De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1589 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 11 Juillet. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Accès à 09 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/td9n29qd13/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dertiende Jaar. - Nr 28. Prijs per nuaiiLer : 5 centiemen. Zaterd&g, 11 Juli 1914 DE BEIAARD KATHOLIEK WEEKBLAD ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Binnenland : fr. 2>50, vooroo betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brieven en mededeellngen, de redactie betreffende, vrachtvrij te zeriden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van leder boek dat ons gezonden wordt geven wij meldlng. DRUKKERS-U1TOEVERS G. EYLENBOSCH & FR. DUPON opvoloers van l. vekeman Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SO-J1. Het recht aankondlglngen of artikels te welgeren is voorbehouden. De niet ingelaschte handschrlften worden nlet terng gegeven. Ongeteekende brieven worden niet aan-veerd. BERICHTEN en AANKONDIQ1NGEN Aankondlglngen : 15 centracn per regel Berlchten : 30 cent"" per regel Rechterlijke eerherstelling : I frank pe regel. Prijsvermlnderlng vr dlkwijls herhaald< aankondigingen. 'i Afieuws vantie Waek In het Buitenland blijft de aandacht ge-vestigd op de gevolgen die het drama van Serajevo zouden kunnen hebben. Maatregelea worden do r de Oo ten-rijksche overheid gcnomm om in Bosnië-Herzegowina de vijandeiijke propaganda jegens het Oostenrijksch vor t nhuis te keer te gaan. Het Hof van Servie en de minister van buitenlandsche zaken hebben verscheidene brieven in t duitsch en in 't hongaarsch ontvangen, waardoor het leven van den kroonprins erg bcdreigd wordt. Zonder twijfef is dat een gevolg van den inoord op den Oosti nrijkschen kroonprins. — In Albanie en Mexico blijven de woe-lingen voorlduren. In het eerste land m.'.akt men het voorldurend den prins von Wied lastig om als vorst te regeeren. En in Mexieo blijft de strijd rond generaal Huerta, die volgens zekere berichlen zondag tôt wet-tigen président zou gekozen zijn. 't Is echter moeilijk de vvaarheid te kcn-nen over dit woelziek vol';. — Koning Albert van België is dinsdag morgend te Berne, hoofdstad van Zwitser-land, aangekomen en heif e^n bezo.k gebracht aan de nationale tentoonstelling alelaar ingericht. De ontvangst in de Zwitsersche ho. fdstad. waar aies van stiîlen eenvoud en vranke genegenheid spri ekt, was van allé praaivcrioon onblcol. Het b.z ek van den belgisehen vor^t aan den président van Zwitserland had a leen vocr doe[ de p rsoonlijke gehe-chtheid te bewijz n van koning Albert aan een land, waarvan hij de natuur.ijke schoonhee'en bewond.rt. Om 10 ure 27 kwam de koniiiklijke trein te Berne toe. De belgisehe vor.it, in redingote en vergezeld van generaal Deruet.e en van den bevellubber Davreux, werd op de kaai der statie ontvangen eloor de over-heden.De koning en al de aanwezige peroncn jiamen p'.aais in r.'jtuigen. In het Verbondspa'eis werd kon'ng Albert ontvangen. door den président, M. Hof mann. 's Avonds geschiedde de tvrugkeer met den-zeFden eenvoud aïs de aankom.t. Dat çr. geene betoogingen zouden zijn, zulks leed geen twijfel. De zwits rs z',n a'Ien re u' li'.eincn nhu n n demo ratisih ngee t maakl geen oudersch i.i tuss. h n e n koning en een ander }>urger. dit d.t gémis aan bc-tooging moel men echier niet be lu t n dat de koning m.\ar ko lt é; on v, n en werd. "Verre van dtiar. Het betoeg.n ligt nie: iii den aard der zwitsers want anders zouden zij het voorzeker gedaan hebben voor koning Albert, die een gekende alpenbestijger is en een bewonderaar van dit sehilderachiige land en daarvoor wordt hij er meer dan elk ander vorst bemind. 11 JULI 1302. Gehcel Ylaanderen door is het feest. Iedere stad en gemeente wedijvert om dien glorie-vollen dag zoo luisterrijk m geiijk te v.eren. Ook iederen zelf-bevvusten Vlam ng voelt zijn hart opengaan- bij het herdenken van den voor hem grooten en heiligen dag. Ja. 11 Juli is de hoogdag der Vlamingen geiijk Pasehen het is voor de christenen. Geiijk door de verrijzenis van Jesus-Chrislus de grondsteen ge/egd werd van onzen gods-dienst, van ons ehnsten bestaan, zoo werd ook in 1302 ons Ylaanderen uit Frankrijks heerschzuehtige klauwen g red, alzoo hebben wij aan dien roemvolien zegepraal ons vfaamsch bestaan te danken. Schrikkclijk zouden voorwaar de gevolgen geweest zijn, zoo niet al onze voorvaderen gestreden hadden geiijk leeuvven, en ze het sterk en machtig léger der Fransehen niet in den grond geboord met hunne bogen, bijlen en goedendags..,. Edoch, was Vlaanderen alsdan gen.d aile gevaar was daarmede niet geweken, want nu zon Frankrijk in het vervolg ons Iandeken niet meer met open vizierx bestrijden en t.viilen inpalmen, maar wel onderduims en valsch-ga-weg. Hunne bed^rvende beschaving zouden zij als een venijnig vergif in onze ge-zonde vlaamsche h r en doen dring n... en waarlijk dien list, Iukte hun beter. Langza-merhand verloor de Vlaming èn zijne eigeiie zeifstandigheid èn zijn zuiveren aard en zeden; onbewust was hij Franseh geworden. In 't jaar 1830 was Vlaanderen op het punt te vergaan, doch op dit oogenblik kwam er •een fef man te voorschijn, Jan Frans Wil-iems. met nos eenige andere mannen. vatten den kamp aan en slreden met moed en overluiging voor hunne vrijheden en moedertaal. Eenige jaren later werd ons een reus een held g 'bor.n. Albreeht Rodenbach, die zoo hij niet de inrichter der Vlaamsche beweging is geweest, haar toeh voor goed heeft opgeholpen, en haar, door de hein in-geriehte Vlaamsche studentenbeweging met reuzenstappen heeft doen voorui'.gaan. De Vlamingen wonnen v^ld en nu begint do zonne van glorie en zege te dagen aan het Oosten. De laatste jaren vooraf getuigen van eenen grooten vooruit^ang. De groot te en meest gezaghebbende mannen, werken met ons mede. Bij aile standen vinden N\ij toe-gang. Daarenboven beleeît de kunst eenen ongemeenen bloei. Het nog smeulende vuur isvoorg ed aangewakkerd, langs aile kanien vat het vlam; voorwaar de zego nadert. Mochten wij binnon enkele jaren op het 11 Juli feest de verwezentlijking zen van het herwinn .n van ai onze r^ehten, dan zouden wij lijk in 1302 mogrn roepen: « Vlaanderen den Leeuw, aan ons de eindzegepraal 1 Een miRisteria» I programma De kub'net:over te, M. de Broqueville, heeft zondag m r ;end te Turnlioui, op de algemeene vergadering van de Katholieke Vereeniging, eene belangrijke redevoering uit-gesproken, die in gansch het land, bij afle niet voorlngcn .m n menschcn, een gunsti-,en wi-erklank zal vind n. De achlbare he. r hoofdm'nist^ r stelde vooraf vast dat. wanneer hij het bewind- in handen nam, de rechterzijdé beschikte over 18 stemmen me -rdcrlieid in d n Senaat en 6 stemmen meerderheid in de Kamer. Thans, na twee bijzonder gevaarlijke kie-zingen docrgewor teld te hebben, genieten wij eene meerderlieid van 20 s.emmcn in den Senaat en van 12 stemmen in de Kamer. Loger- en Sehoolpiicht. Tegen de kalholi'ke pailij hehbcn onze tegen: trevers de leg rp'ichi en de s:hool-pl eht uitgebuit. die noehlans tôt hun eigen piogramma b.hoorden. Spreker wijst op de redens — wdj hebben ;-.e destijds in in'.ernaiionaaf overziiht cp-gegeven — waarom de nieuwe Iegcrwet voorgest:Id werd. De re-cring heeft beroep gôdaan op de vaderlandslièfde der natie; zij heeft aan het land de onmisbare opoffe-ringen in m.inschappen en geld gevraagd. Dat alleen heeft tôt de nieuwe belastingon c,e.:ooùzaakl. De schoohvet is voorgesleld geworden om de vrije sehoolkeus aan de huisvad rs te waarborgen. De Ieerplich\ welke bij de laat te v.rkie i g n do r d - anîi kalhoïiekin tegen ons werd aangewend. heelt den kne.1'-îenden aard niet dien on e tegenstrevers er wilden aan geven. Wij hebben geweigerd in de wet de strenge slrafbepalingen te sôhrijven welke de lin'vcr ij ien vocr^telden, zooals gevangenisslrai", beroov ng van kie.%-recht, enz. Persoonlijk was ik maar voor cie verplichting tôt den ouderd m van twaalf jaar; maar de oversle der regecring is dik-wijls door de omstandgheden gedwongen water in zijn wijn te doen en zoo ben ik de verîangens mijn r vrienden bijgetredcn. Spreker toonde aan dat m n aan de ge-stemde Ie:rplieht eene strenghdd hce t loe-geschreven, die er volslagen vreemd aan is. Masitsclmppeiijke Wettea. Op maat ehoppelijk gebied is de rege ring vastberaden vooruit^egaan. De drievoudige verzekering tegen ziekte, invalida it en ouderdom werd door de liamer geslemd. Op het aandringen van zeer bevoegde vrienden, meende de regeering in het ontwerp t begin ci der verplichling ie moeten sehrijven, i ; . fia cenpar g aangenomen werd. 0:ti het verwijt van stoutheid te ontgaan. Lejft de regeering voorgesleld de toep. s .ig van dat beg nset lot in 1019 te verùagen, voor wat ziekte en invalidait belreft. Nu blijkt evenwei dat het beginsel der verplichting talrijke vri n-deri vurontrust. Velen oordeelen zelfs dat het beginsel de wet onloepassclijk maakt. Ilet vraagstuk is dus voor den Senaat ge-sleld: de regeering zal het onderzoeken met het rechtzinnig verlangen tôt eene gunstige oplossing te komen. Tusschen de kwesties, zegde de heerhoofd-minister, die wij tijdens den aanstaanden zit-lijd zuilen te onderzoeken hebben, bevinden zich eene reeks voorotellen die de kleine burgerij aanbel..ngen. De Taalkncstie. g Het vraagstuk dor talen aanvaît^nd, be- ;i loogde de heer hoofdminister de werkingder [ wettelijke bepalii'g n be'.refrende het gebruik j der talen in 't leger en in de seho'en. Ook z de iimchting van een hooger vlaamsch on- ^ derwijs te Gent van af Oc lober 1915. Wij zijn cl voornemens dit onderwijs in te richien op F de meest geschikte \njze op.iat mon er den ' be;iten uits'ag kunne van verhopen. ' Geiijk ik reeds gezegd heb, koesteren wij de hoop deze brandende kwestie in voile rechlvaardighcid voor cenieder op te Iossen. Ons werk zal dus een werk zijn van vrede en de erkenning van het recht van elken bel- i gischen burger, van af de lagere school tôt de v hoogeschocl in zijne moederlaal ondervvezen ie worden. Mijn een:g verlangen is de goede verslandhouding te doen hecr chen tusschen 1 de twee groote takken onzer natuuTlijke fami 1 lie. Ik hoop dat die uitslag zal bereikt worden. Ik ben de eerste m:nister van gansch het land en daarom ook moel ik trachten recht te laten wedervaren aan aile verlangen.. als zij overeeukomen met andere wettig eischen. Deze bezorgdheid overheerschl • gansch mijne politiek. Ik heb de vaste over- j ïuiging er aitijd getrouw te zijn aan gebleven. 1 Toejuiching.) De linkerzijde der Kamer spo'te met mi; ioen ik voor de eerste maèl den eed van volksvertcgenwoordiger in 'l vlaamsch af- 1 legde. Degenen die deel hebben genomen aan den vroegeren strijd voor de rcchlen der via- 5 mingen, wet n welk tempeost wij ge.ro'.seerd ; liebben toen wij in l>9ô met Coremans en ' andere vrienden, de verlaling vroegen der '■ officielle uilgaven. Mijn vèr'eden laat mij to. ; le glimlachen om de pennefantazij, welke s eenigen teg n mii riehten. Ziehier de waarheid: Nooit heb ik mij verbonden noch aan y een man, noch aan eene formuuf, zelfs van Oouvememen'.eelen oorsprong en zulks vooj- | Lwee redens : Men moel het oog gericht hebben op het te bereiken doef en om er te ge-[•aken moet men zijn deel nemen in de moei-lijkheden die ontstaan, hetgeen onmogelijk ; is aïs men afhangt van een man of van eene \ formuuf. Afiiangen van een man of van eene \ iormuui verandert ten tweede den vertegen- c woordiger der natie in een kiesmachien, het- c geen slechts bekrompen kiezers, of zij die t weiaig bekommerd zijn om de faam van hun c arrondissem nt, kunnen wenschen. In de verdediging van de eischen der via- ^ mingen, heb ik nooit de wenschen mijner ( kiezers uit het oog verloren. Scdert ik in de Kamer zetel heb ik er mij op toegeiegd de kwestie van het gebruik der talen in de ? officiecle uilgaven, in de Kamer, in den 1 Senaat, in het leger, in het lager onderwijs, in een geest van rechtvaardigheid op te Ios- ' sen. Wij hebben dit werk vervuld met een kommer van onp r ijdigh.id, aldu; bewij- 1 zend dat wij de twee nationale talen heb- v befti wi Ien eerbiedigen. 1 Eene gejs'drifUge ovatie viif m'nistcr de Eroqueville bij hel einde zijner redevoering len deel. Een en ander. ; TERUG UIT CONGO. De sloomboot « Anvers-ville » is maandag v morgend, ton 10 ure, na« eene voorspoedige lois, uit- Congo te Antwerpen a;tngi-koinen. 11 Er waren 92 p^issagiers aan boord, waarvan "S 53 van eerste, 37 van tweede en twee van derd© klas. De gezondheidstoestand was oppei- ï best; geen enkele reiziger was /.iek. Alsïiiouws 2 wisten de rei/>igers te melden dat een nieuwe X upstand uitgebroken is onder den Ea-Kabu- a stam, in ide Kasaïstj.*eek, dezelfde die over c oenige jaren 'den Ei. il*. Follet vermoordde. a Er 'zijin europoesehe agenten uitge/onden om g 't-e pogetn 'den vrede te herstellen, doch te 1 Lusambo is men ailes behalve gerust g IIAKTR03;REISI> TOOXEEL. Bij de lijkplechtigheden van den Oosten- v rijkschen kroonprins en zijne gemalin, op^ulke p laTi'e w ij ze vermoord, had een hartroerend ^ tooneel plaats. \\anneer de twee zoontjes en het doch- s terken van aartshertog Erans-Ferdinand en i, hertogin van Hohenbeig in de ka[>ei van g het ouderlijk kasteel van .Aj-tsteken versche- 0 non, hielden zij elkaar bij de hand. Iiunne ^ oogjes waren rood en opg^zwollen van wee- non, en wajmeer zij op hunne bidbaiikjes a gezeten waren werden de ongelukkige km- f, «ieren door geween en gesnik als geschud. Als • do laatste gebeden gezongen waren ^ zette de lijkstoet, voorafgegaan door de gees- i telijkheid, zich op wieg ntui-r den grafkolder. Officiers van het 7e uhlanen droegen de lijk- E lcist van <len aartshertog, terwiji deze van \ de hertogin door wachters van Ilonopischt w gedragen werd. Wanneer de bij/.etting in den rafk-elder gedaan was, vertrok de nieuwe ai'tshertog. De kinderen wilden hem vol-en. Max, de kleinste, naderde opeens de ijkkisten. Men had gozien dat hij cea klein iakje onder den arm droog wâarvoor hij vecl org selieen te hebben. Hij opende het pakje a lnialde er drie portretten uit. die hij op o lijkkist zijns vaders legde. Het waren de ortretten van zijn broeder, \^an zijne zuster n het zijne. Vervolgens gaven de drie kin-eren opnieuw elkaar de hand en verr,rok-ion. Geen oog bleef \ran tranen vrrj, bij dit 30 ontroerena tooneel. I>UfiVEXWEeSTRIJDE^r. In zake van duivenmelkerij is het aitijd het estuur van spoonvegen dat den eersten prijs in t. Er zijn vele zondagen in den zorner dat men ien op EranSch grondgebied 2v'!,0G0 duiven Xib, die 250 waggons noodig gehad hebben m vervoerd te worden. Het vervoer van elke duif ko^t ongeveer r. 0,75 per stuk; — opbrcn^st 170 duizend rajiks. Dat is de hoogste prijs die onvermijdelijk oor den Staat gewonnen wordt. Mien sohat dat er in Bolgië ongeveer 150 dui-■ud duivenmelkers zijn; indien zij elk gemid-eld 30 duiven houden, maakt dat 4 miljoen 00 duizen:! duiven. Elke duif eet gemiddeld 30 grammen graan f zuad per dag en van de beste soort, wat an 30 fr. per 100 kilos verkocht wordt. Om al de duiven te voeden heeft meu voo: 4 fmiljoen fr. zaad en graan noodig per jaar. Voor de prijs kamp en zijn er ongeveer 0.000 konstatours in België aan 100 fr. h t tuk, maakt dat een kapitaal van 5 miljoen. )un heeft men nog te voorzien in duiven-îanr.len, loopzakjes, duivenkoten, ringikens. aodjes : er^ zijn dngbladen voor ho( duiven-pel. i-nz. i\Ien schat dat de ringskens 200,000 fr. s;r. jaar kosten. Zonder dat men er de « pinten » bijrekent ijn. or een 100tal miljoen gemoeid met het uivensport; meest beoefend door geringe teden. | , i1 REVOLUTÏOXAÎREX ! De «Peuple», het officieef blad derbel-iiche soc'a'isten, drukt dat de moord n iars an den Ooslenrijkschen kroor.prins en zijne rouw. handclden met « een ideaal », een orbeeld van rechtvaardigheid en vrijheid — n dat zij « den esrbied verdienen van [egenen die zonder vrecs of zonder haal ordeelen » ! ! MensChen die een hart hebt, wat zegt ge an zuike woorden, van zulke srhaamte-ao::e ophem 1 ng van e.ne dubbcle moord? Ziedaar de mannen die zouden meester worden in België, indien de kalholieken het es uur moeten variai en! « Vooruit , het blad der vlaamsche socia-slen, dreigt overigens m.t opsland waarin lijken » zuilen gemaakl worden, zoo de egecring aan de socialisten niet spoeàig geeft rat ze eischen: eene nieuwe kieswet, waar-aee de socialisten hopen meester te vv orden ! LANDBOUW. Eene allerbeste navrucht. Binnen kort zal men beginnen denken aan en kweek der rapen als navrucht. Deze plant 1 van grooten dienst, want zij levcrt eene ;roote nuissa wintervoeder. jp(e raap woixlt ewoonlijk gezaaûd na rogge, gerst, koolzaad, las en inkarnaatklaver. De raap is een zeer gulzig gewas, dat be-evens eene go€)de bernes ting eenen fx*is-shen en wel be werk Len grond vergt. Men maakt van de b:p oeging gebniik om er hectare : 250 kçr zwaveizure aminoniak, 00 kgr chloorpotascîi en 400 kgr superfosfaat 1 te plocgen. Men kan ook deze mestsioffen oed ondereen mengen, en den helft er van nder ploegen Ten den anderen helft op de neden strooien. Dioor eggen zal dit laatste edeelte ook ingewerkt worden, maar de jonge lantjes zuilen bij het uitkomon îiie'c zooveel evaar loopen afgeëten te worden door slak-en, aardvlooien of ander ongedierte. Door het onderwerken van potaschzouten erhoogt mep. de opbrengst, terwiji talrijke roeven bewijzen dat het gebruik van potasch en groeitijd der rapen merkelijk verlengt. De zwavelzure ammonio.k, waarvan de stik-tof trapsgewijze nitrifieert, zal het voordeel ebben do zoo <noodige stikstof gedurende tiaisch den groeitijd te verscha-ffen. Ziehier vorigens den uitslag welke wij in een onzer roeven bekwamen : Zonder bernes ting 15.000 kgr; met beir lleen 22,500 kgr.; stikstof-, potasch- en fos-)orzuurmesten 35.000 kgr. Men ziet hieruit dat eene oordeelkundige emesting met scheikundige msststoffen zeer aonend is. De meest geprezen varieteiten zijn de ronde îet groenen hais en de lange tappen; deze latste vooial om eerst vervoederd te worden, ant ze vervriezen gemakkelijk. WILLIAM. ((Zeembeziën » Mijne brave vrienden fezers, met tien herte-lijken goeden dag, en mijn vriendelijke groe-ten daar bij, lvom ik weer met een heefe karrevracht nieuws af, om u dat weer in aile eenvoudigheid te ver.'êllen en aldus no^ wat magere leule te maken. Mij dunkt dal we ons van 't weere nog te beloven hebben. niettegenstaande de dreigementen van weg'. den fee.sldag van Sint-Medard. Daarbij, koml er van lijd tôt tijd een vlaagskcn regen, afs het met manieren is, en kan 'i geen kwaad. Ik hoore af de boerkens boffen op de patot-terkens, en met nen goeden boterham daarbij, is 'nen goeden patotler toch 't sîaaf'van hel hert! feestdag van den H. Joannes Gualberlus. Hij schouk vergiffenis aan den moordenaar" zijns broeders welke de e hem vioeg in den naam van den gekruisigden Zaligmaker. Daarna in eene kerk gaande, zag hij het beeld van den gekruisten God hel hoofd buigen, afs om hem voor zijne liefdedaad le bedanken. Ilij stichit-2 e_nc abdij van S. Benedictus' orde, waar hij aïs abt overleed in 1073. 't Is zondag kermis te Gent en de Gentenaars gaan dan op reize: 't is profijtig, om wille dat ze geen kermis-volk en moeten vragen. Heden rondhaling voor de nationale kerk van 't Heilig Herte op Koekelberg-b!j-BrusseI. JIAAitfeestdag van de H. Maura. eene koningsdochler uit Schotland. Zij wei-gerde koningin ie worden en viuchlte naar l-'rankrijk. Op eene bedevaart die zij deed naar het graf van den H. Martinus le Tours, werd zij met haren broeder en harc zuster vermo.rJ. l>liN&lL>AC}, l'eestdag van den H. Bona-ventura, den vermaarden keikleeraar, en van S. Vincenlius, graaf van Henegouw en van S. Denlelien, zijn kind, heilig gestorver in den ouderdoin van zeven jaar. Heden in Frankrijk de feeste van 't Republiek, waai dal ze willcn per force een soorte van heilig-dag van maken... Onze franschmans klop-pen dien dag hun pikke om 's anderdaags den oogst te beginnen. WOt,KSS>AG, fjcstdag van den h-iligcn lîenricus, die keizer gekroond werd le Roomen in 1014. Hij hcrstelde paus Bene-diclus VII in zijne rechlen, en verdiende om zijne deugden den bijnaam van « Henricus de Godvrucht'ge . ti>OiVi>Ekl:jlll>AG, fe slJag van O. L, Vrouw van den S'cfiapulier, alsmccfe van de II. Renifdis, maaga' en mar e.aresse. Zij was do zuster van de H. Gudufa en wordt afs pa-lrooner-.se vereerd te Saint s, of Sin.erneile-bij-Hal, waar menigvuldige bedevaarders haar gaan aanroepcn. feesluag van de heiiige Marceliina, zuster van den PL Ambrosius die van in hare prilsle jeugd in 't klooster trad en or zeer heilig leefde. Men viert dier dag ook de H. Odilia, de blindgeborene die men dient voor de oogen bij de Kruis-heeren.îfiATLlRDAG. feestdag van den heiligen Predericus, palroon toi Vlierzele. Hij was apostef in Friesland, en bisschop van Ltrechl van 820 tôt 838. Hij wordt bijzonder aan-roepen leg^ n doofh.id en oor] ijn. Dien dag ook H. Symphorosa en hare zeven zonen, martclaar-, ond.r keizer Adrianus. N WEL, DE DEi GNIETERIJ BEGINT NU TOGH WAT VERRE TE GAAN! Horkt wal dal er lnu zondag gebeurd is tôt Elichove. In hel werkerhuisgezin Leopofd De Rouck, was alleman naar de vroegmis en te-binst zijn sloulmoed.ge dieven langs de dakvenster in de woning gedrongen en hebben in huis ailes overhoop gcsineien en doorsnul'fefd. Met een biji hebben zij 'nen koffer opengekapt en hebben do spaarpenningen van fche menschen, een affaire van rond de 300 franken, gesto-fen. Nâtuurlijk zijn de dieven verirokken zonder hun adres achter te laten! HOLA! ZE KOMEN VAN ACHTERNA, 'lijk de boeren van Glabbeke ! 'k wil/e spréken van Frankrijk, menschen, dat ze daar nu eindelinge ook n.kkelstukken, mel gaatjes in, geslagen hebben in de Munt. De stukken zijn zeer licht, en 'l fi-ansch voik, dat \al 'niet veel en moet hebben ais 't maar aieùws en is, is er zeer tevreden over. Er zuilen nu in 'l vervolg geen bronzen stui-vers meer jgeslagen worden... binnen vij'ftig jaar zullenidie ook af antiek zijn! TE LEDE fGAAT ER DE.\ 23 JL'LI eene brigadegendarmerie ingericht vvordn, dij de volgende gemeenlen in hare omschrijving zaï hebben: Schoonaerde, Wichelen, Wan-zefe, Impe, Erondegein en Erpe. Ilet was vandoen voor Lede zelve, wani de gendar- men van Aalst zijn er weer al 'nen keer nvoe-!en naar'.oe komen i weri voor !t kapol maken van fruit en veldvruchten ten nadeele van Kamiei Van IlauvvermeirLn: Maar 't schijnt dal 't de daders dezen keer duur zuilen be-talen.WAT DROEF DINGEN TOCH, TE AALTRE! Donderdag avond, rond G ure, waren ze op 't land van boer Wilfems hun gezessen bezig met in 't hooi te werken, vvaaronder de weduwe Gooreman en hare dochter van 14 jaar. Er komt een onge-weerte op en ze Iiepen schuilen onder 'nen iiooiopper die tusschen vier staken was opge-recht. Daar de dochler Gooreman zoo nat geworden was, liep zij naar huis om een inder ond.rlijvekcn en kwam dan vve.r bij d andere. En juist lijk zij zich nederzetie viel de bliksem op den staak waar 't meisje egen zal. De ongelukkige werd getroffen eu was op den slag dood. De vrouw Gooreman werd nog a/ erg verbrand en de zoon \7iliems werd lam geslagen. AI IiEEBE, MENSCHEN TOCH, TE PAEMEL alzoo een wreed ongeluk! Ze zijn daar bezig mel het gasthuis te vergrooten cii vrijdag, rond 11 ure, hooren ze daar ialzoo een gekraak dat hooren en zien verging: iiet was de linkervleugef der groote zieken-^aaf die ingeslorl was! Drij mannen, waar-usschen de aannemer zelf, werden meege-ieepl en onder de puinen bedolven, en allen werden er erg gcwond van onder gehaald. De aannemer îlellinek van Paemel is de rug-^raat gebroken. Zekere Jef Cochetie van jCinove werd den schedel gekloven en de iuiecht der god huizen is cok erg ge-•A'onu. Men wanhoopl de twee eerste s;aeht-fiers te kunn n r.ddjn. EN WAT NU GAAT VOLGEN, MENSCHEN. is wel verre van hier gebeurd, in Rusland, maar 't toont ons dai er overai siechte menschen zijn, maar hier is stoffan-^ie g.'noeg om nen grooten boek te sehrijven. Niet verre van de slad Oeralsk keerde een beiistenko pman naar hu s mel zijn dochtertje, na 700 roebels van eenen verkoop getrokken te hebben. Hij zag dai er maar schuw volk op de baan vvras en hij zond het ineisje voorop met het geld naar zijn sehoon-broeder. Aïs het kind in huis was, hoorde het vader om hulp roepen... maar taine stelde het gerust en deed het gaan slapcn. Maar 'l m-teje ongerust over haren vader, LIeêf vvakker liggen. Mel den andere hoort zij daar haar eigen nonkel binnenkomen eu toi zijn vrouw zeg^en: Wij hebben zijn zaken in orele gebracht, maar wij en vinden het geld niet! Zwijg, zegde 'l vvijl, het meisje is hier en z'heeft hel gclel meêgebraeiill Wei* dan moel ge ze maar verwurgen, zei de booswi.h', om geen bloedvlckken te maken... Hel incisa hoorde die.samer.s^raak, en ge kunt peizen, hoe zij gcpakl was... Haar vader vermoord door zijn schoonbroeder, om wille van dat geld en nu zij gaan vermoord worden!... Zij trekl hel vensler open en vfucht in eenen adem recht naar den pastoor aan vvien zij ailes verhaalde. Onderlusschen kwam haar oom naar de kamer waar hij meende zijn nich.je te zulien in sîaap vinden. Door de duislernis en bem-rkte hij ni t dat hij zich vergi.le en in plaats van zijn nichtje verwurgl hij daar zijn eigen elochtcrtje dat ie siapen Iag. Binst dien lijd had de pasloor de overheden en de policie vervvitiigd. Het huis waar die ijselijke dirgen gebeurd waren werd omsingeld en de moordenaar en zijne vrouw werden aangehouden. Aïs ge peist, welke schrikkelijke ding n er toeh omgaan door die verdoemelijke zuchl naar geld en goed! JA MAAR, JA MAAR, WAT IS DAI DAAR op twee der vier uitersten, te Chers-camp en le Smetlede? Allo, spreek toe, koerier! Ja, de vent vertelt ons dat er zondag nachl in de melkerij van Smetlede zeslig pond boler gestolen is en denzelfden nacht in de melkerij' van Cherscamp derlig kilo. De die\Cn zuilen er nen heelen bot hunnen bolerham kunnen meê smer^n! Die boter-dieven hebben hun adres vergeten te lalen I ggen in de melkerij. HALT ZULLE, 'T AFFAIRE VAN ERPE, waar eene gewezen dienslmeid ver-eiacht vverel 100.000 fr. gesloien te hebben, dat affaire is overroepen, en hel gefd dat het parkel daar aangeslagen heelt is ai terug-gegeven.TE D i i N D ERLE E C W IN DE FABRIEK LA LOUTRE », had de bestuurder een vierlal Aalstenaars die daar werkten, moeten ATgzenden wegens dronkenschap. Ja maar, in plaats van weg le gaan bleven ze daar ioiidilcnteren en kwam 'ii zel.'s op de poort der fabriek schuppen. De bestuurder ver-wiltigde de gendarmen, maar cen der zat- MENGELWERK 120 DE TWEE WIEGEN Emile Rieiieboarq De jongman liet een krect van vcrvvron dcriiîg en van vreugde hooren. Mel één sprong was Leontine van haar zelel opgewipt, en thans zag zij haren ver-loofdc voor zich staan. Een zeer hevige ont-roering sneed haar een oogenblik den adem aî hare oogen sloîen zich, en zij viel in Jjedwclming op haren stoel neder. Doch een oogenblik laler ver'evendigden zich hare trekken, het voorhoofd helderde op en de oogen schillerden van cen vroolijk en opbeurend licht. Zachtjes trok zij de handen terng, die de jongman liefdevôl in de zijne geklemd hield en \vierp hem in °ene wekloende vervoering des har'en de armen om den hais. Snikken slegen uit hare zwoe-gende borsf, snikken echter. die een wel-doenden invloed ui'oefenelen. Lang^aam necg zij het hoofel voorover. de twee hoofden raak-ten elkander en de blinde, die trachtte te raden wat er rondom hem omging, kon het hooren hoe twee vurge kussen in zijne nabij-;heid gewisseld werden, i Pe twee grliefden spraken geen woord. Maar hoe welsprekend is soms het siilzwijgen niet ! Hoe welsprekend zijn niet de oogen! "I Was de verrukking, de vervoering, de op-gelogenheid van het geluk. De porlier.der was op den drempel blijven slaan. Zij durfde niet binnenkomen, noch fieengaan. — Maar wat is er toch? vroeg de heer Blanchard. Wat gaat er om? — Groolvader, hier is Pierre! riep Leontine verrukt uit. Pierre, Pierre is hier! — Pierre! juichte Ile oiulerling haastig van zijnen zelel opstaande. Is Pierre hier? is nij v ri j ? — Vrij en gelukkig als een vogellje in de lucht, mijnhcer'Blanchard, overgèlukkig u thans weer te zien. De blinde s!apte met open a'-men naar bem toe. De jongelui waren opges'aan en ginsen den grijsaard te gemoet, wiens armen zich dicht sloten om het jubelend jeugdig paar. Met vervoering drukte hij hun dan de breede borst. — Mijne kinderen! Mijn lieve kinderen! murmelde hij, eh weende. Leontine nam haren grootvader bij den arm en geleidde hem terug naar zijnen ze'el. Intusschen reikle de jongman madame Fabrice zwijgend de hand. — O, mijnhier Pierre, sprak zij bijna met smeckendestenij vervloek de gedachtenis niet an mijn armeii man. Gij weel hoezeer hij i beminde, hoe innig verkleefd hij u was ? itervende heeft hij aan u gedachl... En dit 5 de oorzaak, helaas, dat men u heeft ge-rresteerd en naar de gevangenis gebracht! — Madame Fabrice, anlwoordde de jong-nan, Zijne nagedach'.enis zal bij mij aitijd n aangename herinnering blijven. Mijn oude riend is hel slachtoffer geworden zijner urige verkleefdheid. Nooit zal hel mij uit tet geheugen gaan, dat het een van lien was, lie mij in mijne prille jeugd beschcrmd en lemind hebben. — O, nu ben ik gerust en voldaan; ik lank u, mijnheer Pierre ! murmelde de goede touw, en ging dan langzaam heen. De jongman kwam thans bij Leontine terug :n zette zich tusschen haar en den "blinde îeer. — O, wat ben ik thans gelukkig, zegde le heer Blanchard. Nu is hel gedaan, ik voel îet, de kvvade dagen zijn voorbij ! — Moge God u verhoor£n,Adicrbare groo'-rader! murmelde Leontine. — Pierre, hemam de blinde, weel gij 3at de bruidschat mijner dorhter gestoler is? — Ja, miinheer Blanchard, van den dief ;lal ten nadeele mijner verîoofde ben il-1,'olkomen ingelichl. Maar waarom spreek Tij mij daarover? Gij twijfelt toch niet aar mijne gevoelens? — O neen! mijn vriend, neen! — 't Was toch niet — dat weet gij we — om haar bruidschat dat ik Leontine "be minde. Treur niet over dit verlies, mijnheer Ik ben zeker van mij zelven en beloo u, dal ik uwe kleindochter zal gclukkû maken. Met goeel gedrag en liefde voor det arbeid heeft men nog ellende noch moeilijk heden in het leven te vreezen. Wij liebbei niet rijk te zijn, doch zuilen elkandc: beminnen; men koopt het geluk nie geiijk eene koopwaar; het worut s'.ejhts ge geven aan hen die het weten te verdienen. De blinde greep de hand des jongmans et drukte die in de zijne. — Ja, gij hebt geiijk! zegde hij. Leontine neeg het hoofd eenigszins voor over, dat thans zachtjes op den schoude des jongmans rustte. — Pierre, zegde zij, wat hebt gij zeke veel geleden? — Ja, anlwoordde de jongman, ik hel verschrikkclijk geleden den dag, dal ik, nie wetend waar ik heengebracht werd, men m naar deze woning geleidde om met het lij! van den armen Fabrice gckonfron'eerd t worden. Ik zag u aan hel venster, Leontine en ik meende dat ele grond onder mijn voel en openscheurde om mij te verzwe'gei En toen men mij zegde van welke misdaa i ik beschuldigd werd, toen ik begreep d£ men mij werkelijk plich'ig achtte, toen wer mijn artn hart door eene marleling gekvyeld, 7jj [ waarbij nieLs te vergelijken is. O, ik dachi -na - aan u, Leonline, aan u, in staat om even u . als aile anderen misleid te worden... Ver- f sehrikkôlijk, dacht ik, zoo ook mijne goede • i£ r Leonline aan mijne onschuld beg Hl te tsvij- ,]q 1 felen! , , do — Een enkel oogenblik was er eenige ,c i verwarringin mijn geest, antwoordde he. ,e • meisje levendig, toen ik den dag van de t miselaad vernam, dat gij des avonds nie. - waarl Ihuis gekomèn. Doch ik heb aan u niet gétwijfeld, dal bezweer ik u, Pierre; i neen, mijn verirouvven in u werel niet ge na schokt. — Lieve Leonline, eleze minzame woorden - doen mij ailes vergelen... Ik werd ook spoe- j)e r dig gerust gesleld. Toen ik bij de confrontalie ae hier beneden de porliersloge uiltrad, ont- r moelte ik censklaps Louise Verdier. Zij was zo hier geweest om een onderhoud met u te ])C ) hebben, en ik raadele zeer gemakkelijk wa'i f zij was l(omen doen. Weldra herkreeg ik j meer en meer mijne kalmle en wapende mij eT1 < met moed om de beproeving te doorstaan. c — Ja, Louise Verdier is ons komen troos- er ten. Haar heb ik het te danken dat ik niet 7i c in diepe wanhoop vervallen ben. jn i. — Zij heeft u gezegd, niet waar, dat ik nj :1 valsch beschuldigd werd? j1( 1 — Ja, maar waarom heeft zij u niet onmid- gj d dellijk op vrije voeten doen stellen, daar m toch het bewijs uwer onschuld in handen d? En gij zelf, Pierre, waarom hebt gij onschuldig lalen arresleeren? — Ik kon de valsche beschuldiging, die en mij geuil werd, niet ontzenuwen dan or mede te declen, waar 1k den nacht had orgebraeht. En Louise had mij verboden spreken;ik had gezworen hel stilzwijgen bewaren. — Waarloe deze eed? — Ziedaar een'gehcim van Louise Verdier I zij voor mij ook nog verborgen h^udt. eît zij u niet mcdegedeeld wat mij den cht der misdaad overkomen is" — Wij weten van niets. A — En ondanks den schijn, die tegen mij ?tond, hébt gij niet aan mijne onschuld wijfeld? — Had ik aan u gelwijfeld, Pierre, het u e'en bewijs geweest zijn, dal ik u niet minde. — Allerliefsle Leontine, riep hij harts-îhtelijk uit, gij weel niet hoe. gelukkig Irolseh ik ben, elaar ik u zulk vertrouwen b weten in te boezemen. Mijne liefdn de foevvijding van mijn geheele leven lien nîel groot genoeg zijn om n mijne nige erk en telijkheid te bctuicen. Gij zijt et alleen hel beste, het deugdzaamste en ;l schoonste wezen onder Gods schepselen, | zijt waardig mel het heiligst vuur be-ind, voreerd aaftbeden te worden, (W,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Zottegem du 1902 au 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes