De Belgische standaard

748 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 19 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 26 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hm52f7kw0h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Belgische Standaard Ooor Taal ©d Folk Voor Qod en H&ard m L&na tu-. A!>onneœenîffprya vcor 50 nommera (3 tissaden) bij vooruitbïUltag : V: or de soldâtes : 2,50 ft. V or de niet-soldaten — In 't lavd 3.50 tr, ; balten 't land : g.00 /r. Indien meer esemplaren van elk nummer worden gewaagd, wordt de «bonnement»- j rrijs min der. j ! Bestuurder : ILDEFONS PEETERS. ! Vuf» opsiellerg : M. a. BELPAIRE, L. DUYKERS, V. VAN GRAMBEREN, B. VAN DER SOHELDSN, Juul FILLLAERT Voor allé mededeelingen zich wenden tôt : Villst MA COQUILLE, Zcedijk DEPANNE. Aa^kondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamea : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen s 3 inlasschingen van a regels, 0.50 fr. DE ZEDENWET WREEKT ZICH Er zijn faeel wat factors waarmede in den oorlog moet rekening gehoudenworden. De vaderlandsliefde, de opleiding der soldaten, de bekwaamheid, de offer-vaardigheid der officieren om de man-nen op te leiden en aan te voeren, het beleid van den staf en laatst, maar niet het minst, de getalsterkte van het leger. Ieder van ons heeft reeds gehoord, in de bladen gelezen, dat er na den oor-log zal rekening te geven zijn over te-.ortkomingen van sommige officieren, van landbestuurders, over bedreven fou-îen enz. Maar nog nooit mocht ik ver-neman dat dezen, die de kracht der volkeren in het ei hebben gedood of wikien dooden,ter yerantwoording zullen geroipen worden. Zij nochtans zijn de eerste, de eenige, de grootste boos-wichten, die aan het volk de natuurlijke zedewet hebben verleerd ; de kinderbeperking had immers zijn publieke voer-staanders gevonden. Onder hun leiding had de kwaal zich over geheel Europa verspreid, geen land ontsnapte. The Evening News van 18 Aug, 11. geei't me een bewijs hoe vlug de kwaal in Erîgeland vooruitging. In het tweede kwartaalvan 1914 overtrof het geboorte-het overlijdenscijfer met 102,000. Einde xgi4nog slechts met 44,500, dus eene vermindering va» geboorten van 57,500. in een kwartaal (De meerdere sterfte op het siagveld werd van het sterftecijfer al ^u'okken). De landen, die het meest aan het kwaad leden, dragen nu 06k de ergste gewolgen. De bestuurders die het kwaad in . hand werkten of het niet bekamp-ten, dragen de grootste verantwoorde-lijkheid. Het Viaamsche volk mag fier zij a omdat het zich niet liet mede-siepenop de helliagvanden afgrond,die dt zelfsuchtige kinderbeperking aan het graven was. Daarom leverde het zooveel soldaten aan Vorst en Land. O ik ontduik het niet, de kanker der kinderbeperking begon het Viaamsche volk 00k aan te tasten, meestal in de steden waar het godsdienstig voedsel van de hand werd gewezen. Ook in Viaamsche steden als Antwer-pen waren er zelfzuchtige eigenaars die hun huizen niet wilden verhuren aac ge-xegende familiën. Zij waren, God dank, klein in getal. Ons Vlaamsch volk staat nog in de eerste plaats onder de strij dentée mogendheden, met zijn geboorte-cijfer.In sommige landen ging het kwaad zoo snel vooruit dat de talrijke familien een uitzondering waren : zij werden haast met den vinger gewezen, alsof vader en j mocder over hun lievelingen te blozen ' hadden. ] En thans ! De zedewet heeft zich ge- ; wroken. i Een vader, eene moeder, die verschei- \ dene zonen aan het vaderland schenkt, f vtekt de diepgevoelde bewondering. | .Mit fierheid wijzen ze op hunne zonen. j i bladen, die leefden van vetbetaalde aaakondigingen voor geheime middelen, f ...1. ^ngen hulde aan deze ouders die ver- > cheidene zonen op het siagveld hebben. . ; zag bij officieren de tranen in deoogen " /ellen, wanneer ce spraken over deze vrouw, geneweduwe, die zelfhaar der- \ deiî of vierden zoon ten offer bracht. î De talrijke familiën, vroeger met den ! vinger gewezen, zijn nu de gevierden. f Zij kunnen neerblikken ep den zelf- ? zuchtige, wicn het aan zîelsterkte ont-r- om een talrijkgezin op te voeden. Zij ijn het die den eigendom verdedigen van dezen die hun vroeger een onder-omen weigerden ; zij genieten de verdi de rust van een rein geweten ; zij b* ïouwen erop dat althans een zoon zal worden gespaard. Wat moet integendeel de knaging vr >elijk zijn van dezen die de kinder-be , rking in de hand werkten. Te moeten weten dat ze honderden, duizen-den toekomstige soldaten, verdedigers f van eigen land, van hun vrouwen, van hun kinderen hebben vermoord; te weten dat het land in nood is door hun ; schuld ; bewust te zijn een kwaad te hebben bedreven dat onherstelbaar is ; of het niet te hebben bekampt. Moeten er na den oorlog voor de open-bare opinie gedaagd worden ; dat mea dan eerst oproepe de verspreiders der kinderbeperking, al was het maar om ze onschadelijk te maken voor de toekomst. Ieder oorlogvoerend land aal nood heb- : ben aan krach ten; ook het Belgisch, ; het Viaamsche Volk. Men verwijdere de kwaal van ons volk nu het nog tijd is, nu het over zijn geheel nog gezond is. Wanneer ik rond me kijk naar mijn eigen talrijk kroost, naar dit mijner goede viaamsche vrienden, dan is mijn hart vervuld met vreugde, dan hoop ik in een nieuwen spoedigen bloei van mijn bloedeigen, dierbaar volk! Dr A, Vande Perre, Volksvertegenwoordiger. ïïie van D is " Morgenster " ? Gouden ster in 't blauwe veld, Waagt gij 't nog te kijken Op ons lijkenveld ? Ofwel pinkt ge een traan, omhoog, Ovsr België 's helden Uit uw vochtig 00g ? Raadsel is uw glanzen Aan des hemels transen, Raadsel is uw roerloos zijn Nu ons aarde kwijnt in pijn ! Roerloos kan geen sterre zijn, Hardvochtig, neen, geen hemel, Zingt dat niet het stergewemel In het godlijk glinstrend schrijn ? O rijzende sterre Gij daalt ginder verre Op een plekje der menschheid neer. Daalt gij op het brandend zand, Gindscher eeuwge woestenijen ? Dooftgeuwlichtlangs 'truischend strand Van de vreemde heerschappijen ? Lijkt uw rijzen Naar mijn peizen Op een zal vend bloeddropzegen, Uit Gods Zones Hart, doorregen ?.. Zoo zegende eens, in 't Oud Verbond, i De priester Gods godvruchtige scharen, : Die lovend kwamen te allen stond Naar Jahveh 's Tempel opgevaren... Met 't kokend bloed der slachtoffrand... « Het bloed des offers delge uw schuld En wees uw ziel met God vervuld ». Sterren, wemelt en daalt zacht, Komt, verjaagt den zwarten nacht, Die omsluiert 't hoofd der volkren ! Doet ze naar uw talen luistren, Wilt ze zelf in 't oor hun fluistren, Spreekt hun zelf van Jésus' bloed, Dat, neerdrupplend, zonden boet. Leer hun reizen In gepeizen Naar Calvaar, waar Jésus kracht Over 't menschdom liefde bracht... Jésus liefde smeedde banden Nu vernield door moordnaarshanden. Sterren pinklend in den nacht, Licht maar voort, en wemelt zacht ; Leidt een nieuwe wereld in, Worde 't menschdom één van zin î Sterreo, licht maar, heinde en ver Wie van U is « Morgenster » ? A. V. L. | 11-8-15, . Vlootvertoon voor du Kust l eén zeeslag p n < e | Sede.it twee dagen lageen engelsch eska-n | der in 't zicht van Duinkerke. Af en tce | vaarden twee, drie tenheden de kust langs jf < tôt boven De Panne, kozen noord-oostelijke | richting, vervoegden het eskader, keerden Iweerom. Vrijdag, 17, met den morgen, stompte het ( eskader zich dichter bij De Panne af. In drie-ç | hoekvorm lagen vier kanonneerbooten tôt ^ a tegen den einder, roerloos. Met den noen be-S goû beweging te komen in de donkere vloot-t 1 massa, 't Werd een draalen en keeren van é • zwarte oorlogsbodem» op de vlakke stille zee. : Afgescheiden van 't eskader lagea drle boo-j ? ten in rechte lijn over de Panne, van bij de n | kust tôt tegen des einder. ;r | Plotseling om 4 1/2 u. werdeu twee gewel-n I dige slagen gehoord en eenige meters ach-jj f terwaarts het tweede schip gulpte een water-n | kolom in de hoogte. Van waar die slagen ? kwamen is onbôkend, vermoedelijk waren I 't bommen uit een duitsch vliegmachien, on-! zichtbaar ûaar hooge in de verre verte. | Seffens daarop algemeene wei king op zee. I Ver, vôor Duinkerke, splitste het eskader. , Van twee groote oorlogsbodems blonken en ? schitterden bliksemende signaalteekens. De ; drie afgelegene booten tuiden naar het es-• kadertoe. - In de lucht was het plot&eling al geweld geworden. Met een slag ronkten en snorden vijf, tien, twaalf vliegmachienen, hoog, laag, ver en bij over zee en booten en 't strand langs, 't Scheen een samenwôrkend *pel tôt voorbereiding van een actie. Het eskader trok westwaarts af, duidelijk nu in de prachtige guldenheid van een heer-hjk aoedgaande zonne. Aïs awarte stippels boven 't licht, ais roze vogels in de guldeua ; stralen sneden de vliegtuigen door de lucht. Du einder afgesloten door de ontzaglijkheid der sehepen. Grootsch. Op den dijk liep het volk samen, gejaagd starend naar deze zonderlingc bedrijvigheid. Plats rond 6 uur 's avonds donderde 't ge-weldig in de verte. Slag op slag bulderden kanonnen op zee. De scheepsvuurmonden spogen vlammen en de slagen klonken dof en zwaar over 't water weg. Schitterende signa-ien blekten te allenkante in de komende duisternis. Men zag de vloot;altijd meer west-1 waarts manœuvreeren maar zeker kon niets onderscheiden worden. Het kanongebulder duurde tôt 6 1/2 uur. De vloot verdween. Reçht ovtr De Panne kruisten nog enthoe-veel vliegtuigen, uitsmijtend witte fucéeklaar-ten. Al den kant van Coxyde werd geweldig op een duitsch vliegtuig bovea zee geschoten. Nog fusées hingen lichtend in de lucht. Toen hield al dit geweld op, iaeens, zooals 't geko-men was. Niets meer te zien of te hoorea. , Wat dit te beduiden heeft gehad kunnen we wel gissen, maar we wachten nadere in-lichtingen.In den Balkan. I Rumenie maakt zich erg bekommerd om i de troepenverzamelingen die gestadig op zijn | greazen worden saamgetrokken. Oostenrijk | slnit heel 't verkeer van de grens af. Tôt zelfs ? de invoer van graan bestemd voor Duitsch- f land wordt belemmerd. j De dagbladen te Bukarest drukken dat i Duitschland deu oorlog wil verklaren, voor- | aleer de Russen terug in staat worden gesteld ' een offensiel te beginnen. Er wordt zelfs, vol- * gens de « Times », gewag gemaakt van een duitsche sommatie om den vrijen doorvoer | van duitsche troepen te verkrijgea. | Eene drukking wordt op Rumenie uitge- s oefend On\ de levering aan 't duitsche leger : te verhaasten van benzine en andere produk- i ten ter waarde van 2oo millioen frank. 2.000 wagons, tôt proppens toe geladen met | oorlogsmateriaal bevinden zich op de Ru- ^ mesnsehe grens. \ Al deze geruchten dienen onder voorbe-houd aanvaard te worden, want reeds te veel balkan-sensatie-nieuws bîeek 's anderen-daags on waar te zijn. KULTUB-LESSEN De Pruissiache staat is een zyner grand-vesten verschuldigd aan eene glortevolle diefte gepleegd ten nadeele der Boomsche Rerk. Treitschke. I Laatst© Berichten FBANSCH FRONT Parys, 17 September. 15 Uur. In ARTOIS tusschen Angres en Souches en ter Zuiden Atrecht, hebben onze batterijen in antwoord op het vuur van den vijand geweldig zijne werken en bevoorradingen bescho-ten. Tusschen de SOMME en de AISHEmeldt men geweervuur van loopgracht tôt loop-gracht alsook eene zekere bedrijvigheid der Duitsche zware artillerie waarop wij kracht-dadig geantwoord hebben. In de streek van SAPIGiEUL en tusschen AISNE en ARGONNE heeft de strijd der artillerie en met bommen zich voortgezet gedurende een deel van den nacht. RTJSSISCH FBONT Pêtrograd, 16 Sept. 1915. Tusschen den steenweg van Dvinsk en de Samava werden de Duitsche aanvallen afge-weerd. Kleine duitsche ruiterijkorpsen zijn opgemerkt in de streek Molodctchno-Polotzk. De vyand stak de Vilia over te N oor den van Vilna en tracht Versowka over te trek-ken ten Zuid-Oosten van Orany. Hij werd in derivier teraggeworpen bij Tismmty. Bij Pinsk begoanen wij een achterwaartsche beweging onder vijandelijke drukking. Het Duitsch offeûsief werd stop gezet in de streek Mynistochod. Vijandelijke tegenaanvallen op verschei-dene andera plaatsen van het front. Galicib : De ontrcdderde duitsche troepen-w&chten trachten zich te hervormen door tegenaanvallen. Zij behalea enkel hier en d&ar kleine plaatselijke voordeelen hetgeen onze legers niet afhoudt hunne opgelegde taak met welgelukken te vervullen. Te W'e8ten van Fendjjki, streek Derajno, namen wij 110 krygsgevangenen en 10 mi-trailjeuzen. Een stokerij en kerkhof werden stormenderhand ingenomon. Daar werden 7OO krijgsgevaugen en i mitrailjeuzen buit gemaakt, Aile tegenaanvallen leden schip-breuk.In de weststreek rond Tarnopol en op de Strypa woeden de gevechten voort. Dus worden de Duitsche pogingen in het Noorden met welgelukken bekampt. Het Rus-aisch center bljjft weerstaan en in 't Zuiden neemt het Bussisch leger gunstige posities. ROND YPER In de iaatste dagen werden slechts artille-riegevechten geleverd. Drie duitsche vliegtuigen werden neerge-haald in de Iaatste vier dagen. In de verloopen week hadden 21 luchtge-vechten plaats. Elt duitsche toestellen werden verplicht neer te dalen. Op I7 September werd een duitsche draak-ballon aan stukken geschoten. In de Dardanellen. — De engelsche generaal Cassen werd in de Iaatste gevechten gewond. — De turksche dictator Enver-Pacha kan tegenwoordig niet meer vrij uitgaan of daar gebeuren aanslagen tegen hem. Op 15 Sep- ' tember loste een kapitein in voile straat een revolverschot op hem. En ver werd slechts lichtelijk gewond. — Volgans de Oostenrijksche « Neue Fr. Pr. » zou men zich in 'l kortc aan de door-braak der Dardanellen mogen verwachten. De versterkingstroepen, kwamen in de Iaatste dagen tnenigvuldig toe. Engelsche onderzeeèr gecouleerd. De Turksche ambtelijke berichten mel-den dat de Engelsche onderzeeër E-7 ge-couleerd en de manschap genomen werd. Daar geen nieuws meer over dezen onderzeeër vernomen werd sedert 4 September mag het bericht als waar aan zien worden. ZWARTE ZEE / Vast mag nu aangenomen worden dat dnitsche onderzeeërs in de Zwarte zee krui-ïen. Op 15 September werden de engelsche stoomboet « Patagonie » en de begelei-boot « Maria » getorpedeerd, maar de torpedeering ireroorzaakte slechts lichte schade. —£5 f » ; Uit Italie Het Quirinaal-Hospitaal Het Koninklijk paleis werd op order van dt Koningin ingericht tôt hospitaal ivoor de ge-kwetste Italiaansehe soldaten. Meer dan 2oo gekwetsten kunnen in de ruime zalen verzord worden. De Toestand. Deze blijft onveranderd. De Oostenrijkers vallen op verscheidene punten wan-hopig aan. Verschillige Oostenrijksche vlieg-vlooten overvlogen het front van de Isonzo, doch konden geen doelmatig werk verrichtea daar ze opgejaagd werden door Italiaansehe vliegtuigen. DE HOUDINO VAN BULGARIE. Het Turksch-Bulgaarsch akkoord. Het mag wel aangtnomen worden dat het gesloten is, spijts de ontkenmng der Fransche pers, aangezien bericht wordt dat de Turken het betwiste grondgebied aan 't ontruimen zijn. De officieële erkenning zou op 18 dezer gebeuren, Het gevolg is, volgens algemeen gevoelen, dat deor deze daad aile onderhan-delingen met den Vierbond als gestaakt aienen aanzien te worden. Nog een raadsel. Bulgarie heeft aan Griekenland en Rumenie uitleggingen doen vragen over de troepenverzamelingen die op zijne grenzen gebeuren. Het Balkan-geheim naakt zijn einde 1 Een nieuwe lichting. Het bulgaarsch gouvernement heeft de klas 1916 binnengeroepen. Dat is wat anders dan 't terugzenden der klassen. Een Iaatste poging De « Times » schrijft dat de Vierbond een nieuwe nota aan 't Bulgaarsch ministerie heeft overhandigd. DE VERWIKKELINGEM IN DE VEREENI60E STATEN. Nieuwe Duitsche aanslagen. Op de Reizigersboot St. Anna, werden dynamietbommen verborgen die ontploften wanneer het schip van New-York naar IBrooklijn vaarde. Een daaruit ontstaae brand vernielde de kostbare lading geschat ob 500,000 fr. | Op de stoomboot Lapland die gisteren I vertrekken moest naar Liverpool werden j twee bommen ontdekt. Deze aanslagen l kannen maar vas Duitsche zijde komen. Geldleening. i Een groep Engelsch-Fransche financière kwamen in de Vereenigde Staten onderhan-delen, onder meer met Pierpont Morgan, over eene nieuwe geldleening. De leening zou dragen op een millard dollars. De Duitsche bankinstellingen doen al wat in hun macht is om deze leening tegen te gaan. Dumba, Bernstorff en cousoorten. Dumba zou te Weenea een verlofpas aaa-gevraagd hebben. Bernstorff onderhandelt met den Amerikaacschen secretaris van State Lansing over het geval van den « Arabie » en ons gevoelen is dat er van al die redeka-velingen niets zal terecht komen. Inmiddels verteren de Duitschers 'tgeld bij hoopen om overai werkstakinpen uit t* lokken. BELANGRIJKE VERKLARINGEN VAN ASQUITH EN KITCHENER. In de zittingen van het lagerhuis en de Lordskamer hebben ministers Asquith en Kitchener belangrijke verklaringen afgelegd in verband met den algemeenen toestand. M. Asquith verklaarde bij het neerleggen van eene nieuwe kredietaanvraag van 6 milliards 250 millioen, dat sedert den oorlog begon zeven kredietopeningen ter waerde vaû 31 milliards s|0 millioen werden gestemd en aan den oorlog besteed. Ongeveer drie millioen mannen gaven zich aan als vrywillers, hetgem welsprekend is. Lord Kitchener gaf een overzicht van den toestand op aile fronten en overal beststigde hij dat het goed zat. Elf legeraldeelingen steun-troepen werden French toegezonden . en het engelsch front werd onlangs met 30 kilometers verlengd. Kitchener drukte de hoop uit dat de Dardanellen in 't korte aullen doorgebroken zijn. t3 Jaar — N° 157 Vijf centiemen het nummer Zondag 19 en Maai*dag 20 September 1915 ^ ML>M1|tlll Il >111 Mi ■in in i „ ■■ . 1 - ■ n. mu | tJ . miM-nui ^ ■„ ,,, „

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes