De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1308 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 03 Octobre. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Accès à 14 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z31ng4j09s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dertiende Jaar. — Nr 40. Pfijs per nummer : 5 centiemen. Eafcerdag, 3 October 1914. DE BEIAARD I r V\. > ABONNËMENTSPRIJS PER JAAR : il / \ Voor liet Binnenland : fr. 2.50! voorop " betaalbaar. f V Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop ^ ^ betaalbaar. Brieven en mededeelingen, de redactie betreffende, vrachtvrij te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van ieder boek dat ons gezonden wordt geven wij melding. DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH & FR. DUPON OPVOLGERS VAN L. VEKEMAN Trafstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SQ-11. Het recht aankondigingen of artlkels te welgeren is voorbehouden. De nlet lngelaschte handschriften worden nlet terng gegeven. Ongeteekende brieven worden nlet aan-veerd. BERICHTEN en AANKONDIOINQEN l Aankondigingen : 15 cent111®0 per regel. Berlchten : 30 centmen per regel. Rechterlijke eerherstelling : I frank pe* regel. Prljsverminderlng vr dikwtfls herhtald# aankondigingen. Een kort overzichf van den oorlog. Tôt nu toe zou men de geschiedenis van den tegenwoordigen oorlog in vier hoofd-stukken kunnen verdeelen : 1) De inval der Duitschers in BelgiS. Avlen wect hoe zij er ontvangen en opgehoudcn worden. , 2) De inval der Duitschcrs in Frankrijk. Zij rukten op tôt op 20 kilometers van de versterkingen van Parijs. 3) Do Franschen en Engelschen, die tôt dan toe vechtend achteruilgelrokken waren, maken al met een keer rechtsomkeer en vliegen op de Duitschers. Deze moeten wijkeiL De verbondene legers leveren slag tegen de Duitschers, op de Marne. Na een bloe-digen strijd van tien dagen worden de Duitschers achteruitgesmeteiL 4) De Duitschers trekken achteruit, op eekere punten meer dan honderd kilomet*;rs van hunne eerste strijdlijn. Dan houden zij stilop de boorden van de Aisne; deze rivier is door de natuur eene sterke steiling, die de Duitschers door allerlei veid-fortifika-tiën nog merkelijk versterkten. Daar wachten zij de verbondene legers af, en leverden eenen bioedigen kamp. De veldslag van de Aisne is den 13 Sep-tember begonnen en nu nog niet geëindigd. De Duitschers doen bovenmenschelijke pogingen om door de Fransch-Engelsche lijnen te breken. Hunne pogingen misluk-ten tôt heden. Dat is voor wat den oorlog aangaat al onze kanten in België en Frankrijk gevoerd. Al den anderen kant hecft Rusland, in Galicie, het Oostenrijkscli leger verpletterd. En de Oostenrijkers zijn ook door de Ser-viërs en de Montenegrijnen verslagen, die tôt aan de hoofdstad van Bosnie, het be-ruchte Serajevo, doorgedrongen zijn. Zulks maakt dat, al deze kanten Duilsch-land het bijna geheel alleen zal mogen doen, hetgeen niet gemakkelijk zal gaan. Zoowel ten Zuiden als ten Noorden dus, zit Duitschland in slechte lokens. Wij lezen in « Daily Telegraph s ; Sinds het begin van den veldtocht, waren de mededeelingen van oppergeneraal Joffre gekenmerkt door uiterste voorzich:igheid en gematigdheid. Nooit gebruikte hij bijv. de uitdrukking « veelbeteekenende vooruitgang % tenzij wamieer er groote daadwerkelijke reden toe was. 't Is niaar, wanneer de Duitschers volledig verslagen en op den aftoclit zijn, dat hij zich veroorlooft van zegepraal te spreken. Ook is het zeker dat hij geen grooto frazen zal maken, zoolang hij de vijanden voor zich heeft. Hij zal van geen denkbeeldige zegepralen spreken gelijk de overheden van Berlijn-. Bij afwezigheid van bepaal'Jé bijzond.r-heden nopens het door de Bondgenooten ge-wonnen terrein, blijkt de toestand duister, maar men mag vei-onderstellen dat de vol» hardende moed waarriiede de Fransche en Engelsche troepen nu gedurende deze vijf-tien dagen voortdurend gestreden hebben, alsook de hardnekkigheid waarmede zij hunne stellingen hebben behouden tegenover de veelvuldige en wanhopige aanvallen, ten slotte moeten geloond worden met de ge-leidelijke afwijking van den vijand. De woeste aard van den strijd is duide-lqk aangetoond door de Fransche mededee-ling, dat op verscheidene plaatsen de vijande-lijke verschansingen slechts eenige honder-den meter van elkander verwijderd zijn. Zulks bewijst dat de meesterschap der artillerie haar einde nadert en dat de tijd der eindproef van kracht met de bajonnet gaat aanbreken. '~Vcrmils de Duitschers hunne tegenstravers in een open strijd niet kunnen ver-slaan, behalen zij eene andere soort lauwe- ren. Zij zetten de onmcnschelijke en nutte looze werking voort, bommen te werpen waa: geen soldaten zijn. Zoo heeft een Zeppelii in België bommen geworpen, die geringi stoffelijke schade aanrichtlen en een ouder ling van 82 jaar kwetsten. Parijs heeft ool weer zulk bezoek gekregen : een ouderlinj doodelijk getroffen en een klein meisje aai het been gekwetst. Dat is Duitsche cultuur Een Zeppelin beproefde hetzelfde spel t( Warschau, maar mislukte. Men schoot e: op en het luchtschip viel nabij de stad.. Onze Russische bondgenoten behouden hui schitterenden toestand, zoowel tegenove; Duitschland als tegenover Oostenrijk. Duitschland beproeft eene afwijking dooi in Polen te dringen, maar tôt hiertoe kreger zijno troepen niets and ers dan nederlagen Wat Oostenrijk betreft, het wordt gelei delijk buiten staat gesteld te schaden. Ile heeft wederom tegengatais gehad in Galicia De toestand in België, Go hebt nog de zee gezien : op helstrant gaat het water af en aan. Dat is wel eenigzins het beeld van het geen in België nu geschiedt op het oorlogs veld, tusschen Dcndermonde, Mechelen Aalst. De Duitschers willen er vooruitkomen, on dichter tegen -Antwerpen te geraken — ei ook om de spoorweglijnen te behouden, teger den dag die nadert, waarop ze aldaar zul len moeten weerkeeren van waar zij ge komen zijn — maar een beetje rapper dar als zij kwamen. De Duitschers zeiden, toen zij aile rech en eer schendend, den 4 Augustus in Bel gië drongen en dien dag begonnen met de stad Visé plat te branden : In twee, dri< dagen is geheel België aan ons. Dinsdag was 't acht weken dat hunne woeste en wilde roovers- en moordenaars-benden den grond van België betraden. Ei nog hebben zij, op verre na, met België nie gedaan. Wel week ons leger, voet voor voet, vooi een tien- en twintigmaal sterkeren vijand na hem reusachtige verliezen berokkend U hebben. Maar tôt heden hebben de Dùit schers, niettengenstaande al hun geweld, gansch hunne overmacht, nog het Belgisch leger niet kunnen overmeesteren. Terugge trokken in do versterkte omheining van 'Antwerpen, blijft het voor de Duitschers, vooi nu en voor la ter, een gedurige en zware bedrôiging. Zaterdag werd eene Duitsche troepenaf-deeling, bestaande uit eene brigade voelvolk twee regimenten ruiterij en zes batterijen. waarbij twee zware slukken, in zijncn tochi van Brussel naar Dendermonde, langs Aalst verras t. Op zijne frontlijn en zijne zijvleugels aan gevallen, hebben deze troepen zich in wan orde nfiar Assche teruggetrokken, tusscher de handen onzer soldaten talrijke gevauge nen, gekwctsten en voorraadwagens la tende Zondag, waarschijnlijk om zich te wreken. over dit mislukkeri, werd Mechelen beschoter door kanonnen van grooto dracht en belang-rijke troepen hebben eene algemeene bewe ging gemaakt, op onze frontlijn, tusscher Mechelen en Aalst. Langs Aalst is onze ruiterijafdeeling a in gelukt, den Duilschen linkervleugel aai te vallen. Na do beschieting van Mechelen zijn Duitsche troepen, door den nacht begunstigd maandag binnen de verlaten s!ad gedrongen maar zij hebben niet beproefd eruit t< komen. Een slecht geregeld zwaar artillerievuu: is op grooten afstand gericht geworden o{ do foilen van Sint-Kathelijne-Waver er Waelhem. De daardoor bereikte uitslagen zijn geens zins in verhouding tôt de groote verspillinj van ammunitie. Onze forten hebben ten andere zegevierenc - geantwoord, daar het bombardement opge-: houden heeft in den loop van dennamiddag. l Tusschen den Dender en de vaart van ï Willebroeck is eene voorwaartsche bewe- - ging van den vijand snel tegengehouden ge-; worden. I De vesting-artillerie heeft den vijand zeer i ernstige verliezen doen ondergaan, die zijn ! terugtocht tengevolge hebben gehad. ; Heel den dag van dinsdag heeft de vijand • de beschieting van de forten van Waelhem en S. Kathelijne-Waver voortgezet. l Deze beschieting is in hevigheid vermin- • derd om 4 ure, om te eindigen om 4 1/2 ure. De forten hebben geantwoord en het is l den bestormer niet gelukt de daadkrachl . ervan te v^rminderen. Bijwijlen verdwenen deze forten in een ; wezenlijke wolk van rook, door de ontplof-. fing der projektielen teweeggebracht. Sommige granaten werpen, al springend, een rookkolom uit van 15 meter hoog. Dit geweldig bombardement heeft den l zedelijken toestand der fortentroepen niets geschaad. Op geen enkel punt heeft de vijandclijke infanterie eene voorwaartsche beweg ng kunnen doen op onze eerste verdedigingslinie. Eene enkele poging is gedaan tegen de forten van Liesele en Breendonck. Onze troepen die tusschenruimten bezet-ten tusschen deze werken, hebben de vijandelijke infanterie laten naderen, totdat ze goed onder sehot was. Op dit oiogenblik deden de infanterie en artillerie eeii aanval. Do kanonnen openden het gevecht. Een regen van projektielen en kogels bracht wan-orde onder de vijandelijke gelederen en nood-zaakte lot overhaasten aftocht. Deze poging kostte den Duitschcrs veel mansehappen en werd dan ook niet herhaald. Om kort te gaan, de gebeurtenissen zijn wel van aard om het vertrouwen te bevesti-gen dat wij liadden in het weerstandsver-mogen van ons nationaal bolwerk. De Duitsche verliezen. Uit Bordeaux wordt geseiifd, dat de Duitschers grooto verliezen hebben geleden in de gevechten der laatste acht dagen. Duitsche soldaten die gevangen genomen werden verzekerden dat meest al de kompa-gniën van de regimenten der lijfwacht ge-daald zijn op een effektief van 60 à 80, hoog-stens 100 man en dat het overschot dier eenheden, wordt aangevoerd door jongeoffi-. cieren, daar al de oudere officieren, sedert het begin van den oorlog tôt op heden, ge-dood werden. tëTbrubsél. ïJen nieuwa dat zaterdag- in gansch Brus-sel eene onbesc.hrijfelijke ontroering verwekte, was tie aanhouding ma den lieer Max, de krai-.ige burgerr.eester der hoofdstad. Zaterdag, om 3 ur© namiddag, kwamen rlr! e Duitsche officieren den burgemeester van het stadhuis afhalen, om hem bij de D-uitache overheden te geleiden. Men wachtte tevergeefs op de terugkomst van M. Max, en des avonds ver-nam men dat htj aangehouden was. Om middernadht reed door de straten vac Brussel een automobiel met Ihiitsche officieren, die aan de weiuige voorbijgangers plaie-■ brieven uitdeelden van den volgenden inhoud : , «De bui^emeester Max aan zijne verplich-tingen jegens de Duitsche regeering niet vol-daan hebbende, zoo ben ik gonoodzaakt hem in zqu ambt te achorsen. M. Max wordt •er-' vol opgehouden in eene vesting. » Brussel, 26 September 1914. 1 (Get.) De Duitsche Gouv«rn*ur, Von Lùttwitz. ïlet nieuws dezer aanhouding was weldrs i door gansch Brussel gekend. Ilet gevolg was eene uitbarsting van woede en verontwaardi-ging en eene gevaarlijke gisting der gomoede-ren onder het volk. Zondag mOrgend waren er samenschollinger • aan al de hoeken der straten en het vôorval werd druk besproken. De algemeene indrul; L is dat de kiijgsoverheid slechts een voorwend' sel zoekt om eenen schijn van recht\-aardigheic te kunnen gev»n aan tuchtmaatregelen. Een weinig nadat M. Max zich bij der Duitschen gouverneur te Brussel had begever en terwijl tevergeefs op zijne terugkomst werc ge* acht, werden de schepenen Lemonnie Jacquemain, Steens, Maes en Hallet op hunn< beurt den Duitschen krijgsgouv^rnsur roepen. Deze deelde aan de magistraten de aanhouding mede van M. Max, «n vsrzooht hun ondei lien een nieuwen burgemeester te kiezen. De schepenen protesteerden tegen het geweld M. Max aangedaan, en verklaarden ûal niemand van hen d* plaats van den burge-meester zou inn«men. De magistraten kregen vfjf minuten om t« beraadslagsn en daar zij bij hunne verklarinj bleven volharden, v»rklaarde hun de gouverneur dat zij allen zouden aangehouden worden de schepertn verklaarden zich ger ed 11p gohaarde zelfs hun în hechtenis te nemon en de gouverneur zcgde dat hij, gezien hunne koppigheid, eenen Duitschen burgemeester zoi benoemen en de ^olicie veryangen door Duitsche patroeljen. ïïij zegde verdsr, dat, in geval van op3tanc of weerspannigheid, de Stad zou beschoten er plat gelegd worden. Eindelijk werd er overeengekomen dat d( heer Lemonnier, zonder het burgemeesters-ambt waar te nemen, «venwel gezamenlijk met de andere schepenen zou zorgen dat de ord« en de rust gehandhaafd worden. De ware reden waarom M. Max Sverd aangehouden is, de weigering van den burgemcestei van Bruessel, de volledige oorlogsschatting te betalen, aangezien de Duitschcrs wcigerder langer de opeischingsbons te voldoen, die toi hiertoe regelmatig door de Duitsche re-geeringskas te Brussel betaaM werd. n. Ook heeft men zich tôt (le banken gewend. E-on « Finanz raad » werd ingesteld, en ûe financieele instellingen werden onder Duitgcl: toezicht goplaatst. Do vreemde banken mogen roortaan slechts likwidatiebewerkingen doon en aan de in'etnd-sche banken werd allen handel of betrekking verboden met hunne hulphuizen in de lander der bondgenooten. De chèques moeten aan hel order der Duitsche regeerief afgeleveid worden. In deze banken worden de loopende rekenin-gen nagezien. De overheid schijnt ook Zinnens accijnsrechten te heîfen. Men ziok dat de Duitschen hun laatste poei verschieten. M. Bockstael, burgemeester -van Laken, dii aan de duitschers geweigerd heeft, gebruik te maken van de ladders der pompiers, werd ook aangehouden. Al fcle ladders der pompiers werden in al de gemeenten opgeëischt. Waarom? De duitschen beweren dat deze ladders zeer hoog zijn en zij kunnen dienen als observatieposten. M. Max had zich ïnsgelijks krachtdadig ver-zet, dat men in de hoofdstad beslag legde oj; al deze kostelijke rëddingstukken. Ilij heeft maar toegegeven voor de overmacht. Tijd en eer verloren. Sedert het uitbreken van den oorlog zijn er veel bloed en tranen gevloeid, die de keizer van Duitschland op zijne conscicntie nemen mag, wel te verstaan als met 2ulke wreede, blocddcrstige mannen, nog van con-scientie mag gesproken worden. Die man, hij sleunde op het ruw geweld. Recht!... Dat telde bij hem niet. Had het geteld, hij had het vreedzame België gerust gelaten. Het vroeg hem noch niemand. Gegeven woord!... daar en loopt de keizer van Duitschland niet achter. Het handteeken van den koning van Pruisen staat onder het verdrag. de verbintenis waarbij de mogendheden het onafnankclljk bestaan van België waarborgen. En het handteeken van Duitschland, de keizer liet het proie;teeren, trapte het zelf onder de voeten. Hij meende, met alzoo te werk te gaan, ■ tijd le winnen. Hij heeft zich lcelijk bedro-gen : in België heeft hij geen tijd gewonnen, hij heeft er inlegendeel verloren. En geen tijd alleen, maar tevens zijne eer en die van zijn volk erbij. Want hetgene de Duitschers met België gedaan hebben, heeft op hen gela den den vloek van gansch de beschaafde wereld. M1»*.1!*!!* ,» iH.'m'H yu.hw m kl 'HWIIMiifc l" ■ « BOMMEN » Mijne goede vrienden lezers, 'k zie wel dat mijne gi'oeten, die nochtans welge-meend zijn, u niet en doen opkijken... Spreek tegenwoordig aan de menschen van al wat ge wilt, als 't van dien droeven oorlog niet en is, z'en luisteren naar unietl En 'l geen nog slechter is, 't verdriet hun nu zelfs van den oorlog hooren te klappen, omdat 't al slecht nieuws is wat men hoort. En 'nen mensch zou nog peizen van cens een leute te zeggen... hewel 't en pakt ook niet het en smaakt er niet op » zeggen ze dan. En met al dat oorlognieuws en staat de tijd toch nlet s tille, en willen of niet, wij moeten met den almanak mee! ZO.\DAG, feestdag van O. L. Vrouw van den H. Rozenkrans, de laatste zomer-processie. De aflaat voor 't bezoeken der kerk bij wijze van Portiuncula kan verdiend worden in die kerk en waar het Broederschap van den H. Rozenkrans is ingericht. Gedurende de maand October wordt de heilige Rozenkrans gebeden in aile kerken. Iiopen : wij, door dat krachtig gebed, de hulp des Hemels te bekomen in de benarde tijdsom-standigheden die wij beleven. MAANMG, feestdag van den heiligen Franciscus van Assisië, feestdag die giste-ren moest gevierd worden. Hij stichtledrie Franciskaansche kloosterorders. Hij muntte bijzonder uit in de deugd van oolmoedigheid, en beminde de armoede die hij zijne bruid noemde. Hij wilde ook dat zijne klooster-lingen uit ootmoedigheid den naam van min-derbroeders zouden dragen. DINSDAG, feestdag van den heiligen Bruno, sliehler van het vermaarde Kart-huizerkloosters van Grenoble, in Frankrijk. Hij werd geboren in Keulen, en was leeraar te Reims, waar hij als leerling had zekeren jongen edelman die later paus is geworden onder den naam van Urbanus II. WOEXSDAG, feestdag van de heilige martelaren Sergius, Baechus en Apuleius. 't Is woensdag dat 't verjaart van dien ver-maarden zeeslag bij Lepante, in 't jaar 1571. Ook is 't woensdag feestdag van S. Justine, dochler van eenen prefekt van Padua. Zij werd bekeerd door eenen leerling van den H. Pelrus en werd op de trappen van Nero's paleis door eenen soldaat gedood voor het geloove. DONDERDAG, feestdag der H. Brigitta van Zweden. Na de dood van haren gemaal stichlte zij een klooster, waar men denvegel van den H. Augustinus volgde. Zij deed , ook de bedevaart naar het PI. Land en stierf in 1373. VRIJDAG, feestdag van den heiligen Dionvsius, apostel van Gallië. Hij werd de eerste bisschop van Parijs en onderstond de martcldood met zijne gezellen Rustieus en Eleutherius, ter plaats nu « Montifiatre » of Martelsberg genoemd. Jaarlijks viert men de vermaarde novene ter eere van den heilige in de stad Saint-Denis, nabij Parijs. 't Is dien dag ook S. Ghisîcnus, patroon der stad die zijnen naam draagt. Hij wordt aan-rbepen tegen zenuwkwalen. ZATERDAG, feestdag van den he.'ligen Franciscus de Borgia, die zich bekeerde bij hc*. aanschouwen van een dooden mensch en jezuit werd. Men viert zaterdag ook den H. Gereon met nog 318 andere martelaren. Men vereert hem als patroon van krijgslieden en soldaten en er bestaat in Keulen eene prachtige kerk die hem en zijne gezellen is toegewijd. EN NU, MENSCHEN, VOOR EEN VER-ANDERINGSKEN gaan we u weer wat ver-tellen van den oorlog. Wat gebeuren er toch wondere dingen met zulke tijden : in de om-streken van Zofingen woont er eene dame van Zwitserschen oorsprong. Ze trouwde cerst met 'nen Duitscher, met wien zij tweezonen had. Een tweede maal trouwde zij met 'nen Franschman, en uit dit huwelijk werden ook twee zoons geboren. Als nu de oorlog uilbrak moesten hare twee oudsle zon^n Duitsche gru«eler tijdees den Oorîog. GETROKKEN UIT DE OF>TGIEELE VEF SLAGEN DER « GOMM1SSIE VAN 0£< DERZOEK OVER DE SCHENDING DE: REGELEN VAN HET VOLKENRECH'J DER WETTEN EN DER OORLOGS GEBRUIKEN. » TWEEDE VERSI.AG. 31 AUGUSTUS. Over de feiten waarvan de stad Leuvei de naburige plaatsen en de streek va Mechelen het tooneel geweest zijn : Het Duitsche leger trok Leuven binnen o woensdag 19 Augustus, na de dorpen te hel ben in brand gestoken door welke zij waro voorbij gegaan. Aanstonds na hunne intrede in Leuvei eischten de Duitschers logist en levensmiddi len op voor hunne troepen. Zij begaven zic naar aile private banken in de stad en dede zich de kas overhandigen. Duitsche solelate braken de deuren open van de huizen, d door de bewoners verlaten waren, plunde den ze en gaven zich over aan slcmppa tijen. De Duitsche overheden namen als gijz laars : de burgemeester der stad, senaîei Van der Kclen, de onderrector van dekathe 2 lieke Iloogeschool, de pastoor-deken der stad, magistraten en schepenen werden aldusaan- Igehouden. Al de wapens die de bewoners in hun bezit hadden, waren aan het bestuui afgeleverd en door zijne zorgen in de Sint Pieterskerk opgeborgen. Ln een naburig dorp, Corbeek Loo, werd eene jonge vrouw, 22 jaar oud, wiens man _ zich in het leger bevond, op woensdag 19 \ Augustus verrast, met verschillende harer \ bloedverwanten, door eene beude Duitsche i_ soklaten. De jiersonen, die haar vergezelden, werden opgesloten in een verlaten huis, terwijl zij zelf werd meegesleurd in een anicr huis, waar zij opvolgenlijk verkracht werd door vijf soldaten. In hetzelfde dorp, op donderdag 20 Augus-i, tus, haalden Duitsche soldaten een jong n meisje van 16 jaar en hare ouders uit hunne woning. Zij brachten ze naar een verlaten p huis en terwijl eenige hunner den vader i- en de moeder bewaakten, drongen de andere n in de woning, waarvan de kelder was opengebroken, en dwongen het jonge meisje i, te drinken. Toen brachten zij ze op een grasperk v66r h het huis en mishandelden zij haar schandelijk n den 'een na den ander. Daar zij nog weerstand n bood, doorboorden zij haar de borst met c bajonnetsteken. Het jonge meisje, door hen :- y-erlaten na die onnoemlijke daden, werd lerug > bij hare ouders gcbracht en den volgenden dag, wegens den ernst van haren toestand, i- bediend door den pastoor van de parochie en ir naar het gastliuis van Leuven gebracht Zij i- was op dat oogenblik in doodsgevaar. Op 24 en 25 Augustus vieeln Belgisch troepen, komende uit het versterkte kam] van Antwerpen, het Duitsche leger aan, da zich v66r Mechelen bevond. "De Duitsche troepen werden tcruggeslagei tôt Leuven en Yilvoorde. In de dorpen dringend, welke door dei vijand waren bezet geweest, vond het Belgiscl leger heel de streek verwoest. Achteruittrek kend hadden de Duitschcrs de dorpen ver woest en verbrand, de mannelijke inwoner meenemend, die zij voor zicli uitdreven. Op 25 Augustus, Hofstade binnondringenc vonden de Belgische soldaten eene oud* vrouw die met bajonelsteken gedood was, ter wijl zij nog de naald in de hand hield waar mede zij aan 't naaien was toen zij getrof fen werd; eene andere vrouw en haar zoor omtrent 15 of 16 jaar oud, lagen daar ool met bajonetsteken doorboord; een man wa opgehangen. Te Scmpst, naburig dorp, vond men d lijken van twee mannen g-deeltelijk verko:l: Van een hunner waren de beenen afgesnede op de hoogto der kniën; van den andere waren armen en beenen afgesneden. Ee werkman, waarvan veel getuigen het ve koolde lijk hebben gezien, was metbajonnei steken gewond. Nog levend hadden de Duii schers hem met petrool overgoten en in he huis geworpen, dat zij toen in brand staker Eene vrouw, die het huis verliet, werd o dezelfde. wijze gedood. Een getuige, wiens verklaring w«rd on' vangen door M. Edward Hertslet, zoon va Sir Cecil Hertslet, algemeene consul va î Engeland te Antwerpen, verklaart niet verre ) van Mechelen, op 26 Augustus, bij den laatsten t aanval door de Belgische troepen, eenouder-ling te hebben gezien, die met de armen was i vastgemaakt aan eenen balk van de zoldering zijner hoeve. Het lichaam was geheel ^er-i koold : hoofd, armen en voeten waren onge-î schonden. Yerder was een kind van omtrent - 15 jaren vastgebonden met de handen op den - rug ; het lichaam was geheel doorkorven met > bajonnetsteken. Yeel lijken von boeren lagen insmeekendc houding, de armen opgeheven , of de handen gevouwen. ; De consul van België in Oeganda, vrijwil- - liger in het Belgisch leger, meldt dat overal - waar de Duitschers zijn voorbij gegaan, het - land verwoest is. De weinige inwoners die in , de dorpen gebleven zijn, vertcllen afschuwe-c lijkheden, gepleegd door den vijand. 't Is aldus s dat te Wackersecl zeven Duitschers opvolgenlijk eene vrouw schandelijk hebben mis- s handeld en ze dan gedood.. In hetzelfde dorp . ontkleedden zij eenen knaap tôt aan de len-î don, "bedreigden hem met de dood, terwijl i zij een revolver op zijne borst plaatsten, i zij prikten hem met lansen en joegen hem - dan het veld in terwijl zij op hem schoton - zonder hem te treffen. Overal vindt men enkel puinen en ver-t woesling. Te Buecken zijn talrijke inwoners, t. waaronder de pastoor, meer dan 80 jaar oud, p vermoord. Tusschen Impdc en Wolverthem lagen :- twee Belgische soldaten gekwetst nabij een n brandend huis. Duitschers hebben die onge-î lukkigftn in do vlammen geworpen. De Duitsche troepen, achteruit geslagen door onze soldaten, traden in voile paniek Leuven binnen, op 26 Augustus, bij 't vailen van den avond. Verscheidene getuigen verze-keren ons dat op dat oogenblik het Duitsche garnizoen dat Leuven bezette, bij vergissing werd verwittigd dat de vijand de stad binnen-drong.Het begaf zich aanstonds naar de statie al schietend, en daar kwam het in botsting met de Duitsche troepen, verjaagd door de Bel-gen, die juist de vervolging hadden opgegeven. Ailes schijnt tebewijzen dat er een gevecht ontslond tusschen de Duitsche regimenten. Yan af dat oogenblik, bewèrend dat de burgers geschoten hadden op hunne soldaten, wat wordt tegengesproken door al de ge'.ui-gen en wat overigens niet zou zijn mogelijk geweest, daar de inwoners van Leuven sedert verscheidene dagen hunne wapens aan de gemeenteoverheid hadden moeten inleveren, begonnen de Duitschers de stad te bombar-deeren.Het bombardement duurde tôt lien ure 's avonds. Daarna staken de Duitschers de stad in brand. Daar waar het vuur niet gepakt had, drongen de Duitsche soldaten in do huizen en wierpcn brandstichtende gre-naden, waarvan sommige schijnen voorzien te zijn. Het grootste deel der stad Leuven, bijzonderlijk de wijken S. Pieter, de hallen der Hoogeschool met heel de bibliotheek, hare manuscripten, verzamelingen, de meeste wetenschappelijke instituten der hoogeschool, do stadsschouwburg, waren van dat oogenblik de prooi der vlammen. naar het Duilsch en de twee andere naar het Fransch leger. Ziet gij die vier gebroe-ders daar staan als vijanden tegenover elkander? Die vier menschen zijn nu onlangs gesneuveld. 't Moet diep vallen voor die onge-lukkigo moeder i ACH, TE BUCKEN NIET VERRE VAN VILVOORDE, is er een stuk gebeurd. De Duitschers die in 't dorp lagen, zeiden dat de heer pastoor van op den toren geschoten had. De parochianen zeiden dat 't niet waar en was. Onze pastoor, zeiden ze, is 'nen oude man, die zelfs te bedde ligt en zijnen dienst moet doen verrichten door 'nen pater capucienl Zij deden dien capucien voor^hen verschijnen, en zonder hem te laten spreken om zijne 'o.nschuld te bewijzen, schoten zij den kloosterling door den kop 1 De zieke pastoor werd van zijn bed gehaald en werd op een kanon vastgebonden. Ze reden met den eerbiedwaardigen grijsaard alzoo rond den hof van 't kasteel, terwijl de boeren, die als gijzelaars gevangen waren, binst dien tijd op het gras moesten liggen met de armen uitgestrekt en met het aangezicht len gronde. De zatte prijen van officieren zon-gen luidkeels met de soldaten : « Ons vader-land moet grooter zijnl» Ze zeggen dat de pastoor eenige dagen na die afgrijselijke mar-teling overleden is. De boeren die getuige geweest waren van die o.nmenschelijke schel-merij, zijn dan naar Duitschland gebracht waar men met die menschen gespot en ge-beuld heeft dat 't een sphande is om te ver-tellen. Eindelinge zijn die ongelukkigen over eenige dagen naar België weergebracht, als ze ginder aan die beschaafde Duitschers tôt speelbal gediend hadden. El, El, WAT VINDT MEN TOCH DEUG-NIETEN VAN MENSCHEN I Woensdag komt er te Selzaete bij vrouw Bogaert aan de Aardenburgsche sluis, 'nen welgekleede heer in, die een beetje op zijn gentsch sprak. De man is soldaat en de vrouw had nu sedert vier weken van hem geen nieuws meer ontvangen. « Ik ben van 't Ruud-Krois % zei die filou « en êwe man is krijgsgevangene in Duitschland en hij vraagt dat gij hem zoudt 30 franken willen opzenden, en ik zal zorgen dat dit geld hem besteld worde. » De sloore liep heel !t gebuurte af om de der-tig franken bijeen te krijgen en gaf ze den gentenaar mee. Ja maar, als hij weg was, kwam het uit dat het 'nen gemeenen aftrogge-gelaar was. De geburen liepen er achter en hebben hem gedwongen het geld te doen afdokken Hij is dan gevlucht. Spijtig ge-noeg dat ze dien onbeschofterik niet hebben gctrakteerd lijk hij het verdiende. HA MAAR TOCHI IS 'T NU NOG NIET GENOEG dat de Duitschers heel de STAD MECHELEN verdummelcerd hebben, tôt groot hertzeer van onzen beminden kar-dinaal Mgr Mercier! Voor den zevendenkeer zijn die barbaren de aartsbisschoppelijke stad gaan beschielen. Neven S. Rombaulskerk zijn verscheidene huizen in brand geschoten. Een eerste bom viel in het Arsenaal, het groot Staalswerkhuis van het materiaal van den ijzerenweg. Op het Stalieplein en in de Statieslraat veel huizen in brand. De be-dienden van het telegraafbureel zijn op handen en voeten uit hun bureel moeten vluch-ten en hebben zich kunnen verschuilen ln de kelders. Op eene uur heeft men 45 bommen hooren ontploffen. Met honderden en honderden zijn de Mechelaars weer moeten vluchlen in de richting van Antwerpen en Gent. Dat is nu effenaf ailes willen ver-dummeleeren en kapot maken I * MAAR WAT WILLEN WIJ VAN MECHELEN SPREKEN 1 Onze ooren tui-ten van 't kanongebulder dat onophoudend dondert sedert zaterdag in de richting der STEDEN AALST EN DENDERMONDE. Daar alleen is op 8 dagen tijd genoeg gebeurd om er gansche boeken mee vol te schrijven. De Duitschers, die hun hoofd-kwartier hebben te Assche, omdat ze langs Dendermonde geen en weg en konden, lagen nu meer naar Moorsel, Baardegem, Erem-bodegem en omstreken. Vrijdag avond kwa- •<*»*r—"rr-r'—rirrir inTininn-ii-mi.-wiiii. i i De commissie denkt te midden van b1 de/e gruweldaden te moeten «andringen op de misdaad van beschavingschennis die de ver-nieling met voorbedachten rade eener acado-mische bibliotheek, die èen der schatten van onzen tijd was, daarstelt. Talrijke lijken van burgers lagen in do straten en op de pleinen. Alleen op de baan van Thienen naar Leuven heeft een oogge-tuige er meer dan 50 geteld. Op den drempel der woningen lagen verkoolde lijken van inwoners, die verrast door den brand, uit hunne kelders hadden willen vluchten en in de vlammen waren omgekomen. De voor-steden van Leuven ondergingen hetzelfde lot. Men mag zonder twijfel bevestigen dat gansch de streek tusschen Leuven en Mechelen, alsook de voorsteden van Leuven, bijna tolaal vernietigd zijn. Een groep van niGer dan 75 personen, waaronder talrijke overheidspereonen der stad en waartusschen pater Coloboet en een ander Spaansche priester, alsook een Ameri-kaansche priester, werd in den -morgend von woensdag 26 Augustus, geleid naar het Statieplcin; de mannen werden brutaal weg van hunne vrouwen en kinderen verwijderd en "nadat zij de gruW'elijkste behandelingen hadden doorstaan, alsook verscheidene malon bedreigd geweest van gefusilleerd te worden, werden zij v66r 't front der Duitsche troepen geplaatst tôt aan hel dorp van Campenhout Zij werden in de kerk van 't dorp opgeslotaa en brachten er den nacht door. Cffiordt voortgezetj

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Zottegem du 1902 au 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes