Belgisch dagblad

511398 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 12 Mars. Belgisch dagblad. Accès à 01 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ft8df6m129/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le Jaargang. - O*. - ■ "HT |TT -r -"tiww ZOTVDAO 12 eiL MAANDAO 13 MAART 1910. ï*o. 153. ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per posfc. Losae nommera : Voor Holland fi cent . foor Buitenland 7'/i cent. Den Haag. Prinsegracht 89, Xelef. Red. A dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. 40 Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEIT: Van 1—5 regels f 1.60: elif regel meer f 0.30; Réclamé? 1—5 regels f 2.50: elke regel meer f 0.50. Londpn : JDixon Honse Lloyds Avenue E. C. NA DEN OORLOG! Ben ieder herinnert zich. nog- hoe het er bij ons toeging vôôr den oorlog. In al onze handelshuizen. en indïistrieele ondernemingeu was den Duitscher vertegenwoordigd. !t Zij ala leidsman t zij als een-voudige bediende, ten allen kant •was liij bemoeid met onze zaken. En waarom ? Wel eenvoudig, omdat deze lie-den, die gestuurd waren om ons te spionneeren, betaald werden door îiun land voor dezeiï dienst en alzoo aan rninder loon werkten dan onze medeburgers ; het waren be-paalde onderkrnipers. Uank. aan hunne volharding, dank so: itijds aan invloeden van allen aard, uank ook aan de voor dit misselijk postje metho^ische opleiding, verstrekt door de Duit-sclie regeering, gelukten zij er jneestal in de beste baantjes te bêzetten, terwijl .de » elgen m den sehaduwhoek geduwd werdèn. Ueze toestand van zaken moet ophouden. Maar zouden er tusschen ons soms geene gevonden worden, die wetens en willens aan dezen plicht zullen verzaken? Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat elke Belg niet aarzelt zich te ver-zetten tugen deze ongerechtigheid. Het is wenscheujk, dat al die-genen die bet slachtoffer geweest zijn van Duitschland's oorlog — de uitzonderingen zullen uiterst zeldzaam zijn — zich vereenigen per groep, per streek. zelfs per gemecnte ; dat zij ijveren om de ons aangedane oneer en onrecht met al de verschriklcelijke gevolgen niet in den vergetelhoek sukkelt. Elk handelsbuis, dat de ver-waandheid zou trotseeaen een Duit-sche kerel in bediening tenemen, moet onmiddellijk geboycotteerd worden. Onze wetgevende lichamen moeten een wet stemmen om allen handel en ondernemingen van welken aard te verbieden met onze gezworen vijanden. Duit .chland is en blijft onzei vijand, niet door onze maar door hunne schuld. Nâ den oorlog mag het niet meer voorvallen dat Belgische onder-danen werkloos rondslenteren, terwijl die ongenoodigde vreemdelin-gen de beste brokjes opstrijk-. n. Onze dagbladen moeten hen aan den schaudpaal sp jkeren, die zich schnldig zouden maken aan wat men noemen mag „eene lafheid''. Ons land gelykt voor het oogen-blik aan een hoop puinen. Wij zullen het terug doen ver-rijzen. Een ieder zal er het zijne toe bijdragen geleid door de kenspreuk : een voor allen, allen voor een ! JBenevens dit moeten er energieke maatregelen getroffen worden om de zwakken te helpen en te onder-steunen, getrouwaan onze nationale leuze: „De Eendracbt maakt Macht I" Dat moet.... en dat zal ge-beuren en wee hem, die zicn zal vei stouten, 't zij nn of later, be-trekkingen aan te knoopen en te onderhouden met hen, die orvs hebben willen vermoorden! DE TOESTAND Wij staan er goed yoor. De Duitsche leu-gen-bitie-iegerneiicnten over Verdun bewij-zen dat de .vrjanu verslagéu is. Als men vvint moet men niei liegen. W oifi is tnans in de schaduw gesteld door uen grau ten JXutschen staf zelf die als laatste leugen gemeld had do verovering van het ïcw'l .van Vaux, lu ons overziclit ivan gisteren hadden wij ongeioof daarom-Ireut uitgedruktj er op wij/.end dal de for-ten of sciiausen van Hardautnont nog in l'ranscne handen zynde, ïiet onmogeiijk was het dorp en het fort Vaux te nemen. De of-licieeie logeiistrafung van Fransche zijde hefcft-ons gelijk gegeven. Beschamend is het .voor den Duitschen stai tejnoeien erkennen in zijn. legeibericht .van 10 dozer, dat de Frànsciie» weder vas-ten voel in liet het prantserfort Vaux hebben ge^re6en. Aan de westzijde der Maas konden dè Duitschers ook niet meer vorderen. Als kleine af-ieiding van de tweede mislukking op Verdun weid het Duitsch legeibencl.t uit pver do ooi'logsdaden der Duitsche vliegers, Eer, Kiagere troost. Rond Vaux hebben de DuitschërS zware serliezen ge^eden. Een deei van het Raveft-woud, dat de l'ranscnen hun op 8 dezer .ont. rukt hadden, werd door den vijand jieroverd. De teieursteiling der Liuitscuers is begrij-peiijk. Verdun jinoesif de prijs zijn van de 4e oonogsleening'. De gealiieerden zitlen intusschen jiiet stil te Saloniki wtiar zij zich inriehten om met meer te vertrekken, en te verlnnderen dat die haven in Daitsehe Oostenrijksche-i>ulgaar.scho handen zou komen. De Engelschen hreiden hunne Ljn uit naar Demir Hassar terwijl .een Fransch legerkorps naar Killdsch is uer- Groote troepenbewegingen hebben plaats tusschen Douian en uiewgielij. Generaal Sarrail zal stellig gebraik maken \ an de 'urksche nederlayen în Klein-Azië en van '•et vooruitrukken der Russen om eene af-toiding te zoeken in Thraeië om zoodoencie t'enstantinopel te bedreigen. : Oost-Afrika is de toestand uitstekend. 'ianreta en Salaita werden bezet. De Duit-seliers worden gedwongen naar het oosten te deinzen. Joffre weel wat ht] doet. •De Times verneemt nit New-Yoj'k, «at een ambtenaar van het gezantschap van een dei* staten van do Entente van «et département van Oorlog van zijn Jr«n1 een antwcord heeft ontvangen, naar '■'Tileiding van een telegrafisch onder -zoek, betreflende de door ce Duitschers 'WiSalde voordeelen bij Verdun, luidende: r..aak u niet ongerust Joffre weet wat doet". SPANJE en DU1TSCHLAND. Uit goede bron vernemen wij dat de betrekkingen tusschen Spanje en Duiisch-land zeer gespannen zijn ten gevolge van Spanje's inzichten beslag te leggen op de Duitsebo schepen die sede-rt het begin van den oorlog een schuilplaats in de Spaansche havens hadden gezoch't. De diplomatie is ijver'g a^n het werk om het geschil bij te leggen. Spanje heeft iii Amernca aangedi'ongen om de verzending. van munitie en gewe-ren naar Spanje te bespedigen. ICai^giisiaal Uit een brief, dien kardinaal Mercier geschreveii, hcelt aan Mgr. A. de Wach-ter, vicaria-generaal van den kardinaal, op dit oogenblik in Engeland verhlijf houdend, ueelt deze laatgte een en ander inee aan de Belgen .in Engeiand. De kardinaal spreekt in dien brief van zijn voile tevredenheid ;,in aile opzic-h-ten." over zijn reis naar lie inc. In zijn vastenbrief drukt de kardinaal op de vereering, de toewijding en de dankbaar-heid der geloovigen jegens den i'aus. „Wanneer ik den H. Vader sprak van eene algemeene communie ten intention van Z. IL, antwoordde mij ter-stond de H. Vader met deze tref-fende woorden : en mijne mtensiën zijn voor België". Aangaande de gevoe-lens van den Paus voor het lijden van België trekt kardinaal Mercier het vol-gende besluit uit zijn herhaalde samen-kcm^ten met den Paus: „Mijne dierbare landgenooten, onze H. Vader de Paus is nog steeds, en nu meer dan ooit, uwen eerbied, \rwe liefde, uwe hooge vereering waardig. België is steeds het land zijuer voor liefde. Heb cp hem ver-Irouwen. Wanneer het licht zal c.agen en, bij onweerlegbare documenten, de wnarheid vocr aller oogen stralen zal, dan zal er een algemeene hulde van dankbaarheid oprijzen tôt hem en België zal hem nog meer trouw wijden." Pe SiolafiBig w£9®£* ISIS. De koning heeft het besluit nopens de oproeping der lichting voor 1916 ge.ee-kend. Opgeroepen werd'en de Belgen, die in 1897 geboren zijn en zich in het ni e t-b e z e't t e deel van België of in den v r e e m d) e bevinden. Zij die zich niet laten inschrijven oî van woonplaats veranderen oon zich aan hun inlijvmg te onttrekken, zullen als woerspanni g worden Jjeisehouwd, , Links en Redits. Onze kunstschilders in het leger. Verscheidene Belgische kunstenaars <Jie-nen in het leger. Hier, in Nederland is geïnterneerd Rik Wouters, schilder en beeldhouwer van groot talent, een der sterksten onder de jongeren, die als milicien diende en levensgevaarlijk bij Lnik werd gewond. Te Brussel liep zelfs een tijdje het gerucht van zijn dood. Als vrijwilligers hebben mede dienst genomen andere bekende schilders, namelijk Herman Courtens, zoon van meester Frans C'onr-tens, onzen grooten landschapschilder. ^Al-fred Bastien, sebilder van het CongopanO-rama op de, tentoonstelling te Gent, ,VVa-gemans, schilder van ons zeestrand en van een jongeiingsliguur, dat prijkt in het muséum le Brussel, James Thiriar. Henri Anspach, Ochs, enz. Van het leger heeft ook deel gemaakt Henri Meunier, wiens sterkwaterplaten en teekeningen van de Ardennen in België veel bij val hebben. Thans heeft dienst genomen Charles Houben, een Luikenaar, landschapsschilder van verdienste, wiens kanaalgezichten voor- . al graag gezien worden. Houben is 45 jaar oud. Die vaderiandsliefde zegt ons meer dan het gejank van sommige jonge Vlaamsche schrijvers, die, moesten zij iets voelen voor hun vaderland, reeds lang naar het front zouden vertrokken zijn, om te strijden als Cari Devos, een jong Fransch-schrijvenû letterkundige, die roemrijk ge-sneuveld - is voor het land dat hij be-zong.Duitsche larnmeren. Wij, die dagelijks Vorwârts lezen. stippen aan, dat dit sociaal-demokratisch blad zorgvuldig vermeldt aile opposi'tie te-gen den krijgsdienst, die zich uitlaat in de landen der gealiieerden. Van een vloo wordt natuurlijk een olifant gemaakt. In het nr. van 9 Maart is er spraak van dergelijke uitingen in Italie en in Australie, waar eenige hvsterische vrouwen zich ook tegen den dienstdwang hebben ver-klaard — sedert wanneer dienen de dames in het leger tenzij als vrijwillige zieken-verzorgsters achter het. front? — Tôt nu toe hebben wij nog - net i amen lezen, dat in Duitschland een enkele socialist den dienst heeft geweigerd of enkel maar tegen diengtplicht heeft geprotesteerd. Is het niet de oude historié van den pha-rizeër, die den aplinter in het oog van zijn naaste zag en zelf verblind was> door een balk ? V o r w a r t s wil aan de * Duitsche lammeren met roode vacht doen ge-looven dat er ontevredenheid onder de socialistische proletariërs der geallieerde landen bestaat. Wat heeft hij al niet gehoopt toen de algemeene dienstplicht in Engeiand werd aangenomen. Misschien wel een révolutie zooals liij,- in Augustus 1914, er eene» verwachtte in Frankrijk en in Rusland. Wat zijn de Duitschers Chineezen! Kinderachtig gesnoef. Vorwârts bevat een kaartje van Verdun, waarop staaf. „Nach Paris ûber Chaions". Ungelukkiglijk ligt Verdun op den weg en het schijnt niet dat hij open staat. integendeel. In liet begin van den oorlog schreven de Duitschers ook Nach Paris en zij@zijn er nog niet. De weg naar Parijs is voor hen langer dan die naar Tipperary. Het is teekenend dat het officieel or-gaan der sozial-demokratischen Partei Deutschlands, het doel van de aanvallen op Verdun verraadt en het goedkeurt, wanneer Duitsche sozial-demokrat«n het vredesfluitje bespelen om de onnoozelé vogels in het net te lokken. • Duitsche onbetrouwbaarheidl Wat zaS Qrazil ê doen? Nu Portugal beslag gelegd • heeft op de Duitsche schepen, die eene schuilplaats in zijne havens en in die zijner koloniën hadden gezocbt en daarom in oorîogstoe-stand is met Duitschland, zou Brazilië wel het Portugeesch voorbeeld kunnen volgen. Duitschland is Brazilië voor 120 niil-lioen fr. koffie schuldig en de schuld-eischeï's krijgen de kleur van hun geld niet te zien. Waarschijnlijk zal Brazilië de Duitsche regeering de keus laten die som te betalen ohv'el de gëïnterneerde schepen af te staan om een einde te stellen aan de belemmeringen van den Braziliaanschen handel. Zoo niet zal eenvou.dig beslag gelegd worden op die Duitsche bodems en dan is het oorlog. Men ziet dat het voorbeeld aanstekelijk begint te werken en dat do Duitsche ster mèrkelijk moet verhleeken. Anders zou Portugal zich niet durven roeren. Wat Brazilië betreEt voor die groote republiek zou een oorlog wellicht een gewenschte gelegenheid wezen om zich van de Duitschers te zuiveren, die als ongedierte nestelen in Rio Grande en andere staten, waarvan zij echte koloniën van Duitschland willen maken. Het fort van Vaux. Hun Iroepen, ta het gt^ gedost, Bestormden, 't koste wat het kosfc Een sterk gewaandc. vesting. 't Vernielingàweik ia niet gelukt, Zoo staat het zwart 6p wit gèdl'ukt, Om *4 fort hectscbl luchtverpesting. CHARLES MEZAN. imiwiinm———ai De toestaad m DnitscM Ter vollediging van ons voorgaand® artikel hebben wij nog enkele zeer be-teekenisvolle feHen mede te deel en 0ver het levexi en den toestand in Duitsch-land. Nogmaals zij gezegd, dût wij deze iniichtingen punten aan de meest ver trouwbare bron, meer Ibepaald aan de bespreking, gehouden in den Pruieisehem Landdag. Aile vereeniglngsrecht is voor het oogenblik opgeheven en alvorens aan het werk gesteld te worden, vraagt men aatn die pei'sonen of zij tôt de F^'i.imeei'der-heid of «minderheid (sociaal demiocrati-sche partij) behooren. De werklieden staan overal onder het toezicht van de militaire overheid. De regeering vraagt 300.000 mark voor het geheime politiefonds om hun leger van spionnen te onderhouden. .Tijdens den oorlog, wanneer de Gods-vrede vooropg«steld en bijgetreden is ge-worden bereidt de minister in het ge-heim de aanstaande kiezingen voor en dat nog wel op kosten van den Staat en in 't voordteel van ééne partij. De Staatsinrichting wordt dus wel en goed aangewend tôt misleiding van de open-bare opinie. In weerwil van de troonredie, waarin gezegd werd eene organische ontwikke-ling aan de kieswet t0e te brengen, legt de regeering het er op aan het ellendig kiess'telsel te behou,den : drie kiezers der gegoede klasse hebben evenveel politiek recht als 84 der mindere klasse-.- Een sol-daat, d-e met het ijzeren kruis uit den oorlog ko-mt en zijn stoffelijke belangen geàeel oniredderd terugvindt, • is kiezer 3de klasse; terwijl, hij die tliuis is gebleven en door woeker rijk is geworden, is kiezer eersté klasse. Het volk dat best geyonden wordt voor de verdediging van zijn vader land, "wordlt qis onwaa4^ûg genomen voor de bemoeiing met de politieke zaken. Na den oorlog zal het volk zijn recht ge-biedend eischen, zoo spreekt men in den Landdag. Een vertegenwoordiger der Jonkerpar. tij bes'reed _ deze gedachte ten sterkste, zelfs liet hij het zich ontvailen geene vrees te ko ester en voor de aktie der volksmassa, waarop de volgende onder-breking volgde: De strijders uit de loop-graven zullen voor de politieeabels niet bang meer zijn." De toestand in Duitschland is onder aile opzichten bedenkelijk en wat voor het oogenblik voor ons van bel an g is, is na te g aan yoor hoe lang nog Gods-vrede en siaafsche onderworpenhedd zullen gesticht worden door hen, die, ôf-wel naar de slachtbank geleid wordten, ôfwel in hun land verdrukt en uitgieperst worden en waar armoede en ellende troef is. DUlTSCHËLEUGEliS. In een Duitsch draadloos telegram, ge-dateerd "Keulen, 9 Maart, 4 uur, worden verscheidene valsche berichten letrefle-n-de de operaties bij Verdun de wereld in gestuurd. Er wordt eeœt in verklaard, dat de Duitsche troepen ten Westen van de Maas bezig zijn, het Bois des Corbeaux. te zuiveren van groepjes ,,Fran-schen, die er nog zijn". Deze zuivering zal waarschijnlijk moeilijk zallen, omdat het Bois des Corbeaux zich op' het oo-gënblik zoo goed als geheel in handen van de Franschen bevindt, die het den Ssten Maart bijna t'otaal heroverd hebben-Ten tweede: Wat het front ten Oosten van de rivier betreft, meld't het DuU-seb telegram, dat het "dorp en hetpant-serîort V aux tijdens een nachtelijiken aan-val genomen zijn. In deze bewering is niets waar dan het feit van d-n aanval en het is moeilijk, te geiooven, dat de vijand te goeder trouw de kleine redoute van Hardaumcnt met het fort Vaux heeft kunnen verwarren. Maar aibsoluut zeker ia het, dat hij het dorp niet bezet houdt, omdat het in handten van de Franschen is. Wat eveneens zeker is en nog meer voor de hand ligt, is, dat hij het fort Vaux niet bezet kan houden, dat ten Cuiden van het dorp ligt en tôt waar hij nooit is dioorgedrongcn. Men kan aUe onjuiste berichten, die in ds Duitsche diraadlooze telegramimen wor-dlen gelanceerd, niet tegenspreken, anaar er gaiat geen dag voorbij, dat de draàd-looze telegrammen van den vijand het Duitsche volk en de neutralen niet om den tuin trachten te leiden. Zoo meldden do Fransche veldislagen van gisteren en hedenmorgeii, d!at het Duitsche leger zware verlie-zen lijdt en epraken zij de beweringen van de Duitschers over het laantal geva/ngenen tegen. De Duitschers houden b.v. staande, den 8sten Maart op den linkeroever van de Maas 3267 gevangenen te hebben gemaakt. De waar-heid is, diat dit aa^tal niet meer dan 600 kan bedragen. Dan meldt de vijandi, bi' Fresnes, op den rechteroever, dtuizond gevangenen te hebben gemaakt. Nu be-stond het geheeie garnizoen van het dlorp slechts uit 700 man, van wie het groot-ste deel zich allerminst overhaïast heeft kunnen terugtrekken. Dit zijn eenige staaltjes van Duitscie waarheidsliefde. HET OORLOSàSDÛEL Dr. Percy, Dearmer acht het oogœblik gekomen, om in de ,,Daily, News" eons met groote vrijnioeddgheid aan het oior -logsdoel tê herinneren. België moet aan de Belgen en Elzaa Loiharingen aan Frankrijk worden te -ruggegeven.,,Gedienk België", ja, maar ock ,,Ge-denîc Servie" vervolgt Dearmer. Dat land moet niet ait een verlost worden, maar aile Slaven van Croatie en Slavor nie, van Bosnie en Herzegowina, Oost" Istrië en Dalmatië moeten bevrijd worden van den ijzeren - hak der Teutiqneai en Magy.aren en vereenigd tôt een nieuw Servie, indien die bewoneris zulks ver langen. En de Roemeenen van Trans sylvanië moeten met het moederlamd her-eenigd; de Bohemers en Slovaken dàenen in de nationale onafhankelijkheiidi herste'Idi. Op het oogenblik geljruikt Oostemrijk deze mensehen om tegen hun eigen broe-dèrs te strijden. at vreeselijke moet nooit meer kunneu gebeuren. Is het te veel als wij hopen, dlat ook aan Denemarken gerechtigheid zal ge -schieden en dat de Denen van Sleeswijb Holstein aan hun vaderland worden, te-ruggegevenvWij zijn ten oorlog gegiaan voor het beginsel van naiionaliteit. Duitschland blijve voor de Duitschers, maar ook Ser> vië voor de Serviërs, Polen voor de Pçlen, Italie voor de Italkneai, Boheinein voor de Tsjechen, Roemenië voor de Roemeenen. Mogen onze politici en onze pers, besluit sehrijver, dit n'»mmer vergeten. ; 1.400.000 Duitsche gesneuvelden. De 3\latin heeft Inzage gehad van een brief van een aanzieniijk Duitscher, die de volgende bekentenis doet: Onze ver-liezen zijn ontzaglijk. Het aantal dooden is ongeveer 1.4OJ.(J0O en er zullen on-geveer evenveel verminkten zijn. De el-lende is aigrijselijk. 1M Ht! jtAV£MbOSCti. Uit Parijs aan de Daily -Mail:, De Fransche slai heeft Woensdag hesioten om .voor de bedreigmg van den yijand met een aanval, door het Ravenbosch op het bosch van Curnières terug te trekken. Dinsdagnacht liield de vijand. fettehjk het heele Ravenbosch bezet, de voorposten haduen den wtg in -het bosch vjp Cuniières pverschreden, en waieqi vandaaruit bczig de Zuideiijke hedingen van, den Ganzenheuvel aan te valleu. Haddea z\j nog ruim honderd meter -verder kunnea doordringen, dan'hadden zij den weg va» Cum'ères naar Forgets bereikt en den te, ruglocht van de Franscne afdeei'ngen op den Ganzenheuvel kunnen afsùijden. Om d'4 te voorkomen deden de Franschen van jtwee zijden een tegenaanval. In het bosch had een zeer hardnëktcig gevecht piaats. Een ofLcier, van een jagerregiment, zeide het volgende: „51og nooit heb ik mijn mannen moi, zulk een hartstocht op den vijand z;en afstormen. In minder dan .een uu; hebben zij het ge, cleelte van het bosch, dat voor hun rekening kwam, schoongeveegd. .Op een plaats aan den zoom van het bosch was een Dintsch machinekanon in een greppel, verborgen achj ter kreupeillout .en onigeveldo boonien, op* gesteld en wierp een dôodeiijken hagel van rcétaal op ons uit. Maar dat auurde niet lang. Met sprongen door het kreupeihout en over de omgevallen hoomen renden mijn mahneii met gevelde hajonet op de Duitschers toe." In het begin van den namiddag was feitelijk het heele Ravenbosch in handen van de "Franschen. De Duitschers, woedend over hun nederiaag, maakten zich tôt een nie uwen aanval gereed. Terwijl de reserve-taljons, die' achter heuvel 26j waren ppgQ-steld, in stelhng werden gebracht, trok de Dinstche artillerie haar yuur h amen op eett deel van het bosch en op de aciiterste hel, helling van den Ganzenheuvel, om te yerhim. deren, dat de Fransche versterkingen ter plaatst zouden komen. De Maas, die Jiuiten haar overs is geireden, is op dit punt maar een paar meter ,van den spoorwegdijk af, die op. legen de schemering deden de iDuit-, derden Duitsche granaten ontplof.en in de rivier en wierpen zuilen water en jnodder op. Tegen de schemering deden de Duitschers een tegenaanval, het gevecht werd voortgezet maar de toestand veranderde niet. Intusschen had er een levenaig gevecht plaats bij Bèthincourt, helgeeu de Duitschers wilden nemen, om zich een weg fe banen naar Esnes, om- vandaaruit de van Mort Homme in "den rug de v allen. De vijand kon echteï niet vooruit komen, daar, de Fransche kanonnen de hellingen fel onder y uur hielden, telkens als hij trachlto ep te; rukken. Het h'evigste gevecht van deu dag had plaats bij Vaux, waar brigade na brigade de Franscho linies aanviel. Op èé'n oogenhlifc' drongen twee brigades het dorp Vaux bia-i nen en begonnen zich onmiddeilijk te yeft barricadeeren. Maar de Franschen deden em tegenaanval met de Jjajonet en dreven hesf>, na een geweldige worsteling uit het doip. Als gevolg van een dag vechlens «woaneii de Frarschen eenig terrein op den Ganzeik heuvel, ia Duitschers maakten geen yooi*ui|| gang.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes