De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante nijverheden, tevens gewijd aan de bestrijding van de vervalschingen der levensmiddelen

184 0
28 decembre 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Decembre. De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante nijverheden, tevens gewijd aan de bestrijding van de vervalschingen der levensmiddelen. Accès à 13 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f47gq6s669/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2de JAARGANG. - N' 7. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 28 DECEMBER 1918. DE BAKKERIJSCHOOL IWMBHIBiiaM TOEGELATEN DOOR DE CENSUUR. Wettelijke Voorschriften over het Boekhouden. De meeste bakkers houden boek, en ve-len onder hen zouden zich gekrenkt gevoe-len door de veronderstelling dat er iets mangelt of niet geheel in den haak is bij het opmaken of vereffenen hunner reke-ningen. Een rekeningboek voor geleverde bestellingen, soms wel met een afzonder-lijk blad voor elken klant, kan men, laat ons gerust zeggen, bij iederen bakker vinden. De meesten hebben er echter nooit aan gedacht zich eens juist rekenschap te ge-ven over hunnen toestand, en als men heel kalm een bakker, die klaagt over den ondergang van het bedrijf, eens vraagt of zijn ambacht hem persoonlijk wel de winst geeft die hij wenscht en meent er mee te verwezenlijken, dan luidt het altijd met een half boos en half verlegen lachje : Och, waartoe al dat cijferen ? 1k word daar toch geenen cent rijker mede. 't Moet niettemin wel zijn dat men daar-door iets vooruit gaat, vermits de wetge-ver in het handelswetboek bepaalt : ~ Artikel 16. — Elke handelaar is verplicht een dagboek te houden waarin hij dag aan dag opschrijft zijne actieve en passieve schulden, zijne handelsverrichtingen, zijne onderhandelingen, zijne aannemingen of Tugteekeningen van effekten en in 't alge-meen al wat hij, onder welken titel ook, ontvangt of betaalt, en dat maand voor maand de voor zijn gezin uitgegeven som-men aanduidt, dit ailes onafhankelijk van de in den handel eveneens gebruikte maar niet onmisbare boeken. Hij is verplicht de ontvangen brieven, briefwisselingen en telegrammen in een hoop te bewaren en de verzonden brieven of telegrammen in een register af te schrijven. Artikel 17. — Hij is verplicht elk jaar onder eigen handteeken een inventaris van zijn roerende en onroerende goederen op te maken, alsmede van zijn actieve en passieve schulden en ze jaar aan jaar in een daartoe bestemd register neer te schrijven. Deze twee artikelen leggen dus den ne-ringdoener uitdrukkelijk de verplichting op drie boeken te houden : Een dagboek, waarin elken dag de ge-dane verrichtingen aangeteekend worden ; een brievenboek, dat een afschrift bevat van al de verzonden brieven of telegrammen ; een inventarisboek, waar hij ieder jaar in neerschrijft de waarde van elke be-zitting, de sommen die hij van anderen nog te vorderen heeft of hun te betalen en het juiste bedrag van zijnen zuiveren eigendom. Dat er echter nog andere boeken noo-dig zijn om zich van ailes nauwkeurig rekenschap te kunncn geven dat laat het eerste artikel duidelijk verstaan, en dat hoeft ook in 't belang van den ambachts-man zelf. Het gebeurt al heel dikwijls dat o. a. een gewoon bakker aan een winstgevende aanbesteding niet kan mededingen bij ge-brek aan beschikbaar kapitaal of tijdens de uitvoering van gewichtige leverantie in geldnood verkeert. Velen, bijna allen, ko-men eens in de gelegenheid de hulp van een kredietinrichting, bank of leenkas, te moeten inroepen, en deze staan altijd meer gemak en voordeelen toe, als langeren ter-mijn, kleinen percent, minder onkosten, aan een huis waar hunne leening wordt ^ewaarborgd door een stevig handelsfonds fan,kliënteel, werktuigen, zakencijfer, enz. IHéèn ander middel bezit de stielman om iien waarborg te doen blijken, dan een sjoed ingerichte boekhouding. H. De Melk. (Veroolg en Slot). Nu wij de samenstelling der melk ken-nen zal de beantwoording der vraag : Hoe kan de bakker zich van de deugdelijkheid der melk overtuigen ? wel niet van belang ontbloot zijn. Haasten wij ons vast te stellen dat in vele gevallen de zaak niet van een leien dakje zal loopen en men doorgaans beter zal doen zich tôt een scheikundige te wenden. Niettemin zijn met weinig kosten en eenige ervaring enkele gemakkelijke proe-ven te nemen die nog al dikwijls waarde-volle aanduidingen, betreffende de hoeda-nigheid der melk, geven. Een der bijzonderste proeven is het vast-stellen van het soortelijk gewicht bij middel van den melkweger of « lactodensimeter ». Vooraleer echter over te gaan tôt de beschrijving van dit toestel en zijn gebruik, moeten wij onze lezers eenige algemeene aanbevelingen doen. In de eerste plaats is het volstrekt nood-zakelijk bij gelijk welk onderzoek der melk te zorgen voor eene goede vermenging van het staal. Men weet inderdaad dat, als melk eenigen tijd rustig in een cylinder-vormig glas aan zich zelve overgelaten wordt, de room m. a. w. de vetstof ver-mengd met een gedeelte kaasstof, naar boven komt en de vloeistof niet meer ge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes