Belgisch dagblad

628 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 13 Juillet. Belgisch dagblad. Accès à 27 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0v89g5h507/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

tjg&is Jaargàlïgs-, VRIJDAO 13 JÛLI 1915 DVo. 254 ABONNJiME N T E N. per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse auiàmcrs. Voor Nederland 5 cent, voor Buitenland 7l/2 cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin.' 7133. —«gir zs&z.-: .^3?K3SBe® BELGISCH DAGBLAD ^fea»schijnen<l te 's-Graveithage, elkeiu «rsrkdag te E2 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URÊ EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50;. el&s regel meer f 0.30; Reclamei 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon House Lloydi Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. De naal is niet gansch het volk. De „Nieuwe Rotteidamsehe Courant" is ' voorzeker eea zeer flink ineengestoxen blad. Haai inlichtingsdienst is puik, maar zoodra zij uit de loopende berichten treedt om de gebeurtenissen te bespreken of harel !ezers lo documcnteeren op' zeker© groote vragen van den oorlog ©n den vrede. Jan lcgt zij oen partijidi,gheid en kin-'darachtigheid aan den dag. onwaardig van ceii blad. welk als ©rnstig wil doorgaan. cnwaardig van een blad, welk als ernstig Zoo is de „N. R. Ct." geworden een der a; : icfslô mondstukken van het ongewo.on i in-ntevlandisme dat vijandig slaat tegen-over de Belgisch© eenheid. - Het Rotter-damsche --blad hesft zekere £ikvors&hen bovenmatig opgeblazen. Van Borms en ©en jongen s tu dent Rietjens maakte het grootle inannen; van René De Clercq. een nienwen j\lazzini en van het weekblad De Toorts cen oa'gaan van Europeesch belang. Preutsch als pauwen omdat hun proza door de groote Nederlandsche pers werd overgedrukt, vol-haiden eenige slampampers en het handjtvol verraders die het aktivistisoh spel lu gang li'ebben gestoken, meer en meer in de boosheid. De „N. R. 'Ct." heeft ook stelselmatig Griekenland's lot met dit van België willen VereenzeJvigen. Aldus werdien de boindgenoo-ten voorgesteâd als schenders van de Ineu-traliteit, het Recht en de kleine naties voor welke zij beweien te strijden. Hoe kan het blad ,deze beide kapitale feiten verzwijgen: het bestaan va|û hieit Grieksch-Servisch verdrag, dat aan Grieken-land den - plicht oplei het ongelukkig Servie to helpen, het xeeds vertrappeld en dood-bloedend Servie, waarop de Bulgaar zich liad geworpen en vervolgens bet feit, d'at de geallieende legers te Saloniki ontscheap-ten op verzoek van Venizelos' ïegeeri'aig, ee|n rogelmatige, wettige regeering, die door 's Keizers zwager w©rd omgebuiteld, om-dat hij' de grondwet schond. De „Nieuwe Rotterdamsche Courant" heeft 'dczelfide tendenz getoond inzake Elzas-T.otharingen, welk de besprekingeti no ? 13 de vredesvoorwaarden op het aller-ie.ste plan hebben geplaatst zoowel in Dutschlaind alsx in de geallieerde landen. Een „deskundige" heeft drie lange artikels OYer die vraag in het Rotterdaiinsclie blad gertubiliceerd. Wje is die deskundige? Mon - i zïjh naam kun'nen orriramen. n kan zich geen sohandaliger tendienz-; kfclen inbeeldon. Stelleir o'nde.zoeht voo-rai de Elzatische-Lotharingisohe kwestie bij hr-1 •lieht van de literatuur, de boeken en tij'd-'Echriften die nuen er aan bcstoed heeft. Zcer fgoed, maar waarom haalt hij alleen de ge-ituigenissen van Duitschers of pro-Duitschfi 'F assers aan? Hi| heeft misschien Ihet recht tijldschrifben n t te kennein als de Ca,hiers alsaciens of de dappere Mairches de l'E s t van Georges Duorocq, de boeken ;van Maurice Barrés of het werk van Buraont-Wilden en Souguenet: La vic-■ toire des vaincus. Waarom zwijgt lîi.j over de overvloedige literatuur1. dio gedurende dozen oorlog in Fraïik-rijk en in Engela'rid is ontstaan? Kent hij dan de werken tniet van Hinzelin, Lichtenberger, F. on L. Regamev, Abbé iWetteilé, de artikels van Blumenthaï, burgc-meester van Colmar, Georges Weill, socia-listisch Kamerlid van Metz? Hij heelt alleen twee mseningen vaju Fianschen van vôôr den oorlog aan. Die Fransehea zegden dat men geen oorlog in Europa mocht loskete-non terwille van Elzas-Lotharingen. Negen, tig Franschen op honderd dachteu zoo. Het vrëdelievend Frankrijk verkoos aan de bloiet-dende zijde te bewaren, de wonde van 1871 en in stilte te lijden, liever dan een oorlog te veiwekken, zelfs voor een rechtvaardige zaak. Van het oogenbiik dat de oorlog tegen zijn wil -was uitgelokt door de prooivogels van Centraal Europa, kon Fraakrijk zijn hei-lig recht op de verloren provinciën opP-ieuw laten kennein. De studie die in de „N. R. Ct." verscheen, bleek zoo partijdig aan de lezers zelfs van dit blad, dat het zioh als ten tijde van het torpedeeren van de Lùsitania, een hoop ingozonden stukkeii, op den liais haalde. Onder de onderteekenaars van die hrie-ven, was er een die, het eens met die( vetrschenen artikels, meende een groot argument te gebTUiken voor het bahoud vtan het status quo. Vol gens dien inzender spreèkt 95 pCt. van de Elzassers-Lorreinen Duitsch. Ondersteld- dat dit cijifer- echt zij, bewijst het niets, vermits de ongelukkige Elzassers en Lorreinen reden hebben achle: docihtig te zijln en met den eerste de:i hesbei geiein Fransch spreken. Zooals oen atider sohrij-ver van een ingezonden stuk aan de „N. R. Ct.", een Hollander, die lang Elzas-Lotharingen heeft. bewoond, gezegd heeft, is het niet de taal die d|e natie uit-maakt, het is de taal alleen niet. Men kan Duitsch of een Duitsch dialect spreken en daarom niet denken als Bismarck en Scheidemann. ]Wat do natie uitmaakt, is bet verlangen samen met elkander te leven. Het is cen gemeeii goied van heiinineringcn, lijdtein en verwaclitingen. Laat ons fiooit de be-paling van Renay vergeteto. Er is geen twijfol dat ds echte Elzassers-Lotharingers, die het zijn vooraleer Fi'an-schen of Duitschers te wézetî-, verlangei i om opnîeuw Franschen te worden. Kort voor den oorlog hebben Qa ge beurtenissen van Zabenn (Saverne) — dat Iigt in een deel van het Reichsla:md waai men het minst Fransah spfeekt — bevvezeti, dat tusschcn den inboorliag en den Duit schen meester, een vij'andsohap bestaat, die meer dan veertig jaren gemeens'chappelijk leven en onbetwist.bare materieele vooruit gang, niet hebb'en kunnen doen veadwijnon, Het is meer dan ooit het geval, de kegfé van een tormuul te toonen, een formuul om ophoudend herhaald door activisten en Hol-landers, dat hun doet zeggen: „De taal is gansch het volk." LOUIS P1ÉRARD. ' J Vaderlamlschc eendracht, De lieor A. Lorent, veorzitler yan dein Be;g. vadeila.ndschen bolnd „Herdenken om te slrijden", afdec'.i'ig Zels1, zendt ons het y&jgend arlikel: Djel Beîgische viuchle 'n^en in Kelciland bfelioeven een grcoie sterkle ivan vad' r ands-Uefde om niet aangegrepan le wordon door" «len twijCcl die veirwekt wcrdt dccr het nudcten van neutiaU'.eit waarin zij bijna drle janr Ji^ven. Stellig is hun patrioisch geC-JOÎ omvan-tejbaar. De dâgeraàd Van de zegepraal, diî door allen gowilde vverkelijkheid, verlicht baar dagelijks, doeh zij kent de opwindende Warmfe van de Icrac.ht niet zooals de gealli-feierde landen. In Maart Iradiein in de algemeene vcre ni-ging, vccrg'îze'.en doOT het Limbi.rjsche Ka-Bteriid den hoetr Paul Ne\nen, spre- kers vf,, rninisler Segers en minisler Van-d^rv* de. H :rine redeitoerin e ; w'ar-n si ch'.s licizaàge:! [er eore van de vadcrlcndsone Sendracht. Sedert Luik, ondanks onze nederlagen, stedert den Yser, spijlts omze uitputti'ng, ver-stejrkt de Beîgische ziel zij.ne e^nheid ira lijden vicuoir de eer. Wanhiidefnde stemmen miogen zich laten ha^aen in hot gel'nid waarin onze haat tegen-civyr den ivijand zich uitdmkt; dcliikere par-tijta moigc-i aan. de schilderijen te zien zJjh, fevvijst niet dat België weigert te leven. België ]eeft, werkzamer dan oioit, hardnek-^ig heslolen om" de vrijheid te bewaren. i'eilgië's Isestaan er Belgi^'s vrijheid die ftf de voorwaarde Kan zijln, is hetgeen ons yereenigt, riop de hoer Vandenvelde uit. Aan ciize poli'aeke (aal van Mroeger ointleent hij kai-akteristieke uitdrukkiag. „Wij bebten b|Sl kartel van den tege]nstand en d; iialiei-îîa e vrijmaking gevoirind."" Bip palri.O'tische eondracht, welke boVes-»gd is do'or d>e| gemeenschapipelijke aan,ne-van de|n slrijd geeft ons een les, die .Wîi niet rnogen verliezen. , heer Segers vesligt onze politieke toe-Kion^st op dQ v'Qrdraagzaamheid, de waak-^aarahieid an de pabriiqtische eenagezindheid. ^ Het doet ons genoegejn, die .vtejrklaringen uit «1 ™ond yan onze fegeerders le hooreiï. 1 •' ye.O'nven den heer Vaiidervielde wanne.ïr hij zieigt: Indien we zijln en blijlvenkatholielce'n, litoralen, soeialisten, wij hebben allen toi in hel mierg der beendeien dit instinkt van de ivTjjhieid die onze sraderen in 18S0 bijesn-bracht."V.'ki nieent dat onze twiste'n' ongeneeslij'k zrjln bedriegt zich. Men heeft otp onzen bodem den afsohuvs gepleegd. Dit heeft ons*' nader tôt elkandea gebracht. « Men heeft op ciize bodem delà afschuw van de moiotrderijen en puinen giezaaid e|r onztei handdruk is krachtiger gewordem. Mer fcejtent duizenden ■ van de onzen in den dais teien kerkor van Duitschland en dez©lfd< la!ciet van toorn is xiit onze horst opgeweld Bij ieîfcen slag die pijlnilijîker, on ver z oen lijiker is en onze wOoden aansteekt, gron ons gteieof in het vaderlamd en onzen legeïi stand wordt bitfetrdecr. De vrcegere drcevige persoonlijlke penln© twistiein die in onzen politieiken sirijd z&c gageerd waren, kunnen ons niet miee-r sehci den. Rje!eds uit zioh in aile Be'gische middens dc| wil om samen le werken, om eoin gronc van cax-reenkomst te vinden, waarop onz< pogingen zuliem overeenslemmOn. Do hard; tcndervinding die w5ji doiiwniaken tvan de waar liedd van onze leus „Eendracht maak rnacïil", zaî ons van ïiut zijln !ejn het gekijl d'er twistzieke lieden zal kinderachiig schij nen aan de mannen van daad die Ide Belgfer mi0)e|ten zij'n." Bestuurlijke scheiding In België. De besîuurder-generaal van Schoonc Kunsten gearresteerd. Naar wij vernemen heelt de Duiischi ovcrheid den heer Alfred Verlant, gear re&teerd en opgesloten in de gsfvangenii van St. Gillis. De heer Verlant moe&t bij de voltrekking der bestuuriijke schei ddng naar Namea vertrekken, doch wei gerde dit. Daarna heeft hij getracht de wijk naa: Nederlandi te nemen, doch is aan di grens in hechtenis eenomen. | HEiliûHY. Aile ôorrespondentie en aile mede-deelingen voor het Belgisch Dag-blad worden ingewaclit 126 Prinsegraeht, Den Haag. Links en Redits. Het geval Vandervelde—Patris. De heer Patris, onze geachte collega van L e Soir uit Brussel^ tijdelijk in Le Havre, heeft aan Het V o 1 le en aan Cam. Huysmans gesclireven niets over het vertrëk van minister Vandervelde naar Stoekholm aan de pers to hebben gezonden Het desbetreliend telegram in L o M a 11 » waâ gezonden van uit Rome. C. Huysmans, Bauer en onz8 ge-deporteerden.Epin Bel'gisch socialist schrijfc ons: Door de tussehenkomst van het internalio-naal socialistisch bureau, waarvan het Belgisch Kamierlid Huysmans te Stoickholm de sacietaris is, heeft de B.ussiscne regeering lijetb Oiostenrijksch socialistisch Kamerid Bauer de vtrijiheid terug^schonkon. Bauer was als Ooslenrijfcsch ofiieier door de Ru s-en gtevange'n getnolmen. Waarom gebruikt de Belg Huysmans zijln mvlioed met om wan de Diuitsche regeering bij middel van de sooialistische meerder-heidsfraetie van den Rijksdag de Krij'.ating van Beîgische gedepoir^eerde soeialisten te Merkri]'gen? Nog beler: Waarom worden de depoirtaties niet stopigezet? De meeste naar JDiuitschland gedeppirteerde burgers zijn &o-ciftlistfejn'".Mgr. Rutten en de activisten. \eîe Belgen in Nederland liadd'.n zioh afgevrasgd indien er da'n alhier geen enkel Belgisch rriester meer was cm kardinaal Meicier en het Belgisch ©piscopaat te ver-deidigen tegen de kniperijiein der activisten tôt in dé R.-K. pers zelve van Nederlaind. Behalve de gezaghebbende stem wan ©3n G«.itschen" kaaun^ik, 1. ."Z.E.H. Hcynssens., sens, vernam men geen ander geluid. Nu deze zeer geachte priestér uit eigen bewe-ging in , dei Tijd", „de Î.Iaasbode" enz. de pum-.'n op de i's heeft gezet, komt cl- levtfn in det brouw'erij. Dit is het geval1 in „De Maasbode" van 11 dezer. Of het schrift gansch voldcet,-en zeer behendig is, laten wij aan hie|t oordeel van onzen lezer over: „Het heeft in de laatste dagen niet aan pj&iirigen 'ontbroken om Mgr. Rutten inzake de kwestie der bestuuriijke scheiding uit te speien tegen kardinaal Mercier. De Biei-gische. oorrespondenten van. de libéra1.© ('*) bladen hebben daarioe hun uilerste best gedaan. Tegenover den kardinaal, die aan al zijh pliesteirs, seminaristen en stjidenten alltet aclivistisch drijtven heeft verboden, stel. lien zij de verklaring door gmr.. Rut ten ; geldaan tegenover de(**) rer.egenwoo;dig-rs van Katbolieik© Vlaamsche kringen. ('■**) Het is goed., dat men we'.e, dat mgr. Rut tieln geen andere wporden uitgesproccen he-fl dan v^porden van standvastigheid in hel rechtmatig en Belgischgezind streven Kaxi de Vlamingen ten vioordeeL© van hun taai en een ©igen beschaving,. en in niets eer samengaan met de Diuitschers op dit gebiec heeft aangepredikt. Wijl kunnen verzeker m dat zijn gevoelens in deze geheel dezdrd; zijn als die^vah delà kardinaal. En als hij aan d© aîgevaardigdeln ivan hel - Eavidsfonds gezegd he&l't, dat de hoogeschoo: 1 van Leinven den weg der vervlaamsohing zor opgaan, dan heieît hij! 'niets anders " gedaar ' dan de Vlamingen- heriiïnerd aan de maat ' legelen in dien zin vôôr den oorlog geno. ' mien <^or het gefceele Beîgische episcopaat - en hen laten vioorgevoelen, dat men op dier ' weg zou voortgaan na deln oorlog. Er is g^en denken aan dat mgr. Rutter • ook maar eenigszins zou afwijken van dt » lia,tid'elwijze, in geraeenzaam ovferleg tus • schem al d© Beîgische bisschOppen vastge . stejd, en de activisten zulleln ©r zich ir ; m.ce.Len getroosten, dat zijl ge©n bisschop» te [ genover den aartsbissohop in het harnas zul1 t len iornnen jagen. s Aldus de Beîgische zijde in De Maasbode ; (*) Ook dje| katboliake Nederlandsch* l bladjen- Langs Beîgische kathoiieke zijdt îDoet men 'onpairtijldig, waar en bieed lOepei L zijn. Diiel zijde kan een les van Eexdraag zaambjid nemen aaJn een vtrijdenkleir, onzea cionfralw ©n vriemd August Monet, die ir : „de Teregraaf" voil overtuiging mgr. Merci© .yerdedigt. En Mionet is een eei-ldjk man, die reeh voor' d'es Kuist strijdt. (**) Het woiotcd de is te veel1. (***) De bisschop, mgr. Rutten, ontviinj leten. deputatie van het Limburgsche Diavids s fonds, waarbgl zieh onbiejschaamd gevoe^< h ad teien activist nit Sint-Truiden, dr. guin-tens. AVaarom? Men kalu het raden1. 1 Onze meening slaat vast: Nknlmer ©n Wooi zullen de Duitschers en huhne achterlioppeïs ï de| activisten, een VlaamSchen bisscholp o , nliesteir vinden die don groottetoi kardinaa - van Mechelen zou willen înervangein of be - strijdeln. Rome zal' zioh ook wel wachlen it het gespannen slrik te loo;pien. Die gevolgei r van eien maalregei tegen karcHnaal Merci© > zoud*»n onberekenbaar zijn vO'or de Kerk (Red.1) Legerberichten der Geallieerden. • ! !' 1 . I De Russen te Kalusz en te Bolina. , De Russen hebben de Duitsche en Oostenrijksehe legers aan den Dniester van elkander gescheiden- —- Zij naderen Stryj. — Bôthmer wijkt met zijn leger naar Lemberg. — Duizenden nieuwe gevangenen in Russische handen. — Een nieuwe Duitsche aanval op Lombaartzijde is door de Belgen verijdeld. DE TOESTAND * In E,n g)e^Iaind heeft de nederlaag bij Lom-baaiiz^de een pijlnîijken indrak verwekt, waarvan.h^t echoi in de Britsohe bladen te vKirnemen is. Repington traoht de openbarei îïiecuing gerast te stelîen, doior aan te manen de zaak niet TE tragisch op te nemen. Aan het incident rnoet niet al1 TE groote betee-:k©nis worden geheent. Wij welen wat derge-l'ijike sclrfijîtrant beteekent. Repington zelf schijint niet al1 te gerust te zijn. Dat de Dnilschietrs het op de s'uizen gemunt hebtein, zooals w|e gisteren schreven, holeft geién ba- | toog. Ee*n tweede aanval1 had plaâts ten Z. van het diOtrtpje Lombaartzijde^ dat aan den steenweg van Nieuwpocirt naar het Oos'.ei îigt, op cen half uurtje afstand van de sluizen. De En-gelschen schrij'ven, dat zij dien nachtelken aanval hebben afgeslagen. Zijln het de Belgen niet die tusschen Lombaartzijde en St. Joris liggietai? M©n geve aan César wat Ce-sair toekomt ©n aan de Beigen wat den Belgen toekomt. Men zwijigt veel' t© veel oins léger dood. Een viooîtje is een li©C Bioemp'je, doch het woirdt te veel1 îvertrapt. Van. uit deln hoiek dien de Duitsche marine-tïoeipten thans bezetten kunnen de s'uizen geL maKkWijk van de duinen bssWeken 'woîrden. AlS wij goleid ingelicht zijln, grijpt reeds de com-bineea-ende actie van de Enye'.sche menitors ©n het Engelsohe lalndlieget bij Nieuwpoort plaats om hejt verloren terrein terug te me^ men. Men weet dat, tijdens den slag aan den Yser, een Engelsch simaïdeed van/ monitors op dezelfde plaats de Duitsohersi in de flank beschoten. Het is te hopen, dat de Britsche oor-logsachepen hetzelfde succès zullen hebben en het echec herstellen. Niettemin mag zulk edhec geen tweede maal ge-beuren.Onze bondgenooten, de Russen, zitten rond Dolina de veralagen Oo&tenrijksche troepen in N.W. richting op de hielen. De wig die zij g^eslagen hebben tusschen de Oostenrijkers-Hongaren en de Duitschers is van groot militair en po-litiek belang Militair omdat de Duitschers de Oostersrijkers niet meer onmiddeBijk kunnen stounen en zetë gevaar loopen-wat blijkt uit den- begonnen aftocbtvan graaf von Bôthmer, Duitschlands besten generaal aan het Oostelijk front, en po-litiek omdat de anti-Duits'che elementen van het Oostenrijksch-Hongaarsch leger zich des te gemakkelijker zullen over -gevan, hetgeen zij niet verzuimen. Lemberg is sterk bedreigd ©n bet front der Centralen mo©t opgevouwen e(n ach-teruit gebracht worden. Voor hen wotfd't het hacihelijk. Hadden we ongelijk om uiterst sceptisch te toonen ten aanzien van het politiek geknoei in Duitschland ? Iiet heele ding herinnert dan ook te .veel aan het krass© en d ras lise ho Neder-landsche spreekwoorid : Zijr dronken ©en glas, zijL... maakten ©en p'ias en lietein de zaak zooals ze was. D|el Kroonprins is uit naam van zij!ne trou-w'e jonkers, oflicderen in dienst van den ko-. ning van Pruisen te Berlijln komen yierkla-' T©n, dat het niet moigelijk is Ptuisen te de- • mocratiseieren en zielfs maar het parlemieln- ■ tair s!©l'sel met de verantwoordolijkheid der l ministère in te voeren ©n keizer, Icanseliier ■ ©n de ganscibe klncht, hebben er zidh deeu • muedig bij neetrgeiegd. Voorloopig is de crisis verschciven ©n Bethmann met zijn Zimmier- • mann zal' Op h'elt schip WijVen, maar^ uitge-steld is nïet vérloren. Want hebben die hee- • rein comedie gespfâeld. Zij hebben de'n steen ■ aan h©1! nollen gebracht en die staen kan met-i- teirtijd een lawien vierwekkeln. Het iviollk -\Traagt • vrlede ©n ©ten en wij vrezen steik dat het i- met de Hohenzollerns zal gaan aïs met i- de Ro,manoffs. De goden_slaan metblindheid ■ lien die zij ten verderv© doem'e|n. De strijd in de lucht. I LONDEN, 12 Juli. (Router). De Admi - raliteit jmeldt Idat marinevliegtuigen gis teravond aanvallen dedeln op militaire Idoel t einden t© Ghistelles en te Varsenaer© oj , een spoorwegopslagplaats, waar een h©vigi £ ontploifing en eetti groote brand werldei II veroorzaakt, voorts op den spoorweg vai - Zarren, een: trein bi| St. Denis—Westren Li ©n te Oostend© op spoorwegen en de eloc i trische centrale, waarbij' een brand we«c r veroorzaakt. Verschedden tonnen bommer . zijn geworpen. Aile vliegtuigen, keerde|( voilig terug. van het Westelijk front. Het Engelsohe legerbericht. LONDEN, 12 Juli (Renier). Off. Een Dnit\ sch© inval'safdeeling w©rd 56anm'0rgen vr eg t©n W. van Quôaïit teruggeslagen en liet e.enige gevangenen aeh:©r. Eisn groot aantall bC'mmen weird van'nacht geworpen op Duit«! sche vlieigkampen en ammutnitie-depots. En«( geisch© viiegtuigen deden omerdag 8 andetpal geslaagde aanvallen. Tien Duitsche acliegi , tuigen z;ijn geveld, B Eugelsc'he worden Kjeï^ ( mist. » Het Fransche legerbericht. PARIJS, 12 Juli (Havas). Off. E© artiÛ leaieslrijd was vrij hevig in Champagne élu op het Aisne-front in het vak van dea mo]©n van Lan f .aux. Duitsche aanvallen (en Z. van Jn.vincourt werdén gemakke'.ifc terug1' geslagen. ^ Op diei beide Maas-oevers hebben de Duit scheirs in het vak îvan de boiogte 304 en tefl N. van het wetrk Van Iiardaumcnt na eeni hevig bombardement ^er cheider e aanvalleal beprcefd welke niet geslaagd zijn. Op hej o^irige front niet bijzonders. | De dag was kaim, behalve bij Ailes, Pan< théon (etti Moronvilliers, waar de wederzijkï sch© artillerie virij levendig was. De Duib schejrs pchtten 100 granateii op Reims» van het Oostelijk front. Het Russische legerbericht. PETROGRAD, 11 Juli. (P. T. A.). 0£fU cieel. In de richting van Dolina zijn onk ze troepen voortgegaan den vija'nd, diflj door het leger van generaal Kornilof veav slagen is, in Noordwestelijke richting ta| varvolgen. Tegen den middag namea onzd dappere troepen, onder bevel van gène-raal Tsjeremissof, de stad Halicz en wier-' pen de vijandeliflce voorposten op deft' linkeroever van den Dnjestr terug. Tegen het einde van den dag bereikten onz^ troepen het dal van die Lomnica op/ het front van de uitmonding van dez<3 rivier in den Dnjestr tôt Dobrovlany ein' wierpen na ©en kort gevecht de vijan-dedijke voorhoeden op den linkeroever vaïii de rivier, waarbij het dorp Blcodniky Ba. bina bezetten. Onze troepen, die ■ het front Boborods< dany-Zolotwina aanvielen, hebben den tel genstand van den vijand gebroken en dg 1 linio Passec-Lisiuwka Kom'asz bereikt. In de gevechten van dezen dag hebbejff ' wij ruim 2000 gevangenen gemaakt c4 ongeve.er 80 kanonnetn buitgemaakt. Geduiend© de drie gevechlsdagen van den acht-sten, den negendon en' den tien . den Juli hebben wij in het geheel 15(J officieren en 10.000 soldaten gevangen g© nomen. Onze huit bedroeg ongeveer 8<J kanonneln, waaronder 12 zware, en ©en groote hoeveelheid loopgraafmortieren ©n machinegeweren, alsmede een groote hoe-veelheid geniematerieel en munitie. Op d© rest van het front artilleriegevech-1-ten, dje in de buurt valu Zloczow en Brzezanyj krachiig waren- D|©n negenden hebben vijlandelijke vlieg!es< kaders iop batterijten ©n pi©ren aan d© Zwar< tel Zee ongeveer 30 bommen gewoiTpeln, waar-doioar nielmand is gekwetst ©n in het g©hee? ge©n schade aangericht. E©n achtsten heeft ©ein Zeppelin in dd buurt van het eiîand Ocsel geopcrcerdl Van de ïurkscïe fronten- Het Engelsche legerbericht. L0NDEN, 12 Juli (Rcuter). Sinaï-front Patrouille gevechten hebben voortdunendl plaats, maar d© algemeene toestand i^ niet verandeild. Van het Zuiîleiljk front. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 12 Juli. (Ag. Slef.) Off. In het Tiavignolodal wierpen de Italianen door oeil! icracliiigien togenaanval1 een Oostenrijkscliai ^ lrioeponafde©ling lerug, wolk© er in den loop( van dien hacht doior middal van een inval^ in gfeslaagd was d© vootrste Italiaansoh© slel-ling tlet bereiken op den tweOden top van ded Go] Bricon. Aan het overige ïront beiierkte d© g^-jfleiclitsactie zich tôt ©en weinig hevig© plaali seftke artilleriewerkzaambaid.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes