Belgisch dagblad

662 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 14 Decembre. Belgisch dagblad. Accès à 25 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cn6xw48p3q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1®te Jaargang DINSDAO 14 DECEMBER 1915 iVo. 77 - BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEjST. Ter 8 maanden voor Holland J 2.50 franco per post. Losse ivummers: Voor Holland 5 cent »oor Buitenland 7'/î cent. Den Haag. Prinsegracht 39, Telef. Beil Adm. 7433. . Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. Hoofdredacieur : L. DU CAST1LL0N. ADVERTENTIENr Van 1—5 regels f 1.50i elk« regel meer f 0.80; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer i 0.50. London : 'Dixon House Lloyd» Avenue E. O. EEN NIEUWE BROCHURE. Dat is een goed werkje geweest van den heer Joh. M. Peteri, om in het licht te zen-den zijn verzameling "Staaltjes van "Hocli-kultur" en Proeven van „Hochgeschmack.': Voor den geringen prijs van 15 cent kan îiien zich die bloemlezing in poëzie en proza lût de Duitsche pers, aanschaffeu. Het boek werd uitgegeven door het Publiciteitsbu-reau „Corona" te Amsterdam. Dat ieder het zich aanschaffe. Het loont de uitgave zonder twijfel. Mogen we er enkele aanhalingen uit doen ? De Duitschers zijn „Het uitverkoren Volk". Hoor maar wat Schoneree schrijft: "Wij zijn niet slechts menschen omdat wij Germanen, omdat wij Duitschers zijn. Ons las met zijn ,,Kultur" heeft hoogere waarde dan de andere volkeren of rassen van de wereld, want onze „Kultur" heeft een zôô hoog peil bereikt dat zij die van aile andere volkeren en rassen der wereld overtreft." Er waren menschen die hoopten dat Duitschland in vrede wilde leven. Docent Karl A. Kuhn roept uit: „Wat wij moeizaam door het aankweeken van den oorlogsgeest hebben opgebouwd, zonk weder ineen, toen het plotseling luidde, dat slechts vrede het meest nastrevenswaar-dig doel van aile kultuur i s." Gelukkig nietwaar, Mijnheer Kuhn, dat het liiet de vrede, maar de oorlog was! En Mijnheer Kuhn zegt nog: „Dat zelfs dragers van hooge geestelijke waardigheden in onze dagen hunne geloovige toeroepen, dat de oorlog een ramp zou zijn is ongehoord. Er is meer: Moet de „Kultur" boven heu-vels van lijken, boven meeren van tranen en het doodsgerochel der onderworpenen hare tempels bouwen? Ja, zij moet het!" Een mooi kultuurproduct, die Mijnheer Kuhn! We lezen in het boekje van den heer Peteri, hoe te Keulen de opéra „Paljas" van Eeoncavallo opgevoerd zou worden. De dag van de uitvoering verneemt men dat de toondichter het protest tegen. de vernie-tiging van de Kathedraal van Reims onder-tçekend heeft. En 's avonds verschijnt de bestuurder van de opéra op het tooneel en deelt mede-daf- ntn rîip rpilen hpl-si nief-opgevoerd worden zal. Deze mededeehng werd door het „kultur"-publiek met luid applaus begroet. Maar'over de ,,K«ltur zijn ze het ook niet eens. Prof essor Adolf Hedler, schrijft: Neen wij willen geen Kulturmenschen zijn, maar echte Duitschers met al de hun eigen zijnde deugden en ondeugden...." En Werner Sombart vertelt dat men eer-lijke wapenen besmeurt door tegen Serviers en Japanners te vechten. Misschien wel. Van Duitschland is hier natuurlijk geen sprake. Het geldt hier immers „eerlijke wapenen", niet, Herr Professor? Onder opschrift „Duitsche Wijsbegeerte" schrijft de Heer Peteri: De faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit te Bonn benoemde Krupp von Bohlen und Halbach en prof. Rausenberger, lid der directie Krupp en samensteller der 42 c.M. -mortieren, als erkenning voor de buitengewone praes-taties der „dicke Bertha's" "tôt doctor honoris causa." De Berlijnsche „Post" begint een arti-kel tegen de Italianen met de volgende kultuurwoorden:".... Hoe lang reeds hebben wij de gloeiende verontwaardiging over de laaghartige, verraderlijke trucs van het bandietengebroed van Italiaansche staats-bestuurders en de met hen samênwerkende gekochte agitators en volksbedervers met inoeite doen onderdrukken " Uit een rouw-annonce, verschenen ir het ..Hamburger Fremdenblatt", halen wij het volgende aan: ,,Wir betten Ihn in fremdc Erde, eine heilige Saat fiir Deutschlandf Grosse und Zukunft. Gott strafe England!' De romansqîirijver Herzog schrijft ir «Forum " o.a,: Zelfs als de natuur ons niet er toe dwong, zouden wij, om ons ideaal te verwezenlijken, om hier beneden het ko-ningsvolk te zijn, de verschrikkingen van dezen wereldoorlog op ons moeten nemen.. Onze zonen, onze kleinzonen zullen strijden tegen de zonen en de kleinzonen der Eran-schen, der Engelschen en der Russen.... Onze afstammelingen zullen goden zijn.., Dat zullen we afwacliten. » Er staat in het boekje van den heer Peteri verder een lang artikel van Emil Schaffer waarin deze opsomt welke schlide-rijen men zooal het beste uit België weg-halen kan. Er zijn nog genoeg «Kleinkin-ueren" van -Van Eyck en schilderijen van Rubens." LuiSter naar dit proza: „De kostbaarste stukken van den Belgischen kunstbuit zouden in het bezit van Duitsche musea overgaan. Of dat geoorloofd is volgens de gebruiken van het Volken-recht? Belgische vrouwen hebben weer-looze gewonden de oogen uitgestoken. Bel-gisché mannen hebben Duitsche officieren ten disch genoodigd en over de tafel dood-geschoten. Of dat geoorloofd is volgens de gebruiken van het Volkenrecht ?" Alzoo schreven Duitsche geleerden in het jaar 1914-1915! In een van de manifesten der Duitsche geleerden lezen we nog: Ook door ons leger wordt de wetenschap gekweekt." Enz. enz. Ten slotte een paar aanhalingen in verzen. Einde van een Duitsch marschlied: «Und is erobert erst Paris Gibt's wieder Ruh'hinieden, Dan zieht nach Haus dat deutsche Heer Zum ehrenvollen Frieden." Als ze daarop wachten moeten, zal 't lang duren ! In een weekblad voor kinderen van 10 tôt 14 jaar staat volgend gedichtje, dat we gansch afdrukken: Blutschuld aSbflb pchlus apaiser von Kussiuua jjac uvuLatÛc Reicn meut tôt. Und doch, wie sind seine Hànde Von Blut so rot! Noch schlug der Konig von England Die Deutschen zur See nicht tôt, Und doch, wie sind seine Hânde Von Blut so rot! Wie schlug der Kaiser von Deutschland Mit seinem Schwerte drein, Und doch, wie sind seine Hânde Von Blut so....rein! Over het vergaan van de „Lusitania" wordt in dé Duitsche café-chantants een liedje gezongen op bekende wijze Luister, lezer, hier volgen twee strofen: Das U-boot hatte gut getroffen jup heidi, jup heida Die nicht erstickten, war 'n ersoffen jup heidi, heida. Der Vanderbilt war auch dabei Es fehlte blos Minister Grey, jup heidi, jup heida u.s.w. Da lagen sie nun da, die Toten, jup heidi, jup heida, Meistens mit verbrannten Pfoten jup heidi, heida. Deze laatste walgelijke regels vormeh het toppunt van Hochgeschmack. Men zou niet genoeg de aandacht op deze Duitsche : vuilnis trekken kunnen. Daarom bevelen i wij het werkje van den heer Peteri nog eens aan onze lezers. - M. DE TOESTAND In het westen wordt steeds hevig langs weerskanten geschoten. Ten oosten van Neuve Chapelle kon een Engelsch détachement een Duitsehen loopgraaf verras-sen. Natuurlijk moest het voor aange -voerde versterkingen wijken. Van belang is de benoeming in Frank-ïijk, van generaal de Castelnau, tôt hoofd van den algemeenen staf. Joffre heeft een goeden keus gedaan. Castelnau heeft in de Vogeezen getoond, na-menlijk te Grand Courounêe, een uit-stekend veldheer te zijn, die ook over en noodigen durf beschikt. De troepen in Champagne worden thans door gene-Jaal Gouraud, den gewonde aan de Dardai) eli en, aangevoerd. Aan het oostelijk front gebeurt ook mets merkwaardigs. Op 10 December poogden de Centralen aan de Strypa aan. te vallen, doch zij moesten voor de Kussen zwichten. In Kaukasus namen de Russen de ver-eterkte stellingen der Turken bii den pas Sultan Boulag. Op den Karstplateau blijven de Italie non vorderingen maken. Op den Baikan wordt de slag aan de wardar voortgezet. Vri.idag hebben de heela Fransehe front aan-BevaUen. Aile aanvallen werden afgesla-r,T ' ' 8 Ltlgaarsche verliezen zijn veel Franv-hL dai'n die der Engelschen en len. De bondgenooten wijken steeds naar het zuiden, doch in goede orde en met al hun materiaal. De bondgenooten zullen zich op Salo-niki terugtrekken, om die haven als ba-sis te blijven gebruiken Zij nemen de gansche bevolking mee, die terecht beducht is voor de Bulgaar-sche woestaards. Belglscb legerbericht. Ons geschuit heeft groeçen v.an vijan-den getroffen die zioh in 't Noonden en in !t Zuàden van Dixmuide bevoudea. Vervalgens heefit het die duitsche looipgnv ven kings Wouwen gelegen, beechatea^ als woraak oip den vijand die tranenverwek-kende bomimen gobruibt had. Onze kanonnen, in overeensitemaning met, de fimnsche batterijen. hebben .xanzictil'ijko Wie®ken, die den vijatid lang Steenstrwte aangelegtl had, vernie'igd, Ailes duidt aa.a dat de steeds stijgende overstroomiing in de streek v.asn den IJzer, groote moeilijk-héden ' .'j.iiu don vijand veioorzaakt die dam ook, onder de bedreiging van het watea1, een giroot getal1 voofuitgeschiovene posten heeft verlaten. 8 December. Op het belgische front is eeffb wederzijdsche b&vige beschieting be-gonnen. Wij hebben het vjjandetijk gc-schuit doellmaîiig bestreden, de werken die de vijiand nabdj Poesele opgeworpen had, veinietàgd, en vooraaadsw.agen3 on eene oompagnie op den weg tvan Dixmuide naar Steenstiraete uiteeoaoedipeven. Links en Rechts. • i Maurice Barrés over Beigié's toekomst. Te Champiguy verklaarde dn bekeude schrijver: „De politieke beschaving van Fraakrijk zegt dat wij de andere natiën als gelijken beschouwen en dat w.j oroedeciijke betrekkingen met haar willen onderhouden. Die rechtstoestand was op zeer bjzondere wijze voor België ingesteld. Earopa waaroorgde haar vrijheid en veiligheid. Duitschland liai hare handteekeDing onder het koncrakt gezet. Die handteekening heeft zij gescheurd. Wij kunnen niet aannemen dat de fransehe beschaving daar eene nederlaag l\jdt. Wij mogen België morgen niet laten afhangen van het goeddunken der duicsche macht. Indien een verdrag en eene handteekening ge^no waarborg zijn dan moeten wij ze versterken. De voorzorgen zijn toe.^elaten en opgeleg i tegen het duitsche volk dut zoo weinig meester is over zijne legeering en zich zoo gedwea neerlegt bij eene on? rdelijke en- woe-ste politiek." Het oordeel van een Neutraal. Frederik van Eeden, de bekende Holland-sche dichter, spi ak in den Amsterdam-mer het volgende oordeel uit : „De Pruissische staat is gevaarlyk als een jooldier, omdat hij geloof't in de theorie van gewelddwang, van sclirikaanjagen en van een oorlogsrecht waarm ailes geoorloofd is, als het belang van den Staat het eischt. Lichamen met zulke beginselen z\jn vijandig aan de menschheid — en er is absoluut geen plaats voor verontwaardiging als inen ze tractit te temmen door honger. Dat is nog de zachtste, minst wreede wijze waarop men een roofdier onschadelijk maakt." Voor Beigische en Holiandsche Pan-germanen. nG\j zult toch wel weeten dat de Dewooners van het Duitsche ryk geen eenheid Vormen, noch als ras, noch in godsdienst of gezindiieid. De beste Duitschers die ik ken zijn Joodea,' de Pan-germaan Max Harden is een poolsche Jood, en de groote massa van het Pruissische volk is onmiskenbaar slaviscù. Het slavisctie Duitschland leevert de kruiperige kellner's, de barsche beimbten en de gehoorzame sol-daten ■ .*>- . yover wer* macen-dom en Deutschtum ? Zoo spreekt Frederik van Eeden. Een voliedig akkoord. Met genoegen stippen wij aan, dat onze Belgische confrater, iiet Vaderland uit den Baver, op zijne beurt Sujn Streuvels heeft vero<5rdeeld. Het heelt ous zelfs getroffen, dat dat wakker blad ganscu in den-zelfden geest van het Belgisch Dag-blad dit ongelukkig gevai beoordeelt. Het Vaderland vindt hartige terineu om den geldzuchtigen onvaderlandschen schrijver te brandmerken. Streuvels, die een zijner romans in het Duitsch heeft laten vertalen en laat verscbijnen in de Vossische Zeitung, een der ra-zendste anti-Belgische bladen, is door aile loyale Belgen veroordeeld Wij zullen er op wakeu of nog werken van dien aïvalligen Belg aangekocht worden om als lectuur voor onze Vlaamsche soldaten te dienen. Mogen wij de aandacht van onze militaire overheid roepen op de ver^preiding van boeken van Streuvels aan het Iront? Als de V i a a m-sche Stem er Diet meer mag gelezen worden, dau eischen de rechtvaardigheid en de logica dat eenzelfde maatregel tegen Streuvels worde genomen. De Duitschers kunnen hem een ruim debiet verzekeren in Duitschland, waar hij thans thuis behoort. De Belgen zijn nu gewaar-schuwd.Duitsche rechters. Indien er tusscheu de opstellers van „T o e-k o m s t" of „D u i t s c h e S t e m m e n" een moraliteit gevonden wordt — wat me echter ten zeerste zou verwonderen — daii zou ik hem graag eens zijn bewonderens-waardig talent, zijn ailes overtreffend genie, zien aanwenden om de volgende feiten der „Bruderherze" mooi te praten. Bij vonnis van 12 November 1915 van den — natuurlijk Duitsehen — Veldkrijgsraad zijn veroordeeld o. a. : Jules Smal, treinwachter te Saint Mard, tôt 10 jaren tuchthuisstraf, wegens „krijgsverraad" — ni. het schuil-houden en voorthelpen van eeen Franschen vlieger, en het toevoeren van dienstplichtigen aan den „vijand". Dat is nu een van die feiten, die de „Kultur" de geheele wereld door berucht gemaakt hebben; maar er is veel mooiers. Vrouw Smal, te Saint Mard, en Douis Smal, leerlingteSaint Mard (echtgenoote en zoon van bovenstaande), wederkeerig-lijk tôt drie weken en tôt twee maanden gevangenisstraf, ,,w e-gens het niet tijdig aaaklagen van de bovenstaande misdaad"! Dus, omdat eene vrouw haren man niet bij den vijand aanklaagde, en hem niet ver-raadde, wordt ze veroordeeld! En omdat een schoolknaap zijn vader niet deed aan-houden, omdat hij niet als veraader van zijn eigen vader was opgetreden, krijgt hij twee maanden gevangenis! Zijn dat de zoo hoog geroemde zeden van de bovenmensch-Kultur ? Of is dit een nieuw bewijs, dat de Duitsche „Uebennensch" lager daalt dan de dieien? Het woord is aan «Toekomst" en «Duitsche Stemmen". •Zullen ze er durven op ingaan? W. In Bfilpci Coup. Wie onzer stelde zich niet de vraag hoe het er uit ziet thans in Congo ? Is onze ko-lonie vergeten? Hoe stellen het de Belgen aldaar? Welke invloed heeft de oorlog op ons koloniaal leven ginder? Wat gebeurt er toch eigenlijk in het Zonneland geenszijds van den Evenaar? Terwijl het moederland steeds gedompeld ligt onder het zware juk van den vijand, terwijl ons dapper leger, terwijl onze held-haftige koning aan de boorden van den Yser strijden om België van dat juk te ver-lossen, wordt de toestand in Congo met den dag normaler. Toen de oorlog uitbrak bevond Congo zich in voile economische crisis tengevolge van de groote mededinging, welke van uit Walezie de Kaoetsjoek-markt dreigde en reeds werkelijkheid geworden was: In Congo is de opbrengst van het boom-kaoetsjoek der groote wouden een der voornaamste uitvoerartikelen. Maar de Belgische Re-geering had reeds enkele jaren vroeger die crisis zien aankomen en was er op bedacht geweest den landbouw op nieuwen weg in te richten. Wat nu de uitslag is geweest van die maatregels wordt ons bekend gemaakt door de laatste twee munmers van het «Bulletin Agricole du Congo belge" (Vol. V. Nos 3 en 4) welke het Ministerie der Koloniën, dat zijn bureau in Londen heeft, in laatstgenoemde stad heeft laten verschij-nen, onder het beheer van den heerE.Eeplae, het bekwame hoofd van het landbouwwezen. De heer Leplae is een Vlaming uit Ardoye; hij was een der stichters-bestuurders van het Hooger Landbouw- Instituut te Deuven. In Nederlandsch Indië, in de Vereenigde Sta-ten, in Zuid-Amerika deed hij verscheidene studie-reizen om zich in te werken in de teelt van Kaoetsjoek katoen, in dieren-kweek, enz. Uitstekend op de hoogte van die voorname kwesties, begaf zich de heer Deplae naar Katanga om er het landbouwwezen in te richten. Hier werden weldra door zijn ijverig toedoen de dorpen W e 1 g e-legen, Nieuwdorp gegticht waar toirjike Vlamingen zich onledig houedn aàru^fliiiiyeclœr "au dsfen n Onlangs is de heer Eeplae op inspectie-reis vertrokken naar die stichtingen en zal langs midden-Congo terugkeeren om er de proef-plantages van Kaoetsjoek en katoen te onderzoeken. In de twee boven vermelde nummers van het Bulletin Agricole stippen wij de volgende, belangrijke bijdragen aan: een studie over de katoenteelt te Kitobola (L-aag Congo) in 1913-14; een studie over de marichot-Kaoetsjoek-teelt in de staatslandbouwkwee-kerij te Bokala (midden Congo). Verder trof ons ook een staat der boom-kweekerijen te Elizabethstad. Al die arti-kelen welke door uitmuntende techuici zijn opgesteld, welke opgepropt zijn van belangrijke gegevens en opgeluisterd met prachtige foto's en kaarten wijzen op de groote bedrijvigheid welke niettegenstaande den oorlog, in ons koloniaal wezen/heerschc. Ons Congo-Bestuur, zonder zich van de wij s te laten brengen door de verschrikkelijke gebeurtenissen in Europa, blijft ijverig aan den arbeid en zorgt ervoor dat onze kolonie bhjft bloeien en dat orde en veiligheid er blijven heerschen. Boven vermelde koloniën W elgelegen en Nieuwdorp bevinden zich te midden van het kopermijnen-gebied, waar de Belgen, in vijf jaar. de groot-industrie tôt stand hebben gebracht. In vollen oorlog, hoewel de Duitschers hebben getracht het district binnen te vallen langs het Oosten, hebben wij er 7.000 ton - zuiver koper ontgonnen, in zes maanden tijds! Opbrengst die, ge-zien de prijs waarvoor het koper nu gekocht wordt, buitengewoon winstgevend mag worden beschouwd. ...Belgen, Broeders! wijst ook die voor-deelige toestand in Congo er niet op dat wij vertrouwen moeten hebben? Neen, de Belg is nog niet verslagen! Overal waar ook hij zich bevindt, zij het in 't bezette land, zij het aan het ijzeren front, zij het in de bran-dende Congo-streken, overal heeft hij het hoofd omhoog, overal beurt hij vol vertrouwen het hart-vol vertrouwen in het lot van zijn volk, in de bestemming van zijn land dat niet sterven kan! De Meurt litelleclmli. Een ministerraad is veertien dagen geleden te Sainte - Adresse bijeengekomen, -onder voorzitterschap van den heer de Broqueville, kabinetshooîd. De heer Poullet, minister van wetenschap-pen en seboone kunsten, daarvoor opzettelijk naar Holland gekomen, wooudedeze zitting bij. De Raad heeft ten voile het initiatief goed-gekeurd, uitgaande van den heer de Broqueville en den heer De Paeuw, dat voor doel heeft eene school op te richten voor gerefor-meerde soldaten, behoorende tôt de klas der intellectueelen en haliintellec- 1 UDeze 0gereformeerden sullen kunnen gehecht worden aan de' spéciale werknn die van den Staat afhangen. Majoor Munaut, wiens dapperheid men kent en die in den veldtocht werd gewond, is het, die het bestuur van deze school op zich zal nemen Londenscbe Telegrammen. SSe recruieering in in EngeBand. LONDEN, 13 Dec. (Part.) De Dailyr Telegr. meldt, dat in de laatste drie dagen 100.000 mannen in Londen zich vooïi den dienst hebben laten inschrijven. Oe sirîjd op den BaSkarn* LONDEN, 13 Dec. (Part.) De Daily Mail-correspond'ent te Saloniki telegrafeert Zaterdag, dat generaal Mahon, na hei) front der geallieerden gedurende ver -scheidene dagen grondig te hebben ge* inspecteerd, te Saloniki is teruggekeerd. De generaal was over den toestand te-vreden.De generaal was tegenwoordig bij d« hevige Bulgaarsche aanvallen op Don-derdag en Vrijdag. De Bulgaren hadden de Duitsche me-thode, om in groote massa's aan te vallen, tôt de hunne gemaakt, doch de Engelschen waren op hun hoede en de méthode mislukle. De artillerie en infanterie opende eeij-doodelijk vuur op de Bulgaren, toen de< ze op 500 yards afstand gekomen vfV ren. De aanvallers vluchlten in wan-orde, duizenden dooden en gewonden voor de Engelsche stellingen achterlaten» de De geallieerden trokken volgens een vooraf opgemaakt plan terug en ledex* bij dezen terugtocht geen verliezen aan manschappen, noch aan materiaal. GriskenSand en de oorlog^ LONDEN, 13 Dec. (Part.) De spéciale correspondent van de Daily Chron^ te Athene, verneemt uit de beste brou dat de Bulgaren onder geen voorwaar- d'1ir"'n H rîûlrmV.o_i^ouiia«ùî— Griekenland aanvaai'dt Kever elke kon^ sekwentie, dan den ",rfvijand toe te staan, over zijn grondgebied te marcheeren. In< dien de Centralen mogendheden er nie! mede tevreden zijn, voor de Grieksch« grens te moeten stoppen, worden groottf moeilijkheden voorzien. De Morning Post verneemt uit Athe» ne, dat de Duitsch-gezinde bladen, mede-deelen, dat de Bulgaren het overtrekkea van de Grieksche grens zullen overlaten aan de Duitschei's, Oostenrijkers en Turken. BLUF. De Stem van G erre t s on drukt eeft lang manifest, lang als de vasten, oveç eene vergadering van.... Groot-Vlaanderen1, die te Brussel bijgewoond zou geweest zijn door 52 vertegcnwo-ordigers of lieyejî opsnijders van het Vlaamsche land. De Holiandsche Stem, ziende dat de appel nog niet rijlp is, spant al hare diplomatie in om de roekeloozen bij del streng te houden. Voor Het Vaderland in Den Haag, schijnt dit een groeto gebeurtenis te we-zen. Zekero Ho.llanders nemen zoo graag knollen voor citroenen. Voor ons niet, Eerstens vragen wij de namen niet vaH de 52 sam-enzweerders tegen den Belgischen staat, di-e zich aan hoiogverraad zouden schuldiig maken — want 52 is gelogen — doch de namen van slechts enkele sa men zweerder s, die het stuk zoo* den durven onderteekeuen. Wij zijn overtuigd dat het factum, dat het leedvermaak van Het Vaderland schijnt op te wekken, opgemaakt _ ia in de Politische Abt" ieilung van Dirr en 3 arrach te Brussel. Als nu Groot-Vlaanderen van den Vlaara-schen Westhoek in Frankrijlk spreekt, waarom dan zwijgt het manifest ovei andere deelen van Flandria irridenta ; Zeeuwsch-Vlaanderen, Noord-Brabant «ni Limburg ? Ten tweede vragen wy wat rimrami Jong-Vlaanderen en Groot-Vlaandereri b-etee-kent. Beoogen zij betzelfde doel dan met? Of is er ad ruzie? Dergelijko Flaminganten zijn immers in België als ruziema'crs ^Wat^'de Bismai'cks van de onvlaamscho Stem betreft, wij raden hun dringend aan: niet langer te dralon „de zijde van hefc volk" te kiezen, zooals de landstormerg van den Koning van Pruisen in hun, bombast zeggen. De Belgische regeeringi die eerst en vooral met aile Belgen de bevrijding van bet Belgisch vaderland na-streeft, heeft andere matten te kloçpen, dan te luisteren naar de kinderen uit de bewaarschoo], gevestigif in het gebouw Norddeutsche Lloyd te Amsterdam. BELGEN, schrijit en lcest ons

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes