De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1426 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 13 Juin. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Accès à 12 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kw57d2rc7v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dertiende Jaar. — Nr 24,. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 13 Juni 1914. DE BEIAARD iMHIM WlESCIWB O ~—— — • — x ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : * Voor het Binnenland : fr. 2- 50, vooroo % betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brieven en mededeelingen, de redactle betreffende, vrachtvrij te zendcn TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van ieder boek dat ons gezonden wordt geven wij melding. DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH & FR. DUPON opvolgers van l. vekeman Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SG-11. Het recht aankondigingen of artikeli te weigeren is voorbehouden. De nlet ingelaschte handschriften worden niet terug gegeven. Ongeteekcnde brieven worden nlet aan-veerd. BERICHTEN en AANKONDIQINQEN Aankondigingen : 15 cent1"" per rege Berlchten : 30 cent™™ per rege Rechterlijke eerherstelllng : I frank p< regel. Prljsvermlnderlng vr dikwtfl» herhaalé aankondigingen. 'tNieuws vand de week (UIIMW »W wsi» De socialisten, die in de laatste kiezing voor de i*ransciie Kamer zulke groote meerderlieid behaalden, z'ijn ra-zend kwaad en ze steken het onder geen banken dat ze het gemunt hebben op den voorzitter der i- ranscne repu-biiek, M. Poincaré. Onmiddelijk na de kiezing moest er een ministerie aancen-geflanst worden. De heer Viviani, een socialist van 't zuiverste water, werd er mee gelasl. De kerel had gedonderd legen den driejarigen diensttijd, on-langs gestemd door Kamer en Senaat. Maar als hij manneken voor 't kanne-ken stond, dan verktaarde liij dat hij, 'meï 't oog op den moeilijkeft bnitenland-scheii toestand, en waarsehijnlijk als gevolg der verbintenissen met Rus-land genomen, den driejarigen ciieust-lijd onvoorwaardeiijk moest handlia-ven. De mannen, die hij ontboden had om met hem de verantwoordeiijkheid van 't bewind op le nemen, vielen in rnzie; drie hunner weigerden de ministerieele verklaring te onderteeke-i nen die Viviani 'hun voorlegde. De voorzitter der Fransche repu-, bliek heeft dan zijn toevlueht genomen tôt den behoudsgezinden gnjsaard Ribot, <lie de isocialisten in 't herte niet en dragen. Ribot is er in gelukt een ministerie samen te stellen bestaande uit zeer knappe mannen, zooals Del cassé. Bourgeois en zekere Dessoye, die echler een kerkvervolger is van 't zuiverste water! De socialisten en de radikalen zijn daarom kwaad en ze zeggen -cfat ze van den eersten dag af dat ministerie opentlijk zullen bekampen fen daarbij den voorzitter der Fransche republiek, M. Poincaré. Wie het pleit zal winnen, is af te wachten ! Als de wolven malkander verscheu-ren, zal er mogelijks wat rust zijn voor de schapen! —— Dinsdag hebben 1er Kanierkie-f zingen plaats gehad in de helft derî kantons (zes op dertien) van het Groot- j liertogdom Luxemburg. Er waren 31 ; zetels te begeven. De zetels werden betwist door twee ; partijen: de katholieken en de libéra- j ten. Alleen te Esch-aan-Alzette was er .' eene democratische en eene socialisti- ■ sche lijst. De katholieken hebben overal eene \ scliitterende zegepraal behaald: zij ; winnen drij zetels. De liberalen ver- £ tiezen er vier (waaronder een afge- ! schafte). Te Esch, waar er 'talrijke ballotee- • ringen moeten plaats hebben, hadden er erge onlusten en woelingen plaals. j De suffragetten richten voort • baldadiglieden uit in Engeland, bij zooverre dat de mannen er tegen op-gaan en hun oplochten en vergaderin-gen utieen slaan. ■-— Ierland is volop in onrust! De bewoners der Ulsterprovincie hebben î een vrijwilligersleger op voet gesteld ' van 100.000 man. Maar de Ierlanders ! hebben sedert enkele maanden van S Amerikaansche vrienden machtig veel j geld ontvangen, en ze hebben van hun- j lien kant 125.000 man ingelijfd. De slrijd zou moeten uitbreken als j jhet « Home Rule »door den koning van Engeland geteekend wordt. 't Is een erge toestand, die een bur-geroorlog kan voor gevolg hebben. Turkije en Griekenland verster- ken zich meer en meer te zee. De onderhandelingen zijn her- nomefn 111515011611 Mexiko en de Ver-eenigde Siaten. Huerta ziet er van af Tampico te blokeeren en de Amerika-nen, van hunnen kant, leveren geen wapens meer aan de tegenstrevers van Huerta. Deze zijn een wapenstilst genegen. De Russische Douma heeft millioen roebels gestemd tôt vers king van de vloot in de zwarte ze • Het ministerie van Servie is van onder getrokken sedert meer veerlien dagen en de koning lukt niet in een ander ministerie samei stellen. De opwinding van 'de Bulga tegen de Grieken is vah "Warna Sofia naar Philippopel en andere don overgeslagen. Zoo hebben de 1 garen te St-Enimaehon drie Grieks kerken bezet en te Schumla een. i .De Grieksche zaakgelastigde te Si | heeft kraehtig bij de Bulgaarsc jregeering geprotesteerd en terugg ■ der kerken geëiseht. • ( Dit schijnt de Bulgaarsche regeei echler in verband met de heerschei opwinding te gevaarlijk te achten. De Schoolverplichting op den bui j Vele menschen van iden builen zijn al le zeer ingenomen met de school ! plichling. — We hebben vroeg onze jongens meisjes vandoen, zeggen ze, want hel ons onmogelijk nog aan werkvolk te gi ken. Wij die van den buiten zijn en tusse onze boerenmenschen geleefd hebben, ir len rondborstig bekennen dat dit inderd de waarheid is. Maar dit brengt ons ook tôt andere denkingen: Ten eerste dienden wij de mi-len te bestudeeren tom ons volk meer den buiten te houden. Denkelijk door invoeren van landbouwmachienen hoo{ loonen geven en door het verspreiden meer geleerdheid en kennis den grond m en fijnere vruchlen doen opleveren. Ziedaar wat de nieuwe schoolwet ons br gen kan. Nu, is de verplichling zoo streng als 1 ralen en socialisten, die altijd en overal • de verplichling schreeuwden, wel wil doen gelooven? Ons schijnt, en de helc ziende menschen van den builen zullen met ons bekennen, dat de regeering 1 twee groole noodwendigheden in het heeft gehouden: Meer en beter onderwijs zorgen en rekening houden met de buit noodwendigheden. Bij het nader kennen der schoolwet men onmiddelijk zien dat men vele zak zoo niet verkeerd, ten minste niet geli juist had opgeval. Zoo bijvoorbeeld: Ie Het verplichlend schoolgaan tôt s 14 jaar. Waarom altijd die 14 jaar? Er si nochlans duidelijk in de wel, art. 5, dat « die het bewijs van lagere studiën bekon hebben, van hunne voile 13 jaar af onlhe' worden van den verplichlen leerlijd well zij nog moeslen uitdoen. » 2« Volgens arlikel 7 volstaat het met : dagen per jaar aan het onderwijs te bested Daarenbovm kunnen de gemeentebestur met goedkeuring van het schoolloezicht, î de leerlingcn niet alleen van den vierd maar zelfs van den derden graad, 35 buit gewone verloîdagcn toestaan, dat waré < feilelijk slechts 200 schooldagen of een gi half jaar. De vakancie en de verlofdagcn moe volgens de wet in de landbouwslreken zi veel mogtJlijk gesteld worden op de tijdsl pen dat de kinderen gewoonlijk aan c veldarbeid gëbezigd worden. Bijgevolg zul de kinderen l'huis zijn gedurende den zz tijd, den oogst en het aardappelsteken, ind de ouders het begeeren. 3e Men heeft dan nog en vooral het hal lijdstelsel voor de kinderen van den vierc graad. De koninklijke besluiten welke halve tijdstelsel zullen rcgelen, zul'en \ het grootste belang zijn voor de landbc wers en wcrklieden, dat zij hunne kind binst den zomer 1er hunner beschikking huis zouden hebben. Daar is gemakkel middel toe en daarom zou hèt halve tijds1 sel vooral op den builen dienen ingericht and worden: « na de plechlige communie gz de kinders nog 'naar school ibinst twee wint 250 en 's zomers blijven izij van lallen schoolpli Ler- ontslagen. » e. \ Oordeelt menschen I er j * 'er.Groote Sociale Ds 1 le] te SîH'ltai>ia>Audenho«(« ^ Zondag verleden vierde. «'t Verbond l'en i «.'lirisfcene IIandscboenmaakster3 van Vlaan en deren>»} het eenjariç bestaan zijner inricht Sle- en meu ma^ >vaai"hjk maclitig noemen, ge? . . clat cr meer dan 2000 vrouwen en meij (handschoenmaaksters) deel maken van Che Verbond. 's Avonds te voren werd 't feest door )fil &°^uid der kiokken aangekondigd en o , 1 handschoenmaaksters hadden er herte op e -ilCi goed te vieren, mocht het weder gunstig t ave vcn. Maar ziet, in den voormidaag verg de zon liare weldoende stralen te ssenden inff een aan^oudende, koude regen, valt bij plas: o lot 1 ure namiddag. En niettegenstaande < lue do zon niet meeviert, willen onze vereenif christene handscho3nmaakstcr3 toeb vieren. ziet, om S ure is er op 't dorp van Audenh' een waa-e toeloop van vrouwen, meisjes, nieu' fûn gierige jongelingen en mannen. Op rond de 2000 wordt de toegestroon nîp! menigte, niettegenstaande 't ongunstigwed gerekend. k'cr- Eeiw. pater P.utten verschijnt op 7t v h oog, vergezeld van den E. II. Van 33raban en bestuurder der maatschappelijke werken, . geestelijke en burgerlijke overheid der | meente, alsook van den heer R. Debruyne \ Gent, den zoo gunstig gekenden propagand der vakvereenigingen, juffer Den Haene, \ [ien Brussel, de EJ2. Hli". onderpastoors van E en Michelbeke. De K. M. Van Bral>an«ît, neemt a ad eerste het woord om iedereen welkom zeggen. Welkom aan de handschoenmaakst l36_ van gansch de streek; welkom aa.n de jon i,i lingen en walewerkers welke zich ook door vr verceniging zouden moeten verbinden; welki op aan de propagand is ten der syndikutsn ; welk> het bijzonderlijk aan den E. P. ïîiutten, den ma< ère ^]?eû bevorderaar van vakvereeniging. (Alj meen liandgeklap). ,an De E. II. Van Brabandt zegt ook een woe eer van dank aan onzen geliefden heer pasto aan 't gemeentebestuur, aan de inwoniTS ^ en_ S. Maria-Audenhove, die zoo gulhertig h volk weten te ontvangen. Iiij bedankt ook al de aanwezige bar ibe- . schoenmaaksters, die îiiettegenslaande 1 3m . slechte weder, zoo talrijk de feestvierine: z ien • k°men bijwonen ; dank ook aan de muzic | ^ j maatschappij die hulde brengt door hare lege ^r" j woordigheid aan pater Rutten, aan het fe< dat ' van heden ; maar inzonder dank aan pal lier Rutlen, den grooten christen volksman, c 30„ ! zich geene moeite spaart om 't voile, de wi ° kersklas van "Vlaanderen, op te beuren "e" i te helpen. Leve pater E,utten !) en- i Om te eindigen drukt E. H. Van J3raban v den wensch uit dat de Verceniging der Han zaj schoenmaaksters sterker en sterker worde de aanwerving van nieuwe leden; dat de wa! eni werkers, naar 't voorbeeld hunner moede eel of zusters, zich ook zouden aansluiten t eene maclitige christene vakvereeniging, opd tan z9 °°k •'Jeter ea gezonder werk door vere. j ging bekomen en in de Walen beter gebu vesd zouden zijn. zij Leve de christene Yakvereeniging, leve pat ien E.ut,ten ! rpn -^eI1 ^gemeen liangeklap begroet de laats ' ' woorden van den E. H. Van Brabandt. ^en Na eenige woorden van gelukwensching aanmoedigmg tôt, de handscnoenmaaksters v; 235 wege Jul'fer ï>eiî Hacne, en eene gloe cn voile aanspraak van den heer R. l>ebruyn * die de handschoenmaaksters 4 proficiat »" ze| omdat zij de eerste vereenigde thuiswcrke ian van België zijn, neemt de eenv. patc en KUTTÉ1V het woord. (Algemeen appiauf ' De talentvolle volksman gaat rccht tôt zi ~~ doel waarvoor bij is gekomen. t. i. z. hij spree ius tôt de werksters dat zij zich moeten vereer >ed gen: 1) UIT CHEJSTE-L1JKE OVEHTUIGIN • Jesus-Chrislu», ten i ride e'.i , leven, heeft niet alleen gezorgd voor h geestelijk leven van den mensch, maar c< )0- : voor het stoffelijk, en inderdaad, hij gen< ip- de zieken, vertroostte de lijdenden : zoo o< [en?wiî> wel overtuigd dat de mensch beetaat u eene onsterfelijke ziel en een sterfelijk lichaai 1 t moeten èn de ziel verzorgen èn bel lichaai 31- Dus heeft de mersch gecsti ij stoe'f ien . lijke belangen, en wij christenen mogen noc f de geestelijke nocli de stoffelijke verwaa çloozen. 't Is daarom uit christelijke (overtuigir " ' dat wij, priesters en katholieke propagandiste en l t ôt de werkers gaan en hun helpen in hum dit ' tijdelijke zaken, maar dan ook gij, werkers e an werksters, uit christelijke overtuiging, moi de werking en de leiding uwer overheid e kennen en 6teunen door uwe bijtreding. ers De werksters moeten zich vereenigen nos te 2) UIT EERBIED VOOR HUN ElGEN ZEJ jj]( VEN. In uw werk eteekt gij uw zweet, uv ^1 gezondheid, uwe krach ten, ja zelfs uwe zic dus moogt gij wel aanspraak maken op h te recht u te vereenigen om uw rrerk te verd an digen, om uwe plichten te beseffen en uwe ers r9°hten te doen gelden. 't Is dus voor uw eigen zelven dat gij u most vereenigen. De arbeiders moeten zich nog vereenigan : 3) UIT ZUSTER- EN BR0EDERLIE1<DW. Zooals al onze lidmaten, leden zijn van een en het zelfde lichaam en allen meewerken tôt 't ver-fraaien van hetzelfde, zoo ook moeten aile 0» arbeiders meewerken tôt het vormen en het '& verfraaien van 't lichaam der maatschappij, der christene maatschappij ; ge moet u aan« ' fcien, zooals het wezenlijk is, als zusters en ^e:r broeders van een en denzelfden Heer Jésus-de- Christus ; en daarom u vereenigen in een en denzelfden ge?st, om zoo in de maatschappij uwe sterke, onwankelbare vereeniging te vor-Ocs men onder het vaandel van de christene vak-aet vereeniging. Daarbij iedereen vraagt het u : de paus, het de bisschop, de priesters, de katholieke propa^ :ize gandisten. ms Aarzelt dus niet meer, arbeiders van allen "J" rang en vak, u te vereenigen, 't i3 de wensch eek van uwe geestelijke en burgerlijke overheid. ©n Zoo mag ik spre'ken, omdat het de stem is van mijn geweten en van mijne geestelijke overheid. jde 1,'n gij ook, patroons, werkgevers, zoo gaat pater lUitten voort, vereenigt u in eon en )ve denzelfden christen geest, om van uwe fabri-vs" kanten goede voorwaarden te bekomen. Onder-i handelt en erkent de wettigheid en de billijk-de heid van 't Verbond der Christene Haad-er5 schoenmaaksters, en zoo zult gij maentiger | en maelîtiger opwegen tegen allen vreemden sr- • dwang, omdat patroon en arbeider. hand in liand vooruitgaan op den weg der verzoening "e|en der esndracht. Ie- i En gij, werksters, die reeds vereenigd zijt. j an j ^eeit aan uwe nog niet vereenigde zusters ist^'t voorbeeld in 't volbrenjren uw- arb^ «1 anplichten, maakt uw werk goed af en zoo moge-I J^ijk vervaardigt het" beste werk. Zorgt, door |'t lezen van vakbladen, goede schriften en | boeken, de schoonheid van uw vlaamsch wer-te. lcend leven te begrijpen. Dat ons vlaamsche 2rs j volk edeler, scliooner, zindelijker worde. Zoo ? zal de zedelijkheid van ons volk hooger stijgen. uk" !e Sursum corda ». Omhoog ons volk, meer geest-)m|drift, meer fierheid voor ons vlaamsch katho-■ )m \ liek bestaan. ;n"I Blijft allen getrouw aan uwe vereeniging,! ïe" j cn trekt anderen met u mede voor uw gecste- ' Jlijk en tijdelijk welzijn. j \Nrelaan dan, werksters, weest gegroet, en or> ; mocht ons woord vruchten dragen in het, au : loelcomende. (Daverend handgeklap). un u Vlaanderen den Leeuw en Brabançonne wor- j t den ter eere van pater Rutten door de muziek-I i maatschappij gespeeld en iedereen trekt vroo-1. lijk naar huis, tevreden pater Rutten gezien 'J11 en g'ehoord te hebben. ! S. Q. si en Wij hebben verleden zaterdag de schrikke-lijke zeèràmp gemeld, waarin de engelschc dt: sloomboot « Emprcss of Ireland » verging en : die het leven koslte aan 1024 menschen. Op het oogenblik dat 't schip begon te zin-rs kcu, werd door de * Empress of Ireland s ot per draadloozen telegraaf dit noodsein ^ « S. O. S. » rondgezonden, — om hulp te s" 1 vragen. j Dit noodscin is op aile groote schepen gc-erïkend: het wil zeggen: «Save our soûls» — t i Redl onze zielen! Dat staat alzoo aangelee- kend in het internationaal seinboek. jn! Toen de «Tilanic» zonk en er aan geene m redding meer te denken was? speelde het rï- j muziek aan boord, het engelsch volkslied : ;fc; | « Nader bij U, o mijn Godl » En het reuzen-rs} schip, met zij ne bemanning en reizigers, zonk sr i in de diepte. .M En hier zien en hooren we zoogezegde vrijdenkers, liberalen en socialistes roepen à- en schrijven: Er is geen God, er is geen ziel! -J. Zullen die mannetjes misschien zeggen: 1 j- Het engelsch volk is een verachterd volk; het en telt niet op gebied van wetenschap, van is handel en nijverheid? >k In aile groole beproevingen, waar de ^ mensch, niettegenstaande aile wretenschap, ai zijne zwakheid ziet, 'roept hij ten hemel: 3- Rcdl onze zielen 1 Nader bij U, o mijn God! h 't Is een ingeboren gevoel. r" De driflen kunnen het — tijdelijk — ver-duisteren, verdooven, maar uitroeien, nooit ! I "Verjaardagen. 't Was dinsdag veertig jaar geleden da.t : M. Woeste deel maakt der Kamer van volk«-vertcgenwoordigers. De achtbare Staatsminister re geniet, ondanks zijno 78 jaar, nog eene uit-stekende gezondheid. Woensdag, 10 Juni, was het dertig jaar, 5- dag op dag, dat de katholieken aan het bewind kwamen. In eene vlaag van veront-waardiging joegen dan de kiezers het vrij-metselaarsministerie van Piet Van Hum-beeck en Cie uit het bestuur, en zij ver-trouwden de leiding van het lajid aan de katholieke partij toe. Verval van don landbouw, akelige school-oorlog, woedende godsdiensthaat, altijd geld te kort in kas, on een algeheel verwaarloo-zen van werkvolk en kleine burgerij : dit was de eenige bezigheid geweest der blauwe loge-knechten van 1878 tôt 1S84. Op 10 Juni 1884 was de maat vol, en de triomfantelijke kiezing van dien dag stelde voor goed een einde aan die dwingelandij. God geve dat wij zulke droeve tijden nooit meer ; moeten belevenl Wierookwalmen. Mijne goede vTienden lezers, ik heb mij « slekke.nsleker » aangedaan en mijn ha schoenljes aangelrokken, maar 't en_is 01 lukkiglijk voor u niet dezen keer... 'I is ik mij op mijnen poindonneur en op n beste pointilje gesteld heb voor de proee van 't heilig Sakrament. Dat en belet t niet dat ik u met 6énen vriendelijk gre volgens loffel i j ke gewoonte. 't Is te Jioj <lat Sint Medard de waarheid niet en gezeid hebben, we zoûn er ongelukkig i aan zijn. bijzonderlijk <ie menschen die . hooi af liggen. Moesten wij het al zeggen " waar is en gebeurd, wij waren al bond keeren opgehangen. ZOSTDAG, onder de heilige Sakramei oclaaf, plechtige proeessie met 't Hoog\v( dig. Seboone plechtigbeid ! Rijk en luis rijk in de groole steden, eenvoudig, herte en welgemeend op de kleinste afgeleger builer.parochiën. Laat on> aile mogelijke bewijzen aan den Goedun God, die uit lie lot ons in het Allerheiligste Sakrament \ blijven wil. Dien dag om 3 ure, de v maarde proeessie te Lede, die dit jaar aire naar de jubeUeesten van Augusli zal smak Ook begint heden ide begankenis naar de 1 lige Jlaagd Bertindis te Grootenborge, onze boerkens zoo geerne aanroepen v< bun koeikens. Feesldag van de II. marlela Corona, die aan twee gebogen boomen v. gebonden, in stukken getrokken wierd, t( men de boomen opeens liet lossehielén. IIAAiVDAG, feestdag van den heilij Berna'rdus, stichter der vermaarde S. B nardkloosters in liet Alpengebergte, waar monikken, met daarop atgeriehte hond de verdwaalde reizigers ter hulpe kom Sluilen der begankenis van O. L. Vro van Lede en Schellebelle-Potjesmarkt. DIXSDAG, feestdag van den heilif Joannes Franeiseus Régis, onder wiens : scherming der Vincentianen het verdienste] werk hebben gesticht van de huwelijken < armen. Ook feestdag van de heilige Lutgar geboren te Tongeren en overleden te Gr nendael. Hare relikwieën berusten te Itt bij-Nijvel. Meu vereert ^e aïs bescherms der dielsehe taal- en letterkunde. WOENSDAC, feesldag van sint Gond phus, bisschop van Maestricht, waar m onlangs zijnen grafkelder lonldekt heeft de hoofdkerk. Ook feesldag van de heil Alena van Dilbeek ôie begraven ligt te Voi bij-Brussel. OOKOEBDAG, oelaafdag van het hei Sakrament, op vele plaatsen processif r den avond. Feesldag van den heiligen Le< lius, die de soldalen bekeerde die gekoïn waren om hem gevangen te nemen. Daar geen water en was om hen te doopen viel een ïnirakuleuze regen. Hiervoor aangehc den, bezweek hij Onder de geeselslagen. VRIJDAG, feesldag van hel Allerheilig Ilert van Jésus. Dag door O.L. Heer zelt i kozen en aangeâuid aan de gelukzalige M: garetha Maria Alacoque. In aile kerken al] meene communie ter eere van het hei Herte. Feesldag der heiligen Gervasius Prolasius, marlelaars in de eerste eeuw. . verschenen aan den heiligen Ambrosius c hem de plaats aan te duiden waar hun lichamen begraven Iagen. Hij plaalste ze de baziliek die hij 1er hunner eere te Mila deed bouwen. KATKiîDAG, feesldag van den heilig Svlverius. naus. TTii vveirrprrl/. Hpti ————■ nt- bisschop Anlhimus te hernoemen en werc rii" hierom door keizerin ïheodora in bal er" lingschap gezonden naar een verlalen eiland de Na eenige dagen Bmar'.elijk lijden stierf hij ei van hônger, en zijn lijk bleef onbegraven, tel eld Pr00' aan ro°fvogels liggen. 00- AI! JONGENS, ER KOMT DAAR 'NEN ras KOERIER AF met een pak nieuws zoe 9e" lomp en zoo groot dat hij er mank van gaat Uit voorzichligheid eerst de venster open, op-!do dat ze desnoods, zou buiten kunnen I 't Is od van 'nen scholschen veearts dat hij vertelt, eer hij heet James Galloway. Nog al 'nen spe-kulinus zijnde, vroEg hij zich af, of er geen middel en zou geweest hebben van een koe, een peerd, of ander gedierle, in 't leven te behouden als ze nu zouden komen een been te breken, eh imders gezond zouden zijn. en En waarlijk hij heefl het gevonden! Verleden ia- jaar deed het geval zich voor, en na bestatigd ;e- te hebben dat er aan 'te koe anders niets it mankeerde, heeft hij 't gebroken been afgezet jn en verving helzelve door een houten been >ie dat hij zelve «exprès» voor die koe had eh gemaakt. En ge moet niet peizen, men-:te schen! Marjanne was seffens dat houten been 2n gewend, en ze loopl zij in den lioop met de :al ander koeien, z'is heel gezond, en geeft ten ee minsle zooveel melk als vroeger. Dokter ,ol James Galloway mag die pluim op zijnen at hoed steken; ook heeft hij 't geval aan de rd andere peerdenmeeslers meegedeeld. i IN DE WALEN IS 'T ALGEMEENE s. ROUW onder de duivenliefhebbers. Er was :r_ een groole prijskamp uilgeschreyen en meer ;r. dan 3000 duiven waren ingeschreven en jk moeslen zondag te Noyon (Frankrijk), opge-te lalen worden, maar met dat slecht weere, er was de oplaling uilgesteld tôt maandag. Zon--je dag nachl, in de slatie van Noyon, is er ,r. 'nen waggon in brand geraakt waar vijf-en-r- twintig keviën in stonden met S75 duiven. .Is De waggon is gansch vernield cn de verge-n zeller, François Soulelte, 50 jaar oud, die in den wagon vernachtte, heeft de dood in de ie vlammen gevonden. Die schrikkelijke lijding heeft in gansch het Walenland eene groote es ontroering verwekt. t- DAAR NU I 'NEN BRIEF UIT FRANK-:n RIJK! 'k kenne dat geschrift, 't is lijk van eene vlieg die uit 'nen inklpot gekropen isl ;n 't Is van cenen van onze franschmans. Hij r- schrijft mij dat er zondag ter gelegenheid der le plaalselijke feestèn 'nen luchtbal -noest op-a, gaan te Sezanne (Marne). Er was volk met a. de macht, en juist eer het gevaarte zou op-w slijgen is 't door 'nen rukwind tegen 'nen boom geslingerd. Pardaffe! >de luchtbal ■n scheurde open en eene vreeselijke ontplof-e- fing deed den grond daveren. Zeslig personen ik zijn gekwelst, waarvan er 25 seffens naar het ;r hospilaal gemoelen zijn. De andere, meestal e, gekwelst in 't aangezicht, en zullen niet ge-e- negen zijn om hun portret te lalen trekken. Zekere M. Leprince, die al in 't bootje zat :r om op te stijgen lag te midden in de bran-dende puinen van het luchlgevaarle, alsook 1- een kind, Michon, heet het. Beideri verkecron n in hopeloozen toestand. De ontploffing was n zoo geweldig, dat de kramen, die 150 meters ;e van de plaats der ramp stonden, overhoop t- geslagen werden. ; PRIJS ZONDER DRAAIEN AAN DEN ig RUSSISCHEN VLIEGER SIKORSKY dia St alrceds eene vlucht van S0 kilometers af-î- gelegd heeft met 16 menschen in zijn vlieg-n machien. Hij is lui bezig met een groot réussi achtig machien thoope le steken waarmed ;r hij mee 60 man zou de lueht ingaan. 't Is i- nen oprechten Iuchtlreinl Er is lang mee gelachen, menschen, maar ge zult zien, de [e tijd zal komen dat ze zullen voyageeren per ; vliegmachien, precies gelijk nu met de treins. | NIET VERRE VAN DIJON, zijn vrijdag -- morgen, twee vlicgers verongelukt: De lui-g tenant Gironne en de sapeur Leroux die er n bij zat. Ze waren met vijf machienen met ij j'nen keer opgegaan en omdat er zoo'n dikke n^smuik was, zijn de andere uit voorzichligheid e f neergedaald. Het was op den kant van een n;groot bosch dat hunne machien 't onderste n i boven keerde en de twee inzittende mors-jdo'ôd vielen. Dat maakt sedert 1903, vier n ! honderd negen-en-zevenlig slachtoffers der n ! vlieckunsl. en dit iaar nlle/>n 7fi ETWEEWIEGEN NAAR Emile Riehebourg — Zoover mogclijk van Frankrijk. — Had hij geld? — Hoeveel kan ïk u nieî juist zeggen maar heden morgen heb ik hem nog veer tig duizend franken in bankpapier overhan digd. — Juist, die 30m is met eenig goudei geld in het bezit van den moordenaar ge vonden. Diefslal moet dus de oorzaak var het snood misdrijf zijn. Maar wie mag toeî de ellendeling wel wezen? , Louise sidderde. — Dat weet îk niet, antwoordde zij. — Zij liegt, dacht de kommissaris. D' vrouw moet er wel iets van weten. Hij hield een strengen blik op haar ge richl. De ongelukkige sloeg de oogen neei — Louise Yerdier, zegde hij op Iioogs ernstigen toon, de ontsteltenis, waarin gi verkeert, is niet natuurlijk. Tôt nu toe heb gij openharlig mijne \ragen beantwoord waarom doet gij het lhans niet meer? He js uw plicht mij ailes mede te deelen wat gi 5 v-'eet. In nnam der wet en der gerechti? - heid, in tegenwoordigheid van het lijk uw zoons, gebied ik u te spreken en mij de g< jt heele waarheid te zeggen. ? — Maar wat moet ik u dan zeggen ?vroe zij met eene van aandoening trillende sten — Ailes w»t gij weet. — Ik heb den rechler van inslructie reec op de lioogle van ailes gebracht. — Ik houd mij overtuigd dat gij daar bi langrijke veropenbaringen gedaan hebt, doc deze kunnen geene belrekking hebben o ni | den moord, die om 6én ure des namiddaj: r" î gepleegd Ls... Louise, zegde hij dan op vei | trouwelijken toon, gij kent den moordenaa jvan uw zoon! c_ ; Als door een veer in beweging gebrach n îsprong zij eensklaps op. :h] ~ rieP z'j "h, ja, ik ken hem! i De kommissaris was hiet in slaat de \ vreugdekreet te onderdrukken, die bij hei opwelde. )e — Zijn naam! Zijn naam! _ — Men'hoeml hem Ramoneau, anlwoordd e- zij op doffen toon, weder op haren stoi •r plaals nemend. ;st De kommissaris was reêds gereed has ;ij nog verdere vragen te stellen, toen er een: bt klaps een druk geschreemv op de s'raat ve: d; noraen werd. Een oogenblik laler hoordeme et zware slappen op den trap. jij Een policieagent trad binn'on. i- — Mijnheer de (kommissaris, zegde h s hier is de moordenaar. Toen Louise deze woorden hoorde, spro zij opnieuw van haren zetel op; een pa g slappen deed zij vooruit en bleef dan in 1: 1. midden der kamer recht voor de deur slaa Geheel haar lichaam werd door een zenu s achtige beweging geschokt. Haar gelaat z er schrikwekkend uit. Met opgeheven hool .. ' samengeperste lippen, bliksemende oogen h hijgende boezem wachlte zij. p Yenvonderd en niuwsgierig sloeg de koi s missaris haar gade. De policieagenten die de deur bewaakte r traden op zij en Ramoneau verscheen m eene lijkkleur op het gelaat tusschen tw agenten, die hem bij de armen vasthielden. ' Op het gczicht zijner vrouw deed hij ci | slap achteruit. : De agenten veronderstelden dat de elle deling onLsnappen wilde, (en duwden he 1 met geweld voort. \ Daar stond hij tou op Iwe* slappen V( zijne vrouw. ® De agenten hielden hem nog sleeds va — 3Laat hem los, beval de kommissar De agenten gehoorzaamden, maar hield r den ellandeling goed in 't oog. >- Ramoneau was geheel verslagen en dac zelfs niet aan vluchien. n XXX. — Hel mes des moordenaar Een oogenblik heerschte er eene akel •tille. ij, De kommissaris wachlte. Een zekere 1 had zich van hem meesler gemaakt; de ng had een voorgevoel, dat er thans iets ar schuwelijks gebeuren zou. Eindelijk v et Louise haar man de woorden toe: n. — Moordenaar! Moordenaar 1 ,v- Ramoneau's blik dwaalde rond door 3g vertfèk. d, —Waarom heefl men mij hier heën :n bracht? vroeg hij met holle stem. Ik de moord gepleegd, dit zal ik niet looehe n- Ik heb mij laten gevangen nemen; de erger voor mij, ik weet nu wat mij w; n, — Het schavot! duwde Louise hen et doffen toon toe. ee — Wat heb ik langer liier te blijven, nam Ramoneau. Dat men mij wegv( m 't Is overbodig mij eenige vraag te ste ik anlwoord toch niet. n- — Dan zal ik voor u anlwoorden, e m deling ! beet Louise hem toe. > Zij greep hem !bij de kleederen en sclr in hem hevig. 5 — O, gij vermoeddel niet mij hier îe st. den, hernam zij, gij beeft van angsl is. schrik. En geloof toch niet dat ik vol m ben, nu ik mij op dit schrikkelijk ooge] legehover u bevind. Toen ik u kwam ht zoeken, hoopte ik in een oogenblik dwaasheid, dat ik u voor den Iaatsten s. zag, en bood u de gelegenheid om te ge vluchien. k Ik wa6 bijna zoo schuldig aïs gij. Ik np ^ -■ -2m f- '•-■ygg.tfp.'-'or-mj cunrwc mgst een ellendige, eene eerlooze, want, ik aarz man niet het te verklaTen, ik wilde u aan h af- schavot ontlrekken. Ik gehoorzaamde to( âerp aan een innig gevoel, dat thans echter gehe is uitgedoofd; de $naar die het deed trille is nu gebroken. hel Ik had u gezegd: Verlaat Parijs, zoo spo dig mogelijk, beter Yandaag dan morge ge- Waarom zijt gij niet gegaan? Waarom? On heb dat gij nog eene misdaad te voltrekken hac nen. afschuwelijker dan ailes dat gij tôt nu te s te hebt bedreven. Nu zult gij aan de mensch icht. ï lijke gerechtighcid niet meer ontsnappci op j maar de straf die u wacht zal veel te zac] ï zijn- lier-» Doch Gods rechtvaardigheid bestaat oc lere 11 nog, veel dreigender, veel verschrikkelijk1 Ion ; J dan de gerechtigheid der menschen. Boo {•wicht, keer naar de hel terug, die u hec lien- uilgebraakt ! i Ramoneau wendde zich lot de agenten. idd« — Die vrouw is zinneloos, zegde hij, cei poging aanwendend om zijne koelbloedi vin- heid te bewaren. Beveelt haar toch dit ve en trek tt verlaten of althans den mond laan houd«n. îblik — Mijnheer de kommissaris, riep Loui op- Uit, ik heb nog niet uitgesproken. Luiste: van allen cn gij zult beven en sidderen vj keer afsehuw. ont- — Gij ziet hier dezen ellendeling I ( t wili hem kennen ! Welaan, ik zal u zegg was^fwie hij is: feen wangedrocht is hij, e 0 —"j un jaai /y. el monsler met mcnsclielijk iwezen? Hij lieeft et de wreedheid van den tijger en de sluwheid ;n des serpents. In zijne jeugd was hij een cl dronkaard, een verleider, een luiaard, een ;n gemeen sujet, tôt aile laagheden in staat en met aile ondeugden behebt. 2- — Hij is getrouwd en zijne vrouw is de n. rampzaligsle van aile menschelijke wezens 1- feene mar'erares. 'j Tôt in het diepste van den gapenden ie afgrond is hij gerold. Dronkenschap en Iage 2- driflen hebben hem verdieflijkt, hem ver-1, laagd tôt het ellendig wezen dat gij hier it voor u ziet. Hij was een dief, boette op de galeien, en ontsnaple. Ja, hij is een galeiboef, k en niet slechts is hij een dief, îiu is hij :r ook een moordenaar geworden. Zijn hoofd s- moet onder het mes van den béul vallen. tt — Hij noemt Zich Ramoneau, docla dat is zijn wSl-é naàm niet. Hij heet Pierre Ricard! Hij heeft den blinde in de Rijsselschcstrâat îe.bestolen, den portier vermoord... g-1 De booswicht liet een dierlijk gebrul I100-r- rtn. te • De policiekommissaris stond Bis verstomd. De agenten wisselden onderlinge blikken van 5e sfschuw. "t. — Pierre Ricard I riep L'ouisè opnieuw in uit, aonschouw daar op het bed... dnar ellendeling, het lijk van uw laatste'slacht-iij offer. ' :n De booswicht wendde het gelaat naar 3e «i ander» ajjjde, {Wordt voorfgezct], ii *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Zottegem du 1902 au 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes