Belgisch dagblad

961 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 05 Fevrier. Belgisch dagblad. Accès à 25 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gh9b56f38c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3de> .Ifinrg-anff. DINSDAG S FEBRtJARi 1918. No. ISO. # A BONW ementen. Per 3 maanden voor Nederland '< | 2.50 fraaco per post. Losse aummera, Voor Nederland 6 cent, toor Buitanland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7483. BEIGISCH DAGBLAD ¥ei*schi|nend te ;§-Qravenhage, elken werkiiag te 82 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50: elkVj regel meer f 0.30; Réclamé* : 1—5 regels f 2.50; elke regel •' meer f 0.50. \ London : Dixon House Lloydf ' Avenue £ C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. ) —a———e—saâ Trotzky en Siet Duitsche impérialisme. (INDRUKKEN VAN EEN NEUTRALE.) LIIL Het ia reeds een enkel maal geschied, dat c de „neutrale", die het voorrecht heeft om 2 Wekelijks zijn indrukken op deze plaats in s tat Belgisch Dagblad te sohrijven, in zijn j oordeel over de gebeurtenissen van den aag ! eenigszins i3 afgeweken van de meening, die j door de Belgiacho medewerkers van dit blad -, als de juiste wordt geaoht. Dit is zeker niet i te verwonderen, daar de onderdaan van een 1 jjand, dat buiten den oorlog is gebleven, de j jfeiten uit den aard der zaak met een ander i Oog aanschouwfc, dan de Belg, wiens vader-land in diepen rouw is gedompeld en een j bitteren en heldhaftigen 3trijd voert om zijn < bestaan. Niettemin heeft de hoofdredactenr van het Belgisch Dagblad steeds met een teei' te waardeeren loyaliteifc den „neutràle" het vrijelijk uiten van zijn opvattingen toe-gestaan.Zoo is het dan voorgekomen dat wij de meening van Belgisehe publicisten van gezag, ken opzichte van het optreden van de bolsjewiki In Rnsland, niet ten voile koaden deelen en de hoading van Trotzky niet direct als een yerraad heb'oen besohouwd. Zonder ons een onvoorwaardelijk oordeel in deze kwestie te willen aanmatigen, meenen wij toch dat de werkzaamheid van Trotzky nu reeds een uit-werking ten gunste der geallieerden heeft gehad. De Kussisohe revolutie en liaar gevolgen badden tôt de ontbinding van het Kussisohe jeger geleid, hotgeen bij de mislukte poging iran Kerensky en Broessilof om tothetoffen-sief over te gaan, duidelijk aan het licht was getreden. Deze ontbinding was niet meer tegen te houden en de staatsgreep van Trotzky en Lenin had tôt eerste doel om het land, door het spoedig aluiten van een vrede, te behoeden voor een volledige ondergang. Wij willen geenszins de politiek van Trotzky in al haar consequenties verdedigen, doch meenen dat Trotzky uit het feit, dat het Kussische lege? als oorlogsfactor toch reeds had afge-d&an, op handige manier tegenover de Duit-schers partij heeft getrokken. Hij ia er in geslaagd de ware oorlogsdoeleinden van het puitsche impérialisme te onthullen, door de Duitsche vredesonderhandelaara in Brest Jjiiofsk te ontmoeten. Eénmaal rondom de groejio. tafel ge^aten^Karen de centrale mogend-Eeden wel genoodzaakt om haar lang ver-zwegen voorwaarden te noemen en duidelijk te verklaren waar het thans om gaat. En wat is toen gebleken? Dat de Duit-iichers Polen, Koerland en Litauen wel is Waar niet onmiddellijk willen annexeeren, doch dat zij voor deze gebieden eenzelfstan-digheid wenschen, die niet veel van een onder Duitsch gezag staanden regeeringsvorm ver-iohilfc.Zij willen het zelfsbeschikkingsrecht der yolken toepassen op een wijze, die met de juiste democratische opvatting van dit begrip geenszins in overeenstemming is. Zy willen Sun troepen niet terugtrekken uit Polen, Litauen en Koerland, naar het heet, omdat ^ ■ •. - - - Leze gebieden dan ten prooi aan de anarchie ouden worden, doch in werkelijkheid omdat ,ij er niet aan denken deze veroverde landen irijs te geven. Zij willen hebben dat de onder )uitschen druk tôt stand gekomen regeerin-;en in Polen enz, door de Kussen zullen vorden erkend" als de lichamen, die het volk 'ertegenwoordigen, — kortom, de Duitschers lebben, door Trotzky's toedoen, hun ware tlannen te Brest Litofsk in het juiste licht ;eateld. Gaan wij thans na wat daarvan hetgevolg s geweest. Allereerst dat aile mogendheden 1er entente thans weten, waar het Duitschland om' is te doen. Vervolgens dat de Oos-tenrijk-Hongaarsche ministerpresident, graaf Ozernin, een rede heeft gehouden, die op vele punten lijnrecht in strijd is geweest met de verklaringen van Von Riihlmann; dat de v o 1 k e n van Duitschland en Oostenrijk-Hongarije de oogen zijn opengegaan en dat zij er zich bewust van zijn geworden, dat zij voor Duitsche imperialistische doeleinden den iood worden ingejaagd. In de afgeloopen we ken is er dan ook een verkoeling in de be-trekkingen tusschen Duitschland en de Donau-monarchie ingetreden, terwijl daa^entegen de irbeiders dezer beide rijken zich solidair hebben verklaard. De stakingen in Oostenrijk en Duitschland, de veehtpartijen te Borliyft — zij zijn allen liet gevolg van de noodzakelijk voor Duitschland om tegenover Trotzky zijn viedesvoor-waarden bekend te maken. Stelt u voor, het „overwinneiide" Duitschland, dat thans door Trotzky, de partijgenoot van den in den ker-ker zuchtenden Liebknecht, tôt praten ge-dwongen wordt ! Voelt men wel welk een krachtigen .... negatieven bondgenoot de entente in Trotzky heeft? Wanneer Trotzky er in slaagt om door zijn dogmatische bespiege-lingen te Brest-Litofsk, een vrede tusschen de centrale mogendheden en de Oekraine te verhinderen (en hij stuurt daar op aan), en de centralen dus vooreerst de lang verwachte graanproducten uit de Oekraine nog niet zullen ontvangen, dan zal de ontevredenheid in Duitschland en Oostenrijk-Hongarije etijgen en moeten wij op merkwaardige ggbeurtenis-sen zijn voorbereid. TSi+. ail «s is bet werlc vah Ïrûtzk-K, dl0 stellig een dogmaticus is en op den duur zijn positie in Busland zeker niet zal kunnen be-houden. Het schrikbewind, dat hy thans in zijn vaderland uitoefent, is inderdaad weinig in overeenstemming xnet de democratieche beginselen, die hij zegt voor te staan. Doch voor de ontwikkeling van den binnenland-schen toestand in Duitschland en in de Donau monarchie is zijn optreden van een niet te onderschatten gewicht. Wat er dan ook verder nog moge gebeu-ren, Trotzky's regeeringsperiode is nu reeds voor de oorlogsdoeleinden der centrale mogendheden van ingrijpende beteekenis geweest. LEORINO. To vroeg verheugd. In „het Ylaamsche Nieuws" van Ant-werpon (3i-I-'l8) deed „Luc" mij de eer aan om bijna geheel mijn art. uit het „Bel-gisch Dagblad" (26 1-18) over te nemen, waarvan hij de waarde en wàarheid tracht weg te cijferen door een grooten omhaal van woorden, waarmee hij meent aan te toonen dat alleen de aktivisten de meest vaderlandslieyende Vlamingen zijn. Voor het ove^ge we'erlegt hij mijn beweringen niet en "zegt dat de geschiedenis uit zal maken wie feitelijk als verraders aange-teekend zullen worden, m. a. w, de passie-Yisten als de Duitschers zullen zegevieren, de activisten als het Belgitf aangedane onrecht gewroken en de zooveel gesmade regeering uit Havere weer terug in Brussel •jal zijn. Luc, wie is Luc die mij een «zekere" noemt çn Kard. Mei'cier heel eerbiedig „den Waal Mercter"? Luc gaat verder niet op mijn beschouwing in omdat geheel ^het stuk, Toigena hem, zich zelf weerlegt. Maar Luc, die een dag te voren nog kloeg over een zeker soort van Hollanders, die onzen strijd niet willen of niet kunnen beseffen, en er onversehiliig, misprijzend of zelfs bepaald vijandig tegenover staan:'; is Yervuld met groote vreugde na het lezen van mijn art. «n roept blijde uit: „Eere aan dichter dr. J. B. Schepers! Heil hem ! en heilde Friezen!" Ook aan mij, den Fries, heil ? Dan, merciI Maal" Luc jabelt te vroeg. Luc nam mijn art-i-viver en moet dus ôôk gelezen hebben dat-- Prîesch weekblad vfeigerde mijn protêt L op te nemen tegen de lofzangen op dr. Buitenrust Hettema. Maar hij zal wel zoo gewoôn zijn aan de Duitsche mondsnoerdery dai; hij daarin niets euvels vind. Heil de Friezenl Maar dat geldt dan toch Îiaar voor, goed geteld, vier of vijfPriezen an. Maar daaris een dichter bij,een gekende, ni. Schepers (Luc schrijft in vergissing Schepcls) en ,,dichters zijn de barden, de ïieners, de klare zienera van een volk" schrijft Luc. Als dat waar is, is dr. Sohepers «1 geea Mener van zijn volk, w*ni ofsohoon hij zijn poedertaal, het I«'riesch, in «ere houdt, aoht wLi fc maar beste da* de Triexen hei pederlandsch alleen houden voor ofiioieelQ Dat staat bijna gelijk met verloochêning ^an zh n volk. of gaan de activisten accoord met dr. Sohepers meening dat het Friesch alleen màar goed is in de familiekring en niet buitenshuis ? Maar dichters hehben grooten invloed e* als zij alleen aan 't praten blijven, neemt straks de groote meenigte onbetwist hun denkbeelden — ook al zijn ze verkeerd — over. Juist omdat ik dat gevaar ken wierp ik mij mede in den strijd, al hoe gaarne ik ook had gewenscht dat de Friezen daar buiten bleyen. Zie ik nu verkeerd omdat ik geen dichter ben of zijn prozaschrijvers soms ook menschen met een zienersblik ? Ik wil hier-over niet redetwisten en aannemen dat het waar is wat Luc sohreef : „De' dichters houden van schoonheid. In aile landèn wareu het de dichters die in dezen oorlog de vlam der vaderlandsliefde deden opflakkeren " Ja, Luc heeft gelijk hier, ook in Friesland waar men gewoonlijk niet overkookt vat geestdrift gelijk in Vlaanderen, stond tijdent dezen oorlog zulk een dichter op, maar hei was niet dr. Schepers maar een jonge studenl D. "Kalma, da stichter en leider der Jong-Friezen.Een strijder, 't best te vergelijken met hei die in Vlaanderen het „Vliegt de Blauwvoet, Storm op Zee" de Vlaamsche wereld inwierp. Ge weet wie ik bedoel : Albrecht Rodenbach, Zulk een man is Kalma maar ook hij werd bekampt door stamgenooten, die zeiden dai het Friesch aile rechten had dat het koo verlangen. En wie zette het licht mede den domper op? Dr. Schepers, die niet gaarne door Hollanders wil uitgelachen worden. Kalme is dus wèl een ziener naar het woord van Luc, En hoe denkt Kalma nu over de activisten» Juist als ik, hij staat aan mijn zijde. Dat zyn er al twee tegenover vier of vijf, Maar daar waren nog anderen die Dr. B. H, persoonlijk hun ongenoegen over zijn daad te kennen gaven. En met die anderen wordt he< simpele getal der aanhangers van de activiste! zeer verre overtroffen. En dan vergat iknog te zeggen, dat de paarhonderdledenderMij. van Jong-Friezen voor het meerendeel vijandig staan tegenover de duitsche politiek die zich van het activisme bedient om een gemarteln land ook nog geestelijk niteen te rukken. Ik aou mij dan ook niet drak gemaakt hebben om het doen dier enkele stamgenooten ala door de benoeming van Dr. B. H. tôt professor in het Frieech te Gent, daarmee niet gemoeid was de eer van miln stam en Goed nieuws voor ons leger. Uit. Havre wordt ons geineld dat de mi-tiisjter van oorlog de geveohts- aa marsch-vergoeding zial verhoogen, ©n ook d© ver-giueding aan de goziriTien anzor offioierea ' verbetere.il. tWiij wenschen luifceinant geneiraal De Ceu-ninck warm gélule. Hij1 tooat z,ich hier een n.an van hart, een radier voor ons. leger. Mogen wiji bij: hem. aandringeti ten voor-deole van onze geïri/.erjieerdieti in Noderland, waar ailes duurder is dan in Franktijlc en Engehwid. Onze jongens vragen reeis iang een toeslag wagens de duurte. Mrogen we tevens aandringen opidat de regeering de baraJckein de slaapgelegenhedea, het reo-iom der kantienen in de kampen ziou laten verbeteren en ook gehikkingen neme om voar de verwaiming 'te zorgen? D& geïniteirneerden i in. soimimige internee-riiigadepoits zooals h t. te Schcv^ningen kla-gen stoen en bsen over hun logemeat. Een algeaniœn omdè"aoek van uit Sainte. Adresse over de toeirjtanden in de in'erhee-ringskair.pan en. -dépote wordt in aile g©val gewenscht. Generaal Léman naar Spanje- Onze c rr.- p swl xi uit Zwitïcrlaiid m«Mt dat gieaieraal Léman uit Bera via Fribourg. Lausanne e® Gm've naar Framkrijk ge elsd is,. Over al werd de held van Luik (jeeral-drifjg ontvangen. Blosmja werJon hem aan-gèboden. De Belgischa kinderen die in Rosiers zijn hebbcm het ,lied Valeureux Liégeois gezongen. De slatiQna waren vol -volk en het onthaal was, avérai enthousdast. Men riep: Leve Léman I Leve Luikl "^eve Bel-giol De geneiraal was dooor ziijn dochter vergezeld. Hij1 was zeer ontrœrd. Onae eorresp-ondieini voegt er bij dat generaal Léman zich n^ar helt neutrale Spanje biegeeft om er zijn gesehokte gezoaidheid ie herstellen. De Belgis'che nota aan dén Paus- „La Gazette de Lausanne" van 81 Jan. bevat een sohrijVetn uit Rome over d® j >ng-gte Belgi.scbe nota aan den pans : De Relgiaeshe nca komt dus v>or als 1 ôiri - !*ela«g on een zeldzame gepasiSieid. Het is eein ver-schrikkelijke aanmaning tôt de Diuit;che diplomatie. Indien dejze weigert er op te aut-: worden, zal men vocr'jaan Wieten van wel'ce ' zijtle de hindernisisen van den vrede komen. Wtij zullen oak zien hoe de volkeren der Centrale rijfcen den zege van de pange ma-1 nisiten apprecieeren. L Een moedige geinterneerde ! Belg. Do Nederlanidseihe Staatscourant meldde dat de bronzen médaillé voor daden van n o.ed en zelfapolferirig, als'nie'le heit eere-diploma to g kend werd aan den Bel jis h&n grenadier Karel Fischer, geïnte.neerl alhieir, Wegens, de redding van een bader te Sch©-veaùngen op 2 Augustus 1917. !Wïj zij'i gslukkig die onderscheiding mêle te, deelen. Zij1 vereert den moedigen goldaat, die een onzer bes'.e zweimmers is en strekt 'ooik tôt eer aan ail© geintearneerden, ondanks ireer dan drie jaren internement ©n bloot-sfeuain aan allerlei ontmoedigende invloeden, die we niet nader hoeven aan te duiden. De Koningin der Belgen gedecoreerd* De Fransche regeering heeft de erkente-lijkheidsmedaille aan de Koningin der Belgen toegekend. Q , ~ tt taal Nu echter reken ik het mij tenplichtde eerbiedwaardigheid daarvan te verdedigen , tegen de enkelen, die het door het activistisch slijk willen sleuren, en ik laat mij daarvan a door niemand afhouden, noeh door Duitsch ? machtsvertoon of verbanning, noch door Luo 'î nooh door woorden van René de Clercq, die te Gent zeide op de feestvergadering ter viering van Belgie's uiteenscheuring : „Wee degenen die ons iets in den weg zullen leggen, n ongenadig zullen wij lien breken." (VI. Nieuws 31/1—'18). '• Wij weten en wy hebben daarvoor bewij-'• zen te veel over dat de liefde der Duitschers ^ voor het Vlaamsoh elechta gehuicheld is, en de * beweging der activisten slechts dient om de a Duitsohe politiek te helpen tegen een her-a stelling van België, waarvoor Duitsche staats- 0 lieden vreezen, en terecht, want de Nemesis a laat zich niet wegschuiven. s. Maar Lue die nagenoeg al de hoofden van ? het activisme kent en kan getuigen dat zij uit zuivere vaderlandsliefde handelen, zou dit antwoord aan hen ook maar weer moeten overnemen, en daarby eens moeten vertellen e waarom ik, die in Oot. '14 duidelijk genoeg t verklaarde: onmiddellijk naar Gent terug te a willen keeren indien mij verzekerd werd dat g ik daar geen Duitsche belangen maar slechts i. een zuivere Vlaamsche zaak hadl te g dienen, door Freiherr von Bissing belet werd 1 te lcomen. Het was toch niet omdat ik een a Fries ben, want dan had men Dr. B. H, die er geen vrouw on kinderen had als ik, ook t een reispas moeten weigeren, Het was dus i bl voor een Duitsch belang of vanwege de t onzuiverheid der aotivistische beweging. 3 Maar Luc weet het missohien beter. ! J. J. VAN DER WEU. ....«"-T Lenerberichten îles* Entente, j ■% ^ Trotzky en Polen. «HHMBBBRgHaBBHa >. !\ ■. De Duitsche pers over de obstructie der maximalisien te' Brest — De burgeroorlog in Rusland. — De Roemeniërs in Bessarabie. — De conferentie der geallieerden. — Het procès van Bolo pasja —Amerikanen aan het Fransche front. DETOESTAND '| Die Ameriikaansohe imnisiter Biaker nueldt olficieel, dat de Amerikanen eon stuk van het Fransche front bezet hoiudeji. Die mede, deeiing is veaibeugend. in DajitsciMaind zal' mien haar wel yern zwijgen. Balker waarscliuwt het volk, niet toe te latvin. dat beritihten van s'taikingen en andere binnienlandsch© woelimgen in Duitschland zijn toehereidselen lot de^. oorlog ventra-gen. Men neemt aan, zegt hij, dat de geallieerden op het iWesteiijk front op het stuk ,van maimen en Icanonnen aan de bioven-iiajnd zijn. De v^ianid rorspireidit biesriehten! ovier Duiiscfoland's meerderheid in aarital. In Duitschland is de tijd verlbotpen. De coanieûie is afgeloopen en het voetlicht is uitgedoofd. Dittmanm eJ*a v.riend iran Lâeibk kntchit, is tôt. 5 ja>u -wordeeld, doeh de micerderheidssociadistei -4jin de genldarmen van de neg-eering j. st. Het ffâit, dait Sbhéidemann, die zic t niddeni ean groep stafcjrs bievond, de b« piakte, toeû de ||j«litiie hem dneigde aan te houden, zegt genoeg. Wat ellendige pfaaM» herderl • De poging tôt mïsteiding vian de Entante-landien is om mislukt. Naar aanleiding van den geallieerden raad ta Versailles heeît Baker giezegd : de volkomen en. innige samenwerkingj va« de bondgenooten en ons zelf, atemede het ineengri/p&n van de aanvoeringen van aile onderhavige légers, belooft positieve ultkomsteni te zullen opleveren. Zoodoen-de zal de eeeheid van doel op aile fronton worden bereikt. Trotzky is aan het vittan over de er-kenning van de regeering van Poten. Tereoht izegt hij dat zij eem Duitsche is. De Roemeniërs bezetten meer en meer Be&earabië. Uit Rusland zijn Se beriohten steeda tegenatrijdigi, zoodat men niet juist weet wat er omgaat. (GeueeJleiijk niet geoorrigeerd.) Van het WesteliJk front. Het Fransche legerbericht. PARUS, 3 Febr. (Havas.) Offieieel mid-dagbaiiciht: Vuurstrijd op het front ten noor-den van de Aisne en in de sibreek van Four de Paris. U ver vallon, door dem vij'and ondemomen op onze kleinie pasten ten zuiden van L>m-bàrdzdjidie, op den reehteroeiver van deMaais, ten noorden van hoogto 344, in Lotbadngen ten noorden van Bures etn in den Elz.as in de sitreeik van het Riions—Rijn-kanaal, zijm irislukt. PAUIJS, 4 Febr. H.N. draadloos. Na een hevigô ar L i 11 er fe vo o r bere i d i n g> trachtten de Duitschers gisteravond in den sector, ten Westen van 1< resnes, ten N.O. van liet kas-eel van Concy, een aanval t© doen, die gemakkelijk werd a£-geslagetn. Wederatjdeche ariUlertobelt'ij -vigbeid op den reCuter-Maeeoever. In de periode van 21—31 Januarizijn 9 Duf.sche vliegtuigen door de Fransche vliegers neergeschoten in luohtgeveehten en. v er door het Fransche aïweervuur. Bovendien zijn in deze peri'ode, naar get-constateerd werd, 15 Duitsche vliegituigen ern&tig besehaddgd en stuurloos binnen hun linies gevallen. PAPIJS, 4 Februari. Officieei avondi-berieht. Gedureaidclden dag heeft het ge-s«hul op het front bejioorden de Aisne. i(n do streek van> den Cornillet, in Ar-gonne en in den boven-Elzas een zokere hevigheid vetrkrcgen. Het Engeisciie legerbericht L0NDEN, 3 Febr. (Reuter.) Een vijande-lijie stroopafdeeiing werd gistemacht in de vroitgje irict verlea afgeslagen dcor een van enzie poaten ten Ooraten van het Polygoon-bosch. iWiij hadden geen verliezen. De vijandelijke artillerie was vandaag be-drijvig ten znidoosten van Epehy, in de huurt van de» weg van Atracht naar Kame-rijlk, ten zuiden van Armeintières en in d< gecitor van Yperen. LONDEN, 4 Februari. (Reuteir.) Haig rapporteert, dat gisteren vroeg in detc avond onze troepan een uit v ai pehben ge daan naaj de vijandelijke loopgfaven be oosten Hargicourt. De vijandeMjke artillerie waa geduren de den nacht in die weer in da nabij'heic van I^ens en Noordoostelijk van Gavrel le. LONDEN, 4 Febr. (Re<uter.) Offioiee avondibericht. Hedenochtend poogido een ki1ach!iiiga vijandielijke afdêeling een ovetr| val te doen op é'n onzer poBten benoor den Havriiigeourt, doch zy werd me aware vei-'.'àef5ein door maxàiinte(g(sweer -vuur verliraveu. Kort vôôr zonsopgang Hey een andere vijindeli|ke over\rM3Bi deeiing storm op één onzer posten ben zuiden Armantiôres. Yijl onzer mannes^ worden yermist. Hedenmiddag was het gescliut bedrijK vi'g beoosten Hargicourt en toonde ev©n-, eens een eenigermate verhoogde wei-k J zaamheid benoorden Lens, in de nabij heid van Armen,tières en beoosten Ypeh ren fan het Macedonische front. Hat Fransche legerbericht. PARUS, 3 Februari. Officieei: Bij Sait gorio, op de zuidelijike helU'ngien van deqi* Belos, 'hebben de Britsche troepen met i succès een overval op de Bulgaarschel ' loopgraven gieda.an. Bewestaa het Ochri-dameer is een vijandefijke afdeel^ng, dig( poogde om één onzer posten tr ver * ; mee-steren, terug gaworpen. Grieksche vliegtiiigen hebben fyet sta»-tion yan Miletkovo, in bet dial van da' Varia,r, hebombandieerd. t De strijd in de Incht Vliegtochten der Engelschen. LOND'EN, 3 Febr. (Renier.) Ofiicicel:: In a,anvulling op het bericht der vliegeraa.n;-vallen, die in heit communiqué van gisler» ! avond waren meegedeeld, is; gisteren eeqj itwcede vliegeraanval van den vi|dnd in deii Pioiekapelle-âeotcr mieit macbineg we rvuijrafc' .geslagen. In .den nacht van 2 op 3 Febniaii voin-den luchlgevechten plaats; in de buurf van Larioouxt (ten ziiiden van Lens) die iai ans. v oordeel aîliepen. B LONDEN., 3 Fvbf. (Reujcr) OïSeiceJ. Maj."; riiieriiegtuigcn' hebben, gisteirniorgea het ■ vliegpa.rk bij Vassenaere raeit boinmen be»] gitrooid. Als gei\rolg van een treffar weri brand waargeniomen. Een vijiandelijfe vlieginig, dat cen verkenf, ningsylucM uitvoerde om fo'fografieën te xi(8(- * men werd door enza verbenningsvliegtuigeai ' vcrnield. ' Al onze itioestelleax zïjin zonder averij tflMj raggekeerd. f] LONDEN, 4 Febr. (Keuter.) Het wear, van den 3en Febr. zeer fraai. alhogwei er een aanzienlijke grondnevel hing. On/ ze viiegtuigen ondernamen verkenningen en bestookten met hun geechut manigal vijandelijke batterijen, terwijl zij van. dfll lucht uit waarnemingien deden. Bijfcana 4l/i ton bommen werden in den loop vani den dag op verscheiden stapolplaatsen, j alsmede op spoorwegseinen bij Melle, Int.' gelmunster en Lichterwilde geworpen. In den avond waren wegens den anist goani kri.gsverrichtingen mogelijk. In lucMge-veeueii werden 5 vijanilelijtce vliegiaigen. neergeschoten eii 5 stuurloos tôt dal-ea gebracht. IiJSin onzer vliegtufgen Avordtt vermist. i Luxemburg en ^ruisen. Hoe de Liixeimburgers da „PreLsen" dis!) hun 'sohoon land je oinder den. hak houden, inj hun vrij hart dragen, getuigt het volgende ( Ziekeren morgen gcihotea de inw ner-i vanf de siad Luxemburg in een luidein lac,h, waar« bij1 zij kommer en zargetn vergafen Op dei n urcn prijlkte immers cen Dluitscàe adelaa? net wijelgeependen bek, waarin goudstukkenl Werden gMgafcen die als papieren n.arken aan de overz'ijde te vaorschijh kwam n De Duitschera, die geen verstamà hebben van gieestig'heid of ironie, sdbrenren onder di-en adelaar : 10.000 mark belooning voor wien den' teekanaar kan aainbrengien. 's Anderenda-g-,1 vond nn jn aa-lcrf dieiboi-lofte van belaaning geikrahlbeld : £W!i| moeten eerst Weten indien do 10.0001 nark z.ullen betaald worden volgens denj bek of volgens het g Engelschen en Belgen. Men deelt ons medie, d«t f.s. Woenada^j avond sen 9 uur in ,,DV.- Bumlut", Gevers ■ nootplein te Sche;veniiiig.eQ', ean offieieelati ^ omWanggt zal plaïaite hiebbep van de ni#! • DViitsehe krîj^viatgmscihB![)| «lamkomeniiW Etag^lsebe officiei'cn ein mam^e-haippoii. ^ l De to 'giamg tôt hei) café blijft vcw hftff publiek geofttid. . = " 'i j Belgen, steunt het werk Homa voor Oorlogsweezen OudeWeg78b Den Haag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes