De Belgische standaard

851 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 16 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 17 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6q1sf2n10f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ie J&ar — N° 15 4 ...oMUOUK IJIAWIHI n — mniu««M ww» .levjw «Mwtwmo»*»»-"..-.. Vijf centienien het nummer Il I ' X'.W'I ■ ■■ "T-l-T —■ - ' - Douderdfctg 16 September 1915 De Belgische Standaard ^oor Taal s® VoUk Voor God en Ma&rd m Lamé Abc nnei&enloprys voor 50 nnmniers (2 maan Vc rr de soldaten : 3,50 Ir. V iur da Etet-aoidateE— In 't l&vd. 3.50 fr. ; '< Indien meer exeœplaren van elle nummer wordsn gev. *j )fj* minriet- laarom er NU | geen vrede komea kan. j Bij het iftfaan van het tweede oorlogsjaar zijn zoowat overal stemmen opgegaan die lucht geven aan de algeraeene verzuchting naar vrede. Ik denk hierbij aan de ernstige vermacing | van Zijne Heiiigheid den Paus ; aan de po- I gihgen aangewend in de Vereenigde Staten ; aan de onrechlstreeksch-aangeboden vredes-voorstellen door Duitschland aan Rusland. En zooals van Duitsche zijde onlangs in de Nieuwe Eotterdamsche Courant werd kond gedaan hoa het Duitsche voik haakt naar vrede, naar een spoediger vrede nu, op het voor Duitschland gunstig oogenbUk, zoo mag ook het Nederlandsch publiek langs De Belgische Standaard vernemen dat er hier in de legers der gealiiëerden niemand e^a spoedigej vrede wenscht, dat elke vre-desiûee als zij» de voorbarig van kant wordt geschoven. Ik had de gelegenheid meerdere hoogere officierc uit eîk der drie verbanden legers op het VW.stelijk front over dit punt te onder-vragen en merkwaardig-eensluidend waren bu .ne aniwoorden. Laat paij de stemmiugen kristalliseeren als vclgt : Bij de Belgen Oologsucht kan men de Belgen in geenen deele aanwrijven. Zij zijn ten voile de rarap i bswust die de oorlog en het voortduren van | den oorlog over bun land neerhaalt. Maar tegenover Belgifi is Duitschland alleen ver-antwoordelijk en noch de Belgische Regee-ring, rtoch het leger zullen de minste druk ■ king uitoefenen op Engelaad opdat het de bespreking der vredesvoorwaarden voorbarig zou begionen. De Belgen zijn misschien onder al de strijdvoerenden het meest optimist : zij spreken immer van hun land met het zwfcard te heroveren en hunnen heldenkoning triomfantelijk Brussel in te voeren, Bij de Franschen Hoeweï zij in dezen modernen wetenschap-pelijken oorlog « made in Germai)y » geleerd hebben te zwijgen en in siiite te lijden en te strijden, blijft er in het Frarjsch karakter een ondergrond van ridderlijkheid die bekoort en inneemt. « Wij zullen niet onderb&ndelen zooiang de vijand Befgifi en Noord-Frank-rijk onder zijn hiel heeft. » — « Afzonderlijke vrede? En ons handteekeh, ons eerewoord? » Duitschland bouwe geeu kaartenhuisjes op vermoei 'heid of verdeeldheid bij de Franschen, Met de greotsteoffervaardigheid zijn zij tôt aile sacrificics bereid. Want zij be~ grijpen wel dat het nu de eenige gelegenheid is in de gcschiedenis om Duitschland te ver-neaeren en Frankrijk vooraan te zetten bij de eersten onder de natiën : de zooiang be-trachte « revanche «. Bij de Engolschen Hier enkel koude beredeneering. Het gaat er om de hégémonie tusschen Engeiacd en Duitschland. « Wij hebben dfe meestersebap ter zee [ Wij regeeren over oiatrent een vjjide van de bewooi.de landen over de wereld. Dat Dujtschlar.d te laat is gekomen in de geschie-denis, ia dat onze schuld ? Wie heeft er bff vredest^d over onze handelwijze geklaagd ? De houding oezer koloniëa is een bewjjjs van ae treffeiijkh«id onzer vrijheid-lievende en vrijheid-guiinende methodsn : " Dau^htsrs are they in their mothers house. But mistresses ih their'own. " Zu;d-Afrika heeft verkozen te blijvea onder de Eageische bescherming dan vroeg ot laat te geraken onder den Duitschen hiel. K mt er nu vrede zeifs met voorloopig aannee^nbare vorirwaartleri voor elk, dan zal er noor sprake zijn van algumeene ontwape-ning. Duitschland zal altijd gereed staan om bij de eersU; gelegenheid naar het zwaard te grijpen en zijne veroveriagszucht bot te vier^ . Want eene. coalitie zooals er nu eene teg-. a Duitschland te velde staat kunnen wij later nooit meer samentrekken. Daarorn moet de strijd nu worden uitge-vochteu met de wapens. Van den beginne voorzagen wij een oorlog van drie jaar ; mobten het er vijf worden, het zij zoo : de tijd is onze zekerste bondgenoot. Duitsch- dert) bij vooruitbîtsiling : if ten 't land : 5.00 tr. Vnfrtd C agd, wordt de tbonnemects- ^ VA.N GHAM land moet buiten staat worden gesteld nog | ooIt ten minste voor vijftig jaar, Europa's | vrade te storen. * * * Voegdaarbij de woorden tan den Tsar : « Wij verwachten niet den vrede maar de. eindzegepraal » en wij komen tôt het besluit dat een vrede nu wel niet kan opschieten. Eene toenadering ware mogelijk, hadde niet Duitschland ten opzichte van België zijn handteeken iaten protesteeren en aangetoond dat zijn woord — Deutsche Ehre, Deutsche Treue ! — nul en van geener waarde is, als het niet terzelfdertijd door de wapenen wordt in bedwang gehouden. En aaarom is een spoedige vrede onmoge-lijk omdat de door de geallieerden te stellen voorwaarden vernederend en onaanneem-baar Eouden voorkomen aan Duitschland dat in het Westen al e aanvallen afslaat en in het Oos<en zegevierend de Russische legers achtervolgt. De geallieerden verwachten zich allen aan het verwezenlijken van Joffre's pronostic : Long, dur, sûr. J.S. 8ste September. Er is veel geschreven geweest over 't « Mirakel van de Marne », dien schie-lijken ommekeer, dat plots stilhouden van de Duitsche vaart in haar snellen naar Pafijs. Dit gebeurde verleden jaar rond den 6°, 8n September. En nu op het zelfde tijdstip, bijna dag op dag, ge-beurt een tweede « Mirakel » ten voor-deele der Bondgenooten, en ditmaal in het verre Rusland. Het leger dat in af-tocht was, in goede orde wel is waar, doch aanhoudend; dat fort op fert, stad op stad ontruimde en prijs gaf, blijkt in eens nog in 't leven, en wij hooren van overwinningen, van krijgsgevangenen, eerst eenige duizenden, maar met iede-ren dag meer. En overal in de oorlogs-berichten keert dezelfde datum weer : 7e of 8e September. — 8e September, een der zoetste feesten van het kerke-lijk jaar, geboorte van O. L. Vrouw, dageraad van de schitterende Zon van Gerechtigheid, Jesus-Christus. Van mirakels in den eigen zin van het woord is hier natuurlijk geen spraak, maar zou een geloevig hart zich niet mogen verheugen dat, tôt tweemaal toe, een keeren in den stand van zaken ge-beurt op dit blijde feest? Ailes trouwens stemt ons tôt blijdschap voor 't oogen-blik : het uitgelezen weer — echt Sep-tember-weer — de blauwe lucht en de blauwendigheid van 't water, de hoop ' die iedereen voelt rondwaren, het naken van den dag der verlossing en vrij-ademing,de zekerheid van den eindzegepraal van moreele kracht boven on-menschelijke baldadigheden en wreede | gruwels... O mocht die kiemende hoop wezenlijkheid worden ! I Mocht O. L. V. Geboorte ons de ge-; boorte aankondigen van haar VruchtI die zoete Vrucht van Vrede, Liefde, Gerechtigheid, waarnaar ieder men-schenhait, ja 't geheele menschdom tracht en sn&kt. Want nu hebben de menschen onder hun oogen gezien wat -, de verlooehening der christen bescha-I vingbediedt; wat het is de terugkeer | eener maatschappij tôt de heidensche | begrippen van ontkenning aller moraal I — geen genade voor de zwakken, geen - medelijden met de lijdenden, ailes moet | bukken voor 't geweld. Plicht, eer, , trouw, louter woorden,* vodden papier». | Beschaving is enkel een ontwikkeling van 't verstand, dat in kunst en weten-i schap alleen een ontzettender middel vindt om kwaad te verrichten; maar van zielegrootheid, van stalen van den wil, Bostuurder : ILDEFONS PEciiiii». pstollers : 2t. E. BELPAIBE, L. DUY1 BEEEN, B. VAN DER SCHELDEN, Jui van vermeerdering der zedelijke goede-ren : Gerechtigheid en Liefde, is geen spraak. Van zulke Duitsche beschaving, of Kultur, verlos ons Heer ! En moge een derde mirakel, niet te lang uitblijvend, \ de zege schenken aan dp christelijke i krachten van geloof in een ideaal ! • \ 13 Sept. 1915. M. E. Belpaire. j de belgische schoolkolokie te grignon. TeOily aan de Seine, drie uurkens be-zuiden Parijs, midden veie velden en verre , van allo oorlogsgeruchte, staat de school- ; kolonie van Grigi<on. Wat heb ik verwonderd op staan zien bij j het zicht vau zoo 'n heele inrichting : een kleiue vlaamsche wereld in 't herte van het fransche land. Omdat ik onderwijzer ben, doorliep me een subiete trilling door lijf en siel toen ik plots hetvroeger zoo Wel gekende gerucht hoorde van al die blije kinderstem-men en de doeildigheid zag van hun schulde-loos spei op dea speelkoer. Lang heb ik ze daar gadegesiegeu : hoe itraait de kommer-looze gerustheid uit hcel hun wezen, hoe teekeut de tevredenheid zich afop hun ge-laat ; en toch schijat een zekere ernst hen te bezieien, buwust aïs ze zijn van al de redeas die ertoe hebben bijgedragen hen zoo verre van huis en have weg te zenden om hun onderwijs en opvoedlng voort te zetten. Ik heb gezien hoe neerstig ze zich in klas be-oefenen in het leeren; de meesters zijn er en weten van de ailergunstigste gelegenheid ge-bruik te maken om bij die leerlingen voor altijd het vuur der vsderlandsliefde te doen brandsii, om de liefde tôt vrede en vrijheid in hun herten te ontsteken, em hun gehecht-heid aan den vadergrond in de ziele vast te vijzen. Geen nood dat za iets zullen vergeten van ailes wat hun duurbaar is : dagelijks spreken ze van hun ouders, vàn hun huis en doeninge, en.... van de soldaten aan den Yzer. De Belgische Standaard laat er zijn stemme hooren en wordt door de grooteren met gretigheid gelezen en door de kleinere» met open mond aanhoord. Ik heb ze nog gezien, die kinderen, toen ze in de nette eetzaal, na spel en studie, aan het eten warea zdoveel het jonge magen lusten kan. Ik heb ze gezien, ootmoedig neergeknield in het Huis Gods, biddende voor ouders en magen, voor huis en erv®, voor Koning en Vaderland. En 'k heb des avonds îate het zuchlen van hun aiem gehoord, wanneer ze in hun zachte beddekens sliepen den ongestoorden kinderslaap. En de namen dan dier slaap-zalen, hoe sprekend : hier is het « Koning Albert >, ginds : * Koningin Elisabeth », daarnevetjs * De Marne », en daarboven * De Yzer ». Nu moest ik nog eea blik slaan op ds bad-inrichting, op den uitgestrekien moestuin en m?.er andere, ailes behoorende tôt de stoffe-lijke inrichting, die gezien de moeilijke om-standigheden, i»u aile opzichten voorbeeldig is. Daar zijn op de rechte plaate, onze kinderen, zooiang de oorlog woedt in 't Yzerge-weste : « Het kind in de school » en de * Krijgsman op het slagveld ». | Vrij mag het getuigd worden : onder al de j instellingen waarvan de Belgische Regeering sedert de bezetting van ons grondgebied de : noodzakelijkbeid heeft ingezien, zijn de schoolkolonien zeker een der schoonste en der nuttigste. R. p. KUNST Beleefd veraoeken wij de soldaten die deel uitmaken van de Ve le- e gerafdeeling en vroeger aan Kunst hebben gedaan, ons hun huidig adres aan te geven. ■ Wij bedoelen in de eerste plaats de-genen die aan nederlandsche voor-. drachts- en zangkunst deden. Antwoord dadelijk in te zenden aan I De Belgische Standaard, Villa M% Coquille, Zeedijk, De Panne. Met melding Kunst. ï DE OORLOG onze VUEGERS BOVEli LÂSIGEMARCK Een iuchtvloot gevoerd door verbondeue ' vliegers heeft de Duitsche kantoûnf menten f van Lasgcmarck, ten Noorden Yper, met goed gevolg, gebombardeeri. FRANSCH Parijs, 14 Sept. 15uur. Ten zuiden de Somme, streek van Artois steeds aanhoudende Artiltërie-bedrijvigheid. | i Artillerie-duel rond Tilleroy, Le Cessùr en I ! Beuvraignes ; op hat ka- aal aer Aisne nabij ;• Sapigneul en Sodat, in Champagne ten noor- : den feet kamp van Chalons en op dew' staij-ke grenzen van Argonne. In het Mont-mare-b&scy brachten o<- ze batterijen het vijandeîijk f mitraljeuzengeschut tôt zwijgen en richten aanzienlijke schade aan de vooruitspringcn-de Duitsche posten. Onze vliegtoestellen hebben ds statie an Bensdorf naby Morchange gebombardeerd, alsook de vijandelijke kantonnemeotea vau Chalet in Argonne. de; VLI£GTUIG£NACT!E Geen dag gaat voorbij of de ambtelijke be-richten meldda ons de een of andere luchtraid door afzonderlijke vliegers ot door heele vlooten op een bepaald punt van de Duitsch" linies uitgcvoerd. Deze aanhoudende luchtraid s hebbsn meer dan een doel, zij hebben een betû^kenis. Een beteekenis dat in e^n uabije toekomst het meesierschap i i de lucht wel zal kunnen beslisseu over een veldslag endendaar^p volgenden aftocht. Verbeeldt u maar een leger dat plooit, dat gedurig ach-teruitwi]ken moet en zegt me dan of er iets beters geschikt zal zijn dan een hombardee-ren uit de lucht om den terugtocht van een j in wanorde-uiteengeslagen léger in een ver- \ plettering te veranderen ? Wat de frsnsche vliegers nu doen is een voorbereidijig voor deze latereen misschien niet zoover afgelegene taak. Het vernietigen van station en verkeerpuuten, het verwoesien van mutiitiefabrieken helpt krachtdadig het voorbereidingswerk dat de artillerie, sedert ! weken aan 't verrichten is, masr dat maar gedecitelijk voltooid zou mogen genoemd worden, indien de verd' re afgelegetiô strate-gische punten niet v/erden vernietigd. De j fransche artillerie, borabardeert gestadig van t, 't noorden naar 't zuiden, de vijandelijkeloop-! grachten ; de fransche vliegluigen bombar-| deeren immer de vijandelijke verkeerwegen f in verhouding met de drukte ea brsedte van het landgeschut. Dit duurt nu reeds drie weken. Het wordt zooklaarals de, zon dat zulk werk niet ten eeuwigen dage kan veigehouden worden, indien er in dit bombardeeren geen te beooge doel is gesteld. Wat dit doelis, kan iedereen raden en het mag veelbeteekenead heeten de aanduidiug van den russischen generalen staf die zegde dat de Russen stand houden, binst de fransche bondgenoot zonder ophouden de duitsche lioies behagelt en bekogelt. Op 't Oostelijk iront Duitsch offensief in 't Noorden. Nieuwe duitsche nederlaag. Petrograd, 13- 9-15. Artillerie-gevecht van. Lindm tôt Frie-drichstadt (streek bezuiden Riga), De vijand gelukte in eene voorwaartsche beweging het spoorwegverkc: r rf te snijden bij de statie van Novosvienziany. Ons leger plooit op de spoorhalle van Prodbodze. Ten Oosten Shidell rukte de vijand aanvallend op. Het kwam tôt een ernstig gevecht tusschen onze achterhoeden die door een hevig kanonge-schut ondersteund worden. Op het front : Volkovysk Kartouzhania- Beresa, trekken we Îstrijdend ach tenait. Het duiîsch offensief oni-wikkelt zich verder suidwaarts en rond l Devashmo wordt heftig gestreden. iQ-ALIOIE. — Ro d Tarnopol maken we steeds vooruitgang. Ons vooruitrukken ge-schiedt onder een hagel van schroot. Zooals wij 't gisteren in ons " Laatste Uur " meld-; dea, wijkt de vijand, in onze handen een belàngrijken oorlogsbuit ea een groot getal krijgsgevangenen latend. De vijand trachtte i flanksgewijze het ofiensief te nemen om ; onzen vooruitgang te verijdelen. Hij werd | afgeslagen. De inneming van Brest-Litowsk Léonard Adelt schrijft in het « Berliner Tageblatt » over den intecht in Brest Litowsk : Onuitwischbaar zijn de herinneringen a-n de?i bajonetstrijd in de !o >pgrachten en vej-sperringen, aan de ^ewonden, wier gejam-mer uit het prikkeldraad tôt hem doordrong, de vei stijfde rust van de gesn-juvelden en aan de eindelooze colonnes van Hongaren, Galli-eiërs, Brandenburgers, die in ganzenmarsch over den arm van de Boeg trokken. Hij ziet nog de vlammen langs de daken der magazijneu en kazernes huppelen, de grijze rookmuren, die droog en heet den weg versperden, de gloeieiïde rails van het afge-brande station ; de omgevallen goederentrei-nen, waar tusschen dood vee, de pooten hou-terig uitgestrekt, de beide luchtschip-hallen uit steen en traîiewerk, de blauwe u'-vormige toruns van de orthodoxe kerkeD, te midden van de rookende huizen. De breede lanen dar voorstad met hun grijs zanu en kleine huizen. Tusschen de huizen loopt de jood Perles, die als eenige onder 55000 burgers met vrouw eu drie kinderen het uithield in de vlammen-zee van de brandende stad. Ondanks prikk ldraad en boomverspernn-gen, moddersloten en îlankeeringskoffers en betondekking werd het fottgenomen. Eea Hoogaâi sch officier zworn over de Boeg en he'esch de vlag op de vestiag.. Hon-gaarsehe en Oostenrijksche soldaten drongen over de sluis in de citadel en in de stad. Onder elk fort moeten 70 tôt Sokilo acrasiet liggen. De bezetting heeft gevreesd dat bij een bestormirg de ontsteking te spoedig zou plaats vinden ea vluchtte daarorn gedeeltelijk terwijl de Russische genie-soldaten, juist met het 00g daarop, aarzelden de ontploffing te laten plaats hebben. Het gelukte een Pool, de electrische kabel bijtijds uoor te s;fijden. Op een paar oude ltanonnen na, had de ri/and z^jn gsschut reeds dagen lang weg ge-i bracht. Bij de gevallen Russe 1.. zt ^ ik zelfs Ameri-kaansche Winchester geweren, model 95 en Jap?osche ammunitie met Russische en Ja-t pansche letters er op. ruslanb MINISTEBIEELE vebandcringen Steeds meer en meer wordt het duidelijker dat hetrussische volk ten einde toe den oorlog doorvoeren wil. Hel vraagt door zijn ver-tegenwoordigers een nationaal ministerie, dat beter dan het huidige het roer van 't be-stuur zou weten te hanteeren. Het v&lt niet te Ontkennen dat er erge nalatigheden werden bedreven en tekort-korningen aan den natio-nalen plicht. Ook werken thans aile Douma-groepen samen om zoo spoedig mogelijk eene redematige oplossing van 's lands bestuur te bskomen. HET YERRAAB in DEN RUSSiSCHEN aftocht Het mag nu wel gezegd worden. Niet alleen het gebrek aan ammunitie maar ook het verraad is voor een overwegend deel geweest in den russiset en aftocht. Inlichtingen werden den Duitschers bezorgd en 't is op dexe inlichtingen dat de centrale legers hunne be-wegingen uitvoerden. Onlangs werden drie verraders terecht gesteld. Uit Italie Onlangs werden nogmaals russische soldaten, oj de Isodzo krijgsg'èvatogejî geno-inen. Deze Russen, in de handen der Oosten-rijkers gevallen in G&licië, werden op 't Ita-liaansche front gebruikt om loopgrachten te graven. Ze moesten 18 uren daags werken. Ze zullen naar Genua vervoerd worden waar hunne vriistelling zal geteekend worden. — Opperbevelhtbber van het Italiaansch leger is Cadoma. Opperbevel.hebber van het Oosienriiksch, A.Conrad. Juist dezelfde namen, omgekeerd. — Een fransche onderzeëer heeft op 9 de-zer in de Adriatische zee eenige Oostenrijksche torpilleurs getorpedeerd, en beschadigde er een zeer erg.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes