Belgisch dagblad

592932 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 04 Fevrier. Belgisch dagblad. Accès à 09 decembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qf8jd4qp9x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

S*> ; j Pfvnruv. VRIJDAO 4 FEBRUARI 1910. No. ISO. ABONNEMENT J31Î. - Per 3 maandea voor Hollan.il f 2.50 franco per posfc. Loese jiummere : Voor Holland 5 cent Voor Buitenland Vit cent. Den. Haag. Prinsegrachfc 69, •Pfilof Adm. 7485. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADYEEÏENTIENr Van 1—5 regels f 1.60: elkf regel meer f 0.30: Reclamei 1—5 regels f 2.50; elke reg<3 meer f 0.50, London : Dixon House Lloyd* Avenue E. C. DUITSCHE GRUWELEN IN BELGIE Vooraleer wij onthuïlingen do en ove] totnogtoe onbekende gruweldadeM, dii in België cloor de Duitschers werde: giepleegd, willeri wij onze jandgenootei mi Nederland waarschu'wen. In dit ncutraal midden, waar de Duit écho invloed een ruim en vruchbbaar yel< heeft govondon, wordt eene geniepige eo Kieheini'ziioiige propagande gevoerdi on net woarstaudsvormogen, het geduld, dt taaiheid en den moed der Belgen to ont zenuwen en te ontkrachten. ÎDie gievaar lijko mikroben worden als van hand1 to hand voortgezet. Deze Duitsche propaganda lcomt hier op neer do Belgen ie doen gejlooven, dia de oorlog ruminer de loopgravonlinie za . overschrijden en dat er dus noeli over rwinnaars, noeh overwonnelingen zuller wozen ; dat België te ruim zijn toi heef b'etaald cni niet voor zijn eigien belan gen te zorgeri, zelfs als zij tegenstrijpjig zijn met deze van zLuio vrienden en ver bond en en. Eindelijk dat Engeland en Fraiikrijli België totaal yerhindcren den vrede me Pu'tsehlànd to sluiten, omdat zij weter dat België zou ontruinid worden, tan piinste lot de Maas, eene sch*a<vergoedling ipntvangen en Congo aan een zoet prijs-je zou kunnen verkoeht worden. Om de Vlamingen in het, net t< doen loopen gaat men zelfs zoover te zeggon dat Duitschland zal eischen dw het in Vlaanderen Vlaamseh radikaM izal toegepast worden in het nieuw België.Nu zal men de reden der houdiug vaai »ekere Belgen in den jongsten tijd be-grijpen. Te goeder of ter kwader trouwe maken zij zieh de agenten van onze vij-p.nden.Onze plicht is ons te weer te stellen, 0e maskers aî te rukken en het Duitsch gekonkel bij onze landgonooten pn onze vrienden aan te lclagen. Ilet gevaar is misschien grooter dan Jnen vernioedt...- / Bit gezegd zijnde willen wij het ge/ Jieugen onzer l«ndgenooten Wat opfxis-echen en door de herinnering aan de gepleegdo gruwelen hun doen zien hoe yerkeerd de viianrl nr> nT,/7A hoid on ouzf vorgetelbeid. * * # Een BrusSelsche advocaat heeft bij middel van do N. R- C., het diuitschgezind Hollandsch blad, welk zonder pas Belgit mag binnendringen, pootjes aan de over-weldigers van ons land gêgeveife- -Daar hij niets gezien heeft vain de ge-ploegde misdaden en er niets afweet — \vant and'ers zou hij zich wel g<ewachl hebben zich zoover te vergeten, zul len wij gruwelen aanhalen, geplecgd u dien omtrek van Brussel. Wij ontleenen die ieiten aan het \ er elag der Britsche commissie tôt ondier zoek van de aan Duitschers ten last< gelegde gruwelen, onder het voorzitter schap van Viscount Bryce, gewezen Britseh gezant te Washigt<Wi. Men leze aiandachtig en men prente ailes goed in het geheugen. (B'adz. 39). In Mechelen werden vee lijken gezien. Een getuige zag eei Duitsch soldaat een vrouw, die hij ge dood, de borsten afsnijden en her innerdle zich nog vele andere v r o u w e n 1 ij k e n in de stralen te hebben gezien. ' . In Hoîstade waren een aantal huizei in brand gestoken en lagen tallooze lij ken in huizen, in achtertumtjes en i de straten. Bij den hoefsmid waren de lijken y a ,e9n vrouw en een jongen te zien, d)i met de bajonet waren afgemaakt. Twee j o n g e v r o u w c-n lagem o het erf achter het huis. Van de eei waren de borsten afgesneden, de ai dere was doodgestoken. In den tuin van een huis, in d hoofdstraat, werden de lijken van twe y r o u w e n opgemerkt en in een ai der huis het lijk van een z e s t i e i j a r i g e n jongen met twee bajonetwoi den in de borst. In Sempst ging het niet anders. IIu ' zen s tonde n in brand on in sommiger i lagen de v e r 1c o o 1 d e o v e r b 1 ij f i sels van burgers. i Een getuige zag het half-vast-gebon dieu lijk yan een man met a f g e h a k - t e beenen. Dezelfde vond een z e v e n l tienjarig m e is j o met niets diai i een liemd aan in diepe wanhoop. He i kind beweerde dat zij en andere meis 3 jog op een veld waren gesleept, dat haa; - daar de kleeren van het liji waren ge - rukt en ze yerv»!gens v e r 1c r a c h t waren on dat sommigen ten slotte wa ren a f-g o m a a le t met de bajonet. In Eppeghem werd op 25 Augustu! t (1914) in het klooster een z w a n g e l r e vrouw gevonden die gewond wa! ■ met een bajonet. Zij was stervende. O) i den wog lagen z e s 1 ij k e n van ar t beiders. ■ In Ëlewijt werd het n a a k t lijk vai ; oon man gevonden die aan een ring ir ■ den muur der lechting was vastgebon den. Hij was dood en zijn lijk was ver ittinkt op een wijze te afschuwelijk on - te verhalen. Het n a a k t e lijk van eei vrouw werd nog gevonden in een sta die op dezelfde lichting uitkwam. _ In Ilaiecht zag men de lijken van tien burgers op een rij liggen bi, den muur eener brouwerij. In een ar-! beiderswoningi, die was opengebrolcen, ontdekte mon het v e r m i n 1c t e lijk - van een vrotuw tusschen de 30 en 3E jaar. Dicht bij het huis lag een drie-jarig lcindje waarvan het b u i k j e w a £ opengesneden met een bajonet. In Werchter werden in een huis dit lijken van een man en yrouw en viei jiongere monschen gevonden. Men be-weert dat zij vermoord zijn omdat een der meisje3 zich door de Duitschers niet wilde laten misbruilcen. Deze opsomming van mistdad'en, zegt he{ Versiag, bevat bij lange na niet aile verklaxingen die aangaandej dieze streek aan de Commissie zijn overgelegd. De bovengegevene zijxi slechts vooiibeelden van hetgeen, blijkens het getuigenmate-riaal, in een nauwelijks te geloovon aantal gevallen heeft plaats gegrepen. Wij willen hier nog de volgende ge-op onnoozelo lcindcrtjes — (bladiz. 44). ' In Haecht waren verscheidene kinderen vermoord, een van een jaar twee, dne vorndi men met handen en voeten aan de deur van een boerderij gespij-k e r d, een misàaad d'e haast ongeloof-. lijk schijnt, waxe het niet dat het gie tuigenis daaromt.rent geen twijfel bij om ; overlaat. In den tuin yan dit huis wa* !. het lijk van een meisje dat in het voor-hoofd geschoten was. Te Kapellen oj den Bosch werden twee lcindereu . op een lcar vermoord. Te Eppeghem zag . mon het lijkje van een kind van tw« j jaar aan den grond genageld miel . een Dnitsche lans... * * Genoeg. De pen weigert verder ove) die akeligheden te schrijven. Welle mensch kan zijne lcalmte bewa 1 ren bij - het lezen van die gruwelen? Zio l daar hoe mon gebeuld heeft mot ons - Vlajamsch*-Brabantsch, landsvollc, en ho - men er de beest -heeft gespeeld.^ Die bloed- en schanddaden zijn pas anderhalf jaaa- gebeurd en men zou Bel gen, ja Brabanders, Vlamingen van stiara i als de gemartèlde vrouwen en kinderen aantreffen die, met koelen bloede, in eei a vijandeHjke courant en in de houdingi vai een nedei'igen knecht, de beulen dnrve a vaorstellen, vrede te sluiten. En d^e la e heid dsurven zij bestempelen met ,,eer overwinning op zich zelf." p Dit zal niet en ninnner gebeuren ! ie Oog voor oog, tand voor tand, eîscl i- de onverbiddelijke gerechtigheid van booi wilchten en ruffianen, die door aile eoi j wen heen de Geschiedenis zal brand e merken. i- De Belg, die nu en in de toekomst \*a i- toeniadering, met den pinhelan durit spn i- ken, is voor zijn volk een schelm en zi ne plaats is de kaak en het pelderijei DE TOESTAND De Duitschers verbloemen hun eche bij Atrecht, waar zij gepoogd hadder door te brelcen. Nu melden zij dat d< geleverde gevechten slechts elementer zijn van een groot ,,sainenhangend" o1 lensief, hetwelk ten doel had hunne laoj gravenlinie te verbeteren en meer gezicl te krijgen op het gebied dat de vijan ôezet. De Duitschers beweren den 28e 1500 meter loopgraaf van de eersite e 200 meter van de tweede vijandelijk' etelling te hebben vermeesterd. De Franschen meenen ook dat de Dui echers eene poging hebben gedaan o: het offensief der bondgenooten voor : zijn, doch zullcs is mislukt. Van d« wc.^telijke linie is er niets bi zonders meer te melden, sinds de Dui schers te Lens en te Atrecht hun do niet hebben bereikt. Alhier en aldaar er artillerievuur aan te stippen. • Aan het oostelijk front niet bijzonderi Aan de Isonzo duren de kleine g1 'Vc< b n voort- Hollanders uit c Duitscliland teruf ) Eenige bladen berichten uit Ensched ifc De stroom van Nederlandei's i d Duitschland, die daar. geen werk me n vinden, of er om de duurte der lever n mâddelen niet kunnen blijven, neemt stee ) toe en geeft clen grenskommissaris « het sleunkomitee h®nden vol werk. A! t- allen wordt voorloopig yoedsel en c n derdak .verschaft. Sommige worden voo ;e geholpen naar die gemeente, -waarheen weaischen te gaan, andere vinden M* j- werk, maar er zijn er ook, die geh< t- ten laste blijven van het steunkomdt< il Wegena den woningnood kan aan isi meeste geen afz onderlijke hui&vesifcii: worden vetrleend, zoodat er in een vri t. ger sehoolgebouw, dat daarvoor wei a- ingericht, reeds een 80-tal zijm onder j bracht. Links en Redits. Vandervelde le Lausanne. . L'I ndépendance Belge vai 31 Januari, bov^t een versiag van d< - conferentio van niinigter Vandervelde, • geschreven door den bekenden Belg, Oc - lave Maus, die zich in Zwitserland op i houdt, een persoonlijke vriend yan dei t geachten sprelcer. Ziehier wat de Belgische minister ge ■ zegd heeft over de Internationale on El - zas-Lotharingen : tl ,,Mag men beslu'ten dat de Interna - tionale, na den oorlog, zal zien de toe nadering van de eene en de andere ele s menten, die tlians diep verdeeld zijn ' - Zekere vragen die bizonder ernstig zijn ï verzetten er zich tegen, b. v ) de v r a a g .van Elza s-L o t h a ■ r i n g e n. ,,Duitschland vorklaart dat die provin l 'iën voortaan deelmaken Van de een i heid des rijks. Frankrijk antwoordt : ,,Geene Germaansche overheerschinj • van 40 jaren billijkt den roof waarvai i ile het slachtoffer ben geweest." l En wie zal Frankrijk geen gelijlc ge l ven ? Do Duitsche soeialisten beelden zicl in, dat zij met ons, na het einde dei i vijandelijkheden, de onderbrolcen betrelc kingen zullen kunnen hervatten. Meenei zij dan, roept de redenaar in een prach tige beweging van verontwaardiging uit ' dat wij de hand zullen a a n n e men die zij ons" toesteken i w a n n e e r hunne andere rood g e v e r f d is door het bloed dei i Belgen en Franschen?" Geen kreupele vrede. Ziehier nu de meeuing van den Bel-' gischcn staatsman over de Duitsche socia-listen.„Men zal me opwerpen dat er eene m»n-derheid be&taat. In Du'i'tsohland zijn de socialisten het niet eenparig eens. Zou men ten min s te geene toianaderimg tôt die minderfieid kunnen tôt stand brengon? 'Ik zal u gansoh openfiartig antwoor-den.ui.iSêù~~~vu[i ut; u, triib au een oi nijna ai-leen, getkant zijn tegen het impérialisme. Ik breng hulde aan den helclhatligheid van eene II os a Lu,xemburg, een Liebknec.h'1 en een Edward Bernsbein. Zij hebben de eer van het Duitsche socialisme gered. Maar wij zullen niet die minderheid ontaoeten, ' aangenounen dat zij meei\ier-heid wordt. Ilet zullen de mannen zijn die, in den Reiohstag, gisteTen nog de no odz akel ijkheid der annexatie uitriepen. Zoolang België en Frankrijk bezet zijn en zoo men ons wil spreken over een kreu-pelen en voorburigen vrede, zullen wij ons de o.oren stop.pen!" Zo'oals men kan zien, heeft Vandervelde Idaren wijn geschoinken en Het Vol 1< zal rnoeten toegeven, dat, Havas-fieutei trouw de grondgedachten had weergegeven Er kan dus geen sp'raak zijn van In ternationale, zoolang den oorlog duurt et - van geen vrede, zoolang België en Noori - Frankrijk niet zijn ontruâmd en Duitsch land Elzas-Loitiharingen niet teihig geell 3 Dit is kategorisch. De Duitsche opeischingen. Nu het heet dat Duitsch.land's Reges > ring de in België opgeëischtc goederej > betalen gaat — op welke onreohtvaardig. i wijze dit gesc-hiodt, hebben wij. vermeil 1 in ons mimmer van 2 Februari — kom a het er op aan, de waarde der weggenc ■" men goederen vast te siellen. De on vangstbewijzeh duiden over 't algemee. enkel het aantal, nooi-t de kwaliteit h< gewieht, de specificatie, of de waarde "aar d De Duitsche willekeur heeft hier wee 3- mooi spel. Sommage Belgische nijveraai i- of handelaars hebben het gewicht doe - vaststellen door gezworen wegers en hel ben dit gewioht op het ontva.ngstbewi n willen plaatsen boven de handteekenin ï- van den Duitechen officier of onder-ofi j- cier, die het eohiter doorgevaagd hebbei i. enkéle „vriendelijke" opeisohers hebben ' slechts een lioMen vaag doorgegeven, zo dat het cijfer nog leesbaar bleef. Daare. " tegen is het gébeurd, dat de Duitsche heelemaal geen ontvangstbewijs gegevt hebben, als de eigenaars hunne magaz nen gesloten hielden en geen vrijen ta •" gang aan de Duitschers verleenden I Een briefje van het front. Een Belgisch „ poilu", gedecoreei e: voor zijne manhaïtige houding tegeno\ lit den vijand, schreef onlangs een brief er naar kinderen, welke het sublienn gedai 1&_ geopperd haicklen hem geluk te we 3^1 schen. • n Danlc, mijne lieve kinderen. Trac an dikwijls te denken, niet alleenlijk a n- mij, mdar aan al diegenen, die hier i rt- mij zijn, die lijden en sterven! 't zij voor U en uw geslacht, dat zij den d< *r trotseeren. Tracht, door te werken »el te leeren en te leeren om te gehoor1 >e, men, U waardig te toonen van hui de opofferingen. g Dit brieljet geschreven in de loc je- grachten en zooveel ala geparfume idl door dien reuk van het bu&kruit, z je- immers veel meer dan tal van lange devoeringen. Ge BelpÉ iianûel , in den. Yreemûe. „Wij doen geen zaken meer met de Duitschers. Onze bondgenooten zullen zich wel wachten van het „marte in Germany". Met de herstellingswerken en andere zal er weldra een periode van opbloei voor ons intreden". Zoo wordfc er gezegd 1 En bij al ons lijden voelen zij, die zoo redeneeren, zich reeds over gelukkig bij het instaren der toekomst. Dit zijn droombeelden, die nochtans gemak-kelijk tôt werkelijkheid te brengen zijn, wil men deze zaak van nu a£ llink in de oogen zien. Sinds jaren heeft Duitschland' zich ten allen kant weten in te dringen en heeft alzoo zich meester gemaakt van een aanzienlijk deel der wereldmarkt. Men is aldaar methodisch te werk gegaan, met medehulp en steun der regee-ring. De banken zijn niet ten achter geblevèn. r Hunne konsulaten hebben zich wonderwel L weten aan te passen aan dit grootsche werk. Al die Duitsche elementen — en zij zijn talrijk ' — die zich jn deze omstandigheid in de verschillende landen van de wereld inge-L burgerd hebben, zijn terzelfder tijd fiinke . dienaars gebleven vaa hun moederland. Deze . oorlog heett zulks ten overvloedigste bewezen. l Nu rijst de vraag op : „Zijn wij de min- deren onzer Oosterburen ? f Onze buitenlanders — ik spreek hier van vôôr den oorlog — hebben het moederland veriaten om in den vreemde 'tzij een hooger loon, 'tzij een beter inkomen te genieten of voor zuivere persoonlijke redens. Op. enkele uitzonderingen na liep ailes op eigen risico en droeg den persoonlijken stempel. Zij zijn gelukt of mislukt terwijt hunne landgenooten in die vreemde streken niet eens hunne tegen-wuordigheid gisten. De samenwerking, de organisatie ontbrak, zooals îifj nu nog niet bestaan. Wat weerhoudt ons op dit oogenblik reeds eene bank of een groep van Belgische banken te stichten, welke voor taak zou hebben hulp te verleenen aan de Belgen, gevestigd in den vreemde ; welke mits de noodige waarborgen kleine voorschotten zouden doen. Op dit oogenblik zijn er geschikte gelegen- heden ip A rrronfinr. U :j:v C<L"- J" ■ . ' • te vestigen. 't Is wel waar, onze fabneken en werkhuizen zijn, ofwel verwoest, ofwel bezet door den vijand. Maar stoombooten, varende onder Belgische of Engelsche vlag, worden nog immer geconsigneerd door Duitsche fiima's. Beperken wij ons voor een oogenblik bij Zuid-Amerika. In elke haven treft men nu eene almacbtige Duitsche firma aan, welke de marlct aldaar beheerscht, dank aan de medehulp van het Duitsche bankwezen ; dank aan den steun en samenwerking van scheeps-reeders en andere uit het moederlaad, die door het verzekeren van een bepaald zaken-cijfer, toelaten de vreemde mededingers te verdringen van de markt. De Belgen zijn werkzaam, eerlijk en onder-nemend. Dit is gewis een kapitaal. Indien van nu af, dank aan eene goedç organisatie, waarvan de fundatie berust o[ 1 eene degelijke gezonde en praktische commer cieële basis, de kern kondet vormen voor d< ontplooiing onzer ecoaomische en commer cieële kracht, dat zou ons de taak buitenge woon vergemakkelijken voor de toekomst Van Antwerjpen uit moeten wij in regelmatige verbinding staan met al de zeehavens van di wereld. 1 Eene goede verstandhouding tusschen on 2 bankwezen, onze scheepsreeders en de vei l tegenwoordigers onzer nijverheid ; een goei t begrepen nationaal gevoelen, dat de voorkeu «- geeft aan een landgenoot; goed gedocuinen teerde intichtingsbureelen, welke vlug maa zeker aile noodige inlichtingen verscbatfen .. t en zonder bluf noch overdrijving kunnen w '■ verzekerd zijn na enkele jaren eene eereplaat r in te nemen op de wereldmarkt. s Wij Belgen, zooals elke andere natie, streve u. naar dit doel ; wij kennen het middel om di doel te bereiken. Nu wachtea wij op goede s wil, energie en initiatief om middel met do< S te verwezenliiken. i- ï Opzoetnaart.Tenapi ,n Onze correspondent uit Antwerpe IJ" meldt ons, dat de Duitschers huiszo e' king gedaan hebben in de woning vî onzen bestuui'der on zich geinformee: hebben of hij zich niet in Antwerpe bevond. Als Zondagjagers zijn zij lia 'd een leegen buidel naar cle kommanda er tur teruggekeerd. Dr. Terwagne is i; i° mers geen man, die zich makkelijk z kunnen verbergen, on zoo maar on£ 1 " zien in België en in de vesting Ai werpen zich zou kunnen binnen smc ht kelen. Waarschijnlijk zal men een d* an belganger, een sosie bemerkt en ov net gedragen hebben. Bijna ellceen he Is immers een evenmensch, die als tw iod druppels water aan hem gelijkt. am Toen wijlen Leopold II naar Pai sa- ging en in een -of ander klein bou me vardtheater bezocht, werd zijne «aiaiiwczi hedd telkens gésignaJeerd. Laclhend ontlcén p- hij dit, zeggend: „*Het zal weeral \ >rd 1ère Mabille geweest zijn. Deze gro egt industriel uit Mariemont) was imme re- een der sosies van den koning der J gen. xvveuue JCJ. Nog over de priestermoorden. Onze lezers hebben in het ophefmakendq schrijven van het Belgisch Episcopaat aan da Duitsche bisschoppen, in extenso door he» Belgisch Dagblad verschenen,gelezen, dat bovendien reeds lang bekend was, daé kardinaal Mercier tweemalen schriftelijk en daarna de bisschop van Namen nog eens, aan den Duitschen militairen gouverneur gevraagdl hebben een tegenstrijdig onderzoek in te willen stellen over de priestermoorden, het fusilleereït en het gevangen nemen van vreedzame bur«* gers, en meer andere feiten, die een aanklacht zijn tegen het volkenrecht. De aandrang vatt ( de geestelijkheid stootte af op eene hardnekkige weigering. Men weet ook dat generaal von Bissing een eenzijdige commissie benoemde,welke de waar- | heid verdraaide en de feiten onder een valsch daglicht voorstelde. 1 Een priester, de weleerw. heer Aloysius van den Bergh,aangesteld door den OostenrijkscheiT Priesterverein, ora een officieel onderzoek in België in te stellen over de priestermoorden,^ kreeg evenmin do toelating hiervoor van Alvar, Bissing. Het eenige wat deze voor hem koiT dodn, zeide hij, was hem inzage te geven variT' het versiag der Duitsche commissie. Uit dit document bleek dat van de 49 priestermoorden in België, de Duitschers 19 gevallen verdedigden door getuigen op te roepen die verklaarden dat de in het stuk genoemd® priestershandelingon hadden bedreven, waarop de kogel stond. Van de 33 andere ge« valien werd niet gesproken, waar* door de Duitsche regeering toegai dat deze 33 priesters onschuldigf werden gedood. De taak van den Oostenrijkschen priester was daardoor toch eenigszins vergemakkelijkt^, bij had nu slechts officie us te onderzoeken ia hoeverre de beweringen van Duitsche zijdo omtrent deze 16 gevallen juist waren. Hij bezocht kardinaal Mercier, aan wienhy een schrijven van Z. Em. kardinaal Piffe en van Z. Em. kardinaal von Hartmann had ove£ te brengen en er werd besloten dat het onderzoek naar-deze-16 gevallen met de hulp vatl een zeer nauwgezet onderzoek door betrouW-baro getuigenverklaringen werd de verdedi» ging der Duitschers weerlegd. Op een ontegen» sprekelijken wijze werd vastgesteld dat g e en der 16 priesters een feit bedre* ven had waardoor de doodstral kan worden toegepast. Het is met feiten aldus vastgesteld door dit onderzoek, waarvan het besluit in Sepr, tember 1915 aan de pers werd medegedeeld?^ lo. dat van Oostenrijksche kerkeiijke zijd4( de. pries ter vereeniging een onderzoek betref», fende de priestermoorden in België plaats heeft gehad; 2o. dat dit onderzoek leidde tôt de veroor-^ deelingen van het optreden van het Duitsch#^ leger in België; 3o. dat 49 Belgische priesters laf vermoord, i werden in de uitoefening van hun kerkelijfcT' i ambt. ' j ' Discllaiil ei M sloiiziiM 1er ; Meii intetfie. België was in de laatste jaren oen; 3 steeds onpleizieriger Europeesoh concur-" rent voor Duitschland geworden, dat. in i kracht op Engeland volg.de. Wanneer meal r de handelsveriho'wiiingen nagaat, dan blijktf " dat er ,qp de buâten-Europeesche mark-r ten steeds België te vinden was als c>>n-onrront na de Vereonigde Staten, Engen J land, Duitschland en Frankrijk. Het exporfc-s cijfer in millioenen ponden uitgedrukt kloinl voor de Vereenigde Staten van 1901—le 11 van 290.048 tôt 552.150; voor Engelandj t van 280.022 tôt 487.223; voor Duitschland n van 217.900 tôt 440.400; voor Fraïucrijk il van 100.516 tnt 268.507; voor België van 144.474 tôt 158.059. - Als men deze cijfers nagaat, dan vindl men ct den uitleg in van het 'stopzetteu 8 door Duitschland van de Belgische ijidus^ strie, het sy&temafeahe vernielen van I'a< bxieken in België gedurendé de ©erste maanden van den oorlog, het stelselmati^ n. opeischen van grondstoffen om de Duit-e- sche industrie te bevorderen en het he-Ln letton der hernenûng van het werk in ■ji de Belgische fabrieken, aïs deze zich niei n heelemaal ter beschikking van de Duit-et sche Regeering willen stellen. ^ Duitschers eu Belgen. it- De Duitschers koopen ailes wat _ zii k- maar kunnen aan voedsel in Belgie. onl ;b- het naar Duitschland te stnron. Than< ,r- maken zij jacht op Belgische paardenrf eît Een Belgisch paardenfoklcer^ werfl verplicht een mooi paard voor 5000 fft af te staan. De boer meende een list t| • ijs kunnen gebruiken om zijn paard niet t4 le- leveren. i'g- Hij beweerde dat het paard slecht ^ag de en dus onbruilcbaar was voor don mili« 'a- tàiren-d.ienst. ot- — Aïs- het zoo is, epr»k de Duit -rs sclier, zal ik er u 200 îr. voor geven en el- hot paard word aan dien prijs betaald ou naar Duitschland gevoerd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes