Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

318 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 06 Decembre. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Accès à 30 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1g0ht2hb19/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgifcher Rurier ^rilffeler Bei 8fl|l(4« Ottlct «t(4t<nt <g Brnîîel iSgHA (an 4 6aantagJ) intimai »«tei Nairtag MtmllUa Ht 9 i 0 « 8 ■ t g a 6 • (A) trldjetnt lete» Radjmtttag DU 8 o » 11 e (B) ttldxtm aargent CM a f e n b u n o t a Rat oai a» o(« Sdirtitleltnng, o t à < «o etnjelne Uertone» 19 itfjtro SB* «oDetlangt elngtlanMe Bianudtl&î» faitn (tint GcnjâS» GSetitomme» ratrùtn. (•■•«(••Mi tâqlid} non 11—19 an» 5—fi <Ucfcfiâft«Rea« tStDficL Carnet il t aâ^eitun^ Se» Scjoa tm bvtù) (fit ÇoflonîlaUn» ot>«> inftti Betrlcbinefle* erf*!g<n. »«A »!• Co9 monaîHcS fO* betb» flnSgal>«n ®H 2.75 anittecn» * ««fvalKnt 3c"e. 1 ma> tiad) SO (Ida» Snjtigen. ©ort 20 tP!. Stldjmon 30 i<l. Œfjifftis«6QIj» an» Carte 60 ft.t netlam<|cile 3HI. 2,60: I^tatei. ttaïïceS «fts. taflltdie Slcflamt. monatltii 75 ®H î e I eg t a a m> Bkreltr: Rirleritil.tfrSfîrl. S*at"*-»r&intnnjî: ïeutSrfje iSatil. Stfiliel ifloitiiijcd'Rotito Srflflel îlt.# 3. jteftrgang. — îîummer 621 323ffiëaamfiH»^&ara&£5iS3EaE5agaftraffa«^^ Brûffd, Donnersiag, 6. Dejember 1917 |Tsttujîfl!w"— v™\* 10 vi Bas unîere H-Booîe leifîen. VVTB. SBerlin, 4. 3>es. (21mtlid).) Sîcuc U=S3ootëerfoI«e il 23tifioIïanal nnfe in ber SJor&fcc: 14 500 ïïriîiti 9ïegifter=Jonnen. Itnter ben perfenften Sdjiffcn Befanb fid) bc bolIBelabenc fïanaoftfdje Sampfcr „2l b m i r a 1 B c b c" (5380 2 2cr Gtjeî bcë 2IbmiraIftaBe§ bcc Sîarine. Die Mente itidjt mit Ru&Ifltti). SBerlin, 5. ©es. 3><sUt) (Hjrotttcle melbet auê 35 c t c r 3 & m r o 2>ie 33 o t f d) a f t e r ber © n t c n t e ntclben bis 91 o t i f i f a lion c i n e ê 33e f (f) I n} f e ë, mit ber gcgcntocirtigcit rttffifdje SRegierung bie hnrtfd)RftUd)ctt, Jinanjiellen unb mifitariftfjcn SB< jîcOungcn feitenë ber (intente fiir bie 2auer bc3 Kriegeë ju lofci Ser ameriïanifdjc SBotitfjaftcr ï>at fid) biefem SîoneftiPfdjritt fc« (£ntentemad>tc anijefc&loffeit. Sas Vetfjatten àev ruffifâen îîerfrefer. ** KopcnBagcn, 5. Ses. (5prib.=3:elegr.) Sic So^enfyagttte t u f ) i î c!) e © e f a n b t f d) a f t crljielt ton S t o t) î i cine Sral tung, toorin fie um augenBIidlidje 2Inttoort erfudjt toirb, oB bi (Siraf a n-b t f-dE) a f t ber îpolitiï ber neuen Siegierung biencti toi!!. $r SBcig'erungsî'QlIe erfudjt SroÇîi bie ©■efoinbtftfyaft, bie ©ef^ofl bcmienigen ju ii6crtrng.cn, ber bern 9îate ber SSoIîlîomwiftat bienen îoill. $arauf!jin fartbte bie © c f a n b t î d) n f t fripent ©ralrtung an cl I e r u f f i i d) e n © e i a n b t e n im Sluêlàtibf Sro^fi alia§ SSronft'cini Seiegromm erfwllen, inorin er nn§ 51 mutet, Seii ju î>û 6 c n an ber 93offct)cat)ifiî(ï>cn SJJoliri!. Snbem Se 3Jîitg!ieber ber ruffifdjen ©eîanbtîdjatt unb ben ©eneralfonfulate bal Selegramm a'I§ îtn-gcfctjlicE) unb al§ £>on Ufurpiatoren, 33-atei Ianbêberraiern unb 35erratern ber SlHiicrten au§gegangen erfdjein kiben loir Be f 6) I 0 f [ e n, in Ue&ereinftimmung mit ben fec SRufelanbl ©ertretern im SluSIetib eingenommenen ©tanb^un: eê unbcantlDortet ju Iaffen. 2)as Êrgebttis 5er $efers&urger TBo^îen. C§^ ©enf, 5. Sej. (tpriB.'Selegr.) 3ur Sage in 55eter§Bur nrelbet bie SJJoubelk'Gorrefponb^nce: 2Iu§ ben QsrgiBniffen be SDBaîjIen fiir bie tiertaffung^ebenbe SScrfammlung in ^eterëbur getjt gercer, b<i^ Jidj g to c i mâdjtige 331 0 et § Bitbeten, ei ©Iocf ber âujjerften rebolutionâren Sinfen unb ein 33locî ber g< mâfeig.ten Cppofirion. 2)k SSoIidjettiiîi merben ben reootutionâre 35Iocf leiten unb bie Sabetten ben ©Iotï ber li&cralen Oppofitioi S5ie ©ruppen, toetc^c bie frii^ere fojialiftifc^e Union Bilbetei toer&en »erfd)tmnbcn. Crîlarung rumanif^er Soïbafen. ** ©iodttjolnt, 5. ©cj. (^rift.'Selegr.) S>ie 5pefergBurge 5J5talr)ba melbét: éolbaten, 2f6georbncte be§ rumânif^n §cerei nnter6reiteten am -greitag bem ritmâni|d)en Çauptquarticr 61 îlârungen iit ber giiebenê» unb 255affenftillftanbê Die erffe Begepung Cet psrlflwealfte. Soin, 5. ©ej. (^rit».=SeIegr.) IteBer bie Ijiftorifcfj erfte SSegcgnung ber rufftfdjen «nb beutfdjen ^riebenêçarlc tnenteire ont 2 6. ^obentèer tnirb b e u t f d) c n SSIâtter an§ SpeterêBurg iiber |in)>aïanba gcmelbet: StenStag^ bé 27. 3îot>em5er i'e^rten bic r u f f i f â) e n ^jSarlantentâri bte fid) jurn 06erBefe5t§Ij<i5er ber fctrtblicfjcn £rn£t>en _ Bt geben ÏKttten, ttm. iiber SÉSaffenrttbe 511 ber^anbcln, na<^ 3ùnc ourg juritcE unb lieferten f 0 I^ 4b en ®eritf)t aï»: 3Bir BegaBen nn§ 12.20 lîîjr »W ®minfî jur gront bc 19. 2IrmeeForp§. 4.20 nad)mitîag§ famen roir jur pront bc§ 3Jîos ïauiî^en ^nfanterie=SRegimente§ unb gingen in einem Sau graBen meiter, gema^ ben intcrmitionalen SBeftimmungen, m einer meifeen î^Iagge unb einem Srompeter. ^n einer Gn: {ernung bon 300 £d>ritten »or -ber unter bem 51ome „§annot3Gr" Befannten Stellung trafen toir ai beutfdjc Offijiere. 5fîad)mittag§ 5 U§r tourben toir mit PerBur benen Slugcn jum ©taB bes beutfd^en SatailIonS gefiiïjrt, ba bie „§annoPer"=©teI!ung Befetjt ^alt. 5.30 Uljr ûberreidjte bc nnfere bie pom SSolf&îommifjar bel 5îriege§ unb ber SDÎarine, ft toie Pom OBerfommanbierenben ber Sruppen ber rufîifcTje SicpuMif au§gefte!!te f(|riftlid)e SSoIlmacBt, bie Bon jroei baju Bi folilenen beutfdjen ©eneralîtaBëoît'ijicren entgegengenomme tourbe. ®ie Unterfjanblungen tourben in f r a n 3 0 f: î^er © p r a d) e gefiiljrt. Unfer SCngeBot auf dinleitung be SSer^anblungen iiBer SBaffenru^e an ben Çronten ber fricgfitl; icnben 2JÎS(|te nnb barauffolgenbem griebensf^IuS tourbe fofoi bem © t a & bel OBerfommanbierenben aile &ronten ^prinjen Seopolb bon Sapern unb bem ©eneraliffimu be§ beutî^en ^eereë ûbcrmittclt. 2IBcnb§ 8.20 Uljr tourben toir ir SutomoBil nac^ 2 a f f e n geBrad)!, too toir bom SiDifUms général & 0 î f m e i ft c r offijiell empfangcn tourben. îfciefc «tïlârt«, bajj unfêre 35oEmad)ten a!§ jufriebenftellcnb Befunbe toorben feien unb ba& cine SInttoort innerîjalB 24 ©tunbeit er toertet toerben fbnne. Snjtoifdjcn traf £> e r e i t § (a m 2 7. 9îo bember) pormittagê 7,50 Uljr eine 21 n t to 0 r t P 0 r fceutfdjen OBerfommanbo ein, bie bem 23ovfdfjlag au Untertjanblungen iiBer SBaffcnftilIftanb nad) ben in ber SSoHmad; ongcgeBcncn ^rinîipien 5 u ft i m m t e. ©encrai §offmeiftér un Çarlamentâre erl)iïlten SJoIImadjt fiir bie toeitcrc Sufammenîuni ber 2>elcgiertcn ber ^riegfiifircnben, eincn betaiHiertcn $!an aus §uarBcitcn. 3lac^ cincm 2)lcinungSauStaufd; mit bem bcutfdje Oberlommanbeur iiBerliefcrte ©eneral §offmeifter in be bom 26. (?) «ine bon idjm untcrjeic^netc f S) r i [ 11 i $ Der deutsche amtliche Bericht. n WTB. GroBes Hauptquartîer, 5. Dezember. 'j Westlicher Kriegsschauplatz. •) HeeresgruppeKronprinzRupprecht: An der flandriscben Front lebhafte Artillerietâtig keit. Zwischen I n c h y und B o u r 1 0 n vvar das Feuer an Nachmittag erheblich gesteigert. Feindliche VorstôBe sQdlicI von Moeuvres scheiterten. Wir machten cinige Gefangene Englische Grabenstucke bei und sudlich von M a r c 0 i n g wnr ; den voin Feînde gesaubert. Sudlich von St. Quentin ver s starkter Artillerie- und Minenkampî. " Heeresgruppe Deutscher Kronprinz und 5 HerzogAIbrecht: j ïn zabîreichen Abscîinitten fiihrte rege beiderseltige Er kundungstatigkeit zu heftigen Nahkâmpfen. Oestlicher Kriegsschauplatz. An der Front des Generalobersten Erzherzog Josef und de, r Genera'Jeldmarschalls v. Mackensen dehnen sic h dii Waffenstillstandsverhandlu&gen auch au! dii c rumanischen Truppen au s. it e Mazedonische Front 0 € Starke feindliche Abteiiungen, die an dem Westuîer de: Ochrida-Sees und nordostlich vom Doiran vorstieSen, wurdei ^ abgetviesen. n Italienische Front. n > Truppen des Generalfeldmarschalls Conrad haben in déi Siebengemeinden den Italienern einige Hôhenstellun n' genentrissen. 't . Der Erste Gcneraîqnartiermeister: Ludendorff. 21 n t to 0 r t a u f u n f e r en 21 n t r a g. S" ber 2Inttoor , I^eifit e§: 1. Setttf^ronb ift geneigf, SBeïîj'Cm'blttngcn itber SSktffeit rxtlje imlierytgltd) eirtplcitcn unb ber §otf)ftîontnt<inbierenbi ciller beittfcfien Sra^cn an ber Oftfront ift beboIIm5d)ttgt fte ju fii^ren. n 2. $cr bcutfd)e CBerîomtrtanbierenbe ftelft etnen Extra jug jur SBerfiigung ber Selegierten, bie an ben 9Ser|ànb ïungen feirneBrrtcn follen. 3. .QftHfd^en ben Selegierten nnb ber ÇôcWtgeitKtlt, bii bttrd) ben SRat be§ 5BoI!§îomitee§ bertreten tntrb, totrb eim btreïte telegra^ifc^e SSerBinbung Ijergefteïït. ^erner toitrbc itnë mitgeteilt, ba&. ba§ be u t f d) e OBer x fommanbobeu33efeBI erteilt fjat, u&erai'I ba, too ber ?Çcin' nicT>t an^reife, aile Opération en einsuftellen, tocib renb bie graternifierung aufXore, Bil bie 2krlxtnblung-en aBge , fcfitcffen feien. 21m 2 7. 9îobemBer, 8 U ^r morgenê tourben toir mit berBunbenen 2Iitgcn in ben orontaBfc^nit juriidgefû^rt, Pon bem au§ toir empfrn^jen toorben toaren SCmcrîfci roltî ben ârîeg forffeîsctt. c ffierlht, 5. Scj. Sie §auptfteïïc in ber 2B a f B i n g 10 n e ' S 01 f a f t an ben hongre lautet natB einer TOatin tt Slîelbung au§ 2Imcriîa, baft ber 5îric<j Bi§ jum ©iege ber 5>cmo tt îratic aller ©taaten fortgefe^t toerben foIL ■t « #erlIi»gintîîten6iWenîl(igeotftnefenfiatiJ § Vv'TB. Berlin, 5. S'n ber ïjeutigen ©itsung in , 5j3reufiifc^en ?IBgeorbneienI)aufe ergriff ber 9Jîiniftcr^rcifi bent tôraf §e"riltng ba§ SBort ju folgenben Stuëfut^ :t rangent 2tm 1. ÏÏJoPcmBer b. Bat midj ©eine 3JΫieftât ber $>eutfcfy 1 ^aifer unb iîonig bon Spreulen auf bie ©telle be§ 9îeid)sfanjkri 'l B^eonfen, unb ba cinc Srennung ber Beibcn 2Iemter fidf> al§ untun § li'B BcrauSftelIte, mid) im 2tnfd;Iu| baran ai«B 5um Sprafibentet r bc» ïrcu^if-iBen ©taatëminiftcriumê ernannt. 2>em S^eidjStacie î>cm i^ mic^ am boïtgen S)onnersta^ al§ 3Ï e i s-fa.n 5I er borju^ n fteller Bûtte, toar i^ nid;t un&eîaîtnt, ba idj iBut biete Soi)te aïs 3)!itglicib ange[)ort ^atftc. 8u SBnen bagegen, meine §errcn n fomme id; B^ute alë ein bôllig $rember. ^d; Bin fein gcBorenci =. ÇPrcufee, BaBe 3toar 15 QoBre in sprcufeen gcIeBt unb autfy rn r QaBtc 1880 alë au&erorbentlidjer $rofeffor an ber Uniber fitat 93o'nn ben ©taatëBecmteneib geleiftet, Bin aB-er fd;or t 1882 ned) TOûndien uBergefiebelt, too id) naBeju 30 ^aBri r alë ^rofeffor an ber Uni&crfitât getoirft BaBe unb gule^t fei: ë 1912 an ber ©pifce bcë SaprifcEicn SJÎinifteriumë ftanb. ®ii tt ©djtoierigïeiten, bie fid; mir Bicrauë in ber neuen ©tcllung er gaBcn, B^Be ic^ pom erften 2tugenBIitf an feBr Boc^ eingefcBâfjt r Qd; BaBe, ba ber BocB&e.rbiente BisBerige SSi^eprafibent beë ©taatë= n minifteriumë ber §err SKinifter ber offcntlidien 2lrBciten ge= * Beten Batte, iBn bon ber punition beë Sijcptafibentcn ïu ent - ^eBcn, ©cine ïïJîaicftat geBcten, cincn neuen 23ijeprafi: t bent en su ernennen, ber in tocitercm lîmfange, alë bieë Bië-î Ber ber $aH toar, ben Sprâîtbentcn ju bertreten BaBer t tourbe, unb ©cine 2JJaieftcit Bat aud) BePanntlicB burd b Êrncnnung bcë Çerrn ©eBeimrateë griebBcrj t jitm SSijcprâfibentcn beë Spreufeif^en ©taatëminiftcriitmë bicfci Sitte entfproiBcn. 3Jîcincrfcitë fann idj nur bie 23erfid;erunf t ge&cn, bafj id) naiB fîraftcn Bemiiljt fein toerbe, mir baë 93er= r ,'tràuen jit ertoerBen. auf xpcIdàcS id) Bisser einen 2lnjprucB nié; e erBeBen îann. fyumm Sfegemanns (9e|$i$le C?es Meges. 3Inciter S.anb *). 2BaBrcnb unfere SC&eftfront im Bartcften 2Infturm tâglicÇ iBre une r [ift û 11 cri i d>c SSSiberftanbëîraft su BetoaBrcn Bat, auf bem ita» licnifeBen J^ricgc4d>aup!a^e bie Singe nod) im ^Iu§ finb, unb ju einer 3cit, too bie allgemeine 2IufmcrI'famîeit baë al!nial>lid)e 3Scr« ' c&Ben beë ruffiftBen àriegeë im feinen togliiB toe^iclnbcn $Bafctt 1 Pcrfolgt, crfcÇicint ©tegemannë jtocitcr 58anb. ©ine Sulturtat ] mitten im Sriege. ©in litcrari'îcBcë ©rcignië allcrerften SRangcë, bon bent fein ©eBilbeter, Bcfonberë fein SeutfcBer, unBerii&rt BIciBt. Senn je fiefer ber 25k(tfrteç>j fid) in baë Senfen unb fÇitljIeit jebcë Einselncn cingegraBcn Bat, je meljr fid)_ aile SeBertë* liufjerungen auf biefeë cinige 3ilCI ridjten, aile SSunfcBe auf fein* gJit cf ! i aie SSeenbigung eingieftellt finb, umfo IcBBafter ift ûBerali ber SSnnfd), cincn juberlâffigcn ©tanbpunft oBerBalB ber Per» toirrenben é i n s^Igcf dj'C'Bn i vî c biefeë ungefieuercn ErleBenS j_u ge» toinnen. OB m P or ber) ter Sinie, in ber (Stappc, im BefçJîtcjt ©eBiet ober in ber Ç>cimat, oB an BaBer ©telle ober im ©dju^en» s piraBen, 06 ïlîann ober g'rau: cin jeber m&^te.feine per;onltt^ett î ÈrlcBniffe in ciiten grôfteren ^ufammcnBang geftellt fcBcn unb, > je nad) 3?orBiïbung unb ©eifteëridjtung, îîeneë iiBer ilm crfaBren. Se to'tbriger bie 33eb eu t u n g§ f of igfei t ber su uBermafeigem ©etoi^t aufgeBaufdjten i une r p 01 lt i f d>e n 55orgânge rerabc ber IcÇtcn cmpfunben toirb, umfo grofjcr ift bie ©cBnfud)t beë ©injelnen, in 5 ber mîm fcBon jum UeBcrbtufe oft jitierfen „©_ro^en Scit" m't bent 1 toirfltd) ©rof^en bie fer .geit, mit ber ^riegîûBrung, fid) 511 ou fdfâftigen. tlnb baju getoaBrt ©tegemannë 33'U-c^ eine unberglettB» Iid)e SanbBa&e. _ , Gë ift feine lleBcrtrciBung: faum jemalë Bat etn an bw î ©eBilbeten aller filaffen fi(B toenbenbeë SEBerf ein_ fo ungeBeuereS StuffeBen fiemad)t. ÎOÎag immerbin bie fad?toiifenfd)aftIi(B|C_®ritii — toie eë ©tegcmanu ge'geni'tBer al[erbiu{jë nur percinjclt gcf<BçI)en ift — barauf Bintoeifèn, eine toirflid>e ©efd)id)tid)rei6i!ng biefeS • Sriegeë toie aller bergangencn fei crft m&glid), toenn bie 2!rt!)io« [ ber ©cneralftaBe fidj geoffnet Bcitten. erfrBrungërtemafe finie» jtoci ©enerationen inë ©raB, eBc ïageBûd)er unb toirfltd>e (Singef-ctufjeidjuungen Pon meBr alë iperionlicBf.citêtocrt fitr bie geîdjie^t-' lidje éenutmng frei toerben. ©0 lange bûrf a&er fèïBft bie amtl'idje. : ©eîd)id)tf(Brei6ung nid>t toarten. 2>ie le&cnbe ©eneration forbert , iBr KecBt, i'Bre ©efdjitBte bcë ^riegeë. .Ç>ermcnn ©tegemann Bat fie gcî'd)rieBen. 2)aë BleiBt ein unbcrgSnciIiiBeë SSerbienft, unb ba§ ! barf iBm nid)t gefd)mâ(ert toerben. $ie Sor'&ebingungen lagen fiir iBn alë 23iirfler ber freten, mitten stoifdjen ben ^ricgrutirenben eingcflemmten ©d)toeÎ3 giinftig. . 2Iuf bem neutralen ©cifteëmarfte ber CSibgenoffenfcfyaft fpielte fid) cin f«t Se il beë tëampfeë um bie ©eele ber SJeutralen aB. 3u einer Seit, too 3. in 2>cutf<B(a.nb bie fîcnntnië ber S?or« geinge nod) faft auëitBtiefelid) auf bie £ages6erid)te ber OBerfttn Çeercëleitun-fl &cîd)ranft BlieB, too gelcflentlicBer UcBereifer fogat ' biefe 3U senfieren iud)te, fonnte man bort bie 3^'tungen fcinrtlidjcr friegfûBrenbcn ©toaten unb bie amtlicBcn SSeroffentlidjungen aller Kegierungen fid) miiBeloë t>erfd)arfen. ©tegemann I;at fie aile Êiriinblid) unb toi.ffenfcf)af.tltdj jupcrlâffig Benufjt. $aë SrgeBnië f toar, bag fein 2Berf alë Bcftellte 2IrBeit beë beutfdjen ©cneralfta&eê Betradjtet tourbe, unb ba& 3. 33. granfreid) offijielle ©fritte be&« Balb unternommen ^at. 9îad^ ber in ifirer ©d)5n'Beit unb $reîifid>erBeit gerabeju Per» Bluffenbcn geftBtcBtltdjen Éintcitung feineë erften S3anbcë fonnte ; man im gtodfe'I fein, 06 ©tegemann bic nad)fotgcnben SBcinbe auf ber $i3Be beë e;~ften 3U erBalten irnîtanbe fein tourbe. $er Pot» Itegenbe ®anb Befettigt btefen gtoeifel. ©r toeift fam<Ii(Be S5or« 3Ûge beë erften auf, bie fiarc goIgericBtigfeit ber ftrategifd>en 2tn« fd)auungen unb ©nttoicfelunpen, bie plaftifcBe Sarftellungsfunft, bic fprad)Itd>e ©djonBeit beë 3>id)tcrë. SBill eë unë toirflidj ein» i mal fd>cinen, alë BePorpge ©tegemann ®u feBr bie f^orm beë ©cfcfiiditë'romanë — toenn er 3. SB. baë (Sintreffen ©Burdiillë im 1 Beftcu&ten Dleifefleib por bem SRatBaufe 3U 2Inttoerpen furs Par bem &all ber Belgi|'d>en Çauptfeftung faft feuilletoniftifd) anf(Bû«« li^ f^ilbert — fo toollen toir eë iBm bod) Sktnf totffcn, ba& er bie itngeBeuer ernften Singe, Pon benen er fprid>t, fo (eBI>aft_ unb i farBcnprâd)tig su fdjitbern toeifj, ba| fie nie langtoe'tlip; toirïen. i 25iefen unBcftreitB'aren SBortéil Bat er Por pielen Siftorifcrn Pon Çad) Porauë: er fef'fctt unb Iafet ben Scfer nid)t toieber toë. ©er nunmeBr borliegcnbe jtoeite SBanb toirb uBeralI Befon* bereë 2IuffeBen erregen. gn 2>eUtf^Ianb sumal toirb erft je^t ' bie toeItgef^id)tIi(Be ©ro^e ber § i nb cn6 u rg«Sube n b 0 r f f f-çBen ©tra« I tegie aud) Pon benen erfamit unb getoiirbi^t toerben fonnen, bie friiBer auë SJfangel an Untcrlagen meBr inftinftiP in ben allae* ; metnen SoBpreië mit einftimmten. SBie erbriidcnb fd^tocr bie 2Iuf-: gaBen petoefen finb, bie im ©patBerbft 1914 ber beutfc^en .îîrieg» fûBrung im Oftcn geftellt toaren, toie Perf^toinbenb gering bie 2Iuëfid)ten, ber UeBerflutunfl unferer Bftlid>cn ^rotoinjen ©d)Iefien unb Spofen nod) re^t}citig Çalt 3U geBieten, baë Bat in ©cutfd^anb ' faum jemanb g'eaBnt. Q"u ©tegemannë SBud), baë bie ^rieg&» ereigniffe im ^eften Bië 3um 15. S-eBruar, im Oftcn Bië surn : 21. geBruar BeBanbelt, erfteBt bic Sîot jcner Sape plaftifd) Pot ttuferem geiftigen Stuge. ®ie iuffiîd>e Sampftoalse toar im SBe» griff, bon Oftcn Ber 5)eutfd)Ian*ë frud)t6a'rfte unb inbuftriefl B<>^» toid>tige ©e6iete bolliger S&ernid)tung prciësugeBen, nadjbem im SSeften bie fîamptBanblung jum ©tcllungëfriege erftarrt toar unî> bic beutfcBcn §ecre 3U grô&eren Of ft nfi 0 Ba n b! un j|en porlâufig itn-fâljig getoorben toaren. Éu8 biefer Sage Berauë, an ber ©pi^e jaBIeninafeig toeit unterlegener, faft un3itreid)enb 3U nennenber ihâfte baë ©cfetî ber ftrategifdjen £>anblung an fidf» 3U rcifeen, ' bem ungefiigen ©egner bie 33orBanb aÉsugetoinnen, fo ba& biefer, ^ fel&ft too er fid) im pollen ©rfolpe glaubt, bennotB baë ©piel feines *) 2Jîit Pier farBigen ^riegëfarten. 1. Bië 60. Saufenb. ©tutt-i gart unb 33crlin, ®eutf<Be SBerIao,ë»2InftaIt. 1917. XII unb 503 ©ch'cn. — $aë SBudj ift 311 BaBen Bei ber S3ud)= unb fîunft» Banblung bon §âuëler u. ScilBa&cr, Stuttgart, DioteBiiBlftrafee 110. (^kral. aud) baë ûuierat in biej'er 9iutuuterJ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brüssel du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes