Belgisch dagblad

1073 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 20 Août. Belgisch dagblad. Accès à 06 decembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7h1dj59b59/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

<%tle jaararang JOY&mTy~JÏ& ao ^TJCfCrSTTTJiS-lOïSï- rro.- 7 BELGISCH DAGBLAD A BONNEMENTBN. Ver 3 maaeden voor Nederland | 8,50 franco per post. Losse Spmmers. Voor Nederland 5 cent, ftoor Bnitsnland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 16. Talefoon Red. en Admin. 7433. Werschijiaend te 's-Sravenhage, etifeen nspàcSag te S2 ure maddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EM VA* 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.— ; elka" regel meer f 0.15; fieclamef 1 — 5 regels f 2.— ; elke regel? meer f 0.30. v London : Dixon House Lloydi ' Avenue E C. ^ Pariis: 7 Avenue d'Antin 7. . DUBBELZINNIGE STAATKUNDE. INDRUKKEN VAN EEN NEUTRALE.) . Di wraiige vruûhtan van d^n aininoxi-oïii,-tteclwd. vmte»' vain Brest-Liiofsfc beginte fejor Duitscblaind reeds rijp te worden; szS Kéi ziohtbaar in de sfeeàs toenemende moei jkteden, die het Duitsche rijk in Rusfaru Sn/hrvinclt. Zijn vertegenwooidigers rwordei §r één voor ééq, daodgescihaben en de toa paind te Mosikolji wordfc zoo gevaarlijik, da |M Duitsche g. zaniscbap van Mosîcou nAa tskof is overgeplaatst, teïa «Me te voor fcari -n dat Belifarich, de nieuw© Diuitscli* Ëezant, ©venait! zijin vcorgaïugieir, graaf M.ir Bach, aan cm m oor d enaarshamd ban offe: jjrlaJt. Deze buiieing'ewone vooirzoirgsmaaltegi flun zijn weinig in oivjeireenstemming me MMn aanbei van h&t vredesverdrag, waarii juvordt bêtoogd dat Duitscihland eln Rusiaw jrco'itaan in vriendscbari zuliliela leven. i De vrieodsohap tussebdn bëid© landes js dus nog gjeenszins, zoc" beefat te maame! jet; zal dit ve'. niman&r wardem zoolang lu (ViK-désverdrag van Biest-Litolsk oiet grandi iwordl herzien. Er gaan trouiweifis i PttdsçWa^d ssesU steeds nww steœmen jo' |am, nu do v.adetr, van dit vordrag,, ivon Kiih totai''i, polit tek is gesnouvcid, dit vendra Dûg cens opnieuw aan ©en. scbeiripe kritie to onderwerpein. Do Vassiscfo© Zeftang lie® yjit e,\einals de Vorwarts, berhaaldelijk b, toog'd, ntettegœstaande de Nordldeutsch iÀlig: Ztg- nadrukkeiljk verklaarde dat e J'y an ©en heirziening geen sprake is. De Voi Wârts komt er eohter vaoïtdurend op teru; Ein wijst er op dat de epkecning van dei yrede' vain Brest-Lifcofsk mot geweld vai plie niiogeiiidlwdeai dei" wereild zou înoetct woiûen afgedwongen on dat Lloyd Creoirg< jiiel voor niets in zija redevoieringen dot ^ewelddadigsn vrede van BrestLito-Isk a!: vooibçedd hspil g©ttoemid bota'eea goerls virail© eir aiet mag uitzLen. H et blad meien dat l©t Duilscire violk vooir Duitschlaai jtrijdt en nieL voor Polan, Litauai on Koer land i9n dat de vreidie allerminst ee|n ge sdtiklie! gïoaidslaig is, waarop duurzaràa lie j'ickkingea kunoein wo-rdfa gofcouwd. Hot is waarlijk ge.cn rdeaws wat hfet Ber arboidiarsblad hier verkandigt. D» jgeheiïle pers der ggaillieerden h®(e£t zoo aan Blonds hierop gewemi, taon bet verdra,; jOiincVu.-t-eiet'îienid. werd en b,et kala alloen mai Wirwfi'iîderi'ng bar an dat de Duitsoho bladet j&iieit vroegeir reieds bet noadlaiitige vaa di fedestraotaat tiabben ingezien. Blijikhaar wa pein zij omder tbn invload geraakt van. dei tem, die vaa von Kiibluiami was uitgieigaan rt.l. dat liij een vrede op deniooratisohei Moindslag zou siliuiten en wareln ziji er zicl piet direct vain bewus't, dat het verdrag vat Bifest e3a A ctkapte annexiotoisfecibe kraoht pr cl is. De wranga vracàtem der Duitschi îro:p'eTia]i®tiscibe poilitiek in het Oostein be ginnaa dain oo0c, zooais wl) hierbovein sobre rijp te worden en de bèspriejkingeri ^ ;ke in de afgeffioopen wo^k in het Dait Belie hoofdfcwatrtier z'ij'n gehofudtein, waiist longieitwijCeld gewijd aan het Russisdhe vïaag ituk en aan de \Vijlzie1, -vvaarap Duitscbîanf fcich ait bet wespeinnest ios'weifen zajll. Da îaeeninig deir geai l'ieieirden en1 van d< pters in tal van iieutralle lajnden, daJt be • ' vHleietasvesTd^ag vajn Brest-Litofsk eœenyc&l wantrouwen weC.it èeto opziabte 'der Duitsche holiliek ails de wffklariingm der _ Duitsche staatslieden beOneffends Bolgië, vinden Svtj1 — •wo.ndeirlij'k genoeg! — ook in de \ or1-çvarts geuit, die verklaart dat dei vrede mfeit Rnsla'ad «att even onverzQetnljjike vijand-schap o'nitmaet als de ,yopenl)ijik.a o-f verholen ov'ôrheersching vain B&lgië". Hier slaat het blad de& spij'^eir oip don kop en het p.eeift blâ/fi de sttoîve toestand, waajïn de Duit'-saLe politici zieb tea opzicb'ja Van Betgië lilebbein geplaatst, weii dagelijk goied te b» gipriptetn. iWlaint sinds de Duitsche rijkskanse-lietr zijln àaatste rede ov-er bgt Beigisclie vEaagstulk -hieelt gieibc-udai, is de ioestaaid yfcjiwarder dan oéit ©a na de taHooze pro-te?(en, die. zoowel vsn Entente- a!ls van Duiteohe zijide oiveir dei vuistpand-vheorie van de» kanselier zijjn geuit, is er geefa waôrd rn-'cr gerept ovisr België êin over het l'est dat dit land wac'bt. EniiieCla Duitsche bladen hebben evenwel gemesad dat de uiuaJug v'an giaaf Hertliog zôô duidoij'c was dat de geslliserden nu niet laingier beboofden tu stiijden "en zij meenden dat de vredo wd sseot aanstaande was. N'a elfe redevoe-ring van een dor rijCvskanseliers bebbeà <ieze bladen zul'ks véraekerd, zij voslden zich blijkbïar daartaa verpiliciht. Doch voar de gieaL.i©.irden en iiet mieierendeieil der néutra-fan bracht elike Duitsche uiMating nïeuwe narwairing en tevens het hewijls dat Duitsçih-ajnd »i0g stieeds van zijlm imtpistriallistiscihe be-îjeccton geen afstand beie,fii gedaam. En tôt ioo la,n,f is W5:e vrede voior de gealliesr-iea weihaast orïmogelUjik'. Alfeen de „Tooirts", bet ainiii-BelgiscHe blad, wiellcs plieht het schijn: aoov.el moge-lijk twefedraeht in BeiDgië .te zaaien, was seer tevreden over d« sqfiiijnheiligheid, w\ar-raiede g'raaf Heirtliiftg zicih over België uiU gtûatea hiPi&ft. Prof. Bodens'Jain scaraei al-thains in «en der laatste nummers dat het tegenove-r het Dui'jsohe volk eea misdaad zau zijln, a!s imam Ee'giô niet als pand bij :lp vredesonderhandielingetti zou bêhondeti. Diuitschlaind zaL eerder Elzas-Lotharingert a» iw. Vijaind ptrijsgeveîi dan België Dos te latea. Ein de bcoggelieirde haer vindt <£at Duitsch-[■a/nd zjandi?tr den steu.i van de VJamingen hieel wat zwakkar aou staarf en dat men in l>uiLscih!aîtd htat * gewidhit dcaer medewerlring niog ini'&t ten volte inziei! De&e wooaxliein werden igietsobreveai tort nadat de bijeon-bomst mn Bedgjsche çailltaueiatsleden te Ifavtla haar moitié had aangcnorrien, waarin ztj dje diaden veiroordaelde der „sl!cehte daafebitiTgieirs, die hun misdadige1 medevver-king Veirleeïiten aan de teveirgcels duor een sVerv.'eldiger betproeffle manoeuvres tôt bel îeti vain - veirdiceldbeid." Waarlijk, de Beligisolie quaeetie is nog 3ieen?zins opgelost, ondanka de veïklaringen v'ain dieu D.uitscihen kanselier en de veirze-ïlPïiitigen v£tn dieln pro-Duitschen pro'essor. IntsgendaeJ, deze dra,giein er toe bij haar slcchts ingewikkcSdar te maken. LEORINO. DE TOESTAND i» ii^v uc uourt txibii u^u sujvwja ln--cliea Aisnie en C'ise,. "waar het 10de léger van den. d&pperen vechtgieneraa Mabgiin bezig is den vijand uit ^ziine ster ke âteïlingen te vei'drijven over een breed te van 16 S.M. Hij is reeds OTigevcer i K.M. dlAn fi rtarô-Ofl r, <r<»n 0 S fQ 20 20^ -XoydnH is van uit het* ZL en het O.. '■reiga net als Lassigny, wiens val van Ul'r tôt uur vterwaebt wordtl. De flinke ge-neraal Hiumbqrt lieeft dit sitadjfe in zi]n KKep. Sois&ons kriiat ruiinte in hetnrwr- et station \an Koye is gepometni, xiad® 11 ' esars kamp was veroverd. Hetstad 3e gt, zooals tiieu weet, op een beuvel. ischen Lihond er» Ghaulh.es zdjln d /tech® a an va. 11 en misli^t; aan de Leye zijn &iicces6,an aan t 1 pen. De Dxd -icliera verloren er hunn ■; ste-n heuvel bij Outtersteene tussçbec ir?s èn Belle, die in de vliaikte ligt, °vendieii is Mer\rnie gent>m»ni. iU'T stippea wo bet volgende aan : D 'tni,ï ' ri'' van hedenmorgenu die het lier ■t'Mcat drukt. meidi /■ „Onze troepen hebben de Unie van der weg berc-ikt, die loopt door Mcirville vax Paradis, Tôles, Pures en Becques en zi.jtr Msrville bininerrg.erukt.'' Yan dit bericht . ma9.kten Nieuw Courant en het Y aderland het vclgoinde : a ,,De Brittèn bei'eikten de linie van dei weg, welke door Merville loopt." Wat hetzeUde niet is. Daarmjide jvetei do lesers va:n beide bladen nog niet da Merville in Brlbscbe bunden is. Msn ziet dat Foch zi|ne vijandep den tijd niet laat ont tôt verbaial te komea. îlii bfaukt steeds onvemoeid. Op den duur gallon de Duitsîcherâ bet moeten opgpven eui blij zijn dat zij zonder veto kleeren te scheurem aehfcer de Hlndenburg,linie v,-eg-komen. Men is bezig liaar te versiterken, m het vtooruitzicbt van ■ een aftooht. Ludcn -dorf is in het iiayw gefl>racht en kan niet sneer_ inanoeuvreeren. Hij zoekt alleen tijl te winnen om de rekrutea vaa 1920 te kunnen inlijvien. (Gedeelteljik niet eecorrii;?erd-,l Burgemeester Max. Le Temps betriebt, dat ëjdingiein uit he beaette Balgië bijzopilierhedelii hevatten ove dja hatélijfee behainideMing van de heetren Ma: e|n Lemomnieir door. de moffen. De burg^ mleesteir vain Brifssel werd eeirsit anderbal jaar te Glatz in Siltj^ië. opgœloieia. Naa,r Cellle-Sohloss overgêbracht, vomd h: er eemige Bcùgen. t©rug, lie er ook geïntien iteerd wa,r;"n. Hij werd betidht de on'snaj ping van glavangeiretn te bebben 'b^gunstig' ein "hij werd naar aetn militair gevaing t Biealijn gevaeird, waar hij: dein gairschen wir ter van 1916—1917 dioorbracip. Hij zag e zieer veel af van de k«;udie in e^n vochi tige cel z.ander vuur. De krijigsraad spira hlcta vi'ij daar zijn onSohuld erkteiûfl was. D militaire overbeid legde hem niattemin ea boet op van ÎOÛO maa^k, die hij weigerd te betaten. Hij wiard naar bet Moabiter gevang gebraoht. Einde 3:917 werd hij naa CHlie-SchloBS tetruggevo.:rd, waar hij g< i'ntetrnieiè'rd werd met p'rof. Pirenima en F« dict'icq vajn Gent en de burgemaeisters va, | de* stoden uit Noord-Framlkrijlç. In Februari 1918 wjsrd bij b tient eo te warme ontvangst boreid te h>.b ma aa, d.": drie gedeporteer-de vooirzitters van hî bercapsho.' zàjner stad. Een darde maa w, r. hij te Ber.ijii gekepkeïd. E le l.eir Maurice Lem,: iininicr, «a te sch-pefi van Brus e, diet à !. burge. e- st r we. na de airestatij van. den haar Ma , We gei'de in M.i 1917 o.er te gaan o d reîiwisit'e van-oorlagsma TÎaaft Hij seul i do gevangenis van Sint Gi !te^ apg loien, e vacoordeela tôt oan ;aar vos'i ;■ a . T Dussi3ildioa*p vo d hij 1 e baar i'e'il r. bu-g meestor van B'^x-h-vo-rre. Ziak z d? ;zipi de he «r Lanuaninièr in vrijhoiid moeten ,g< ste'id (.ew.est zijin do® 10 Moi 191o. De l'uit^chers hcifcbon hern niât iMagelî tan m«aiT Brus e b 'rug te kearen. Hij vai bip andietr bewJcing in cen stadje va Saksen. B|ô Le 'X. Jacqmain, schep'one van onde wijs van Brassai, is ook in Bmitschlan opgeslo'et. • Diie magistraten van 's lands booTds,ja bftïiohamer op wcundi'-arbare wjjaé het ot TOj-schroldTe i ein niaiineijk karakter ebr Ba giera ea zijin hunne voorauders waardig, di h^elbaa Anneosagmé, TsyPèïaes en de grool gicinearfteinairan die wildiein wat'iecbt wa tsn voor miemand bogem. ° Ofitslag. Uit Havre word't o.js berlobt dat da het A. Raiamdor.cÇc verklaard hce/t, dat wannet _biiy lid vain'het VJlaamsoh Belgisoh Verboin vvord, hij rtjooit 1 e' programma van zij oolifaga F. van Cauwoia-jirt zou moeten geec kfa.ren, 't'en gevoiga van het bo-houd va dit separaiisch programima. heart de hee .A Raemdor.cl; ontslag ails lid van Let V B V. ge loornem. Wij e c o : t.; het acbfcbaar Iv,a v« 'd va Sint Niklaas, doeh we zeggen hem vnet ojeiijlk dat Le1, baser zooi geweePt zdjn vro! ger zij'n brii oip te zot'.en. Beter laat da •nooit. Aan eenige Belgische onderwijzers. De besluiben van uw Congres van VGr veuhage zijn ans niet miadege^epld geweai= Hieit spijit ods voor u ea uwe aoilllaga's, wi; bciarîgei wij vairidedigon. De VI. ^cihrijver v> hiet Congres, da baor De K^ysér, is ee artivist, <Iàa Se belainigatn zijjn'ar co'Uega epo1 £ert aan de wrak die hij! als' secavlar van het VI. B. Verbond tegenovsr bel Bf gis cil Daigblad keieetert. Wdj hebiten ons zaE tôt dan he-j Servais moaien wendan'oan nr dedeeling van bet bariebt ta bekomen, d; ©ein".Congres zou geihouden wordanll VoSksontwikkeling. In Nederiamd woidt ondeir de Ylaamsol' Belgea pr-.;paganda gamaakt onder den de mantei „Vol:sontwià eling" die o.m. learga gen voor steiaograâa wil inricihten. W© waa schuwen où e landg'Sinooten tegeln dit ak' vistisch giatlee. Vio'ricsoiitwildœilàng hangt a£ van Volkso; bauring. Copie voor d^en vijand. Dat Vrlij 'België alias hât Laajsto Niieiuv gleinegeild copie aan den vijand- Ifevert, blij leenfc ta nuaar uit bet door da vij|a, delijikfâ pejrs ovetrgenom^i artikel over ( haven van Antwerpetti. Het Duiljscbe bl; Dp Nieuwe Getntsehe Goiir;a®t noamt d „!een balajiigtxiijPc artikelf'.' Zijn er geeinjei geldsdhieters van Vrij B< gië die ja,mimenen omidat zij thains geai zajklen met don v^land lcuiniruan vooirltzetiteir V^jangea. zij1 niet vurig Inaar bet hecïiemi van dfe zaakjes? Paul Gilson. Eeu Antwei'pscii blajd hajdi gamleilld d PfuJ trilson, dâ ^efcela'del Beilgisclie too agiter, inspieoi©iU|r. vapt 4® Vlaam&cte m ziekiscjholen, delb hieieir' jWjapibach zou o volgten aaln het hoofd van het Vliaams* ConsieaVatoruini te Anitwielrpeln, waar Gilsi n:g harmonie heieitt gedoeieerd. He(t VI. ' van i8 deizier meldt da,t Giljaotnf ^hieîi: am -■iikelijlk W'aartieemt toit dat dîei baer W&ii b. oh kn-ug* e ••ri". ' * Legerberichten der Entente. Nieuw ofïensiei tussclien Lassigny en Soissons. Het 10e leger van Mangin vait aan tusschen de uise en ae Aisne en heeft flinke voordeelen te boeken. — Noyon be-dreigd. — Meer dan 2200 gevangenen. — Het leger van Humbert knelt Lassigny in zijn greep- — De Duitsche flanK is aan de Aisne en de Oise zoo bedreigd dat een algemeene terugtocht der Ouitschers onvermijdeiijk is. — Het station van Roye is genomen. — Mislukte Duitsche aanvaUen ten • N van Chauînes- — Merville door de Britten genomen en Beiie wordt het ook. — De Duitschers zuilen de moerassige viakte aan de Leye tôt hun oude iijn moeten veriaten. — Ha rnn{ra-r»\/nliitif» in Ru^ïanri. m m wesieiïjK iront. Het Asnerikaansche Segerberioht. ■t • PARUS; 19 Aug. (H.N.), Ofdcieel. Behal-\e ar iiierieact e en vruchtelooz© aanval-l'-n door den vijand in de Vogezen is er n.eis te meiden. Het rransche leyerberichi. PABIJS, 19 Aug. (H. N. draadloos). Gedmende dein nacbt hevige artil'leriia-ao'ie Naorde;ijk ©n Zuidelijk van d© A vro. Het aaniai govangenen • gisteren door da Fran. scheli gamaakt in het va'k Westelijk van Biaye badraagt meer dain 400. Gisteren tegen 6 uur 's avouds hebben de Franschen i,n den sec t or tusschen de Oise en de Aisne hun front reoht ge-maakt over een front van 15 K.M. om-geveur, tan Zoiiden van C:arlepont en Fonte-n.cy waar bij1 zij o/er de gieiheele linie een vooruitgaing beieiktein van 2 K.M. De Franscben hebben het plateau Westelijk van Nampcel bezet 'en hebben den rand bereikt, Zuidelijk van het ravij'n van Autignicourt en hebben da;arbij vero-verd Nou v ro n-Vingré. Zeventienb nderd gevaiigçn0n; waarond©r twee b a tal j on-obef s, b-ltven in handen der Franscihen. Op de retst vatn het front verliep da nacht klalm. PARUS. 19 Aug. Officioel1 avaniberiebt: Tusschen Matz ©n Oise- zijn de Franscben vandaag voor ait biijvan koime'n. Hun troepon hebben don hardnekkigein tcgeiistand dor L^clsobers ton _ spijt Fras-nières bèmachtigd en het gabiod bereikt, dat ten w©sten aan Lassigny grenst. Ver-ider naar bat Z. hebben ze uiit de bo&--sch&n van Thiescourt te voorschijn kun-nen komen. Op hum rechtervieugel hebben ze Pim-prez veroverd en zijn ze tôt den naasten omtrek bazniden Dreslinooiurt vooruitge-'drongen.Tan N. van de Aisne hebben da Fran-schein hun succès tusscihen Cariepont en Fontanoy afroandand, het dorp M orsai'.i genomen.Het aantal gevangenen, hun sinds gisteren in die streek in handen gekamen, bei'eikt 'de 2200. Het Engelsche legsrbericht. LONDEN, 19 Aug. (Reuter). Olficdeal avondheiicht : Vanodhitend heeft do vijjaïîd op ©en front van eén mijil1 ean forsc'ic^ aanval gedaan op onze stellingan tusschen Liions en Harieville. Hij wist op twee puntèn onze linia binnen te idringan, doch in onzen tegen-aanval werd hij dadelljk weer idaaruit gadreven en is de toastand voikaraien ber-steld.De vijand le©d zware verliezen. In den sector van M'ervilla hiold onze vooruitgang aan. Op ©en front van onge-veer 10 K.M. zijin we aanzienlijk op'gegcbot-ten.Onze troepen b©bj>en ^d© linie va.n den weg bereikt, die loopt door Mer/iile van Paradis; Tôles, Pures en Recques en zijin Mejville binnangerukt. Gisteren hebben we bij Outtersteeiié ab l'as bij elkaar 676 gevangenen gemaalfct. o. w. 18 oificierein. Wij, ve;den gisteren; zes vijandeîijke vliegtuigen. Eén Briisch is zoek. Wij lieten overdag en 's nachts 16 ton bommen vallon. * Het Belgische iegerbericht. Weekoverzicht. In de afgeloopen woek was de geschuts-badrijvigheid in - de siactoren Nieuwpoort, Merckem en Boesinghe groot. Bij patroel-je-ontmoetingen en ùitvaïlen in de vijandeîijke linies hebben wij krijg^geviaingenen gemftalct en verscheidene mach i n egeweren -veroverd .Een aanval *ran de Duitschers op onze vooruitgeschos ©m posten te St. Joris is door onze artillerie- en het una-ohinog-eweervuur verijdeld. De onder-luitenairt vlieger C'oppens heeft op, één ;dagi B vijandelij'ce ballons neeirgeslcboten en daarmede het aantal zij-lier overwinnirigen op 25 gebracht. LONDEN, 19 Aûig. (Reuter). Reuter verueemt, dat de gealliaeirden volgéns die laatste berichten- bat s'poorwegstaii m van Roye hebben genom'en. ijunurii-v, îa auig. terbureau verneamt dat het 10a Franscbo îager in den* afgeloopen nacht tusscliea de Oise an de Aisnia een aanval1 over ©on front van 16 K.M. heeft gedaan en de vmndeïij'k© gtelliingen drie K.M. is bin-nengedroingan:D© aànvtâi is e©n voortzettiiîg van ideoi in hc-t Franscbe Zaterdiagavond-eommuni-qué g&rnel'dien ; zijn gewi,cht is gelagte(n| in bet feit dat bij de fl'ank der Duitsclbej linies aan de Aisne, aan gaine zijde vaa Soisso-ns bedreigt. LONDEN, 19 Aug. (Reuter). Het Reu-terbureau vernaeimt nog dat de ftanvaH van bet 10e leger van generaal Maingitu) tôt e©n gunstige beslissiing heeft gjeleidl daar aile doelpunten warden bereikt. Dit léger is thans in staat om de Duitscba linie aan da Aisne t® -bedreigen en ia tev^ns in het bezit van al het booge terroin, dat bat Oiso-dal van het Zuiden uit bebeerscht. Op geiijke wijize boudt ook generaal Hnmborfs derde ]eger bet booge tarréiln bij Lassigny beaat, dat de Oise vyn het noorden uit babeersebt. Een verdere vooruitgang van d© Franscben in Ooste.-ijtko ricbtiing itusgchen die' Aisne en de Oise zon noodlottige gevoigejti # voor den vij!a»d hebben en zou stellig tôt dia lûintruiming leidon van de stelingetoj didr di-i vijànd aan de Vesl©', âlismed© beioosten 'en bawestein Sioissor® bezet boudt. De DDuii£'; scàners die dit beseffan, do^n biejr plaatâe'IijikÔ aanvai'jqia. Ttiisscben Lassigny en de Oisa duurt de stiijd -voort. Dia Frainsc'et drongett het dorri L)0> Ilàmol biiinoiii, dat l1..'» mijlt bemioordeim ^Ribiecourt is getegen. Da verm,eiasteriing vaxï: dit dofp baduidt e:in voorui'jgamlg van 13/é mij:l. PARUS, 1 9 Augi. (H a v a s.), De dagi van gisteren heeft geen veranderingen van beteekenis -in den algemeenen toestarrd se-> braïht. Tengoyolge van de reeks vap plaatj-t selijke krijgsverrichtingon, die met - succeg zijn bekroond,'wordt de posite van den vij tnd steedfe hachelijker. i - 'e bladen leigen den nadruk op het feit, ■ t de Duitscbe pers de openbare meeningj tracht'gerust te stellen door van de nood-zakeilijikheid van een algi^oeanèn terugtocht te sprelcen, ten einde Ludandorîf staat ta stellen ta manoeuvreeren en het initiatief te hervatten op het uitgestrekte verjverde gebied, dat het Duitsche legee nog acbter zlck heeft. Het is ze.ïer, zoex zegtgien zij,, dat ean Duitsche terugtocht eernj1 onntdddelliik gevolg zou zij'm van onze j twee laatste overwmsiingen. •De Petit- Parisien zeUt : zelf» indien de Duitscbers Oo£târijkscb-Hon gaarsebe versterkingen ontvangen, zulleax zij de macht over den toestand verlièzan'. vriiheid van beweg.en-. YTij bebben betinÛ tiatie! en zuilen het bebouJea; Voor deRa; dical is het' zichtbaar, dat Ludendorf tijd'j tracht te winnen. Ilet blad z6gt : laten wij bij voorbaat de plannen in de war sturenj wij moetin daaftoe de middelen) hebben. Dé1, Victoire voorziet, dat wanneer het-Fransche front, het voornaamste voor den' Kcizcr, zal verbroken zijn, op het Rus si-; sche front, hetwelk bijkom-tig is, Rusland.î ■ Roemenië, Polen en Bohemeji zich zuilen i verbeffen. De gebeurteiii^sen in ïrankrij.-c ztjn nog geen Waterloo voor Duitsehland, ri n pli -VX-p! rAftlî; APTI T.p.in7.io-. ?aa liet Zaiiifilîjk front, Het Jtaliaansehè iegerbericht. ROMS, 19 Aug. (draadloos via Colio.no.) Officioel: Op gelieel het front veelvuldige": wisseling van geschutvuur en âanmerke-j ijk© bedrijvigb^d vap. vï-i'kennipgstletacVefj mentem. Italiaansche patroeljes hebben d# eerste linies der tegei-tandêrs in het Val. tellina en op den lin eibever van de Piav| beoosten den Montello verontrust. In Ju4 dicarië, bet dal van de Astico en benoor- ' den den Coi dei Rosso zijn vijandplijU® -groepen o.p de viucht gicjaagd. ¥i;andelijk9 - troepen, die achter hun linie opdehoog-1 vlakte van Asiago op marsëh verden op. geimerlît, zijn docjtrefîond onder artillerie- • vuur genomen. Or.s ' . r herlt.; ccn uieiv we aanvalspogiug ten z.w. yan Giave .ol Pàpàdopoli onverv Li g', tuit. . Gistei en heb' u It ' ' -Çr-?Jwnb"-J deeiioeeteHèn met ohgeveer -o>j .. R-W bommoii *d«o vUs^kampen der tegenstan - ders -aan de X/ivoitza doLiireii^fîid oestrpoidj. %

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes