Belgisch dagblad

525599 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 10 Septembre. Belgisch dagblad. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kk94747t1w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

M 3 fiîii'gansr- MAANDAG ÎO SEPTEMBER lOXÎKrs i^o. 304. abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland I 2.60 franco per post. Losse nnmmers. Voor Nederland 5 cent, ▼oor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126, Telefoon Red. en Admin. 7433, BELGISCH DAGBLAD lferschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. D1IDETAIIY norw If&M Q TflT 19 IIRP FN VAN 9 TOT A IIRP AUVJSBTEB TIE N. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Voor onze brave soldaten. Nog dezer dagen sehreef „L© Temps": Wij wiBen ook geeai bevootrrechten zien. „Waf. de ongeioovigsten het meest piatrœrt Wij wiKlen evenmin ,van haivo jnaatiegeis bij bgt aanschouwen van de J3eQgiscikei soit hcoren. "daien, is het diep, en bijîia godsdaenstig' gel- IWij kunniem imm^rs niât vergetan wat de votei, woarmede zîji oorllogen. Rechtstaahdiel Bel g en door .dien oorlog veriioren nebben. ;ln de ai loopgtaaf netemt do nederigste de Men bedenke toch, dat België een zaken- "waarde aan van een zinneteeld. Prie jaren cijier van 1000 fr. per hoofd en per jaar fcardien strijd, zedeïijlke en lichamieilijke pdj!- vôôir den oorlog maakte. Groot-Britannië volg- hen hebben hunne zielesterkte niet verste- de met 550 fr., Frankrijk met 350 fr., lien. Bij ben heeït de uilzinnige geestdrift Duitschland met 325 fr. en dè Vereenigde van de eerste Augustusdagea 1914 plaats Staten met 800 fr. i I ■ i gfcmaakt ~ voor een kallme en nadenik|ende Bn nu is ailes weg. j vf s b«? r a denbe id. Due mannen steken ecm, Nu zijn wie allen arm. seort ernst in hunne minsle gebaren. Wat 10ns nijverig België, cens de biekorf der hun aanloop verwekt is nocb het verlangen wleield, is nu stil ails een kerkliotf. van wraak, noch de lieSde yan den1 roem, * 'maar de beldere visie van den te K©rvuî- * * lien plieht." 2ij die nog strijlden aan den Yser, zijl Hebben wé z©lf gansch ouiien plicht te- dia'g evangten zijn in Duitschland of geïnter- genoveir die _ dappcren vervuld? neerd in Nederland, hebben nevens afgedank- Belgisch Dagblad" heeft reeds be- ten dcor ziektei of kwetsuur, aan dien voor- toogd, wat de nalie-hun verschuldigd is. Het spcled modegeholpen en zulien het land heb- aan.deel van den soldaat vvioxde een ben verlost. populair en mondsnam!cer.e uitdrukking in Bacht en xeahtvaardigheid eiscihen dus, afwacbting dat wij den s!ag te huis halea, dat zij bijl den viede jn staat gesteld woiden vvant het rocht van onzd soldaten is te hei- h'et gexuïneerde land uit zijin puinen en lig ont geena voldcening te bekoimèn. zijnie asch dcen hetroipileven. \Vij herhaîen nog cens dat de verleren Geld, veel getîd zal daarvoor iiocdig zijn. lopnien onzer soilda.ten en onderofficieien In afwachting dat Duitschland die gan- moeten terug helaald worden. Dp formuul sche verschuldigd© som uitkeert, micelen în- is niet ingewikkeld, noch onveiMiaarbaar tusschien de soldaten die hun pîicht heb- als dez© van een, chemist. Ziehier: 3 jaren ben gedaan, in staat gesteM wiorden doior aaiL 5 frank per dag is 5.400 fr.; 4 jaren: veoTSchctten en leeningei aan matigiein in- . 200 Ir. 0p d;e minimurnscum heeft de sol- trest hunne zaak te hervatten of een an- daat xecht, wil hij niet arm noch bedrogen dora te beginnen. uit den oorlog koaien. Het ,,Belgisch Dagblad" heeît reeds ge- Diiitschîand dat Eejgië's neutralitsit heeft wezen ;op de noodzakeLijkhe^d en het nut geschonden, hoeft alleen te betailen ftij de van dergelijke Be'-giscl.e bank van teenin- rcge.ing van de schadeloosstelling aan ons ,gtn en voorschottien voor soldaten. Wij, mteenen dat ons voorstel 0nderz,ocht Botjé breek, potje betaal, woadt en dat wij nog dit jaar zullen mogen Aidus zulien de vrijgekometn soldaten melden, dat dergelijke kxedietinsteilling zal fcleine landbouwfers eige iaars, ieden van dan lot stand komen. middenstand kunnen worden, wat niet te Aldus zulien onze gegoade landganooten viersmaden is. Het leven gaat immers naar hun plicht vain mens^h en yan Belg ten .omluiog en het is oeia1 edeî gevoel zdch te aanzien van de Belgische soMaten versrai- wilien verheffen. ian ©n. tevens vcoirkomen, dat de ontevirei- x** denheid oinder de verdedigers en rcdlders y,an Wij hebben iceds ge ve^en otp het solda- in ^-militarisme zou overslaan, lenfoads, dat gevoï-md worft dcor een hooge U m dettaakomst top soldij'en van de helft yan de gevechtsver- ° nioeten waipenen, zeifs wan- goeding. Na den oorlag zal dit glld aan den ^er, ^ùschhxnA zou yerslagm zijn en de hip,nn(Thf.V,blfind« «whmdmi Bond der natien geboren wordt. tt • overùanttigti wto-rKicji. zooiang i/uitscniana mien; v^nraiaceicl f Het is een eeirste stap, hoewel hrj met wdt? zoolailg het ^ ge^kt ^an h0t gToo,. g^noeg is. - Dxiit-schland van vooir 1864, is eian duurzamiei Db eenen zulen misschim wat gespaara hebben gedurende den oorlog, maar de an- m BeJ dat men or zin{ feen met Waarom een verschil gemaakt? lum kn(1° te verbroklçaI[all olnte pro: die de eenen julien trekken zal tertoiaat vaa Duitsohland. Jbedragen en de anderen znlîcn £ sterker en grooter hersteld België 146.00 fr. op'strijken. Het is mager voor gteteund op ^ vr|hedd e) gelijkhlid r If11. c®1'3 P ,'sin«' , a der bewoners, kan alleen die plarmen ver- Dia g^vechtstoesiag zal meit mieer aan _90 ji<iel'en te/. 95 fr. bedragen. Het is eenvondig een Efâ helden vatl Luik) Antwerren en Vlaan- vTi •/ , , , , de;ren moet voor allein belcond worden Dit ligt buiten ons bestek, want wij ver- a] de ofters. JanjgMi voMedigte s c h ad.'eiyieï,goi,ea i ng ° 1 ° »n voile h e r s t ei. Léonce du Castillon. De Ooriogsschade. Vrijdagruiddag 21/2 uur had in de boven-zaal van het Hoùlandsch Kpiffiehuis al-hier de eersle algemeene vergadering plaats van de Verceniging - tôt bestrijding der ooriogsschade in België. De ■ heer A. Dupont zat voor, bijeesiaan dooT de seerelarissen van liet yocricopig co-mileit, de heeien Fr. Detbeke en Bareal. Aan de dagorde vraien verscheidene yoor-stelien. samenstelling van ge ves'ielijke co-[miteiten, p.ublicatie van verslagen, studiën )eiiz. De heer Delbedce legde er nadruk Op, 'dat België een onzijdig land is dat geschonden werd en recht hea^t op> vergoeding. Aile 'belangen moelen in de veue^niging yerLegen-.wioardigd wezen. In dion zin gprak ootk de be»i- Aug. Dupont, nadat dft vergadering het ..yciû-ilowpig comiteit a,ls blij*end had aange-Btield.De volgende bijzondeiia onomissias werden bienoemd: landbouw, industrie, hanidel, fi-ïianliee^e en j uridisc he O'jinimissiën, als-mede de commissie van verscliillende hcilan-gien., Al die commissiën zulien de» Belgische ,)i£g€ering documenteer:n in het vooruitziclit van stemmlen ivetten, di»j do ivràag re-glelen van haar besluit-weA bel vroegjaar 1917 ondei-zoeken. (De namen van de leden der V'irschiJenàe ccmmmissiën zuBen we lateir doen. J.enaen.) De heer Laurent Fierans sleMe voior, den heer Goeinaere, die aan het hcoid is van léen an der© greep, te verzoeken iejl te ma-ken van do juridische oommiss'e. (Aange-nometi.)Daaina worden aangedaid de 3', -rissen Ûv^r verschilltende oommissies: Bar.ijouw, die: hteer Spruyt; Bosschen, de teer Jean Ëvrajd; Finaneiën, de heeiien Quintin en Fierens Handel, de heer Lemiraers; Indusf:'", da h:eL M. Dupont ; Verschirjesnde belange ^ do lie r Iweins d'Ees.,khoutte. Aan elk van de se-crletariscen zal een eseuiplaar van he' be-sluit-wet omirent, de vaststefling va.a de 'ooriogsschade overhandigd worden. De voorzitter yroeg dan wat met de, njeu-tralen moet gedaan worden, die in België Corlogsschade hebben geleden. De heer Lemmers mesnde, dat de neutralen zich tôt hunne gazanle.n o<? xege^ringen Johi-nen wenden. (Instenîming.1! Bh hoer Fierens, Het is onmogeilijk neutra-len in dt> vereenigin^ a's îid te aanyaarden. J " """-'f-a"»"! be :n',"ci ziefh in ~unsticer i I, - tjestand dan wij. Z,ijl mœjen het einde van aan oorlog niet afwachten. Be vecrzitter meende, dat er een dag m|oet bepaald wO'rden om de aaamerkingen om-tient het besluit-weit le doen toekomen. Het besluitJwet handelt oyer drie com-missies : een kanto<nale, eein pwyinciale en een rijkscomminissie. Dus voor het vast-stelien- der schade zijn er alleen drie aan-leggv-n. Elk van die drie çommissiën heeft het recht deskundigen aan te stel',en. Wat yerwarring en tijdverlies indien de re-geering opk drie verschiBende oommissiën benoemde voor de schatting der gehadel Men verwacht dus de opimerkingen. Het bureau zal het beslmt-ye'- ïn de pers latfen verschijnien. iO'p ^ec vraag door den heer J. Evrard wordt er ten s lotte beslioten, dat de oommissiën hunne leden in beperkt g&tal kunnen vermeerdexen. Na eeoi wioord van dank yan den ivooir-zitber werd de vergadering te 5 ure gesloten. De landverraders. Een volksvergadering te Gent, waar dr. Augustus Boïims, en Barribrichts het woord hadden geveerd, h^eft, naar de „ïoorts" meldt, met algemeene stemmen een besluiit aangenomen, waarin „dnizend(?j Vlamingen van Gent» in volksvergadering vereienigd op Zondags 19 Oogst 19,17", „hunne gehecht-heid aan don B,aad van Vlaanderen" en hun verlangen naar „Vlaanderens aigelieel© zelfstandigiheid" uitdirukken; verder tlringèn zy aan op „onmiddeUijke doorvoering der politieke scheiding als noodzakelijk gei\'olg en tea: vrijwaring van de bestuurlijike schet ding" ; zij „wens&han. in de eerste plaa.ts, dat Havere vervallen yerklaard worde.'1 Borms is nog ialtijd ridder in de ortie van Leopold H; Stelselmatige plundering. De grooto Bruseedsche magazij -nen worden successievelijk leeggehaald er geiquideerd. In sommige zaken ri.ep de overheid, die de stad bezct houdt, di Duitsche koopliedcn er bij, die bij opbot onder hsa de koopwaren verdeelen. Di Duiischers, mannen en vrouweii, koopei met gesloten deuren tegen fantaeieprijzei Aile groote magazijnen eu de beurs wor Icu met hetz'Iïle lot bedreigd. Links en Rechts. Wat is do raad van Vlaandsren? Een lid vain den veelgenaamden B,aad van Vlaanderen heeft vorklaara 'dat Jiijt thans zeventig leden tel t. Hij werd aan-gesteld den 4 Febirna^i 1917 door.... drie honderd (?) Vlamingen, die den Vlaam-schen Bandsbond Jong-Vlaanderen, (iNatiot-na,al Vlaamsch verbond (van Reinhamd vader; en de Groeningerwachten zoude|n vertegenwoordigd hebl>ein. WlQ zulien niet onderzoeken in hoeverre hun 'mandas t gel-dig was. Bedoeld lid voegde elr bij, dat de Raad van Vlaanderen geen officieel mandaat heeft van het Vlaamschei volk ! I Er, hebben inderdaad geene kiezingen plaats gehal. Tcgen de Conventie van den Haag en d© Belgische grondwet wil die vetrgadering zond^r niandaat regeeien, de Belgisch© regeefing afstellen, den koning onttronen. Ja, men lâche jniet, want over twee, driej maanden zal een Lan,ddag bijigengexoepien worden, die de dooir hem geinomen on-vyettige beslissingen z^l bekraclitigen. Baat ons niet vergeten dat die Raad yan, Vlaanderen den toupet had uit naam van jhet Vlaamsche volk te antwoorden op. diè vTedesnota van den paus. Het bespottelijke kent geene païen . . Bta Belgique van B.russel, het orgaan der gebroeders Ilatt en der Beutscher Bia,nk gaat voort alledei menschen ovetr de Vla,amsche kwestie te onder vragen. On-noodig te aeggen dat zulks geibeurt o.p bevel van de Bolitische abteïlung. 'Zoo, werd Richard De Cneudt, aidedings-over-ste aan het Vlaams.c|h (!J ministerie van wetenschappen en lettcrein ondervraagd. Evenals de ambtenaar Veihul&t, den ambtenaa,r Tack, den ' ambtenaar Vernieiu-we, den ambtenaatr Verhees, enz., is do ambtenaar De Cneudt ook lid yan den Raad van Vlaanderen. Al die tien stuivergasten moeisten .dus uit de bloedige hand van den vija,na hun dagelijksclh brooid elen..... Welke onafhankelijik'Iieid bezitten zij dan? De Cneudt, die voor enkele maanden een nooddruftig schoolmeestei'ken te Gent was, is ook van meening dat de Belgische regeeiing moet afgestold worden, Up.filhD(f>pU—ende reklaam. In een der laatste nos. va» r rairn. Ztg. komt onder de streep1 elene uitvote-nige reklaam voor van het werk van Bod. Simons. den Nederlandsche activist en anti-Belg. Bestuurlijke Scheiding . . . Noemt men een lillend land vejrdeieteij. Een schaamtelooze kneev'larij. Den vijand in de kaart te speleia; Een loensche broetrs-viermoordeiij Met Duitseh geknoei, het doel veirhelen, Een walgelijke hudoh'Iarij. MIZAIST. y UETOESTHilO Rond Verdun spookt het opnieuw. Aan de Duitschers is opn'euw land ontwron-gen namenlijk het bosch van Fosses en het bosch van Caurières. De Franschen bleven er ziah handjiavein en teheer -oben het dorp Ornes na er de ontzag,-wokkende stellingen vermeesiterd te heb-ken. Beaumont, Ornes, Juvrelles en Ja-meux worden thans bedreigd- De Franschen zijn tevens bij hoogte 351. Aile tegenaanva^cn der Duitschers werden afgeslagen. De Eingelschen boeken successen rond Saint Quentin, namenlijk bij Hargicourt. waaa zij voor de zoogen. Hindenburgll-nie stiaan. Het deinzen der Russen in Liifland schijnt te eindigen want de Duit-sepers mctlden dat onze bondgenooten eene nieuwe ljjn bezetten. Als zij haar maar kunnen houden. Thans is de doodstral zoowel aan en achter het front opnieuw ingevoerd. Aan het Malikmeex in Macedjanië hebben Franschen en Russen eenige voor-deelen behaald. Ten N.O. van Gorizia duurt de artil-lcriesU'ijd onophoudelijk voort. In Oost-Afrika hebben de Duitschers nieuwe nederlagen geleden. De iBelgen en de Engelschen hebben ze steeds verdler verdreven. Zweden verkeert op een, glad parket ter oorzake van de medeplichtigjheid der huidige Zweedsche regeering met Duitschland. De Amerikaansche inliohtingsdienst heeft' het deksel van dit vuil potje opge-l'icht. In een ander land zou de pli'chtige minuter van Buitenlandsche Zaken geen uur langer aanblijvea. 1 Men weet dat het, Zweedsche liof de Zweedseho adel en het Zweedsch leger met de O.W.'ers; nooit' hunne &ympathlën voor Duitschland verborgen hebben. De koningi'n van Zweden die dabroek draagt als de onttroonde koningin Sophie van Griekenland, is de zuster van den groot hertog -van Baden en een nicht dus van l Kelzer Willem. Z.iji wordt aangiezien als t het hoofd der Duitsche parti], Daar er i thâns verkiezingien in Zweden gebeuren 1 zulien de Amerikaansche onthullingen î zeër waarschijiili.ik werken als een ma. i keralag. op de Duitsche kliek. Er is «rn-i atig faipraak, dat de bondgenooten de di-- plomatieke betrekkingen met de Zweedsche verklikkers zulien afbreken. Bijzondere telegrammen. REGEERINGSMAATREGELEN, PARUS, 8 Sept. Bit Peurograd wordt gemeld: De spéciale conumissie van oorlog lieeft een1 ontwerp uitgewerkt, dat zoo spoedig mogelijk aan den mimster-raad zal worden voorgelegd, betrerfoude de wedermvoering van de doodstraf achter het front, voor aile misdaden die op dezelfde wijze aan het front gestraft zijn. ZW1TSERLAND EN DUITSCHLAMD t BERN, 8 Sept. Daar de smolckelhan -del met Duitschland een onderwarp -(an zotrg voor Zwitserland geworden was, heeit de Bondsraad bevel gegeven reze grens tôt nader order te sluiten. DUITSCHE INTRIGUES IN AMERIKA. PARUS, 9 Sept. Uit Washington wordt gemeld : De instructie, die 5 Sept. te Chicago begonnen is door de groote îe-derale jurij, tegen de propagandisten, die ten.' gunste van Duitschland werk ten, be-loofd belangwekken&e onthullingen. Men meent te jnoeten gelooven dat aile belem-meringen van de uitvoering der door de regeering genomen* oorlogsmaatxegelen alleen toe te sclirijven zijn aan het werk der Duitsche samenzweerders. Dîtzelfde geidt voor de afzonderlijke gevallen van dienstweigering, evenals voor de pogin -gen tôt brandstichting en de sporadische pogingen om werkstakingen uit te lok. ken. Al dèze dingen houden verband met eene groote samenzwering, die door eenige chefs geleid werd. Het onderzoek zal aan het licht brengen, waar de fondscn vandaan kwamen, die deze samenzwering steunen, maar de reeds verzamelde be-wijzen brengen het bestaan aan den dag van Duitsche kapitalen, waarvan groote voorschotten zjjn verstrekt aan de samenzweerders.EENE AMERIKAANSCHE MEENING OVER DE VEROVERING VAN RIGA. PARUS, 9 Sept. De New York Times mer'-'.t op dat de keizerlijko triom-fantelijke telegrammen yerflauwen. De reden daarvan is dat de campagne tegen Riga deze vreugde niet motiveert. Het is eene politieke en niet eene militaire campagne. De Duitschers konden Riga roeas lang nemen en bleven er voor. Na de Russische revolutio kregen zij plot -sel'ng bevel Riga te nemen. Zij hebbea het genomen. Zij zulien waarschijnlijk voortrukken tôt Revel of Dwmsk cf Pe-trograd. Doch deze campagne wordt niet gevoerd tegen den vijand, maar tegen het Duitsche' volk. De keizer had een succès noociig om de ontevrednien tevre. Gen' te stellen en aan het Duitsche volk de energie te geven om het weer een winter uit te houden. Dat is de beteeke-nis van de verovering van Riga. Legerberichten der Gealllserden. Succès der Franschen bij Verdun Vordering der Engelschen bij Hargicourt. — Gevechten rond oaint Quentin. — Artilleriebedrijvigheid rond Yperen. — Strijd in Macedonië. — Belgische en Engelsche successen in Oost-Afrika. — Artiiieriestrijd bij Gorizia. — De Russen hazetîsn r»ionMiie liir» — l^sipr^lrînH'c; Hpn Paus, — Zweden als medephchtige van Duifscnlana. Yan het Westelyk front. Het Belgische legerbericht. BEEGISCHE GRENS, 10 September. Dien Stin en den 9en September is de Duitsche artillerie krachtig opgetreden tegen onze versterkingen en yerbindingen. Vooral gedu-riende den nacht. Vèrdragend geschut îeeft onzie uellingien met gashoudendo granaten beàchoten. Onze artillerie heeft met hard-nekkig afweervuur geantwoord. Belgisch weekoverzicht. HAVRE, 8 September. Officieel week- ' bericht van' 1 tôt 7 September, uit het Belgische hoofdkwartier. In de afge-loopen week zijn onze patroeljes werk-zaam geweest in de streek van St. ■' ao. ques, Capelle en Knocke. Benoorden Dix-muiden had een hovige strijd met' bonain en plaats. Oos geechut heeft de Duitsche batterijen, welke onze loopgraven en verbindingswegen hebben beschoten, voornameBjk in' de richting van Rams -capelle en voor Dixmuiden, levendig be-antwoord. Vijandelijke stukken van verre draagkracht, hebben verwijderde doel-punton onder vuur genomen, als Pol-linchove, Forthema. en Adinkerke. De vijand maakte herhaaldelijk gebruik van ga&granaten, vooral in de streek onzer batterijen. Ondanfcs het ongunstige weer was onze vliegdienst bedrîjvig. Talrijke verken-ningsopdrachten werden uitgevoerd. Er werden gevechten gelevei'd, die de vijan'-delijke vliegtuigen, welke in groepen van meér dan 15 toestellen werkten, dwongen te vl'acliten. Veirschei'd'ene verkonningen werden in het bezette gebied ten uitvoer gebracht. Er werden fotogralieën • van Duitsche schansen gemaakt. De vlieg-dienst der artillerie werkte krachtig aan de verïïieling der vijandelîjke batterijen mede. Onze vliegtuigen hebben op ge-ringe hoogte de vijandelijke loopgraven bij Dixmuiden en convooien im de na -bijheid van Beerst beschoten,. 0 Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 8 Sept. Reuter. Officieel : In den afgeloopen nacht heeft een kletn'e afdeeling een geslaagden overval op onze troepen in de buurt van Gabrielle gedaan.A'an het front bij Yperen yannachtpa-troeljegevechten ten N.O. van St. Julien, waarin de vijand zwaar geteiisterd werd. De' vijand bombordeerde gisteravond Lan-gemarck geducht. Op andere punten roer-de zich later in den nacht de vijandelijke artillerie min of meer, maar geejj infan-tenestrijd heeft zich meer ontplooid. LONDEN, 9 Sept, 's middags. (Reu -ter.) Vroeg in den morgen gingen onze troepen, die de linio bezet hielden ten Oosten van Villaret en ten Noord-Oostan van Hargicourt tôt den aanval over en slaagden er in de Duitscho loopgraven linnen te dringen over eén front van enige honderden m,st'rs. Wij maûkten ien aantal krijgsgevangenen. Geiurende [en nacht ondornamen wij eenige goed ;eslaagde raids bij Gâvrelle en ten 06a-en van Verme'-les, waarbij eveneens ga ?an g en en werden aangevoerd. De vijandelijke artillerie was gedurea le den nacht in werkirg bij West'noek. l'en N.-O. van Yperen namen wij 13 nan gevangen. Het Fransche legerbericht. PARUS, 8 Sept Havas. Officieel : In 3 en loop van den nacht hebben de Duitschers verschillende over'rompelingen ba. proefd en wel in de streek van Cerny, benooiden Courcy, benoorden Reims on Ln Loiharingen. Ze gingen in het vuu< 1er Franschen te niet. De Franschen slaagden met invallen in de Duitsche li-nies ip de richting van den liitlooper van het bergland bij Chevregny etn ba-noorden hoogte 344 aan den rechteroever van de Maas. De Frar.scben maakten ge-vangenen.PARIJS, 8 September. Reuter. Officieel avondbericht : Aan d'en rechter -oever van de Maas hebben de Franschen vanochtend de vijandelijke linies over een front van 2]4 K.M. in het vak van de bossclieoi van Fosses en Caurières aan -gevallen. De beweging slaagde volkomen1, in weerwil van den bitteren tegcn«tand des vijands. Wij breidden onze stellingen benoorden het bois des Fosses uit ver-meesterden het heele bois de Chaume, al&mede de linie bewesten het Cauritres-bosch, waardoor dit beheerscht wordt Wij maakten raeer dan 500 gevangenen. PARUS, 9 Sept, 's nam. (iiavas.) Ge durende den nacht deden de Franschen verschillende verrassende aanvailen in de Duitsche linies, in/.onderh&id bij de hoeve La Royére en Reims en in de streek van Maisons Champagne. Zij keerden met bui.t en een aantal gevangenen terug. Op den rechteroever van do Maas dedea de Duitschers een aantal woedende te-genaanvallen op de stellingen, welke de Franschen gisteren veroverden in den sector van het Bois de Fosse en het Bois de Courières. Die pogingen der Duitschers mxslukton door het vuur der Franschen, en bczor'ïden hun zware ver-liezen. Op verschil.ende punten van het front werden verbit.erde gevechten gele-, verd. De Franschen bod en kraentigen te-genstand en slaagden er ten sloite in zich in hunne posities te handbaven. D« Franschon maakten op S Sept. 800 gevangenen. De vooruitgeschoven verken-ningstroepen der Franschen in het Bois de Foisse schatten het aantal lijken vaa Duitschers voor de Fransche lmies op een 1000-tal. In deze streek was op den linkeroever van de Maas groote artdle-riabedrijvigheid, zeader dat de infanterie in actie kwam-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes