Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

290 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 28 Decembre. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Accès à 05 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n29p26rw0j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

flfch'e M«s«ïa6c fA) gge!» io yyettwtji Belgifcher Rurier i^rtlffelets $« ÏSctgiîdjc Sutier etft^cint in ffliiiffet tiialid) (aitdj Soititlflflê) jleeimal oujet SRontag tiormiifoc. ®ie grjte Stuêgabc (A) crfdgcint jeben SîadjtniitoB- 2>'« 3>»eitc SuêgoDe (B) «rfcïjcint moigcnS. Ëinftnbunocn finb nnt on bit Sctjtiftlcituug, ni dit rtit einselne Çer[oneit US tidjictt. Siit unbcifonnt tinacïonbtc SN<tnufIrt}>te lann Icine ©ctoâfir t betnomntcn hutbcn Tà^e^eitun^ Sec 35 c} b s tutti*. itucfj bic 33oftaii|(altcn obet mijcrc Sîc<ricbS(tcUeit crfotflcn. ScatigêViei monottidj ftic beibt SiuSgo&ct: juîaramcn -Dît. 2,75. Slnjetgcn: 3ct(c 50 i)Sf., Sleftamc ?Jit. 1,50. ïc(cflr.»Slbref(«; Hutietjcit.Stuffel. Sontbctbinbutia: Tcutfdjc Sont, Sriiîfct. !poi(fdjed=Stonto Stiificl 3Jr. 6. E p t c <f) jt u n t> c tt : 11—12nnb5—6. Wefcfjajtâïtelte 2}rii ff et : Korttcl bc @tcj=stri>t!c 1. fturamer 663 Bruffel Dotmerstag, 28. Descmbct 1916 | 2. 3at)tgang Sic $ïiebens-îlffion Oer Heufraîen. SBcrltn, 27. Sesember. 2Bie bent 23erltnet JagcBIutt eitt ^nbatielcgrctmm feincê ©Mtfer 23cridjteritatterë mclbct, lieg bte f a n t f <ïj e SRe01e = runfl in 3Ï 0 m cinc 3îotc iïberrctdjcn, bic îtefi bem (Bcbonlen &er atnerifamfdjen «nb fdjtoeiaerifdjeit ïyriebenënote anïdjlictjt. 5? ©enf, 27. Sejember. Ciprio^Selegr.) Saë Spatifet So«maI crljali Doit bem îdttoeijeriicben ©eianb* ten nt bic SBeftotigang, bavj bic î f n n b i n a b t f ^ c n Stontcn regeë 3 n t e r e i f c an ber SI {t i 0 n SB i I f 0 n ë Scîunbcn. 2>ie anbcrcn Slâtter !)altcn cinc an bic ïricgftiljrcnben Staaten gcridifetc fdjtocbijdjc jvtiebcnsnotc fur toabtîdjeinltdj. 33ctlin, 27. Sesemfrer. $aë SBcïlincr Sageblati ntclbct a«S Soient) ctgen: S^îadj ^>aci= fer JJîcIbitngcn ftÇernt baë gemeinfante (ïingreifcn Sfanbinabicnô in bie StifbenêBeîocgnng alê îcfjr 3hJeif«lfjaft, 3)agegcn toirb mit ïwr l>albigcn ©er'dîîenllitïjimg einer fdjtoebifdjen î? t i e ; fcenëitote gcrcdjnet. c§3 SSertt, 27. Segember. 0prib.=Selegr.) 2Bie baë SBerner Xagblait betttimmt, Ml bie ÏR e g i c - . t_it n 9 bon S d; m c b c it bet ben McgfûTjtènbèn 9Jîdd)fcn eine g f c i tf; 'ê 9Ï 0 i c cingctei^t Ijabett, toic SBilfon itnb bic Scljfaeij. 6in aÇrtïicficr ©tf;ritt - 9îortoegen§ itnb ®cinc» marïs ftcl;t angeblic^ ftebor. Tîevte î^racijerifdjc Jciebcns-âutibgebung. g. 5lijfn, 27. Sejembcr. (5prit>.=3;cfcgr.) Sine SC n s a ïj I ïjerborragenber c rf 5 n l'i d)-ïeiten bc§ offerttlidEjcn Sebcitê I;aBcn, teie bet 5îoI= trif^n^citung au§ p,iirid) berid^iet Joirb, geftern ait bett ïprdfibcntcn 2SiIf0n ein Selegramct gerrcl?tct, in bent fie iï;m fiir bie Çodjljerstge unb cntf^Ioffenc ^nitiatibe, mit ber er cinem ouêfiditêlofen SRingcn jineier annaljernb gleid; ftarfer 9ïïacî)tegra{>beit cin 3^ct 5U i^reê Çergïid^ftcTt 3anïeë imb iï;ret bollften ®t»mbatÇie berfid)ern. Si_e geBctt ber ©offitung itnb bem Ijeifjen S5unfd^ §tusbrucf, ba-g Sicfer Scfiritt nic^t \tmfonft fem muge, baf; bielmefir bie îri_egfûr)renben SBolîer itnb SRegierungen einfeÇen "miifjietx, ba^ eS int gegeittoariigen Srieg ïeitten Sieger imb ïeinen 33e--fxpgten getien ïoTtrte itnb bafj 'biejemgen, bie ber Sinlabitng beS SJSrcifibenten SBilfou ïeiîic Solge leiffeit, eine futd)t£>are 5Seranttooriung aitf fiel) laben. ,3a§ Selegramm treigt bie llnterfdjrift be§ ^iird;er Sïegi^cuitgi^rafibenten ®r. 93Î 0 it f = f 0 n, be» S^ijcbrufibenien ber pjûrcf)er Slegierang ®r. S? e t U ftexn, ber ^ktrlamentêmilglieber lifte ri, ©reulid), <3e i b e I imb 3r. ï] u e r cf) e r, beS 3îeftor§ ber Uttiberfitât 3ûricT;, 2" r. Q f cl) 0 f f c, be§ OBergeïi^iê^rdfibàtten SB 15 fj ïtitb attbever. <|"% 2)k 2(ufnaî;-îilf bec fdjtoe^crifdjen Tîote. 3"!'^ 27. Segember. (iprib.s2e(cgr.j _®oiDeî{ ?(eitfjerungeu borliegen, toerben in ber f r a n « 5 5 f i f d) c it $p r e f f c gegemiber ber Îyriebenëîtofe be§ fdiînci» ?,erifcf)en S3imbeSrat3 (fielje 9îr. G60. 31. 0d;.) biefcïbeit Sorb exalte gemac^t, ioie gegeniiber ber 9îoie S®ilfon.§. ^ym fd^tteigcrifc^cn Solï finbet ber © d) r i i i b c § ^unbcëxatê borbe^altlofe imb f r e ît b i g e p, it ft irtt -ntitng. ben borliegenben Sleitfjeritngen f cï) ta e 13 c = tijd;èr 231 â i i e t toirb bie 9îote beS SBunbeêraiê an bic ^riegfiiljrcirben alîoemeirt mit g r 0 jj e r @ e n it g t it it n g begrlifjt. S>ie 3 « r d; e 1 •£ u f Icitct bie SSeredjtigung rtu biefem <Zà)x\it anS bet ïorrcîten 9îeutralitcit ab, ioeldie ber ^iïrdjer SPunbeîrat inâljreitb be» iîiiegeS tcoti aller Slnfedjtungen ubte imb betont, ba| bic Sïeutralitat aud) mit biefern Scbritt vollftanbig getcabit foerbe. ®a'S SBlait tritt neuerbittg-3 ber SJÎeinung entgegen, Seutîdjlanb bietc' au§ Sditoâ^c ben ^rieben an; bielmeîjr ftelje Sentf^Ianb militânfd) glanjenb ba imb ioirtfdiaîdid) babe fid> fente Sage fel;r Serbeffert; ein gered)ter î^iicbc' fei beufe eine SBo^Itat fiir aUe SSblfer. — 3ie 9î'enc 3iird;erJJ.eitung betont, bafj ber Sunbesrat mit ber amcrifanif^Tén SRegierung fdjort borljer in 55ûl)limg getreten fei, tuie bénit t>on cinem .Rontaft 3toifd)en bett ■ neutralen Etaaten iit lester 3^it toieberbolt bie 9îebe getoefen fei. 3)aS SBlait erïlârt, eâ Idotc ÇocEjexfreuIid;, toenn ber 3 n f a m m e n f d; 111 fj ber 9Î e u t r a I e n 5 it r 9ÏJ i t= bilfe bet ber Slnbaljnnng beë fricheîtë pftanbe Jcmmen !15nnte. — 2lud) itt ber to e ft f d; io c i 5 e r i f d; c n greffe tnirb ber edjritt beS SSunbeërateë iibertotegenb freubig begritfet unb bie § 0 f f n u n g ausgefljrodien, baç bie SSerbiinbeten bie ameriîanif^e unb {djtoeiserii^e Slnregimg nic^t abtoeifen tiexben- Êinc ametifamfd)e Sfimme. ^ Sîottcrbawt, 27. Sejembcr. (îprib.^cïcgr.) 9Jad; etnem 9îeut>orfer ïelegramnt ber 2ime8 fdjreibt bie 91 e h.i _?) 0 r ï 23 0 r I b, biefer .feieg fei bas grotte Ungliitî, baS bie 2?ereinigten ©taaten feit bem SSurgerîrieg burd)= gématf)t fycitten; bic ©efabr mitCertoidelt 511 merben, tnacEifc idcHd), .unb bic SSereintgten ©taaten feien besbalb jit ibrem gro^en ^lottenfjrogramm «nb gnr SKcorganifierung i^rer îlrmee gcjtoitttgen getoefen; tro^bem fdnbert c§ bie (Intente^ mcicfite «'ttb befonberS Fnglanb offenbar rtngereimt, bafj sJlmerifa fi d) |q beforgt itbcr bie Ëreigniffe in Suro^a jcige; biefc ^erftiinbniSlofxgîeit ÈnglanbS errege i n 2lmeriîa Erftaunen; Slnteriîa molle nid)t mtr int allgemeincn, fonbern in_ genauen Sinjcl^eiten erfabren, mofûr bic 5îricgfit$renben ftreiten, bamit eS bcittieilen fbnnc, ob c§ Ttitit felbft aud; mit ber 93fabilmad)img aller fe'mer §ilfs= ou elle tt beginnen mûffc. cS3 ©enf, 27. Se^ember. (5prib.=Seîegr.) 2>cr 2empS rnelbet auë 9îio be Janeiro: ®ie 2?eretnigten ©taaten luben S r a f i l i e n ein, fid> bem SJorgeben sugunften beS fjriebenë anjufdjlie^en. @a Sliâ in fîaliens witti^aftliAe £ase. TCitten in ben Orrbxierungen iiber îxtë griebcnëangebot- ber berbitrtbelert ï|dd)ie roar ber itaiienifd&e ■t-Sinanj'-trt i rt i ft c r d a r c a n 0 gcjttntngeit, in ber St a m rrt e r ®rôffrtttn» gert iifcer bie ftnanjicllen Seïbalfniffe be§ Staateë »nJ> iioer bic tu i rtf d>a f t T i cî/c Sage beë Sattbcê 311 tnadjen. îsaê S3ilD, baê cr babei eittrolleit fttu|te, Ipat toenig geeignet, îvriebcfiêregungen, bie trotj aller Sïûlengmtng ja b.od) tn )çeiten 5îrcifett be§ itdltenifd^cn SJoIEe? Iwrbanb'Cit fittb, 311 unterbriidcn. Itnb menu fid) <tud; ber ©Unifier bcmûljtc, uad) berubmten SSorbilbern bie 9îotn>enbigïeit juin 2)itrcbbalteti bis an?. Knbe natbâittoeifen, «m ben ©feg iiber bic Scrabarei gît erringen, fo fottnte burd; biefe 2arkg«ngen bod) ber fatale Ëinbrittf, ben bie 0d)ilbcTitng ber finattjiellen îtttb toirt» fd)aftlid;en Sage madjen tnufete, nidjt tocrtoifdjt ïoerben. 2>cn iî r i e g 8 a u ê g a b c n beô îetjten t^fabreê in &bf)e bon 7,4 9Ji i I = l i a r b e n ftcljen 3 « r 3> e d it n g Tt it t 2,7 3}î i l li a r b e tt ait>3 ber l>eintifd)en Kriegëanleibe unb 2,3 SJfilliarben aus auSlanbifdjen 0d)at3bonë neben 450 9JîilIionen ait§ ittneren lursfriftigen Slttlciben 3ur Serfugittig. Daranë ergibt fid; ein f e b r e r b e b I i d) e 8 S) e f i 3 i t. Qn ber 3^it bom ï. J3f»R bië 30. 9iobember bë. Qs. fittb 5,7 9JKllrarben mebr aiiëgegebEn tcorbett, alê bcranfd^Iagt togr. ^nfolgebeffett tuirb ba§ 3>efijit biefeS Qabreë minbeftenë 3,4 9Jîi[-liarben betragen. S)er 9Jîinifter ging bann 311 cînet ©djilberimg ber ïDirtfdjaft-Iid;en Sage iiber. 3>abei mn|tc er feftfteïïcn, Dafe in biefent ^abr bie 21 it ë f it b r eine berartige Ë i u b u b c erlitten babe, bafe fie biittcr ber ftar! gefteigerten Ëtnfubr itttt 3,3 9Jîiî1iarben gitriicï-bleibt. Ëin Shtëglcid) tjierfi'ir bitrd; bic fonft au8 allcn Seilen ber 9BcIf gurûdflielenbat (ïribarniffe ber auëgetoanberten 2lrbei« ter feïjlt gegenh)drtig ganslid), toeil feinc © r f t> a r n Vff e eitt» gebett. Unb cbenfo f e b l c u bie reid)cn (Srtrdgc ber 5 r e m b c n* inbuftrie, bic bor alletn auë 2>cut|d)lanb jabrattë jabrein fo gro^e SOiitteï 3itr SInêbefferung ber 3ablnngëbilan3 bcë Sanbcë bradée. Xînb bei allen biefèn nngflnfttgen ©infliiffen ntiiffe bie ginansbertoaltung, teie ber 3JHnifter fagte, nod> baju aile 9Jîa|^ nabmen mit grofeter ®orfid)t treffen, um nid)t eine fiinftige boll* fommene finansiclle Untertoûrftgîeit berbeisufitbren, bic nod; gefal)rlid)er fei alë bie politise llntertoùrfigïeit. ?ltt meffen àbteffe biefc 2Bortc gerid;tet ioaren, bebarf îeiner toeiteren Ër-i3iterung. §err Gareano embfinbet beute fd;o:t mit ©djreden bie fteigenbe 2lbbangigïeit ^talienë bon bem groÊen SPerbiinbeten, © n g l a n b, bie bei einer langercn Saiter beë Sîrie» geë bem Sanbe in îoirtfd)aftlid)eT unb bolitif^er Sesiebung aud; beit IcÇten 5Reft ber greibeit beë .Çanbelë neljmen toirb. ©oldje Ërîldrungen toirîen îtngemem abïiiblenb auf bie Jïriegëbegei-fterung aud) fûblanbtfdjer Slrt. 3Baë ber 9JHnifter fonft iiber bie Sage ber 2$oIfëït>irtfd)aft 311 fagen toufete, toar aud) feineëtoegë fcljr troftlid); eë tourbe jtoar in ben SBerfftdtten fiir ^riegëmate' rial biel gearbeitet unb biel berbient, aber bie ©etreibeernte fei maBig, bie Grnte bon SBem, ÎJutteTrnttteIn unb ©emiife xec^t biirftig; baju Iitten aile ^nbuftrien, bie mit bem £?rctnbenberfebr in SSesiebung ftanben, unb biefenigen, bic fur bic 2titêfubr arbei* teten, f^toei; unb fd)IieBlid; befchtben fid) baë SSedebrëgetoerbc unb aile Unternebmungen sur §erftellung bon Seleuc^tung burd; ben anbauernben Soblenmangel unb .^oblentmidier in grofeter SSerlegenbeit. ©0 fiefjt ^talienë ftnanaielle, unb toixtfdjaftlidje Sage in bent Slugenblid au8, too bem Sanbe bie §anb 311 einem febr ebren= bollen grieben geboten toirb. Slber S3erblenbung uttb bollfom= tnene Slbbdngigîett bon Ënglanb laffen e8 nid^t su, biefe §anb 3U ergreifen. ©0 totrb bann in abfebbarer 3^it ber fiTtangiellc unb roirtfdiaftlidje 3u]ammenbrucb unbermeiblid; fein, ber italien 3U einem 33afallenftaat Ënglanbë begrabiercn mu|. Set ©encraffiotëteti^t lag bt§ jut S)t«dlegung bteîeë Sîaiteâ ttodi nidît fcor. Sic nene Oeutf^e Bote. 2ïuf bie Slitregung 2Bilfonë bout 21. I;at Seutfci^Ianb ^rontjjt ant 2G. geanttoortet. Siefc in 9îr. 622 bereitë mit» geteilte SlnttBort briitgt fiir biejenigen, toelc^e auë ber $rie= bens^fîunbgebung boni 12. b. 9K. nod; nitfit ben Sera ïjer= auëgefd;dlt ^atten, bie tounfdjenëtoeïie SïarÇcit. ©ie unter= fcfyeibet fc^arf jtbei Singe. G r ft e n S I;anbelt eë fxcf) unt 58cenbiguitg beë .îî r i ê g e ê. ©ierjn l)dlt bie beutfdjc SRegicrang etnen u n « m i 11 e I b a r e n ©ebanfeUïStustauf^ ber ïriegfiiïjtenben 5parteien fiir ben geeignetften SBeg. 3Hfo o^ne 9JJit' to i r ! u n g ber 9t e u t r a I e n, bie ja — mit ober obne 2BûIIen — tDdf;rcub beë Sriegeë 511m grofjen Seil Sttglanb bireît ober inbireït bicrtft^jflidjtig tearen. S)iefe Pluëf^rac^e ber Slbgeorbnetett ber .fiticgfiti^rcnben foll mtr auf neutralem 33oben ftattfinben. Sic foll, nacï; bem bcutfdjen 23orfcE)lag, bie SBcenbigung beë Sxiegeë Ijerbeifiïljren. 9ïad) Sec n « b i g u n g beë Ériegeë ift 2>eittfc^lanb bann bereit, mit ben 9Î c u t r a I e n à «f « nt nt e u an bem grofjen SBerï mitjit* arbeiten, baë ber 3Î e r l; ii t un g fûnftiger Sriege bieneit foll. Gê ift fiir bie tociterc Snttoidluug ber $riebenë=33eftre* bungeu erfjo^çilid; fid; "biefett ttnterfdjieb ftetë ïlar bor Slugen 511 l;alten. 2Bie u n b, a n ï b a r int Hebrigcn baë @ e.îjLàj t b ej u euj r a ï c n g r. i.e b c nJ.* ®.c r m lit» 1er S' tft> gcîtt auë fotgchber ,I;ifîorifc$en Setrad;tmtg I;erb'or. Siit geiftreid;er 9Jîann ^at einmal gefagt, einen Sîrieg an-jufangeu fei leid;ter, alë i^n ,311 beenbigen, unb e§ ift natiirlid;, bafj bent fo ift. Sic Sricgfùl;rcnben ^aben fid; oft fo ineiit= anber berbiffen unb ^aben ben Santpf jit fold;er Grbittcritng geftiigert, bafj cë i^ncit fd;toer fallt, ben llebcrgang jttnt (Viicbeit^juftanb jit finbeu. §n foltf;cn gdllen finb'ct fid; oft cinc ueutralc, nicl;t ant Sarn^f beteiligte 9)îad;t, bic ben crften 2d;ritt tut, unt beibe Sdntpfer cinaitbcr cttbaë nal;cr 311 briitgen unb il;ncn bic crften ©d;rittc jur §erbcifitl;ruug eineë Serftdnbniffeë 511 crleicEjtern. Sic ©cfd;id;tc bictet bafiir cinc ÎK'eit;c bon Slnalogien; fie ^cigt aber aud; tbieberum, bafj int allgemeincn baë 9Ïmt bcë ^ricbenêbermittlcrS nidjt fe'^t banî» bar ju feitt pflegt, unb bafj cë i^m auc^ fd;Ied;t gelo^nt tbirb, menu fein 9îermittlung§fd;ritt in ber beften uneigenttû^igften 2lbfid;t gcfd;el;cn ift itnb mirîlicl) jitrn grieben gefiifirt ï)at. SBefonbcrë lebrrcic^ in biefer SBegicïmng finb bie SSorgdttge, bie fid; nad; Seenbigung beë Sriegeë 9iu|lanb—ÎRumdnienë gegen bic 2ùr!ei abf^iclten. 9Jîait tocijj nod;, Soie bic ©ittta-tïon bamal» lag. Sht^lanb toar toieber einmal ^ur „Sc= freiung ber SSalianbbïfcr" gegen bic 2iir!ei in bett Srieg ge« jogett, uttb I;atte fddicglid;, ttac^bem cë erft em^finbli^je 9fieberlagen erlitten, 5pietrma genommett unb toar fdjlic^lid; bië nad; ©au ©tefano (20 Silonteter bon Sonfiaittino^el eut-fernt) borgeriid't. Ënglaub, baë nic^^ufcljen mollte, bafj bie .iùrfet jertritmmert uttb auë Gcufof>#cntfernt Jccrbe, l;attc, ttad;bcnt in einem SSorfrieben faft bie gattjc eitro£difd;c 2ûr= Ici abgetrcten toorben toar, feine glotte in bic Sarbancllen uttb baë 9)ïarmarameer einfa^rcn laffen, inbifdje 2ruf)f3en toarett fd;ou nad) Enroba gcI;oIt toorben unb ber Sricg jibi» fc^cn Ênglanb unb Shtfjlanb ftanb bor bent ?Iuëbrudj. 58efounene ruffifdje Sreife toitnfc^ten biefen Sonfliît gtt berntcibctt unb toanbten fid^ an ben bentfc^ett 3îeid)ëïait3kr mit ber Sîitte, feine SSermittlnng anjitbicten. ,3'it biefer gornt crfiilltc SiëmarcE i^ren 23unf(^ nic^t. ©r I;atte borfier tut 9teieE)§tag fd;on einmal enttoidelt, mie cr fid) itt oent Scnflift eine SBermittlungëroUe benîe. 9îid)t in ber 2lrt, bag Scutfcg» lattb fage, fo ober fo gefd;iel)t cë unb bal;inter fte'^t bie mili= tarifdje 9Jîad;t beë Seutfdjen 5Reid;eë, fonbern mel;r itt ber 9îolle beë „el;rlictjen 9Jîa!lerë, ber fid^ bernit^, Hurflid; eitt ©efd;dft giiftanbe p bringen." Qtt biefer gorm irat er aud) bei bem Serliner 5"fongrefe auf. ©r Ijbrk bie 9Siinfd)e ber ehtett §j3artei unb ûb'-rbrad;ie fie ber anbercu unb erlangte berartig mirïlid; ein ^uîi^^f^wnten cincr (Shtigung. ©e= banît ift ifjm bie§ bon ïeincr ©eite toor'oeu, ant toenigfteu bon ntffifc^er ©eite. 2în ber 9îetoa grollte man i5m toûïenb, ba^ er nicî)t borbeljaltloê fiir aEe ruffifebevt gorberungen ciugc< treten toar unb fiir ben grieben, ber "Siit^iûnb nidjt baë brad;te, tnaê er ertoartet ïjatte, ntad;te man it)n berantmort^ litf) unb ttic^t bie ungefdjidte 5|5oliti! ©ortfc^afoifê. Êittett a^nlid;en SSermtttlungëberfud;, it'emt aucf; nirf;t in fo uneigennii^iger 2Irt, ^at im $aïjre 1866 nac^ .Tïi3niggrdt.< 9Jaf)oleon III. gcmad)t. ©eine bamalige §aïtung, er tocfiic fur meiterc 9leutralitat Sujemburg, Selgien urtb toomoglid) baë linïe SR^einufcr ïiaben, gtoattg 5|5reu|en, ben Srieg bor-geitig abjubredjen. Siëmarcf ^at in eincr f^âteren 5Reid)v togëfi^itng einmal feftgcftellt, ba| er itbcr biefe unertnûnfdjte S3ermittlung getreutid) S8uc^ gefii^rt I)at unb fie nid;t bet geffen ^at. Ser altc ^eicfjéîanjler mar int ùbrigen nte ein greuub bon ^riebenëbcrmittlungcn. Ër ftanb auf bem ©tanbfnmtt, baft etn Srieg bann erlebigt ift, menn einer ber beiben ârieg= fiiÇrenben befiegt ift, unb bieë jugibt. griebensbermittlungcn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brüssel du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes