Belgisch dagblad

1300006 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 06 Mai. Belgisch dagblad. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tt4fn11v65/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lë J aar» an<r. t * — :M! ^ ZATJGRDAO 6 MEI 101^ iljtï'Oi -] • - ■ - .|l^- ^ ^ •- - JVo. 10S. jfLBONNSMENTEN. Ses 8 maanden voor Holiaacl f â.60 franco per pôst. Losëû nummers: Voor Hollancl 6 cent» (foor Bjjitenland 7Va cent. t>en Haag. Erinsegracht S9, Telef. BecL j Adm. 748S. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. ^ * Hoofdredacteur : L DU CASTILLON, BUREAUX OPEN VAN 9 TOT A2 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ^■>—aw^M—m ADVEETENTIENÎ Yan 1—5 regels î 1.50; çlkjj regel meer f 0.80; Réclames 1—5 regels f 2.50; elke regel « taeer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue -E O. * ' ^ ^ De nieuwe oflioieele taal in Selgië. DE BLOEDIGE LES. Het oproer der Seinn Feiners is ellen-dig uitgebrand. Het kon niet anders. De tijd van volksoproerexi behoort immers tôt het verleden. Oprcerlingen kunnen, uit den aard der zaak, het niet uithouden tegen een -modem leger, dat van top tôt teen ge-wapend is. Het is altoos de strijd tus-schen het pistongeweer en de mitrailleuse.Wat ging er- toch in de hersenen van oproerlîngen om, zooals die van Dublin? * Niet allen waren ongelctterde paddys, die hunne opwinding pUttén in het whis-kyglas.Onder de belhamels telde m'en ook m-tellectueelen, namenlijk een advocaat, die tevens de school der Seinn Feiners be-stuurde. v Nevens hen, stond ook de excentrieke vrouw, de gravin in het groen, een wezen, dat typiseh is in aile volksbe-wegingen van Groot-.Britannië en Ierland, waar de vrouwen zich genoopt gevoelen vrijer te worden, omdat zij er zoo wei-nig yrijheid genieten. Het oproer der Seinn Feiners was tôt eene mislukking gedoemd. Het was eene demagogisehe beweging. Beter, het' was een boom zonder wor-telen.In den bodem van het groene Erin kon hij niet dringen, Fataal moest hij vallen, wanneer de bijl aan den stam werd gelegd. Het Iersche volk in zijn geheel, zoo-wel de katholieken, als de protestanten, de nationalisten, als de orangisten van Ulster, is in de Duitsche strikken niet geloopen. Loyaal zijn de Ieren gebleven. Meer nog, zij hebben. dén opstand helpen dem-pen. v.,. Tlians moet réélit geschieden. De roer-vinken ontvangen de gereehte straf, ter-wijl men meedogend zal zijn voor de verdwaalden. En als er weduwen en weezen zullen zijn, dan zullen zij Duitschland mogen vervloeken. Een neutraal blad van deze lage lan-deu, meende dat het fusiljeeren van en-kele beiliamels van hen martelaren zou maken, zooals dit het gevaT is geweeçt, meende het blad, voor Joppie Fourie in Zaid-A£rika. Dit is romantisme. .'Ondersteld dat Nederland in oorlog zou gewjkkeld zijn _en dat een opstand door den vijand gestookt o£ uitgelokt, zou uitbarsten in Friesland, Limburg oî Zeeland, terwijl het Hollandsche leger op leven en op dood vecht voor Hol-lands zelfbestaan en vrijheid, wat zou de neutraie journalist zeggen ? _ , In., dit geval zou hij waarsehijnlijk de ec'rste wezen om de strengste straffen tegen de aanvôerders van dien opstand te eischèn. De mensch oordeelt zoo veranderlijlc als hij wèl ol niet betrokken is in eene zaak. In den oorlog gaat het : on ne peut faire une omelette sans casser des oeufs. Wanneer men ziet hoe de Seinn Feiners huis gehonden hebben te Dublin en er zoo verraderlijk als lafhartig ar-gelooze officieren, soldaten en bur-gers doodschoten, dan kan het onge-zond sentimenteel medelijden hier acli-terblijven. Wie zou een traan vergieten moest Casement wôrden neergeschoten ? * * * Ook voor de Vlamingen zijn de ge-beurtenissen te Dublin een bloedige les. Net zooals de Boeren en de Ieren, hebben de Duitscher3 gehoopt de Vlamingen te overhalen de kastanjes uit het vuur te halen. De Vlamingen hebben en bloc we-derstaan" aan aile openbaarlijke of1 be-delcte pogingen van Duitsche zijde. Hoewel de Belgische regeering niets beloofd had om huhne taalgrieven te her-stellen — ver van een home rule — hebben de Vlamingen goed en bloed, ailes waarover zij beschikten aan het ge-meenzaam en eenig Belgisch vaderland — hûn vaderland — geolferd. Zij hebben niet eens aan de regeering gevraagd: Zult gij ons al onze rechten verleenen ? Zij hebben gezwegen als onze ver-smade arbeiders, en met hen hebben zij vreugdig de wapenen opgenomen tôt Bel-gië zal verlost zijn van den laats.ten vijand. Alléen een handvolletje verbijsterde pedanten, die aan grootheidswaanzin le-den, hebben de regeering verklaringea willen afdwingen al's België door de lompe laarzen van den Duitschers wordt vertrappeld. Het Vlaamsche volk keçrde hun ech-ter den rug toe. Van een oproer geen nood. Die bierflaminganten zijn enkel dapper rond de herbergtafel. Wat is er edeler: lijden en strijden en sterven voor het Belgische vaderland, dan den dolk gebruiken om België verraderlijk te jr.effen ? Het manifestf tegen de vervlaamsching den hoogesc ool door de Duitschers; het protest der Gentsche pro-fessors tegen de willekeurige aanhouding van Paul Fredericq en Henri Pirenne, de voorbeeldige loyauteit van onze Vlaamsche bevolking, die lijdt, maar hoopt binnen de kooi; de verbanning en gevangenzetting van de beste Vlaamsche strijders en bovénal het vergoten Vlaamsche bloed aan de Maas, de Dyle en den IJzer, met de duizenden en duizenden wakkere Vlaamsche jongen-s, die dag en nacht in de weer zijn voor de bevrij-ding van het vaderland dit zijn granieten fundamenten, waarop eens in een be-vrijd en eendrachtig land, het Vlaamsche kuftuurpaleis wordt opgetrokken, tôt' beschutting van België. DE TOESTAND Het kanon dondert aan het front van IJzer, IJperlee en Leye en ook aan de Vlaamsche kust. Zijn gedommel werd zelfs in "Zeeland vernomen. Op sommige plaatsen tusschen de Leye en de Scarpe is het bedrijvig, Aan de kust heeft de Fransche artillerie de Duitsche verdedigingswerken op het groote duin bij Westende verwoest, terwijl vliegeniers der geallieerden bom-men op Oostende hebben geworpen. Aan de kust verwacht met ernstige gebeur-tenissen.De- Franschen hebben hunne voordee-len bij Mort Ilomïne, rond Verdun, uit-gebreid en , bevestigd. De Duitsche ver-liezen zijn er aanzienlijk geweest. Aan lïet Oosten van de Maas weder-zijdsche beschieting en schermutseling. Aan het Oostelijk front wordt de sec-tor van Ukskuul steeds sterk beschoten. In Armenië schijnen de Russen eene rerdedigende houding te hebben aange-nomen tegen het Turlcsch leger dat aanzienlijk is versterkt. Bij Bailboert en in rie richting van Erzadzjan hebben de Russen den vijand terugge^rpen. Prof. Hâckel en Belg ë. De oude monist heeft in de 'N e w-York limes Magazine over den oorlog gescnreven. Engeland wordt met de gansche schuld beladen. Ziehier wat de Duitsche professer meent : Wij houden thans stellig — aie waar-■ âcvol _ onderpand — aanzieniijke gebie-den. in bezit: België en N'oord-Frank-rijk in het Westen, Polen en de Oost-zee PjVivineies in het Oosten. Deze rijke gebieden waren vroeger Duitsch gebied. Autwerpen. moet ons bolwerk blijven aan de Noordzee en Rig'a(*) aan de Uostzee. Het verbond dat wij met het Uoslen hebben tôt stand gebracht, is op het oogenblik voor ons van het uiter-ste belang (Berlijn—Konstantinopel, de Bagdad-spoorweg, enz.). In elk geval meeten wij, wanneer het vredesverdrag wordt gestoten, een aanzieniijke uitbrei-ding van het Duitsche rijk eischen. D;e eisch wordt niet gesteld uit be-geeiigheid ol lust naar goud, die Engeland behëterscht, dat de wereld regeert; noch uit ijdelen nationalen trots, zooals hij Frankrijk, met zijn zucht naar roem, verult; noch is het de kinderachtige verdwazing van he't door Rome dol ge-maakte Italie; evenmin is het de be-geerte naar gebiedsuitbreiding van het half-barbaarsehe Rusland. Het is een-' voudig dit: dat het Duitsche rijk over-beVvûlkt(?) als het is, de dringende behoefte heeft, zijn grenzen uit te zetten en te versterken, welke grenzen vôôr den oorlog allerongeunstigst waren. De nieuwe provincies, die wij gaan annexeeren, zijn energiek en roe-keloos; maar met voorzichtige en verstandige behandeling kunnen zij wor-den gegermaniseerd of ten min-ste toegankelijk worden gemaakt voor Duitsche koltuur, opvoeding en bescha-ving. Die belangrijke taak is niet nieuw voor Duitschland. In vroeger eeuwen is het duarin" over een uitgebreid grond-gebied geslaagd." Nog verder in het artikel betoogt Hiic-kel, dat met België ook Belgisch Congo aan Duitschland moet blijven, dat Engeland uit heel Afrika dient te worden verdreven en dat de beheer-sehing der zeer door Engeland dient te worden vernietigd of althans onschade-lijk gemaakt. ' ' Belgische broeders, gij hoort het: wij irioeten allen, Vlamingen en Walen gegermaniseerd worden on België met zijn Congo moet Duitsch worden, spijts de gegarandeerde neutraliteit. Dater komt de beurt aan Nederland. Gelukkiglijk : il y a loin de la coupe aux lèvres. (.*). Riga is steeds nog in Russische handen. Was de heer professor n:et ver-strooid ? Red.) Links en Redits. □ j .. =■ — ~ -- Het oordeel der neufralen. Het Dagblad van'Zui d-H o 1 -land schrijft het volgende : ,,Nog geen Duitsch blad is er in geslaagd de beschuldiging door heel de beschaafde wereld tegen Duitschland» te weerleggen, dat : lo. Duitschland den oorlog verklaar-/fle ; 2o. Duitschland België's neutraliteit schond en dit land verwoestte. En dit zal Duitschland toch inoeten doen, wil het niet en met recht worden beschouwd als de verstoorder van den vrede in Europa." Voor Pirenne en Fredericq. Wij lezen in de N. C. : ,.Het is ons bekbùd dat door enkele Neder]andsche geleerden reeds eenigen tijd geleden persoonlijke pogingen in 't werk zijn gesteld om door bemiddeling van vakgenooten in Duitschland inlicli-tingen omtrent het lot van Fredericq en Pirenne te* bekomen en hun belang bij de Duitsche regeering te bevorderen. Nu echter het verzoeksclirift der Gentsche hoogleeraren hier in Nederland beken is geworden, zouden wij willen vragen : ligt het niet op den weg van onze uni-versiteiten als zoodanig, hetzij van de Koninklijke A'cademie van Wetenschap -pen, hetzij als 't niet anders kan van een zoo groot mogelijk aantal Nederland-sehe hoogleeraren in vereeniging — aan het Gentsche verzoek den glans van hun sympathie en het gezag van hun steun openlijk te verleenen ?" Men kan probeeren. Kleine Vlaamsche hallingen. Uit de Panne meldt men dat nu meer dan 1000 Vlaamsche kinderen, wier-ouders nog in de nàbijheid van 'tYser-front wonen, in Fransche schoolkolonie's zijn geplaatst, in afwachting van de be-vrijding hunner streek. Meewarig is het lot van die 1000 kinderen, doch het zou zonde geweest zijn ze langer aan de -gevaren van den oorlog te laten blobtstellen, nu vooral daar de Duitschers een offensief tegen den IJzer aankondigen. Frankrijk verzorgt onze kinderen als een moeder. Wat de vrees van vervreeiiiding betreft, die kan niet bestaan daar de Belgische regeering zorgvuldig op h a r e kinderen waakt. Het onderwijs van de Vlaamsche kinderen wordt ook in het Nederlandsch verstrekt. Dit weten waarsehijnlijk de ultras van Ilolland niet, die met eene krasse onwetendheid beweren dat de Vlamingen niets te protokollen hebben in België en den Staat België" die moet verdwijnen van de oppêrvlakte der aarde om plaats te maken voor een lichaam met een Vlaamschen arm en een Vlaamsch been en een Waalschen arm en een Vlaamsch been, tôt meerder eer en glorie ende profijje van den Duitsche weerwolf. Als zij niet kunnen bijten, dan krulpen zij. De Keulsche correspondent van den T ij d legt naief de Duitsche ziel blôot. Die Gott-rait-unser geiirijft - dat de Duitschers in het heçin van den oorlog een gevoel ' van meewarigheid — God de Heer lochi — jegens het Fransche volk in hun harte ho.d'den. Een volk van decadcntie, hoor. ,< Siuds- de Marne maar vooral sinds Verdun is dit meewarig gevoel tôt op-reehte achting gegroeid, ja, tôt de h o o g s t e achting, die aan de militaire hotedamgheden om een aanvankelijk te gering geschat volk kunnne worden toe-gedragen. Ai de rangbezittende Duitschers, die van het est-front gewond of .voor kort verlof terugkeeren slaan tegen het Fransche volk met meer dien toon van superioriteit aan, welke men vroeger àoou-de. » \ Do geWone soldaat, gchrijft de correspondent, verbergt zijn vrees niet, die daaromi geen gebrek aan moed behoett te zijn, wanneer hij naar het Westen wordt geroepen, om een taak te beproe-vien, welke tôt ■ dusver» ook met de groot-ste opofferingen, inspanningen en verlie-zen — ik kan mij ,over' de wij'ze van het offensief en den prijs voor .Verdun moeilijk u'tlaten, ook al pasgeeren deze miededeelingen geeu censuur (?) — n:et kon worden verwezenlijkt. Al zijn er nog geen teekenen, die op hèt hereiken yan het dnel der fransche revanche wijzen — de herovering van Elzas-Lotharingen — zij hebben echter hun revanche; de ne-deiiagen vaa.1870 zijn gewroken. Met het kleineerend en medelijdend spreken ,over het Fransche leger, dat zoo gemakkelijk onder den voet zou worden geloopen, de „noch Paris"-stemaning van het oor-logsbegin is het uit. En als voortaan in vi'edestij'd een Duitsch officier een Fransch-schen wapeubroeder zou passeren, kan men er zich verzekerd van houden, dat hij mgat oprechte eu voile hoogachting het militaire saluut zou hrengen." Wat jroeten de klappeft aan de Marne en vooral te Verdun duchtâg geweest zijn oui die nederige taal mogelijk te maken. Wanneer de Engelschea het Tëutoon-sche ueber-leger ook eerwge flinke vegen uit de pan zal hebben gegeven zal Ger-mania ook voor deze kruipen als' nu voor de Franschcru Belgisch gezantschap. Bes!uit-wet van 1 iaart 1916. Bericht aan de jongelieden. Krachtens het besluit-wet van 1 Maart 1916, worden de in 1897 geboren Belgen die in het buiten-land verblij ven en niet onder de wapenen zijn, opgeroepen om deel te maken van het kontingent der militielichting voor 1916, De jongelieden, die in Den Haag of te Scheveningen verblij ven, moeten zich van ^5 tôt 20 Mei met hunne identiteit-stukken aan-bieden in de kanselarij van het Belgisch gezantschap, 12, Lange Vijverberg, Den Haag, waar zij aile noodige iiilichtingen zullen bekomen. Den Haag, 4 Mei 191.6. Vlamingen. van beteekenis. Wij hebben indertijd do tekst van het verzet der Vlamingen tegen de vervlaam -sching door de Duitschers van de Gentsohe hoogesehpol medegedeeld. Ziehier de volledi-de lijst van do onderteekenaars, die op Vlaamsch gebied, wat anders Weteekenen dan het lialf dozijntje builebalken die in België niets te vertellen hebben. Onder het protest zouden ongetwijfeld nog velo andero aanzieniijke ' îlamingan-ten hebben geteekend had men meer tijd ge-had.Louis Franck, ' Volksvertegenwoordiger, (Antwerpen), voorzitter van den Bond der Vlaamsche Re'chtsgeleerden, lid der Vlaamsche Hoogeschool' com.missie ; Jan De Vos, Burgemeester van- Antwerpen ; N.. Cuperus, d.d. bestuurder van het Vlaamsch Kôninklijk Conservatorium ; Kanunnik F. Cleynhens, pastooj^deken van Onze-Lieve-Vrouwekerk van Àntwea'pen ; Is. Van Doos-selaere, oud-voorzitter van de Liberale Vlaamsche Bond ; Louis Le Clef, senator voor Antwerpen C, Huyshauwer, Volksvertegenwoordiger, Gent ; Alph. Ryckmans, senator voor Antwerpen ; E. Anseele; Volks -vertegenwoordiger en Schepen- der stadGent; Léon van Reborgli, senator voor Antwerpen; Dr. . Leopold Goyens, bestendig lid der Vlaamsche Natuur- ,en Geneeskundige Gongressen. Opsteller- van het Geneeskundig Tijdschriît van België ; J. Jans, oud-stafhouder der ba-lie van Antwerpen ; Em. De Puydt, voorzitter van lief Verbond der Liberale Vlaamsche maatscliappijen ; H. Le Bon, oud-voorzitter van de Vlaamsche Conferentie . der Ba-lie ; Dr. Nuyens, voorzitter der maatschappij Vlaamsche Katholieko lloogesohooluitbreiding van Antwerpen. Uittredend voorzitter van de Nederduitsche Bond van Antwerpen ; G. Roy ers, Volksvertegenwoordiger, gemeente-raadslid yan Antwerpen, Leeraar aan het Geslicht van Schoone Kunstea ; P. Cootmans Burgemeester van Berchem ; K. Weyler, advocaat, g'emeenteraïadslid, oud-voorzitter van de Liberale Democra(ische\ partij ; Paul Fredericq, Hoogleeraar aan de Hoogeschool van Gent, Voorzitter van het Willemsfonds, a£-degling Gent ; Julïaan De Vriendt, bestuurder van de Koninklijke Academie van Schoone Kunsten, te Antwerpen ; J. Van Jtfeutefi, voorzitter van het Davidsfonds, onder-voor -zitter van de Drukpersbond en de Bond der Katholieke Dagbladschrijvers ; Edm. Duysters, advocaat, Volksvertegenwoordiger (Antwer -pen) ; Dr, Lamborelle, Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid van Mechelen ; Ka-rel Adriaenssens, voorzitter van den Onder-wijzersbond ,,Diesterweg" ; _A. Vermeylen , hoogleeraar aan do Iïoogesehool van Brussel, lid der Vlaamsche Hoogesçhoolcommissie; Dr. Maurits Sabbe, leeraar aan het Vlaamsche Conservatorium van Antwerpen. Qpsteller van het Tijdschrift ,,Vlaamsche Gids" ; Dr. Ter-linck, oud-voorzitfer \an de Liberale Volks-bond, Brussel ; Van Isacker, lid van het Belgisch Historiegesticht te Rome; A. Cools, Schepen der stad Antwerpen ; M. Roucourt, deken, Berchem ; F. Claes, Conservator van het Steen en het Vleeschhuis, Antwerpen ; Aug. Michot, bestuurder van het Gesticht Michot-Mongenast, Brussel; Hegenscheidt, leeraar aan de Hoogeschool te Brussel ; Edward Loos, studieprefekt aan het Kôninklijk Atheneum van Antwerpen ; A. Siffer, Volksvertegenwoordiger en oud-d.d. Burgemeester der stad Gent ; De Bruyne, hoogleeraar aan de Hoogeschool van Gent, Schepen der stad Gent ; A. Buyl, Volksvertegenwoordiger voor Oostende—Veurne en Dixmuiden ; Léonard Willems, advocaat aan het Beroepshof, Voorzitter der Vlaamsche Balie van Gent. Katholieke, Liberale, Socialistiscbe, Chris-ten-Democratische Vlamingen sloegon hier broederlijk de handen samen om de geschen-ken van den vijand a£ te weren, onder woor-den van krachtig verzet. Raak moet hun proteât geweest zijn daar Von Bissing de Vlamingen met zware gevan-genisstraffen bedreigde, als zij verder de vervlaamsching^ van de hoogeschool van Gent door de Duitschers mochton tegenwerken. Paul Frediericq weet er van te spreken DE MM» &RQ0TE EAAD, Een origineel uit het PrinsevinkenpiajL'k, zweefc vuist-dikke druppelen om het loi der Vlamingen. Een tiental jaren gele« den hoorden wij hem> op1 het Nederlandsch taal- en letterkundig ^congres ia hefc paleis der Academiën, het oud-paleià van den prins van Oranje, te Brussel, Atsaf hij een inboorling uit de Jordaaa was, wist bedoeld volkskrachtman zij'ne wcreld-bibliotheek behendig aan te pr^ zen. Zijn peroreeren was echter zoo vermakelijk, dat de aaniwezigen —-; onder wie uw dienaar — nog altijliî' monkelen, als zij daaraan denken. Toea hebben we zelfs Godfried van Bouillon met zij ne kruivaarders en aile do o duc h. tige Belgen, die de wanden Van de groote zaal versieren, hooren schateren en, wa-remipel gezien, dat zi| hun buik vast-hielden van het lachen. Een Simson was a® apostel der volks-kratcht ' juist niet. Hij miste de overvloe-dige vacht, de herkulische spieren en zelfs de basstem van den vriend van; Delila. Moeilijk kan men zich Simson' voorstellen met een krekelstemmeken. 'Onze origineele heer uit het PrinsOr. vihkenpark overstelpt ons, Vlamingen, die gezond aangelegd, liever een Delila zouden verkiezen, met allerlei liefdebetuigirù gen. Rechtuit gespiroken, vinden dit aandringen hoogst onfatsoenlijk, ongepast en in het geheel .niet deftig. En juist omdat wij de ooren stoppe a, is de man lastig. De kerkvader van de volkskracbt le est de les aan de hier verblijfvende Vlamitï-gen; dringt zich op, hoewel wijl, Vlamingen, hem zeggen: Maar, mijn lievo man, laat ons toch een heetje gerust met uw getater. Weet u niet hoe België lijdt en eerst moet bevrijd worden?, Niets te doen. De Volkskracht, die zijfn pa, zijne ma en zijn schoolmeester, grijze' haren heeft doen krijlgen, of die heelemaal heeft doen verliezen, houdt niet af. Het is erger dan voetangels en klemmen. Nu heeft hij iets anders uitgedacbtï een „Vlaamschen Raad in Holland", di« namens Vlaanderen (_?jtot autoriteitenenpu-bliek kan spreken in plaats van „het geschetter van onverantwoordelijlke Vlaamsche (?) journalisten". Wij steken het madrigal in den zak. Reeds honderdmaal werd het 9ns gestuurd, ook" van Vlaamsche-Belgische zijde. 1s onze betweter zelf wèl verantwoor-delijk voor zijne woorden en daden? Daar het een werk ' van barmhartiglieid is, de onw.etenden te leeren, mogen wi| den leider der wereld-bibliotheek -verzo^ keren, dat wij eéh echte Vlaming zijn en dat hij liet niet i^< 'Onze volkskrachtige tegenspreker heeft zich voor zijn Raad in betrekking gestelcï met onzen Vlaamsehen taalpolitieconimis-saris, Hyp, oliet Meert, van de Plantija-drukkerij te Gent. Deze zou het Grobt-Nederlandsch wicht, geboren in do nàbijheid der Haagsche begraafplaatsen —* is het niet om hijigeloovig te Avezen, mevrouw ? — zijn zegen gestimrd heb* ben al over den electrischen dooden-draad, van uit het ontoegankelijk etappen-gebied, dus met toestemming der Duitschers, die Paul Fredericq hebben ge-vangén. Aardig. Neen, dit wordt" bedenke-' lijk, des te meer daar Hy poliet nqg niet geprotesteerd heeft tegen de vervlaamsching der -Gentsche Universiteit door de Duitschers.Daar de leider der wereld-biblioiheeÈ — gratis réclamé! —• beweert, dat naam-loosheid hier tôt niets dient, zal hij on-getwijfeld de namen der leden van dert Grooten Raad van Viaanderen bekend maken. Met genoegen zullen wij ze vooe het nageslacht drukken. De Haag, die reeds een hof van arbitrage bezit, zal een internationaal organisme te meer kunnen huisvesten : d« Groote Raad van Vlaanderen, die in vroegere eeuwen te Mechelen zetelde en' eene metamorfoze ondergaat. Wij vreezejj echter, dat wij opnieuw gaan te doen hebben met het half dozijntje van de Vlaamsche Post, Vlaamsche Stem, Dietsche Stemmen en Groot-Nederlandsch persbureau. O ! mince j Dit ongevraagd bemoeien van zekeret Hollanders met onze zaken is, wij her-halen het nogmaals, een gevaar voor Nederland, met welk de Belgen anders dâ beste betrekkingen wenschen te onderhou/ den. Mei schrlttewiiid is België. ' Volgens de „Kôinigche Volkszeitung" is op 2 Mei te Brussel in de zittingszaaï van den Senaat .voor den krijgsraad een procès bogonnen tegen Charles PareutQ en omstreeks; 4') anderen, meest tele-graafbeambten, die deels achterbieven, toen. de Belgische regeering vluchtte, deels; 00S door deze werdeu teruggezonden. Zij wow den beschuldigd met genocmde regeering een jaar lang in verbinding te hebben gey staan, tengevolge waarvan aanvallen vai! luchtschepen, één van deze begehadigd werd en nog. vele andere feiten voorvieleni.; Het procès zal vermoedelijk 4 of 6 dagetl duren. )

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection