Belgisch dagblad

1645 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 10 Fevrier. Belgisch dagblad. Accès à 05 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pv6b27qs7s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

TSSt3.& JT £ïfa.Ti'f^,-gïS:5g\ 5Z /VrrÏÇïfc O. A.« 10 3FEB rgTTA."OT' 1917» p»io. îae. aboknementen. m j>çg g maanden voor Nederland 'm 4 2.60 franco per post. Losae nnmmer». Voor JN ederiand 5 cent, voor Buit#n'ne! 7*/j cent. ) Den ïl**g, Prinaegracht 39 m.I^JÎ/\nn 1? An A^TTlîn 7433. BELGISCH DAGBLAD r -% ADVBETENTI EN. Van 1—5 regela f 1.50: elk« regel meer f 0.30; Réclamé» X—5 regels f 2.60 : etke régal meer f O.BOr^ Londou : JDixon Houae Lioy d# Avenue E O. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. ¥erschijnend ie 's-Gravenhage, eBken werkdag te 12 ure middag, BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. DE OORLOG TER ZEE. Zooals wij voorzfen haddooi heeft de Duitseho actie do breuk met Amerika na sich gesleept. De, gebeaut-enis zal weldra gevolgd zija loor * een - oorlog^verMao-ing. De eoioiniautaria van de Duitsche pera aten geen twijfel diensaangaande. De Senteekens vaai den staat van ongeiiétes-baren w&anzin, dfo sedert lang de Hun-netn dar 20s ecu w' keaschetsen, vertoonen zich ten alien liant. Anderaijds ind an zelfa de Duitsche lei-ders ,,in extremis ' tôt betere gevoalens !;wamen, zou dit fcegenbevel niet ten. ge-pastesi tijrie do duikbopten bereiken, die le zeo gekozeo hebben met de nieuwe jevelen. „ In afwac-hting van de fatale gebeurte-îia nemen de Amerikanen tal van voor-sorgan. In weerwil van de gezwindheid îunner àctSe hebben zij toch niet kunnen jeletten, dot de bemanning van. tal van Duitseho schepen b&proefd heeft' do sche->en buiten gebruik te stellen, 't zij door te machines te beschadigen, 't zij met le platen der loetela te verbranden, 't Bij îet seh;p in brand to steken, .zooals ge-aeurd Î9 met da ,,Gier." . Deze incidenten zij» een varwittiging foor de Braziliaanscha republiek, in wier lavens een vijf igtal Duitsche en Oostan- ijkscho schepen aan aaker liggen als sraaicb.org. voor den aangeslagien koffio !oor de Hunnen ta Antwerpen. ♦ * <! In oqs laatste arfikeL ltebben wij den oestand der neutralen in 't zicht dezer lieuwo phase van den duïkbootenoorlog jeschetst. Voor Ho] land, meer dan voor da an-[eie neutralen wordt da toestand kiritiak, ,elfs ondraoglijk. Inderdaad, welke praktlsehe waairda ligt r vast aan den vaartgeul, die hem is Degezegd ? Op papier sehijnt do toegeving wel lelangrijk. In werkelijkheïd bestaat zij liet, zooals ik zal trachten te bewijzen. Wel ko waarde hoeEt een vrija door-;ang op zee van zoo wafc 20 mijlen ireedte ? Niats. ininder daa niets ; het draagt &lfa geon nsam. - De Duitsche duikboot op zee kan. best ergelaken w or den met ©en wild beast, chtervolgd door jagers en dat zijn prooi oekÈ bij een onschuidigeo. voorbijgan -:er.In de gestelda verhoudîngen — al de ersoneti d'e ietwat verwant zijn met het eroop van het zeevaartwezen, aullen aar ineid'o instemmen — zal het moeilijk ïjn voop een bevalhebber van een duik-oot op 9,9 mijlen na zijn oogenblikka-jken t'oestatid to bepalen. A'erbeeîd u nu in de*ze voorwaarden en duikboot, die een Nederlandsch schip htmoet. in de zo'ogeniaamdo vrije zona. I3 mon weer nu zoo naïf to verondier-telien, dat do bevelhebber zich gaat ver-aalcen bij vooraîgaandelijke astronomi -, che waarnoming'en om het aangerwezen mnt met juietheid te bepalon ? 7Aet gij eesa Duitschen olîicier er in toestommen (!) de kapitein van het han-delsehip te ondervragen om te wetan , Avaar hij zich bevindt ? Waajlijk ! Die heere® ▼erstaa.îi het zoo niet. Trouwene in geval van betwisting zul-len do Duitseho rechtbanken, die goroe-pen zullen zijn deza zaak te onderzoe-ke<a, zonder de minâba contrôle do ver-klarmgon van don officier, drager van don livrei van den Keiztir-Kon ing, on-derschrijven, hoe ingebœid zij ook mo-gen zijn. Hotzelfdio is toepasselijk op het vrij go-lafcen vaarwater in da Middellandsehe zee. Het aandachtig onderzoek der officiee-le Duitseho kaartem, stellende do gavaar-lijke gebiedien voor — deza kaartan zijn gezonden geworden naar do regeea-ingen der neutraie landen — le'dt tôt dvvaiin-gen, dio een prachtig voorbeeld zijn van deza droofgeestige iubeelding. Haast zou man mooten gtalooven, dat do Engelscha blokkade het Duitsche ko m pas totaal ontredderd heeft. De aanduidingen op da kaart vallon niet samen met de bepaalde grensLjri in den tekst van ,.Beric,ht aan do scheep-vaarders''.De geographische situatio van kapen en oilatiden is veranderd door de verant-woordolijke persoiragos om redoutai, dlio men best kan gissen. Alzoo is het eiland Udsiro, dat zich op 16 K.M., :t zij ongeveor 9 mijlan, van de N'oorwcegsche kust' bevindt, op bevel van do Duitsche aardrijk skundigen 10 mijlen meeir naar het Westen gebracht. Moet men in dusdanige al te vrij© ge-dragelijn een nieuw bowijs van misprij-zen zoaken, dat door de Duitschers wordt veropenbaard tegenover do neutralen in 't algiemeon en de kleiae staten in 't bij-zonder ? Of ligt er do bevestiging in, van wat wij reods lieten g-issen, dat de toegovin-gen der laatste uren enkel een v-odl.e papier zijn, waarmode slechta rekening zal giehouden in >zooverre do Duitsche bôlan- gen op 't spel staan ? * * * | On® dxtilcol >vas xccnio | neer ons de officieelo Duitseho mededee-ling bereikte, behelsonde het algameaa uilvoerverbod van Duitschland voor den 16 dezer. Deze mededeeling verbeurt de hoop van degenen, die dachten door nieHwa opofferingen grondstoffen langs deze zij-don te bekomen : kolen, ijzer, onz., al-len noodzakelijk voor de nijverheld van het land. Na de publicatie van de verscherping van den duikbootenoorlog, die aan N'e-derland den toevoer van Engelsche pro-dukten ontneemt, veirkeert men alhier in een oorlogstoestand, of, indien men het zoo verkiest, in een ter doiod veroordea-ling.Zwarta v^olken, trekken zich samen aan den horizont ! p I DETOESTAND In Kosmenië ia da veldtocht der' Cein-txalen gestaalct. Do Sorethlinie heeft da logera van. Falkenhayn «n Macken&en yerhindsèfd door ta brekein en I{,>eaneui'o het lot van Servie of Belgio te doen on-iergaan. Zel's is de toestand. der Boe-meiiiôrs en liusson aan de monding van Ion Donai verbeterd, daar Galatz l'han^ juiten het beroik van het kanon der 3entralen lige. Wanneer de lente zal aan/ >reken, zal het Roemeensche legor her-steld zijn on» ia aamenwerking met d!e ISasson d» Centralen het land doen >nfruimen. A'a,n do Somme groeit het plaaitselijk iueces der Eagelachen nog, altijd aan. ■iiot alleoa hobben zij do Bef.èren ver->licht Grandeourt to ruimen, doch ook jenoodjsaakt in do richting vaa Mirau-nont te wijken, waar zij een strategû-icha hoogtà van 123 meters hebbon be-;et, van w.var zij direct Miraumomt, een lorpjo aan da Ancre 'bestrijken. Meer sn rnoer -wordt Bapaumo bedlreigd. >oic aan hot uiteindo hunner linio heb-)cn do Engolacïien voldetringen gemaabt en Noorden van het bosch van St. .Pie-wrs Vaist. Do Duitschers verhaasten :ich ie moldon dat or niais van belang taji de Somme gesohiedt. V< ai gejuÎGll zou man niât hcorcn, moesten lo I>uitsel:ars succe.:s-cn, bohaald hebhci:!, diei >p wogen 'ogai dozo der Fngelscheial Op het schvoreilam'I Smaaï hebiben onze jiitsche bondgeacoten mede ean flink guo-les behaald. Het hojfJ er Sayoi- Ahmed Selnusci voor 'ot l verslagon, rond Simaen-Girba, en ân 'c woosfjjb g-wlvo-von. '" oi dit succiess wopdi het kanaal van ;tj3z meer cm moer boschemid. Piile'srtina TO.™f me-eï eai meee door do Engielschen. «dreigd. „IrL Mesop»tamië zijn de Engelsohea tôt ri/ raa Koet el Arnara fKOoruitgeankt «•gosnoeiie aan«dacht is ecihtec nijeer, gevostïgd op dein duiJcbiciotenoorlog, dien de Duitschers voorâl tege>n de riculralcti vosren. Zelfs pparea zij goone Hollarudsche loggers, die in de inahijiheâd van de territoriale wa-terern aaiigetr»£6en wo-rdon. Dit w-as het geval van een logger uit Katwiiîs: die niets wist van de nieuw© Duitseho regeling en wians protest tôt niets baatte. Onder de jongsto slachtoffers tels men een drietal Noorsche schepen tretorf«î-deerd aan de kust van SpanjQ, het Spaanscho schip Nuova Montana. Als de tiÇutralen Amerika niet durven navolgen, blijft hun maar een middel over, hunne ^c-hepen als vloot te verzamelen en ze door oorlogs-schepen te begeleiden. Zoo koert men terug naar nljen ti.id der Boetaaiers, tosn aile handelsschepen hovendien van kanonnen wa_ ren voorzien, om zich tegejx pi raton en an,-dere vijanden te verdedigen. ïusschen Nederland en D îitschland wordt ovor het geval van de Gamma" besprekia-gen gevoerd. Tussohen Duitschland en: Amerika blifft het spannen. De pro-Duitsche pacifistfen iu\L-ren izich fel om een ooriog ta verhincieren. Nieuw bombardement van Zeebrugge. Vriidagavond ongeveer half zes had bo-van Zeebrugge een .vlieger-aanval Maals. Van de grens kon men, duidelijjk waarneim,eii, h.oo Keweldi^ *_.et eskad&r, waarvan de grootte wegens de duisfcernis aiiet kan worden nagera an, be&choten* werd. Er werdeni niiix-» siens 300. granateo; afgevuurd. — Belgen brengt een bezoek aan de bestendige ientoonstelling der Society of Friends, Pletterijkade 12 (bij hei Holiandsche spoor), Den Haag. Links en Redits. Ter eers van Charles Bernard. Toen, Woensdagavond Charles Ber-nard_, onze goachte confrater van L'Echo belge te Amsterdam, zijne merkwaardige leziirg_ aver het Fransch portret. van den tijd van Watteau onderbrak, viel hem eeai vereerendo verrassing te beurt. De heer Jaspaers, hoofdredacteur van het Bel-gisch blad, sprak hem war-tii en govoel-vol too, " dankte hem voor zijne vader-lanidsliefdè en bo'od uit naam der rédacteurs an modowerkers hera een g.ulden zakuurwerk aan. Het talrijk uitgeiezan publiek juich'te hem toe. Da heer Bernard dankte geroerd en zette zijno lezing voor t. De correspondent van de N. R. Ct. te Luik. Een Onzer lezers vraagt ons den naam van den correspondent van do N. R. C. to Lu'k, dio dezer dagen schroel' dat hij da o or z a aie van de di&Jstallen in de pro-vfncie Luik vond in het leegloopen van een aantal menschen aldaar. Daaruit kon de Duitscher besduiten dat hij een goed werd deed die zoogezegde leegloopers naar Duitschland ta voeren. Bedoekl correspondent is zekere heer Prenau, -oud-onderwijzer te Aelst bij Sint-Truiden, thans leeraar aan de normaal-achool te Luik, die onder den naam van Sfiev-en Boersen in Vooruit van Gent schreef. Het was dezelïde heer Prenau, die onlangs d© gro'fste dwal'ng beging door uit te cijferen wat de ,,lsegIoopera" van /Luik uitgaven aan cinémas en thaa,-ters en vroeger oude politieke koeien uit fie grachi hfias'ide om • den naiti(on8»Jen Godsvrede te verbreken. Een Vade-Mecum voor de Belgische uitgewekenen. Het Officieel Belgisch Comiteit voor Nederland hcel't het plan opgevat om een bundeltje uit to geven dat naast de lijst der Belgische Consuiaten met aamduiding< van het giebied waarover hunne bevoegd-h© d zich u'tstrekt de titels en adressen zal bevatten der Nederlandsch en Belgï-sche instel iin o en weïlr» -1 -1- ■ land gevormd hebben oiidctr of ten be-hoeve van de Belgische Uitgewekenen. Voor elk hunner zal een beknopto aan-wijzing worden ■ gegevèn over hun deel en werking. Het brochuurtje zal als titel dragen ,,Vade Mecum van den Be^ischen T'it gewekene' en zal onder zelfden omslag in het Nederlandsch en het Fransch ver-schijnen. Deze. uitgaven zal in ©en wara behoef'te voorzien , i Om de voorbeireiding dezer uitgave hesft het O. B. O. zich gewend tôt de verschillende h&m bekend zijndo comitei-ten en insteilihgen met verzoek op de drukproef de hun betreffende meldingen na le zien en desnoods te verbeieren. D© Comités — zoo Nederlandsche als Belgische — welke nog geen drui-procf hebben ontvangen en voor vermelding in het Vade-Mecum in aanmerking wen-schen te komen, worden verzoeht zich onverwijld kenbaar te malcen aan het O. B.C. Nassauzuilenstcinstraat 21, onder aanduïding van titel, ze.tel, doel en evan-tueel van de andere aanwijeingen (tele-foonnummer, ontvangsturen, esns.j die voor het publiek belang hebben. Professors en professors. Onider de <k>or Von Biasing henoemde hoogleeraars aan de Duitsehe u,aivers:teit te Gent, tre t n»n een aantal weerbare. jonge-lui en jongè mannen aan, wier plie lit °is deel to maken van het loger aan den Ys">r. Wij inoemea alleen de gebro>»d.?rs Brûlez, A'ntonius Jacob, Mmnaeri, mr. en dr. Ji>-hainïi Eggen, dr. Borms, die geibroeders Van Roy enz. Mits ean ho oga jaarwedide ©n mits eene vorzokeri cig sr.an een dito pensioen, zijn al dio wo rbare Belgen in djonst van den Kijond getreden. Dit alleen vsroordeelt hon en mefcoen do hoogeschool te Gant. Do aan lielgië en aan hun eed getrouw gobleveri Gentsche professors zijfn o wel ton deelo gedoporteerd zooals H. Kranita, Paul Frederioq, Cami-al D© Bruyne, dr. Van Duvse onz. ofwel dienen in het legier van hun wetiigea vorst- Dit is het gavai o. m. Kan proSassor De IVleulenieester, ingénieur, uât O uidenaarde, «ia over den draad uit het etappengebied is gekotnon en zich nu aan het front bevindt, vrij en gelukkig, sahrijlit hij ons, roor zijn vaderlaîid kjfkunnen ivcchten. Hier zij nog hijgevoegd dat de bekende Vlaamsch gezinde dr. Gosseaaerts, professor aan het athaneum ta Gent, die w©g»ns anti-Diiitschgeziiindheid, tôt 10 jaron dwang-arbeid werd veroordeeld, gesiade faon Ixy-ko'nx'B, mits een hoogleeraarsstoel aan de Duitsche universiibeit te Gent te aan.vaàrdian, zijia eeifvolle straf verkoos, ondanks zijn talrijk gezin en ondanks hat pramen van ziju schoenhraader, prcxi'essor Dosfel, dio de marken des vijands. hoonan zijln geweten en zija eed als Belgisoh amhteaaar had yer-kozen.Men ziet dat er te Gent. professors en professors zijin. Professors die lijtdenonstrijl-aen voor het ivaderland en prolessors die iiunna ziei verkoopen aan den gràjand. BIJZOIDERE DRàâDLOOZE IMLIGHTÏN6ENDIENST. VERKLARJNG VAN D.OUMEIIGUE. PET'ROGRAD, 10 Jan. De chef van een Fransche deiputaiie te Petrograd, Doumergeu, heeft aan den correspondent van do Temps, do voigende v^erklaring afgelegd: Onze con-ferentie te Petrograd wordt vôôr allés ge-karalctiscerd door den geest van algeheele solidaritei,t, die al de afgevaardigden Jjezielt. Go kunt er dan nadruk op leggen, dat deze geest van solidariteit zich uilstrekt tôt aile vragen die op de conferentie behandeld zijn. Gij sunt ook zeggen, dat ik getroffen ben door de werkeliffc lo-fwaarclige pagingen in Rusland om do eetnheid van het land en don prrade tusschen d^ partijen te bewaren en dat deze eenheid slechts. ontstaan is met het ctog op den oorlog of lifevec met het oog op zijn loemrijk eindie. Het is een manifestatia van een vaccer-lajnidslievendengeest die onerdiieint opgamerkt te worden. Eergisteren is Doumergue op Tsarkoje Selo door den Tsaar ontvansen, die een onder-houd van meer dan twee uur met hem Kehad heeft. BI H.VND ,LING VAN K,;lIJGSGEVANGIi.NEN PARUS, 10 Fobr. In eien radio telegram van Nancy van 20 Januari, heaft de Duitsche regeering aan de Fransche overhoid do slechte behandeling verwetan, waarvan Duitsche ofiïcueron het voorwcrp geweest zouden zijn. In de citadel van Amiens zouden deze ofiicieren gedurende 14 dagen in do oel opgesloten geweest zijn. met een stroo-zak om op te slapen en geen ander voed-sel ontvangend dan de gewoine soldaten. Een : nauwkeurig onderzoek dat is ingesjteld, heeft de totale valschheid Kan deza beschuldigiia-gem aangetoond. De Duitsche officieren die aan. da Somme | zijn krijgsgevangen. gemaakt en in. de cita* del van Amiens ig-eïnternaerd, worden per auto vervoerd en zi|n l)ijgcvol(i onttrokken) aan de nieuwsgierigheid van het 'iiiiiliek. ledere officier is onderdak gebracht in ©en afzonderlijko kamer. In den aanvan^c van; den oorlog heeft men daartoe de k arriérai benut. die in vredestijd voor de Fraaschiei officierën gereserveerd zijln. Djaxna, toeni het aantal krijgsgevangen officieren is toe-i genomen, heett men. gebruik gemaakt vajrf andere kamers dio ruimar waren. Overigei^sr hebben in beide gevallen dio officieren kun-< non beschikken over ean volledig valdhetB en een waschtafel. Hun voedsel werd verschaît door son g militaire cantine op een wijze die tôt geene enkele ictacht heaU aanleiding ge-geven. Da duur van het verblijt der g&-vangen Duitsche offio'.eren in de citadel is niet langer geweest dan vijf of zes dagen gemiddedi. Wanneer de Duitsche regeering dreigt represaillemaatregelen tel zullen nemen, doet zij niet anders dan haar gewone taktiek volgon om door iaa-ter een schijn van rechtvaardigheid t9 geven aan de schandelijke behandeling , waairvan de gevangen Fransche officia-ren het voorworp zijn geweest. DUITSCH -PACIFISME. GENèVE, 10 Febr. Een telegram uit Berlijn aan do Basler Nachrichten, d.d. gisteren meldde dat de Duitsche gezant toi Sofia een rede heeft uitgesproken ter gelegenheid van den verjaardag van dea keïzer. Hij heeft de gruwelen vain dea oorlog betreurd en den wensch uitge -sproken dat een Em'opeesch verbond spoedig moge opvolgen aan de bloedig# verdeeldheid van thans. Legerberichten fier Qeailieerden. Vau liet Westelijk iront Het Fransche legerbericht. PARUS, 9 Februari. Officieel avond-bericht : Fransche batterijén hebben vij-andelijke verdei'igingswerken in het vaïc van hoogte 304 doeltre.feni beschoten. Tusachenpoozand kanonvuur aan het overige front. Fransche vliegers hebben in den nacht van 7 op 8 dezer militaire fabrieken en het station van Bernsdorf alsinede het station van Freiburg m Bxeisgau ge-bombardeerd. — * PARUS. 9 Febr. Ten oosten vaa de Maas is een Duitsche aanval in de buurt van Vaux les Pala-meix: geheel mislukt ten-gevolge van Fransch vuur. In Woevro een hevigenj artilleriestKjd. en levendigheid van patrouilles ten JX. van Furer. v In de Vogezen ten O. van Noïrmoflt heeft een Fransche afdeeling .een Duitschen p.ost vorrast. waarvan de bezetting gedood o£ gevangen geaomen is. in den nacht van gisteren en vanmorgen hebben Daitsche vliegtuigen tweemaal bom-men geworpen in de buurt van Diuinkerken. Vier burgers zijn gedood. Ook in de huurt van Frozard zijn proiectielon geworpen. Hier zâjn vier gewonden. riet Engelsche legerbericht. LONDEN, 8 Febr. Ofïcleele mededeeling: Wij hebben vanochtend een aan-val gedaan op een gewicht.ge stelliug van den vijanu op het hoogste punt van den heuvel van Sailly Saiilizel. Wij be-reikten al onze oogmerken, maakten een machinegeweer buit eh maakien 78 krijgs-gevangenen, onder wie twee ofîicïeron. De vermeestering van Grandcourt door onze troepen is aan beide oevers van de Ancre door sterken druk gevolgd en wij zijn aanmerkelijk vooruitgekomen. Gedurende den nacht hebben wij de hoeve van BaiLescourt aan den weg Beau -court-Mirauraont aangevallen en genomen en ten Zuiden van de Ancre hebben wij nog een loopgraaf van den vijand genomen, liggend tusschen Grandcourt en onze oude front linie. Bij deze krijgsverrich-tingen hebben wij voorts 82 krijgsgevan-genen, onder w.e één officier gevangen | genomen. Het terrein, dat wij sedert | nieuwjaar gewonnen hebben, heeft ge-iniddeld een diepte van bijna driekwart mijd over een front van meer dan drie ■mijl. Wij zijn in den afgeloopan nacht in de loopgraven vau den- vijand binnen-gedrongen ten zuiden van Bouehavesr.es en hebben krijgsgevangenen en een ma-ch negeweer mee teruggebracht. Een aantal manschappen van den vijand zijn gedood en zijn schuilplaatsen zijn gebom-bardeerd.Gedurende den nacht is een overval van den vijand in de buurt van Gueu-decourt door o'ns spervuur afgeslagen voor hij onze linie bereikt had. Een andere overval, ten zuidwesten Van La Bas-sée ondernornen, is eveneens afgeslagen. Groote bedrijvigherd van do arti.lerie aan weerskanten hield aan. In de buurt van Arinentières en Yperen hebben wij een groote ontploffing veroorzaakt in d« li nie van den vijand. In den nacht van'b op 7 dezer hebben wij met goed gavolg, boinmen geworpen op # ;n vliegkamp vaa den vijand. Een Duitsch vliegtuig is gisteren in een gevecht in de lucht vernie- tJ^a; ui.w Yixegiiugtau yjlJH C-^VA I,V^» dalen gedwongen. Een van onze machines wordt vermist. LONDEN, 9 Februari. Officieel. Wij hebben in den ochtend en don afgeloopan nacht geslaagde overvallen bij Ver* nielles en Yperen gedaan en veel vijanv delijke schuilholen vernield. Pogingen van den vijand om in dea nacht onze linies bezuiden Armentièrea na een hevige beschieting van onzaj schansen te naderen werden gomaikkelijk door ons spervuur verijdeld. Onze artillerie heeït met goei gevolgj vijandelijke batterijen onder vuur genomen on twee ontpioffingen in de vijandelijke linies bowerkt. Van Iiet_ Oostslljk front Het Engeische legerbericht. LONDEN, 9 Februari. De admira!i«i teit deelt het voigende draadloos ontvangen Russisch communiqué mede : In de streeik van Manouwa is gene. raal Kaa-dinalofski door een geweerkogel gedood. De vijand heeft Stanislau met 30 c.M, granaten beschoten. 1 Van liet Znidelijk front, Het Italiaansc e legerbericht. ROME, 9 Febr:' Officioel : In het Sugana-dal hceît de vijand 7 Februari des middaga opnieuw de Italiaansche verdedigingswer^ ken aan don rochteroever wan de Bronta onder aanhoudend geschutvuur genomen. Onze batierijan sohoten krachlig terug. Door eon doeltreÔende vuureonaentratie beletteo; ze elke aanvalsbeweging van den vijand:. In het Posinadal (Astico), in dea sectoS van Plezzo, vo®r Z agora ©a in dien o-mtrek van Bosco Malo (Huidilog) waren ■. verkorb-, niirgspatroeljes van ons in touw. Sc-hermulx-selingon liepen te onzen gunste af. Be vreilescenîerentie van Ford Het Haagsche bureau voor de Vredea-i oonferentie.Ford. meldt:' Sinds het afbreken der betnekkingen tusschen Amerika en D„xitsehlaad, lioeit da l»er Henry Ford besloten zijln fabrieken) in dienst van zijïi land te stellen, voor, het vervaardigen van munitie. Om dezal roden heeft hij hesloten zijn vredes-confet, Pantie. bokend als de neutrale oonferemi«t voor voortdurende bemiddeling te ontbin-i den. Dkj bureaux van deze conferentie inl vii'f neutrale landen, vajn Europa zulleiK gesloten worden en de leden der conn missies zullen van af 1 Maart vrij zijit Do werking ten gunste van een inter-i nationale organisatie moet dus door an.M dore organisàties of persoaeoi voortge^jti: worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes