Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

201 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 02 Decembre. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Accès à 14 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t14th8cx3w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgifcher Kurier i23rUffetets Ife* & <(jU4< 8* fiel trfttiihii io Btiftel «jltifc (asdj 8»UB<«flâ) jttJeimal taltt ffioatefl xmittit »ie «(Qt (A) ttlâctal tebes îlmSaiiilas. XI» 3 toeil e » n»a abe (Bl «ftfeaîni ttiafeabisnge* fin» un» en bte 64rifiletiuua, o*<t>» tt> eiajelne ©erlosc» ta difetea 38» OBBirtanei etngefanbte ÎRaatsttilsit Sots» (tint Wsioaftr fibotaoBimes tuer&t*. {«•«Clutioi tâ«H(S oc» II—Honbô—& flSelAâltSRelIe BrUlTet Goraet be ®«u«3!fn6e 1 ^ÏÏi&e&xeituti* $a 8«jbj fou» SBi<t bit ÇoftanBalita obtt anfere Beitiebtfiellca tciolgen. mit Me ®oB atonalH® ffit btibt Bnlflabe» Kl 2.75. Hnjei jeni S «îfïalteBe gelle. I tni Jttl ®L Heine HBjetaen, fflotl SO ®t. Siii&moil 80 Çl. ŒtiiFftcaeDHtjt an» ®oito 60 «1 Seeiamcjeile 2Hf. Ï.5Q; Sfteatei. Raffee» un». tëflliiS« «eîlcrae. monaill^ 76 SU teteatemu abitHe:*orlerjeii.BraiîeLSanfbetbinbgngtSenUtlie g>anf. 8tM^iPo«itf|g*-9ontoKriUttl Kl. 3. 3a&rg(mg. - Jîummec 615 ' Brûffel, SotitiÉag, % Dejeraber 1917 I 2. Musg. (B). — JJteis 10 VI Was unfere tt-Boote fetffetî. WTB.. Serlin, ï. Sej. (Slmtlidj.) Giner itnfmr U=33oof» .ftomnnwîwntctt OBerleutnant jnr Sec SBnlcjtttncr (-f>aaâ) M ttcuetbingë fan i>ftHd)en Slcrutclfanat unter fdjtoerftcr feittWidfer ©cacntoirïinta f u n f SD a m î c r ntit tunb 21000 35ï.»5Rêfl.*2:o. berfettïi ©tner ber Eampfer îtog mster «tctoaEttgcr Setonation lit Me S«ft. ©r Batte offen&at â'îuttitimt gelabett. 2>cr GBef beS SJbtttiroIftabeS ber Sîaritte. * _ WTB. SJÎûbrib, 1. ®es. S~m)>ûrcial melbet : Hitterfcebooic berfenîten in ben lefctcn îagett ba§ fpanifdje ©egelBoot guetta 33entnra" auS ÎSarseïona, ben fransofifdjên 4000 Xomteit $ami>f«t „5{$omone" mit ©rj unb SBcin in ber ÎTCaBe ber ftnfcl Kabeita unb ben amerifanifd)én Sampfer „3Tarefï 0t. SRoBert" mit SSSetîenlabung. 2Dûâ 9W5t$en bon fcejdjoîfenen SReiiungëbootcu. WTB. Serlitt, 1 .25ej. Sefauntlidj toaraten utrfete ©egtter ixrtb getoiffe fogcnannte Tceutrafe imtner toieber ba§ ÏÏJlardjen bon befdjoffeneu SîeituttgSBooten auf. Sïudj Bei bet 33etfen£ung beS ©eleitsugeS in ber 9îorbfec atit 17. DïtoBer tourbe Sm-eberum bte ®e^aut)turfl oiiffleftellt, bafe bic beutî^en Seeîtreitîraîte iftx jyeuer auf btefe 3î£ttujtç!§Boote fierid&tet ijatten. 5Run Çot ieboc^ bor etntfien 2Bod)eit in fio^enBflflen ente feeamtlid^e Gcrflërun.q iiôer bte SSerfenfunfl be§ bâmi'c&en ®amt)fer§ „® t e 11 a" ftatiflefurtben, hei toeldjem "fnlûg ber Sorfiçcnbe beê Seemannëtier6dnbtâ 6ct bem ©ertcôt einen Stntrafl fteftellt Ijat, biei«niçien Sente eibïid) p berne^nten, toefe^e bie SÉSeijaubtung bon ber SSefd^ieftnrifl i5rer fRettmiBSôoote 6e_t ber 55erfenEunfl be§ ©eleitsuqeâ int $ub!i» îum berBreitet Ijâtten. ®iefe bon bem ©eridjt geforberteit beftimmten e i b 11 e n 9Î u 3 f a q e n tmirben iebodj bon ben ïeuten berloet^ert. SDie banifdje Saftesbrefîe &at biefe Sat* latffe pr ^trtntnts ber OeffentXidjïett fleBrac^t, ibctBrenb ba^tn=> ocflen baê îtorltie^tfi^e @d)iffaBrt§B[att 9îorfle Sattbcl unb ©jofnttS Ijbenbe mit ©ttflîc&tDetflen ûôcr bie ©bbcrtoeifierun.q ber bant^ idjen Seeleute KttbefffjeÀcncien ift. î'îôtfitc boef; in p,ufititft allett •-berleutnbent fogleitïj b«r ©ib pjjeicBoûen loerben, toenn fie loieber etnmol bas SOÎSrrîjen bon ber Sefd)ie^unq iBrer SîettimgsBoote bttr<^ beitffcÇe ©eeftreitfrafte in bie 2B^ fe^en. Si» «euet ^tguîag Dec IBefffamiifet. WTB. S3crli«, 1. 2)q. 9îadj bem Bluttgen unb b&niaen ©d)ei» tern ber 16 gtofren enflliitfien jylonbernfdjlac&ten um bie bcutfrfje lX^35oot=5Bafi§ unb tki^ ber aetoaltigen Sîieberluge ber ©ntente» Sinïjeitêfrottt in italien ftellten bie Britiîcfycn Sgeric^te feit bem 20. ïïtobemBer Saçj fur 2ag i^ren 2(nfang§erfoIg 6et GûmBrai a{§ ben gtofjten Sieg be§ itriegeê an ber SBeftfrortt bor. §[)re ^mtîfbruc^e wiefcerMten tagïicÇ bie 93ebeutung beS getoounetten pô^engelânbeâ 6ei SSourion unb fontaine, bas "unter bem Ëtnfafe ftârfjter infanterie» unb Sanfinaffen foie te sa^Ir«idjer Sctbaîlerfe ttt t$re oanb gefommen ift. 2>ie t)ierBet erlittenen 33erîufte ûBît» :rafen bie ber Blutigften glaTtbernfdjladjten. 9c<3d>bem Bereit» am ■34. jJlobent'Ber ber 2)itrcf)6ruc^§ber]ud) aïs gefdjeitert nngefcfiett toer> ûen fonnte, IjaBen nunme^r cm 30. iflobemBer beutfdje©egen* fi ôj e ben ©nglanbent ben grbfeten Xeiï be§ teuer erîauften §oI)ett= gelattbeS toieber entrtffen. 2>er fid) jâ|e berteibigenbe fÇeiVtb ber» !not^te ber_ beutfc^en ^nfantme, bie mit unbergïeidjlidjem Sr^toung bre bom geinbe Befe^teu $6fjen ïjinanffurrnte, ntcïjt Sfoitî) ju ^ctlten. .ftraftig unterftu^t hurdj bie StïtiHene geîatw es ht erBtttertem iîambfe f û b I i dj 2JÎ o e u b r e S, bie alte fr ii B ere © t e II u n g tuieber ju erreic&en unb uttfere Sinie iiBer bte Gfyiuffee SIrraS—EantBrai borjuf^ieBen. Unter fc^ïocreu blw noen 3îerluften fur bie Knglânber tottrben fie auf ©ratucourt, 2lttneuï "nb Eantaing jurftdgetoorfen. S)er ©egenfto^, ber bon Siiben Ber gegen bie feinbiidje Gin6rud)§ftcIIe erfolgte, buràjît'efç bic feinbltdjen Stttien unb fûljrte §ur Sejetjung ber auBerïjalB unferer fxiifjeren SteÏÏung liegenben Orte ©onneîku unb SStUcré ©utslairt Sînn tort ai S tourte Be; SSenb^uiHe utifere friiBere Sinie toieber erreid^t. Unter 4000 ©efangenen Befinben ftc^ 140 Cfftjiere. llnfere ^lieger griffen roaûvmb ber Beifeen 3dilad)t tDteberîjoIt au§ ntebrtger §5£ie tn ben (SrbJampf eitt. ©egejt 2É5ettî» berfudjte ber e n g 11 f dj e giiBrer mit einem ft a r ! e n 21 u » a r i f f «nter bent @infa£ bon Sanf3 unb flabaHerie gegen ©ontte» itea ©elânbe ju getoinnen. Qn bk bid)t geBilbeten feinblidjen sturmfolonnen ftf)Iug unfer berBeerettbeS 3îbtoeiirfeuer itttb Iieft ben feanblidjen àngriff reftloS fcfyeitern. ÏÏÎatB bett ftf)tr>e= ren £âittbfeit BIteB tbâBrenb ber 3îadjt an ben SambfcBfd>nitten ba§ StrtiKeiiefeuer IeBBaft. S)er 30. ÏÏJobemBer ift ein neuer ^Breîttag fur unfere SSkftfâmbfer, bie iaBreïang unerfdjûtterlid) ttnb erfoîgretd) ber btelfa^en Ue6ertegenBeit englifc^er unb fnmjb* nfd^er Çcete tre^ten unb jefet aufs neue Betoiefen BaBen, ba^ fie aaij tbxe bor bon frifâjem unit)!bcïftel)lid)em Slngriffggeift Bcfcelt Tinb. ^Vn 51 a it b e r n lourbett Bet nur teittoeife ftârïerem fetttb» lidjent geuer feinblt^e 5patroutIIen, bie norbôftlid) bon ^oelfabeHe borftte|en, aBgetoiefett. 2)te ga^I ber am 29. 3îobemBer aBenbS ôftlidè 3lteubort eingeBrad&ten ©efangenen erïjôBte ficB auf eitten Offtjter unb 29 fflJann. 5RorbBftïidj © o t f f o n § Beftftof; unfere Sïrtiîferte mit Qcrfolg loBttenbe Hiele, tofiBrenb unfere ©tof|trubb§ bet ber @rototre>f?'erme toeftïicB bon ©et)tbcuï tro^ erBitterter SegenmeBr fjranpfen au§ tfireit ©raBen sitrucfuradjten. Deftlidj ber 3)1 a a S na&m Bei guter ©iefit bie Slrtiiïertetâtigteit ju unb «reidjte Bei Seaumont érBeBïicBe ©târfe. Stn betl^iebenen ©tel» len tourben ©efangene etngeBraiJt. — ^n S ta î i e n beuBIuteten ittf) etneut bte Qtaliener in nu^Iofem Slrtgriff gegen ben SJÎonte Çertica. ©ic Sofibarifâf ber JîorbffaaCen. WTB. Ktiftianta, 1. 2>es. (55erfb5tet eingetroffen.) £-er •ftôntg bon ©d^toeben, ber Beute jum erften îOîaîe natl) ber StufIBfimg ber Union fiïiftiania Befudjte, itnb bem Begeifterter ©rnbfang rticfrt ttur Bet feiner Stnfunft in STriftianta, fonbern aud) Bei feinem 2tufent!jali auf berfc&tebenen Stationen auf itortoe» aif^em ÏBoben B^reitet tourbe, Bieït Bei ber ©aîatafel int fômg* (i^en ©Aloffe nad) î^ï Segrûfeungsxebe beë fîônigê bon 9ïot« ïoegen folgenbe fRebe: (Sitre StJlaieftât. y^ûr ben frcttnblicfcen ëmpfang, ber ntir Bereitet tourbe unb fiir bie ïjersltd^en SBorte, bie @urc ïïcaiefteit an mic^ gcrtci)ict ijaBcrt, fpredjc jc^ meineu Der deutsche Abendbericht. WTB. Berlin, 1. Dez. (Amtlich.) Auf dem Schlachtïelde bei Cambrai sind starke englische Gegenangriffe gegen die von uns gestern genomnienen Stellungen gescheitert. — An den ubrigen Fronten nichts Neues.. Der Wîener anitlîche Berfcht. Wien, 1. Dez. Italienischer Krlegsschauplatz: An! dem Monte Pertica wurden italienische VorstôBe abgeschlagen. — Oestlicher Kriegsschauplatz: Unverandert. — A1 b a -n i e n : Westlich Korica vereitelten albanisehe Freischaren durch ungesaumt einsetzende GegenstftBe einen îranzosischen Angriff. Der Chef des Generalstabes. aufridjtiofteit 2>anï au§. ©ure SUÎajeftat unb ba§ ttorlnegif^e SSoIf miiffen bte ©ntbfinbungen berfteBeu !i5nnen,_ mit beuen id) Beute ba§ Sanb toteber Betrcte, ba§ fotooBÏ fiiuf metner SBor» ganger auf bem Sfjrone al§ aud) t<B al§ ïRegent toâljreub entes ^eitraumeâ bon fiBer 90 ftaBren tegiert BaB'cn.- S<B tfûrbe loeber ntir iejBer nod) ber ©efc^idjte gegeiriiBer eBrlttB «tfd>einett, toollte td) auSfbre^en, bafj bas, toa§ 1905 erfolgte, fdjon ber» geffen fein ïottnte. ®er SrutB ber Union, bie bon Sonia .Sîarl 14. S"ï)ann, bent ©ro^eit SDÎnttne, bon bem fotooBI ©ure ÏÏJÎajcfrat Joie audj itB tn birefter Sinie aBftammen, geftiftet tintrbe, fiigfe bem QctntmtugSgebanï'en audi unferer ffanbinabttdjen .Ç>aIB= infél eine tiefe SSunbe su, bereit §eilung metnerfeitê Beistttragen, td) ben (eBBaften 2Bttnf<B Bege. 2)e§BatB, CSttre _5Waieftât. BaBe id) ntid) Beute Bier eingefunben, itm (Suret ®îajeftat unb sbent cinaigett UntonêBritber auêsufbredien: Sa^t un§ eine neue 2? e r B i tt b u n g fdjaffen, niefit bon ber alten 3(rt, aBer eine SSer» Binbuitg bel SSerftânbntffes unb beS $ e r se n §, beren Se6enêhaft, fo Boffe ic^, bon fefteretn SSeftanb fein toirb, al§ bte be§ frftBerett. 2>ie ©runbBebingung Bterfûr ift bk, loir ganj Bet'ouberS unter ben teèigen fiBlneren âuf-ereit bolittfdien SSerBSÏt» niffen treu jit einanber fteBen, um bie ftrenge unb unbartettfdje SJeutralitât ju frf)iï^en unb ju tooBren, h>et(Be bte bret nortne» aifd)en 9ïeidie loâBrettb foe§ icfeigen SBeltfriegeS eittsuBalten Be» IfBfoffen BaBen. $ln ber Beutigen HntoefenBeit meineê lieBen greunbeâ unb Si e rto ait b t en, be§ Sonia Srtftian bon Sonemarï, erfenne td^ ein fidrtBareS unb etne {td^erc SBiirgfcBaft bafiir, bafj er metne Sfuffaffimg itBer bie 9cot-toenbigïeit cine§ feften 3uta«imert^aîten§ tm Sfîorben teilt uni) gutBeifit. Unfere 3?ôl!er, jebeS fid) feïBft ûBerïaffen, fteïen nur bret ffeine Tcationen bar-, aBer bereint Bilben toir bodj _ etnen f^aïtor, mit bent ju icdriten ift, toenn e§ gilt, unfere ÎVreiBctt unb unfer ©eF6ftBeftimmung§redjt su fdjâfeert unb $» erBalten. Die Biïfatig ùe$ tuffîfr^eu 5îiîge6oîC0. r§3 Stocfijoîm, 1. ®ej. (^tib.=SeIegr.) &n Bkftgen Sreifen ber 33 o I f dj e to t ! i ift man feBr 8 u b e r f t <B t U A- ®er 3tu§» ftanb ber Swrnten foïï nacBIaffen. Stud» foïïett Bereitê rufftftBc 2)ibîomaten tn 55ribatgefbr5cBen erîlart BaBen, man ïôntte unter llmftanben bte neue SRegientng anerlennen, um im Sntereffe be§ S«ttbe§ auf bem ^often su BleiBen. tfp StocfBotm, 1. 2>ej. (|?rib.=Se!egr.) 5tu§ ?>abarortba initb gentelbct, bet SefeBI ber S3oIf(Ben>t!i sur ©inleitung be§_3Saffen» ftilîftanbeg fiaBc sur f^olge geÇaôt, bag 360000 uîraintfdje © o I b a t e n bte- fÇront berlte^en. WTB. Sffiien, 1. Ses. ©eneral ®ii^onitt it n b bie milita» rtfd)en SSertreter ber ©ntenté firtb cn§ bem 3îuffifdien ©rogen ^aubtguartier gefloBeit. Sie Sîabioftation be§ rufft» fd^en ©rogen Çautxtguttitierë ift tn ben .Çanbett b'er SJÎasimatifteu. WTB. Sonbon, 1. ®es. 5)ie £ime§ melbet au§ SpetersBurg, bafe ÎDloSïauer sufolge ® u dj o n i n einen S a g e § - 6 e f e BI an allé Srubben geridjtet BaBe, in bem er ben ©runb barlegte, toarum er ftdj toeigere, 33erBanbtunaen mit ben S^einben ansulniibfcn; er BoBe an bie Srubben cpbelltert, su erRaren, oB fie mit feinem 5$crBaIten einberftanben feien ober nic^t; faïïi fie e§ ntdrt toâten, Imttbe er freilttillig bas Sommanbo Srt)ïen!o ûBergeBen. cS3 Sfntfterbam, 1. (?[5rib.=3:eîegr.) 9îadt eiuer bon tenter toeitergegeBenen D?îelbung bes ®ai[t) ©I;ronicIe Ijnt Su» cBonin ben SefeBI?BaBer ber rumdntfôen JÇront ©eneral S f (B erB a t f d)eto erfutBt, al§ ©eneraïiffimuê aufsutreten. SiBirten unaB^angig. STtnfterbflttt, 1. Se s. ("Çrib.^elegr.) £elegraaf giBt eng» lifiBe Sîelbungen cu3 SRu^Iattb toieber, Itionarfi ©tBirien fid) unter SPotabin fût unaBBângig erftâren toerbe; SKinifter feten fc&on eruannt; fie Bûtten auiB BereitS in Dntff Si^ungen aBgeBaïten; fcBon toeBe «n btelen Orten bte ftBtTifdje ^lagge. ®cr BuIgarifcBe Sériât. WTB. Sofia, 1. 2)es. SCmtlifter Seridjt bout 3 0. 9îob. : 931 a jeb on i f S) e ftront: ber ©egenb bon SJitolia ïeBBafteê 2IrtiIIeriefeuer. 2ftt ben anbertt fvrontbunïten ©tôrungifeuer. fid>en SBarbat unb S)otran»©ee fûBrten unfere 31ufflôrungé» aBteilungen Sfngriffe gegen feinbiidje ©raBen au§. Sfttë bem ^rcu^tfd)cn Sfl&gcor&tteiettljttuë. g. Serltn, 1. ®ej. (1)3nb.=2elegr.) Qfn bem b«u6ifdjen îtbge» orbnetenBauê Befd&Sftigte man ft(B Bî«<e toeiter mit ben 9tntrâgen ber berftarften .&aiisf>aItsfoTitmiffton Betreffenb ©id)erftellung ber 35oIϧernaBrung. 3" SBorte famett Beute nodjmalê bie 5fteimer faft aller 5f5arteien. Ste ®eBatte tourbe fobann gef^ïoffen unb bic S( n t r â g e ber S o m m i f f i o n a n g e n o m m e tt. SfBgeïeBttt toirb ttur ein Stntrag betreffenb S&etoitligttng einer $$râmie fût bic SScrgrofeeruttg bet SartoffelanBaufladje. 2tu^ ber freifonferbatibe SIntrag toirb aBgeleBnt. ©Benfo bie Sfntrâge betreffenb ©rBoBung ber jîartoffelration. 2>er 2(ntrag |>ammer ûBer bie Syreipgigfeit bes $>anbel§ toirb angenommen. ©in SIntrag ©dert (frelfonf.) auf ©ctoSBrung bon SeuerungSsuîagen toirb Biewttf ber ©taat§Bûu§Bûït§îontmtffion ûBcrtotcfen. ®ie niidjfte ©iÇung finbet am 2JlttttoocB 11 UBr bormittag {tait. 2tuf ber SageëotSmunâ fte^j 2B g ^ I r e ^ t â b o r I a fle^ , Deuif^ec Bel^sîag. âfnttcfime ber atiegëïrcbtte. — SScrtogung. s. 23erltn, l.®ej. ($rib.=SeIegr.) Sfm SBunbeSratltifd) ®r. b. fîràufc, ©raf b. SRoebern, b. SBalboto, 2>r. ©(Biffer, «raftbent ®r. àaembf, eroffnet bie ©i^ung um 1 UBr 25 9JJtn. Uuf oer StageSorbnung fteBt aïs erfter $un!t bie britte Se) un g ber Srebitborïage. Slôgeorbnetet b. ©djënaidjsSarolûiB (nautB.) giBt aïs 33eri<Bterftatter beS © a u b t a u S f à) u f f e S eine! ts r • Ilârung aB, in ber Betont toirb, ba^ ber StuSfdiufe ben Satie» gungen beS SReitBSïanjIetS Betreffenb feine SBereittotEigleit, m llntèrBanMungen mit 3î u 11 a n b einjutreten, foBalb BeboIImacB» tigte Sertreter SRu^IanbS ernannt fein toerben, etnmuttg Betge» treten fei. (SBeifalI.) ©taatSfeErctâr beS SReidlSfiBû^amteS ©raf b. Sîoebetn Iettct bie britte Sefung bet Stebitborlage mit ein paax Semertungen iiBer bie SriegSfinansen ein. ©r teilt mit, bafj bie ft'rtegS» ft e u e r n, bie in erftet Sinie sur Çeransieljung ber strtcgSgetotnne Beftimmt finb, ein ©efamtergeBniS bon tunb 5 ©Miarben ffliatî einfdjlienlicB ber 3ufd»Iâge Bringen toirb. S)a§ ^fultqt tft aïio erBeBIid) Beffer aïs toir eS aile Bei ber boriaBrtgen ©eiefcgeBung beranfdrlagt BaBett. Ser S&eBrBetrag, bie beranfdllagte ©eftfe» fteiter mit runb 100 2Kiïïionen unb bie SriegSfteuer ftellen etne 3unaBmc ber bom SReicBe toa^tenb beS SriegeS crBoBenen btreltett ©teuern bar, bie sufammen iiBer 6 ÎÎTÎilliarben ergiBt. Sflimmt man basu bte ©rBoBung ber bireîten ©teuern auS ben 53unbcS» ftaaten unb .ftommunen, bann erBâlt ntan eine ©umme bon 8 Si i II i a r b e n , bie in ber SrtegSjeit BiSBer bon uns an Beion» beren bireïten SriegSfteuern erBoBen toorben finb. ®er ©taatsfe» ïretâr Betont, bûft bie im Stiege Betoilligten ©teuern sur ©ectung beS fteigenben ^tnfengelbeS bienen follen, unb basu BaBen fie bolllommen auSgereic^t. Set btefer ©elegenBeit Bertdjttgt er einen Qfrrtum be§ englifcîjen iDHnifterS Sonar Sato, inbem er barauf BintoieS, ba^ tn © n g l a n b bte jefct BereitS gc» fcBaffenen ©innaBmen iticEjt sur Secfung ber SluSgaBen na^ bent Sriege rei^en toi'trben, ba nid)t nur bie ShiegSgetoinnfteuern nad) bem Stiege in gortfall îommen, fonbern aud) bie ©infontmen» fteuer gertngere ©ttrage aBtoerfen toirb. SIBer aud) auf eitten anberen grrtum S3onar SatoS fei Bi^SUtoeifen. 3>er engltfdje ©d)afcfefret5r jieBt Bei feinem SergleicB ber beutfdjen SriegS» auSga&en mit ben englifdjen Bei ben lefeten oBne toettereS aile an bie SunbeSgenoffen geleifteten SBorfc^iiffe aB unb berglei^t biefe Seftfumme bann ni®t mit ben beutfcBen tatîciiBIidjen SriegS» auSgaBen, fonbern mit unferen Bis baBin Betoilligten ffitebiten. „2>ৠift ein 35ergIetcB infommenfuraBler ©ro6e,_ Set ni^t _gang unbebenElid; ift, botB BebenflitBer ift aBer bie toeitere boÛftânbig att§ ber Suft gegriffene SSeBauptung, toir redjneten unfere SSor» fd)uîfe an SSerBûnbete ni<Bt in bie Betoilligten Srebitfummcn eiit. 3d) toill bas jatte SSerBâltnis stoif^en bem englifc&en ©lauBiger unb feinen ©diulbnerfta-aten nid)t meBr trûBen, als bieS instorfdjen ©tattft unb ©coïtomift getan BaBen. SSeibe fbred)en aanj unber» BoBfen bie SeBauptung au§, ba& ©nglanb genotigt feht fônnte, biefe fid) BereitS auf 26 3JHlliarben Belaufenbe ©umme in ben 5Raud)fang su fdjreiBen. SIBer ûBer etneS toill idj ben englifdçert ©i^atîîaitjlet BeruBigen, bas, toa§ totr in irgettb etner gorm sut ©tarîung beS SrebiteS unferer Sunbeigenoffen getan B^Bcn, ift nur ein îleiner £eil ber engltftBen S8orf^u|» fummen umb alleS, aud^ bas, toa§ toir in gorttt bon ©araitfien geleiftet BaBen, toirb auf Relier unb pfennig in bic bon QfBueit Betoilligten Srebite einBeredjnet. BaBe bas, toie fi^ bie §erren SommiffionSmitglieber erittnern toetben, febeSmal in ber Sommiffton Bei ber ©rfdjôbfung eitteS jetoeiligen SrebiteS saBlenmâfeig oargelegt. SCuS bem .Sterfe ber bon feinen BeftBloffcrten fonftigen ©teuern tnodjte i<B Beute nur ben $rieg§su[cf>ïag sur gtflatettenfteuer unb bie SoBIenfteuet er» toâBuen. S ' r e t ten fteu er unb 3uWIûg toetben, toenn bas gtoeite ÇatBjaBr ben ©rgeBniffen beS erften gkidjîontmt, iiBer S00 îOîillionen gegenûBer 126 3JJiïïionen beS HnfdjlageS ergeBen. 2)ie SoBlenfteuer Bat im 2Konat OftoBer ben Setrag bon 78,7 DJMionen erBrad&t. ®ie SBerfeBïSfteuer fommt nur aïïmâBIidj tn ©ang. S5ie SIBgaBe bon bem ©fltertarif ift einge» fiiBrt. ©ie SS-eurteilung ber ©teuer bott bem SPerfonentarif erfor» oert nod) eine 8eit. ©S toar bc§BaI6 gut, ba| toir biefe SleidjS» seBnten bom 9^erfeBr auS bem fbâterett alîgemeinen ^inans» ^rog-tamm bortoeg genommen BaBen. 9Keine Sert en, bie 7. SrtegSanletBe Bût bas ^vBnen Befanttte erfreuliti^e ©rgeBniS pcjeHigt. ©te B^t Betoirft, baç baS $aBr 1917 mit feinen Beibeit Slnleiljcn einen ©rtrag bon meBr als 25 SDltlliarben geBra<Bt unb bamit bie $aBre 1915 unb 1916 im ©efamtanleiBeergeBniS ûBer» flitaelt Bût. S3on ben 12,458 2RiIliarben ftnb BiS Beute ÛBer 11 SDctîliarben (11,706), baS Bebeutet 94 ^rogent, einaesaBIt ®ie ©arleBuêîaffen toaten am 31. DïtoBer 1917 fur bie bama» ligen ©insaBlungen in ÇôBe bon 10,360 ïfîilliatben mit 135 2M« lionen, alfo ruttb 1,3 ^rosent itt Slnfbrud^ genommen toorben. ®en San!, ben toir bem SReicBsBanfprafibenten unb ber Jftetd)?» finansbertoaltnng fiir biefeS ©rgeBniS au§fpred)en, Bttten toir toeiter geBen su bûrfen an bie S«Butaufenbe_ fteitoiHiger ©elfer, bie totr im ganjen Sanbe Bûtten; toaren bod) in Serlin allein btefeS 93îal meBr als tanfenb 3krtrauenSleute tâtig, bie ftiB freitoillte unb unentgeltlitB in ben ©.ienft ber ©acBe gefteiït Bûtten. mijote ben 3>an! aBer aud) toeiter geBeit att bie greffe, an bte SBanfen unb ©Jxtrîaffen unb ntdjt sunt toenigften an baS Çeer, bas toieber in allen feinen Drgattifationen bas ©rgeBttiS Bat fôrbern Belfen. SUÎeine Serrcn, ber grofee ©rfolg ber SlnleiBe ce» toeift, bafe unfere Strt ber fîriegsfinansteritttg int ©tnberneBmeit mit bem beutfdjen 3?oIfe, iBre BisBerige Suftimnrung ju- ben ber-fcBtebenen ginansborlaçen auf bem ©eBiete beS SrebiteS unb bet ©teuern, baft fie au<B im ©inberneBmen mit biefem BoBeu ©auft erfolgten. ®ie Beiben erften Sefungen ber Srebittmrlage Laffen meine Çoffnung nidjt unBerec&tigt erîtBetncu, baf? ©ie audj bet " borltegenben SSorlage suftintmen toetben. 3Jleinc ôerren, itB Bht mit bitrd>au§ Beton|t, baf; auf bem finansiellen ©eBiet bte gtôfjteit SlufgiaBen nod) bor uns liegen. <yd) benfe aBer, baf, toir toâîjrenîi, beS ^riegeS ben butd) brei ^-atjre berfolgtett 2Beg toeiter geBeit, bas Beifet, uad^ ÏÏIÎBglid&fett Sonfolibietung ber SriegS-foften butd) Iangftiffige, regelmâ^ig toieberïeBrenbe Stnl'efï Ben, SIufBringttng beS SmfenbienfteS bitrd) «eue, ebtL autB î>e« Befcnberen £8erï>âitniffert beS Srkge» angepafîtc ©tcuerit et> aânsen, ginansrefotm unter 25ur<BfûBruitg eitteS grofjeren ^rtv mmê, :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brüssel du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes