De Belgische standaard

1200 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 18 Juillet. De Belgische standaard. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r49g44jp2d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

' Bo or TaaI an /olk Z3j^C3kISZL^^3kJO Voor Gocl an Hâ&rd an Lundi ■ s*-' sii.. m-sm "ï&ûkm* *'4wm-xfi~iù*>yxaa.*.**. ^OMax-.x^ .•• - a». ...v:, ssvva. sx-v e,..---.vsïuwt . .•■..*»-*. *^a£#*^^sato^Si.'«<0miK!mi4t0im»wu&im**m*v*-i. f.. .... ^ ,_ ï4WMj,«ngct^-nw ,7,^.'-^ '■ j-mr-' u m «HE LSiSCHE SfMjMlB» ïfTSChî lï dagU^S. «yfv- • }LûEFQN8 PEETERS. Voor aile mededeelinçeo zich wenden tôt : Abomemeatsprijs voor se ts^ramers bij voomitbeî liftg. " " | Villa M À COOUILLE Zeediik 3 F f* £ 3t M <F voo* de HoïâateBs a,50 fr. STB OPSTgfcLERS : M. E, BELMI& L. DUYKERS, VlelOP VANGRAMBEREH A , . " V r> , k ' Voor de Jieî-soidatea- ^ H kmd 3.50 fr.j bu4>.*» >i h »d Aj» fr. ««-..«j nc» «««>1 »c* <„„* ç« , urpr Aankondigmgen : 0.&5 ». de regel. — Reïskmen : 0.40 fr. de regel. inUm m *T9î m:'tbirm va»*tk mmm*r wcrdm ittr itmqi, wt.di S abcnusminis- S8ttfgi!l tfA» JtK ot^uSU. iUUi rluJAERl. v • , , ^ jrf* mim <r. Viacnteungen : 3 mlasscmngen van a regels» 0.50 fr„ prrgt* mj'iiu -r\, Ilaio maar rein. Kent <a ij dat volk, nog maar een kind, In 's n srelds statemij ? Wanneer de verscheidene Europee-sche volkeren in hun geheel, als eenhe-den,'als verzamelingen, ais maatschap-pijen, nu, tt 1 grooten oordeei moesten verschijnen, zouden "t voor de meesten ontzettend droeve en beschamende 00-genblikken zijn. Zoo de oude en juisie en onverandt rbare maat der Kristelijke recbtvaardigLeid langs hen heen wordt gelegd — wat hebben Duitschland en Oostenrijk eu Portugal en Sp&nje en Frankrijk en Rusland en Engeland niet misdreven? We mogen toch eerlijk zijn niet waar ? Moetea de volken niet zeggen, gelijk m « de profundis », « als Gij de onge-rechtighoden gadeslaat, Heer,wie, Heer, zal 'bestaan ? » Nochtans dezen grooten troost mogen ne hebben, dat niet enkel de ongerechti^heden maar 00k de ge-rechtigh>'den bekend zijn en geteld en gemeten ; 00k de daden van eer en deugd, van godsuienstigheid en milddadigheid. Wij b' hoeven het geweten van de an-dere volkeren niet te gaan onderzoeken ; laten we enkel eens blljven bij ons eigen landje : heéft Hol'land in de geschiede-nis zich steeds zoo gedragen, dat wij er niet verlegen over hoeven te wezen ? Als dé sluiers werden weggeiïcnt van de handdihgen onzer koopvaardijers in het verre Oosten van vroeger tijd en de schandalige verdrukking van het rdbm-sche vol . in het binnenland en de stel-selmati^e acljteruitzetting van de schoo-ne prpVir cies Brabant en Limburg vol-ledig wc rden bekend gemaakt — wij zouden gt-rust onze oogen stijfdicht kun-nen kriijpen. Het past ons volstrekt niet, om ons gezicht te zetten in farizeesehe plooi en onze bure a statig en vies te bezien, als-of wij zegfjen wilden : « ik dank U, Heer, dat ik niet ben als dezen». Nu wij in den storm, gelukkig, op ons vredes-ei-landje s ta an, mogen wij onzen îiaaste niet verac iten en ons zelf niet verhef-fen ; want als 00k wij thuis kregen wat wij verdie:id hebben, als men ons be-^ handelde raar 't geen we hebben gedaan — dan wei den 00k wij geschonden aan 00g, neus en ooren tegeiijk. België zc u er in dezen oordeelsdag het voordeeligste uitzien. België is in de vergadering der Euro- ! peescke statea, als natie^ een kind. Een ; onschuldig kind in een gezelschap van oude wereldkenners en wereldliefheb- ' bers. Aan wclk land heeft België kwaad j gedaan ? weîk volk heeft het laten lij- ! den ? weike n ienschen hèeft het belaagd? ? naar wiens eigendom heeft het ooit een ? vingeitje uitg-;stoken ? Het heeft geleden , in de eeuwen, geduldig, en het heeft zijn | onafhankelijk.ieid gekregen van de oude mogendheden ais een gave. En 't is voor zijn eigen menschen een weldoener geweest, een kwistige schen-ker van welvaart en overvioed, een be~ schermer en iielpèr van de zwak-keren, een bevorderaar van vrijheid en vrede. Dàt is Bcigië geweest als volk. Zijn er al fouten geweest van zorge- ; loosheid, vari weeldezucht, va:, te groo-te toegeefelijkheid — men zal bij België 's oordeei ter iveizachting kunnen zeggen : « net h.eft, als natie, het {-e!oof • bewaard en dei Vader en den Zoon en den Heiligen Ge ;st niet gelasterd. » Gelijk de oud< ren opzien, benijdend naar het reine kii.d — zoo moet het ove- ) rige Europa, zoo-noet Holland opzien naar het kleine Belg'ë. H. Linnebank, Uden, 3-7-15. Kruisheer. De Toèstand in Vlaanderen. Esfi Aseie iîaaci van Siya Streftve> .. In "de Nieuwe Amsterdammer,, nummer \aa3Julill. verscheen onder de hooîding : Mijn inzL M. Omdat ic Vlaminc ben, een ar-tikel van de hand van onzen grooten schrij ver: Styn Sheu/els, dat ik in zijn geheel in " de Standaard „ wou zien verschijnen ware het niet al te lang. En toch 1 îag het voor onze vlaamsche jon-gens aan 't iront niet verioren gaan, oredat het komt van dt zen Vlaming, Styn Streuvels, die de stroomin^en in Viaarideren heeît waargeno-men.Daarom zj.I ik in enkele zinnen den gang zijner redencering mededeelen om daarnawde brok in haar geheel te geven, waarin de schrij-verwijstop de opwellende vaderlandsiiefde van ons volk : Hij zegt dat er in België thànâ' drie soorten vlamingen zijn : Ie Dezen die zwijgen ; "De ûuitsche over-weldiger moe. eprst uit ons land, daa eerst kunnen we weer aan ons eigen zaken beginnen. 2e Dezen d e spreken : " Omdat de Frans-kiljons niet zwijgen ! De vlaamschhaters den-Jcen dat zij 't veld vrij liebben, dat er geen Vlamingen meer bestaan en zij ons, sonder stuit 0/ stoot, voor een foveedejaar 30 kunnen I plaatsen. Tijd3ns den oorlog werd het ai meer || verkondigd in "du flamand, on n'en parlera E" plus après la guerre. „ Maar .... wij moeten en loillen, van een and&ren kant, onzen naam van nacionalô Belgen zuiver en onbesmet houden. Streuvels noeint dezs twee eerste groepen : vaderlandsche vlamingen, die willen viaande-! ?euleruglaeên*rjatton'âalTîëïgTF*. 3e De der Je groep wordt gevormd door de | jongeren met radicale denkbeelùerj. Zij willen I n. 1. "Via inderen maken tôt een schoon en \ rijklandin Europa.,, Volgens hen mag de If koppelir g van Walen met Vlamingen niet ■ meer herbeginnen en de gekunstelde band die ons samenhield, moet verbroken worden voor altijd.,, Streuvels daagt deze mannen uit met klare denkbeeiden voor den dag te feomen. Streuvels zegt verder dat de derde groep waritrouwen verwekt bij de andere viamingen. [ En hier meen ik dat Streuvels te zacht is.Deze r groep verwekt niet wantrouwen, maar walg. | En wij Vlamingen, tôt welken der twee eerste I groepen we 00k behooren, wij rnoeten voor onzen Koning en ons land verklaren dat we met dezen groep niets gemeens hebben. Wij blijven getrouw aan ons gedacht dat we, Vla-î mingen, evenveel rechten wilîen als de Walen, 1 maar 00k dat we evenveel piichten op ons ne-S" men tegenover het ééae, eensgezinde, gelieîde vaderland en dat we slechts reeht hebben op I rechten wanneer we onze plichten hebben ge-l kweten. s We hopen dat de derde groep niet talrijk is. | Ja we zijn er zeker van. Streuvels zegt het ons. ! Luisteren wij naar zijn woord waar hij de op-; wellend'e vaderlandsiiefde van ons volk be-schrijft.' 'lk meen dat Y oogenblik om de vaderlandsche ktvestie bij 't volk, aan te raken aller ge- i wichtigstis.Wij Vlamingen kregen inderdaad nooit de echte vaderlandsche opleiding — het ' verleden was er niet en vooral ontbrak de ech- \ te band onder de bevolking en 00k de ivarmle l van gevoel voor de regeering ; we voelden ons een beetje als vreemdelingen, ofliever, als on- • dergeschikten in eigen huis — onbékwaam om ons eigen ivezen te laten ontwikkelen. Màar nu heeft de oorlog bij het volk — bij de menigte die dat gevoel onbewiist in zich droeg en onderging — een ommekeer verwekt — er is iets ontwaakt in de gemoederen der men-, schen. In mijne omgeving, over lieel de streek heb ik het kunnen nagaan, heb ik het zien ' worden naarmate de gebeurtenissen van den oorlog vorderden en het groeit immer voort..,, ; Verder : "Er hangen zulke wondere stroo-mingen in de lucht en 't is belangrijk om den ; volksgeest dag aan dag na te gaan in de ont-wikkeling der heerschende gebeurtenissen. De ; oorlog heeft benevens aile andere gewaarwor-dingen, iets als eene eigenwaarde gewékt bij den landman — hij is bezield met vertrouwen in de toekomst en heeft eene innige vereering verkregen voor zijn koning en heel het vorstc- { lijk huis ; vaderlandsiiefde zal hier voortaan geenijdel woord meer zijn of eene officieele abstractie. 't Geen men met zijn bloed verde-digd heeft, krijgt men lief, men ivinne 't of men verliese 't — het lijden dat men onder- • » staan heeft, het verdict om den zoon en den broeder die gssneuvet ■ is, zet zich om in trots tu in nëtetfâkcits -ndh» waar-ym de bloedverwanten hun leven lieten.,, Tegenover de vaderlandsiiefde van de massa zullen de verdoolde vlamingen van den derden groep niets vermogen. Dat voelt, dat weet Streuvels en daarom daagt hij uit dezen die rot den derden groep behooren, om voor de open-baar opinie te verschijnen. - Dat is Streuvels, van u een mooie dsad, door Iu in moeilijke omstandigheden gepleegd, die wij vaderlandslievende vlamingen nooit zullen ! vergeten. Dr A. Van de Perre, Volksvertegenwoordiger. 14 Juli in Frankrijk. Dé verjaringsdag' van de Fransche Rapu-bliek is dit jaar zonder uiteriijk praalver-toon, maar met w&.i'-digheid gevierd ge-worden. De fransche regeering. heeft aan dit feest, dit jaar, een beteekenis van de vrijheid willen hechten, tezelvertijde ge-paard gaande met de fiere uiting van den onverzettelijken wil den oorlog tôt het einde ten goede, door te drijven. De stofîelijke ovei.'blîjîsels van Rouget ds Lisle werden, aïs aii«rgtootste h'uide van 't geh ele land voor den aichter van de Marseillaise, de onsterfelijkhûid gegeven van het Panthéon. Dit is meer dan een feit. Het is een symbool. Waar wordt immers meer de vrijheid gehuldigd, de strijdlust opge-zwéept, dan in ûe fiere strofen van dit lied ? Dat Rouget de Lisle thans waardig geacht wordt het Panthéon ingedragen te worden, is meer een bewijs van karakter-besef door | deh ôori'og zeii gSÎ"! weèKi dan een schijn-) bare vereering van den dichier zelf. Het is j niet den persoon, maar de gedaehte die : wordt gevierd. , Te dezer gelegenheid gaf Voorzitter Poin-caié eene \ lan;mende redevoering ten beste waaruit we twee volgende zinneR, die als besluit van dan oorlog kunnen dienen, ont-| houden : " ûaar we gedwongen werden het zweerd 1 te trekken, hebben wij het recht niet, het-| zelfde in de scheede te bergen alvorens al onze dooden zullen gewroken zijn.... | •• De gezamexdijke zegepraal van al de bondgenooten zal ons toelaten onze puin-1 hoopen te herbouwen, het fransche volk ge-' heel te herstellen en ons beschutten, doel-t matig, tegen de pefiodische herhaling van ; de uitdaging- " Daarom de oorlog gevoerd tôt het ui-terste. tôt de verplettering van Duitschland | waar do or Europa, meteen, zal verlost wor-' den van de duitsche nachtmerrie. " arnssc» ; De Belgische priesters : franc-tireurs. De Duitsche Regeering, tenden raad, had ' doen uitstrooien dat geen één belgisch pries-\ ter doodgeschoten werd, zonder dat zijn schuld klaarblijkend was bewezen. De logenstraffingen deden zich niet wacli-: ten en inzonder Mgr Heylen betoogde op I eene onweerlegbare wijze dat deze duitsche bewering een loutere leugen was. Dit komt thans gestaafd te worden door een Oosten-rijksch enkwest zelf. In het deensch dag-blad « Politiken » Verscheen volgende bij-drage die onzienbarend door de wereld zal klinken. Oostenrijksche priesters hebben op aan-vraag van Mgr Piffl, aartsbisschop van Weé-nen, eene onaf hankelijk onderzoek in België gedaan nopens de houding van de bel-gische priesters, bii&t den duitschen inval. Het besiait, gestaafd door onweerlegbare ware bewijsstukken,betoont dat vijftig priesters gefusilleerd werden, dat meer dan twee honderd, erge mV ajidelingen te lijden had-den op eene onwaardige manier. 41 deze gewelddalen werden gepleegd zonder te kunnen gerechtvaardigd worden. Het enkwest is dhs eene algemeene en prachtige weerleggitig van de duitsche be-weriug. * De oprechte vadcTiandsliefde en de eer-lijkheid van onze priesters worden alzoo door de vrienden van Duitschland zelf gewroken. ■ — KULTUÏÏ LESSEN. Ik ben dat heer schen over slaven moê. Freqerik II op zijn sterfbed. ; Ik neem eerst, daarna-r-al ik wel een dector vinderi om mijn Recht te staven. Frederik II. 3_iaa,tste Besz»xols.-$oacs.. — Oaxîi - U ï..«i If «*•— ï"a«;j.J6 Juli, 55 "... < v--»*. In de streek ten noorden Àtrecht werd de vijand, in den loop van den nacht, gepoogd hebbende uit zijne îoopgrachten te komen ten zuiden van het kasteei van Carleul, onmiddelijk tegengehouden door ons infanterie- en artillerievuur. In Argonne heeft ons versperringsvuur aile poging van aanval belet. Tusschen Maas en Moezel, woelige nacht maar zonder infanteriegevecht. Bombardement van de bergkloof van Sonvaux. Gevechten met grenaden in het boscb van Ailly. Geweervuur en artilleriegevecht " ten noorden van Flirey. In Lorreinen hebben de Duitsehers op een front van drie kilqmeters de stellingen aangevallen die zij verioren hadden nabij Leintrey. Zij hebben tezelfvertijd geheel onze linie gebombardeerd, van het bosch van Champinoux tôt aan de Vezouse, eenige plaatselijke infanterieaanvallen doende. Zij werden overal teruggestooten. Nabij Leintrey, na in een boschje voet gevat te hebben, werden zij eruit geareven door een onmiddeiijken tegenaanval. In het zuid Ooster gedeelte van het bosch van Parroy werden de aanvaltroepen die tôt onze ijzerdraden geraakt waren, uiteengedreyen door ons vuur en hebben in onze handen eenige krijgsgevangenen gelaten. De verliezen van den vijand schijnen gevoelig. Oorlogsnieuws. Waar 't zoo al oorlog is Heele dagen iezen we dat de wereld te vuur en te-zwaardis gt-.zet. Dat het bloed over de. \ heele aarde stroomt en bijaa aile volkeren 'j gegrepen werden in het lot van den oorlog, ? maar waar bepaaldelijk deze gruwelijke gee-sel woedt in al zijne onderdeelen, zal wel voor onze îezers niet totaal bekend zijn. Nu deze oorlog is gekomen op zijn top- en moge-lijk wel 00k op ziin keerpunt is het wel van belangrijkheid eens na te gaan op welke we-relddv,elen de heerschzucht van één man den wereldbrand heeft aangestoken, de vrijheid heeft willen doodduwen, de jeschaving heeft willen doen verdwijnen in stroomen bloed. In de laatste tijden kwamen bijua aile , wereldorkanen aangezoefd uit den Balkan waar de verwikkelingen altijd een spil zijn geweest van twist en tweedracht. Weerom rnoeten we daar het zuiver diplo-matisch begin van den oorlog gaan zoeken, waarvan de moord te Serajevo de iosbarsting voor gevolg had. Aliereerst kwam Servië in een oorlog, die men langs aile kanten en door aile middels, wiilende plaatselijk maken en houden, door de aangewende pogingen zelf tôt een alge-meenen strijd kwam. Zijn kleinbroeder riontenegro sprong bij. Het eerste geweld woelde al over de Save en de kanonnen donderden tegen Belgrade en de Oostenrijksche vestiDg daarover. Na maanden bloedigen strîjd, kwam het op dit eerste front tôt een algemeenen stilstand, en waàr het geweld begonuen is met uitspatting van vuur alover de wateren van de Save heen, is thans op deze groote rivier de kalm-te gèvolgd. Heel v/einig of niets wordt er ons nog van daaruit bericht en men moet zich houden aan kleinigheidjes. Men waakt van weerskanten de Save; op de rivier zelf donke-ren steeds drie Oostenrijksche monitorbooten tôt besch&rming van het Semlin-Paleis, wij] het nu gemeld werd dat een klein servisch stoombootje gewapend met 'n mitraljeuze ge- j stadig met den nacht uitkomt, full speed de rivier op- en afvaart, zijn mitraljeuze e«s ! laat tokken tegen het stalen karkas van een monitor en dan spoorloos verdwijnt. Men heeft reeds ailes aangewend 0111 dit getuigje te snappen maar 't ontkwam altijd aan de achtervolging en zelfs eenmaal sleepte het in zijn vaarwater eens, een monitor haee in een mijnenveld, dat hij de lucht invloog en zijn geborsten romp in 't slijk verzonk van een riviereilandjs. Sedert dien werd het Sei-visch bootje "De Schrik„ genoemd en ver-dui en de rnonitors de klettering van zijn mi-traljeuze-kogels onverstoorbaar op hun stalen pantser, zonder kik of mik te geven. En 't Servisch.bootje doet dan in den ^âcht het livierwater wit opsenuimen onder de snelie slagen van zijn kleine schroef en le ruisching is als een lach in de akelijkheid van een opr-logsveld. Zoo vertelt de ernstige Tiirœs. Na al het menschengeweld schijnt op de Save van nu af reeds gespeeld te worden het Jan- Klaasspel va& den oorlog. 1 * * j De vlamme van 'tvuur sloeg met een wind-zweepe van Zuid naar noord en veelbeteeke-aeud mag het heeten dat na Oostenrijk, 00k Duitschland zich vergreep aan een kieinen i staat, die, omdat hij een heelen ladder hooger stond op 't gebied van de eer en den plicht dan zijn naburigen kolos nooizakelijk slacht-offer moest worden van de heerschzucht en de oneerlijkheid van dezen groote. Orer Beiflië bomde de noodklok. in den nacht en wanneer de wilde Hunnenbenden tegen Luik ramden eu botsten en haar granaten over de forten heen, op den vrijsten grond ter wereld slingerden, stond een levende muur van kloeke lijven ter verdediging van 't heiligste recht. De barbarenvloed stroomde 't Iaijd over, ver-brandde steden en dorpen, vertrappelde rijke oogsten en menschenwaardigheid, ontheilig-de ailes, tôt de natuur toe, hield het verover-de land onder den hiel van de verdrukking en holde toen Frankrijk in, terverovering. Na bloedige slagen, na buiverende wederwaar-digheden, na een ijlende vlucht, remde de vijand zijn achteruit-trekken, klampte zich vast aan den franschen grond van de Vogeezen tôt in de pleinen over Lens, graafde zijn loop-graven in devlakte van 't welige Vlaanderen, in de vruchtbare polders tôt aan de zee door de duinen, bleef vaste zitten op den Yzer ! Van uit het overzeesche Engeland waren de heirscharen gekomen die met de Belgen het laatste lapken belgisch grondgebied te verde-digen hadden en sedert zoovele maanden reeds, in een krinkelenden cirkel, gulpt het vuur en het bloed, bliriken de bajonnetten te nacht en davert den grond over honderde ki-lometers onder 't geweld van de ontzaglijke kanonnen. Binstdienstrolde de verdelgingslawien 00k tegen Rusiand op. Van aan de Baltische zee, door Poien en Galicië heen, kwamen de le-gerbenden opgerukt in 't lawaai, 't gekletter en 't gedonder. Daartegen botste de millioe-nenkracht van de Russen in weg-weer wis-selspel van heldhaftige lijven tegftn overheer-schend materiaal. De ontelbare rivieren stroomden rood hun wateren noord- en zuid-waarts naar de Baltische en naar de Zwarte zee en over 't machtige Tsarenrijk woei een ademvan kruit, van vertwijfeling eerst en betrouwen later. In 't verre - verre Oostei> spande het slu-we Japan 00k het peerd voor den wagen en wanneer de zonae onderging. hier, straalde zc op een brpkje wereld ginds, vol rumoer. Dan kreeg de Oude man, die reeds jaren aan jaren sukkelde en sufte op zijn verioren grootheid; een oudemans-gril van bloedlust — waaruit zijn macht over tijden was gekomen — en op de blauwe waters van zijn na-tuurweelderige kusten, donkerden de statige bodems van de zeegevaarten en ploften de obussen op het kranke lichaam van de halve maan. Door Turkye werd 00k de slaglinie in Azifi gebracht, al over de hooge Kaukâsusge-bergten heen. Na lang talmen en aarzelen kwam 00k uit Italie de oorlogslawien alover de Alpen gerold, spreidde open in een halven cirkel van aan zee, — de grondelooze diepte — tôt op de tioogste Alpentoppen — de grondelooze hoog-te.Europa stond te zweerd en te. vuur van ^oord naar Zuid, van Oost naar West en met ie wind die over de aarde ging en joeg naar len hemel in de stormende nachten, huilde let gekerm van volkeren allerhande, *•„.* *. Maar door het feit zelve dat al deze landen n andere werelddeelen volkeren hadden on- 105 jî ftvntixmm wiet aammsf Zondag 18 en Maandag 19 Juli 1915. x -, ii

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes