Belgisch dagblad

376 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 14 Decembre. Belgisch dagblad. Accès à 01 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c824b2z37k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Jaargfanj ZATERDAQ 14 mu ZONDAG^ 15 I315OKM»I±J1R:1018.' IVo. 78 W& E* aRONNEMENTEN. jEr 3 maanden voor Nederland 00 Per Pos^ Losse iiainera. Voor Nederland 5 cent, jgï Buitealand 7'/j cent. Deii flaag, Prinsegraeht 16. jlefoon Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD AD VERTE N TIEN. Van 1 — 5 regels f 1.— ; elke >gel meer f 0.15; Reclames f — 5 regela f 2.—; elke regel ieer £ O.30. ^ London : Dixoa Home Llovdi venue E C. f Parijs: 7 Avenue d'Antin 7 ^ T Merscisijnend te *s-flsia'aveiiiia<g@s elfeen ^erkdiagjtfi 12 ure middag» BUREAUX OPES VAN 9 TOT i2 URE EH VAN 2 TOT 4 URE. De wederopbouw van België. JSooals iedereen sveet, worden de meeate jabrieken voorzien vau zeer hooge schoor» jteenen, d^r echter geheel overbodig zyn ea Terre van fraai. m Sedert jaren heeft men met veel suoeesde kunstiaatige trekking door zuiging aange-feracht en levers dit sjstesm onder aaderen tct groote voordeel op, dat den bouw van fure sclioorsfceeaea vermeden wordt. Een sc'acorsteen warkfc sleohts dan goed, I'auneer hij de gewilde hoogts en middellijn eeft, die de ontwikkeling en opstijging van âe zuil van warme gassen mogelijk maakt, ■ffaardoor de zoogenaamde natuurhjke trek-kiag ontstaat. Dit biedt het voordeel ran eene „automatiache" trekking in tegeostelling iot de „kunsfcinatige" trekking. Daartegenpver staan echter ook groote ntdeelen en wel voorramelijk: lo, dafc de automatische werking van de trekking in de schoorsteenen nooit volmaakt is daar zij afhankelijk is van de weersgesteld-heid, van de temperatunr en van den wind. Dientengevolge is de trekking ia schoorsteenen olootgeateli aan variaties, die ia het ketelbedrijf vaak zeer onaangenaam waar-neembaar zijn. De onafgebroken uitsfcrooming van de warme ga?sen befceekent tevens de nuttelooze wegvoering van een gedeelte van dewaarde-Volle kolenhitte en hitte "beteekent kraclit en kost geld. Zoo als ik reeds hierboven zeide, is men er in de laatste jaren in geslaagd de schoorsteen-trekking te vervangen door de kunstmatige trekking. Deze laatste kon men vroeger reeds Bien toegepast door de biaasbalg in de sine-derijeu. Deze biaasbalg werd echter weldra vervangen door den ventilator, die met de hand of op mechanische wijze wordt bewogea. De liicht, aldus door de kolen geblazen, doefc het vuur aldra optiikkeren en maakt het geschikt voor het gloeien en verwarmen der metalan. Dit systeem werd na eenige aarzeliag ook toegepast bij stoomketels Hier moeat echter. het tooster luohtdicht van onderen worden afgesloten ea werd dan de lucht vaa oaderen ingeblazen. Hierdoor werd het mogelijk voor de keielverwarming ook minderwaardige brandsiof te gebruiken, daar de trekking aldua knnstmatig werd geholpen. Eiadaliia; kw^aa men tôt de toepassing van kuB3"îmatige trekking d^or ïtùg!.ùei»<i eohoorsteec. Dat men de hooge schoorateenen beat jnissen kan toont ten duidelijkste de Iqco-motief aan. Eier toch heeft men een vermogen vaa meerdere honderden paardekrachten, eea Jwtel die hiermede overeenstemt en nochtana ia do schoorateen van niet noemenawaardige hoogte. De lucht, die opgezogen wordt, atroomt hier van het einde van de gaaleidiag door de vauï'kasfc. Set effekt ia geheel hetzelfde als bij den nhoogaten" schoorsteea, alhoewel er hier slechta een „in mimatuur" aan-wezig is. Dit wonder wordt verrioht door eenstoom- pyp, die een straal ketel- of afblaasstroom door de korte rookpijp blaast en aldus de trekking veroorzaakt. Bij eene ketel-installatie met kunitmatige trekking door „zuigluchtu behoeft er nieta aan de normale inrichting gewijssigd te worden en ia plaata van eea hoogen sohoorstean vindea wy een korte ijzeren pijp, ia trechter-vorm, waarvan het onderste deel conisch toe-loopt. Dicht bjj dit ooniaoh gedeelte van de rookpijp is de luchtstraal vaa een veatilator aangebraoht, die dezelfde werkiag veroorzaakt als de stoematraal bij de loeomotief. De drak, hierdoor veroorzaakt, is voldoende om de . rookgaasen mêe te trekken en brengt een sterke naatrooming taweeg, die minstens gelijk is aan die van de trekking van den achoorsteen. Door de massa gebruikte blaaalucht ont-staat eene verdunning van de rook, die hel-derder en meer nevelig schijnt, zonder dat er overvloedig veel lucht in de vuurkast komt, hetgeen de werking van de ketsls zeer zou benadeslen. întegendeel, het nuttig effekt van de ketela wordt veel grooter tengevolge van de vrije en prompte ontwikkeling van de vlam. De zuil warme gasaen in den sehoorsteen vormt een deel van de kolenhitte, die op deze wijze onafgebroken în de lucht ver-lorea gaat. De ervaring leert, dat ongeveer 16 percent van de kolenenergie daardoor bij het gebraik van sioomvVerktuigen verloren gaat. Q-eschiedï echter de trekking van de verbrandingalucht volgena het zuigsysteem, dan komt hiervoor slechts in betracht de hoeveeiheid hitte, welke de ventilator in den vorm van aandrij ikracht ontvangt en die nauwelijks 1 à 1.2 pet. bedraagt. Het verlies aan hitte wordt dus op J/1S of 1li teruggebracht. Hierdoor ia een betere werking van de économiser en overhitter mogelyk, want met schoorsteenen is het onmogelijk geheel gartij te trekken van de hitte van de zuil vao warme gassen, daar deze juist noodig is, om de trekking te veioorzakeh. Hieruit volgt dus, dat men met kunstmatige trekking met zuiglucht eene uit-stekende werking verkrijgt van de ketel-installatie tengevolge van een goed vuur ; teveiïs eene regelmatige trekking, hesparing a:' OlV/VLt-t. \ . "aile hitte, hetgeen hesparing aan brandstof veroorzaakt. Ik hoop, dat het m\j gelukt zal zijn, in bovenstaande voldoende de aandacht te vestigen op dit nieuwe systeem van stoken, dat ik slechts aanbevelen kan, vooral om zjjne practische en economische resultaten én ook bovendien, omdat het, by toepas-sing, als gevolg zou hebben het verdwijnen dier groote fàbriekschoorsteenen, die de mooiste steden, dorpen en landschappen zoo onnoodig ontsieren. H. LE COCQ D'ARHANDVILLE. ;J., ! ' • il.. " .'n,,', ■' i.1,., '■ , AT Wet-besluit betreffende den sîeun t© verleenen bij voorbaat inzake schade aan gosderen. HOOFDSTUK III. % Over de rechtspleging. Art. 7. De steim bij voorbaat wordt verieend dooi de Hoven en Rechtban-•kèfi v?or Oorlogsschade. De aanvrage tôt steun worden bij dringendheid beoordeeld. ,Er mag daaromtrent géene beslissing worden genomen dan na indiening van de hocfdcfanvraag tôt vaststelling en raming betreffende dezelfde schade. Art. 8. De aanvraag wordt in twee-.voud gestuurd aan het adres van den voorzitter van de Rechtbank voor Oorlogsschade, die een exemplaar aan den Staatscommissaris overmaakt. De aanvraag behelst: lo Met bedrag van den aangevraag-"den bij voorbaat te verleenen steun; 2o De elementen tôt waardeering van de werkelijke en dringende behoefte wel-kt den steun billijkt; ; 3o Het gebruik welk de aanvrager zihnens is. te maken van den steun en de raming van de uitgave welke hij voor ïïemens is te doen. De aanvrager zal aile berekeningen, of bescheiden tôt toelichting bij zijn aanvraag voegen. vrt. 9. Bij gebrek aan grondslagen .velkè de juiste bepaling van de waarde, beaoeid bij artikel 3, mogelijk maken u Suis^ijicq auaa ap jbz ai.Li'ii rekening houdende met de door ci en nieggei en door den Staatscom-p's s hem ter waardeering voôrge-h'- . : elemen'. : ;i. " c. 10. Met hooger beroep is ont-Vankeiijk, welke ook de gewichtigheid der aanvraag zij. i>it hooger beroep wordt aangetee- ■ kend bij verkla ing ter griffie van de îechtbank voor o riogsschade binnen de vij.ueh dagen vcigénde op dien van "de reclUsuitspraak, net wordt gebrachtvoor het Hof voor Oorlogsschade. Art. 11. Op vertoon van een bewijs-schrift van den griffier van het Hof of van ad Rechtbank, overhandigi; de Mi-nister van Financiën' den bij artikel 4 bedoelden titel van bij voorbaat verlee-den steun aan den geteisterde. Art. 12. De schikkingen van hoofdstuk II, van artikelen 28, 38, 39 tôt 50, en van hoofdstuk V van het wet-besluit van 23 October 1918, op de vaststelling en raming van oorlogsschade, zijn toepas-selijk op de aanvragen tôt het verkrijgen van steun bij voorbaat. Art. 13. Bij koninklijk besluit zal het toezicht over de vervulling der voor-waarden, opgelegd aan de rechthebben-den op bij \ijorbaat te verleenen steun, geordend jsfoiaen. Kondigen onderhavig wet-besluit af, bevelen dat het met 'sLands zegel be-'kleea en door den Moniteur bekend gemaakt worde. Gegeven in Ons hoofdkwartier, den 12 November 1918. ALBiERT. Naar Holland terugkeerende Belgen. Men schrijft uit Bergen op Zoom aan het Hdbl.: Nog steeds is de stroom van Belgen, die dagelijks per stoomtra u van hier naar Hoogerheide en verder te voet of per rijtuig naar Putten en verder over Capelle naar Antwerpen trekt, verbazend groot. Opmerkelijk is het echter dat slechts weinigen daar nog voor goed blijven, zoodat de trams van Hoogerheide naar hier niet minder vol zijn dan die in de omgekeerde richting. Koning inachinist Bij zijn terugkeer uit Parijs te Veurne beelt Koning Albert plaats genomea op de iokomofcief. Hy voerde zelf den trein tôt Zarren, d.i. door de Yserzône. , Aan de )ostgrens. (Van onzen correspondent aan de Oosfcgrens.) Bnsckede lijkt op' b«t oogenblik op een internationale garniza^naplaats vandukenden komende ôa gaande krijgsgevangenen. Vol vreugde zetfcen zij voet op den Nederlandichen bodem, maar nog gwoter ia hun blijdaehap hun tocht naar hun viâerland voort te kunnen zetten. Allen, zoowel Belgsn, Pranschen en Engel-«chen zijn vol lof over de goede behandehng die hua hier vanwege de b.evolking te beurt valt. Allea wordt in het werk gesteld ora het hea niet alleea eoo aangenaam mogelijk te maken, dock voor he» eten wordt in het by-zonder zorg gedragen. De bevolking ia zeer ingenomen niet dez9_ongelukkigen, daar zij weet welk bitter Iop ' en barbaarsche behan-deling velen in de ve?v loekte gevangenkampen hehben moeten doorstaan. NiettegenBtaande i.1 a moeilijkheid om elkaar wegens het taalverachil te verataan, weet men toch elkander te helpen. Don 10a jl. we . sa hier twee Engelaehe ontvluehtegevangen!' i. aan de Spaansche griep overleden, ter aarde besteld. Vele inwoners hadden er aan gehouden een laatste hulde aan de orerledenen te brengen. Een twintigtal kaasen werden op de 2 graven gelegd. De lijkstoet werd door een ontelbare menigte Engeisshe en geallieerde soldaten gevolgd Uit Duitsche gevangenschap teru.,gekeerd. Na drie en twintig maanden in eene Duitsche celgevan^enis opgesloten gewe'est te zyn is de heer Antoine van den Bossche, burgemeester van Deurne, in zijne stad teruggekeerd. Hij werd op gc-estdriftige wjjze door de bevolking ontvangen. Het spoorwagverkeer in België- In België wordï thana drak gewerkt om het apoorwegverkcur ter ug in orde te brengen. De volgende tosinen zijn reeds voor het publiek beschikbaar. ' a - l_x tvT ) A. &£ . Antwerpen (C)-Brussel (N.) 9.00 en 14.00. Antwerpen (C)—Lier, 5.10—7.40—17.00 en 19.25. Antwerpen (0.)—Meehelen, 8,20—7.20— 15.30-19.20. Brussel (Z.)—Charleroi (S.) 6.30—14.00. Brussel (Z.)—Haûie Saint Pierre, 14.10. Brussei (N )—Antwerpen (0), 840—16.20, Brussel (Q. L.)—Namen, 9.30—17.80. Charleroi (S.)—Brussel (Z.) 6.30—14 00. Ciney—Namen 5.05, Haiae Saint Pierre—Brussel (Z.) 7.00. Luik (G.) Brunei (N.) L6.04. "Luik—Namen, aankomst te 10.45—19.15, Bergen—Charleroi, 9.00—12.00. Namen—Brussel (Q. L.) 5.30—13,80. Namen—Ciney, 17.30. Namen—Dinant, 700—14.80i ' Namea—Luik, 7 30—16.00. Oostende—Brussel (N.), 6.00. Ottignies—Brussel (Q. L.) 7.00—17.35. Dinant—Namen, aankomat te 10.21, 17.51. De slachtoffers van het Duitsche schrikbewind. Gedurende de Duitache bezetting werden te Luik niet minder daa 50 personen voor vaderlandsliefde door de moffea vermoord. De eerste moord' had den 7n Juni 1915 plaats. Nieuwe lichtingen. Naar verluidt zullen in België de lichtingen 1914—1919 onder de wapena geroepen worden. De lichtingen 1914—1915 zullen tegen den 15n Januari moetea opkomea, die van 1916 tegea 1 Maart, die van 1917 tegen 15 April, die vaa 1918 rond 1 Juni en die van 1919 rond 1 October. Hulde aan minister Van Voiienhoven. De Kamer der Volksvertegenwoordi-gers en Senaat zullen plechtig hulde brertgen aan de gezanten van Amerika, Spanje en Nederland, de heeren Brand Witlock, de Villalobar en van welke zij het Belgische volk onder de Duitsche bezetting hebben bewezen. De plechtig-heid zal in het Palèis der Natie plaats hebben, waarschijnlijk op 17 dezer. Nederlandsehe vaartuigen in België. Op dit oogenblik bevindt zich nog een aantal Nederlandsehe schepen, geladen met Duitsche goederen, alsook in ballast, jn Belgische havens. Dezer dagen zal een JEntente-commissle te Antwerpen vergaderen om een beslissing ta nemen of deze schepen vriigegeven zullen worden dan wel in beslag genomen. („Msb.") Belgische financieeie kwesties De Brusselsche corr. van de N.iR.Ct. schrijft uit Brussel, 8 December: Sedert 9 November j.l. is de officieuze beurs hier gesloten; het beursgebouw werd eerst door aftrekkende Duitsche, dairna door binnenkomende Belgische troepen in beslag genomen. De herope-ning der officieele beurs, onder toezicht der Beurscommissie, zooals die voor het uitbreken 'van den oorlog in functie was, zou volgens oorspronkeiijke bekendmaking op, 2 dezer plaats hebben gehad, maar de beursdeuren bleven dicht en zullen dit nog wel blijven, tot-dat de marken hier geen betaalmiddel met gedwongen koers meer zullen zijn. In bankierskringen is men niet erg te-vreden over de weinig voortvarende manier, waarop de regeering het marken-vraagstuk heeft aangepakt. In die we-reld geipoft men, dat de regeering de beste resultaten had kunnen bereiken, 'door terstond bij haar terugkeer een termijn van drie of vier dag'en te stellen voor het inleveren der marken. De voor-naamste belanghebbenden, bankinstel-lingen, bankiers, wisselagenten, enz., hadden zeer zeker hun kassaldi binnen dienr termijn kunnen inleveren en aan nakome'rs uit het publiek had; men voor kleine bedragen ook nog enkele dagen na het verstrijken van den termijn inle-vering kunnen toestaan. Kleine bedragen had men ook reeds terstond în Belgisch geld moeten uitbetalen. De bankinstel-hngen, die over groote kasmiddelen be-schikken, Hadden zich zeer zeker voor-loopig ruet een gedeelte in franken van de door haar in marken gedeponeerde bedragen kunnen behelpen. Op deze wijze zou de frauduleuze markeninvoer die nu nog ult Nederland schijnt plaats te hebben, onmogelijk zijn geworden en het handelsverkeer door het snelle uit het verkeer trekken der marken gebaat zijn geweest. Intusschen zal nu binnen enkele da- gpuri rie tjBtl»merfn<rcJK>rmifn W(il flfcrpkon- digd worden,; naar verluidt, zullen kleine bedragen dadelijk tegen Belgisch bankpapier, groote daarentegen geleide- Intusschen zal nu binnen enkele dagen de inleveringstermijn wel afge-kondigd worden; naar verluidt, zullen kleine bedragen dadelijk tégen Belgisch bankpapier, groote daarentegen geleide-lijk ingewisseld worden. Eenige bankin-stellingen, die over groote hoeveelhe-den biijetten der Soc. Générale de Belgique beschikken, zijn er reeds toe over-gegaan elk tegoed in marken, vôôr 3 December j.l. gedagteekend en in hun boeken voorkomende, op een ■ franken-rekening (de mark tegen 1 fr. 25) over te boeken. iEr wordt nu druk ingeschreven op de 5 pet. Schatkistbons, aflosbaar per 1 Dec. 1923, die à pari worden uitgege-ven en voor drie vierden in marken be-taald kunnen worden. Het resteerende kwart behoeft eerst na drie maanden gestort te worden, dan in biljetten der Soc. Qén. Mén ge-looft echter, dat dan aile tegoed in marken reeds tegen Belgische biljetten zal ingewisseld zijn. , ' De circulaire van metaal laat oék nog op zich wachten; goud en zilver blijven onzichtbaar en het bestuur der» Nationale Bank heeft een beroep gedaan op de vaderiandslievende gevoelens der bevolking om het geld naar hare kaasen te brengen. Nieuwe Staatsminlsters. Het „Staatsblad" van 5 December kondigt de benœming tôt Stàatsminister aan van Senator Berryer, gewezen minister van binnenlandsche zaken, en van den sociaal-democratischen senator Col» leaux, die de Duitschers wegens spion-nage ter dood hadden veroordeeld, maar die door den Soldaten- en Arbei-dersraad te Brussel tijdens de Duitsche omwenteling weer op vrije voeten gesteld is geworden. Ook is tôt Staatsmi-nister benoemd het bekende lcamerlid Louis Bertrand, een der meest geziaie persoonlijkheden ult de sodaal-derno-eratische partij. Duitsche afpersing. De «Soir* sehr^jft : De Duitiobera hebben gedurende de suiker-campagne 1917—1918 uit België 100 millioen kilo suiker meege-nomen, die onder den vorm van oonôturen het land vsiiiet. De Duitsche Bank in plaate van d« Belgisohe sehatkiat ontviag de 63 mUlioen aan suiker* belastins;, 3 Reizigersverkeer met Belgie. . Aan eenige stations S.S., H S.M. en N.C.S. zijn verkrijgbaar gesteldplaatsbewijzen enkele reis le, 2e en 3e kla^se naar Antwerpen O.S. en Brussel Noord, over Esschen, terwijl naar genoemde stations rechtstreeks bagage kan worden ingeschreven. Kinderen jonger dan 4 jaar, voor welke geen afzonderlijke zitplaatsen worden ver-langd, worden kostelooa vervoeid; wordt wel een zitplaata verlangd, dan ia evenals voor kinderen van 4 tôt 10 jaren verschuldigd de lielft van den vrachtprijs voor een volwassene, . opwaarts afgerond op een veelvoud van 5 cents. De plaatskaarten zijn «lechts geldig op den dag van afgifte In îî deriand mag de reia éénixiaal worden aigebroken, in Belgie niet. De bagagevracht wordt berekend per 10 Kg., de aldua berekende vracht wordt opwaarts afgerond op een veelvoad vaa 5 cents, daarenboven is een inschrijvingsrecht verschuldigd van f 0.25 per zending. Aile Nederlandsehe stations kunnen bovendien naar Esschen plaatskaarten afgeven en bagage inschrijven. Voor het verkeer van Belgie naar Nederland zullen door de Belgische Staatsspcorwegen afgegeven worden plaatskaarten naar Esschen. De reizigers kuncen zonder betaling door-reizen naar Roosendaal, alwaar van hea voor het gedeelte Esschen—Boosendaal zal worden geheven : le kl. f 0.75, 2e kl. f 0.50, 3« kL f 0.35. Reizigera, die te Roosendaal aankomen met Nederlandsehe plaatsbewijzen, geldig vanat Ëaschengrena (abonnementkaarten, kilometer-kaarten enz.) moeten bij aankomat te Roosendaal bijbetalen den vraohtprija Esschen— Esschengrena, bedrageud : le kl. f 0.35, 2e kh f 0.20, 8e kl. f 0.15. Aan reizigers, die te Roosendaal aankomen met Belgische plaatsbewijzen, geldig tôt Esscheng! ena, worden plaatsbewijzen vana! Roosendaalgrens afgegeven. Oe terugkeer dsr Selgisehe vluoîiî8lingen. Het ministerie van spoorwegen heeft ba-aloten aile terugkeerende vluchtelingen ia-België gratis te vervoeren. M; ' sa>^rs=r-<— r— Voor de tsigisclie gesneuveideti, Den lien Deo. heeft Kardinaal Mercier i* de Rombouts te Meehelen een mis geeele-breerd voor de Ijelgische soldaten, die op heti veld van eer geva'ien zijn. De demosilisatie in Be Iglë. De minister van oorlog deelde mede, aat de lichtingen van 1899 tôt 1905 zouden naar huia gezondea en die van 1914 tôt 1919 opgerœpen worden. ledere soldaat met verlof zal 250 francf ontvangen, plus 25 francs voor ieder jaar oorlogedienst en een pak kleeïen. De Beigen te Amersfoort. Maandag 16 Dec. a,s. zullen de Belgische tezinnen van Amersfoort vertrekken. Iif da rie dorpen zijn ruim 1300 gezinnen, behalvfl degenen, die in de gomeente Amersfoort eijn, gehuisvest. Door middel van het expeditie-' kantoor Van Gead en Looa worden dagelijkà groote bezendingen koffers en kisten ver-zonden. « . .Ml ... - ■ I, ' -» België en Nederland. LOIN DEN, 13, Dec. Reuter vernesirifc,' diat als gevo'Ig. van de onlangs plaats ge* had he'obende doorlating van troepen en maternai doo-r Iimbuxg de Eelgisoha re^' feiering aan à& Nederlandsehe verzoehï eeft laoiliteit toe te staan tôt he ver-; tob van oorlogsinaateriaal over de Schelde naar Antwerpen» a : 1 ■ 1 In den Antwerpschen Gemeenteraad. In d&n gemeenteraad van Antwerpm ver7, aocht het raadslid dar. Dens den R!aaè, dé kweetie betreffende de Scheld© en liaap monding in samenwefpking met pôrâone/a,, ult htmd'eliskriliigien te onderzo'ekjân en ve^î' volgein» eeq vei'toog op te miikoii ter aaîï biediingi aan het iflnistexie ijœ, Bihaien - ■ landsche Zaicen om de weaiscneh vain Antwerpsehegi handeî weer te gie^en!' Het raadslid de Guerdre wenechte $£• Dens gteluk met zijn Voorsfcel en beitoogœ dat men zich zoo Spoedia iftogeUllï nwlà yitepreken ov^r de kwesties f(m die Sfthe^" de en de enclave Bij Maastricht. Een wetsontwerp tôt h«rstef van oorlogsschade- BiRUSSEL, m Dec. Havâk Jasparg >minister va® voîkshuishouding hëeît bij®| Kamèr een ontwQrp tôt herstel van ooSS? loge^chade aa'ahangig gemaakt. ^ V

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes