De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1863 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 10 Janvrier. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Accès à 14 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wh2d796k3x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

| Dertiende Jaar. — Nr 2. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, i 0 J anuari 1914. =KKnî6ipr Weeièmi * AB0NNEMENTSPR1JS PER JAAR : ^ Voor het Binnenland : fr. 2.50, voorop * betaaJbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brieven en mededeelingen, de redact betreffende, vrachtvrlj te zendi TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEJ ten laatste den donderdag avond. Van leder boek dat ons gezonden wor geven wlj meldlng. le DRUKKERS-UITQEVERS f G.EYLENBOSCH & FR. DUPOf* OPVOLOERS VAN l. VEKEMAN at Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat Telefoon SO-ll. Het recht aankondlglngen of artikels te [ weigeren 1s voorbehouden. De niet Ingelaschte handschrlften worden nlet terug gegeven. 1 Ongeteekende brieven worden niet aan-veerd. BERICHTEN en AANKONDIOINOEN Aankondigingen : 15 cent™** per rtge Berichten : 30 cent"*0 per rege Rechterlijke eerherstelllng : I frank pi regel. Prijsvermlnderlng vT dlkwyis herhaald aankondlgingen. Bij dit Dnmme.r behoorieenbij /oegsel "berïchtT De gemakkelijke manier om eene inschrij ing op De Beiaard te nemen, 'i is van het aan den post-fa Dde ta zeegen en hem dan fr. 2 50 tegen kwijtschrift te betalen Men kan zich ook rechtstreeks tôt ons Uureel wenden. Onze aborinenten, die niet rcgel-matig « De Beiaard » ontvangan, worden verz >cht het postbestuur hunner verblijfplaats hiervan on-middeiijk te verwittigen. t Nieti ws van ae Waek Niettegenstaande b'aden en in-vloedrijke politieke mannen onop-houdend aandringen om de bc-wapjning te vermi.tderen, gaan de mogendheden maar imm jr voort in i hu:i boosheid de oorlogsbegrooling te vermeerderen. Een engelsche minister, Lloyd George, en twee zijner coilegas, strijden sinds eenigen tijd voor het schorsen dier overdreven militaire uitgaven. En 't mag zonderling heeten, dat het engelsch volk, in plaats de ministers te stéunen, tegen hun tevelde trekt. Men begrijpt hoe s'echt degevol-gen zijn van zulke houding. Aile ; staten zullen nu nog meerop hunne hoede staan en denken dat ze voort de krijg uitgaven moeten verhoogen In Zweden werd dezer dagen door den hoof Jrainister meerdere bewapening gevaagd. Griekenland zoekt voor een hall milliard gel ien om leger en vlool te versterken. Frankrijk sluit zijne begrooting met een koîossaal lekort uit oor-zaak vooral der krijgsuïtgaven. En Duitschldnd, het soldaatjes-land bij uitmuntendheid, b)uwt h nieuwe luchtschepen en bestcedl een nieuw krediet van meer dar eenmilliardfrank aan vernieuwing ven legerinrichting. Waar zal dat eindelijk op uit komen ? Op een koîossaal bankroet er eene ontzaglijke ontevredenheid dei volkeren. Ondertusschcn is België genood zaakt te volgen, maar 'i ware te wenschen datwa in de mate ble ven van 't geen dragelijk is vooi ons volk. De landbouwer hecf krachten noodig; daar zijn reeds armen te kort ! — Turkije heeft een nieuwe minister van oorlog. kolonel Envei Bey. Ze is van b-teekenis zulke benoeming, want die kolonel haef' jeen sabel ingeslikt en droomt var niet anders dan van vechten. — Bulgarie bereidt zich wcei tôt den oorlog. Waarom ? Het ii niet zuiver in ae Balkans. — In Mexiko gaan ze voort me elkander teverscheuren. De gefedc reerden winnan nochtans veld bij — De ongevallen van Zabern, in Duitsch fand, zijn nog steeds aan 't orde van dei dag. Kolonel von Reulter, bevelhebber van he 99e duitsclie infanterie, waa'rvan luitenan von Forstner zulke droeve moeilijkhedei Jmet de Elzassers verwekte te Zabërn, i > maandag voor het krijgsgerecht versçhenen. Hij is beschuldigd zich onwe'telijk de uit *voerende macht aangcmatigd le hebben t f Zabern, în de hveede helft van Novembe laatst, — zonder wettig gezag vrije burger le hebben doen opsluiten, — aanslag tegei de persoonlijke vrijheid gcpleegd te hcbber De kolonel steunt zich op een pruisisc] dekreet van 1820. Hij heeft door luitenan Schadl en zijne mannen betoogers doen aan houden in de straten, waar een honderdts mannen samcngeschoold waren. Er was gee burgerlijk gezag, want de voorzitter van de: departementsraad te Straatsburg en de bui gemeester van Zabern waren ziek. jDen vrijdag waren 28 personen aange houden, waaronder de rechter en de procu reur. Hij deed hen in den Pandorenkelde opsluiten, omdat de burgerlijke overheid he: zou vrij gelaten hebben. Desnoods zou h zijne solda ten bevolen hebben van hunn wapens gebruik te maken. Kolonel von Reulter eischt aile veranl woordelijkheid voor zich zelven, zijne offi cieren hebben slechts zijne bevelen uilge voerd. Moest het geval zich nog voordoer hij zou nog handelen gelijk te Zabern. Na von Reutler kwamen veel ahtlere gt lulgen Het procès wekt de aandacht van d gansche pers en wordt in Frankrijk me scherpen blik gevolgd. VOLKSWETTEIV. Het kalholiek ministerie vraagt niet bele dan, in den tegenwoordigen zittijd der Ka mer, dus voor Mei 1914, de volgende welte to doen stemmen : 1. Inrichting van eene nationale maa: schappij voor het bouwen van goedkoop werkmanswoningen ; 2. Do verbelering van de pensioenwet 120 fr. in plaats van 65 fr. ; d: wet op d verzekering tegen ziekte en werkonbekwaan: heid; 3. De wet op de handelspolicie, zoo nutli en noodzakelijk voor de kleine burgerij; 4. De wet op de herinrichting der land( lijke policie, zoo noodig voor de rust e goede orde te lande; 5. De wet op de pachtregeling, zoo vooî deelig voor de boeren. Zijn die wetten niet gestemd tussche hier en vier maanden, 't is enkel en allée de schuld van de liberalen en socialister ijdie in de Kamers aile werk beletten m< i hunne domme zagerij over de schoolwe ! | Dat duurt nu al maanden en maanden, voc Jeene zaak, die in drie weken had kunne .iieffen en klaar zijn. Gij ziet daaraan, klaar en duidelijk, w; de boeren, burgers en werklieden, van di ' volk te verwachten hebben. ONZE KOLONIE. Ter gelegenheid van dû nieuwjaarwensche aan 't Hof, heeft Z. M da koning gezegd de " or veranderingen dienen gebracht worden a'i ■ de keure welke de voorwaarden behelst, mit , i welke de Congostaat aan Belgie werd g( i ; hecht en de grondslagen op welke het b stuv ■ 'in Congo is gevestigd. i Op tijd en stond zal een wetsontwerp aa [de Kamers worden neergelegd welke de wijz i * gingen, die noodig worden geacht, zal bevattei ; Tôt hiertoe werd Congo bestuurd van u: ' j Brussel, door den heer minister van koloniêr ,'het zal niet mogelijk blijven dat te doei j Gelijk in de kolonièn van aile andere lande] ! ! dient er ter plaats een bestuur te zijn, d; i $ zijne macht ontvangt van het Moederlanc i maar dat een eigen zelfstandig çezng bezit e {eene eigene verantwoordelijkheid, ondor toi • j zicht van het gouvernement van het Moede: Jland, om dadelijk te kurnien optreden in c > • gevallen waar het noodig is. Belgiè zal ook moeten onderzoeken of h( aan Congo, onder geldelijk opzicht, geer t billijke vergoeding schuldig is, en of het ni( wijs zou doen, met ten minste den s eun ra zijn krediet te geven aan het grootsch wei der beschaving van Congo. I De magistratuur moet eene volkomene onaf hankelijke positie hebben en de r chtsple,?mj moet gansch gescheiden worden van het bur Jgerlijk bestuur. Als het aangekondigd wetsvo~.rstel neerge !egd wordt, zullen wo beter kunnen zien ii hoeverre de hervormingen, die Zijne M ij stei aankondigt, zullen strokken. i Uit goede bron wordt g -meld dat er r edj I voorbereidingen genom«n zijn om e^rlangdei .'wensch des konings te verwezenlijken. Di , î beambten van het ministerie van kol nven ^|werden samengeroepen en hun wer.l gîzegf ' k dat een groot deel van 't personoel naa: i . Congo zou moeten overgebracht word; n ; wi< t 'er zich voor aangaf, zou er voordoel bij hebben iEen en ander. ! Op dan spoorwei, 11 Ilet spoomegbestuur zal in al de statio: l ' plakbrieven doen uithangen. met e n^ heeL . reeks raadgevingen aan de reizigers, vo >r he voorkomen van ongelukken. 't Is een uit r loffelijke maatregel. Als d; reizigers ni maa: het verstand hebben zich te gedragen naar d i voorschriften, want velen zijn w.iar'.ijk al t< onvoorzichtig. x — Krachtens eene mini:.terieel3 bes'.iss'ng is het nieuw stelsel van bavord ring, bij h I personeel der Staatsspoovwegen. in \o gi' s'n1: ' 1 Januari 1914. Vanaf di n datum t e';k -n a de werklieden de bezo!diging, die zij z ude] bekomen hebben indien de nieuwe loon schalen hun hadden toegepast g w es' vana ' het oogenblik dat zij in dienst traden b'j he ■ beheer of de maatsenappij, volgens het geval Men weet, inderdaad, dat de werk'ieden d? ' overgenomen maatsehappijen in d; b v )id ring begrepen zijn. De nieuwe maatreg 1 vai " den minister van spoorwegen zal weer vel gelukkigen g^maakt hebben. Aan de landverhulzers. Aan de belgische werklieden, die van zii zouden zijn uit te wijken naar Amerika, geve] wij het volgende ter overweging: Het blijlc uit eene onlangs gedane mededeeling aan h? ministerie van buitenlandsche tzak 'n, dat he belgisch konsulaat. te New-York, d; aandach . trekt der belgische landverhuizcrs op de wei nige waarschijnlijkheid die er b s.aat werk t> ' vinden in de Yereenigde Staten. Men besta i tigt dat than3 talrijke werklieden, nog maa sinds lcorten tqd aangekomen, verplicht zij] naar Europa terug te keeren. omdat er ge j brek aan werk is. De amerikaansche nijver nijverheden doorworstel n dezen win'e - em jerisis en de gevallen van werkelooshei.l ziji ! talrijk. Een zeker bewijs van de crisis is he ' groot getal spoorwe^wagons die ongebruik ,s'taan. Terwijl er in 1912 op het spoorwegne der Yereenigde Staten een tekort was va: {SG.000 wagons, waren er op 15 Decembe 1913 zoo maar 57.000 die niet in dienst m es i ten gesteld worden. | Onze belgische werklieden zien dat de uit . wijking naar Amerika n:et3 verlokends b'edt Dat ze dus goed uit hunne cogen zien en nie | te lichtveerdig handelen. t Mariabond tegen zed»leoshvid. 1 j De «!MarIabond tegen zedeloosheid» gevea i tigd te Antwerpen, richt een°n dring.?ndc • oproep tôt aile katholieken, om med werkin ! i en steun te bekomen in de taak die d.1 1 de . op zich genomen hebben, namelqk de strij • : tegen de schandelijkste p'aag van onz n t:;c r : het zedenbederf. ! t De Mariabond stelt zich voor, een talrij' Ien goed geordend leger te vormen tôt beschul ting der reine zeden. Ailes zal in het werk worden ge3tell or t ' het volksbederf te keer to gaan en de ong( lukkigen die in de klauwen d -r ontucht z j gevallen of dreigen te vallen, weder op t richten of tegen het gevaar te nrjwar n. Het sekretariaat waar aile inlichtingen kur nen bekomen en ook aile giften en bijdrng • kunnen gestuurd w«rden, is gevesligd in d l -National straat, 119, te Antwe.p^n, i^openall werkdagen, van 9 tôt 1 ure, 's zaterdags ui! gezonderd. Men mag zich ook wenden tôt ju: fer Yan Guchten, Verzoeningstraat, 21, t Antwerpen. Sociale studiedag. Zondag 11 dezer, grijpt er te Geeraa ds bergen. onder het eerevoorzitterschap van de Z. E. H. deken Smet, een sociale studieda plaats, bevattende eene mannen^fde. l:ng e eene vrouwenaf deel ing. Er zal gehandeld woi den over de voornaamste maatschappelijk ^ kwesties. Fater Rutten zal de slotrede doei Landbouwmachiensn, 1 Do zesde tentoonstelîing van landbouw machienen zal plaats hebben van 14 te ^ 23 Maart 1914 zooals naar g^.woonte in h( 3 paleis van het Ilalf-Eeuwfeest, te Brusse t Espéranto. 2 Inde Vereenigde Staten b staan er 600) kii t deren aan 94 scholen toebehoorende. welk 1 Espéranto leeren en door middel dier hulptaî c in briefwisseling zijn met hunne kleine^ mal kers over de gansche wereld. ^sderland's Pensioenwet, l De pensioenwet verknoeiend, welke door . het afgekozen christen ministerie was aan- * - geboden, heeft het radico-liberaal ministerie I een pensioen doen slemmcn voor ouderlingen ' van 70 jaar, die de laalste 10 jaren in loon- s dienst gewerkt hadden, en de kosten daar- * i van op twee en half millioen gulden geschat. • e Nu de wet moet in toepassing komen, heeft ^ het regeeringsbureel 30.000 aanvragen moe- r ten afwijzen en beloopen de koslen nog vijf1 e en half millioen gulden hooger dan de schat- * • ii»g. t Kalholieke Vereeniging ' W3!i het Arrond. AflLST. r Verleden zaterdag vergaderde het Midden-s komiteit der Katholieke Vereen'g'ng van het g arrondissement Aalst. t ' In deze zitting werd medegedeeld. dit den | t achtbaren heer Van Vreckem, oud-senator, î r ziin ontslaçr seeft als voorzitter der Veree- ï e niging. j o Staatsminister Woesîe, drukte in al'er naam , i het spijt uit, dat allen gevoelen door het af- , * treden van den heer Van Yrcckem. die aan de t prirtij zulke scliitterende dinnsten b^wezen • b heeft. -I Ç Daarna werd M. Léo Gheeraerdts, burge-û. meester van Aalst, met algemeeno stemmen - ' als voorzitter der Katholieke Vereeniging f gekozen. t j Een welgemeend en h. rtelijk p:of'ciat voor l- den heer Gheeraerdts, die reeds zoo lange r jaren op de bres is, en onbaatzuchtig strijdt, - voor de katholieke zaak. Wij liopen dat hij als n voorzitter der Katholieke Vereeniging, zoo e mogelijk nog meer diensten zal be wij zen aan de partij. De heer advokaat Bosteels deed versl «g over den algemeenen politieken toestand in het n'arrondissement en ontwikk lde het strijdplan Q ^voor de aanstaande kiezinçen. t ] De heeren L. Cosyns. Vincent Dierio O. t jVan der Haegen en II. De Beer. gaven beur-t ; telings verslag over den politieken toestand ' t ia de lcan'ons Ninove, Geeraardsb:rgen, Her- ' zele- en Sottegem. j e | Uit al die mededeelingen bleek liet dat de i ^penbare meening uitmuntend goed gestemd r ' is voor de katholieke parlij. II j Aanspraken werden nog gehouden door de . t heeren staatsminister Woiate, volksvertegen- ' woordiger Moyersoen en A. Van II cke. ° | Op eene onderbreking an'.woordde de heer 11 'Woeste op de meest stellige wijze, dat de t ; Schoolwet heel in ;t kort zou gestemd zijn. :t Ml, Woeste vroeg ook, zonder uitstel de pro- . t ' paganda te beginnon. ii j M. Moyersoen beloofde de beste pogingen r t te doen voor de uitbreiding der pensioenwet,' '• en hij deed een dringenden oproep voor het jstichten van maatsehappijen va n onderli gen - . bijstand. . _ _ | t. ' DE POLL voor het aanduiden der kandi-t daten der Kamer van volks > ertegenwoordigers, zal gehouden worden te Aalst, op zondag 15 Februari. De kandidaten moeten hunne kandidatuur doen kennen, 10 da^en voor den poil, bij den heer L. Gheeraerdts, burgemeester i- te Aalst, voorzitter. n ; De gemeentekomiteiten z il'en zonder uit-g ' stel mooten vergaderen. om de lijsten hunner n afge\aardigden bij de Katho'ieke Vereenig'nj d na to zien, en om de overledenen of ontsla^-1. gevenden te vervangen. De afgevaardigden in 11912 gekozen, blijven in bediening, daar zij k voor vier jaar gekozen zijn. L- * » .Bond der veekweeksyndikaten n ! Dinsdag, Driekoningendag, hield de Provin-;e tciale Bond der Veekweoksyndikaten van Oost-iVlaanderen, zijne jaarlijksche algemeene ver-i- 'gadering in het provinciaal hôtel te Gent. n • Voorzitters: de heeren baron de la Faille ie j d'Huysse en Edg. de Kerchove d'Ousselghem, le 'senators. - | M. De Witte, schrijver, verslag doende over ! do werkzaamheden van het afgeloopen dienst- e 'jaar, bracht hulde aan de nagedachtenis van iwglen den eerw. heer Van der Schueren, pas-toor van Lookristi, die als «ekretari's de ge-wichtigste diensten heeft bewezen en al te i- . vi-oeg ons werd ontrukt. sn ' Uit het verslag blijkt verder dat de bloei g der veekweeksyndikaten voortdurend toe-n neemt ; er zijn 5 nieuwe syndikaten in den r- Bond opgenomen, en de bestaande gyndikaten :e hebben leden bijgewonen. Een b:wijs dat de n. ! landbouwers meer en meer het belang van (eene beredeneerde kweekwijze begrijpen. M. Van Hecke, ondenvijzer te Lemberge, - - s^elde de vraag of het niet -kon gevonden wor->t den dat zwart-bonte stieren tôt de keuring ît worden toegelaten en tôt voorttelers aange-1. 1 nomen. | In het Comice Oosterzeele zijn het zwart-jbont en het blauw-wit ras overwegend; daar bij • a- ; het is uitert moeilijk rood-bonte stieren te ; :e bekomen. Degenendie er goede hebben houden * a-1 ; ze en wij geraken slechts aan dieren van ! t- ' 2de k)as. I I Deze kwestie zal bestudeerd wordec Mijne goede vrienden lezers, wederc ien moed in de twee handen gepakt < tu allen mijne beste en beleefds groeteniisen aan;,eboden ! 'N< inensch zouerwaarlijk inverdoh en verdompelen ' Ik wille spreki van al die eeuwige zondagen ( feestdagen die we laatst zijn tege gekomen .. en dan nog 't ergs van al dat 'nen mensch peist i 't is maandag vandaag », en dat ge da il met 'nen keer met den kop op 'n< frijdag botst... Maar 'k heb altijd hoor< :eggen als spreekwoord : Men moet < iagen vieren 'lijk ze komen... en 't is n( ie waarheid ! Nu, vrienden,gaan we eer iens zien wat onze nieuwe almanak oi neldt ! ZONDAG, solemnileil van den feestdag d flH. Drie-Koningen. Waar 't dien dag pr :essie is, wordt zij verkeerd gedaan, om i 500 te verbeelden dat de Koningen ook lan nen anderen weg naar hun land gingen, o len boozen Herodes te vermijden. Men vie lien dag den H. Theodorius, die een kloost stichtte te Bethleëm, en eenige jaren lat lan 't hoofd stond van al de kluizenaars i ^remijlen van Palestina. Hij had veel verv< gingen te verduren van wege den kettersch' keizer Anastasius. Er wordt zondag in a! kerken eene oinhaling gedaan voor de m: >iën van Afrika. Hoe meer onze vijanden < 3nze missionnarissen uitvallen, hoê meer v zq moeten ondersteunen door onze aî moezen. MAANDAG, feestdag van de H. Tatian naagd en martelares onder keizer Alexand Severius. Zij werd eerst ten bloede gegeesel iaarna met scheermessen doorkerfd, verv< ^ens voor de leeuwen geworpen, doch da le wilde dieren haar geen kwaad wild< ioen, werd zij op den brandstapel gewe pen en onthoofd. DINSDAG, oklaafdag der HH. Drie-K aingen en feestdag der II. Veronika, gebon in de stad Binasco, niet ver van Milanen. i xad vroegtijdig in 't klooster der H. Marlh s\*aar zij in geur van heiligheid overleed len ouderdom van 52 jaar. WOENSDAG, feestdag van St-Hilarius, b >chop van Poitiers. Hij werd door Pius ] ils leeraar der H. Kerk uitgeroepen. 0< feestdag der H. Macrina, leerlinge van d> H. Gregorius, den wonderdoener, die d' El. Basilius in 't geloof onderwees. DONDERDAG, feestdag van den H. Ma rus, palroon van Elseghem, alsook van d H. Ablebertus, die bisschop was van Kan" rijk, en zijn leven kwam cindigen in zijn thuis, op 't kasteel Ten Ham-bij-Aalst. VRIJDAG, feestdag van den H. paus M? cellus en van den H. bisschop en belijd Honoratus, en van St-Boonus, patroon v de poltebakkers. ZATERDAG, feestdag van den H. Anl nius, abt, den vermaarden volksheilige, zoovele plaalsen vereerd en aanroepen teg de kwellingen van mcnschen en beesten, tegen de kwellingen van den boozen gee Men verbeeldt hem doorgaans met een zwi; dat eene bel aan den hais heeft, omdat paters Antonianen, die de zieken oppast( verkens hielden, die in 't wilde liepen... C ze van andere te onderscheiden, droegen een belleken aan den hais, en men ïioemde de verkens van S. A n t o n i u s . \r£ daar de gewoonte van den heilige met e verken ^e verbeelden. Ook nemen de verkei slachlers en beenhouwers hem tôt hunn beschermheilige. fil la, menschsn, eindelinç is zij op hare plaats! 'k Wil zeggen juffroi de Joconde. Z'hangl sedert zondag hare plaats in 't muséum van den Louv te Parijs. De Parijzenaars, die vroeger schilderij voorbij gingen zonder van iets gebaren, loopen nu elkander de beenen om juffrouw de Joconde van onder boven t(e komen bekijken. Er wordl d£ over geklapt dat er de brokken afvlieg( omwille van de gedingen of processen, < die nog op handen zijn te Florentië en Parijs tegen den dief en zijne medeplich-tigon.| Nieuw jaar, nieuwe ntodel m 't Dees is nog een affaire, dat zou kunnen în dienstig zijn voor Stooters Miel Sedert za-te terdag zijn er op de internationale treinen ;n ' vrouwen in dienst, die door de reizigersters în benuttigd worden als "kamer- en kinder-;n * meiden... Zij moeten ook zorgen om de op-;ns schiklokalen te onderhouden en schoon te [l- f maken. Die vrouwen zijn in 't zwart ge-te'kleed, met 'nen witten voorschoot en een ijjfraai wit mutsken; aan den arm dragen zij ar Inen band met het opschrift : Dienst. ;n Die menschen zullen toch wat beleefder zijn ;n|dan sommige treinwachters, is 't te hopenl ie Terwijl wetoch op dan trein zijn, moeten wij u een schrikkelijk ongeluk st meiden, voorgevallen tusschen Liedekerke en IS Esschen-Lombeek : Zaterdag namiddag zaten er daar twee echtgenooten in den trein, die rr van Gent komt, met hun zoontje van 14 jaar 0- oud. Gelijk de kinderen doen, stond het 1- ventje voor het porlel te kijken, toen eens-ç»s klaps de deur opensloeg en de arme jongen m builen storttel Hij viel op den kant der rt baan en rolde beneden den talus. Op het er noodgebel stoptë den trein. Verscheidene er personen sprongen er af en namen den ;n kleine op, maar hij gaf geen teeken van >1- leven meer. De ouders, met hun dood m zoontje, zetteden de droeve reis voort naar le Brussel. Daar werd seffens een dokler bij-s- geroepen : hij had schoon de beste zorgen >p aan te wenden, 't was vruchleloos : de rij kleine had opgehouden te leven. De droeN il- heid van die menschen was waarlijk schrikkelijk om zien. Zij hebben de moeder met a geweld van het lijk moeten doen weg-er brengen. | ; d, Wie dat er aardig opkeek, »1- zondag avond, dat was 'n gardeviel, die op ar dienst was op de Paleizenplaats te Brussel : în Er spreekt hem daar alzoo 'n deftig gekleede r- heer aan, die zegde van Gent te zijn, en gekomen te zijn om eens een woordeken o- aan den koning te mogen sprekenl Wilt în gij mij 'nen keer bij den keunink brengen? ;ij zegde hij alzoo... En ziende dat de gardeviel a, niet zeer haastig en was, begon hij te trap-in pelen van ongeduld. De gardeviel had het algauw vast dat er aan' dien mensch iets s_ scheelde in de bovenkamer, en hij duwde X hem in 'nen automobiel en reed met hem naar -het policiebureel. Volgens de papieren, ,n «4je de ongelukkige op zich droeg, heet hij Jan Van Melsen, wonende te Gent. 't En was nog niet al gelogen! Z'hebben hem naar de zinneloozenafdeeling van Sint Jansgasthuis u~ gedaan. In hat koninklijk paleis te Brussel is er zondag avond een oprecht schoon feest geweest voor de kinderen van al de bedienden van den koning, dep konin-r" gin en der prinskens, namelijk een prach-er tige Kerstboom, verlicht met den elektriek, în en buigend en plooiend onder 't gewicht van het speelgoed, dat voor de kinderen be-o- stemd was. De koning en de koningin, prins Dp ; Leopold en prinsesje Marie-José waren daar, en jais 't ware in familie, met al de kleine geen jnoodigden en hunn^ ^elukkige ouders. st. ! HH. MM. en de prinsen deelden zelf eigen-n, ; handig het speelgoed en de kleedingstukken de-uit; ge kunt peizen hoe blijde die kleinen n, j waren. En wat meer is, op voorhand had m > men doen vragen wat ieder kind verlangde, zij ;• en de begeerte van ieder kind werd voldaan, ze zoodat er geen jaloervchheid en kon zijn, n-*en dat er niet te pronken en viel. Dat is en j waarlijk schoon voor onze koninklijke fais-jmilie, en 't ware te wenschen dat haar en ' schoon voorbeeld door vele rijke menschen ïnagevolgd werd. :e* Allo, alzoo een baffe, iw - die moeten wij u bekend maken, want dat op1 eet de pelle af ! Een professor der hooge-re, - school van Baltimore, heeft te Philadelphia de'?iu iets geprobeerd, dat buitengewoon ge-te rucht zal maken. Die professor heet John af Jacob Abel, en die kerel heeft bewezen 'lijk lot twee en twCe vier is, dat 't mogelijk is al ar het bloed van een levend wezen af te tap-;n, -pen, hetzelve van aile onreinheden en mi-lie kroben te zuiveren en het weerom in dat te ' lichaam in omloop te brengen, met het MENGELWERK. 94 DE TWEE WIEGEN Emile Riehebcurg De prcfekl was alleen. Hij zat aan eene groote schrijftafel, die met allerlei papieren bedeUl was en heel het midden der zaal besloeg. In zijne rechterhand hield hij den brief van den graaf de Lucerolle. | De magistraat wierp een vorschende blik op Louise, groelte haar met eene lichle neiging des hoofds en bood de vrouw een zetel aan, waarop zij plaats nam. — Zijt gij Louise Verdier? vroeg hij. t- Om u te dienen, mijnlieer. — Volgens het schrijven van graaf de Lucerolle hebt gij het parKet een belang-rijke mededeeling te doen over de misdaad,- —^die drie dagen geleden in de Rijsselsche-straat gepleegd is. — Ja, mijnheer. Aile mededeelingen, die de reehtbank kunnen inliehten, worden altijd met graagte aangenomen, gij hadt dus niet te vreezen dat men geweigerd zou hebben u te ont-vangen. 1k -ken de bijzondere omstandigheden nog niet van deze gewichtige zaak, die, naar het sehijnt, zich zoo geheimzinnig voor- doet. Het onderzoek heeft nog geen aanvang genomen. — De graaf de Luceoolle vraagt mij u een aanbevelingsbrief te geven voor den rechter van instructic. Ik zal hem dit bewijs mijner hooge achting niet weigeren. Aan dezen brief is echler niets toe te voegen. Er wordt daarin met den grootsten lof van u gesproken. De magistraat schreef nog een paar woor-den aan het hoofd en belde. Een zijner sckretarissen trad onmiddel-lijk te voorschijn. — Mijnheer, zegde de prefekl, hem den brief des heeren de Lucerolle overhandigend, ga met de dame naar het parket en informeer [ daar naar den naam van den rechter, wien [het onderzoek in zake de misdaad der Rijs-' sclschestraat is toevertrouwd. Overhandig . hem dezen brief van mijnentwege en verzoeK hem onmiddellijk deze dame te ontvangen. De schrijver boog. Louise was opgestaan, i — Ils dank u, mijnheer de prefekt, zegde Jzij met een beleefden groet. ■ Dan verliet zij het vertrek langs eene ! deur, die de secretaris voor haar opende. Tien minuten later was zij in het kabinet • van den rechter van instructie. ' Deze magistraat was bezig verscheidene ' dossiers te raadplegon, die voor hem op zijne schrijftafel lagen opgsstapeld. NC1° w ^ o"1" Zijn griffier was aan' 't werk in een aai grenzend vertreK. De rechter had Louise verzocht plaats nemen on zeer aandachtig den brief van de heer de Lucerolle gelezen, waarop de prefe' ook enkele regelen geschrevcn had. De stiet hij eenige dossiers ter zijde, openc een omslag, waarin zich drie of vier b schreven vellen papier bevonden, welke \ haastig met de oogen doorliep. Deze magistraat was een man van rond i vijftig jaar. Zijn breed voorhoofd gctuigi van schcrpzinnigheid en gees!. Zijne levé dige oogen hadden eene bijzondere glans c zijn blik was helder en doordringend. O middellijk herkende men in hem den ma die ailes opmerkt zonder iets te laten or glippen en er aan gewoon is de innerlij] gedachten van anderen uit te vorschen. Zi gelaat was kalm, koel en streng, gelijk II | een vertegenwoordiger der wet past. Doi ; onder den schijn dier gestrengheid huis * eene bijzondere goedheid en strenge w< ; willendheid. j In de Iwintig jaren dat de man zijn va . zoo moeilijk ambt bekleedde, had hij . van misdadigers voor hem zien vcrschijnen . vele maatschappelijke wonden als met d | vinger aangeraakt. Toch was zijn hart n versteend. Dikwijls voclde hij er behoe aan zich meewarig te toonen. De rech i behoorde lot die klasse van menschen, < '\ * 1_ zich overtuigd houden, dat de gestrenghe | der wet in vele omstandigheden moet ve 'e zacht worden en dat, als men den plichti, n.' heeft ontdekt, men hem de deur van h leedwezen niet moet sluiten, door hem al 11 hoop op eerherstelling te ontnemen. le î Na de papieren geraadpleegd te hebbe 2- ' waarvan wij zooeven spraken, wendde ' ij rechter van instructie zich tôt Louise. j — Pardon, madame, zegde hij; dat ik ie zoolang heb laten wachten. In dezen bri le j wordt mij verzekerd, dat gij mij iets me ' te deelen hebt over de verschrikkelijke m ;n daad, die verleden vrijdag gepleegd is. . heb gemeend, alvorens uwe verklaring ij ? ontvangen, kennis te moeten nemen van ' feiten, die bij het eerste onderzoek zi ie vastgesteld. Nu ben ik van ailes op in hoogte. Gij kunt spreken, ik luister. et j — Mag ik u vragen, mijnheer, of 1 onderzoek in deze zoo droevige zaak rec le begonnen is? ' — 't Bcgint op dit oogenblik, madan ' daar gij mij 'eene mededeeling îiomt do( ik die er betrekking op heeft. al Hij riep zijn griffier. sn — O, pardon, mijnheer, sprak Lou en levendig, wat ik u te zeggen heb, is zi iet vertrouwelijk. fte — Zool zegde de magistraat verwonde er en hij wendde zich tôt den griffier, lie binnen kwam. * i'U — Ik zal u laten roepen, mijnheer, zege •V hij, indien ik u noodig heb. =e j De griffier vertrok. ct j — Gij zult mij zeer vrijpostig achlei j mijnheer, zegde Louise. Kon ik mij ni ( op de bescherming van den heer de Lucerol . beroepen dan zou ik niet durven... j De magistraat glimlachte... ( —\ 'i Is gewoonlijk niet op het parket d ej ' men vertrouwelijk met een rechter van i; je structie spreken komt; toch wil ik voor . wel eene uitzondering op den algemeeni [j. regel maken. te» — Ik heb van-, u vernomen, nïijnheer, d je uw onderzoek nog niet begonnen is. Mag jn u verzoeken, u smeeken, mijnheer, het b :\c gin daarvan nog twee) à drie dagen uit î stcllen ? iet Yerbaasd sprong de magistraat van zi ds zetel op. — Maar wie heeft u ooit gezegd, vroeg 1 ie, haar op eene zonderlinge wijze in de oog' n, starend, dat het werk der gerechtigheid z< gemakkelijk is tegen te houden? Zeker he ge dat nooit van uw meester vernomen, d ise graaf de Lucerolle. :er • — Mijnheer de graaf weet niet wat ik hi te zeggen heb. :d, I — Wat gij vraagt is onmogelijk. lie j — Mijnheer de rechter, hernam zij n jbevende stem en trancn in de oogen, de i le ' eene zeer aanzienlijke familie staal op het 5 spel. ( | — De eer eener aanzienlijke familie I her-^ haalde de magistraat, een onderzoekende blik op Louise gevestigd houdend. [e — Ja, mijnheer. ! — En de naam dezer familie is. r ] — De Lucerolle, mijnheer. it XVIII. . f i- BIJ DE RECHTER VAN INSTRUCTIE. u De magistraat sprong van verbazing op, n maar toch bleef zijn vorschende blik op \ Louise's gelaat gevestigd, die nog steeds scheen den rechter te bidden en te smeeken. ik De vrouw bezit een verschrikkelijk ge-e- heim, dacht hij. te Eensklaps wendde hij zich weer tôt Louise. { — Laat eens hooren, sprak (hij, ,wat hebt gij jn mij mede te deelen? Verklaar u duidelijk. Spreek madame, spreek. Gij zegt dat de lij zaak die u hierheen voert in betrekking ïn staat met de eer der familie de Lucerolle, )o ging hij met gejaagdheid voort. Ik ken die bt familie, madame, ik ben haar zelfs het în ambt verschuldigd, dat ik bekleed. De vader van graaf Eduard heeft daarvoor gezorgd. er Louise's gelaat helderde op. j| — Laat dan hooren, welke betrekking er bestaat, tusschen de misdaad in de Ryssel-iet schestraat gopleegd en de familie de Luce-»cr rolle. (Wordt voorlgeaetj À M

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Zottegem du 1902 au 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes