De Belgische diamantbewerker: orgaan van den Kristen Belgischen Diamantbewerkersbond

280 0
21 juin 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 21 Juin. De Belgische diamantbewerker: orgaan van den Kristen Belgischen Diamantbewerkersbond. Accès à 21 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s17sn01x86/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

21 Juni 1914. Nu m mer 19 Derde Jaarg^trg.: ? DIAMAMTBEWERKER Gezonde volksontwikkeling leidt tôt volksverheffing. VEERTIENDAAGSCH BLAD Orgaan vaii liet Kristea Belpcli DiamantliewBrkersverljoiiû lu de wereld heersche kristene liefde eu rechtveerdigheid. AANKONDIQINOEN PRIJS VOLGENS OVEREENKOMST OPSTEL EN BESTUUR : Kerkstraat, 34L — BOOM. ABONNEMENTEN Voor de leden kosteloos. Per jaar fr. 2,E0. Het Jubelfeest van 12 Juli te Gent Vrienden, bondsleden, stilaan nadert de dag dat zal gevierd worden liet lOjarig bestaan van liet Algemeen Secretariaat der kristene vakvereenigingen van België en de iDschrijving van het honderd-duizendste lid in onze kristene vakvereenigingen. Zullen wij, diamantbe-werkers, ten achter blijven ? Neen, vrienden, dat en mag noch en zal ! Velen, zeer velen der onzen zijn nog jong, staan nog maar aan het begin van liet leven. Wij hebben bijgevolg een plicht van dankbaarheid te vervullen jegens degenen die ons voorgingen om de paden efïen te maken. Zij hebben reeds een moeilijk gedeelte van het werk afgedaan. We zijn, meer dan anderen, dankbaarheid verschuldigd aan onzen geliefden Pater Rutten, wiens onvermoeibare en nooit volprezene werking het kristen syndicalisme tôt eene macht maakte in ons laud en aldus zorgde dat voor ons den levensstrijd niet meer zoo hard wezen zou. Daarom moeten we naar Gent ! Maar ook, vrienden, nemen we deel aan de betooging, om aan gansch het land getuigenis te geven van de macht welke we nu reeds uitmaken en, om bij het zien van al die geestdrift, van die broederlijke eensgezindheid, den noodigen moed te putten, opdat we onze jeugdige krachten aanwenden zouden om het grootsche werk, dat de anderen aan ons overlaten zullen, door te drijven en te volledigen, trots aile moeilijkheden en tegenkantingen. Bondsleden, geestdriftig gewerkt ! Het wachtwoord weze : Allen naar Gent ! Verjaflerinj van let looffctiiiir. Heden Zondag, 21 Juni, om 10 ure voormiddag, vergadering van het Hoofd-bestuur van het Verbond in het Gilden-huis, Nieuwstraat, 116, Herenthals. Zeer belangrijke en dringende zaken moeten geregeld worden. Vrienden, gedenkt ons Tering-lijdersfonds ! De invloed van het Kristendom op de Maatsehappij. Hoe dikwijs hebben velen onzer tegen-strevers niet gezegd, geschreven en herhaald dat het kristendom een levenloos lichaam is dat begraven ligt onder 't stof der eeuwen in oude boeken en perkamen-ten ; begraven met de geloovende ge-slachten, die ons zijn vôôrgegaan en verdwenen zijn in verdwenen gravcn? Hoe dikwijls werd niet gezegd dat het kristendom geen schijn zelf meer bezit van eenigen invloed op de maatsehappij en samenluving? Bij het liooren of lezen van dergelijke onzin weten Avij niet wat wij het meest moeten beklagen, of de onbegrijpelijke onwetendheid, of de onverklaarbare blind-heid, of de grenzelooze ijdelheid der zelfbegoocheling van dezen die "ene dergelijke taal voeren. Het kristendom zonder invloed op de maatsehappij!? Welke onzin! Zoovele uitstekende mannen hebben den invloed der Kerk op de maatsehappij in de welsprekendste woorden verheer-lijkt. Historieschrijvers, denkers, geleer-den van aile slach en overtuiging hebben de hulde van hunne bewondering en hunnen dank voor het kristendom uitge-sproken, het als het bederfwerende zout, het onovertrefbare en onvergangbare licht, de eenige redder bezongen in eene taal die de ziele overweldigt en sidderen doet van eerbied en liefde voor die oude maar altijd jonge instelling, die aile stormen van aile vijanden, hoe talrijk of sterk ze ook waren, getart en zegevierend weêrstaan heeft. Hoort eens hoe de gekende fransche historicus en wijsgeer Taine, — die zeker zeer verre van ons geloof af was — zich over het kristendom uitspreekt : « Heden, na achttien eeuwen, zoo zegt hij, in de oude en in de nieuwe wereld, van den Oural tôt aan het Rotsgebergte, bij de russische moujiks en de ameri-kaansche planters, werkt het kristendom gelijk weleer bij het volk van Galilea, en op dezelfde wijze, om de ikzucht te doen verdwijnen voor de naastenliefde ; noch zijn aard noch zijn doeningzijn veranderd. Onder zijn grieksch, katholiek of protes-tantsch uiterlijke, is het nog, voor vier honderd miljoen menschelijke wezens, het geestelijk orgaan, het groot paar vleugelen, onmisbaar om den mensch te verhefïen boven zijn kruipend leven, boven zijn beperkten zichteinder, om hem te geleiden, door de verduldigheid, de gelatenheid en de hoop, tôt reine zielerust, om hem te brengen over de matigheid, de zuiverheid, de goedheid, tôt aan de opoflering, tôt aan de zelfver-loochening. Al tij d en o veral sedert a chttien honderd jaren, van zoohaast zijne vleugelen verzwakken of gebroken worden, zinken ook de menschen in eigen en openbaar zedenverval : in Italie tijdens de Herboorte, in Engeland onder de Restauratie, in Frankrijk onder de Convenue en het Schrikbewind, heeft men den mensch zien wederkeeren naar het heidendom der eerste eeuwen, in eens zien wederworden wat hij was ten tijde van Augustus en Tiberius, 't is te zeggen wulpsch en wreed, misbruik makend van de anderen en van zijn eigen ; de koude en de dierlijke ikzucht had de overhand hernomen, de barbaarschheid en de ontucht troonden, de maatsehappij werd een moordkuil en eene sehandeplaats. » Als men dat schouwspel gezien heeft, en van bij, kan men schatten wat het kristendom bijgebracht heeft in onze huidige maatsehappij, wat het er binnen heeft gevoerd van zedenreinheid, zacht-heid en menschêlijkheid, wat het er staande houdt van eerlijkheid, goede trouw en rechtvaardigheid. Noch het menschelijk verstand, noch de opleiding van kunst en letteren, noch het adellijk eergevoel van krijgsman en ridder, noch wetboek, noch bestuur, noch regeering kunnen daartoe het kristendom vervan-gen. Alleen het kristendom kan ons tegenhouden op onze verderfelijkehelling, het kan alleen dit langzaam nederglijden stutten, waardoor ons menschenras, gedurig en met al zijne oorspronkelijke zwaarte, naar zijne laagten wederzinkt. En het oude Evangelie, welke naam het nu ook drage, is nog de beste hulp van behoudenis voor de maatsehappij. » Bij eene dergelijke prachtige getuigenis van een ongeloovig geleerde nopens den invloed van het kristendom op de maatsehappij, meenen wij niets meer te moeten bijvoegen. Hoe moet deze getuigenis diegenen beschamen die het kristendom als een lijk voorstellen !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes