordde hij:„Neen, kolonel, ik had liever gedood te zie% dan door d« t moffen gevangen genomen te worden.' . , f Het waren de laatste 'berichten die men uit i het fort Vaux ontvangen heeft,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes