De Belgische standaard

563 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 04 Fevrier. De Belgische standaard. Accès à 02 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jq0sq8rb6c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

8*® Jaar — N^S .*«oj AjuaauiniKK» Vovr Solda. te*; f JÙUttd fr. I.3S ff-matadea a.J® gmtbàea 3*75 jjitlt soldSLîen ti 'i l&ad t XsttJtnd fr 1 75 1 eâmaidea 3.50 i jaBO»c-* 5^5 | «j|fc»n'tland: I raùted fr. a.50 | £:Jf£ks<3<-R 5-0° S J«ÉtfndeB 7-5® I H 8 DE BELGISCHE STAnDAARD Zondag 4 & Maandug 5 Febr^ari 1^17 0PSTEL e m B B H E F. R villa « Ma CoquMe » ZBEDJfi DE PANNE Kleine aankes- digingen : • • RECLAMES : ▼•Igeas overetR-komst. -P'-TMD R A C H I D ^ n I /y\ A r J- ■' Stichten-Be stuupder»T ïldefons Peeter ■r assiste Medcwefsers ; -t. i. £• ')****•% », £«rtr<mâ ?an*r&Mém, D* fm *» P«rr», D* J. Van da Weutyiu, Jnnt miiom, If L. Dt Wotf, i. Or Wmt&s. Beseft uwe zedelijke verantwoordelijkheid v Hsl tevea dafc *icb rond ors ontplooit e» ws^r wij worden doorgealeept.bresg? ▼oor velen de vexdelfing m@de van all« fijîurgevofiko eotaiechavend zielélevsn. M«t de vewtomping vas hunna veiaUc-delijke vetmoge&s, met de ontzeruwinç \&u de» wil, gtuaiôa steeds d«? brutal» fermchtea buna*r diifita, aacgehitst doei à« w-aardeerieg der maternels ktpaa oing vais dut me&ich. De etoffelijshcié wm fcei ngiïfiach lîchaam sœacfcrt aile hoogefc geoachten, en dwiigt det ver-s vraie te» mac, dikwijls toi sijoen diktat. Htj verliest aile tercghcu ring tegenom aile vîouwfsâjkattid, en *erw?rpt elk<-Yt-ta- Êwocrdfchjuh«id die eerbied voox ds aedea oplegï. Scbaamtelooze ge-sprekkejs, doodsede leeingea van wulp-schâ hoeken en ossedelijke revus s ver-dsij van aile basef van edel* en ridderlijk-heid. Dm komen de dwp«e vexlofdagea mat ftunne roekeloosheid : oakie&chs ni-3u .gïfcf îgh- i J en greotsprskfcrij voa-len mLi den eexatep «ïap ; de om-«nog bcaçkt fierneid câ sioapt weer«îa:"da*sr~ sso^ii ; dau verwerpt bij ali-) eergevoèl. M*t de vranf « ooteuehterisg >■* ci« eerlooae daad, v^seb^aî het bs id àer geGooside rto«d«r, 4et oetserde ^rouw, versebijEt de belofte der ituiscbe geiief-de voqî des 8œ»cbt«nd8:>. g«s»t, Ëo om de wîosgieg pogen ta o&tgaan turti bij bst ûmken : i£ kan u jjieï I Is bit mm en strijckï *ijo, niv jar?n vas booge krachto&twikkeiïsf isn baie vâà itt eigen lsv«n zoo aais te werdsis, dst ona bet dkrlijka des eigea lusten voldoen msa i'?ouwea toi èlkr;da ec scbaîids r&QAt bi^egen I la het maa ea stsijleff gija sea meis|e te berooven vas de» sehfet dsr tiouîv ea ?aa hèt teiue m^dersebap, dst ia het hast va» îsdsre vsuuw vorborgee li4t, es ëaar4oor dea gisotïnsiag vac haat leve«s-geluk te bsakea ! M»ar,,.a d« prostitués ? E. n«? ski, jo ge ma», die gs ver-koopt «oos de -i%£ :edeti«g ?an eeu aade* t\', sifel ? E-s uwe daad dis gs sîeit ia de maat-Bcbappij ta dsaî îoor is dig maaîschsp* p:| h s» g€8lach*svârke«r buidigt al» eea auiws'-îf mekaiiisch» functit. die rfegelma-tige bevredi^isg eïseb-t? Ë dat saort meuaçb : de prostitués, daî y<s beasrat et. besteudigt in baar g«-dtag. n b»-»waj. M- ^►Taaesr mijoe gesondheid ? U * s;root8pr^kerij, uw vadsig gecot, uwe Ufbeid.tegenover u selfea auderen, die de bebzucbt op «ea voâtstuk heeft geset, om se bij gémis aao karakter en wil foor 't baotficea van deugdeo, te vered«n.a-8 eea ideaal fax. uw le van. Mât erast vraag ik u, vaduia, cf de liefds die ge swoert aan uw vreu v in hit huwsliik op de diepe gevosleos van tîouw ea v-:ra«twoordeiijkheid, «esi dub bde a«d«Llear aan&aia ; dis à es »tou» ea die va: d<jo ma Pofdie litfls, los-gâifU ;?ff4 î jÈ*j*;v!e;sa.u de hol;-r t. voldoeaicâ2 va «flak e-s buis Ujksa trouât m -ri vak ? Ik vxm, u \o g- \ i en of gij bagn^t, wftt de vtcaw vour uw ïmUta et- boô|(-ste v & b-,;e«k«ai en of gij ùea f* dat u# p'iv<ùt wordfin sa!, haar i s di* hoogiite w^ardigbeid te st«rken ea ta eerbiedigen ? „ ' J. ROM. ' * * i Hoede zaken staan Duitschland heeft eindeliik ant-woord gezonden aan Wilsort, maai niet in de lijn die door de Entente is getrokken. Zonder bijbedoeling hadden wij op de vraag van Wilson.vrijmoedig, onze oorlogsdoeleinden doen t ennen. Wij sloten echter den vrede niet uit, en lieten de deur op ecn kier open staan. Duitschland dat zoo luid om vrede umee^t, had dus de schoonste gelegenheid ons wer*elij# zi n warc inzicnten bloot te leggen om tetoo-nen dat het den vrede wilde. Maar het stuk dat Wilson in han-den heeft ge regen laat geen entcelc illusie bestaan over de grootmoedig-heid (I) van Duitschland en zijn kei-zer,DeCentralen wilden ons hun vrede opdringen, onvoorwaardehjk ; 't is hen niet gelukt. Wij gaven èn voor-waarden èn voorstellen. Ze werden er razend om te Berlijn Geen andere vrede dan de Duitsche! Wilson i&rijgt het duitsche stus thuis als een be-Idreiging van > rooter gruwelij k heid. | Nu Duitschland zijn vrede niet 'opleggen kan, wil het den oorlog tôt . het oittere einde Het voorspelt veld-• slagen op aile fronten en een bitteren oorlog tegen Engeland bij middel van znn dui booten. Daaris wel de duitsche schijnheiligheid 1 : Wij laten de duikbootenbedreiging aan kant, want te lande zal de oorlog beslist worden. Wij ontk ennen Duitschland het - meesterschap, het overwinnaars-schao waarop het steunt. Bewust •'van onze sterkte stellen we onze I macht tegen de duitsche. Met zal ;gaan zooals Lord Cccil, eergister ver laarde, de beslissing moet in het ; korte gebeuren op het oorlogstooneel te lande. I Echter niet in den zin dien Duitschland aan zijn oorlog-voeren door ver-overing wil geven. Het is in den oorlog zonneklaar gebleken dat ver, overing niet overwinning beduidt en dat eene strategie welke slechts grondgebied verwerft haar taak niel vervult, Het doel van den oorlog is de krachl van den tegenstander te breken ten einde hem te dwingen vredesvoor-waarden aan te nemen. Zoolang daî doel niet is ver k regen, is de overwinning nietbereikt. Duitschland meende er in geslaagc te wezen, wanneer het kon wijzen oj de bezettmg van Bdgië, Polen, Li-; thauen, Roemenië, Servie, enz. Hel ;wilde zich overwinnaar stellen. Hel at wij zen der Bondgenooten is hel schoonste bewijs dat zulke verove-ringstneening geen steek houdt Twaalf jaren lang veroverde Napo i léon heel Europa, van den Rijn to j Moscou. Maar toen moest hij wijkei (voor zijn tegenstander dien hij nie \ vernietigd had. Eo ten slotte legd< | deze hem den vrede op. Het wordt dus een oorlog jzonde; ; genade, tôt het einde. De voarwaar den en toestandea zijn heel anden dan in de eerste yerloopcn jaren Toei konden Duitschland en Oosre^rijl hun macht met welgeluU-en verdee len naar de behoeften van den strijd Het was niet moeiliik Belgnë te be zetten door een misdaad ' g^epaarc gaande met maicht-ontplooien wij wij en de andere verdedigefs hoege naamd opzulke gebcurlijklieid nie voorzien waren» Het was [even ge i ma'skelijk, na de vastlegging van het front in brankrijk, de macht tegen Rusland te keeren, waar men nog vechten moest met knuppels. De overweldiging van Servie is even goed verklaarbaar. 2 Van veroveringen was er echter < geen spraak meer vranneer de Engel-: schen in voldoende macht het Fran-! sche \ erweer konden ondersteunen, [ wanneer de Russen het noodige ma-i teriaal bezaten. We beleefden de ! stabiliteit der fronten. Die onveroer- • heid kan iederen dag verbroken wor-; den. De toestand is smmers heel wat gewijsigd bij 't begin van het vorig îjaar. | De Oostenrijksch-Hon^aarsche macht is te klein geworden om het ! Russische, Italiaansche en Roemeen-; sche front te bezetten ; de centrale mogendheden hebben den Turk ter 1 hulp moeten snellen en dat kwam op ; de Duitschers neer, terwijl de Bulga-ren èn aan Turkeye èn aan de Do-! nau-monarchie troepen leverden Aan onze zijdei hebben de Russen eendeel van het Roemeensch front voor hun rel ening genomen en de Britten namen voor hun rekening een hondertal kilometers van het West-front over. Bij de centralen is het ge-weestrrûachï-indeelen om macht-ver-mindering te keer tegaan,bij deBond-nooten is hetgeweest macht-indeelen om macht-versterking te verwezen-lijtren.I Duitschland wil den oorlog tôt het uiterste, De oorlog zal te lande beslist worden. Wij wachteii den strijd, kalm en gerust af. \ jiiii .naw. ni ■ mw—wnia»,. iwv 'î VAN ElM VOOR ONZE SOLDATEN i Onze Kaarters 1 gespeeld door Jao Vandendacl*. io het H. M B., Ca ■ lais, met den Aas, Heer, Vrotiw, io, 9, 8, 7, 6 sa 3 vai Klaverec, Koeken-At», Harteo-Aas en Heer et , Schuppen Vrouw. Medespelera : Poot Pierre, Jatitei \ Pierre, Richard Roecker, — Te L. gedureede d< . ; wachtruat vaa C. 9s 3e Cis, werd een Whist gespeeld !ds it vrangt met 5 troeven, de as gaat me# met drii troeven : *ij hvlen geen eakelea »lag. Wonder! Spts 1er», vraiçer : Keymolen ; medegasger : DePaepe , t medqsptler» : Weityc, Vas Bockttaele. Ileta over IVlltraljeuzen la 1898, bnhaaideti de Amerlkasers d< ? lege ia d®a veldalag t* Sitiago de Caba.daal jeen ov«rvloed vaa mRchiaes®*8'"'®0' 1 1899 • 1830 w&ren alla Bngsliche sacceisar i-ia der» Ba?reaooriog ta dacken aan een ver Jbetsrd Msxim-machiBeggweer. Oe Japtnneri ^winaandea Maudcb surischea oorlog dasl ;|bet overwegead getal mitral]«.U£eD. « •1 Bij bït begia van den oorlog basa 'IDuiîschlaad 338 detschemeatsn mitrtijeuseï • Ivoor het voetvolk ea 17 voor d« ruiterij ilsder detacheœent bsstoad ait zts staki tîMsxim. Oostenrijk besat 176 detachemen Mt<în raitraljeaaea vas 4 siuka iëder. He tf moisi waa dit vaa Schwarzlose. Tuikeyi *îbezit twse detach^osenten per tegimaat. | Os Bjsdgencotst. war«a zoowel slz% voos r*'zis:j htxake rokfaîjguzeg, lu ftchtest hebbei - se de bèveshand- 5 Hs.t ^caii-lde!d sf^saehotea kogel 1 badrattgt 361 ia da minuut. Tfesoreîiacl ^ caoet h t 600 zijo, aaar dit wordt ceoi • btrtist. ! De duitsche geboden 1 Zi-k-are JiatbÎEs voia de? Qjlts, da zoo: 1 van Pacba d.:r Goifzt ê«waaen duiisch • g='tm<.rntur tau het Dczeï BdgiC, hsctt on t krjgs de iieo gsboden ¥&rt den duitsche! <jS6ld£at uitgegevea. We lezâa daarin 0. m. k „ Ef î# g?eo pîaats voor rn^delli'!'3*? is bat hart van den du'tscbgj» saHaat... Da'tsehs s'îldatsn ^rmHjk-oriTèrHiurwba&r.. Het. is b'i'sr bocdsrd vijaisdeUJke vreu«rea aa e*enveel ki»derea van ellssds en bongrr te lateo omkçïsecs d*a een dahsobe soldait, •l«cbta e?cs oogeablik, te Uten Sijden." ; D«ze «cbtiaoedige Jo&chim is zosder ; twîjfsl es»- disclpsl vas Nietzche die sehïsel: „ Hat measebdom heeft schrikwskkssde, wreedaaTdi^e oorlogen sn ean twu^keer tôt de barbsarâchh^idi van does. H it is een zicl-kusdigs nooilzakeîijkheid. Msa moet niet sarselan de versTerda g«biedçn alkrbaisde lijdsa te dosa osderslaaïs, om^&t hofmesr ds -»srdm>k|n» stsl heursche», hue earder ïHk tegecatand zsl verdwiinsn," Joachlm ficig *ond«r twiihl 00k ter school bij Bern» hardi die Rch«-efti : „ De eorloe; mo-1 zonder gat>ai<9 doorgevosrd wordeo. Mso rai >»t atel-gelîi»*tig Û9 v^rdragea en de landwattgn versc^euren eR overtred^, aïs bat anîtig is inUss ta doge." Dertig maaeden lasg passan dis hedec-daageche barbarea die heidegache atelssls to» op ors ongelukàig )and. Wee de Belgea dis alch rog door ds dui'sobe gosdbarfig i heid latas !! fceï ivlofden ! £5 Eentje uit de oude mande T>«« duHschs soldâtes wandeiden vosr-tii «en stkksr, waar ects îandboawes bassg was tact sasig.n, — „ Zasi maar ! riep «en def soldsten ; a'a u#? vruchtca «olwaassB zijn, komen »y em ze op t« ct«E." — „ Dat is w«l mogelijk, wtsdervosr ona boertj , want'tis taaaî bsestan-eten dat ik za&i." Uit « D« Lssthef » esn zeatal maasd«a . vôcr dss eorlcTf. ;■ 't Is bselemaal bowaarheid geworden. BBN VRAAQSKB — Kan iemand ni] laten weteD hoe de kerieo lijn vaa Bererea a|d L»y», Deerliilr, î Roxam, Stae»eghem, Sahmyfferica^slle, Vyve-S.-1 Basft, Wii*k«rke, Wycandaele, Tlamront, Zoete-î n*y« (ia geTi 1 «r eene beataat daar, of oait eenc f bKttaan heeft) ? Hoe oud omtreut ia daar overal de ; kerk en ds tor«e ? Ea die «r e«n yrinikaart of andare | beeltenia van hselt, eau hij te me ni«t willen vo#l î eea tijd«ken in lesning goren ? Dit te» bat* Taa'eet I itudi* «ver o»2« WestTlaamsche kerkeo, eerlang i over ta drukken io D» Bifctisax* Stxhdaaid. I Dank op toorhatid, voor 't minste uit dat men mlj II kan latan g«worden. L. DE WOLF. OP DEN VZER Ietsm'tverschiet? j Het ambteiQk feeigisch ataibeeicht i», io d» ifistaîa ondtsr opzicht vac iabeud, îhael wat varscbiikad bij de eentosiga niods-deellffigen die oas w«keu lang werden v^r-. etrekt. I Esrgiater was het essn vermeldea vgo e.uB 'ldui<gch%n aaaval om Boeslogbe, giater het eea aanieèkeaea van aaavalapogir gf«a om Pervyss, hedec is b«t se» opgave van pa-treâi]egs?ecntea het heeic front laags. Deze pioUëiisgft ojsflsiKiwisg in strijd lasgi ûe Yaer- en Yf«r- boorâan bsêtt ï-ataurii]k roeriag îu ds ge> dacbten gehtachï. V^lea me«ae» ar em bsgtn vaa vij^nQclijke wârkdadigheid in te zhn, âis miaaobiea wel everalaan zal tôt bittere haadtftatelijkheden op ona front. I De tijdaoBistandlgaeâen en ée grondgesîeN ssni» plfeitaD eenigszics ?oor deze ziesawiijae?. Hit naosrussig Ya«ffroat is keihard gew; r-deti en de vorst heeft uit dj liatuuf zelve de» gelijfce afweiiogspïfeataea faatgemeakt. Dacb àeis sisaewijïe bijtreden kua^ea wa nist. Wa gsloovers aiet aan eea daîitch ( ; eden, eerstena omdat de uitalsg c?Jc Li?r zv..utuaaea bthsald sija, door het gelukken ?aîi «an aaiivslieis meer guidwasrts.em Yper, ®ok ksn bawsrkstailigd worden, velrvoigeca omdat de Dsisschsis 'i gabruik van hnn o^ar• toilige mvcht,- mot tneerder vnucht wel eldera kuaaen stelka. De badrii^igheid door de E t-geischeo istBpbass brel ban froat eaa dea dag gslegi houât ds Duitscacra ia voldoaa-d« s^agoiegom niât Udstseenroekelooaheid ts bega&a aie hss dua? ta siasa zou komsa. Hst duitsche opdriogen laogsheâjQ d«n Yz"r Ke'tveelesr ais esa alweriaft-iaiddel aSigelegd ^ordeis ^oor dadea die wij *«:! i souda» kuacea ste'den wasaeer tuidwaarts ; het verloop vaa den strijd ia oas voordeet jveimocht ta keeren ...» ht" "t n i-r~nTTiiiTnrini m■ in—af7a——rian 1 wi 1 n n 1 1 ¥iaamsche Mangelmar^n Vla?msche rertaler», Bij komeklijà bsalait sijn in de legcr-staveu der divisies en korpsen officiersn-tHalmannea aangesteld voor de vertalirg iu't ^laamËch der dagordars ea stuak^a. Laatste Tijdingen over des Oorlog J . . I II. Li '] Ambtolijke Berichten j De duMt daitbootea bedreiging î BELQISCH FRONT. — 2 Fcb. 20 uur. — ; Ia siîa a&twoord aan Wils^a wijst Duitsch-lAïtilitise-sirijd lasgahgen he«l het frost. ïlfind ^rop dat hst ds daikbûoten-oorlog zal 5 nni>.,r.„ c , i c ! doorzettea solder geeade. Dit la wesrwr&ak | FRANSCH FRONT. - 2 F«k,15 uar. ~ 0VeI d8 ,fiaoerlag van Duirachland. De bio-la Lomintn weid aait aanvaîZ sai tmâ fig^land, Fraukrijk e0 Italie ala«,B Opdea Rechfr Maatoever enibij ; 4 d wden .Aile aeh opea naar die landea Mmral (Vogezer.) hevige artillerie atrijd. j ^ zullt)D geterp8de#rd wordec. Neutrale , Esn vijandeijjiK vlieger wie?p giater vijt schspen die zich in de blokkade-geweatee , bommea op Dniakerke. iksgevcn znll»a a'a oorlogvoerende sch«pen f ROEMEENSCH FRONT. — E«ae hsrop-1 aanzien worden. t'iaviiîg van den atrijd ia waar te semen opr! D* duitsche blokkade is iagezet op 1 Fe-! ? het Rocmseaach front. De Rassea vielen aan j bruari. . j in ds riebting vao Jicob«cy veroverden ver- i De opsebu iding ia allerwege groot. 1 acbilîssde hoogtea en caaa^a een duise^âtal' j». ^ 1 ■•••> . krijgagevangecea. Ds strijd duurî aaa. ÏOiStand Op 6 Febf. 7 UUr ' RUSSISCH FRONT,- Naar Riga tee wor- ; PARUS meldt eea haeialag om St Joria, î de^ door de Daitachera bevige aanvallea ge s Algealege». poojd. AUe pa^iagaa wardea verijdsld. ^ 1° da atreek van St Mihiîl hevige artille* j ITALIAANSCH FRONT, — Nkta ts md J M n « î . i. a i no j ^ i LONQEN melat hasîdelagaa N. 0. Gage* de?. Lfe kuuds ia tôt 28 grades ondar zera ? . „ „ . _ tc . .. , B ldscouït. Wd ramen 56 kr'.jga^cvaDgeren, i 8 Ivl/* . ,, ni-.. ?Aader« bandalagcs werdes verijddd. Vief s Mtscniana 6n oSlgîë. poisser viagers feser4ea nist teru§r. ' a-^SLîî . i is r.oott in Duitscblaads gedsc&t gs- mastregelea gesoîiieo. raè w>te, B.Wë te Het E Uch . «»■ H«* «>•»' •'»««■ wMtbotg«n te .• otrMl wwi)ra w . .wkrlj^.nd.t JaxeaU.tioorde wj«n- ^ wtKbl) d»iklM»tM.l»dreiSi>,f. Dm. 1 f dea vaa het duitsche rijk cist tegen dit] waa vo9rieiân ca aile maatrcgekt- tija fa : tijk wordea aitgebuit. F^ijds g^uonec. s

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes