Belgisch dagblad

1177 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 16 Octobre. Belgisch dagblad. Accès à 25 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ht2g73823j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

iste Jaargang- ZATERDAO 1G OCTOBER 1915 No. 27 * . . ABOB N'E MENTEN. Per 3 maaudeû voor Holland i 2.50 franco per post. Lossé immmers : Voor Hollancl 5 cent voor Buitenland Th cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-89, ttelef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADVEETENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50; elkç regel meer f 0.80; Keclameà i—5 regels f 2.50; elke regél meer f 0.50. London: 2 "White Hall Houea Wliiteliall E.Wv Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUM0NT — L. DU CASTiLLON. DUITSCHLAND VOOR DEN 00RL0G. Oorzaken en verantwoordelijkheden door Baron Beyens. t Baron Beyens, JBelgisch. gezant te Berlijn van 1912 tôt Augustus 1914, heeft een boek uitgegeven dat een helder licht werpt op de oorzaken van den verschrikkelijken oorlog die nu gansch Europa teistert en dat duidelijk aantoont Op wie de verantwoordelijkheid er van rust. Hij begint met een nauwkeurige schets van den Duitschen Keizer te geven. Deze is h et die den oorlog heeft gewiid. Om er zich. van te overtuigen hoeft men slechts de documenten betreffende de korte Oostenrijkscli-Serviscbe onderkan-delingen aandachtig na te gaan. Een enkel verzoenend woord van Willem II ware voldoende geweest om den oorlog te vermijden ; en niet alleen heeft hij dat woord niet uit-gesproken maar hij richtte zelfs een ultimatum aan Rusland dat aan aile hoop op het behouden van den vrede voor goed een einde stelde. Sinds 1913 dacht hij reeds aan den oorlog. Den 6n November 1913 verklaarde hij aan Koning Albert dat hij een botsing met Fiankrijk als overmijdelijk beschouwde. De Keizerin deelde altijd de zienswijze van haren echtgenoot ; eens drukte zij zich voor von Kin-derlen als volgt uit : „Hoe lang nog zullen wij dat onbeschaamde gedrag van de Franschen dulden ?" Men heeft in 't algemeen de roi van den kroonprins ver overdreven. Hij bezit minder kundigheden dan zijn vader, is minder ontwikkeld ; alleen dat impulsieve, aan aile Ho-henzollern eigen, is in zijn hande-lingen te bespeuren. De Keizer maakt zich trouwens geen al te groote illusies over de bekwaamheid van zijnen erfgenaam. In von Bethmann-Hollweg heeft Willem II eenen trouwen dienaar gevonden. Oaprivi onderscheidde zich door zijn onafhankelijk karak-ter, von Bulow door zijn persoonlijk prestige; de handelingen van den tegen woordigen rijkskanselier zij a er allen naar gericht om den Keizer te gehoorzamen en hem dan door zijn grondwettelijke verantwoordelijkheid te dekken. Van von Jagow zegt baron Beyens dat hij een verstandig, hel-derziend Staatsman is ; hij haat Frankrijk en droomt van Duitsch-land een machtig koloniaal rijk te maken. Ôok vindt hij dat de kolo-niale expansiekracht van België onvoldoende is om den Congo te beheeren. Admiraal von Tirpitz was vol bewondering voor de Engelsche marine, dat verkondigde hij ten minste aan wien het maar hooren wilde, Onder het masker van die bewondering schuilde echter de hardnekkige wil haar te over-vleugelen, Hij is het vooral die er steeds op aandrong de getalsterkte van het Duitsche leger te ver-grooten. In 1911 bedroeg deze 401.000 man in vredestijd. Zij klom tôt 816.000 door dewetvan Maart 1913. , Baron Beyens zet vervolgens het mechanisme van de duitsche Grrondwet uiteen en licht toe hoe het komt dat verschillende poli-tieke partijen, die zich altijd prin-cipieel tegen militaire begrootin-gen verzetten er toch toe kwamen voor die begrootingen te stemmen. Het Gele Boek van 1914 bevat het officieele en geheime rapport, gedagteekend 19 Maart 1913, ver-meldend dat men, na de groote. opofferingen die men zich nu ge-troost, het uitbreken van de vijan-delijkheden hoefde te begroeten als een verlossing. Na het sluiten van den vrede zou er een periode van welvaart aanbreken. Daarvan moest men elken Duitscher trachten te overtuigen. En in dien zin spralc ook de gezant van Beieren : „Wij loopen gedrukt onder de zware belastingen. Het oogenblik schijnt gunstig gekozen. Frankrijk en Rus-land zijn niet gereed. De Beieren verkiezen den oorlog aan een toe-stand die onhoudbaar is geworden. (Wordt vervolgd.) Ile toestancf. De Duitschers yallen met talrijke strijd-fcrachten aan in den sector Atrecht. Herhaal-de bestormingen op verschillende punten van het front hadden slechts voor resultaat het bezetten van met overstelpend granaatvuur vernielde loopgraven in het bosch van Given-chy. Die vruchteiooze aanvalien moeten niet op zichzelf beschouwd worden. Zij werden den Duitschers opgelegd door een nakendof-fensief in Champagne. Ten Noorden van Sois-son en van den .Nichon-sector tôt Massiges, braken de Fransche kanonnen duchtig hun echroot op de Duitsche stellingen, om deze gaar te maken voor den infanterie-aanval. Zich m den sector handhaven waar hun strategi-sch doorbraakpunt ligt (Atrecht en meer noordwaarts) is voor de Duitschers, zooals men weet, eene levenskwestie. Of ze er veel vertrouwen in stel-len blijkt niet uit het nieuws dat een onzer correspondenten ons meldde : de hertog van Wurtemberg, die in Vlaanderen bevel voert en wiens troepen b\j de stellingen van Bupprecht van Beieren aansluiten, heeft zijn hoofdkwartier niet vooruitgebracht maar achteruit, van Thielt naar Gent. Voorteekenen waaraan we geen ruchtbaar-heid kunnen geven, maar die hem die met de militaire voorbereidingen vertrouwt is niet ontsnappen, laten ons toe te voorspellen dat een nieuwe aanval van generaal Joffre niet lang zal uitblijven. , De campagne der Centrale Mogendheden tegen Servië heeft hun van Koerland tôt Wot-hynië tôt het opzeggen van aile veràeroffen- ! sief tegen Eusland gedwongen. ; Alleen voor Dwinsk gaven de Duitschers ] bunnen vasten wil te kennen de stad te ver- ( overen en trachten er postvast te blijven. In Galicië gaat de Eussische cavallerie voort met I de Eussische troepen den weg te banen. In ( de streek van de Strypa veroverden zij het ] dorp Wasnioeftjik. Op andere punten duren i de gevechten met groote hevigheid voort. j De pleizierreis van von Mackenzen naar Nisj t blijkt een tegenhanger der Duitsche pleizier- | reis „nach Paris" te worden. Von Mackenzen mag von Kluck de hand reiken : De dap-pere verdediging der kleine Serviërs rond Belgrado, herinnert aan de roemrijke verdediging van Luik, waar de kleine Belgen tôt verba-zing en bewondering vanheel de wereld en tôt eeuwige schande van den loggen aanvaller toonden, dat de kleine volkeren niet geschapen zijn om zich in den zak der grooten te laten steken. De Weensche legerberichten ge-wagen van den zeer heftigen tegenstand van den vijand. Volgens de Duitsche legerberichten veroverden .de Centralen de hoogten van Topcide en raakten dus slechts enkele kilo-meters ten Zuiden van Belgrado. MeerWest-waarts gaat het den Centralen niet beter. Heel het gevechtsterrein in oogenschouw nemend, is de vijand hoogstens een paar uren over de Servische grens gevorderd. 300X 00 goed voorbereide, goed toegeruste Serviërs brengen hem bloedige verliezen toe. In de streken van de Bulgaarsche grens boden 150.000 anderen den valschen Bulgaar den slag aan, tusschen Zaltchar en Nisj. Uit Nisj komt eene tijding die Koning Ferdinand tôt geen Te Deum zal stemmen: zijn leger leed de neerlaag. Pas gisteren heeft Bulgarije Servië den oorlog verklaard. Koning Ferdinand heeft een manifest uitgevaardigd het vojk tei verdediging van het grondgebied oproepend, dat < ioor Servië.... bezoedeld werd. Hij kan toch ■ 3en oorlog niet inzetten met de beschamende rerklaring dat de Bulgaren, Servië binnen-Iringend, op eigen bodem teruggeslagen zijn, j Zooals wij voorzagen zullen de landingstroe- i Den van de Alliés tegen Bulgarije optrekken. STaar Eeuter meldt, zijn reeds 100.000 manjte Saloniki geland. Dan krijgt Servië aehanden neer vrij tegen de 400.003 Duitschers en )ostenrijkers. De Serviërs zullen, zoolang alleen het hoofd 1 >ieden aan de formidable gecoaliseerde mach-en. Wanneer ook zy, zooals de Belgen te ] juik, negen dagen een muur voor den over- j ompelaar werpen, valt de „kolossale" ex- 1 lansie-politiek van Duitschland naar het )osten in den Donau. ^ \ Links en Rechts. Eers vraag. Een der liatste nnmimers vaja De Stejn uit België (Loinden) van ons Belgisch Ragbla,d spxekena, w,aar dit jn zija programma schxijft „België boven ailes" stelt de vraag: Ja, maar toch niet boven Ilecht en Rede. ? Iedereen weet wel, dat zoo'n vraag enkel aa.n de Duitschers kan gesteld worden! Iedereeâ heeft dadelijk de draagkra.cht van ,,België bovein ailes" begrepen. Ook heeft de Stem uit België dat gedaan. Zij verwacht heel stellig geen lantwoord, ver-zekerd ,als z^ is, dat yianweige Belgen geen twijfel kaA bestaan. Alleen geenszij'ds den Rija geldt het woord : M.acht is het hpogste Iiecht. Goud en mannen. Duitsche krijgsgevangenen, die in den omtrek van het meer Narotsj in de handen der Russen vielen, verklaarden, dat hunne regeering opnieuw de bevolking had aan-gezet al haar goud af te staan. Aan de zonen van hen, die 100 mark in goud aanbrachten tegen dezelfde som in papier, wordt een verlof van tien dagen verleend. In Duitschland begint men ook aile jongens van 17, zelfs van 16 jaar, op te roepen. Toen we gisteren onze Belgische landge-nooten, die in Nederland verblijven, aan-spoorden voor niets ter wereld hun goud en zilver bij Belgische, Nederlandsche of Duitsche wisselaars uit te wisselen, kenden wij den nood in die edele metalen bij de Duitschers. De wisselagenten, die gouden en zilveren munt der Belgen omzetten, ont-vangen hooge premiën van den vijand van ons land. Uit Zwitserland gezet. Arnold van Gennep, de uitstekende profes-sor in ethnographie aan de Hoogeschool van Lausanne, Zwitserland, van Nederlandsche oorsprong en genaturaliseard Franschman, is Zwitserland uitgezet. H y had in een artikel, verschenen in de „ Dépêché de Toulouse", den Zwitserschen Bondsraad beschuldigd Duitsch-gezind te zijn. _ M. A. van Gennep heeft een zeer geprezen "werk geschreven over den Duitschen organi-satiegeest.Gebrek aan kanonnenvleesch. In Duitschland is het den jongen meisjes beneden de 16 jaar gemakkelijker gemaakt te huwen. De voorgeschreven toestemming behoeft niet meer van het ministerie te worden verkregen, doch kan worden aange-vraagd bij het gerechtshof. De maatregel wordt door dr. Vaerting in de V o s s Ztg. aan critiek onderworpen. Het doel moet niet zijn, zegt hij, het aantal huwbare vrouwen te verhoogen, maar dat der mannen. Hij herinnert aan de Napoleonistische huwelijks-wetgeving, die de huwelijksleeftijd zoodanig bepaalde, dat er een verschil van 6 jaren ten gunste van den man ontstond. Ook in Duitschland is de huwelijksleeftijd van den man op 21 jaar bepaald dus ook een leeftijdsverschil van vijf jaren ten gunste van den man. Deze bepalingen bestaan sedert 1900. Dr. Vaerting zegt, dat hierin een der oorzaken ligt van den teruggang in het aantal geboorten, die sedert dien tijd is begonnen. Aan den anderen kant staat het echter juist vast dat zulke huwelijken het rijkst met kinderen worden gezegend, waarin de man eenige jaren jonger is dan de vrouw. Volgens de statistiek komt bij de huwelijken, waarin de vrouw vijf jaar onder is dan de man, kinderloosheid liet minst voor. Daar de Keizer den huwelijkstijd voor de meisjes op 16 jaar heeft vervroegd om meer soldaten te krijgen en volgens Dr.JVaer-ting de man eenige jaren jonger moet zijn dan de vrouw, wil hét huisgezin rijk met kinderen gezegend worden, moet de Keizer maar de consekwentie doordrijveii en den huwelijkstijd der mannen op 11 jaar stellen. Het zal voor de heele wereld een opluch-ting zijn. Dan krijgen we pinhelmen met houten geweren op den schouder en een suikerdot in den mond. Vanderveldé in Frankrijk. De heer Emile Vandervelde, staptsminister, < bevindt zich thans te Bordeaux, waar (hij samen met den heer Steeg, cud-minister van openhaar onderwijs, voordrachten zal houden over het Fransch-Belgisch Verbond. De Belgische staatsminister zal mede Toulouse en nog andere steden in Zuid-Frank-rijk bezoeken, , : Waar zij het ha!en. I Dat Duitschland vetten en oliemist, bewijst ;ens te meer het volgende: In de algemeene 1 /ergadering van de Maatschappij van proef- ■ aemingen voor brouwerijen te Berlijn, heeft Or. Delbriick laten kennen, dat hij er in j ;eslaagd was, dank aan de schëikunde, vet ] lit biergist te trekken. Die ontdekking zal j litgebaat worden. ] Wanneer zullen zij vet uit de lijken trekken ? i + De laatste mannen. Officieel wordt gemeld, dat Oostenrijk aile :ot heden niet geklasseerde mannen van 1 8 jaar, den 19 October moesten binnen zijn. i De niet geklasseerde mannen van 43 tôt 50 < aar zullen den 15n November moeten 1 unnen zijn. Die maatregela zijn van aard om aile ! djanden van dien murwen Arlekijnstaat te 1 •erblijden. Het is het begin van het einde- < Hoagermanifestatles in Henegonw. (Van onzen correspondent uit den Center.) De bevolking van La Louvière, Haine St. Paul, Hondeng en van den Center in 't algemeen, klaagt sinds lang over den slechten toestand van het brood, gemaakt met ge-builde blo.em à 90 p. c. door het Nationaal Comiteit van Bevoorrading. 't Is wat aanleiding heeft gegeven tôt een indrukwekkende volksbetooging. Op Zondag 3 October wachtten op de Groote Markt, te La Louvière, meer dan 10.000 personen den uitslag af van een petitie door een afvaar-diging van werklieden aan den burgemeester overhandigd. De Duitsche troepen waren opgecomman-deerd en groepen van 3 soldaten trokken geduiig rond de Plaats Mongretout en het Stadhuis, waar de manifestanten bijeen kwamen. Reeds, den Yrijdag tevoren, waren te Bergen, de leden van het Comiteit van Bevoorrading verwittigd dat er gisting kwam onder de bevolking en men had de mogelijkheid onder-zocht gebuilde bloem à 75 p. c. te maken. De burgemeester van La Louvière, de dele-gatie ontvangend, erkende volmondig dat er reden tôt klagen waren zoowel over de hoedanigheid van het brood als over den prijs; hij kondigde aan dat men het recht had op een zeer aanstaande verbetering hoop te stellen, ten minste voor wat betreft de hoedanigheid. Bij 't eindigen der vergadering kon een der manifestanten, een der meest geachte burgers, het woord nemen en aankondigen dat men zou builen à 75 p. c. in plaats van 90 p. c., te beginnen van 15 October. Men leeft dus in den Center in voile oorlogstoestand. Er hebben van die groote arbeiders-mobilisaties plaats die steeds zulken diepen indruk hebben gemaakt, toen het economische en politieke eischen gold. ——.r. ■ IB—II II ■! I— ■ ■■WIBI—■ Delcassé's ontslag. Delcassé heeft ontslag genomen omdat hij het met de regeering niet eens was over de tusschenkomst van Frankrijk in de Balkan. Clemenceau en Pichon hadden reeds lang de diplomatische actie van den minister te Athene en Boekarest afgekeurd. Pichon was het die voorspelde dat de Entente niet op Bulgarije en op Griekenland mocht rekenen en thans een energische tusschenkomst aan-prees met een leger van 300,000 tôt 400,000 man. De afgetreden minister was een zeer ver-dienstelijk staatsman doch verloor veel tijd door aile kwesties tôt in de kleinste byzon-derheden te willen onderzoeken en scheen soms niet plooibaar genoeg. Zal Viviani, minister van buitenlandsche zaken, blijven of zal een der gebroeders Cambon, de beste diplomaten van Europa of wel Pichon hem opvolgen ? In aile geval zal Delcassé's aftreden geen uitwerksel hebben op den loop der zaken. De geestestoestand in Duitschland. Een pas uit Duitschland teruggekeerd Nederlander meldt ons: Het vertrouwen begint te slinken. Vooral de moeders uiten klachten.... Geen stad in Duitschland die niet over 't verlies van honderden harer zonen te treuren heeft. De straten zijn treurig: overal in den rouw ge-kleede menschen. Er zijn ontelbare huisge-zinnen waarvan al wie naar het slachtveld trok, gesneuveld is. Zoo weet ik een familie die zeven leden verloor! En dat is geen uit-zondering.Men ziet er bijzonder tegen op om naar het Westelijk front te vertrekken. De roep gaat,dat wie naar Frankrijk of naar den Yzer gezonden wordt, er niet meer heelhuids van terugkeert. „Wat geluk dat mijn man naar het Ooste-lijk front gaat" vertelde een Duitsche dame, nu mag ik tenminste nog hopeif hem terug te zien. Ik ken een Duitsch molenaar, die in een aeutraal land verblijft en wier beide zonen jpgeroepen werden. Voor enkele dagen antving hij bericht dat zijn beide zonen i^ermist worden. Een had dienst genomen n een torpedoboot, die sedert vele dagen spoorloos verdwenen is. De andere sneuvelde lan den Yzer. Na lang zoeken werd zijn ieerlijk verminkt lijk ontdekt in een sloot. ,,Mocht ik Kaizer en Kronprinz tusschen iiijn steenen malen!" was de wanhoopskreet /an den ongelukkigen vader toen hij 't iroeve nieuws vernam., Dat het stoffelijk in Duitschland niet ■ jeter gesteld is dan geestelijk, zal uit de , rolgende feitjes bij j ken. Een Duitsch meisje uit den goeden burger-îtand vertelde me dat ze het Kriegsbrot al îeel gewoon waren. In het begin hadden : :e wel maagpijn ervan.... doch nu ] ûet meer. Naar Nederland gekomen zijnde, rroeg ze voor haar terugkeer om een paar 1 vitte broodsneden voor haar moeder mee 1 ;e nemen. Voor- het halverzolen van een paar dames- i aarzen betaalde men reeds voor een paar « naanden, in Duitschland 7 mark. Ge kunt lenken hoe het er nu uitziet met den prijs • ran het leder. Een laatste feitje: Duitsche soldaten die i lan het RussiSche front staan, schrijven : jrieven naar huis, gelegen aan de Holland- • >che grens, om eten en warme onderkleeren. BELGIË. liesf-tflaaiidepeiif Vaderlandsche Vlamingen. De Thieltsche barbier, August Vermeersch is naar Duitschland gestuurd omdat hij geene laffe spoorwegarbeiders wilde scheren, sçoorwegarbeiders die den Duitschen vijand dienen. De eerlijke baardscheerder zegde hun: „Ik scheer geene landverraders." Daarvoor moest de brave Vermeersch naar een Duitsch kamp optrekken. Een andere Thieltenaar, Adolf Debruyne, spekkenbakker, had eene woordenwisseling met Duitsche soldaten aan wie hij verweej dat hun regeering België's onzijdigheid haa geschonden. De moedige suikerbakker werd ook na^jf een gevangenschap in Duitschland ver-wezen.In de West-Vlaamsche steden is het getal veroordeelde Vlamingen zeer groot. Dcj gevangenissen kunnen die kloeke burgeré niet meer slikken. Men wil de eer genieten in de gevangenis te gaan zitten. Men beziet met schele oogen degenen die er tôt nu tde zijn buitengebleven. De weinige verraders en windhanen worden in het oog gehouden. Wee hun als de Duitscher met pak en zak naar het Oosten trekt. Û®sf4f!aantieR*en. Slechte vrouw. Te Vcteghem, hij Deiinze, woont Simon' Van de Genachite, een molenaar, die teeda langen tijd îvluchteliingen in huis |h,a.ci, lî£-komstig uit de omstreken vian Deadermond®, Er bevomd zich onder dezen een vrouw, die vian verdachte zeden moet zijn geweest, Zij onderhiold betrekkingen met een Duitsch soidaait te Gramimeine. De molenaar drejgcîefi de vrouw, hia,r de deur te wijzen. De vr^tiW] mm wraak. Zij yejrhong een revolver1 pï de kap v;aia h«t huis, giag a aar haar Duitschen viieàd en vertelde, dît de molea-aïaS nog wapens verborgen hiiid. Het gevolg hiefr v,an was, dat de molenaar tôt «lrie jaajf gevangendsstraf werd vercordeeld. De vrouwi kreeg ook zelf zes maanden, omdat z^j haar Tgeïîclaiingen niet eerdcï had afgcfegd, Een vllegtuig der bondgenooien gedaald Tusschen Dadizeele en Ledeghem is c:ejï vliegtuig der bondgenooten moeten landeîï. De Engelsche stuifrman en de Belgische. observateur, die duiven mede had, werd ge-vangen genemén. De prijs van het brood. De burgemeester van Gent heeft een bericht la1 ten uitplakken om te beteeke s nen dat het verbod v^n wit brood tef baldien of te verkoopen, ingetrokken isf-Behalve rijsttaartcn ks niet toegplate» korenten, eierbrocdl, broo'dije», Franscih breo<$, koeken, mastellen, boorkens, onta1. te verkoopen. Dank aan eene bijzondere toelating zullen zekere bakkars biz,ondier broodi voor zteken mogen vervaardigen. De broodien van 970 en 485 grammen, zullen aan 40 ee,ntieman het kilo kosteii of 4 centiemen die 100 grammen. De roovers aan het werk. .Wij hebben ree^ vermeld hoe die roovers hiuishouden in het land van Aaist en in het land van Waes. Ook het land vatn Dendermonide ontsnapt aata hunn^ rooverijen niet. Te Zale haid voor jjrie wejken een jon-ge deugdiet geld bij d® wed'uwe De Waegemaecker ge&tolen. Dezer d'agen zim drie zwartgemaakte rabtmwen in lut huis dier bejaaxëe vrouw gedjr-oûgen. Zij hebben ha,alr laffeJijk geslagen en, zou -dien haar met een scheermea heibben aL gemaakt indien haar kleinzo.on niet om hulp ha.d geroepen. Het leven aan het -^Conservalorium Men stelt eene aanmerkelijke vermeer. Jering va®t in de îusichrijvinigen der leei-lingen van ^je Koninldijke Muiziekschool Le Bruasel. Het aaintol leerlingen was in 1914 tôt ongeveer 200 gedaald, torwijl het aoder gemiddeld 650 was. Ofsiehoon Je inschirijvingisïijaten nog niet gesioten sijn hebben er zich dit jaar meca* dan 300 leerlingen atan de verschillende leer, jangen aangeboden. Gpenbare werken. De God^huizenraad van Brueael wil ;nsigelijka het zijne bijdïagen om de W'Ctr-celoosheid te bestrijden, en z;al schildier-rerk <Joen uitvoeren en dakwerk aan >aide gasthuizen, het Mqederhuis, aan. 't ja&ticht voor verlaten kixudietren, a,an het 3 aathuis voor herstellenden, en aan het Sanatorium Brugm^n; de beraming ctei œkosten beloopt 18,900 fr. Ook te Ten-Notey wil men niet ten fchtere blijven in het bestrijden dier wiea*_ Mlo'oaheid- De gemeenteraad heeft een crediet van 100,000 frank gestemd voat let uitvoeren van alleirlei wetrken vain jpenbaar nut, waarvmn «ene lijist zal op' çemaakt woirden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes