De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1120 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 10 Octobre. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Accès à 29 septembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pk06w97g3h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dertiende Jaar. — Nr 41. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 10 October 1914. DE BEIAARD WEEKiWi — % ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : i Voor het Blnnenland : fr. 2.50! voorop " betaalbaar. Men sclirijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop hptaalhnar Brieven en mededeellngen, de redactl betreffende, vrachtvrij te zendci TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM ten laatste den donderdag avond. Van ieder boek dat ons gezonden word crpvi»n wll tneldlno'. s DRUKKERS-UITQEVERS 1 G. EYLENBOSCH &FR. DUPON OPVOLQERS VAN L. VEKEMAN t Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat T®lefoor» SQ-11. Het recht aûnkorullgiiigen of utlkeli ti weigeren is voorbehouden. De nlet ingelaschte handscbriften wordei niet terug gegeven. Ongeteekende brieven worden ftiet aan veerd. BERICHTEN en AANKONEHQINOEN i Aankondlgingen : 15 cent"*" per regel. . Berichten : SO cent"®* per regel. Rechterlljke eerherstelling : I frank pe? regel. Prijsvermlndering vr dlkwijls kerhsald* aankondlgingen. De Oorlog Als men ailes ziet, nagaat en onderWn hoe iedercen door dezen afschuwelijkt oorlog lijdl : in zijne familie, in zijn bestaa — zelfs in de plaatsen waar we tôt hiertc gelijk hier, nog van den inval gespaard bl ven — dan is 't gcmakkelijk te verstaan d vele menschen, als wanhopend, dikwij stampvoctènd uilroepen : Hoe lang gaat d nog wel duren?... Gaat die wrcede oorl< nooit eindigcn? Jamraer genoeg, bcste lezers, maar wezi nog aan het einde van onze miscriën nii Men zou zich bcgoochelingen maken m het anders te denken. Zooals van zondag te voorzien was, bel ven we thans een van de belangrijkste < pijnlijkste lijdstippen sinds het bcgin vî den oorlog. De reusaehtige veldslag der Aisne, den : Seplember begonnen na eene glansrijke zeg praal cmzer vrienden op de Marne, duu nog steeds (met afwisselende kanson voort ov een fort van 350 kilometers. Franschen < Engelschen plegen er wonderen van dappc heid on ondanks den onloochenbaren mot van de Duitsche troepen, hebben zij oeze die reeds ten noorden van Parijs gewec zijn, reeds uren ver doen wijken tôt in h Fransche noorderdepartement. Met een geschut zoo zwaar, dat vôôr h begin van dezen oorlog niemand er e( gedacht van had. hebben de Duitschers d< zuidelijksten boog der versterkte streek roi Antwerpen aangevallen. Allerwege worden vernieling en rampaa gericht door afzonderlijke benden onzer vija den. Onophoudend hooren wij het kam donderen. 't Zijn dagen van angst en zware bepro vingen voor hondercîduizcnden gezinnen, cj onze broedergezinnen zijn. Maar toch mogen wij ons door den anc van den oogenblik niet laten aangrijpen i ter neer drukken. Boven de wolken kruitdamp die als eei logge massa door onze luchtcn drijven, glar heerlijk de zon der vastgegronde hoop. België bleef trouw aan plicht en eer : B< gië kan niet, België zal niet vergaan. De machtige vrienden die ons thans t zijdo staan, zoo met hun hart als met hun: aanzienlijke kracht, zijn eene vaste was borg voor de zegepraat onzer eigene waper Beleven we dus deze dagen van grooti strijd met het onwankelbaar vertrouwen v; een volk, welks heldhaftigheid terecht bewondering van gansch de wereld heeft i gedwongen. Een beschaafd volk!1; Duitsehland had den naam een uiterst t schaafd volk te zijn. Het heette zijn zelvei « één cultuurvolk . 't Bofte op zijn ond< wijs, op zijne wetensehap. En al met een keer, die hooggeroem besehaving is gebleken te zijn eene bereidi tôt de ergstc, de afschuwelijkste barbaar.se heid. België — het vreedzame België, dat no aan Duitsehland een strooi in den wegleg< — België is door de schulden het toedo van Duitsehland overdekt met bloed en pu De ware besehaafde wereld zal dit 110 vergeten, noch vergeven! De eerste en grootste plichtige is, onj twijfeld, de keizer \-an Duitsehland. Maar hij is de eenige plichtige niet. Gans Duitsehland is zijn medeplichtige. H Duitsehland den verdclgingsoorlog niet j wild, die zijn keizer nu voert, de keizer de militarisîische partij waarvan hij de v persoonlijking, de heiligschendendc vergedi ■ is, had niet kunnen uitgeroepen worden Daarom moet gansch Duitsehland a'i ^praK.elijk gemaakt worden voor de geplecg gruw4eo: En Duilschland, gevormd enir vormd ^door het pruisisch militarisme, m ■ machtçloos gemaakt worden. Anders zal er voor Europa, voor de were geen uur rust, geen dag zekerheid meer ] ■ staan. De aan val op Antwerpei De oorlogscorrespondent van den « Tinw schrijft : « Wij hebben 't volledigste be trou wen in heldhaftigheid onzer Belgische bondgeno en wij zijn overtuigd dat, zelfs indien hui stalen vestingskoepollen en hun zwaar schut springen onder het vuur (der reusachl kanons van den vijand, het garnizoen tusschenruimten voct voor voet zal ver digen met hare kanonkogels, bajonnetl houwilsers en mijnen. * Twee maanden zijn verloopen sedert het klaarblijke'ijk schcen dat de s char lijke aanval van Duitsehland tegen een nen onafhankelijkcn staat, die het zich d traktaten verbonden had té verdedigen, deze aanval zou toi het einde gedreven v den, tôt de inneming der forten van i werpen. * Intusschen heeft de bezetting goed wrocht. Icdereen weet dat een uitgeslJ kamp rond de werken ontruimd werd, oversirooiningen bercid werden, dat 01 diare loopgraven en hinderpalen aange werden, om aan de verdedigers toe te l lot het uiterstc te weerstaan. • De natuur van den aanval der Duitscher: rop de forten van Luik, Namcn, Maubeuge heeft ons gelecrd op welke manier zij waar schijnlijk zullen te werk gaan, en ons bij gevolg aangewczen hoe de verdediging moe aangeleid worden. ^ v De eerste pogingen der bezetting hebbei ,n gestrekt om zoolang mogelijk den aanvalle: n verwijderd te houden van de versterkte plaat: c' van Antwerpen, en de gemeenschap lang: de zee open te houden. Al de gevechter rond Dendcrmonde, Aalst, Mcchelen ei andere steden, hadden geen ander doel. D< pogingen hebben niet alleenlijk een voile ,g dig welslagen ont moet, maar zij hebben zee: zware verliezen aan de Duitschers doei jn ondergaan. ,t * Do "bezetting is nu hare eerte lijn vai bestendige stellingen binnengetix)kken, en daa: moet gansch de Belgische jeugd vechtcn me e_ eene vaderlandsche hardnekkigheid, om har< n dooden te wreken ien haar land te verdedigen n » Niets van onzentwege zal ver\vaarloos< worden om de forteres te redden, om onz< 2 ongelukkige bondgenoten, de Belgen, te hel c_ pen en te ondersteunen, die na eene opeen hooping van moorcîen, barbaarsche wildiieid îr dieften, branden, zonder voorbeeld in onzei ;n tijd, als ellendige vluchtelingen uit huiv.n r. haardsteden gejaagd worden. » ;(1 Ziedaar wat het groot Engelsch bla( n> schrijft. st * et « God en mijn recht! j et De Duitsche barbarcn, in aantocht naa. ;n onze rustige steden en dorpen, roepen, bins ■n dat zij ze afbranden en uitmoorden id <( Duitsehland boven ailes !9 Neen, barbaren, God en 't Recht bovei a- ailes ! a- De Duitsche barbaren, te midden moord roof en brand, zingeri : « Ons Duilschlant >n moet grooter zijn ! ». Neen, Duitsehland moet kleiner zijn. -e- klein gemaakt door de volkeren wier zelfbe ie staan gij bedreigt, wier welvaart gij ver nietigt, wier kinderen gij uitmoordt! st De wereldvrede moet gcslicht worden o] m de verdelging van het Duitsch wangedrocht ^God en mijn recht!s 't Is de leus vai ie Engeland. 't Is ook de onze, in den wreedei st oorlog die gij, Duitsche barbaren, ons, vrij en vredelievende Belgen, aangedaan hebt. :1- God, wiens tempels gij verwoest, wien priesters gij vermoordl, en 't Recht; on er Recht, dat niet kan geloochend worden, zul ie len eindigen met te zegcpralen. r- Leve God, Vorst en Vadciland! iS. in Rond de Antwerpschs verslerkingen 't Is op Antwerpen dat iedereen in Belgi nu de oogen gevestigd houdt. ) | Wel is waar wordt het groot drama dî • ons verlosscn moet, elders gespeeld, in Frank e_ rijk, vooral. Maar nicttemin elk voelt beî x . zijn cigen leed. ;r_ Zoolang de Duitscher Antwerpen niet heef mag hij niet zeggen dat hij meester is va ,1e België. (1g Men weet dat Antwerpen drie omheininge j1_ heeft : 1) De vestingen of wallen der stac waar de burgerwacht op staat; 2) op ee yÙ aanzienlijken afstand van daar, beginnend le ten Zuiden van Wilryck, om ten Noorde te eindigen met Deurne, eene reeks va n acht forten; en 3) dan nog veel verder, ee nieuwen gordel van grootc forien, waarva ten Zuiden de verste schier tôt tegen Mech< ,e_ len liggen : het zijn die van Waelhcm, Wavej Sinte-Catharina, Lier en Liezel. Cj1 't Zijn tegen deze laatste zuidcrlijkc forte a(j dat de Duitschman het sedert verledenwe: tC„ vooral voorzien had, en waartegen hij voc en WBMM— :r- no % Duitsche gruwelei «ï tijdens den Oorlog. ld GETROKKEN UIT DE OF: ICIEELE VE) )e' SLAGEN DER « COMM1SSIE VAN 01 DERZOEK OVER DE SCIIENDING DE REGELEN VAN HET VOLKF.NRECH DER WETTEN EN DER OORLOG GEBRUIKEN. • 1. rrrrr ;s , TWEEDE VERSLAG. 31 AUGUSTUS. de , [en Daags nadien, rond i ure, kwam a me Duitsch officier ze verwittigen dat ze moc gC_ ten biechtcn en dat ze een half uur lat jgC zouden gefusilleerd worden. Rond 41/2 u de stclde men ze in vrij heid. de- Kort nadiên werden zij opnieuw aanr on houçlen door eene Duitsche brigade, die verplichtte vôôr hen te marcheeren in dat richting van Mechelen. Antwoordende ■ (■e eene vraag van een der gevangenen, v< Ici- klaarde een Duitsch officier dat men h oor voor Antwerpen van het Belgisch schrc dat ging laten proeven. or- Zij werden eindelijk losgelaten, den de int- derdag namiddag, aan den ingang v Mechelen. ge- Uit andere geluigenissen blijkt dat v ekt schcidçne duizcnde. mannelijke inwoncrs \ dat Leuven, die aan de beschieting en aan c itel- brand ontsnapt waren, naar Duitsehland w egd den. verzonden met een doel dat wij r iten kennen. | De brand duurde verscheidenc dagen. E ; goed de beschieting, belegering en zelfs voor , eenige forten de bestorming begon. De Duitschers zelven echter schijnen over- * tuigd dat het zoo gemakkelijk niet zal gaan t om Antwerpen te overmeesleren. Ten be- wijze hetgeen vrijdag gebeurde. t Een Duitsche Taube vloog over de Schelde- * stad en liet... strooibriefjes vallcn, in het ; vlaamsch en in het fransch opgesteld. ; 't Was eene proklamaUc van den generaal l von Beseler, oppcrbevelhcbber van het i Duitsch belegeringsleger. Daarin sprak de ; Duitschman schoon opdat de Belgische sol-■ daten zich zouden... overgeven! En hij had * de schaamteloosheid erbij te vo'egen dat de l Belgische krijgsgevangenen in Duitsehland toch zoowel behandeld worden! i En, voegde von Beseler erbij, ge moet * niet peizen dat gij, Belgen, strijdt voor nw t land : 't is voor de prinsen van Rusland en 5 voor de kapitalisten van Engeland! 't Zijn zeker de prinsen van Rusland en l de Engelsche kapitalisten die België uitmoor-î den en plat brandçn? Om zulke dingen te durven schrijven en - teekenen, moeten de Duitsche roovers waar-, lijk aile eergcvoel verlôren hebben. i Benevens zijne strooibrieres l'et do T^ube î ook eene bom vallen, die enkel stoffelijke schade veroorzaakte. I Do Belgische kanons schoten op den Duit-schen vlieger; de scherven onzer kanonbal-len, neerkomend, hebben, jammer genoeg, ongelukken veroorzaakt. * ¥ * : Door allerlei omsîandigheden, doch voor-t namelijk door de hevigheid van hun grof : geschut, waren de belegeraars er in gelukt zekerc forten schade te berôkkenen tenkoste i van duizenden hunner manschappen. De Duitschers waren nogal vooruitgetreden, zoo-, danig zelfs dat ze reeds tôt in Lier en 1 plaatsen liggendc onder de bescherming onzer forten, waren vooruit gedrongen. Zaterdag was het dan ook een dag van - vrees en hoop. In Antwerpen werd de bevolking overtuigd, er was zelfs spraak van de overheder > en de gekwetste soldaten naar Oostende te ! verplaatsen. i De treinen reden niet meer, en de stad i zag men vol van rijtuigen beladen met kof-î fers en valiczen tôt brekens toc. In de banken was 't eene ware bestorminc s van menschen, die hunnen spaarpot kwamer s lichten. Tegen het middaguur waren in aile strater meerdere partikulierc woningen en winkelî potdicht gesloten. Even na den middag volkomen kccrinf van do tij. Er was bevel gckomen dat de ministerieelt bureelen te Antwerpen moesten blijvcn. Ool * sommige vrecmde gezantschappen, die recd: ë maatrcgelen genomen hadden om te vertrck ken, deden ailes afzeggen. t Den dag van zaterdag cindigde gelukkij - ten onzen voordeele. De Duitschers werder t teruggcworpen tôt over de Nethe en ter Oosten van Duffel. [, Het was 't zelfde geval in de stree{ a (secteur) gelegcn tusschen Boom en Pucrs Lier werd door onze soldaten heroverd. Onz( il mitraillouzen hebben de vijanden weggo 1, maaid. Bij honderden tellcn zij hunnt il dooden. e De streek van Waelhem is overstroomd ri De dorpsbrug der Nelhe werd door onz< ti geniesoldaten vcrnield. Ook vier bruggen di< u toegang geven tôt Lier en de brug van Duf n fel zijn door onze mannen onbruikbaar gc maakt. Rod "5 uren in den namiddag gaf he kanongeschut van den vijand van tijd tôt tij< n nog een schot; onze artillerie integendeel k bleef in voile werking en dreef den belege r raar steeds verder achteruit. 3 ooggetuige die op 30 Augustus Leuven vei liet, vertelt als volgt den toestand in de stad IYan af St-Joris Weert heb ik enkel vei blinde dorpen en beangstigde boeren gezier die bij iedere ontmoeting de armen reeds i de hoogte hieven, ten teeken van onderwei ping. Al de huizen droegen eene witte vlaj l- zelfs degene die verbrand werden en men za J- er stukken van hangen op de ruïnen. R Te St-Joris Weert heb ik de inwoner f, oiidervraagd over de oorzaken der Duitsch 5- wecrwraak en zij bevestigden mij op de meef uitdrukkelijke wijze dat geen enkel inwone geschoten had, daar overigens de wapens wî ren hecrgelegd geworden, doch dat de Dui schers zich gewroken hadden op de bevo king omdat een Belgische militair, toehoc rende aan het korps der gendarmerie, eene m uhlaan had gedood. h- De bevolking te Leuven geblcvcn is g< er vlucht in het voorstadje Heverlée waar 2 re opeen geslapeld is, verdreven uit de sla door de troepen en door den brand. ;e- Een weinig voorbij het Amerikaansch co ze lege begon de brand en de stad is tota; de vcrnield, uitgenomen het stadhuis en c :>p statie. 'r- Heden duurde den brand voort en de Dui en schers, verre van maatrégelen te nemen o: >ot hem tegen te houden, schenen het vuur as to wakkeren met er strooi in te werpe n- zooals ik het heb bestatigd in de stra an nevens het stadhuis. De lioofdkerk, de schouwburg, zijn vernie! 2r- en ingestort alsook de bibliotheek; de st£ an heeft den aanblik van eene oude stad in pui en te midden dçrwelke enkel Duitsche so'.daU er- wandclen, dragende flesschen Mijn en likeu iet de officieren zelfs, in zetels liggend roi tafels en drinkende zooals hunne manscha en pen. 't Was eene voile overwinning. De Duitschers gaven het echter niet o] en de volgende dagen beschoten en beleger den zij onafgebroken de versterkingen vai Antwerpen. De bevelhebber der versterkte stellingheel dinsdag, in den avond, aan de burgemeester der gemeenten, begrepen in de versterkin, van Antwerpen, volgende brief gestuurd : « Ik heb de eer aan de bevolking te kennis te brengen dat de beschieting vai Antwerpen en 't omliggende nakend is. » Het lioeft wel te verstaan dat de bedrci ging of de uitvoering der beschieting vol strekt geen invlocd zullen hebben op dei duur van den weerstand die tôt het uiterst toe zal gevoerd worden.B « De Bien Public » voegde daaraan toe « De meeste forten der eerste lijn, al dez van de tweede lijn en de belangrijke bevei lings- en versterkingswerken tusschen-in d forten aangelegd, blijvcn ongedeerd. De groot moeilijkheden waartegen den vijand zich t verwercn had en de door hem gelcden ver liezen bcwijzen dat de versterking van Ant werpen het lang zal uithouden. » * ¥ De bevelhebber van Antwerpen heeft ce oproep gedaan lot aile weerbare manne: van 18 tôt 30 jaar, verblijvcndc in de ver sterkte omheining van Antwerpen, zich i: te lijven als vrijwilligers en dienst te neme: bij onze regelmatige troepen. In. dien oproep zegt de bevelhebber : « Jongclingcn, het Vaderland heeft u noc dig! Stclt u niet bloot aan het gevaar, da de ovenveldiger u verplichtte, spijts al'erech en wet,. dienst te nemen tegen uw eige: vaderland. Blijft niet onwcrkdadig gedurend lange maanden. » Onze forten. Ziehier wat de Antwerpsche « Matin * e van zegt : «Vrijdag, rond vier ure na den middag wanneer nog enkel een der koepels van h( fort van Waelhcm kon schieten, zweeg eem klaps het fort. Was het het einde zijne werking? Had een houwitser de machine vemictigd ? » De Duitschers geloofden zulks en zor den drie bataljons voetvolk ter verkennin tôt op 400 meters van het fort. Daar onz mannen de Duitschcn lieten naderen zonde een schot te lossen, keerden de vooruitgt schoven Duitschers terug om de hunne to verwittigen. Wcldra keerden zij metgrool macht terug. Er waren ten minste twee vo ledige regimenten infanterie. ! » Nauwelijks waren dezen binnen bereil als het fort het geschut opende van aile ' wat het nog had, kanons, milrailleuzen e geweren. In de vijandelijke rangen was hi ; eene echte slachting. De Pruisen hebben daz ' honderden dooden en gckwetsten gelaten. ; Lnik in staat van verdedigiag. Iemand die eenige dagen geleden uit Lui is gckomen, zegt dal de stad kalm is en dî 1 ailes er zijnen normalen loop volgt. De bevo king waeht met gcîatenheid. De Duitschers leggen eene groote wcrkdî ' digheid aan den dag om Luik weer in stas : van verdediging te herstellcn, maar hunr pogingen slaan grootendeels tegen. Toi tweemaal toe hebben zij gepoogd b - for! van Pontisse weer op te bouwen; maL ' lot tweemaal toc is het ingcslort. Bij de eerste instorting verlôren 18 pe " sonen het leven; bij de tweede 25; onder dei laàtstcn was een oppcr-officier, die mctgro< ^ ten luister begraven werd. I De Duitschers gelukten niet beter bij c » herstelling van het fort van Liers; zij b " païen er zich bij rond de oude forten loo] grachtcn te graven. In de stralcn lagen de doode paarden •' rotten, reeds opgezwollen, en de stank erve - gemengd bij die van den brand, is mij ne , lang nadien bij gcbleven. 1 De commissie is er tôt nu toe niet in gelul - inlichtingen in te winnen over het lot vc !, den burgemeester van Leuven, noch van < g notabelen, die in gijzeling werden gehoude Uit de feiten, die haar werden meegedeel s denkt de commissie het volgende te mog« e besluilen : t In dezen oorlog is de bezetting stelselmat r gevolgd, somwijlen zelfs voorafgegaan < vergczeld van geweldplegingen op de burge :- bevolking, eveneens in strijd met de overec [- gckomen wetten van den oorlog en de ee •- voudigste wetten van de menschelijkhei n De doenwijze der Duitschers is over uezelfde. Zij gaan langs de wegen, de schi i- delooze vocrbijgangers e'o:d chietcnd, bijzo e der de wielrijders en zelfs de boeren, c d langshenen hunnen weg op het veld werke In de bevolkte streken, waar zij stilho 1- den, beginnen zij met opvordering van a il spijzen en dranken, die zij vcrzwelgen 1 te dronken wordens toe. Soms losten zij uit onbelrokken huiz t- gewcerschoten in het wilde en verklar n dan dat het de bewoners zijn die schote n Dan beginnen tooneelen van moord- I, brandslichting, vooral van plundering, ver^ it zeld van daden van koude wreedheid, wai bij noch geslacht, noch ouderdom geëi d biedigd worden. d Daar zelfs, waar zij beweerden de p'.icl II, gen te kennen van de feiten die zij aankli :ii gen, bepaalden zij zich niet bij het eenvoui r; strafuitvoeren,maar zij maakten er gebri id van om heel de bevolking uit te moord' p- do woningen uit te plunderen en dan brand te steken, , «Schrapnells» 1 Mijne ge>ode vrienden lezers, ik groet u voor zooveel het mij mogelijk is, met vriend * schap en beleefdheid... Ha! de schoone dagei 5 van 't najaar! Heerlijk, overheerlijk weder 1 Do menschen zijn aan 't labeuren en aai 't zaaien... Ze leggen de bettoraven in'tgraf.. r ze overrapen de patotterkens nog eens... maa 1 elat ailes gebeurt op een stil trommelken zonder gejuich, zonder geroep. De boerken " gaan achter hunne paarden, achter hunn " koeien met den kop in den grond, al studee 1 ren en dubineeren... Mogelijks vragen zi " zich af : Wat we nu zaaien, zullen wij he mogen inoogsten? Wat we nu zoo zorgvuldi, : wegbergen voor den winter, zullen wij he 3 mogen bènuttigen?... De wrcede oorlog be " neemt vele brave landbouwers allen moed. 3 We zullen 't, lijk die goede lieden, aan G01 2 overlalen, en maar voort <doen!... ZONDAG, feestdag van den H. Gumma rus, patroon en beschermheilige der sta< Lier... waar zijne prachtige kerk in dit oogen blik staat t e daveren op hare grondvesten vai 't eeuwig kanongeschut in de ronde. Mei 1 viert ook zondag in vele streken den feestda 1 :aL ht t moederschap van O. L Vrouw. :t J " bijzonder in deze rampvolle tij den dat Mari; 1 za: t\>oncn dat zij onze Moeeler is : zij za 1 hare kinderen niet verlaten. MAAiVDAG, feestdag van den heiligèi Wilfried, die eerst monnik was, daarna bis " schop van Northumbië. Hij werd door konin, * Egfried afgesteld en kreeg te Roomen gelijl t over zijne handelwijze. In Engeland terus 1 gekeerd, zond men hem in ballingschap, e: 2 hij ging zijn leven eindigen in de abdij va: Ripon. DIJXSDAG, feestdag van Sint-Eduarc bijgenaamd den Belijder, koning van Enge r -ond. Zijne regeering was deze van een goede: en godvreezenden vorst, die de lasten van zàj: ;, volk verminderde zooveel hij kon, en voore :t zorgde om aan 't volk goede en geleerde prie sters te geven. r WOEXSDAG, feestdag van Sint-Dons s lius, die slierf de zevende bisschop vanReim: Hii rust tôt Bruggewaar hij de patroon isva 't iDisdom en van de bisschoppelijke stac g DOXDERDAG, feestdag der H. There e sia, die wonderbare en geleerde heilige, di r na eene lichtzinnige jonkheid in een klooste trad van Karmelieten. Zij bouwde 18 vroi u wen- en 14 mannenkloosters. Zij schreef 00 e verschillige diepgrondige werken over de \o .- maaktheid. VRIJDAG, feestdag van den H. Florer ;, tinus, bisschop van Trier, alsook van de s H. Gallus. Deze was ierlander van geboorl n en kwam met den heiligen Colombanus i :t Frankrijk om 't geloove te verkondigen. Late r ging hij in Zwitserland en stichtte er, ni< » verre van het meer van Constana, de vei maarde abdij die zijnen naam draagt. ZATERDAG, feestdag van de H. Marg; retha-Maria-Alacoque, riligieuse van 'tord k der Visitatie, aan wie O. L. Heer zoo dikwij' it verscheen om haar te vragen de goelsvrucl l- tôt zijn heilig Herte te verspreiden. De zelfden dag viert men den feestdag van Sin 1- Mammolinus, bisschop van Doornijk. d ACH IlEERE TOCII, NU VERNEME] e WIJ UIT BELCELE-WAES het afsterve van den eeuweling Donatus Vogels. De ma îl had een verkoudheid opgedaan, en oudzijr r Over eenige dagen zei de brave man ne tôt zijne vrienden : « Binst den oorlcg va Napoléon, vluchlte mijne moeder met m :c in het koren. Als 't nu op een loopen kom )- waar zal ik nu naartoe vluchten? * De goce ouderling is naar den hemel gevlucht... e le 't is nog 't zekerste! Î- ZE ZULLEN ZEKER GAAN 31 )- SCHAAMD WORDEN OVER HUNNE HEI DENDADEN! De Duitsche mededeeling \-a ? BMWP5j^—n—wi «i n ■ in r 1111» lira te Na eene eerste vernieling, die zoo wat i n het wilde gebeurde, slolen zij de mannen c >g in de kerk van het dorp en geboden de vroi men naar huis te gaan en gedurende de t, nacht de deuren harer woningen open n houden. In verscheidenc gemeenten werd de mann n* lijke bevolking naar Duitsehland gezonde naar het schijnt, om er gedwongen te worde n aan den oogst te werken, gelijk in den oude tijd, toen do slavernij nog bestond. Talrijk zijn de gevallen, in welke men < 11 bewoners dwong, hen tôt gids teverstrekkc r" en verschansingen voor do Duitsche ^ to graven. Talrijke getuigenissen bevestigen dat < aj Duitschers op humie marchen, of zelfs 1 Lj_ hunne aanvallen, burgers, mannen en vro n_ wen, in de eerste rangen plaatsten, om on je soldaten het schieten te belettcn. n. Nog andere geluigenissen van Belgiscl a- officieren en soldaten bcwijzen dat de Du le schers zich niet ontzien, 't zij de witte via ot 't zij de Roode-Kruisvlag op te steken, o onze argelooze troepen te kunnen nadere en Daarentegen schieten zij op onze ambulanci en en mishandelen, vermoorden zelfs onze § n. kwetslen. en Do leden der geestelijkhcid schijnen vooi ;e- het voorwerp van hunne aanvallen te zijn. ir" Eindelijk hebben wij nog in ons bezit, u ?r" zetlende kogels, door den vijand te Werchl achtergelaten, en wij bezitten geneeskundi be^ijsschriften, meldende dat wonden do )e" deze kogels werden toegebracht. De documenten en getuigenissen, op we] deze bestatigingen gesteund zijn, zullen op< în' baar worden gemaakt. in : . ■■ (Wordt voortgezet. | | | M I | m 1 | iuhiiihim 2 October bevat nu het volgende : « Onze ) troepen, zeggen ze, bezetten Mechelen. Men heeft de strengste bevelen gegeven om de stad niet te beschieten, ten einde de hoofd-] kerk te sparen!* Ze klappen nu van de j hoofdkerk te sparen als zij, om zoo te zeg-! gen, gansch vernietigd is door nunne eerste j beschieting. Maar er zijn fotographiën genomen van den toren die ons toonen in welken 1 ellendigen staat hij reeds gesteld was vôôr het valsch bevel uitkwam om de hoofdkerk I te sparen. Ze worden mogelijks gewaar hoe 4 het vcrnielen der kathedraal van Reims de ' algemeene verontwaardiging heeft verwekt en j daarom gebaren ze nu dat ze gaan braver t worden ! z WEL, WEL! DAT WAS ZONDAG NA-t MIDDAG EEN OPSCHUDOING ROND SOTTEGEM! Alzoo gedurig den eenen poef nà den anderen! 't En kan niet verre van j hier zijn, zei 't volk. En inderdaad, eenigen tijd nadien kwam het uit elat de Duitschers te Rooborst en te Strijpen de riggels van j den ijzeren weg hadden doen springen met dynamiet. Ze hebben ook de telefoon- en telegraafdraden afgeknipt. Binst den avond na den negenen, werden de menschen van S. Maria-Lierde opgeschrikt door eene ge-weldigo ontploffing nabij de statie. In de omliggende huizen vlogen al de ruiten aan stukken. De steenen brug boven den boom-gaard van boer De Vuldei" gesprongen met een oorverdoovend gedruis! Een der ardui-nen deksteenen der brugleuning is terecht gekomen op de woning van den veldwachter die wel 200 meters van daar woont, en is los de>or 't dak en den zolder nevens het bod zijner kinderen gevallen, met zulk ge-weld elat de steen 'nen heelen end verre in den grond steekt. De woning van den veldwachter en was maar juist heropgebouwd; ze was over eenige weken gedeeltelijk afge-brand. 't Is om geen gezonde uur meer te hebben van alteratiel \ EN WAT ZULLEN WIJ NOG AL VER-_ NEMEN? Zou 't nu toch 't begin zijn van 't einde der wereld? Nu schrijven ze dat _ te Roendez, in Klein Asië, eene aardbeving . heeft plaats gehad in den nacht van zaterdag k tôt zondag laatst. 't En was dan nog met [ eenen keer niet gedaan, want zondag hebben . ze daar weerom hevige aardschokken gewaar e geworden. Ze willen hebben dat het getal r slachtoffers, salvo justo, zou beloopen tôt . 2500 dooden! 't Is afgrijselijk waar dat het ^ voorvalt ! _ EN WAT ZOU DAT TE BETEF.KENEN HEBBEN? Vrijdag nacht hebben de Duit-schers de rails doen springen van den ijzeren n weg te Baelegem, niet verre van de kabien e van Omer De Mulder. Zouden ze nu willen n hebben dat Sotlegem heel en gansch afge-r sneden is van 't overige van de wereld? ■t Gelukkiglijk hebben ze nog al gauw de route kunnen herstellen. Ze waren gekomen met 'nen automobiel, maar z'hebben hem moe-L_ ten « bandonneeren » ! e WTAT ZOU 'T NU ZIJN VAN DIEN s DUITSCHEN MAJOOR, von Manteuffel, die de stad Leuven doen venvoesten heeft? De n eene zeggen dat hij in Frankrijk gevangen ge-nomen is, terwijl anderen schrijven elat hij hoegenaamd niet vast en zit, maar dat hij ^ effenaf zou afgesteld zijn! 't Eene ware hem gejond zoowel als 't andere! n MAAR DAT IS DAAR TOCH EEN DIN-\ GEN ROND LEDE, OORDEGEM, ERPE g EN DE VIJF-HUIZEN! 't Is elaar allevijf n voet geschut en gevecht, en' wat dat do y Duitschers daar moeten hebben en weet ik t niet! Zondag morgen waren ze op Vlierzele-ç Papegem, waar ze eene ontmoeting hadden n met onze mannen. Twee Duitschers werden gekwelst en een Duitsche wielrijder dood-•_ geschoten langs den Huylenhoek. Den zelfden voormiddag vs^s 't er weer op TUS-Jn SCHEN ERPE EN LEDE, waar de Duitschers 3 dooden hadden en 7 gekwetsten. Een Belgische karabinier die zich te verre n vooruit had geriskeera werd doodgeschoien. P TE LEDE, waar alreeds de>or de Duit-i- schers een burgemeester is aangesleld, zijn n do Belgische troepen zondag namiddag weer te meester geworden. Dat zal elaar nog aardig doen. > LANGS DEN KANT VAN DE VIJF-HUI-i, ZEN gaan de Duitschers voort met zich te II vorsterken rond Aalst. Ze moeten niet van zin n zijn van te ruimen uit Aalst en omstreken. Z'hebben de boomen afgezaagd en over den [e steenweg gelegd, en ze maken loopgrachten ,n dweers door den steenweg en spannen er rs pikdraad. 'T DEES, MENSCHEN, EN GAAT WEL DEN OORLOG NIET AAN, maar 't moet .. toch gezeid zijn, om wille dat er sommige menschen te roekeloos en onvoorzichtig zijn. Zondag •namiddag was Henri Deflo, van Kort-rijk, 30 jaar oud, timmermansgast, met den trein naar Oudenaarde getrokken om een ie zijner kinders te gaan halen. Op den trein l^" zaten ook vrijwilligers en Deflo en eendezer & onderzochten een geweer dat de soldaat bij m zich had. Een schot ging af en Deflo krijgt n- daar 'nen kogel in 't hoofd, met het ongeluk-es kig gevolg elat hij nog binst dèn avond ge-Ie" storven is. Hij laat eene weduwe met drie minderjarige kinderen in 't vèrdriet. Waar-al om toch tniet voorzichtiger zijn met dat schiet-gctuig ! it. MAAR PEIST, TE REKENEN VAN. er DINSDAG en worden de straten van Ant-oe werpen niet meer verlicht! De menschen or en mogen in hunne huizen geen licht meer ontslekcn dat op eenige wijze van buiten ^ kan gezien worden. Zelfs in de staminés e is 't alzoo; ze mogen open blijven, mits n" konditie dat het licht van buiten onzicht-baar zij. Dat is voor die nachtuilen van I « Tauben*, die zouden bommen sini^ea çq

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Zottegem du 1902 au 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes