Burgerwelzyn: dagblad voor alle klassen

206 0
20 mai 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 20 Mai. Burgerwelzyn: dagblad voor alle klassen. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ns0ks6k05f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

5 centiemen Woensdag 20 Mel 1914 en: fr. 0-25 Reklamen. . « • • • 0-50 Begravings-Bertchtea » • &-00 % Jaaxs, 3ratal per week,XabsdsgNummer,• 4.00 Andert famden, wadrtfoon ertrf*. SHKL.» I Onafhankelijk Vlaamschgeztod flieaw*, flaüdels- & flankondigingsblad I fer^&0Dff!9 IEga^^ii^fc* i L FOCPJflE^SflEIiE(iStZüt^straat, 7, TE BÎJUGGE — Telefoon 6*| Aankomst der Deensche vorsten te Parijs De helasting van net Inkomen DE HERVORMING IN ENGELAND De lionf ngïn van Denemarken opgeleid door UI. F*oin* care, president il^v Depubliek, en gevolgd van Koning Mad. Poincaré. in de statie der Dois de >t te Brussel De Koning van Denemarken GHRÏSTIAM X. en zijne echtgenoote de Koningin AEEX-A^DRIULSl, die gistren te Brussel zijn aangekomen. !Wij lezen niet genoeg vreemde gazetten, 't is meest te zeggen duitsche en engelsche gazetten. Wij zouden wat beter weten wat er in de wereld rondom' ons omgaat. Dit gebrek is aTgemeen in onze belgische pers; wij schijnen ons te weinig gelegen te laten aan het leven van twee groote volkeren, die tegenwoordig aan de spits staan der natiën, en wij wijden al onze aandacht, al onze soms kinderachtige nieuwsgierigheid aan al wat in Frankrijk gebeurt, aan af wat in Frankrijk wordt gezegd. Onze fransche belgische bladen missen wellicht te veel opstellers die de engelsen e en duitsche bladen kunnen verstaan, ot wel zij vinden het gemakkelijker eenvoudig weg in de fransche bladen te knippen, 't Is op die manier dat hun publiek, en ook de vlaamsche pers bij terugslag, beroofd zijn van vele inlichtingen vol nut, en die van aard zouden zijn om het oordeei over den toestand, en over de betrachtingen in Europa zeer te wijzigen. Getukkiglijk is er onder die belgische bladen eene uitneming; 't is aan de Etoile Belge dat wij te danken hebben nu en dan een en oogslag te mogen doen op de gesteltenis van andere volkeren dan het transche, en toestanden te aanschouwen, die hunne stichting en hunne leering medebrengen. Aldus komen wij te weet, tegenwoordig, hoe men het aan boord legt in Engeland om die groote hervorming, — die groote rechtveerdigiheid mag men zeggen — in te voeren, die de belasting op het inkomen heet; ee^ he^-orming v en elders reeds veel werd géschreven en gewreven, maar die schijnt zeer lastig in 't verwezenlijken te zijn. De Engelschen, het praktiescH volk bij uitmuntendheid, zullen daarover niet lang talmen. Zij, die evenzeer de trotschheid hebben hunner vrijheid, zullen zich nagi gewilliger dan de Duitschers onderwerpen aan eene wet, die het belastingsstelsel moet herschapen, en die daarvoor een onbescheiden blik wilt slaan op ieders geldelijke gesteltenis, iets waarvan de Franschen voornamelijk, en ook wij Belgen een weinig, schuw zijn. Onder opzicht van belastingen zijn de Engelschen vele andere volkeren voren. Hunne begrooting is de meest volksgezinde der wereld, 't Is deze die in de grootste verhouding gevoed wordt door de rechtstreeksche belastingen. Over vijl en twintig jaar dekten de andere, de onrechtstreeksche belastingen nog de uitgaven in de verhouding van 56 t. h. Dat was reeds min dan hedendaags nog in het meeste der andere landen. Sedert dien werd het bedrag, der onrechtstreeksche belastingen gedurig verminderd; het is tegenwoordig nog maar 40 t. ft. In de begrooting van 't loopend jaar zijn de ontvangsten geschat op 175,675,000 pond st. (1) Daarvan worden 35,350,000 geleverd door den toldienst; 39,650,000 door de aceisen; 9,900,000 door de zegels; 28,800,000 door de belasting op de erfenissen; 56,550,000 door de belasting op het inkomen. Het is aan die belasting op het inkomen en aan de belasting op de erfenissen dat de Engelsche regeering de 10 millioen pond sterling: vraagt, die hem ontbreken om de toekomstige begrooting in evenwicht te brengen. De begrooting van Engeland bedraagt 5 en 1/4 milliard frank. Dat is eene overgroote som; doch zij schijnt niet buiten evenredigheid met den rijkdom van 't land. Men heeft berekend dat de Engelsche belastingplichtige niet zwaarder belast is dan over vijftig jaar, alhoewel het bedrag der begrooting sedert dien is verdriedubbeld. De begrooting van 1850, die omtrent een milliard en een vierde franks bedroeg, betrof een geheel nationaal inkomen van omtrent twaalf milliard en half franks; de begTOoting van 1880, die tot een weinig min dan 2 milliard franks beliep, betrof een nationaal inkomen van 25 milliards frank. De laatste begrooting was van omtrent de 5 milliard franks; maar de geheele inkomst van het Engelsen volk bereikt tegenwoordig nabij de 60 millioen franks! De Engelsche Staat neemt dus regelmatig, sedert een halve eeuw, weinig min dan een tiende van de geheele inkomst der natie. Die verhouding schijnt zwaar; nogtans heeft de belasting op het inkomen het Engelsen.' volk niet belet twee maal zijn inkomen te verdubbelen in den loop der laatste zestig jaar. Men twijfelt er niet aan, dat de zelfde verhouding zal stand houden in de toekomst; zoodanig dat het inkomen van de Engelschen waarschijnlijk binnen een dertig jaar 125 milliard frank zal bereiken. De begrooting zal alsdan stijgen tot 10 of 12 milliard frank, en zal niet zwaarder op het volk wegen dan de tegenwoordige begrooting. De 250 millioen franks, die nu te kort schieten, zullen gevraagd worden, hebben wij hierboven gezegd, «an te belasting op (1) Een pond sterling is iets meer weerd dan 25 if. Het inkomen en op de erfenissen: 125 millioen zullen komen van eene^ versmelting, 't is te zeggen natuurlijk eenê vermeerdering, — der belasting op Het inkomen begrepen tusschen 25,000 en 75,000 frank 's jaars; 62 millioen van eene bijgevoegde belasting op het inkomen hooger dan 75,000 fr.; eindelijk zullen "de 62 overblijvende millioenen moeten komen van eene vermeerdering! der belasting op de groote erfenissen. De Engelsche schatkist rekent op omtrent 185 millioen daar uit spruitende voor dit jaar; maar zij verwacht zich voor toekomende jaar aan eene opbrengst van bij de 350 millioen frank. De belasting op het inkomen, volledigd door de bijgevoegde belasting óp de groote inkomens, zal alsdan eene geheele som opbrengen van omtrent 1,775 millioen frank, en de belasting op de erfenissen eene som' tusschen 750 en 875 millioen frank. Het princiep van de gestadige voortschrijding der belasting op het inkomen was tot nu toe onbekend in de Engelsche wetgeving. In de toekomende begrooting zal het toegepast worden. Eerst is hét toegepast in tegenovergesteïden zin, door het gedeeltelijke ontlasten der inkomsten van den arbeid minder dan 75,000 fr., die lichter zullen belast worden dan de renten. Te beginnen met 75,000 fr. inkomen iseen voortschrijdende belasting! vastgesteld ; dat wilt zeggen dat naar mate dit inko.men. gjrooter is, de taks zelve der belasting vermeerdert. Die laatste belasting zal 28,815 belastingplichtigen treffen, die al I iiiïTaOea " h zuïkn betalen. Die laatste cijfer toont dat het getal zeer rijke menschen nog at groot is in Engeland. Van deze zijn er 66, die meer dan 2 Va millioen frank inkomen per jaar hebben; 55 hebben een inkomen tusschen 1,875,000 en 2,500,000 fr.; 37 een inkomen tusschen 1,625,000 en 1,875,000; 56 een inkomen tusschen 1,375,000 en 1,625,000; 107 met een inkomen tusschen 1,125,000 en 1,375,000; 186 met een inkomen tusschen 875,000 en 1,125,000; 382 met een inkomen tusschen 625,000 en 875,000; 438 met een inkomen tusschen 500,000 en 652,000; 787 met een inkomen tusschen 375,000 en 500,000; 2,029 met een inkomen tusschen 250,000 en 375,000; en 7,411 met een inkomen tusschen 125,000 en 250,000 frank. De belastinjgpliditïgen die twee kinders hebben en wier inkomen min is dan 5000 frank, betalen de belasting op het inkomen niet. De anderen betalen in evenredigheid van hun inkomen, altijd met stijgenden taks, volgens het stijgen der fortuinen. Aldus betaalt een inkomen van 10,000 fr. eene helastingi van 187.50 12,500290.60 15,000450.00 17,000590.60 20,000750.00 25,000940.00 30,0001,093.75 37,5001,565.00 50,0002,500.00 75,000 , 5,260.40 200,00019,322.00 250,00025,989.35 De belasting! op het inkomen, eerst aanzien als eene buitengewone belasting, in bedenkelijke gevallen enkel toegepast, is aldus langzamerhand in de Engelsche zeden binnen gedrongen, en is zelfs de grondslag geworden der begrootingen. Zij werd door elkeen aangenomen, wel is waar zijn de groote rijken niet af te gunstig gezind voor de opvolgende verzwaringen; maar geheel het overige der bevolking onthaalt die wet op de welwillendste manier. Wat zouden de Belgen, op hunne beurt, van zoo iets peinzen? WHIM. ^vw- (Verboden nadi BUITENLAND Frankrijk Bedrog bij de kiezingen. Er is te Marseille een gerechtelijk onderzoek geopend tegen een ambtenaar van het stadhuis, die zich een aantal stembrieven heeft toegeëigend en die tegen belooning aan een verkiezingscomiteit heeft aangeboden. Het comiteit heeft dat aanbod geweigerd. De nioord Calmette. De prokureur der Republiek M. Lescouvé heeft het dossier der politieke moord op M. Gaston Calmette onderzocht en zijne strafvordering opgemaakt. M. Lescouvé eischt dat mad. Caillaux vervolgd wordt wegens vrijwillige moord met voorbedachtheid. De ministers vrouw zal dus voor het assisenhof verschijnen. Hare verdedigers zullen pleiten dat de voorbedachtheid en het inzicht van te dooden niet bestaan. Eene zaak van valschmunterij. Maandag werd voor het Assisenhof van Amiens \ opgeroepen de-geruchtmakende zaak van valsch- munterij. De beschuldigden zijn ten getalle van 25, en men schat het bedrag der valsche munt, die ze in omloop brachten, op meer dan 100.000 frank. De nagemaakte stukken waren vijffrankstukken. Men voorziet dat de zaak een twintigtal verhooren zal innemen. De valsche stukken waren prachtig nagemaakt en waren van bijna hetzelfde gehalte in zilver als de echte. De valschmunters stelden zich tevreden met het verschil tusschen de weerde van het metaal en de nominale weerde. De lezing van den beschuldigingsakt duurde een uur. Een der beschuldigden, teringlijder, viel, tijdens het verhoor van maandag, in bezwijming. Zonderlinge vlucht v»ïi een Franschen leeraar. Te Argenteuil is maandag de leeraar Poelasi met een zijner leerlingen, den 11 jarigen Douglas genaamd, op de vlucht gegaan naar eene onbekende bestemming. De vader van den verdwenen leerling vertrok onmiddellijk naar Brussel, waar hij vermoedt dat Poelasi zich met zijn zoon begeven heeft. P. S. — De jonge Douglas Mac-Cabe is maandag in een hotel van Amiens teruggevonden. Poelasi had er met den knaap den nacht doorgebracht en zich aan onnoembare feiten plichtig gemaakt. De kerel, waarschijnlijk lont geroken hebbend, verliet maandag morgend het hotel, er den knaap achterlatend, en vluchtte, waarschijnlijk naar België. De knaap werd naar zijne ouders teruggestuurd, en een vraag tot opsporing van den plichtige aan het Belgisch parket gestuurd. Uit een trein. Twee tooneelartisten, de heer Marcel Belmont en mej. Francine Oudet, komende van Clermont Ferrand, hadden den trein genomen om 7 ure 55, in de statie StLazare, te Parijs; op drie kilometers van de statie van Bonneville, werd de heer Belmont, die in slaap was gevallen, gewekt door het toeslaan van de portel, en hij stelde vast dat zijne medereizigster verdwenen was. Hij trok aan de noodbel en de trein stopte. Men von û met gekloven schedel. De ongelukkige overleed zonder nog een woord te spreken. Onderzoek is over deze geheimzinnige zaak geopend. Door liet water ingesloten. Men meldt uit Beaucaire (Gard), dat, ten gevolge van een geweldig onweder, de bisschop van Nimes, op ronde om het vormsel toe te dienen, door het water van de plots buiten hare oevers getreden Gardon verrast en op de vlakte van Montfrin ingesloten werd. Hulp werd onmiddellijk gezonden. Duitsehland De Danken en de militaire taksen. De dagbladen vermelden de cijfers die de Duitsche Banken in de militaire belastingen zullen betalen. De Duitsche Bank, 2 mi lioen frank; de Disconto GeseLlschaft. 1.750.000 fr.; de Dresdner Bank. 1.125.000 fr.; de Darmstater Bank, 575.000 fr.; De Aloemeene maatschappij der electriciteit, 1.875.000 fr. en de Hamburg Amerika-Line, 475.000 fr. Een bloedige dag. Te Berlijn kwam de spoorwegbediende Bostock, maandag dronken thuis, en sloeg zooals hij gewoonlijk deed als hij in zulken toestand verkeerde, zijne vrouw onbarmhartig. Zijn 23jarig zoon kwam tusschen en, schier razend van woede, trok hij een revolver en schoot zijn vader dood. De dader poogde daarop zelfmoord te plegen, doch werd daar door toegesnelde geburen in verhinderd. In de Weberstrasse, te Berlijn, werd een 77jarige bedelaarster verhangen in hare kamer gevonden. Doch, uit het ingesteld onderzoek bleek, dat de ongelukkige vermoord was geworden. Van den dader is er tot hiertoe geen spoor. In de Brenzlauerstrasse, insgelijks te Berlijn, vond de weduwe Gaspar van het kerkhof terugkeerend, in hare woning het lijk van haar 15jarigen zoon Franz, door een messteek in het hert vermoord. De dader was de 18jarige broeder van het slachtoffer, Alex, die, dronken zijnde, in twist was geraakt met den knaap. Italie Drie millioen afgetrnggeld. Naar de Iribuna uit Napels verneemt, zijn een zestig menschen gevangen genomen, verdacht van oplichterij. Door het voorwenden van verwondingen of het opzettelijk toebrengen daarvan om werklieden ongeschikt te maken voor arbeid, zijn ongevalJenpremies tot een bedrag van drie millioen lire ontwettig verkregen. Onder de verdachten bevinden zich advocaten en geneesheeren. De moordende Alpen. Vier milaneesche bergbeklimmers deden zonder gids de bestijging van de Grigna; eensklaps vielen drie hunner, met een touw aan elkander gebonden, in eene 200 meters diepe kloof. Hunne lijken werden afzichtelijk verminkt. Tittkije IVog altijd wreedheden. Ondanks de beloften van de turksche regeering, worden de grieken in Thracië nog altijd op wreede wijze vervolgd. Sedert eenige dagen zijn een aantal grieksche boeren naar de bulgaarsche stad Dedeogatch gevlucht, na hunne vrouwen en kinderen door de turken te hebben zien uitmoorden. Een schip vol vluchtelingen is op de bulgaarsche kust ge- strand. Albanie Een nieuwe pretendent. Toen prins von Wied tot vorst van Albanie werd uitgeroepen, schenen al de andere pretendenten hunne kandidatuur in te trekken. Prins Hariton Kastriota, doorreist nu Bulgarie en houdt er eene reeks meetingen en vergaderingen, om zijne rechten op den Albaneeschen troon te doen gelden. Engeland I3ij de stemrechtvromsven. ntwoord op de weigering van den minister innenlandsche zaken aan den koning het jden door de stemrechtvrouwen van een verzoekschrift toe te laten, zoo hebben de vereenigingen emrechtvrouwen besloten morgen donderdag eer.2 groote betooging voor het paleis van Buckingham te houden. inrichtsters eischen het recht in afveerdiging doj den vorst ontvangen te worden. De stemrechtvrouwen hebben zondag nacht erge beschadigingen aangericht op het koersplein van Birmingham. De schade wordt geraamd op verscheidene duizenden ponden sterling. •Kij zijn op hunne hoede. protestandsche vrijwilligers in de Ulsterpro-schijnen de minste oefeningen van het cli leger in den omtrek van Belfast te ben. Verleden week had te Belfast eene nachttng plaats, niet verre van 't kasteel van een der drijkste protestanten. Aanstonds, werden 600 Uigers bijeengeroepen en bespieders uitgezonden om te zien welk het doel der engelsche soldaten I zijn. Weldra vernam men dat het slechts eene ne legeroefening was, en de unionisten mochten terug naar huis. mtplofting in eene mijn. n meldt uit Llanelly dat er zich daar maandag ontploffing voordeed in eene mijn. Twee werki werden zwaar verbrand, zóó ernstig, dat men niet de minste hoop op redding meer heeft. Amerika Mor denskjold • Volgens be: ichten uit Santa-Cruz-de-la-Sierra is de expeditie Nordenskjold, die men verloren dacht, 1 en wel te Trinidad, in Bolivia. Ontzettend zeedrama. De taatstç boot der « Columbian » gevonden; 4 ven'den; 11 man in de boot gestorven. ! wacnter Seneca meldt, dat deze'de derde boot van de stoomboot Columbian die op 3 Mei in volle zee verbrandde, heeft gevonden. De eerste officier der Columbian en drie leden van de bemanning leefden nog, maar elf man waren gestorven tengevolge het ontzettend lijden. De overlevenden hadden hunne lijken in zee geworpen. Men verwacht de aankomst der Seneca te Halifax tegen Maandag. Zooals men weet is de Columbian op 23 April uit Antwerpen naar New-York en Baltimore vertrokken, op zondag 3 mei hab'ij Sable Island door de bemanning verlaten. Om half een 's nachts verliet zij het schip in drie booten. De eerste dezer booten werd opgepikt door de Franconian; de tweede werd gevonden door de Manhattan. Et bleef nu nog vermist eene derde boot, wier opvarenden volgens de opgaven 17 of 19 man moesten bedragen en waar onder de eerste en tweede officieren van de Columbian. Deze ongelukkigen hebben dus 14 dagen in eene open boot in den oceaan rondgezwalkt alvorens gered te worden. De Vereenigde Staten & Mexico Generaal Huerta door een bloedopdrang getroffen. Zondag is uit Vera-Cruz te Washington de tijding aangekomen dat generaal Huerta zeer ziek is tengevolge van een bloedopdrang naar de hersens, welke hem donderdag avond schielijk getroffen heeft, terwijl hij zich in automobiel bevond. Men weet niet juist hoe het nu met hem gesteld is, doch zeker is het dat men hem nergens meer gezien heeft op de plaatsen die hij gewoonlijk bezocht. Deze afwezigheid gaf eerst aanleiding tot het gerucht det de amerikaansche dictator zelfmoord gepleegd had, en dan woonde men eene herhaling bij van hetgeen waarlijk zou gebeuren indien Huerta van het bewind verdween : een groot getal personen deelde in de straten der hoofdstad met handsvollen manifesten rond ten voordeele van de oproerlingen. Noch de policie, noch de soldaten bekommerden zich om deze propaganda tot op het oogenblik dat het nieuws van de zelfmoord gelogenstraft werd; dan eerst werden verscheidene propagandisten aangehouden. Volgens andere berichten lijdt generaal Huerta, sede-.t eenige dagen, aan zenuwverslapping en ontvangt slechts zijne boezemvrienden. Te Mexico is men over den toestand van den president zeer ast. Eene brug gesprongen. De mexikanen hebben eene brug, die over de rivier Antigua lag, op 20 mijlen van Vera-Cruz doen springen. Deze brug had eene lengte van 50 meters. Een oorlogschip gezonken. De amerikaansche admiraal Mayo meldt dat de mexikaansche kanoneerboot Ia V^a-CVH.2 te Tamos, op de Panuco-rivler, gezonken is. De vuurtorens uitgedoofd. D« mexikaansche krijgsoverheden hebben bevolen dat al de vuurtorens op de westerkust van Mexico moeten uitgedoofd worden. Men verwacht zich dus aan de herneming van de vijandelijkheden tusschen Mexico en de Vereenigde Staten. De bemiddeling. De mexikaansche afgeveerdigden bij de bemiddelingsconferencie van Nagara Falls zijn te Washington aangekomen. Een Hollandsen tusschengeval. Ten gevolge der dreigende houding van de constitutionnalisten, heeft de bevelhebber van het Hollandsen oorlogschip te Tampico, de manschappen, die de petroolputten bewaakten, teruggetrokken. De Mexicanen hebben daarop den Hollandschen kruiser verzocht de rivier te verlaien, wat hij dan ook deed. De Hollandsche gezant te Washington vergezeld van den Engelschen gezant, heeft een bezoek gebracht aan den heer Bryan, die beloofde dat hij bij de constitutionnalisten verzet zou aanteekenen. Voor de bescherming der vreemdelingen. De heer Bryan heeft dan ook zijne belofte volbracht en geëlscht dat voortaan het vreemd personeel der petrooluitbatingen van Tampico, niet meer lastig zou gevallen worden. Christian met Boulogne. Koning Christiaan X en de Koningin Mary, van Denemarken, die zaterdag morgend, om 9 1/2 ure, uit Londen vertrokken zijn, na afscheid genomen te hebben van den koning en de koningin van Engeland en hunne tevredenheid uitgedrukt te hebben over het schitterend onthaal dat zij genoten hebben, zijn om 10 1/2. ure met hun yacht te Kales aangekomen, waar zij door de militaire overheden ïroden werden ontvangen. Om 10 3/4 ure verlieten de Vorsten Kales en kwamen om 3 ure 's namiddags in de statie van het Boulognerbosch te Parijs aan, waar zij ontvangen werden door den president der Republiek en Mad. Poincaré alsook de hooge Staatsbeambtenaren. Bij de aankomst van den bijzonderen trein, presenteerden de soldaten de wapens en speelde het muziek het Deensche volkslied. Na de troepen in oogenschouw genomen te hebben, stapten de twee Staatshoofden, de koningin van Denemarken en Mad. Raymond Poincaré en hun gevolg in de galakoetsen en reden langs de baan van het Boulognebosch, de Champs-Elysées, naar het paleis van buitenlandsche zaken, waar vertrekken voor de Deensche Vorsten in gereedheid waren gebracht. Om 4.20 ure reden Koning Christiaan en Koningin Het vertrek uit Parijs. Maandag namiddag, na 't bezoek aan het kasteel van Versailles, werden de deensche vorsten door den president der Republiek en mevr. Poincaré terug naar het Paleis van buitenlandsche zaken, Quai d'Orsay, te Parijs, vergezeld. Daarmee liepen eigenlijk de oificieele plechtigheden ten einde Ten 10 ure woonden de vorsten, in den Opera, in de loge van den president, de gewone vertooning bij. Diusdag, morgend, ten 9 ure 25 verlieten de koning en de koningin van Denemarken de fransche hootdstad om de reis naar de belgische hoofdstrd te ondernemen. De president der Republiek, mevr. Poincaré en meestal de hooge personagies, die bij de aankomst tegenwoordig waren bevonden zich in de statie der Invalieden om. afscheid van de deensche vorsten te nemen. Aan de grens. De koninklijke trein kwam dinsdag namiddag, ten 1 uur 35 stipt, aan de statie van Quévy, terwijl de klaroenen van het 2e regiment jagers te voet de veldmarsch bliezen en dat het muziek van hetzelfde regiment het deensche volkslied uitvoerde. De vorsten weigerden plaats te nemen in het ontvangstsalon. Koning Christiaan deed opmerken : « Wij zitten, de koningin en ik, reeds van dezen morgend ingesloten; wij hebben behoefte aan het inademen van frissclie lucht. > M. Damoiseau, gouverneur der provincie, richtte eenige woorden tot den koning van Denemarken en generaal Ruwet, die aan zijn persoon gehecht is gedurende zijn verblijf in België, stuurde hem het welkom toe. Na de voorstelling der aanwezige Mary naar 't Elyseum, om het officieel bezoek te brengen aan den president der Republiek en zijne gade. Na bet onderhoud begaven de Koning van Denemarken, de president der Republiek, de Koninging, Mad. Poincaré en het gevolg, zich naar het stadhuis, waar de hooge bezoekers door dan gemeenteraad ontvangen werden, en waar ook iwczig waren, die vrijdag aangekomen waren. Om 6 1/4 ure had in het ministerie van buitenlandsche zaken door de Deensche vorsten, de ontvangst plaats van het diplomatisch korps en om 8 1/2 ure woonden zij het galabanket bij, dat ter hunne eer in het Elyseum gegeven werd. De Deensche Vorsten werden bij hunne aankomst aan de statie en telkens op den toortocht luidruchtig toegejuicht. Hulde aan het leger. Bij 't ontbijt, in 't paleis van Versailles, heeft de koning van Denemarken het Fransche leger gehuldigd en onder meer de militaire luchtvliegers. De vorst verzocht den generaal Michel dezen lof aan het Fransche leger over te maken. President Poincaré stelde daarop een heildronk in aan het wakkere Deensche leger. personen, namen de deensche vorsten plaats in den bijzonderen trein die hen naar Brussel zo : voeren. Te Brussel. Dinsdag van in den voormiddag reeds waren al de huizen der Rogierplaats, Kruidtuinlaan en Koningstraat bevlagd; aan verscheidene balkons waren draperijen en vlaggetrossen_aangebrachL Van 1 1/2 ure kwamen de troepen op den doortocht van den koninklijken stoet post vatten, en van 't zelfde uur af kwam het volk reeds - langs aüfl kanten, in dichte drommen toegestroomd. Op de Rogierplaats. De Rogierplaats, aan de Noordstatie, had eene passende versiering bekomen en leverde eenen schoonen aanblik op. Het halfrond van de Plaats, langs de kant van den Kruidtuin, was afgezet door de kinderen der Jongensgemeentescholen van St-Joost-ten-Noode, allen met de deensche kleur op 't kopsgat en ieder voorzien van een deensch vlagsken, en de Plaats zelf, in het vierkant, was afgezet door het Iereg. gidsen met muziek. Binnen de statie. Aan den hoofdingang, toegang gevend tot het eere-^lon, was een baldekijn van rood fluweel met gouden franjen omzoomd, aangebracht. Het eeresalon was herschapen in een wonderschoonen tuin van zeldzame bloemen en planten. De salonwagons van het 5e spoor waren voorbehouden aan de leden der belgische en vreemde I drukpers. Aan de kaai van het zevende spoor stond het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes